CÍMKE: 'ferencváros'

Kiderült, ezért nem volt ott Petrjak a Fradi-bulin

Kiderült, ezért nem volt ott Petrjak a Fradi-bulin

Nem volt ott a Fradi-fiesz­tán Ivan Petr­jak, aki a sze­zont köl­csön­ben töl­tötte a Fe­renc­vá­ros­nál.

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó meg­ható be­szé­det mon­dott a va­sár­napi Fradi fiesz­tán.

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét.

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét.

Meglepő, külföldi sztárcsapat vinné a Fradi edzőjét

Meglepő, külföldi sztárcsapat vinné a Fradi edzőjét

Szer­hij Reb­rov ta­valy au­gusz­tus­ban vette át a zöld-fe­hé­rek irá­nyí­tá­sát, akik­kel első sze­zon­já­ban baj­noki címet nyert.

Szer­hij Reb­rov ta­valy au­gusz­tus­ban vette át a zöld-fe­hé­rek irá­nyí­tá­sát, akik­kel első sze­zon­já­ban baj­noki címet nyert.

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe.

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett.

Utolsó meccs? Elbúcsúzhat Böde a fradistáktól

Utolsó meccs? Elbúcsúzhat Böde a fradistáktól

Hét­éves kor­szak zá­rul­hat le ma.

Hét­éves kor­szak zá­rul­hat le ma a Fe­renc­vá­ros­nál. Könnyen lehet, hogy Böde Dá­ni­elt utol­jára lát­hatja zöld-fe­hér­ben a Gro­u­pama Aréna kö­zön­sége.

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov kőkeményen megmondta a magáét

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov megmondta a magáét

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal.

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal. A sze­zon végén dön­te­nek a já­té­kos­moz­gás­ról.

Tovább folytatódik a harc a Fradi és a Vidi között

Tovább folytatódik a harc a Fradi és a Vidi között

Petr­jak a Vi­di­hez iga­zolt.

Napok óta forr­nak az in­du­la­tok a Fradi-szur­ko­lók kö­ré­ben, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Ivan Petr­ja­kot le­iga­zolta a nagy ri­vá­lis Mol Vidi a Sah­tar Do­ny­eck­től.

Reagált a Ferencváros a vádra, nincs egyetlen olyan focistánk sem...

Reagált a Ferencváros a vádra, nincs egyetlen olyan focistánk sem...

Az utóbbi napok focis üzen­ge­té­sei kedd reg­gel a sport­csa­torna stú­di­ó­já­ban foly­ta­tód­tak. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Döbbenetes összeg, ennyiért lép le a Fradi legjobbja

Döbbenetes összeg, ennyiért lép le a Fradi legjobbja

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor na­gyon jól jár az ukrán fo­cista.

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor na­gyon jól jár az ukrán fo­cista.

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek.

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek az Új­pest le­győ­zése után. Köz­ben az U17-es vá­lo­ga­tott nagy bra­vúrt ért el Por­tu­gá­lia ellen az ír­or­szági Eb-n.

Varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

Ezt látni kell: varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

A druk­ke­rek ki­tet­tek ma­gu­kért.

A druk­ke­rek na­gyon ki­tet­tek ma­gu­kért a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Petr­jak pedig a jelek sze­rint va­ló­ban nem marad a Fra­di­nál.

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Ivan Petr­jak el­vesz­tése nagy csa­pás lenne a baj­nok­csa­pat­nak. A hírek sze­rint későn ka­pott észbe a zöld-fehér klub.

Ivan Petr­jak el­vesz­tése nagy csa­pás lenne a baj­nok­csa­pat­nak. A hírek sze­rint későn ka­pott észbe a zöld-fehér klub.

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya.

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya. Idén meg­véd­heti címét az olasz tá­madó.

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Fo­tó­ki­ál­lí­tást szer­ve­zett.

A Fe­renc­vá­ros 2019-ben ün­nepli ala­pí­tása 120. esz­ten­de­jét. Ebből az al­ka­lom­ból szer­ve­zett nagy­sza­bású fo­tó­ki­ál­lí­tást a IX. ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat és az FTC.

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Böde sorsa is kér­dé­ses.

Több neves tá­vo­zója is lehet az előző hét­vé­gén 30. baj­noki címét nyerő Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak. A klub­nál azon­ban min­denre fel van­nak ké­szülve.

Most jelentették be, ilyen még sosem volt a pesti szórakozóhelyen

Most jelentették be, ilyen még sosem volt a pesti szórakozóhelyen

Ebből mi lesz?

Meg­száll­ják a fra­dis­ták a Duna mel­letti szó­ra­ko­zó­he­lyet. Ebből mi lesz?

Leesik az állad, ritka fotó került elő a Fradi focistáiról

Leesik az állad, ritka fotó került elő a Fradi focistáiról

A zöld-fe­hé­rek 116 év alatt gyűj­töt­ték össze a 30 darab arany­ér­mü­ket. De vajon kik vol­tak az első hősök?

Váratlan dolog történt ma a Fradi-stadionban, megszólaltak a vezetők is

Váratlan dolog történt ma a Fradi-stadionban, megszólaltak a vezetők is

El­kez­dő­dött a klub ün­nep­ségi so­ro­zata.

El­kez­dő­dött a klub ün­nep­ségi so­ro­zata, nem is akár­mi­lyen ese­mény vette kez­de­tét.

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Lesz dísz­sor­fal?

Dísz­sor­fa­lat kap­nak a ri­vá­lis­tól az arany­ér­me­sek? Itt a lilák vá­la­sza.

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Varga Dénes el­ve­szí­tette a fejét.

Varga Dénes Bu­rián Ger­gely­nek mo­sott be egyet a víz fö­lött, ezért fel­füg­gesz­tet­ték a já­ték­jo­gát. Szer­dán biz­to­san nem ugor­hat vízbe a klasszis pólós.

Történelmi videó, így még sosem ünnepelt a Fradi

Történelmi videó, így még sosem ünnepelt a Fradi

A zöld-fe­hé­rek fur­csa módon tud­ták meg, hogy baj­no­kok let­tek. Ez­után még egy apró baki is be­le­fért.

A zöld-fe­hé­rek fur­csa módon tud­ták meg, hogy baj­no­kok let­tek. Ez­után még egy apró baki is be­le­fért.

Durva, eltört a Fradi sztárjának arccsontja

Durva, eltört a Fradi sztárjának arccsontja

A Ceg­léd el­leni férfi ké­zi­labda NB I-es mér­kő­zé­sen sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett a zöld-fe­hé­rek csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három hét ki­ha­gyás vár a klasszis já­té­kosra.

A Ceg­léd el­leni férfi ké­zi­labda NB I-es mér­kő­zé­sen sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett a zöld-fe­hé­rek csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Szomorkodhatnak a fradisták, rosszul indult a napjuk

Szomorkodhatnak a fradisták, rosszul indult a napjuk

Be­hoz­ha­tat­lan az előny.

Be­hoz­ha­tat­lan előnyre tett szert a Fra­di­val szem­ben a Győr a női ké­zi­labda NB I-ben. A BL-győ­ze­lem hi­ány­zik még az idei trip­lá­zás­hoz.

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

A lab­da­rú­gás mel­lett a te­niszt is sze­reti Szer­hij Reb­rov, a zöld-fe­hé­rek tré­nere. Honfi­társa meccsére lá­to­ga­tott ki.

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi.

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi a lab­da­rúgó NB I-ben.

Jó hír a fradistáknak, nem mondott le a klub a nagy kedvencről

Jó hír a fradistáknak, nem mondott le a klub a nagy kedvencről

Petr­jak már ti­zen­egy gól­passz­nál jár az idei sze­zon­ban. A Sah­tar Do­neck köl­csön­já­té­ko­sa­ként sze­re­pel a Fra­di­ban.

Petr­jak már 11 gól­passz­nál jár az idei sze­zon­ban. A Sah­tar köl­csön­já­té­ko­sa­ként sze­re­pel a Fra­di­ban.

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

A szerb Vla­dan Csu­kics je­len­leg já­té­kos­meg­fi­gye­lő­ként dol­go­zik a zöld-fe­hé­rek­nél.

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Jön az NB I csúcs­rang­adója.

Az NB I csúcs­rang­adó­ján a Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán fo­gadja a Mol Vidit, eset­le­ges si­ke­ré­vel pedig lé­nye­gé­ben meg­nyerné a baj­nok­sá­got.

Parázs szópárbaj, a Fradi cáfolja Huszti szavait

Parázs szópárbaj, a Fradi cáfolja Huszti szavait

Szó­pár­bajba ke­ve­re­dett egy­más­sal Huszti Sza­bolcs, a Vidi já­té­kosa, és Orosz Pál az FTC ve­zér­igaz­ga­tója.

Szó­pár­bajba ke­ve­re­dett egy­más­sal Huszti Sza­bolcs, a Vidi já­té­kosa, és Orosz Pál az FTC ve­zér­igaz­ga­tója.

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Az FTC és a Mol Vidi FC is nyerni tu­dott a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 28. for­du­ló­já­nak szom­bati já­ték­nap­ján.

Az FTC és a Mol Vidi FC is nyerni tu­dott a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 28. for­du­ló­já­nak szom­bati já­ték­nap­ján.

Súlyos botrány a Fradinál, Lanzafamét ezért tették ki a keretből

Súlyos botrány a Fradinál, Lanzafamét ezért tették ki a keretből

Vá­rat­lan balhé tör­tént a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál.

Vá­rat­lan balhé tör­tént a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál.

Óriásit játszik a Fradi, csak a Liverpool képes ilyenre

Óriásit játszik a Fradi, csak a Liverpool képes ilyenre

Ré­góta tart a ve­ret­len­ség.

A ven­dég­csa­pa­tok rém­álma a Fe­renc­vá­ros sta­di­onja, a Gro­u­pama Aréna. A Fradi két éve nem szen­ve­dett ve­re­sé­get a lab­da­rúgó NB I-ben saját pá­lyá­ján.

Váratlan, otthagyja a Fradit az egyik legjobb játékosa

Váratlan, otthagyja a Fradit az egyik legjobb játékosa

Klu­bot vált An­csin Gábor.

Klu­bot vált An­csin Gábor, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott át­lö­vője. A Veszp­rém ez­út­tal Ta­ta­bá­nyára adja köl­csön a 28 éves já­té­kost.

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Az orosz Rosz­tov lesz az el­len­fél.

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe. Az orosz Rosz­tov lesz az el­len­fél.

Drasztikus fordulatot vett a Fradi-játékos élete

Drasztikus fordulatot vett a Fradi-játékos élete

Hardi szá­mára nincs le­he­tet­len.

Hardi Ri­chárd 2018 feb­ru­ár­já­ban még az éle­té­ért har­colt, most pedig baj­nok lett a Fradi ho­ki­csa­pa­tá­val. A fi­a­tal já­té­kos két­szer is le­győzte a rákot.

Böde Dániel két hónap után pályára lépett, ez történt a Fradi-pályán

Böde Dániel két hónap után pályára lépett, ez történt a Fradi-pályán

A druk­ke­rek ked­ven­cét kép­te­len­ség el­nyomni, újra bi­zo­nyí­tott az edző­jé­nek.

A druk­ke­rek ked­ven­cét kép­te­len­ség el­nyomni, újra bi­zo­nyí­tott az edző­jé­nek.

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Epi­zód­sze­replő lett.

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Elképesztő, a szállodában támadtak rá a Fradi sztárjára

Elképesztő, a szállodában támadtak rá a Fradi sztárjára

A Fe­renc­vá­ros 22 év után lett baj­nok.

A Csík­sze­reda jég­ko­rong­csa­pa­tá­nak a szur­ko­lói ne­he­zen vi­sel­ték a Fe­renc­vá­ros ellen el­bu­kott fi­ná­lét az Erste Li­gá­ban.

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Az idei sze­zon­ban le­győz­he­tet­len aka­dály a Fradi szá­mára a Vidi. Reb­rov még nem nyert Ni­ko­lics ellen.

Az idei sze­zon­ban le­győz­he­tet­len aka­dály a Fradi szá­mára a Vidi. Reb­rov még nem nyert Ni­ko­lics ellen.

Böde Dániel kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

Böde Dániel kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

A fő­vá­ro­siak nél­küle is nyer­tek Kis­vár­dán. Szer­hij Reb­rov a meccs után ki­tért a nép­szerű tá­ma­dóra is.

A fő­vá­ro­siak nél­küle is nyer­tek Kis­vár­dán. Szer­hij Reb­rov a meccs után ki­tért a nép­szerű tá­ma­dóra is.

Aljas támadás, nem várt helyről bántják a Fradit

Aljas támadás, nem várt helyről bántják a Fradit

Fé­reg­nek ne­vez­ték a ho­kist.

A Fradi 7-2-re győ­zött a férfi jég­ko­rong Erste Liga dön­tő­jé­nek má­so­dik fel­vo­ná­sán. A négy meccsig tartó pár­harc ál­lása: 1-1.

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

A Bru­ges ve­tett sze­met a szél­sőre.

Az ukrán szélső, Ivan Petr­jak idén köl­csön­ben sze­re­pel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál. Bel­gi­um­ból fi­gye­lik.

Bejön a váltás? A fodrászában bízik az NB I legdrágább focistája

Bejön a váltás? A fodrászában bízik az NB I legdrágább focistája

A Fradi sztárja, Isael a meleg miatt is vál­tott új fri­zu­rára.

A Fradi sztárja, Isael a meleg miatt is vál­tott új fri­zu­rára. Az első NB I-es gól­ját is meg­hoz­hatja az új séró.

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros­ban.

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros­ban.

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Ki­lenc lé­giós is be­hí­vót ka­pott.

A lab­da­rúgó NB I egyre nö­vekvő szín­vo­na­lát jelzi, hogy ki­lenc lé­giós is be­hí­vót ka­pott ha­zája vá­lo­ga­tott­jába, nyolcan Eb-se­lej­te­zőt játsz­hat­nak.

Király Gábor a hangfelvételben bízik, tagadja az anyázást

Király Gábor a hangfelvételben bízik, tagadja az anyázást

Ki­ál­lí­tás­sal vég­ző­dött a rek­la­má­lás.

Ki­ál­lí­tás­sal vég­ző­dött a Ha­la­dás ka­pu­sá­nak, Ki­rály Gábor rek­la­má­lása a Fe­renc­vá­ros el­leni baj­noki lab­da­rúgó-meccsen.

Szomorkodhatnak a fradisták, hét év után távozik a nagy kedvenc

Szomorkodhatnak a fradisták, hét év után távozik a nagy kedvenc

Az idény végén Nerea Pena és Szi­kora Me­linda is el­hagyja a Fe­renc­vá­rost.

Az idény végén Nerea Pena és Szi­kora Me­linda is el­hagyja a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­da­csa­pa­tát.

Botrány az NB I-ben: Király Gábor ezt mondta a kiállítása előtt

Botrány az NB I-ben: Király Gábor ezt mondta a kiállítása előtt

A ka­pus­le­genda ál­lítja, egyet­len ká­rom­ko­dás sem hagyta el a szá­ját.

A Ha­la­dás ka­pus­le­gen­dája ál­lítja, egyet­len ká­rom­ko­dás sem hagyta el a szá­ját. Ennek el­le­nére is meg­kapta a má­so­dik sárga lap­ját.

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Óriási elismerés, díjat kapott a fradisták kedvence

Óriási elismerés, díjat kapott a fradisták kedvence

A ki­tün­te­tett le­genda el­mondta, a gárda ko­rábbi edzője, mit kíván iga­zán.

Sztárok védték meg a 444 által megalázott Liu Shaolin Sándort

Sztárok védték meg a 444 által megalázott Liu Shaolin Sándort

Nyílt le­ve­let tet­tek közzé.

Az FTC olim­piai baj­no­kai, spor­to­lói, edzői, sport­ve­ze­tői ki­áll­nak az olim­piai baj­nok klasszis mel­lett. Nyílt le­ve­let tett közzé a klub hon­lapja.

Megalázták az olimpiai bajnokot, reagált a Fradi

Megalázták az olimpiai bajnokot, reagált a Fradi

Til­ta­ko­zik az FTC.

Az FTC til­ta­ko­zik az olim­piai baj­no­kát ért ki­re­kesztő tá­ma­dás miatt. A klub el­várja a poszt szer­ző­jé­től, hogy kér­jen bo­csá­na­tot Liu Sha­o­lin Sán­dor­tól.

Új edzőt kaptak a Fradi focistái, Spanyolországból érkezett

Új edzőt kaptak a Fradi focistái, Spanyolországból érkezett

Unai Mel­gosa Zor­rilla és az ukrán ve­ze­tő­edző a Di­namo Ki­jev­nél dol­go­zott együtt.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc, sztárok ellen bizonyíthat

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc, sztárok ellen bizonyíthat

Mi­ka­laj Szig­nye­vics a leg­utóbbi két NB I-es mér­kő­zé­sén három gólt szer­zett, vá­lo­ga­tott be­hí­vót ért.

Mi­ka­laj Szig­nye­vics a leg­utóbbi két NB I-es mér­kő­zé­sén három gólt szer­zett, vá­lo­ga­tott be­hí­vót ért.

Az újpesti focisták miatt került veszélybe a Fradi szezonrekordja

Az újpesti focisták miatt került veszélybe a Fradi szezonrekordja

Két meccsre van­nak a csúcs­dön­tés­től.

A lila-fe­hé­rek ta­valy no­vem­ber óta nem kap­tak ki a baj­nok­ság­ban. Két meccsre van­nak a csúcs­dön­tés­től.

Mi lesz most a fradistákkal? Távozik a szuperszexi sportolónő - galéria

Mi lesz most a fradistákkal? Távozik a szuperszexi sportolónő - galéria

Bo­bana Kli­ko­vac ta­valy nyá­ron ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­dacs­apá­hoz. Hamar tá­voz­hat a klub­tól.

Szárnyal a Fradi Rebrov irányításával, ez az oka

Szárnyal a Fradi Rebrov irányításával, ez az oka

Be­le­jött a gól­gyár­tásba a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata. Két hete még szid­ták a szur­ko­lók Szer­hij Reb­ro­vot.

Be­le­jött a gól­gyár­tásba a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata., amely 11-et lőtt a leg­utóbbi két baj­no­kin.

Ezt látni kell, így ünnepeltek a fradisták a hatalmas győzelem után - videó

Ezt látni kell, így ünnepeltek a fradisták a hatalmas győzelem után - videó

So­káig ott ma­rad­tak a druk­ke­rek a sta­di­on­ban.

So­káig ott ma­rad­tak a druk­ke­rek a sta­di­on­ban.

Hihetetlen sorozat, erre készül a Fradi

Hihetetlen sorozat, erre készül a Fradi

Nem győzni jár­nak az el­len­fe­lek a Gro­u­pama Aré­nába.

Nem győzni jár­nak az el­len­fe­lek a Gro­u­pama Aré­nába a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­utóbb 2017-ben szen­ve­dett ve­re­sé­get hazai baj­no­kin a Fradi. A Di­ós­győr ellen foly­ta­tód­hat a szé­ria.

Rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói

Nagyon rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói, ez most nem hiányzott

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz.

Kulcs­csont­tö­rés miatt hó­na­pokra ki­esett Buj­dosó Ben­de­gúz, aki eddig szórta a gó­lo­kat. Leg­alább a mű­té­tet meg­úszta.

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján. To­vábbra is hat­pon­tos a zöld-fe­hé­rek elő­nye a ta­bel­lán.

Nézd meg, mit műveltek a Fradi sztárok a B-középben!

Nézd meg, mit műveltek a Fradi sztárok a B-középben!

Így még sosem lát­hat­tad a fe­renc­vá­rosi ked­ven­ce­ket. Még Szer­gej Reb­rov fo­ci­edző is kö­tél­nek állt.

Így még sosem lát­hat­tad a fe­renc­vá­rosi ked­ven­ce­ket. Még Szer­gej Reb­rov fo­ci­edző is kö­tél­nek állt.

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak az OTP Bank Li­gá­ban.

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 22. for­du­ló­já­ban.

Rebrov rendesen odaszúrt a Fradi szurkolóinak

Rebrov rendesen odaszúrt a Ferencváros szurkolóinak

Nem örült annak, ami hal­lott.

Az ukrán edző a Kis­várda le­győ­zése után fa­kadt ki. Hoz­zá­tette azt is, hogy nem tud­nak min­den­ki­nek a ked­vére tenni.

Csodagól a magyar pályán, ez most függővé tesz

Csodagól a magyar pályán, ez most függővé tesz

Nézd meg, ahány­szor aka­rod, csak aztán el ne késs a mun­ká­ból, vagy az is­ko­lá­ból!

Nézd meg, ahány­szor aka­rod, csak aztán el ne késs a mun­ká­ból, vagy az is­ko­lá­ból!

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Deb­re­cen­ben lép fel a Fradi.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Több száz fra­dista indul útnak.

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Thomas Doll fájó búcsúja, így szakított a Fradi az edzőjével

Thomas Doll fájó búcsúja, így szakított a Fradi az edzőjével

A Fradi ve­ze­tő­edzője ke­serű száj­íz­zel vált el a zöld-fe­hé­rek­től. Most el­mondta, miért volt csa­ló­dott.

Betörő járt a Fradi edzésén? Furcsa kép készült

Betörő járt a Fradi edzésén? Furcsa kép készült

Jó han­gu­lat­ban telt a tré­ning.

Jó han­gu­lat­ban telt a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak szer­dai edzése. De vajon ki hú­zott masz­kot? Hét­vé­gén az Új­pest ellen ját­sza­nak a zöld-fe­hé­rek.

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

A klub saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mu­tatja be az új iga­zo­lá­so­kat.

A klub saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mu­tatja be az új iga­zo­lá­so­kat. Ez nagy dur­ra­nás lehet.

Fantasztikus volt a hangulat a magyar fociderbin - galéria

Fantasztikus volt a hangulat a magyar fociderbin - galéria

Közel ki­lenc­ezer néző szur­kolt.

Közel ki­lenc­ezer néző szur­kolt a Szu­sza Fe­renc Sta­di­on­ban a lab­da­rúgó NB I csúcs­rang­adó­ján. Nem bírt egy­más­sal az Új­pest és a Fradi.

Újpest-Fradi: 300 biztonsági ember várja a futballháborút

Újpest-Fradi: 300 biztonsági ember várja a futballháborút

A 225. derbi kö­vet­ke­zik.

Szom­ba­ton a 225. der­bit ren­de­zik meg, az Új­pest a Fe­renc­vá­rost látja ven­dé­gül a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 20. for­du­ló­já­ban.

A Fradi már beférne az Európa-ligába

A Fradi már beférne az Európa-ligába

A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata má­so­dik ma­gyar együt­tes­ként lépte át a 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ke­ret­ér­té­ket.

A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata má­so­dik ma­gyar együt­tes­ként lépte át a 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ke­ret­ér­té­ket. Az El-ben 14 csa­pa­tot is meg­előzne ezzel a Fradi.

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Nem csak a csa­pat tel­je­sít jól idén a Fe­renc­vá­ros­nál, a druk­ke­rek is ki­tesz­nek ma­gu­kért.

Nem csak a csa­pat tel­je­sít jól idén a Fe­renc­vá­ros­nál, a druk­ke­rek is ki­tesz­nek ma­gu­kért.

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Szer­hij Reb­rov oda­szúrt.

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott szél­sője ta­valy a Fradi edzé­seit is lá­to­gatta. Szer­hij Reb­rov sze­rint Dzs­u­dzsák in­ten­zív­nek ta­lál­hatta az tré­nin­ge­ket.

Megvan az NB I legdrágább játékosa, a Fradiban folytatja

Megvan az NB I legdrágább játékosa, a Fradiban folytatja

Mind­két szé­len be­vet­hető.

Isael da Silva Bar­bosa leg­utóbb a kazah Kaj­rat Al­maty já­té­kosa volt. Mind­két szé­len, va­la­mint kö­zép­pá­lyán is be­vet­hető.

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

Szent a béke? Böde Dániel csattanós választ adott

A Fe­renc­vá­ros Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra verte a Hon­vé­dot a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fe­renc­vá­ros Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra verte a Hon­vé­dot a lab­da­rúgó NB I-ben.

Drámai pillanatok, mindenki az Újpest játékosáért aggódott

Drámai pillanatok, mindenki az Újpest játékosáért aggódott

Si­kor­cin La­dis­la­vot dur­ván ki­ütöt­ték.

Si­kor­cin La­dis­lav egy per­cig a jégen fe­küdt moz­du­lat­la­nul, mi­u­tán az el­len­fél já­té­kosa arcon kö­nyö­költe. A nagy rang­adót végül a Fradi nyerte.

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki. Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta, 2020-ig szer­ző­dés köti a Fra­di­hoz.

Balhétól tartanak a Fradi-meccsen, erre kérik a szurkolókat

Balhétól tartanak a Fradi-meccsen, erre kérik a szurkolókat

Szom­ba­ton Érden fo­gadja a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­da­csa­pata a nagy ri­vá­lis Győrt a Baj­no­kok Li­gája kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Szom­ba­ton Érden fo­gadja a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­da­csa­pata a nagy ri­vá­lis Győrt a Baj­no­kok Li­gája kö­zép­dön­tő­jé­ben.