CÍMKE: 'fertőzés'

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

El­vi­sel­he­tet­len szen­ve­dést kell át­él­nie az anyu­ká­nak min­den egyes nap.

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Eu­rópa má­so­dik leg­na­gyobb ser­tés­farm­ján is fel­ütötte a fejét a ha­lá­los, af­ri­kai ser­tés­pes­tis.

FRISS HÍREK

Igazi rémálom: Rákászni ment a férfi, szörnyű, ami ezután történt

Igazi rémálom: Rákászni ment a férfi, szörnyű, ami ezután történt

Fel­ka­varó videó is ké­szült a bor­za­lom­ról. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Fel­ka­varó videó is ké­szült a bor­za­lom­ról. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Óriási fordulat történt a fertőző fagyasztott zöldségek ügyében

Óriási fordulat történt a fertőző fagyasztott zöldségek ügyében

Végre si­ke­rült azo­no­sí­tani a lisz­té­ria­fer­tő­zés for­rá­sait. Az üzem egy­előre csak pró­ba­gyár­tást vé­gez­het.

Végre si­ke­rült azo­no­sí­tani a lisz­té­ria­fer­tő­zés for­rá­sait. Az üzem egy­előre csak pró­ba­gyár­tást vé­gez­het.

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

A fer­tő­zé­sek saj­nos nem kí­mél­ték őket... A gye­re­kek va­ló­szí­nű­leg kissé za­va­ro­dot­tak is.

9 ember halálát okozhatta a Baján gyártott fagyasztott zöldség

9 ember halálát okozhatta a Baján gyártott fagyasztott zöldség

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jár­ványt oko­zott a fa­gyasz­tott zöld­ség.

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jár­ványt oko­zott az a fa­gyasz­tott zöld­ség, amit Baján gyár­tot­tak.

Ismét ölt a fertőző kór, nem tudni, meddig terjed a járvány

Ismét ölt a fertőző kór, nem tudni, meddig terjed a járvány

Újabb el­hul­lott vad­disz­nó­ban mu­tat­ták ki az af­ri­kai ser­tés­pes­tist a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal vizs­gá­la­tai.

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben. De akkor is...

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben. De akkor is...

Meghalt egy HIV-fertőzött baba, elképesztő, mit állít az anya

Meghalt egy HIV-fertőzött baba, elképesztő, mit állít az anya

Az el­hunyt 5 hó­na­pos kis­baba ügyé­ben vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak.

Az el­hunyt 5 hó­na­pos kis­baba ügyé­ben vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak. Két év bör­tönt is kap­hat az anyja.

Különösen bizarr dolgot kért feleségétől a férfi, elszörnyedt az orvos

Különösen bizarr dolgot kért feleségétől a férfi, elszörnyedt az orvos

A fe­le­ség elő­ször meg is csi­nálta, és semmi kü­lö­nö­set nem lá­tott a do­log­ban. Aztán ki­írta egy kö­zös­ségi ol­da­lon.

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Ko­moly ter­vei vol­tak...

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt az el­kép­ze­lés!

Aggódnak az orvosok, új információk a nagybeteg Mészöly Kálmán állapotáról

Aggódnak az orvosok, új információk a nagybeteg Mészöly Kálmán állapotáról

Ere­de­ti­leg az ün­ne­pekre en­ged­ték volna haza a le­gen­dás fo­cis­tát.

Ere­de­ti­leg az ün­ne­pekre en­ged­ték volna haza a le­gen­dás fo­cis­tát. Saj­nos most vál­toz­hat ez a terv.

Szörnyű titok derült ki: HIV-vírussal fertőzte meg párját az élsportoló

Szörnyű titok derült ki: HIV-vírussal fertőzte meg párját az élsportoló

Egye­lőre sem­mit sem lehet tudni a spor­to­ló­ról.

Egye­lőre sem­mit sem lehet tudni a spor­to­ló­ról, csak annyit, hogy ki­hall­gat­ták az ügy­ben.

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza és a gye­re­kek szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Nagy volt az ijedt­ség!

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Szűcs Ju­dith rosszul lett az étel­től, or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Az éne­kesnő na­gyon meg­ijedt...

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Szer­dán csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell, hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

Döbbenetes, így okoznak a látogatók kórházi fertőzést

Döbbenetes, így okoznak a látogatók kórházi fertőzést

Vita dúl a kór­házi lá­to­ga­tási idők­ről.

Nagy vita in­dult a kór­házi lá­to­ga­tási idők­ről az in­ter­ne­ten, mi­u­tán ki­de­rült, hogy nem si­ke­rült csök­ken­teni a kór­házi fer­tő­zé­sek szá­mát ta­valy.

Durva, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Durva, hogy mit visznek haza a gyerekek a suliból

Az őszi te­tű­jár­vány semmi volt ahhoz ké­pest, ami je­len­leg tom­bol a köz­ok­ta­tási in­téz­mé­nyek­ben.

Az őszi te­tű­jár­vány semmi ahhoz ké­pest, ami je­len­leg tom­bol a su­lik­ban. Több he­lyen hetek óta kép­te­le­nek ki­ir­tani a gye­rek ha­já­ból a vér­szí­vó­kat.

Vízbepisilők

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos me­den­cé­ben.

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben. A klór és az em­beri test­ned­vek sa­já­tos ve­gyü­le­tet al­kot­nak.

Csúnya fertőzést kapott az Ázsia Expressz során Megyeri Csilla!

Csúnya fertőzést kapott az Ázsia Expressz során Megyeri Csilla!

A hí­res­ség bát­ran vá­gott neki a több­he­tes tú­rá­nak, ám arra ő sem szá­mí­tott, ami végül tör­tént vele.

Megdöbbentek a tudósok, amikor kiderült a spermateszt eredménye

Megdöbbentek a tudósok, amikor kiderült a spermateszt eredménye

A tu­dó­sok mik­ro­or­ga­niz­mu­so­kat ta­lál­tak az em­beri örö­kítő anyag­ban.

A tu­dó­sok mik­ro­or­ga­niz­mu­so­kat ta­lál­tak az em­beri örö­kítő anyag­ban.

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

Súlyos fertőzés végzett egy 20 éves fiúval a tóparti üdülőhelyen

Súlyos fertőzés végzett egy 20 éves fiúval a tóparti üdülőhelyen

Egye­lőre meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan a tra­gé­dia, a köz­egész­ség­ügyi hi­va­tal is vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Kutya- és macskatartók is veszélyben a tojásbotrány miatt?

Ma­gyar to­já­sok­ban is meg­je­lent a hol­land to­jás­pá­ni­kot ki­váltó ideg­mé­reg. Sőt, a macska- és ku­tya­tar­tó­kat is fe­nye­geti!

Súlyos fertőzést kapott a magyar sztárénekesnő

Súlyos fertőzést kapott a magyar sztárénekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen ki­bo­rult, mások fi­gyel­met­len­sége miatt lett beteg. Most ke­ze­lésre szo­rul.

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen ki­bo­rult, mások fi­gyel­met­len­sége miatt lett beteg. Most ke­ze­lésre szo­rul.

Hepatitises hússal fertőzte meg a vásárlókat az áruházlánc

Hepatitises hússal fertőzte meg a vásárlókat az áruházlánc

Ezrek fer­tő­ződ­het­tek meg a disz­nó­hús­ból ké­szült kol­bá­szok­tól.

Ezrek fer­tő­ződ­het­tek meg a disz­nó­hús­ból ké­szült kol­bá­szok­tól.

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Veszélyes szúnyogok röpködnek Magyarországon

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek.

Ko­mo­lyabb fe­nye­ge­tést je­lent­het­nek egy sima csí­pés­nél a Ma­gyar­or­szágra be­hur­colt csí­pő­szú­nyo­gok. A zeb­ra­szú­nyog a leg­ve­szé­lye­sebb.

Újabb csapás, aggasztó hírek érkeztek Lerch Istvánról

Újabb csapás, aggasztó hírek érkeztek Lerch Istvánról

Bár ro­ko­nai bíz­tak benne, hogy ha­ma­ro­san erőre kap, a nép­szerű ze­nész ál­la­pota ismét vissza­esett.

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Te jó ég! Fokhagymát tesznek a vaginájukba a nők?

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos a mód­szer, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Egyre ter­jed az in­ter­ne­ten a mód­szer, töb­ben ki­pró­bál­ták már. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben. Nő­gyó­gyá­szok egy­ál­ta­lán nem ajánl­ják, hogy bár­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­mát így ke­zel­je­nek.

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

Ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­pos­tot a ze­nész, aki rossz ál­la­pot­ban van. Fi­zi­ka­i­lag és men­tá­li­san sem érzi jól magát!

Ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­pos­tot a ze­nész, aki na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is van bra­zil csir­ke­máj.

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is ren­ge­teg bra­zil csir­ke­máj kap­ható, a Ri­post be­vizs­gál­tatja eze­ket!

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

Több szak­em­ber­nél is járt.

A nép­szerű éne­kes több szak­em­ber­nél is járt az el­múlt he­tek­ben.

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Gi­dó­falvy At­tila nem­rég ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át, és most ka­ran­tén­ban tart­ják.

Halálzóna a konyhában: A tudósok is megdöbbentek

Halálzóna a konyhában: A tudósok is megdöbbentek

Egy mik­ro­bio­ló­giai ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy hol is ta­lál­ható egy konyha leg­fer­tő­zőbb pontja.

Veszélyes viszony: Rátalált a szerelem a HIV-fertőzött magyar sztárra!

Rátalált a szerelem a HIV-fertőzött magyar sztárra!

Ret­teg a be­teg­sé­gek­től és re­me­te­ként él az a HIV-fer­tő­zött hí­res­ség, aki a csa­pás el­le­nére mos­tanra már párt is ta­lált.

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Ag­gasztó a hely­zet! Több mint egy hete szen­ved a sú­lyos fer­tő­zés miatt a csi­nos szí­nésznő.

Rizikós orál: tényleg veszélyben az egészséged?

Rizikós orál: tényleg veszélyben az egészséged?

Ezek után lehet, hogy te is két­szer meg­gon­do­lod, be­le­menj-e az orá­lis szexbe: kivel mered vál­lalni ezt az él­ve­ze­tes, de csep­pet sem ve­szély­te­len szex­él­ményt!

Kiderült: Ezért került kórházba Király Linda!

Kiderült: Ezért került kórházba Király Linda!

A te­het­sé­ges éne­kesnő a hét­vé­gén ke­rült kór­házba, ahon­nan már ki sem en­ged­ték az or­vo­sok. Sz­te­ro­i­dot és an­ti­bio­ti­ku­mot is ka­pott, és ál­landó meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

A te­het­sé­ges éne­kesnő a hét­vé­gén ke­rült kór­házba, ahon­nan már ki sem en­ged­ték az or­vo­sok.

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Tö­me­ge­sen mond­ják le az uta­kat.

Négy Zika-ví­ru­sos be­te­get ta­lál­tak Mi­a­mi­ban, akik már Flo­ri­dá­ban fer­tő­ződ­tek meg. Ang­li­á­ban azóta tö­me­ge­sen mond­ják le az ide ter­ve­zett nya­ra­lá­so­kat.

Ezért nem szabad SOHA nyersen megkóstolnod a sütitésztát!

Ezért nem szabad SOHA nyersen megkóstolnod a sütitésztát!

Fo­gad­junk, hogy annak ide­jén te is lop­kod­tál be­lőle, ami­kor csak le­he­tett! Pedig ez tény­leg nem a leg­jobb ötlet...

Zombi rénszarvascsordáktól retteg Szibéria lakossága!

Zombi rénszarvascsordáktól retteg Szibéria lakossága!

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés a bűnös!

Hát­bor­zon­gató fo­lya­ma­to­kat in­dí­tott el a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés a taj­gá­ban. Ős­bak­té­ri­u­mok ke­rül­tek elő a ko­ráb­ban fa­gyott ta­laj­ból, s fer­tőz­nek em­bert, ál­la­tot.

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Újra és újra le­gyen­gíti a szí­nész szer­ve­ze­tét egy ve­szé­lyes fer­tő­zés. Nem tudni, mi lesz vele...

Újra és újra le­gyen­gíti a szí­nész szer­ve­ze­tét egy ve­szé­lyes fer­tő­zés. Nem tudni, mi lesz vele...

Kánikulában tüdőgyulladás? Nem is gondolnád, mitől kapod el

Kánikulában tüdőgyulladás? Nem is gondolnád, mitől kapod el

Alat­to­mos be­teg­ség tá­mad­hat rád, ami könnyen vég­ze­tes lehet. És sok­szor nem raj­tad múlik, si­ke­rül-e meg­úsz­nod.

Ezért nem szabadna soha bugyiban aludnod

Ezért nem szabadna soha bugyiban aludnod

Aludj in­kább mez­te­le­nül!

Miben al­szol? Al­só­ne­mű­ben, pi­zsa­má­ban, há­ló­ing­ben vagy ádám­kosz­tüm­ben? Ha ez utób­bit vá­lasz­tod, te vagy az iga­zán nyerő!

Ne húzd ki az orrszőröd: belehalhatsz!

Ne húzd ki az orrszőröd: belehalhatsz!

Né­hány test­táj ese­té­ben hi­gi­é­ni­á­san is in­do­kolt a csu­pa­szí­tás. Az orr nem ilyen!

Az ak­tu­á­lis tren­dek sze­rint el­várt, hogy tes­tün­ket ne fedje sem­mi­lyen szőr­zet. Né­hány te­rü­let ese­té­ben hi­gi­é­ni­á­san is in­do­kolt a csu­pa­szí­tás. Az orr nem ilyen!

Világjárványt indíthat a migránsválság!

Világjárványt indíthat a migránsválság!

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed az a be­teg­ség, mely­nek kór­oko­zója kez­det­ben vérző fe­ké­lye­ket okoz. De nem ez a leg­rosszabb benne...

A me­ne­kült­tá­bo­rok­ból rob­ba­nás­sze­rűen ter­jed az a be­teg­ség, mely­nek kór­oko­zója kez­det­ben vérző fe­ké­lye­ket okoz. De nem ez a leg­rosszabb benne...

Újabb magyar horror: nem gondozta anyját, belehalt a fertőzéseibe!

Újabb magyar horror: nem gondozta anyját, belehalt a fertőzéseibe!

Hat évet ka­pott a kö­nyör­te­len férfi, aki hagyta meg­halni any­ját.

Hat évet ka­pott a kö­nyör­te­len férfi, aki hagyta meg­halni any­ját.

Íme az 5 legfertőzőbb dolog, amit megfogsz napközben

Íme az 5 legfertőzőbb dolog, amit megfogsz napközben

Csak rit­kán jut az eszünkbe, és akkor se te­szünk el­lene: az ott­ho­nunk­ban is be­teg­sé­gek tu­cat­jai le­sel­ked­nek ránk.

Hermetikusan elzárják Rékasit! Fertőzésveszély

Hermetikusan elzárják Rékasit! Fertőzésveszély

Csak egyet­len ember lá­to­gat­hatja.

Ré­kasi Ká­rolyt kü­lön­le­ges óv­in­téz­ke­dé­sek mel­lett ke­ze­lik hét­fői mű­tétje óta. Ked­vese is csak vé­dő­fel­sze­re­lés­ben lá­to­gat­hatja. Ke­ser­ves hó­na­pok vár­nak rá.

Betegség árnyékolta be Radics Gigi nagy kalandját

Betegség árnyékolta be Radics Gigi nagy kalandját

Csú­nya fer­tő­zést ka­pott.

Az éne­kesnő három hónap tá­vol­lét után tért haza Ame­ri­ká­ból. Va­ká­ci­ó­ját egy csú­nya fer­tő­zés tette ke­ser­édessé.

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Ha pi­a­con, nagy­áru­ház­ban juh­saj­tot ven­nél, ala­po­san nézd meg a szár­ma­zási he­lyét.

TBC-s beteg dolgozott a debreceni óvodában!

TBC-s beteg dolgozott a debreceni óvodában!

123 óvo­dást kell jövő hét ele­jén be­ol­tani, mi­u­tán ki­de­rült, hogy az egyik al­kal­ma­zott tbc-vel fer­tő­ző­dött meg. Meg­szó­lalt az in­téz­mény ve­ze­tője is.

123 óvo­dást kell be­ol­tani, mi­u­tán ki­de­rült, hogy az egyik al­kal­ma­zott tbc-vel fer­tő­ző­dött meg.

Halál Charlie Sheenre: megszólalnak a HIV-vel fertőzött pornósok

Halál Charlie Sheenre: megszólalnak a HIV-vel fertőzött pornósok

Ér­dem­ben senki nem fog­lal­ko­zott azok­kal a nők­kel, aki­ket a hír­hedt sztár HIV-ví­rus­sal fer­tő­zött meg, vagy ve­szé­lyez­te­tett.

Durva! Húsevő baktérium terjed a szekszárdi kórházban

Durva! Húsevő baktérium terjed a szekszárdi kórházban

A pécsi kli­ni­kát okol­ják.

A Ba­lassa János Kór­ház hi­gi­é­ni­kus fő­or­vosa a pécsi kli­ni­kát okolja. Azt mondja, a nem meg­fe­lelő hi­gi­é­niás kö­rül­mé­nyek miatt több­ször is szól­tak.

Migránsokkal riogat egy banda a szegedi klinika nevében!

Migránsokkal riogat egy banda a szegedi klinika nevében!

Azt ál­lít­ják, nyár­tól kö­te­lező lesz Ma­gyar­or­szá­gon az im­mu­no­ló­giai vizs­gá­lat.

Azt ál­lít­ják, nyár­tól kö­te­lező lesz Ma­gyar­or­szá­gon az im­mu­no­ló­giai vizs­gá­lat.

Kullancsinvázió fenyeget, nem csak a túrázók vannak veszélyben!

Kullancsinvázió fenyeget, nem csak a túrázók vannak veszélyben!

A vér­szí­vók ott van­nak par­kok­ban, ját­szó­te­re­ken, még a házak kert­je­i­ben is.

A vér­szí­vók ott van­nak par­kok­ban, ját­szó­te­re­ken, még a házak kert­je­i­ben is.

Óvodásokat fertőzött meg a Calicivírus Halásztelken

Óvodásokat fertőzött meg a Calicivírus Halásztelken

Töb­ben rosszul­létre pa­nasz­kod­tak.

Egy ha­lász­te­leki ál­ta­lá­nos is­kola után most egy helyi óvo­dá­ban is rosszul­létre pa­nasz­kod­tak, ki­de­rült, hogy a gye­re­kek és a dol­go­zók is ca­li­ci­ví­rus­sal fer­tő­ződ­tek.

Poloskák fertőzték meg Lajcsit

Fertőző élősködők miatt került orvoshoz Galambos Lajcsi

Em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött ra­bos­ko­dott Ga­lam­bos Lajos.

Em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött ra­bos­ko­dott Ga­lam­bos Lajos. A va­sár­nap sza­ba­dult ze­nész olyan fer­tő­zést ka­pott, ami­nek nyo­mait élete vé­géig is vi­sel­heti.

Nem blöff! Itt a Zika-vírus első olimpikon áldozata?

Nem blöff! Itt a Zika-vírus első olimpikon áldozata?

Lon­don öt­ka­ri­kás baj­noka sze­rint nem olyan vé­szes a be­teg­ség. De nem is éppen kel­le­mes: láz, visz­ke­tés, vég­tag­fáj­dal­mak vol­tak a tü­ne­tei.

Lon­don öt­ka­ri­kás baj­noka sze­rint nem olyan vé­szes a be­teg­ség. De nem is éppen kel­le­mes: láz, visz­ke­tés, vég­tag­fáj­dal­mak vol­tak a tü­ne­tei. Min­den­esetre a riói rész­vé­tel­től nem tán­to­rítja el.

Tetűjárvány tombol a budapesti iskolákban

Tetűjárvány tombol a budapesti iskolákban

Több is­ko­lá­ban is kör­le­vél tu­datta a szü­lők­kel, hogy fej­te­tűt és ser­két ta­lál­tak a gye­re­kek ha­já­ban. A vé­dő­nők azt kérik, hogy a gye­rek haját ke­zel­jék le ott­hon a szü­lők.

Több is­ko­lá­ban is kör­le­vél tu­datta a szü­lők­kel, hogy fej­te­tűt és ser­két ta­lál­tak a gye­re­kek ha­já­ban.

Miért ne tedd a hajgumid a csuklódra?

Miért ne tedd a hajgumid soha a csuklódra?

Egy ame­ri­kai nő élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott mi­atta!

Te is a csuk­ló­don őrzöd a haj­gu­mit, ami­kor ki­ve­szed a ha­jad­ból? Ezt sür­gő­sen fe­lejtsd el! Egy ame­ri­kai nő élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott mi­atta!

HIV-et is terjeszt a kínai posta!

HIV-et is terjeszt a kínai posta!

A pe­kingi posta el­mondta, hogy mi­lyen ve­szé­lyes anya­go­kat ta­lál­nak.

Hát­bor­zon­gató! A pe­kingi posta nyil­vá­nos­ságra hozta, hogy mi­lyen ve­szé­lyes és sú­lyo­san fer­tőző anya­go­kat kül­döz­get­nek az or­szágba sima pos­tai kül­de­mény­ként.

Újabb nemi úton terjedő betegség válik gyógyíthatatlanná!

Újabb nemi úton terjedő betegség válik gyógyíthatatlanná!

Egy újabb be­teg­ség lé­pett be a sorba, amely el­len­ál­lóvá vált az el­lene hasz­nált an­ti­bio­ti­ku­mokra. Így las­san gyó­gyít­ha­tat­lanná válik.

Már eddig is szá­mos gyó­gyít­ha­tat­lan kór­ral küz­döt­tünk, és most egy újabb be­teg­ség lé­pett be a sorba, amely el­len­ál­lóvá vált az el­lene hasz­nált an­ti­bio­ti­ku­mokra. Így las­san gyó­gyít­ha­tat­lanná válik.

Villamosülésbe rejtett tűbe ült bele egy lány

Villamosülésbe rejtett tűbe ült bele egy lány

Kór­házba ke­rült az a 18 éves lány, aki be­le­ült egy tűbe a 47-es vagy a 49-es vil­la­mo­son. A csa­lád most ag­gó­dik, hogy a gyer­me­kük el­ka­pott va­lami fer­tő­zést.

Kór­házba ke­rült az a 18 éves lány, aki be­le­ült egy tűbe a 47-es vagy a 49-es vil­la­mo­son. A csa­lád most ag­gó­dik, hogy a gyer­me­kük el­ka­pott va­lami fer­tő­zést.

Fertőzött széklet lehetett a vietnámi kajában! 200 embert oltottak be!

Fertőzött széklet lehetett a vietnámi kajában! 200 embert oltottak be!

Ettél a kö­zel­múlt­ban a bu­da­pesti Hai Nam Pho vi­et­námi biszt­ró­ban?

Ettél a kö­zel­múlt­ban a bu­da­pesti Hai Nam Pho vi­et­námi biszt­ró­ban?

Robbanhat az olivaolaj ára!

Robbanhat az olivaolaj ára!

Egész oli­va­li­ge­te­ket kell ki­vágni egy sú­lyos be­teg­ség miatt.

Egész oli­va­li­ge­te­ket kell ki­vágni egy sú­lyos be­teg­ség miatt: az olasz gaz­dák el­ke­se­re­det­ten til­ta­koz­nak.

Szörnyű igazság: így betegít a plüssmaci!

Szörnyű igazság: így betegít a plüssmaci!

Egy ta­nul­mány sze­rint a ki­csik ked­venc já­téka óri­ási ba­ci­lus­te­lep!

Egy ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a ki­csik ked­venc já­téka óri­ási ba­ci­lus­te­lep!

A legnagyobb hiba, amit a fogkeféddel minden reggel elkövetsz!

A legnagyobb hiba, amit a fogkeféddel minden reggel elkövetsz!

Ha eddig nyu­godt vol­tál, hogy te a fog­ke­féd tiszta he­lyen tá­ro­lod, meg fogsz döb­benni!

Súlyos fertőzést kaphat a Dunában szexelő pár!

Súlyos fertőzést kaphat a Dunában szexelő pár!

A Du­ná­ban esett egy­más­nak egy be­vál­la­lós pár, akik csep­pet sem za­var­tat­ták ma­gu­kat.

Fájdalmas a szex? Ne nyugodj bele!

Fájdalmas a szex? Ne nyugodj bele!

Nagy kü­lönb­ség van az AÚÚ és az AÓÓH kö­zött!

Nagy kü­lönb­ség van az AÚÚ és az AÓÓH kö­zött! A szex­nek a gyö­nyör­ről kell szól­nia, nem a gyöt­re­lem­ről!

Elszabadul a HIV Magyarországon? Ijesztően nő a fertőzöttek száma!

Elszabadul a HIV Magyarországon? Ijesztően nő a fertőzöttek száma!

A na­pok­ban je­lent meg egy hi­va­ta­los grafi­kon arról, hogy mi­lyen tem­pó­ban nő Ma­gyar­or­szá­gon a HIV-fer­tő­zöt­tek és az AIDS-okozta ha­lá­lo­zá­sok száma. A kép na­gyon sötét.

A kép na­gyon sötét.