CÍMKE: 'férj'

Agyvérzést kapott a feleség, nem segített rajta a férj

Agyvérzést kapott a feleség, nem segített rajta a férj

Je­len­tő­sen eny­hí­tet­ték annak a férfi­nak a bün­te­té­sét, aki ott­ho­ná­ban hagyta szen­vedni a fe­le­sé­gét.

A kamera mindent vett, ennek nem szabadott volna megtörténnie a pár fürdőjében

A kamera mindent vett, ennek nem szabadott volna megtörténnie a pár fürdőjében

A férfi paj­zán dol­gokra ké­szült...

A férfi paj­zán dol­gokra ké­szült, de az anyósa ke­resz­tül­húzta szá­mí­tá­sait.

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Nagyon durva dologra jött rá a feleség, miközben pornót nézett

Nagyon durva dologra jött rá a feleség, miközben pornót nézett

A nő a kép­er­nyő előtt jött rá férje tit­kos éle­tére.

A nő a kép­er­nyő előtt jött rá férje tit­kos éle­tére.

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek látta szülei halálát

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek végignézte szülei halálát

Hi­he­tet­len rész­le­tek.

A férj rá­tá­madt kés­sel a fe­le­sé­gére és előbb vele, majd ön­ma­gá­val is vég­zett, közös gyer­me­kük pedig az egé­szet vé­gig­nézte.

Kegyetlen dolgot tett felesége vagyonáért, ezek a fotók buktatták le

Kegyetlen dolgot tett felesége vagyonáért, ezek a fotók buktatták le

A férfi szán­dé­ko­san vég­zett fe­le­sé­gé­vel nász­út­ju­kon.

A férfi szán­dé­ko­san vég­zett fe­le­sé­gé­vel nász­út­ju­kon, hogy meg­sze­rezze a 41 éves nő bir­to­kát.

Pirner Alma kitálalt, ezért szedett fel tizenkét kilót a férje

Pirner Alma kitálalt, ezért szedett fel tizenkét kilót a férje

Az egész­sé­ges élet­mód híve.

A csi­nos hí­res­ség hosszú évek óta az egész­sé­ges élet­mód el­kö­te­le­zett híve, amit a csa­lád­tag­jai is rend­kí­vül pár­tol­nak.

Mély sebeket tépett fel Fanni férjének vallomása

Mély sebeket tépett fel Weisz Fanni férjének vallomása

Nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény

Haj­másy Péter nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény Fan­ni­val, el­mondta, hogy sze­rinte erre miért van szük­ség. Val­lo­má­sá­val könnye­ket csalt ki

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága.

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága, a jelek sze­rint pedig férje nevét sem kí­vánja meg­tar­tani.

Rokona bosszúból lőtte le az óvónőt

Rokona bosszúból lőtte le az óvónőt

Hajni nénit hiába vár­ták az óvó­dá­sok, teg­nap már nem ér­ke­zett meg. Döb­be­net, amit a gyil­kos­ról mond az utcán le­lőtt óvónő férje.

Hajni nénit hiába vár­ták az óvó­dá­sok, teg­nap már nem ér­ke­zett meg a mun­ka­he­lyére. Döb­be­net, amit a gyil­kos­ról mond az utcán le­lőtt óvónő férje.

Koholák Alexa megdöbbentő dolgot vallott be az édes hármasukról

Koholák Alexa megdöbbentő dolgot vallott be az édes hármasukról

Far­kas Ko­ho­lák Alexa ma­gya­rá­za­tot ad arra, hogy egy lelki ve­ze­tő­nek miért más az élete.

Döbbenetes fordulat, szőke nővel osztozik idősebb férjén a TV2 sztárja

Döbbenetes fordulat, szőke nővel osztozik idősebb férjén a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa öröm­mel él együtt egy dögös szőke nővel, aki már szin­tén a férj ve­ze­ték­ne­vét vi­seli.

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Ko­ráb­ban úgy tűnt, élete a a té­vé­zés, ma már,egé­szen más ér­dekli.

Míg ko­ráb­ban úgy tűnt, élete a sze­rep­lés és a té­vé­zés, ma már, 45 éve­sen egé­szen más ér­dekli a mű­sor­ve­ze­tőt. De vajon mi lehet ez a kü­lön­le­ges dolog, amibe leg­alább annyira be­le­sze­re­tett, mint haj­da­nán a te­le­ví­zi­ó­zásba?

Így bosszantják fel a férjüket a nők anélkül, hogy tudnának róla

Így bosszantják fel a férjüket a nők anélkül, hogy tudnának róla

Nem tudod, mitől olyan in­ge­rült a párod? Mu­ta­tunk 6 dol­got, ami ir­ri­tál­hatja a ked­ve­sed, mi­köz­ben neked fel sem tűnik, hogy bármi gond lenne.

Nem tudod, mitől olyan in­ge­rült a párod? Akár­mennyire is sze­re­ti­tek egy­mást, van né­hány kér­dés, ami­ben a két nem rit­kán tud egyet­ér­teni. Mu­ta­tunk 6 dol­got, ami ir­ri­tál­hatja a ked­ve­sed, mi­köz­ben neked fel sem tűnik, hogy bármi gond lenne.

Az unoka is a házban volt, amikor a vállalkozó megölte a feleségét

Az unoka is a házban volt, amikor a vállalkozó megölte a feleségét

Be­is­merő val­lo­mást tett az 56 éves szent­pé­ter­szegi vál­lal­kozó.

Be­is­merő val­lo­mást tett az 56 éves szent­pé­ter­szegi vál­lal­kozó.

Szívszorító vallomást tett Pécsi Ildikó

Szívszorító vallomást tett Pécsi Ildikó

A szí­nésznő be­le­fá­radt a sok ha­zug­ságba, ami kö­rül­ve­szi.

A 78 éves szí­nésznő el­mon­dása sze­rint be­le­fá­radt a ren­ge­teg ha­zug­ságba, ezért is dön­tött úgy, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

Atyaég, felgyújtotta a férjét Keleti Andrea

Atyaég, felgyújtotta a férjét Keleti Andrea

Az ijesztő tör­tén­tek­ről a Mokka élő adá­sá­ban be­szélt a TV2 sztárja.

Az ijesztő tör­tén­tek­ről a Mokka élő adá­sá­ban be­szélt a TV2 sztárja.

Megdöbbentő kijelentést tett a meggyilkolt soroksári futónő férje

Megdöbbentő kijelentést tett a meggyilkolt soroksári futónő férje

A so­rok­sári fu­tónő férje azt mondja, ha lehet, sze­retné el­ke­rülni a ta­lál­ko­zást fe­le­sége gyil­ko­sá­val. Azt is el­árulta, miért érez így...

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

A flo­ri­dai Sa­ra­so­tá­ban, a gyanú sze­rint saját férje vég­zett ki egy 47 éves ma­gyar nőt. S. Blanka holt­tes­tét a lánya fe­dezte fel.

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

A gyil­kos­ság után össze­kar­molt arc­cal lát­ták a kör­nyé­ken R. Szil­vesz­tert...

A gyil­kos­ság után össze­kar­molt arc­cal lát­ták a kör­nyé­ken R. Szil­vesz­tert, le­bu­kása után azon­ban semmi sem lát­szik rajta, ugyan­úgy vi­sel­ke­dik, mint eddig...

Sorsdöntő vallomás került elő, így ölhették meg a legendás színésznőt

Sorsdöntő vallomás került elő, így ölhették meg a legendás színésznőt

A West Side Story-ból is­mert szí­nész­nőt saját férje gyil­kol­hatta meg 37 évvel ez­előtt, erre pedig egyre több a bi­zo­nyí­ték.

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

Élete leg­szebb idő­sza­kát éli.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli.

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke.

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke.

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk a FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk a FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán mu­tatta meg bájos kis­lá­nya, Emma édes­ap­ját. Igaz, nem ok nél­kül tette!

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val...

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val, majd magát is le­lőtte. Pon­to­san a férfi szí­vébe lőtt, aki­nek semmi esé­lye sem volt a túl­élésre...

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Az egy­kori sztár­nyo­mozó az előző há­zas­sá­gá­ban tel­je­sen más­ként vi­sel­ke­dett, mint a mos­ta­ni­ban.

Az egy­kori sztár­nyo­mozó az előző há­zas­sá­gá­ban tel­je­sen más­ként vi­sel­ke­dett, mint a mos­ta­ni­ban.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg fér­jét, de most ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

Ezért mérgezte meg férjét az asszony: szörnyű részletek

Ezért mérgezte meg férjét a szabadbattyáni asszony: szörnyű részletek

A nő áp­ri­lis óta ada­gol­hatta a mér­get.

Az 51 éves nő áp­ri­lis óta ada­gol­hatta a mér­get fér­jé­nek, aki egyre fur­csáb­ban né­zett ki és vi­sel­ke­dett..

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Sikoltozásra figyeltek fel a rokonok, szörnyű, amit a magyar férfi tett

Sikoltozásra figyeltek fel a rokonok, szörnyű, amit a magyar férfi tett

A férfi szom­bat este ve­szett össze fe­le­sé­gé­vel.

A férfi szom­bat este ve­szett össze fe­le­sé­gé­vel, a vitát pedig tet­tek kö­vet­ték. Az asszony a ro­ko­nok­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

A ba­lett­mű­vész most olyas­mit csi­nál, ami­től hit­vese min­dig óva in­tette, de ki­de­rült, annyira nem is ször­nyű benne.

A ba­lett­mű­vész most olyas­mit csi­nál, ami­től hit­vese min­dig óva in­tette, de ki­de­rült, annyira nem is ször­nyű benne.

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Rit­kán lát­hat­tuk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sze­relme, Krisz­tián eddig rit­kán je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt.

Bizarr ügy: felesége halottnak nyilváníttatta élő férjét

Bizarr ügy a bíróságon: felesége halottnak nyilváníttatta élő férjét

Egy ro­má­niai férfi már több mint egy éve azért küzd, hogy is­mer­jék el: élet­ben van.

Különös fotó, Tóth Vera férjet talált magának?

Különös fotó, Tóth Vera férjet talált magának?

Az éne­kesnő hú­gá­val és annak sze­rel­mé­vel kap­cso­ló­dott ki egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben.

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Az egy­kori mo­dell sokat vál­to­zott.

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Kegyetlen bosszú a kórházban, halálos méreggel ölt a szabadkai nővér

Kegyetlen bosszú a kórházban, halálos méreggel ölt a szabadkai nővér

A nővér a saját fér­jét ölte meg a mé­reg­gel.

A nővér a saját fér­jét ölte meg a mé­reg­gel, mert meg­elé­gelte, hogy a férfi miatt bol­dog­ta­lan és ke­serű az élete.

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val, pi­he­né­sük­ről cso­dá­la­tos fotók ké­szül­tek.

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Jenna Kut­cherre sokan irigy­ked­nek, mert egy olyan férfi­vel él bol­dog há­zas­ság­ban, aki­nek tö­ké­le­tes a teste és szív­dög­lesz­tően néz ki.

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére.

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére, majd me­ne­kü­lés köz­ben vá­rat­lan dolog tör­tént vele.

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak! Ezt még sosem lát­tuk...

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak!

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

A cso­da­szép szőke szí­nésznő férje egy­ál­ta­lán nem örül, hogy fe­le­sége megint a szok­nya­pe­cér szí­nés­szel for­gat.

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Saját ágyában gyújtotta fel élettársát

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett az asszony. Szó­vál­tást kö­ve­tően mér­ge­se­dett odáig a hely­zet, hogy a férfi égés­gyor­sí­tót lo­csolt az ágyra.

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Az új­don­sült fe­le­ség még min­dig a mé­zes­he­teit éli a ked­ve­sé­vel.

Az új­don­sült fe­le­ség még min­dig a mé­zes­he­teit éli a ked­ve­sé­vel, és bol­do­gabb, mint va­laha.

Óriási tévhit, hogy csak szex kell a férfiaknak

Óriási tévhit, hogy csak szex kell a férfiaknak

El­ké­pesztő, mi min­den derül ki abból a ta­nul­mány­ból, mely­ben 120 társ­ke­reső férfi vá­la­szolt pi­káns kér­dé­sekre.

El­ké­pesztő, mi min­den derül ki abból a ta­nul­mány­ból, mely­ben 120 társ­ke­reső férfi vá­la­szolt a leg­pi­kán­sabb kér­dé­sekre.

Megdöbbentő dolgot állít a meggyilkolt soroksári futónő férje

Megdöbbentő dolgot állít a meggyilkolt soroksári futónő férje

A férj sze­rint már nincs sok re­mény.

Kar­dos Lajos, a férj sze­rint a ko­ro­na­tanú ha­lála után már nincs sok re­mény a gyil­kos meg­ta­lá­lá­sára.

Erről a dögös világsztárról álmodozik Ábel Anita

Erről a dögös világsztárról álmodozik Ábel Anita

Elő­ször sze­re­pel klip­ben a szí­nésznő.

Éle­té­ben elő­ször lát­ható klip­ben a nép­szerű szí­nésznő. De most az Álom­utazó mese mu­si­cal egyik sze­rep­lő­je­ként ő is le­he­tő­sé­get ka­pott.

Soroksári gyilkosság: ezért lett nagyon dühös a rendőrségre a halott futónő férje

Soroksári gyilkosság: ezért lett nagyon dühös a rendőrségre a halott futónő férje

Négy évvel a gyil­kos­ság után a rend­őr­ség újabb szem­ta­nú­kat keres..

Több mint négy évvel Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina meg­ölése után a rend­őr­ség újabb szem­ta­nú­kat keres.

Ezrek ostromolják Csősz Bogi milliárdos férjét

Ezrek ostromolják Csősz Bogi milliárdos férjét

Még sze­ren­cse, hogy a kap­cso­la­tuk­ban egy­ál­ta­lán nincs helye a fél­té­keny­ség­nek.

Még sze­ren­cse, hogy a kap­cso­la­tuk­ban egy­ál­ta­lán nincs helye a zöld szemű ször­nye­teg­ként em­le­ge­tett fél­té­keny­ség­nek. A pro­du­cer­ként is te­vé­keny­kedő szí­nésznő azt mondja: nincs okuk a bi­zal­mat­lan­ságra, mert biz­to­sak egy­más­ban és a kap­cso­la­tuk­ban.

Magyar feleségek bosszúja: Kipakol a magánnyomozó

Magyar feleségek bosszúja: Kipakol a magánnyomozó

Az, hogy már nem ket­ten van­nak a kap­cso­lat­ban, gyak­ran de­rült égből vil­lám­csa­pás­ként éri a nőket.

Az, hogy már nem ket­ten van­nak a kap­cso­lat­ban, gyak­ran de­rült égből vil­lám­csa­pás­ként éri a nőket.

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra egy férfi, fe­le­sége azon­ban nem vette ko­mo­lyan.

Sokkoló részletek: kiderült, miért végezte ki feleségét
a házuk udvarán

Sokkoló részletek: kiderült, miért végezte ki feleségét
a házuk udvarán

Az el­ke­se­re­dett férj le­lőtte fe­le­sé­gét a hátsó ud­va­ron. Majd fogta a gyil­kos fegy­vert és újból meg­húzta a ra­vaszt...

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Pir­ner Al­má­ról férje ké­szí­tette a fotót, amin egy gyö­nyörű fe­hér­ne­mű­ben pózol.

Fájdalmas vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Fájdalmas vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Élete leg­ne­he­zebb évén van túl.

Bár férje el­vesz­tése óta meg­acé­lo­so­dott a lelke, új társ­ról egy­előre hal­lani sem akar a Linda so­ro­zat sztárja.

Újabb botrány a 112-nél: mindent elmondott felesége haláláról a férj

Újabb botrány a 112-nél: mindent elmondott felesége haláláról a férj

Vaja he­lyett Ba­jára küldte a ro­ham­ko­csit a te­le­fo­nos disz­pé­cser.

Vaja he­lyett Ba­jára küldte a ro­ham­ko­csit a te­le­fo­nos disz­pé­cser.

Férjét gyászolja Görbe Nóra

Férjét gyászolja Görbe Nóra

Egy évvel ez­előtt hunyt el a férje. Ma sincs túl a tör­tén­te­ken.

Egy évvel ez­előtt hunyt el a Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak férje. Azt mondja, hiába telt el 12 hónap, ma sincs túl a tör­tén­te­ken.

33 évvel ezelőtt veszítette el férjét Csomós Mari!

33 évvel ezelőtt veszítette el férjét Csomós Mari!

A nem­zet szí­né­sze zár­kó­zott éle­tet él.

A nem­zet szí­né­sze zár­kó­zott éle­tet él, mióta öz­vegy lett. Cso­mós Mari élete azóta a szín­ház!

Vérfürdőt rendezett a féltékeny férj, a papot is lelőtte

Vérfürdőt rendezett a féltékeny férj, a papot is lelőtte

Nem­csak a fe­le­sé­gé­vel vég­zett, de le­lőtte a szom­szé­dot és a papot is.

Nem­csak a fe­le­sé­gé­vel vég­zett, de le­lőtte a szom­szé­dot és a papot is.

33 éve hallgat a férjére Esztergályos Cecília

33 éve hallgat a férjére Esztergályos Cecília

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sokat kö­szön­het élete tár­sá­nak, akit több év­ti­zed­del ez­előtt is­mert meg. Bár Ce­cí­lia ke­mény nő, a férfi ta­ná­csait mégis meg­hall­gatja.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sokat kö­szön­het élete tár­sá­nak, akit több év­ti­zed­del ez­előtt is­mert meg.

Hatvan felett menne férjhez Bódy Magdi!

Hatvan felett menne férjhez Bódy Magdi!

Az el­múlt tíz évben fáj­dal­mas vesz­te­sé­ge­ket kel­lett meg­él­nie.

Az éne­kes­nő­nek az el­múlt tíz évben fáj­dal­mas vesz­te­sé­ge­ket kel­lett meg­él­nie, de ő mégis nyi­tott a bol­dog­ságra.

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Andy Vajna végre a fe­le­sé­gé­vel lehet, akit a csa­ládja is meg­lá­to­ga­tott kül­föl­dön.

Kitálaltak a magánnyomozók: Így buktathatod le a hűtlen pasit

Kitálaltak a magánnyomozók: Így buktathatod le a hűtlen pasit

Úgy érzed, meg­csal a pasid, de nem vagy benne biz­tos?

Úgy érzed, meg­csal a pasid, de nem vagy benne biz­tos? Per­sze, rá is kér­dez­hetsz, de mi a biz­to­sí­ték, hogy az iga­zat fogja mon­dani? A hűt­len­ke­dők le­buk­ta­tá­sá­val fog­lal­kozó ma­gán­nyo­mo­zók vi­szont pon­to­san tud­ják, mi­lyen jelek ese­tén gya­na­kodj.

Na ne! 32 évesen vesztette el szüzességét a Jóbarátok sztárja

Na ne! 32 évesen vesztette el szüzességét a Jóbarátok sztárja

Lisa Ku­drow a ka­rak­ter­beli sze­re­pé­ben falta a pa­si­kat.

Lisa Ku­drow a ka­rak­ter­beli sze­re­pé­ben falta a pa­si­kat. A va­ló­ság­ban azon­ban férje vette el a szü­zes­sé­gét.

Som-Balogh Edina lányánál édesebbet még nem láttál

Som-Balogh Edina lányánál édesebbet még nem láttál

A szí­nésznő sze­rint férje sokat segít.

A szí­nésznő sze­rint férje is sokat fog­lal­ko­zik két­he­tes kis­lá­nyuk­kal. Som Krisz­tián rög­tön be­le­sze­re­tett a kis Li­li­enbe, aki ter­mé­sze­tes úton jött vi­lágra.

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek neki.

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak.

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak...

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban az asszony!

Nincs ideálisabb férj Schmuck Andornál!

Nincs ideálisabb férj Schmuck Andornál!

A nem­zet uno­kája már rég­óta ke­resi a Nagy Ő-t, de most bi­zo­nyí­ta­nia is kell, nagy pró­ba­té­tel elé áll a Shrek képű lovag!

A nem­zet uno­kája már rég­óta ke­resi a Nagy Ő-t, de most bi­zo­nyí­ta­nia is kell, nagy pró­ba­té­tel elé áll a Shrek képű lovag!

Volt TV2-s sztárral jár Nádai Anikó férje!

Volt TV2-s sztárral jár Nádai Anikó férje!

A közös munka a jelek sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét. Nádai Anikó ta­valy nyá­ron együtt dol­go­zott a csi­nos szí­nész­nő­vel, mára már nem tit­kol­ják, egy párt al­kot­nak.

A közös munka a jelek sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét. Nádai Anikó ta­valy nyá­ron együtt dol­go­zott a csi­nos szí­nész­nő­vel, mára egy párt al­kot­nak.

Nem hiszed el! Ezért ment férjhez először Gábor Zsazsa

Nem hiszed el! Ezért ment férjhez először Gábor Zsazsa

Ér­de­kes az indok...

Gábor Zsa­zsa az év­szá­mok­kal min­dig ha­di­lá­bon állt, de ezt le­szá­mítva is ér­de­kes az indok amely miatt első há­zas­sá­gát kö­tötte.

Hihetetlen: Pirner Alma nem vette észre, hogy tönkrement a házassága!

Hihetetlen: Pirner Alma nem vette észre, hogy tönkrement a házassága!

A csi­nos anyu­ká­nak fel sem tűnt, hogy volt férje évek óta bol­dog­ta­lan mel­lette.

Ezért ölte meg és ásta el feleségét a férfi

Ezért ölte meg és ásta el feleségét a férfi

A kö­nyör­te­len férj puszta kéz­zel foj­totta meg fe­le­sé­gét, majd el­ásta...

A kö­nyör­te­len férj puszta kéz­zel foj­totta meg fe­le­sé­gét, majd az út men­tén el­ásta a holt­tes­tet... A gyil­kos­ság után nem mu­ta­tott meg­bá­nást, még a nő ro­ko­nait is át­verte...

Durva! Férje megcsalta a magyar sztár-műsorvezetőt!

Durva! Férje megcsalta a magyar sztár-műsorvezetőt!

Egy hete egy pécsi bér­la­kás­ban, ko­ráb­ban pedig egy ce­leb­mű­sor fel­vé­tele alatt csalta meg a ma­gyar sztár-mű­sor­ve­ze­tőt a férje - írja egy lap.

Egy hete egy pécsi bér­la­kás­ban, ko­ráb­ban pedig egy ce­leb­mű­sor fel­vé­tele alatt csalta meg a ma­gyar sztár-mű­sor­ve­ze­tőt a férje - írja egy lap.

Megdöbbentő vallomás: pokollá vált a magyar színésznő élete

Megdöbbentő vallomás: pokollá vált a magyar színésznő élete

A Szom­szé­dok so­ro­zat sztárja, Pász­tor Erzsi meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Feleségét árulja az interneten a vicces férj

Feleségét árulja az interneten a vicces férj

Az asszony meg­bán­totta.

Az angol "úri­em­ber" úgy dön­tött, hogy a leg­na­gyobb netes auk­ciós ol­da­lon ad túl a fe­le­sé­gén, mert az asszony meg­bán­totta.

Volt férje nem ment el a váratlanul elhunyt színésznő temetésére

Volt férje nem ment el a váratlanul elhunyt színésznő temetésére

Mind­össze három évig vol­tak há­za­sok, de hi­ány­zása akkor is fur­csán vette ki magát.

Mind­össze három évig vol­tak há­za­sok, de hi­ány­zása akkor is fur­csán vette ki magát.

Új szolgáltatás nőknek: internetről rendelhető a hízelgő, bókoló férfi!

Új szolgáltatás nőknek: internetről rendelhető kedves férfi!

Sokat dol­go­zol, vagy egy­sze­rűen csak nem fér most bele egy pár­kap­cso­lat?

Sokat dol­go­zol, vagy egy­sze­rűen csak nem fér most bele egy pár­kap­cso­lat de hi­ány­zik a férfi­tö­rő­dés?

Óriásplakáton hirdette, hogy szexelne végre egyet!

Óriásplakáton hirdette, hogy szexelne végre egyet!

Akar­lak, ol­vas­ható a pla­ká­ton.

A 45 éves, szűz szí­nésznő ha­lála előtt sze­retne egyet sze­xelni. Ennek köz­lé­sére két­ség­be­esé­sé­ben a pla­ká­tot vá­lasz­totta, mert nem lá­tott más ki­utat.

Férje nélkül is boldogul a Barátok közt sztárja

Férje nélkül is boldogul a Barátok közt sztárja

Varga Iza­bella táv­kap­cso­lat­ban él.

Varga Iza­bella férje nél­kül is bol­dog, ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él. Úgy érzi, 20 éve meg­ta­lálta élete pár­ját, de a sors örökre táv­kap­cso­latra ítélte őket.

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan. Fe­le­sége egy sú­lyos am­pu­tá­ció kel­lett át­es­sen. Férje azon­ban egy szel­le­mes kép­pel üzent hogy nincs min­den veszve!

Ennek a kismamának a fotója felrobbantotta a netet! Elképesztő vallomás...

Ennek a kismamának a fotója felrobbantotta a netet! Elképesztő vallomás...

Tíz­ez­rek oszt­ják meg a fény­ké­pet és óri­ási port ka­vart né­hány nap alatt.

Tíz­ez­rek oszt­ják meg a fény­ké­pet és óri­ási port ka­vart né­hány nap alatt ez a tör­té­net.

Gyilkos férjét keresi a bosszúszomjas asszonyi szellem

Gyilkos férjét keresi a bosszúszomjas asszonyi szellem

A látók meg­ol­dot­ták a rej­té­lye­ket, ame­lyekre még a rend­őrök sem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot.

A látók meg­ol­dot­ták a rej­té­lye­ket, ame­lyekre még a rend­őrök sem tud­tak ta­lálni sem­mi­féle ma­gya­rá­za­tot.

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az a fotó, amit egy nő tett közzé a na­pok­ban. A képen egy lista lát­ható, amit férje írt ki a für­dő­szo­bá­juk tük­rére.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az a fotó, amit egy nő tett közzé a na­pok­ban. A képen egy lista lát­ható, amit férje írt ki a für­dő­szo­bá­juk tük­rére. Pon­tokba szedte, hogy miért imádja fe­le­sé­gét! Ilyen egy igazi sze­re­lem!