CÍMKE: 'ferencváros'

Megműtötték, a kórházból üzent a magyar válogatott focista

Megműtötték, a kórházból üzent a magyar válogatott focista

Hosszabb ideje fájt már a Fradi vé­dő­jé­nek a combja. Nem le­he­tett to­vább ha­lo­gatni a mű­té­tet.

Ennek a hírnek minden Fradi-szurkoló örülhet

Ennek a hírnek minden Fradi-szurkoló örülhet

Na­gyon meg­sze­rette Bu­da­pes­tet az ukrán lab­da­rúgó. Ki­vá­ló­nak tartja a kö­rül­mé­nye­ket a Fra­di­nál.

FRISS HÍREK

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét.

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét. A Fe­renc­vá­ros összes mér­kő­zése a kép­er­nyőre kerül.

Üzent a Fradi-kedvenc, Lipcsei Péter végre az NB I-ben dolgozna

Üzent a Fradi-kedvenc, Lipcsei Péter végre az NB I-ben dolgozna

Je­len­leg az NB II-es So­rok­sár ve­ze­tő­edző­je­ként dol­go­zik a fe­renc­vá­rosi druk­ke­rek ked­vence.

Je­len­leg az NB II-es So­rok­sár ve­ze­tő­edző­je­ként dol­go­zik a fe­renc­vá­rosi druk­ke­rek ked­vence.

Eldőlt, új néven a Ferencváros női labdarúgócsapata

Eldőlt, új néven a Fradi női labdarúgócsapata

A Te­le­kom 2015 óta fő­tá­mo­ga­tója a Fe­renc­vá­ros­nak, meg­hosszab­bí­tot­ták a meg­ál­la­po­dást.

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki a 31 éves já­té­kos.Nem ke­rült be a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki a 31 éves já­té­kos. Jú­lius óta nincs csa­pata. Nem ke­rült be a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe a Nem­ze­tek Li­gája mér­kő­zé­sekre.

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

A cso­port­kör a cél.

Az ukrán Szer­hij Reb­rov a Me­ző­kö­vesd el­leni 1-0-s győ­ze­lem­mel de­bü­tált a zöld-fe­hé­rek kis­pad­ján. A cso­port­kör a cél va­la­me­lyik nem­zet­közi ku­pá­ban.

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Armin Ho­dzi­cért sok pénzt adtak.

Min­den idők leg­drá­gább NB I-es iga­zo­lá­sát je­len­tette be a Vidi, mi­u­tán hét­főn szer­ződ­tette a bos­nyák lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tá­ma­dót, Armin Ho­dzi­cot.

Jófiúk lettek a Fradi-drukkerek

Jófiúk lettek a Fradi-drukkerek

A Vidi el­leni hét­végi rang­adón le­gen­dás B-kö­zép­ben egyik kol­lé­gánk is ott volt. A ta­va­lyi zajos vissza­té­rés után ez­út­tal bé­ké­sebb volt a lég­kör a kapu mö­gött.

A Vidi el­leni hét­végi rang­adón le­gen­dás B-kö­zép­ben egyik kol­lé­gánk is ott volt. A ta­va­lyi zajos vissza­té­rés után ez­út­tal bé­ké­sebb volt a lég­kör a kapu mö­gött.

Mindenki meglepődött, ez történt a Fradi öltözőjében

Mindenki meglepődött, ez történt a Fradi öltözőjében

A Fe­renc­vá­ros a szü­net­ben gól nél­küli dön­tet­lenre állt Me­ző­kö­ves­den.

A Fe­renc­vá­ros a szü­net­ben gól nél­küli dön­tet­lenre állt Me­ző­kö­ves­den.

Döbbenetesen sok pénzt kap a Fradi új edzője

Őrült összeg, döbbenetesen sok pénzt kap a Fradi új edzője

Reb­rov mil­li­ó­kat rak­hat zsebre.

Szer­hij Reb­rov a hírek sze­rint évente közel 500 mil­lió fo­rin­tot vág­hat zsebre. Ez Ni­ko­lics gá­zsi­ját is túl­szár­nyalja.

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Az ukrán Szer­hij Reb­rov baj­noki címig ve­zette a Di­namo Ki­je­vet. Szer­dán oko­sab­bak le­szünk.

Drámai végjáték, ezt élte át az új Fradi-edző

Drámai végjáték, ezt élte át az új Fradi-edző

Be­mu­tat­ko­zott a ma­gyar lab­da­rúgó NB I-ben a Fe­renc­vá­ros új tré­nere, Szer­hij Reb­rov, aki Tho­mas Dollt vál­totta a kis­pa­don.

Be­mu­tat­ko­zott a ma­gyar lab­da­rúgó NB I-ben a Fe­renc­vá­ros új tré­nere, Szer­hij Reb­rov, aki Tho­mas Dollt vál­totta a kis­pa­don.

Ezért kellett távoznia Thomas Dollnak a Ferencvárostól

Ezért kellett távoznia Thomas Dollnak a Ferencvárostól

A német ve­ze­tő­edző 2013 de­cem­bere óta irá­nyí­totta a zöld-fe­hé­re­ket. 2016-ban baj­noki címet szer­zett a Fra­di­val.

A német ve­ze­tő­edző 2013 de­cem­bere óta irá­nyí­totta a zöld-fe­hé­re­ket. 2016-ban baj­noki címet szer­zett a Fra­di­val.

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Né­há­nyan el­búj­tak a pá­lyán a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edzője sze­rint. A Fe­renc­vá­ros to­vábbra is ve­ret­le­nül ve­zeti a lab­da­rúgó NB I ta­bel­lá­ját.

Né­há­nyan el­búj­tak a pá­lyán a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edzője sze­rint. A Fe­renc­vá­ros to­vábbra is ve­ret­le­nül ve­zeti a lab­da­rúgó NB I ta­bel­lá­ját.

Könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Meg­ható pil­la­na­to­kat élt át min­denki.

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató. Az ifjú pár életre szóló él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Az MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

A ta­va­lyi, Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen mér­kő­zé­sen ké­sel­ték meg a zöld-fe­hé­rek ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­ját. AZ MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

A Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

A leg­utóbb 21 hazai mér­kő­zé­sen ve­ret­len ma­radt a Doll-csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Szom­bat este a Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl.

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl. A jelek sze­rint most már min­den rend­ben van vele.

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték.

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték le a Ha­la­dást. Doll­nak egy kis mu­tat­ványra is volt ideje. A Fradi száz szá­za­lé­kos mér­leg­gel ve­zeti a ta­bel­lát.

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Újabb győ­zel­met ara­tott a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Doll nem kertelt, odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Thomas Doll nem kertelt, odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

A német szak­em­ber el­árulta, ho­gyan pró­bálja maga mellé ál­lí­tani a szur­ko­ló­kat.

A német szak­em­ber el­árulta, ho­gyan pró­bálja maga mellé ál­lí­tani a szur­ko­ló­kat.

Vallott a Fradi-edző, Thomas Dollt kínos témáról kérdezték

Vallott a Fradi-edző, Thomas Dollt kínos témáról kérdezték

Két for­du­lót kö­ve­tően két győ­ze­lem­mel áll a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Két for­du­lót kö­ve­tően két győ­ze­lem­mel áll a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Meglepő nyilatkozat, a Fradi edzője reagált a szurkolók kritikájára

Meglepő nyilatkozat, a Fradi edzője reagált a szurkolók kritikájára

A Fradi 4-1-re nyerte az örök­rang­adót.

Ne­he­zen emész­tik meg a druk­ke­rek az újabb korai ki­esést a nem­zet­közi ku­pá­ban. Az MTK sta­di­on­já­ban szól­tak be Doll­nak.

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Ide­gen­ben nem megy Doll­ék­nak.

A zöld-fe­hé­rek 2018-ban még nem nyer­tek tét­mér­kő­zést ide­gen­ben. Az újonc MTK ott­ho­ná­ban sza­kí­ta­nák meg ezt a so­ro­za­tot.

Váratlan: költözik a Fradi, itt játssza a hazai mérkőzéseit

Váratlan: költözik a Fradi, itt játssza a hazai mérkőzéseit

Idén sem játsz­hatja az Elek Gyula Aré­ná­ban a BL-mér­kő­zé­seit a fő­vá­rosi klub. Meg­van az új hely­szín.

Idén sem játsz­hatja az Elek Gyula Aré­ná­ban a BL-mér­kő­zé­seit a fő­vá­rosi klub. Meg­van az új hely­szín. Az előző évad­ban a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a Fradi.

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-liga búcsú után.

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-liga búcsú után.

Idén összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Idén összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek az iz­ra­eli vissza­vá­gón.

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek az iz­ra­eli vissza­vá­gón. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat.

Hatalmas Fradi-siker, erre büszkék lehetnek a szurkolók

Hatalmas Fradi-siker, erre büszkék lehetnek a szurkolók

Sokan lá­to­gat­tak ki az El-meccsre.

A BL-se­lej­te­ző­ben is csak egy mér­kő­zésre lá­to­gat­tak ki töb­ben. A Fe­renc­vá­ros csü­tör­tö­kön Iz­ra­el­ben vív­hatja ki a to­vább­ju­tást az Eu­rópa-li­gá­ban.

Újdonságokkal rajtol a hétvégén az NB I

Újdonságokkal rajtol a hétvégén az NB I

Négy mér­kő­zés­sel ma indul a lab­da­rúgó NB I 2018/19-es sze­zonja. Nem csak a re­mé­nyek újak: szá­mos vál­to­zás­sal kell meg­ba­rát­koz­niuk a részt­ve­vők­nek és a szur­ko­lók­nak is.

Négy mér­kő­zés­sel ma indul a lab­da­rúgó NB I 2018/19-es sze­zonja. Nem csak a re­mé­nyek újak: szá­mos vál­to­zás­sal kell meg­ba­rát­koz­niuk a részt­ve­vők­nek és a szur­ko­lók­nak is. Az új sza­bá­lyok mel­lett azt is meg­néz­tük, hogy kik le­het­nek az él­vo­nal leg­jobb iga­zo­lá­sai.

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Nem ho­zott sze­ren­csét a vá­lo­ga­tott sztárja a zöld-fe­hé­rek­nek. A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Micsoda szépség, a szexi sportolónő Magyarországra költözik

Micsoda szépség, a szexi sportolónő Magyarországra költözik

Meg­van a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak első nyári iga­zo­lása.

Meg­van a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak első nyári iga­zo­lása. Ame­ri­ká­ból ér­ke­zett erő­sí­tés.

Bombaigazolásra készül a Ferencváros, ez nagyot szólhat

Bombaigazolásra készül a Ferencváros, ez nagyot szólhat

Uk­raj­ná­ból ér­kez­het a friss ki­sze­melt.

Ukrán vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­val erő­sít­het­nek a zöld-fe­hé­rek. A fi­ze­tése je­lent­heti az egyet­len prob­lé­mát.

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az El-ben.

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az Eu­rópa-liga idei ki­írá­sá­ban. Az iz­ra­eli Mac­cabi Tel-Aviv lesz a Fradi el­len­fele a se­lej­te­ző­ben.

Újabb focistájától búcsúzik a Ferencváros

Újabb focistájától búcsúzik a Ferencváros

Gera Zol­tán után a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyást sem lát­juk többé zöld-fehér mez­ben.

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre az FTC.

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata. Ru­ti­nos tá­ma­dót iga­zolt a zöld-fehér klub.

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub. Tar­ta­nak az eset­le­ges UEFA-bün­te­tés­től, ha a szur­ko­lók hely­te­len vi­sel­ked­nek az Eu­rópa-li­gá­ban.

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub. Tar­ta­nak az eset­le­ges UEFA-bün­te­tés­től, ha a szur­ko­lók hely­te­len vi­sel­ked­nek az Eu­rópa-li­gá­ban.

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Még­pe­dig elég egy­ér­tel­műen.

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy mégis kül­föl­dön foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát?

Megvan a pontos összeg, ennyi pénzt keres Lanzafame a Fradiban

Megvan a pontos összeg, ennyi pénzt keres Lanzafame a Fradiban

Jól keres majd új csa­pa­tá­ban az olasz gól­ki­rály. 18 gólt szer­zett az NB I előző sze­zon­já­ban.

Nagy bejelentésre készül Gera Zoltán, mit szólnak ehhez a fradisták?

Nagy bejelentésre készül Gera Zoltán, mit szólnak ehhez a fradisták?

Sé­rü­lése miatt alig lé­pett pá­lyára a 2017/18-as sze­zon­ban.

Sé­rü­lése miatt alig lé­pett pá­lyára a 2017/18-as sze­zon­ban. A vb alatt szak­kom­men­tá­tor­ként is dol­go­zik.

Böde Dani új riválist kapott, hű, de ismerős a neve

Böde Dani új riválist kapott, hű, de ismerős a neve

Ilyen fo­cista még biz­to­san nem volt a Fe­renc­vá­ros­ban. Sőt, az egész NB I-ben sem.

Ilyen fo­cista még biz­to­san nem volt a Fe­renc­vá­ros­ban. Sőt, az egész NB I-ben sem.

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Erő­sí­te­nek a zöld-fe­hé­rek.

Egy évre köl­csönbe kerül a zöld-fe­hé­rek­hez. Jól erő­sít a nyá­ron a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­da­csa­pata. Az utolsó for­du­ló­ban ma­radt bent a Fradi az előző évad­ban.

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Hardi Ri­chárd nem ismer le­he­tet­lent.

Ször­nyű hó­na­po­kon van túl Hardi Ri­chárd, aki ős­szel már újra jég­ko­ron­gozna. Az or­vo­sok­tól már meg­kapta az en­ge­délyt.

Micsoda fogás, olasz gólkirállyal erősítene a Fradi

Micsoda fogás, olasz gólkirállyal erősítene a Fradi

Az előző él­vo­nal­beli sze­zon leg­ered­mé­nye­sebb fo­cis­tá­ját vinné a Fe­renc­vá­ros.

Az előző él­vo­nal­beli sze­zon leg­ered­mé­nye­sebb fo­cis­tá­ját vinné a Fe­renc­vá­ros.

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Jo­seph Pa­int­sil Bel­gi­umba iga­zol.

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen lét­re­jö­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Ismét az EL-ben in­dul­nak.

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan ezen a nyá­ron is a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban lép pá­lyára a Fe­renc­vá­ros.

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Mind­ket­ten ma­rad­nak a Fra­di­nál.

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy Do­mi­nik a Bal­maz­új­vá­ros el­leni meccsen ve­szí­tette el az esz­mé­le­tét. Két napig meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Nagy Do­mi­nik a Bal­maz­új­vá­ros el­leni meccsen ve­szí­tette el az esz­mé­le­tét. Két napig meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára.

Sé­rü­lés miatt tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára a 39 éves já­té­kos, már a csa­pat­tár­sak­kal edz. A sze­zon végén lejár Gera szer­ző­dése.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Le­járt a szer­ző­dése.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól. Úgy fest, a bukik már tud­ják, hol foly­tatja.

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

A Vi­deo­ton lett a baj­nok.

Az utolsó for­duló ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül arany­ér­mes a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat. Tör­té­nete har­ma­dik baj­noki címét sze­rezte meg a Vi­deo­ton.

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Auszt­ri­ába iga­zol­hat.

Auszt­ri­á­ból ér­dek­lőd­nek a szélső iránt. A 24 éves já­té­kos 26 baj­no­kin ka­pott idén le­he­tő­sé­get a zöld-fe­hé­rek­nél. 2017-ben ér­ke­zett a Fra­di­hoz.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Napok óta Ma­gyar­or­szá­gon van.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzs­u­dzsák Ba­lázs elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

Két for­du­ló­val a vége előtt a Vi­deo­ton három pont előnnyel ve­zeti a baj­noki ta­bel­lát.

Két for­du­ló­val a vége előtt a Vi­deo­ton három pont előnnyel ve­zeti a baj­noki ta­bel­lát.

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

A zöld-fe­hé­rek 18 év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet. A Csá­szár-Kom­jádi Sport­uszo­dá­ban ren­de­zett mér­kő­zésre az összes jegy el­kelt.

A zöld-fe­hé­rek 18 év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet. A Csá­szár-Kom­jádi Sport­uszo­dá­ban ren­de­zett mér­kő­zésre az összes jegy el­kelt.

Így még nem láttad Bödét: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Fél­mez­te­le­nül ro­han­gált örö­mé­ben.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Fran­cia­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

Az idei sze­zon­ban 21 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a zöld-fe­hé­rek­nél. Fran­cia­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek iránta.

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Mind­két csa­pat több alap­em­be­rét el­vesz­tette sé­rü­lé­sek, il­letve el­til­tás miatt a der­bin.

Mind­két csa­pat több alap­em­be­rét el­vesz­tette sé­rü­lé­sek, il­letve el­til­tás miatt a der­bin.

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát.

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 29. for­du­ló­já­ban.

Ijesztő sérülés, összeesett, mentő vitte el a Fradi játékosát

Ijesztő sérülés, összeesett, mentő vitte el a Fradi játékosát

Alig telt el három perc a Vi­deo­ton-Fe­renc­vá­ros mér­kő­zés­ből, ami­kor sú­lyos sé­rü­lés tör­tént.

Súlyos ütést kapott, mentők vitték kórházba a Fradi focistáját

Súlyos ütést kapott, mentők vitték kórházba a Fradi focistáját

Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző be­szélt a német já­té­kos ál­la­po­tá­ról.

Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző be­szélt a német já­té­kos ál­la­po­tá­ról.

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

A Vi­deo­ton Fel­cs­úton fo­gadja a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­rost.

Szom­ba­ton ren­de­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ját, amely vél­he­tően a baj­noki cím­ről is dönt majd. A Vi­deo­ton Fel­cs­úton fo­gadja a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­rost.

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt. A Fradi 59 pont­tal ve­zeti a ta­bel­lát, a Vidi 58 pont­tal áll a má­so­dik he­lyen.

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt. A Fradi 59 pont­tal ve­zeti a ta­bel­lát, a Vi­deo­ton 58 pont­tal áll a má­so­dik he­lyen.

Műtétre volt szüksége Thomas Dollnak

Megdöbbentő beismerés: ezért kellett megműteni Thomas Dollt

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben.

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben. Pedig az ol­va­sás az egyik nagy szen­ve­dé­lye.

Őrület, a magyar focira figyel egész Európa

Őrületes versenyfutás, a magyar focira figyel egész Európa

Nagy iz­gal­mak vár­ha­tóak az NB I-ben.

A baj­noki arany­ére­mért és a ki­esés el­ke­rü­lé­séért is óri­ási harc vár­ható az NB I utolsó for­du­ló­i­ban.

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

A Fradi meg­véd­heti címét az Eu­ro­ku­pá­ban.

A nyá­ron három olim­piai baj­nok­kal erő­sítő Fe­renc­vá­ros kar­nyúj­tás­nyira van attól, hogy idén is meg­nyerje a férfi ví­zi­labda Eu­ro­ku­pát.

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Rend­kí­vül nehéz dön­tést ho­zott.

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

Szomorú hírt jelentett be a Fradi sztárja

Szomorú hírt jelentett be a Ferencváros sztárja

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda.

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda, aki­nek el­sza­kadt a térd­sza­lagja.

Meglepő döntés, távozhat a Fradi legrégebbi játékosa

Meglepő döntés, távozhat a Fradi legrégebbi játékosa

Több já­ték­le­he­tő­sé­get sze­retne. Batik az idei sze­zon­ban 10 baj­no­kin ka­pott sze­re­pet a Fra­di­ban.

Több já­ték­le­he­tő­sé­get sze­retne. Batik Bence az idei sze­zon­ban 10 baj­no­kin ka­pott sze­re­pet a Fe­renc­vá­ros­ban.

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott saj­nos a baj­noki rang­adó.

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Van der Vaart sze­reti a ma­gyar focit.

Van der Vaart szí­ve­sen ját­szana egy ma­gyar csa­pat­ban vissza­vo­nu­lása előtt.

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Az In­tert kép­vi­selte Ja­vier Za­netti.

Az olasz In­tert kép­vi­selte ha­zánk­ban Ja­vier Za­netti. A Fradi sztárja a dél-ame­ri­ka­iak ked­venc ita­lá­val is meg­kí­nálta őt.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára.

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Min­den­kit sok­kolt az eset a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Min­den­kit sok­kolt az eset, a 29 éves druk­kert már át is szál­lí­tot­ták egy másik kór­házba.

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

A Győr szinte biz­tos ott lesz, a Fradi ré­szé­ről bra­vúr kell az orosz Rosz­tov ellen a ne­gyed­dön­tő­ben.

Rossz hír, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Rossz hírt közöltek, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Varga Dá­niel lába egy sze­ren­csét­len moz­du­lat után tört el. Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.