CÍMKE: 'férfi'

Kiderült, kedden két férfi holttestét találták meg a Dunában

Kiderült, kedden két férfi holttestét találták meg a Dunában

A holt­tes­tek azo­no­sí­tása még fo­lya­mat­ban van, de már né­hány in­for­má­ciót lehet tudni róluk.

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Meg­mu­tatta a ra­jon­gók­nak, hogy nézne ki az el­len­kező tag­ja­ként.

Meg­mu­tatta a ra­jon­gók­nak, hogy nézne ki az el­len­kező tag­ja­ként.

Ez történt a Tiszában eltűnt férfival

Ez történt a Tiszában eltűnt férfival

A 30 éves férfi még hús­vét va­sár­nap in­dult úszni Nagy­kö­rű­nél, ám egy­szer csak el­me­rült a fo­lyó­ban. Most ki­de­rült, hogy mi tör­tént vele.

A 30 éves férfi még hús­vét va­sár­nap in­dult úszni Nagy­kö­rű­nél, ám egy­szer csak el­me­rült a fo­lyó­ban. Most ki­de­rült, hogy mi tör­tént vele.

Borzalom, az orvosok sem akarták elhinni, ami a férfi szemével történt

Borzalom, az orvosok sem akarták elhinni, ami a férfi szemével történt

Egy férfi munka köz­ben szen­ve­dett bal­ese­tet.

Egy férfi munka köz­ben szen­ve­dett bal­ese­tet.

Bicikliző fiatalok találtak rá az alsónadrágra vetkőztetett meggyilkolt férfira

Bicikliző fiatalok találtak rá az alsónadrágra vetkőztetett meggyilkolt férfira

Ke­gyet­len gyil­kos­tól ret­teg­nek.

Ke­gyet­len gyil­kos­tól ret­teg­nek a Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyei te­le­pü­lé­sen.

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

A cél ér­de­ké­ben Joe kör­be­utazza a vi­lá­got, és vé­de­ke­zés nél­kül sze­xel nők­kel.

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

A Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat.

Nőnek született, most férfi, de ezentúl ufó akar lenni

Nőnek született, most férfi,
de ufó
akar lenni

Egyik nem­hez sem akar tar­tozni a 33 éves Ja­reth Ne­bula. Nőnek szü­le­tett, je­len­leg transz­nemű férfi. Hi­he­tet­len ké­pe­ket tett közzé a kü­lö­nös "lény".

Egyik nem­hez sem akar tar­tozni a 33 éves Ja­reth Ne­bula. Nőnek szü­le­tett, je­len­leg transz­nemű férfi. A fur­csa fi­gura föl­dön ki­vű­li­nek tartja magát, ufó­ként sze­retne élni.

Kiderült, korábban férfi volt Kiszel Tünde!

Kiderült, korábban férfi volt Kiszel Tünde!

A nap­tár­dí­vá­nak élő adás­ban ve­tet­tek kár­tyát, ennek során pedig kü­lö­nös tit­kok de­rül­tek ki Tünde éle­té­ből. Töb­bek kö­zött az, hogy előző éle­tét férfi­ként élte.

A nap­tár­dí­vá­nak élő adás­ban ve­tet­tek kár­tyát, ennek során pedig kü­lö­nös tit­kok de­rül­tek ki Tünde éle­té­ből.

Kiirtanák a "férfit" és a "nőt"!

Kiirtanák a "férfit" és a "nőt"!

Új, po­li­ti­ka­i­lag kor­rekt ki­fe­je­zé­se­ket akar ránk kény­sze­rí­teni az EU.

Az uborka kö­te­lező gör­bü­le­té­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­nál van még lej­jebb. Új, po­li­ti­ka­i­lag kor­rekt ki­fe­je­zé­se­ket akar ránk kény­sze­rí­teni az EU.

A fél országban keresik ezt a 37 éves magyar férfit, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 37 éves magyar férfit, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 37 éves Ist­vánt! A férfi a bu­da­pesti mun­ka­he­lyé­ről tűnt el.

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

A bu­da­pesti rend­őrök el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott.

A bu­da­pesti rend­őrök el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott. A cser­ben­ha­gyó nyo­mot ha­gyott maga után, így a rend­őrök könnyen a nyo­mára akad­tak. Nem csak a so­főrt ta­lál­ták meg, de az au­tó­ját is, ame­lyet le­fog­lal­tak.

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit.

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit. Arra kérik az em­be­re­ket, hogy aki is­meri vagy in­for­má­ciót tud róla, az je­lent­kez­zen.

Közismert könyvelő gyilkolhatta meg a csomagtartóban talált édesanyát

Közismert könyvelő gyilkolhatta meg a csomagtartóban talált édesanyát

Na­po­kig hur­col­hatta ma­gá­val a cso­mag­tar­tó­ban a holt­tes­tet a férfi.

Na­po­kig hur­col­hatta ma­gá­val a cso­mag­tar­tó­ban a fi­a­tal nő holt­tes­tét a 42 éves férfi.

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Az apa kora sem mind­egy.

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg olyan gyor­san, mint a nőké, a gyer­mek­vál­la­lás szem­pont­já­ból az apuka élet­kora sem mind­egy.

Rejtélyes férfi ölelgette az éjszakai bárban Oláh Ibolyát

Rejtélyes férfi ölelgette az éjszakai bárban Oláh Ibolyát

De vajon mi lehet köz­tük?

De vajon mi lehet a ti­tok­za­tos il­lető és a más­sá­gát nyíl­tan vál­laló éne­kesnő kö­zött?

Döbbenet, nem tűnt fel a mentőknek, hogy tarkón lőtték a magyar férfit

Döbbenet, nem tűnt fel a mentőknek, hogy tarkón lőtték a magyar férfit

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a 16 évvel ez­előtti ma­gyar bér­gyil­kos­ság­ról, ami­kor egy asszony erő­sza­kos módon sza­ba­dult meg a fér­jé­től.

Nem hiszel a szemednek: mostantól férfimelltartó is kapható - FOTÓK

Nem hiszel a szemednek: mostantól férfimelltartó is kapható - FOTÓK

Megérett a világ a tel­jes ká­oszra. Olyan ter­mé­ket dob­tak pi­acra, amire nehéz sza­va­kat ta­lálni...

Kiszel Tünde megmutatta új pasiját: meg fogsz lepődni

Kiszel Tünde megmutatta új pasiját: meg fogsz lepődni

A nap­tár­dí­vára saját be­val­lása: ma is úgy ra­gad­nak rá a férfiak, mint légy a légy­pa­pírra. Ő ennek el­le­nére nem adja be a de­re­kát.

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Túl sok­nak ta­lálta az össze­get, amit fi­zet­nie kel­lett volna, így in­kább másik utat vá­lasz­tott.

Túl sok­nak ta­lálta az össze­get, amit fi­zet­nie kel­lett volna, így in­kább másik utat vá­lasz­tott. Fel­ke­re­sett egy or­vost...

Meglepő, mennyi nő keres többet a férjénél

Meglepő, mennyi nő keres többet a férjénél

Ahe­lyett, hogy csök­ken­né­nek, még nőnek is a nemi elő­íté­le­tek - derül ki több ta­nul­mány össze­ve­té­sé­ből. Ma­gyar­or­szá­gon a nők 23,4 szá­za­léka keres töb­bet a fér­jé­nél.

Ahe­lyett, hogy csök­ken­né­nek, még nőnek is a nemi elő­íté­le­tek - derül ki több ta­nul­mány össze­ve­té­sé­ből. Ma­gyar­or­szá­gon a nők 23,4 szá­za­léka keres töb­bet.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

Az ame­ri­kai Khe­vin Bar­nes 2014-ben cso­mót vett észre a mell­ka­sán. Ez­után maga a rém­álom kö­vet­ke­zett.

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje nő­ként te­kint­sen rá.

A csi­nos anyuka a kez­de­tek­től fogva nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje az anya­ság során is nő­ként te­kint­sen rá.

6 motor rezegteti a szerszámot, eszelős csúcsra ér a férfi

6 motor rezegteti a szerszámot, eszelős csúcsra ér a férfi

Aki pró­bálta már az új esz­közt, azt ál­lítja, sok­kal erő­sebb or­gaz­must okoz, mint a sima masz­tur­bá­lás vagy a szex.

Aki pró­bálta már az új esz­közt, azt ál­lítja, sok­kal erő­sebb or­gaz­must okoz, mint a sima masz­tur­bá­lás vagy a szex.

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

Ér­de­mes ki­pró­bálni!

A ki­rob­banó or­gaz­mus­hoz ve­zető tech­ni­kák titka a finom rész­le­tek­ben rej­lik. Ha ki­pró­bá­lod, rá­jössz, hogy ed­digi sze­xu­á­lis éle­ted gya­kor­ló­pá­lya volt.

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Már nem nyi­tott a sze­re­lemre.

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt, hogy újra sze­rel­mes lehet.

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért...

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért a per­verz férfi, mire egy eladó meg­látta, hogy mit művel. Min­den­kit meg­döb­ben­tett az eset, és senki nem tudja, mit akart kez­deni a több, mint száz bu­gyi­val...

Sokkot kapott a feleség, amikor férjének estek a nyílt utcán Pécsett

Sokkot kapott a feleség, amikor férjének estek a nyílt utcán Pécsett

Egy férfi se szó, se be­széd meg­tá­madta a há­zas­pár rok­kant tag­ját.

Egy férfi se szó, se be­széd meg­tá­madta a há­zas­pár rok­kant férfi­tag­ját és még a föl­dön is ütötte.

Megrázó dolog derült ki a ceglédberceli baleset kilencedik áldozatáról

Megrázó dolog derült ki a ceglédberceli baleset kilencedik áldozatáról

A ki­len­ce­dik ál­do­zat egy 46 éves férfi volt.

A ki­len­ce­dik ál­do­zat egy 46 éves férfi volt.

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Hiába várt a part­ne­rére.

Az egy­kori play­mate hiába várt a part­ne­rére, az nem ment el a meg­be­szélt ta­lál­ko­zóra, csak egy le­ve­let kül­dött maga he­lyett.

Mi lesz ebből? Idegen férfivel megy vacsorázni Kelemen Anna!

Mi lesz ebből? Idegen férfivel megy vacsorázni Kelemen Anna!

A hí­res­ség állja a sza­vát, a hét­vé­gén el­vi­szi egy ét­te­rembe azt a férfit, akit a nye­re­mény­já­té­ká­ban ki­sor­solt.

Elnyelt a mozgólépcső egy embert - Videó

Ilyet még nem láttunk! Elnyelt a mozgólépcső egy embert - Videó

A tűz­ol­tók egy óra múlva sza­ba­dí­tot­ták ki a férfit.

A tűz­ol­tók egy óra múlva sza­ba­dí­tot­ták ki a férfit, akit ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel kel­lett kór­házba szál­lí­tani.

Hatalmas mellű szexbabát ölelve találtak rá az elhunyt férfire

Hatalmas mellű szexbabát ölelve találtak rá az elhunyt férfire

A szom­szé­dok kezd­tek el pa­nasz­kodni a la­kás­ból áradó, orr­fa­csaró bűzre.

Ilyet még nem láttunk! Elnyelt a mozgólépcső egy embert - Videó

Ilyet még nem láttunk! Elnyelt a mozgólépcső egy embert - Videó

A tűz­ol­tók egy óra múlva sza­ba­dí­tot­ták ki a férfit.

A tűz­ol­tók egy óra múlva sza­ba­dí­tot­ták ki a férfit.

Így lehet egy csaknem 2 mázsás férfiból modell - Fotók

Így lehet egy csaknem 2 mázsás férfiból modell - Fotók

Ha­tal­mas re­ményt ad ra­jon­gók­nak.

Ha­tal­mas re­ményt ad ra­jon­gó­i­nak az el­hí­zott férfi: a bos­toni szár­ma­zású plus size mo­dell talán le­dönti az elő­íté­le­te­ket a divat vi­lá­gá­ban.

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Ké­szülj, mert ezt a lát­ványt igen­csak nehéz lesz ki­he­verni... Tény­leg ko­mo­lyan gon­dolta mind­ezt a ran­gos di­vat­ház?

Rejtélyes haláleset a kiskunhalasi temetőnél

Rejtélyes haláleset a kiskunhalasi temetőnél

Pén­te­ken kora reg­gel ta­lál­tak rá.

Hiába hív­tak se­gít­sé­get, mikor ki­ér­kez­tek a men­tők, meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi már ha­lott. Kis idő múlva rend­őrök is ér­kez­tek.

Étterem fölött üzemeltetett bordélyházat egy férfi

Étterem fölött üzemeltetett bordélyházat egy férfi

Előre be kel­lett je­lent­kezni.

A bár pult­já­ban je­lez­ték, hogy mennyi időre sze­ret­nék le­fog­lalni a lá­nyo­kat. Kifi­zet­ték a meg­ha­tá­ro­zott össze­get, majd fel­kí­sér­ték őket az eme­letre.

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Családapáról derült ki, hogy brutális gyilkos

Családapáról derült ki, hogy brutális gyilkos

14 évvel bűn­tette után de­rült ki a férfi­ról, hogy le­szúrt egy fel­szol­gá­ló­lányt. A fe­le­sége össze­om­lott a hír hal­la­tán, el­kép­zel­he­tet­len­nek tartja a vá­da­kat.

14 évvel bűn­tette után de­rült ki a férfi­ról, hogy le­szúrt egy fel­szol­gá­ló­lányt. A fe­le­ség el­kép­zel­he­tet­len­nek tartja a vá­da­kat.

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ki ne em­lé­kezne a srácra?

Ki ne em­lé­kezne a srácra, aki Bruce Wil­lis ol­da­lán ala­kí­totta az au­tista kisfiút? Azóta el­telt pár év, Miko pedig 31 éves lett.

Ilyen férfi alsót még nem láttál! Az új divat minden biztosítékot kiver

Ilyen férfi alsót még nem láttál! Az új divat minden biztosítékot kiver

Csa­kis erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk, hogy ezt meg­nézze. Vagy annak, aki ma még nem ne­ve­tett egy jót.

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

A férfi­fri­zura is lehet olyan vál­to­za­tos és sok­színű, mint a női. Akár a klasszi­kus, akár az ext­rém stí­lust ré­sze­sí­ted előny­ben.

A férfi­fri­zura is lehet olyan vál­to­za­tos és sok­színű, mint a női. Akár a klasszi­kus, akár az ext­rém stí­lust ré­sze­sí­ted előny­ben, most biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det. Mu­tat­juk az ak­tu­á­lis férfi haj­di­va­tot, már csak vá­lasz­ta­nod kell, me­lyik áll hoz­zád a leg­kö­ze­lebb!

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek. Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek, ami­ket mind a tu­do­mány­nak kö­szön­he­tünk. Pél­dául tud­tad, mire való iga­zá­ból a makk, vagy mi­lyen tá­vol­ságra képes ki­lö­vellni a sperma? Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni - ezek­ről még nem hal­lot­tál!

Kiderült, ezzel a férfival fogyott le drasztikusan Tóth Vera!

Kiderült, ezzel a férfival fogyott le drasztikusan Tóth Vera!

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt nem egye­dül kezdte el a fo­gyó­kú­rát.

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt nem egye­dül kezdte el a fo­gyó­kú­rát, egy szá­mára fon­tos férfi se­gí­tett neki.

Csak fújni kell és működik: szuperkemény lesz a férfi

Csak fújni kell és működik: szuperkemény lesz a férfi

Me­re­ve­dési gon­dok egész­sé­ges férfi­ak­kal is elő­for­dul­hat­nak. Most szü­le­tett egy na­gyon ha­té­kony meg­ol­dás.

Készen áll egy új párkapcsolatra: ilyen férfira vágyik Hódi Pamela

Készen áll egy új párkapcsolatra: ilyen férfira vágyik Hódi Pamela

Berki Krisz­tián gyer­me­ké­nek édes­anyja a sza­kí­tá­suk óta elő­ször be­szélt erről a té­má­ról.

Ismert férfikollégája szexuálisan közeledett Havas Henrikhez!

Ismert férfikollégája szexuálisan közeledett Havas Henrikhez!

A het­ve­nes évek­ben tör­tént.

Az el­is­mert új­ság­író­val a het­ve­nes évek­ben tör­tént az in­ci­dens, éj­szaka, egy au­tó­ban.

Így lehet mostantól minden nő számára könnyebb a szex

Így lehet mostantól minden nő számára könnyebb a szex

Az ön­fe­ledt és él­ve­ze­tes szex­ben min­dig van egy arány­ta­lan­sági té­nyező. Emi­att a nők bi­zo­nyí­tot­tan ke­ve­sebb or­gaz­mus­hoz jut­nak.

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán buk­kan­tunk a fo­tóra! Újra be­pa­s­izott?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán buk­kan­tunk a fo­tóra! Újra be­pa­s­izott?

Újabb részletek derültek ki a kutyákkal fajtalankodó férfiról

Újabb részletek derültek ki a Gencsapátiban kutyákkal fajtalankodó férfiról

A férfi a helyi ku­tya­ott­hon­ban ép és­szel fel­fog­ha­tat­lan, un­do­rító dol­go­kat tett az ál­la­tok­kal.

Súlyos baleset a parlamentnél: a tetőről zuhant le egy férfi

Súlyos baleset a parlamentnél: a tetőről zuhant le egy férfi

Az 57 éves férfi az óvá­ros­ban szen­ve­dett bal­ese­tet szerda dél­előtt.

Az 57 éves férfi az óvá­ros­ban szen­ve­dett bal­ese­tet szerda dél­előtt.

Borzalmas fejlemények a várpalotai hintán megsérült férfi állapotáról!

Borzalmas fejlemények a várpalotai hintán megsérült férfi állapotáról!

He­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lés­sel, men­tő­he­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­házba, a többi beteg ál­la­pota sta­bil.

Minden, amit egy alfahímnek tudnia kell a legfontosabb férfiholmiról

Minden, amit egy alfahímnek tudnia kell a legfontosabb férfiholmiról

Az ing a férfias és stí­lu­sos meg­je­le­nés alap­da­rabja. De agyon­vágja az öl­tö­ze­tet, ha nem a meg­fe­le­lőt vá­lasz­tod.

Kiderült, ettől az egyszerű trükktől lesz sokkal szexibb egy férfi

Kiderült, ettől az egyszerű trükktől lesz sokkal szexibb egy férfi

Auszt­rál ku­ta­tók fényt de­rí­tet­tek az élet egyik leg­na­gyobb rej­té­lyére.

Auszt­rál ku­ta­tók fényt de­rí­tet­tek az élet egyik leg­na­gyobb rej­té­lyére: mitől lesz vonzó a férfi? A meg­ol­dás nem a par­füm, de még csak nem is az úri­em­ber­hez méltó vi­sel­ke­dés. Ennél sok­kal egy­sze­rűbb, de va­ló­szí­nű­leg te sem gon­dol­tál még rá.

Pasik, figyelem: Ezek lesznek a sláger kütyük idén nyáron!

Pasik, figyelem: Ezek lesznek a sláger kütyük idén nyáron!

A kí­ná­lat ha­tal­mas, és egyre több ér­tel­met­len hol­mi­val ve­ze­tik meg a vá­sár­ló­kat.

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

íme a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.