CÍMKE: 'ferihegy'

Riadó Ferihegyen: gyermekcsempész iraki nőt fogtak

Riadó Ferihegyen: gyermekcsempész iraki nőt fogtak

Saját gyer­meke út­le­ve­lé­vel akart egy másik gyer­me­ket Né­met­or­szágba csem­pészni egy iraki nő.

Saját gyer­meke út­le­ve­lé­vel akart egy másik gyer­me­ket Né­met­or­szágba csem­pészni egy iraki nő. A rend­őrök el­kap­ták.

A felszálláshoz készülő gépről szedtek le egy nőt Ferihegyen

A felszálláshoz készülő gépről szedtek le egy nőt Ferihegyen

A rep­téri rend­őrök már egy épp ki­tolt re­pü­lő­gé­pet ren­del­tek vissza az utas­híd­hoz.

A rep­téri rend­őrök már egy épp ki­tolt re­pü­lő­gé­pet ren­del­tek vissza az utas­híd­hoz.

Végre egy igazán jó hír érkezett a reptér közelében lakók számára

Végre egy igazán jó hír érkezett a reptér közelében lakók számára

Ki­de­rült, me­lyik te­rü­le­ten kér­he­tik a la­ká­sok nyí­lás­zá­ró­i­nak szi­ge­te­lé­sét a fe­ri­he­gyi rep­tér kö­ze­lé­ben élők.

Újabb fordulat a ferihegyi zaj ügyében, örömhír a szenvedő lakóknak

Újabb fordulat a ferihegyi zaj ügyében, örömhír a szenvedő lakóknak

A re­pü­lők okozta el­vi­sel­he­tet­len zaj miatt már ren­ge­te­gen tet­tek pa­naszt.

A re­pü­lők okozta el­vi­sel­he­tet­len zaj miatt már ren­ge­te­gen tet­tek pa­naszt.

Hihetetlen, ezt találták egy nő testében Ferihegyen

Hihetetlen, ezt találták egy nő testében Ferihegyen

Ez nem hét­köz­napi!

Az biz­tos, hogy ezt nem mon­da­nánk hét­köz­na­pi­nak! A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) szak­em­be­rei a hely­színre vo­nul­tak, akik tel­je­sen át­vizs­gál­ták a nőt.

Csaltak a ferihegyi zajméréssel, forronganak a környékbeliek

Csaltak a ferihegyi zajméréssel, forronganak a környékbeliek

Örül­nek a bu­da­pes­tiek és az agg­lo­me­rá­ci­ó­ban élők, mert nyár­tól meg­szűn­nek az éj­jeli re­pü­lé­sek a fő­vá­ros fö­lött.

Ezt látja egy pilóta, amikor Ferihegyen landol! - videó

Ezt látja egy pilóta, amikor Ferihegyen landol! - videó

A világ egyik leg­na­gyobb re­pü­lő­jé­vel szállt le Bu­da­pes­ten az orosz pi­lóta. Nem min­den­napi fel­vé­tel.

A világ egyik leg­na­gyobb re­pü­lő­jé­vel szállt le Bu­da­pes­ten a pi­lóta.

Gulyás Gergely: Brüsszelnek le kell állítania a migráns-kártyaprogramot

Gulyás Gergely: Brüsszelnek le kell állítania a migráns-kártyaprogramot

A mi­nisz­ter több fon­tos dol­got be­je­len­tett a Kor­mány­in­fón.

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter több fon­tos dol­got be­je­len­tett a Kor­mány­in­fón.

Külön repteret kaphatnak a fapadosok hazánkban

Külön repteret kaphatnak a fapadosok hazánkban

Erről Tar­lós Ist­ván be­szélt.

A Fe­ri­hegy­ről in­duló és oda ér­kező, a fő­vá­ro­siak tö­me­gét za­varó re­pü­lő­zaj prob­lé­má­jára több­féle meg­ol­dás is szü­let­het - mondta el Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter.

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

300 óv­szert ta­lál­tak nála.

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak. A le­le­mé­nyes nő eze­ket akarta csem­pé­szetre hasz­nálni.

Hatalmas előrelépés: itt a megállapodás a ferihegyi zaj csökkentéséről

Hatalmas előrelépés: itt a megállapodás a ferihegyi zaj csökkentéséről

A kör­nyé­ken élő­ket na­gyon za­var­ták az ala­cso­nyan szálló re­pü­lők.

A kör­nyé­ken élő­ket na­gyon za­var­ták az ala­cso­nyan szálló re­pü­lők, a zaj pedig szinte már el­vi­sel­he­tet­len volt.

Miért vannak ilyen állapotok a ferihegyi repülőtéren?

Miért vannak ilyen állapotok a ferihegyi repülőtéren?

Tűr­he­tet­len ál­la­po­tok ural­kod­nak a bu­da­pesti Liszt Fe­renc nem­zet­közi re­pü­lő­té­ren - nyi­lat­kozta a he­lyet­tes ál­lam­tit­kár. Van min ja­ví­tani...

Tűr­he­tet­len ál­la­po­tok ural­kod­nak a bu­da­pesti Liszt Fe­renc nem­zet­közi re­pü­lő­té­ren - nyi­lat­kozta a he­lyet­tes ál­lam­tit­kár. Van min ja­ví­tani: ko­szos mos­dók, zsú­folt­ság, a tá­jé­koz­ta­tás hi­á­nya... Miért nincs Bu­da­pes­ten is olyan ki­szol­gá­lás, mint a düs­sel­dorfi vagy a ham­burgi re­pü­lő­té­ren?

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Ferihegyen, rohantak a tűzoltók

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Ferihegyen, rohantak a tűzoltók

Füst áram­lott az utas­térbe, meg kel­lett sza­kí­tani az utat.

Füst áram­lott az utas­térbe, meg kel­lett sza­kí­tani az utat.

Közkedvelt játék 4 tonnányi hamisítványa akadt horogra Ferihegyen

Közkedvelt játék 4 tonnányi hamisítványa akadt horogra Ferihegyen

Több mint 1,3 mil­lió ha­mi­sí­tott Lego for­ma­ter­ve­zésű já­té­kot fog­lal­tak le és sem­mi­sí­tet­tek meg Fe­ri­he­gyen.

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Zug­ló­ból, Kő­bá­nyá­ról és An­gyal­föld­ről is özön­le­nek a pa­na­szok, a csen­de­sebb téli haj­na­lo­kon kü­lö­nö­sen za­varó a dü­bör­gés.

Lebukás Ferihegyen, enyveskezű rakodókat fogtak

Lebukás Ferihegyen, enyveskezű rakodókat fogtak

Si­ke­re­sen csap­tak le a rend­őrök.

Si­ke­re­sen csap­tak le a rep­téri rend­őrök Fe­ri­he­gyen. A két eny­ves­kezű ra­kodó szer­dán akart ki­fosz­tani egy bő­rön­döt, egy lon­doni járat rak­te­ré­ben.

Halálos méreg a magyar drogpiacon

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök.

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök. A több mint fél­ki­lós cso­mag Kí­ná­ból ér­ke­zett és fit­nesz­ter­mék­ként adták pos­tára.

Veszélyes potencianövelőt árulnak a neten

900 kiló illegális potencianövelőt foglaltak le Ferihegyen

A NAV mun­ka­tár­sai mint­egy 900 ki­lo­gramm kü­lön­féle po­ten­cia­nö­ve­lőt, vágy­keltő tab­let­tát ta­lál­tak.

A NAV mun­ka­tár­sai mint­egy 900 ki­lo­gramm kü­lön­féle po­ten­cia­nö­ve­lőt ta­lál­tak a re­pü­lő­té­ren.

Lefejelte a Wizz Air gépén a rendőrt, elítélték a lett férfit

Lefejelte a Wizz Air gépén a rendőrt, már el is ítélték

A rendőr az áll­kap­csán sé­rült.

Össze­szó­lal­ko­zott két lett ál­lam­pol­gár a Wizz Air egyik bu­da­pesti já­ra­tán. Fe­ri­he­gyen már a ha­tó­ság várta a gépet.

Újabb vészhelyzet Ferihegyen, bajba került egy repülő a kifutó felett

Újabb vészhelyzet Ferihegyen, bajba került egy repülő a kifutó felett

A ma­gán­gép a Maldív-szi­ge­tek­ről ér­ke­zett szom­ba­ton, végül min­denki ép­ség­ben meg­úszta az ese­tet.

Lecsapott a rendőrség Ferihegyen, botrányos, ami a szemük előtt zajlott

Lecsapott a rendőrség Ferihegyen, botrányos, ami a szemük előtt zajlott

A cso­ma­gok kö­zött tur­káló ra­ko­dó­mun­kást kap­csol­ták le.

A cso­ma­gok kö­zött tur­káló ra­ko­dó­mun­kást kap­csol­ták le.

Készültség Ferihegyen, veszélyes anyag került elő a bőröndökből

Készültség Ferihegyen, veszélyes anyag került elő a bőröndökből

Két kül­földi utas bő­rönd­jét vizs­gál­ták át a vá­mo­sok, ami­kor ki­nyi­tot­ták a cso­ma­go­kat, maguk is meg­le­pőd­tek.

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Repülőgép rongált Ferihegyen, riasztották a rendőrséget

Szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát múlt héten, ami miatt le kel­lett zárni a rep­te­ret.

Tűrhetetlen a helyzet, kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Tűrhetetlen a helyzet, kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók, mi­u­tán meg­vál­toz­tat­ták a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér fel- és le­szál­lási pá­lyáit.

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók, mi­u­tán meg­vál­toz­tat­ták a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér fel- és le­szál­lási pá­lyáit. Per­sze olya­nok is van­nak, akik a hir­te­len tá­madt csend­nek örül­het­nek: már nem ők hall­gat­ják a gépek zaját, hanem mások...

Kényszerleszállás Ferihegyen: Ez történt egy idős utassal

Kényszerleszállás Ferihegyen: Ez történt egy idős utassal

Az Air India lé­gi­tár­sa­ság Delhi-Lon­don já­rata ked­den kora este kény­sze­rült le­szál­lásra a re­pü­lő­té­ren.

Az Air India lé­gi­tár­sa­ság Delhi-Lon­don já­rata ked­den kora este kény­sze­rült le­szál­lásra a re­pü­lő­té­ren.

Most közölték: készültség Ferihegyen, súlyos sérült is van

Most közölték: készültség Ferihegyen, súlyos sérült is van

Az em­be­re­ket ki kel­lett men­teni.

Az em­be­re­ket ki kel­lett men­teni egy re­pü­lő­gép­ből, mi­u­tán füs­tölni kez­dett.

Újabb kényszerleszállás Ferihegyen, súlyos probléma lépett fel

Újabb kényszerleszállás Ferihegyen, súlyos probléma lépett fel

Me­gint egy Szófi­á­ból in­duló re­pülő ke­rült bajba. Az ere­deti úti­cél Olasz­or­szág volt.

Brutális balesetben halt meg a százados Ferihegynél: gyűjtést szerveznek a családjának

Brutális balesetben halt meg a százados Ferihegynél: gyűjtést szerveznek a családjának

A férfi au­tója és egy kis­busz üt­kö­zött.

A férfi au­tója és egy kis­busz a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­tér 2-es ter­mi­nál­já­nak fel­ve­zető útján ro­hant egy­másba.

Vészhelyzet a repülőn, kényszerleszállást hajtottak végre Ferihegyen

Vészhelyzet a repülőn, kényszerleszállást hajtottak végre Ferihegyen

A pi­ló­ták meg­bíz­ha­tat­lan ada­to­kat ol­vas­tak le a mű­sze­rek­ről.

A pi­ló­ták meg­bíz­ha­tat­lan ada­to­kat ol­vas­tak le a mű­sze­rek­ről, ezért in­kább a kény­szer­le­szál­lás mel­lett dön­töt­tek.

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. De ott akar lenni Fe­ri­he­gyen.

Felgöngyölítik a repülőtéri csomagmaffiát!

Felgöngyölítik a repülőtéri csomagmaffiát!

Újabb ra­ko­dó­mun­kás bu­kott le.

Újabb ra­ko­dó­mun­kás bu­kott le a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben egy utas bő­rönd­jé­ben tur­kált. Mint a Ri­post meg­tudta: már hét gya­nú­sí­tott ellen in­dult el­já­rás.

Lecsaptak a zsaruk, luxusholmikat lopott a ferihegyi alkalmazott!

Lecsaptak a zsaruk, luxusholmikat lopott a ferihegyi alkalmazott!

A ra­ko­dó­mun­kás ott­ho­ná­ban ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök, ekkor buk­kan­tak rá az ér­té­kes tár­gyakra.

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket: ez­út­tal egy Lon­don­ban élő ma­gyar csa­lád egy­havi al­bér­let­pénze tűnt el.

Hihetetlen kifogásuk van a ferihegyi reptér tolvaj dolgozóinak

Hihetetlen kifogásuk van a ferihegyi reptér tolvaj dolgozóinak

Az utóbbi idő­ben rob­bant a bot­rány a cso­ma­go­kat fosz­to­gató ra­ko­dó­mun­ká­sok körül.

Az utóbbi idő­ben rob­bant a bot­rány a cso­ma­go­kat fosz­to­gató ra­ko­dó­mun­ká­sok körül, ezért in­kább nem is jár­nak dol­gozni.

Kifosztották a világbajnok magyar sportolót, ezt vették el tőle

Kifosztották a világbajnok magyar sportolót, ezt vették el tőle

Szét­szab­dal­ták Babos Tímea poggyá­szát Fe­ri­he­gyen, a spor­toló édes­apja most árulta el, mit lop­tak el lá­nyá­tól.

Megbénult az ország: a havazás Ferihegyet is keményen próbára teszi

Megbénult az ország: a havazás Ferihegyet is keményen próbára teszi

A re­pü­lő­tér­ről egy­előre el tud­nak in­dulni a gépek, de mi­ni­mum fél­órás ké­sésre min­den eset­ben szá­mí­tani kell.

Műfogsort és sírkövet is hagytak már el reptéren

Műfogsort és sírkövet is hagytak már el reptéren

Az el­ha­gyott tár­gya­kért gyak­ran egy­ál­ta­lán nem je­lent­kez­nek a tu­laj­do­no­saik. Íme, a leg­vic­ce­sebb pél­dák!

Az el­ha­gyott tár­gya­kért gyak­ran egy­ál­ta­lán nem je­lent­kez­nek a tu­laj­do­no­saik. Íme, a leg­vic­ce­sebb pél­dák!

Ezért nem várta meg Szilágyi Áron a riói aranygépet

Ezért nem várta meg Szilágyi Áron a riói aranygépet

Min­den­áron haza akart jönni.

Min­den­áron haza akart jönni Lon­don és Rio de Ja­neiro kard­vívó-arany­ér­mese. Kép­ga­lé­ria a két­sze­res olim­piai baj­nok ér­ke­zé­sé­ről!

Nem tudott leszállni egy gép Ferihegyen

Nem tudott leszállni egy gép Ferihegyen

Az Air France já­rata nem tu­dott teg­nap este lan­dolni.

Az Air France já­rata nem tu­dott teg­nap este lan­dolni a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren.

Indul az utazás, újra Rióban a magyar csapat

Indul az utazás, újra Rióban a magyar csapat

A fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér­ről két csa­pat ma­gyar pa­ra­lim­pi­kon útnak in­dult. A ter­vek sze­rint a nyi­tó­ün­nep­ségre tel­jes lesz a lét­szám.

A fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér­ről két csa­pat ma­gyar pa­ra­lim­pi­kon útnak in­dult. A ter­vek sze­rint a nyi­tó­ün­nep­ségre tel­jes lesz a lét­szám. Az edzők­kel és se­gí­tők­kel össze­sen több mint 80-an in­dul­nak el három cso­port­ban.

Hazatért a fociválogatott, jöhet a népünnepély!

Hazatért a válogatott, jöhet a népünnepély!

Las­san véget ér az a bi­zo­nyos uta­zás, le­szállt Dzs­u­dzsá­kék gépe Fe­ri­he­gyen. Ott vol­tunk a re­pü­lő­té­ren.

Las­san véget ér az a bi­zo­nyos uta­zás, le­szállt Dzs­u­dzsá­kék gépe Fe­ri­he­gyen. Ott vol­tunk a re­pü­lő­té­ren.

Gyanús csomagok: Egytonnás drogfogás Ferihegyen!

Gyanús csomagok: Egytonnás drogfogás Ferihegyen!

A cím­zett egy bu­da­pesti kft. volt.

Nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert fog­lalt le a Ké­szen­léti Rend­őr­ség Nem­zeti Nyo­mozó Iroda az el­múlt egy hét­ben a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren.

Rejtélyes holttestet találtak Ferihegyen!

Rejtélyes holttestet találtak Ferihegyen!

Szom­bat haj­nal­ban ta­lál­tak egy holt­tes­tet a Fe­ri­he­gyi Gyors­for­galmi úton.

Szom­bat haj­nal­ban ta­lál­tak egy holt­tes­tet a Fe­ri­he­gyi Gyors­for­galmi úton, a fő­vá­rosi rend­őrök szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

Így búcsúztatták el a szurkolók az Eb-re induló válogatottat

Így búcsúztatták el a szurkolók az Eb-re induló válogatottat

Dzs­u­dzsá­kék már a re­pü­lő­té­ren érez­het­ték a druk­ke­rek sze­re­te­tét. Mi­csoda han­gu­lat lesz a meccse­ken!

Dzs­u­dzsák Ba­lázsék már a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­té­ren érez­het­ték a druk­ke­rek sze­re­te­tét. Mi­csoda han­gu­lat lesz a ma­gyar druk­ke­rek­nek kö­szön­he­tően a fran­cia­or­szági meccse­ken!

Rejtély a gyorsforgalmin

Rejtély a gyorsforgalmin

Vajon mit keres ez a két ember a Fe­ri­he­gyi úton ebben a kis bo­de­gá­ban

Min­den au­tós­ban fel­me­rült a kér­dés, vajon mit keres ez a két ember a Fe­ri­he­gyi úton ebben a kis bo­de­gá­ban

Sokkoló képek a tegnapi balesetről! Négy autó ütközött Ferihegynél

Sokkoló képek a tegnapi balesetről! Négy autó ütközött Ferihegynél

Órá­kig nem le­he­tett köz­le­kedni a rep­térre ve­zető úton. A csú­szós idő­ben négy autó tört ri­pi­tyára.

Lenyúzott állattetemeket rejtett egy bőrönd Ferihegyen

Lenyúzott állattetemeket rejtett egy bőrönd Ferihegyen

Egy gaz­dát­lan poggyász kel­tett ri­a­dal­mat hétfő dél­előtt a ma­gyar rep­tér 2A ter­mi­nál­já­nak in­du­lási ol­da­lán.