CÍMKE: 'fertőzés'

Kis híján meghalt a 69 éves énekes, sürgősségi műtétet hajtottak végre

Kis híján meghalt a 69 éves énekes, sürgősségi műtétet hajtottak végre

A sztár fi­a­tal­ko­rá­ban sok őrült­sé­get ki­pró­bált.

A sztár fi­a­tal­ko­rá­ban sok őrült­sé­get ki­pró­bált, de végül majd­nem be­le­halt egy ár­tat­lan ap­ró­ságba.

Megevett egy csigát a tini, rettenetes dolog történt ezután

Megevett egy csigát a tini, rettenetes dolog történt ezután

"Sze­ret­lek" - ezt mondta utol­jára.

A fi­a­tal spor­toló élete egyre rosszabbra for­dult, most pedig végső bú­csút vet­tek tőle szü­lei. "Sze­ret­lek" - ezt mondta utol­jára édes­any­já­nak.

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt...

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt le kel­lett mon­dani a fel­lé­pést.

Lezárták az osztályt: több mint egy tucat román baba lett beteg

Lezárták az osztályt: több mint egy tucat román baba lett beteg

Az egyik bu­ka­resti szü­lé­sze­ten a dol­go­zók­ról fer­tőző bak­té­ri­u­mok ke­rül­tek a ki­csikre.

Az egyik bu­ka­resti szü­lé­sze­ten a dol­go­zók­ról fer­tőző bak­té­ri­u­mok ke­rül­tek a ki­csikre.

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Egy fer­tő­zés dön­tötte le a lá­bá­ról a sztárapu­kát.

Egy fer­tő­zés dön­tötte le a lá­bá­ról a sztárapu­kát. Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia.

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

El­vi­sel­he­tet­len szen­ve­dést kell át­él­nie az anyu­ká­nak min­den egyes nap.

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

A Duna viszi to­vább a ha­lált?

Eu­rópa má­so­dik leg­na­gyobb ser­tés­farm­ján is fel­ütötte a fejét a ha­lá­los, af­ri­kai ser­tés­pes­tis. A Duna viszi to­vább a ha­lált?

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

Sokkoló hír: Újra terjed a halálos fertőzés a szomszédban

15 új ka­nya­rós meg­be­te­ge­dést iga­zol­tak szep­tem­ber 24-e és 28-a kö­zött.

Ti­zenöt új ka­nya­rós meg­be­te­ge­dést iga­zol­tak or­szág­szerte szep­tem­ber 24-e és 28-a kö­zött Ro­má­ni­á­ban - derül ki az Or­szá­gos Köz­egész­ség­ügyi In­té­zet (INSP) hon­lap­ján köz­zé­tett ada­tok­ból.

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak, hogy egy le­hűt­sék ma­gu­kat...

El­ve­szi az eszün­ket a ká­ni­kula! A nagy­vá­ro­sok­ban az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak arra, hogy egy ki­csit le­hűt­sék ma­gu­kat. Nem gon­dol­nak rá, hogy a szö­kő­kút sú­lyos fer­tő­zés for­rása lehet: isz­nak be­lőle, me­den­cé­nek hasz­nál­ják...

Igazi rémálom: Rákászni ment a férfi, szörnyű, ami ezután történt

Igazi rémálom: Rákászni ment a férfi, szörnyű, ami ezután történt

Fel­ka­varó videó is ké­szült a bor­za­lom­ról. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Fel­ka­varó videó is ké­szült a bor­za­lom­ról. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Óriási fordulat történt a fertőző fagyasztott zöldségek ügyében

Óriási fordulat történt a fertőző fagyasztott zöldségek ügyében

Azo­no­sí­tot­ták a fer­tő­zés for­rá­sait.

Végre si­ke­rült azo­no­sí­tani a lisz­té­ria­fer­tő­zés for­rá­sait. Az üzem egy­előre csak pró­ba­gyár­tást vé­gez­het.

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

A fer­tő­zé­sek saj­nos nem kí­mél­ték őket... A gye­re­kek va­ló­szí­nű­leg kissé za­va­ro­dot­tak is.

Meghalt egy HIV-fertőzött baba, elképesztő, mit állít az anya

Meghalt egy HIV-fertőzött baba, elképesztő, mit állít az anya

Az el­hunyt 5 hó­na­pos kis­baba ügyé­ben vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a ha­tó­sá­gok. Két év bör­tön­bün­te­tést is kap­hat az anyja.

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben. De akkor is...

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben.

Ismét ölt a fertőző kór, nem tudni, meddig terjed a járvány

Ismét ölt a fertőző kór, nem tudni, meddig terjed a járvány

Újabb el­hul­lott vad­disz­nó­ban mu­tat­ták ki az af­ri­kai ser­tés­pes­tist a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal vizs­gá­la­tai.

Aggódnak az orvosok, új információk a nagybeteg Mészöly Kálmán állapotáról

Aggódnak az orvosok, új információk a nagybeteg Mészöly Kálmán állapotáról

Ere­de­ti­leg az ün­ne­pekre en­ged­ték volna haza a le­gen­dás fo­cis­tát.

Ere­de­ti­leg az ün­ne­pekre en­ged­ték volna haza a le­gen­dás fo­cis­tát.

Különösen bizarr dolgot kért feleségétől a férfi, elszörnyedt az orvos

Különösen bizarr dolgot kért feleségétől a férfi, elszörnyedt az orvos

A fe­le­ség elő­ször meg­csi­nálta, semmi kü­lö­nö­set nem lá­tott a do­log­ban.

A fe­le­ség elő­ször meg­csi­nálta, semmi kü­lö­nö­set nem lá­tott benne. Aztán ki­írta egy kö­zös­ségi ol­da­lon.

Szörnyű titok derült ki: HIV-vírussal fertőzte meg párját az élsportoló

Szörnyű titok derült ki: HIV-vírussal fertőzte meg párját az élsportoló

Egye­lőre sem­mit sem lehet tudni a spor­to­ló­ról, csak annyit, hogy ki­hall­gat­ták az ügy­ben.

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza.

Sok csa­lád­ban tombo az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek magas láz­zal szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt az el­kép­ze­lés!

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak, iz­gal­mas­nak és nem utol­só­sor­ban egész­ség­ba­rát­nak tűnt az el­kép­ze­lés, s hogy át­ala­kult mi­atta a sztár bu­da­ka­lá­szi ott­hona!

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell, hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

Egészen megdöbbentő, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Durva, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Az őszi te­tű­jár­vány semmi volt ahhoz ké­pest, ami je­len­leg tom­bol az is­ko­lák­ban. Több he­lyen hetek óta kép­te­le­nek ki­ir­tani a gye­rek ha­já­ból a vér­szí­vó­kat.

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben.

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben. A me­dence fer­tőt­le­ní­té­sére hasz­nált klór és az em­beri test­ned­vek sa­já­tos ve­gyü­le­tet ké­pez­nek. Ha úszni in­dulsz ér­de­mes tehát vi­gyázni, mert az ilyen víz nem tesz jót az egész­ség­nek!

Döbbenetes, így okoznak a látogatók kórházi fertőzést

Döbbenetes, így okoznak a látogatók kórházi fertőzést

Vita dúl a kór­házi lá­to­ga­tási idők­ről.

Nagy vita in­dult a kór­házi lá­to­ga­tási idők­ről az in­ter­ne­ten, mi­u­tán ki­de­rült, hogy nem si­ke­rült csök­ken­teni a kór­házi fer­tő­zé­sek szá­mát ta­valy.

Megdöbbentek a tudósok, amikor kiderült a spermateszt eredménye

Megdöbbentek a tudósok, amikor kiderült a spermateszt eredménye

A tu­dó­sok mik­ro­or­ga­niz­mu­so­kat ta­lál­tak az em­beri örö­kítő anyag­ban, na de mi­lye­ne­ket!

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

A leg­több­jük itt­hon lett beteg.

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

Hepatitises hússal fertőzte meg a vásárlókat az áruházlánc

Hepatitises hússal fertőzte meg a vásárlókat az áruházlánc

Ezrek fer­tő­ződ­het­tek meg a disz­nó­hús­tól és az abból ké­szült kol­bá­szok­tól.

Súlyos fertőzést kapott a magyar sztárénekesnő

Súlyos fertőzést kapott a magyar sztárénekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen ki­bo­rult, mások fi­gyel­met­len­sége miatt lett beteg. Most ke­ze­lésre szo­rul.

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen ki­bo­rult, mások fi­gyel­met­len­sége miatt lett beteg. Most ke­ze­lésre szo­rul.

Súlyos fertőzés végzett egy 20 éves fiúval a tóparti üdülőhelyen

Súlyos fertőzés végzett egy 20 éves fiúval a tóparti üdülőhelyen

Egye­lőre meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan a tra­gé­dia, a köz­egész­ség­ügyi hi­va­tal is vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg. Sőt, a macska- és ku­tya­tar­tó­kat is fe­nye­geti!

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek egy sima csí­pés­nél a Ma­gyar­or­szágra be­hur­colt csí­pő­szú­nyo­gok.

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek egy sima csí­pés­nél a Ma­gyar­or­szágra be­hur­colt csí­pő­szú­nyo­gok.

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

A ze­nész na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­pos­tot a ze­nész, aki na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

A Ri­post be­vizs­gál­tatja a csir­ke­má­jat!

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is ren­ge­teg bra­zil csir­ke­máj kap­ható, a Ri­post be­vizs­gál­tatja eze­ket!

Újabb csapás, aggasztó hírek érkeztek Lerch Istvánról

Újabb csapás, aggasztó hírek érkeztek Lerch Istvánról

A nép­szerű ze­nész ál­la­pota ismét vissza­esett.

Bár ro­ko­nai bíz­tak benne, hogy ha­ma­ro­san erőre kap, a nép­szerű ze­nész ál­la­pota ismét vissza­esett.

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

A nép­szerű éne­kes több szak­em­ber­nél is járt az el­múlt he­tek­ben. Bízik a mi­előbbi gyó­gyu­lás­ban.

A nép­szerű éne­kes több szak­em­ber­nél is járt az el­múlt he­tek­ben. Bízik a mi­előbbi gyó­gyu­lás­ban.

Halálzóna a konyhában: A tudósok is megdöbbentek

Halálzóna a konyhában: A tudósok is megdöbbentek

Egy mik­ro­bio­ló­giai ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy hol is ta­lál­ható egy konyha leg­fer­tő­zőbb pontja.

Brad Pitt súlyos betegséggel küzd?

Brad Pitt súlyos betegséggel küzd?

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nészt több­ször lát­ták egy or­vos­hoz be­osonni.

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nészt több­ször lát­ták egy or­vos­hoz be­osonni, ami sokak sze­rint egy tit­kolt be­teg­ségre utal.

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Gi­dó­falvy At­tila ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át, és most ka­ran­tén­ban tart­ják.

Gi­dó­falvy At­tila nem­rég ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át, és most ka­ran­tén­ban tart­ják. A ze­nész csak kont­roll­vizs­gá­la­tokra jár ki a ste­ril szo­bá­ból, mert bár­mi­lyen fer­tő­zés az éle­tébe ke­rül­het. Gi­dó­faly At­tila kál­vá­ri­ája 2014-ben kez­dő­dött.

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Több mint egy hete szen­ved a sú­lyos fer­tő­zés miatt a csi­nos szí­nésznő.

Ag­gasztó a hely­zet! Több mint egy hete szen­ved a sú­lyos fer­tő­zés miatt a csi­nos szí­nésznő.

Rizikós orál: tényleg veszélyben az egészséged?

Rizikós orál: tényleg veszélyben az egészséged?

Ezek után lehet, hogy te is két­szer meg­gon­do­lod, be­le­menj-e ebbe az él­ve­ze­tes de ri­zi­kós szex­él­ménybe!

Ezek után lehet, hogy te is két­szer meg­gon­do­lod, be­le­menj-e az orá­lis szexbe: kivel mered be­vál­lalni ezt a ri­zi­kós szex­él­ményt.

Veszélyes viszony: Rátalált a szerelem a HIV-fertőzött magyar sztárra!

Rátalált a szerelem a HIV-fertőzött magyar sztárra!

Ret­teg a be­teg­sé­gek­től és re­me­te­ként él az a HIV-fer­tő­zött hí­res­ség, aki a csa­pás el­le­nére mos­tanra már párt is ta­lált.

Kiderült: Ezért került kórházba Király Linda!

Kiderült: Ezért került kórházba Király Linda!

Ál­landó meg­fi­gye­lés alatt tart­ják a te­het­sé­ges éne­kes­nőt.

A te­het­sé­ges éne­kesnő a hét­vé­gén ke­rült kór­házba, ahon­nan már ki sem en­ged­ték az or­vo­sok. Sz­te­ro­i­dot és an­ti­bio­ti­ku­mot is ka­pott...

Nyári táborokból iskolába: Hamarosan berobban a tetűjárvány!

Nyári táborokból iskolába: Hamarosan berobban a tetűjárvány!

Most, hogy vissza­tér­tek a gye­re­kek a nyári tá­bo­rok­ból és ha­ma­ro­san kez­dő­dik az is­kola, ak­tu­á­lis prob­léma lett a te­tű­kér­dés.

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Ta­valy szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet!

Ta­valy szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet a szí­nész, akit azóta sem tud­tak meg­gyó­gyí­tani. Újra és újra le­gyen­gíti szer­ve­ze­tét egy ve­szé­lyes fer­tő­zés.

Zombi rénszarvascsordáktól retteg Szibéria lakossága!

Zombi rénszarvascsordáktól retteg Szibéria lakossága!

Hát­bor­zon­gató fo­lya­ma­to­kat in­dí­tott el a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés a taj­gá­ban.

Hát­bor­zon­gató fo­lya­ma­to­kat in­dí­tott el a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés a taj­gá­ban.

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Tö­me­ge­sen mond­ják le az uta­kat.

Négy Zika-ví­ru­sos be­te­get ta­lál­tak Mi­a­mi­ban, akik már Flo­ri­dá­ban fer­tő­ződ­tek meg. Ang­li­á­ban azóta tö­me­ge­sen mond­ják le az ide ter­ve­zett nya­ra­lá­so­kat.

Ezért nem szabad SOHA nyersen megkóstolnod a sütitésztát!

Ezért nem szabad SOHA nyersen megkóstolnod a sütitésztát!

Fo­gad­junk, hogy annak ide­jén te is lop­kod­tál be­lőle, ami­kor csak le­he­tett! Pedig ez tény­leg nem a leg­jobb ötlet...

Ne húzd ki az orrszőröd: belehalhatsz!

Ne húzd ki az orrszőröd: belehalhatsz!

Né­hány test­táj ese­té­ben hi­gi­é­ni­á­san is in­do­kolt lehet a csu­pa­szí­tás. Az orr nem ilyen!

Né­hány test­táj ese­té­ben hi­gi­é­ni­á­san is in­do­kolt lehet a csu­pa­szí­tás. Az orr nem ilyen!

Kánikulában tüdőgyulladás? Nem is gondolnád, mitől kapod el

Kánikulában tüdőgyulladás? Nem is gondolnád, mitől kapod el

Alat­to­mos be­teg­ség tá­mad­hat rád, ami könnyen vég­ze­tes lehet.

Alat­to­mos be­teg­ség tá­mad­hat rád, ami könnyen vég­ze­tes lehet.

Világjárványt indíthat a migránsválság!

Világjárványt indíthat a migránsválság!

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed a be­teg­ség.

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed az a be­teg­ség, mely­nek kór­oko­zója kez­det­ben vérző fe­ké­lye­ket okoz. De nem ez a leg­rosszabb benne...

Újabb magyar horror: nem gondozta anyját, belehalt a fertőzéseibe!

Újabb magyar horror: nem gondozta anyját, belehalt a fertőzéseibe!

Hat évet ka­pott a kö­nyör­te­len férfi, aki hagyta meg­halni ma­ga­te­he­tet­len any­ját.

Ezért nem szabadna soha bugyiban aludnod

Ezért nem szabadna soha bugyiban aludnod

Miben al­szol? Al­só­ne­mű­ben, pi­zsa­má­ban, há­ló­ing­ben vagy ádám­kosz­tüm­ben? Ha ez utób­bit vá­lasz­tod, te vagy a nyerő!

Miben al­szol? Al­só­ne­mű­ben, pi­zsa­má­ban, há­ló­ing­ben vagy ádám­kosz­tüm­ben? Ha ez utób­bit vá­lasz­tod, te vagy az iga­zán nyerő!

Íme az 5 legfertőzőbb dolog, amit megfogsz napközben

Íme az 5 legfertőzőbb dolog, amit megfogsz napközben

Csak rit­kán jut az eszünkbe, és akkor se te­szünk el­lene: az ott­ho­nunk­ban is be­teg­sé­gek tu­cat­jai le­sel­ked­nek ránk.

Csak rit­kán jut az eszünkbe, és akkor se te­szünk el­lene...

Betegség árnyékolta be Radics Gigi nagy kalandját

Betegség árnyékolta be Radics Gigi nagy kalandját

Csú­nya fer­tő­zést ka­pott.

Az éne­kesnő három hónap tá­vol­lét után tért haza Ame­ri­ká­ból. Va­ká­ci­ó­ját egy csú­nya fer­tő­zés tette ke­ser­édessé.

TBC-s beteg dolgozott a debreceni óvodában!

TBC-s beteg dolgozott a debreceni óvodában!

123 óvo­dást kell be­ol­tani, mi­u­tán ki­de­rült, egyik al­kal­ma­zot­tuk tbc-s.

123 óvo­dást kell jövő hét ele­jén be­ol­tani, mi­u­tán ki­de­rült, hogy az egyik al­kal­ma­zott tbc-vel fer­tő­ző­dött meg.

Hermetikusan elzárják Rékasit! Fertőzésveszély

Hermetikusan elzárják Rékasit! Fertőzésveszély

Ré­kasi Ká­rolyt kü­lön­le­ges óv­in­téz­ke­dé­sek mel­lett ke­ze­lik hét­fői mű­tétje óta.

Ré­kasi Ká­rolyt kü­lön­le­ges óv­in­téz­ke­dé­sek mel­lett ke­ze­lik hét­fői mű­tétje óta. Ked­vese is csak vé­dő­fel­sze­re­lés­ben lá­to­gat­hatja. Ke­ser­ves hó­na­pok vár­nak rá.

Halál Charlie Sheenre: megszólalnak a HIV-vel fertőzött pornósok

Halál Charlie Sheenre: megszólalnak a HIV-vel fertőzött pornósok

Ér­dem­ben senki nem fog­lal­ko­zott a meg­fer­tő­zött nők­kel.

Ér­dem­ben senki nem fog­lal­ko­zott azok­kal a nők­kel, aki­ket a hír­hedt sztár HIV-ví­rus­sal fer­tő­zött meg, vagy ve­szé­lyez­te­tett.

Durva! Húsevő baktérium terjed a szekszárdi kórházban

Durva! Húsevő baktérium terjed a szekszárdi kórházban

Leg­alábbis ezt ál­lítja a szek­szárdi Ba­lassa János Kór­ház hi­gi­é­ni­kus fő­or­vosa. A pé­csiek hall­gat­nak.

Leg­alábbis ezt ál­lítja a szek­szárdi Ba­lassa János Kór­ház hi­gi­é­ni­kus fő­or­vosa. A pé­csiek hall­gat­nak.

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Ha pi­a­con, nagy­áru­ház­ban juh­saj­tot ven­nél, ala­po­san nézd meg a szár­ma­zási he­lyét.

Migránsokkal riogat egy banda a szegedi klinika nevében!

Migránsokkal riogat egy banda a szegedi klinika nevében!

El­ké­pesztő ha­zug­ság!

Azt ál­lít­ják, nyár­tól ugyan­olyan kö­te­lező lesz Ma­gyar­or­szá­gon az im­mu­no­ló­giai vizs­gá­lat, mint pél­dául a tü­dő­szű­rés.

Kullancsinvázió fenyeget, nem csak a túrázók vannak veszélyben!

Kullancsinvázió fenyeget, nem csak a túrázók vannak veszélyben!

Az apró vér­szí­vók ott van­nak par­kok­ban, ját­szó­te­re­ken, még a házak kert­je­i­ben is.

Tetűjárvány tombol a budapesti iskolákban

Tetűjárvány tombol a budapesti iskolákban

Több is­ko­lá­ban is kör­le­vél tu­datta a szü­lők­kel a kínos hely­ze­tet.

Több is­ko­lá­ban is kör­le­vél tu­datta a szü­lők­kel, hogy fej­te­tűt és ser­két ta­lál­tak a gye­re­kek ha­já­ban. A vé­dő­nők azt kérik, hogy te­tű­fer­tő­zés­sel érin­tett osz­tá­lyok­ban min­den gye­rek haját ke­zel­jék le ott­hon a szü­lők.

Nem blöff! Itt a Zika-vírus első olimpikon áldozata?

Nem blöff! Itt a Zika-vírus első olimpikon áldozata?

Lon­don öt­ka­ri­kás baj­noka sze­rint nem olyan vé­szes a be­teg­ség. De nem is éppen kel­le­mes!

Lon­don öt­ka­ri­kás baj­noka sze­rint nem olyan vé­szes a be­teg­ség. De nem is éppen kel­le­mes: láz, visz­ke­tés, vég­tag­fáj­dal­mak a tü­ne­tei.

Óvodásokat fertőzött meg a Calicivírus Halásztelken

Óvodásokat fertőzött meg a Calicivírus Halásztelken

Töb­ben rosszul­létre pa­nasz­kod­tak.

Egy ha­lász­te­leki ál­ta­lá­nos is­kola után most egy helyi óvo­dá­ban is rosszul­létre pa­nasz­kod­tak, ki­de­rült, hogy a gye­re­kek és a dol­go­zók is ca­li­ci­ví­rus­sal fer­tő­ződ­tek.

Poloskák fertőzték meg Lajcsit

Fertőző élősködők miatt került orvoshoz Galambos Lajcsi

Em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött ra­bos­ko­dott Ga­lam­bos Lajos.

Em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött ra­bos­ko­dott Ga­lam­bos Lajos. A va­sár­nap sza­ba­dult ze­nész olyan fer­tő­zést ka­pott, ami­nek nyo­mait élete vé­géig is vi­sel­heti.

Újabb nemi úton terjedő betegség válik gyógyíthatatlanná!

Újabb nemi úton terjedő betegség válik gyógyíthatatlanná!

Egy újabb be­teg­ség lé­pett be a sorba, amely el­len­ál­lóvá vált az el­lene hasz­nált an­ti­bio­ti­ku­mokra.

Egy újabb be­teg­ség lé­pett be a sorba, amely el­len­ál­lóvá vált az el­lene hasz­nált an­ti­bio­ti­ku­mokra.

Villamosülésbe rejtett tűbe ült bele egy lány

Villamosülésbe rejtett tűbe ült bele egy lány

A csa­lád ag­gó­dik, hogy el­ka­pott va­lami fer­tő­zést a 18 éves lá­nyuk.

Kór­házba ke­rült az a 18 éves lány, aki be­le­ült egy tűbe a 47-es vagy a 49-es vil­la­mo­son. A csa­lád ag­gó­dik, hogy a gyer­me­kük el­ka­pott va­lami fer­tő­zést.

Fertőzött széklet lehetett a vietnámi kajában! 200 embert oltottak be!

Fertőzött széklet lehetett a vietnámi kajában! 200 embert oltottak be!

Ettél a kö­zel­múlt­ban a bu­da­pesti Hai Nam Pho vi­et­námi biszt­ró­ban? Akkor jobb, ha ki­vizs­gál­ta­tod magad!

HIV-et is terjeszt a kínai posta!

HIV-et is terjeszt a kínai posta!

Hát­bor­zon­gató! A pe­kingi posta nyil­vá­nos­ságra hozta, hogy mi­lyen ve­szé­lyes és sú­lyo­san fer­tőző anya­go­kat kül­döz­get­nek az or­szágba sima pos­tai kül­de­mény­ként.

Hát­bor­zon­gató! A pe­kingi posta nyil­vá­nos­ságra hozta, hogy mi­lyen ve­szé­lyes és sú­lyo­san fer­tőző anya­go­kat kül­döz­get­nek az or­szágba sima pos­tai kül­de­mény­ként.

Robbanhat az olivaolaj ára!

Robbanhat az olivaolaj ára!

Egész oli­va­li­ge­te­ket kell ki­vágni egy sú­lyos be­teg­ség miatt: az olasz gaz­dák el­ke­se­re­det­ten til­ta­koz­nak. A pusz­tító fer­tő­zés más nö­vé­nyekre is át­ter­jed­het.

Egész oli­va­li­ge­te­ket kell ki­vágni egy sú­lyos be­teg­ség miatt: az olasz gaz­dák el­ke­se­re­det­ten til­ta­koz­nak. A pusz­tító fer­tő­zés más nö­vé­nyekre is át­ter­jed­het.

Súlyos fertőzést kaphat a Dunában szexelő pár!

Súlyos fertőzést kaphat a Dunában szexelő pár!

A fo­lyó­ban estek egy­más­nak.

A Du­ná­ban esett egy­más­nak egy be­vál­la­lós pár, akik csep­pet sem za­var­tat­ták ma­gu­kat a kí­ván­csis­kodó te­kin­te­tek miatt.

Vigyázz! Súlyosan megbetegedhet gyereked a plüssjátékától!

Szörnyű igazság: így betegít a plüssmaci!

Egy ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a ked­venc játék óri­ási ba­ci­lus­te­lep!

Egy ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a ki­csik ked­venc já­téka óri­ási ba­ci­lus­te­lep! A plüss­ma­cit a ki­csik min­den­hová ma­guk­kal vi­szik és fe­lü­le­tén a leg­kü­lön­bö­zőbb kór­oko­zók ta­pad­nak meg.

Fájdalmas a szex? Ne nyugodj bele!

Fájdalmas a szex? Ne nyugodj bele!

Nagy kü­lönb­ség van az AÚÚ és az AÓÓH kö­zött!

Nagy kü­lönb­ség van az AÚÚ és az AÓÓH kö­zött! A szex­nek a gyö­nyör­ről kell szól­nia, nem a gyöt­re­lem­ről!

A legnagyobb hiba, amit a fogkeféddel minden reggel elkövetsz!

A legnagyobb hiba, amit a fogkeféddel minden reggel elkövetsz!

Ha eddig nyu­godt vol­tál, most meg fogsz döb­benni!

Ha eddig nyu­godt vol­tál, hogy te a fog­ke­féd tiszta he­lyen tá­ro­lod, meg fogsz döb­benni! Tuti, hogy a te pol­cod sem olyan tiszta, mint ahogy eddig gon­dol­tad! De nyugi! Né­hány egy­szerű trükk be­tar­tá­sá­val ki­kö­szö­rül­he­ted ezt a hi­gi­é­nia fi­as­kót!

Elszabadul a HIV Magyarországon? Ijesztően nő a fertőzöttek száma!

Elszabadul a HIV Magyarországon? Ijesztően nő a fertőzöttek száma!

Most je­lent meg egy grafi­kon arról, hogy mi­lyen tem­pó­ban nő Ma­gyar­or­szá­gon a HIV-fer­tő­zöt­tek száma.

A na­pok­ban je­lent meg egy hi­va­ta­los grafi­kon arról, hogy mi­lyen tem­pó­ban nő Ma­gyar­or­szá­gon a HIV-fer­tő­zöt­tek és az AIDS-okozta ha­lá­lo­zá­sok száma. A kép na­gyon sötét.