CÍMKE: 'fenyegetés'

Hónapokig molesztáltak és fenyegettek egy 16 éves lányt az iskolájában

Hónapokig molesztálta egy 16 éves lányt az iskolájában

Egyre több oszt­rák is­ko­lá­ban tör ki bot­rány a mig­ráns­di­á­kok erő­sza­kos­sága miatt.

Kulcsár Edina most tényleg bepipult

Kulcsár Edina most tényleg bepipult

Már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

A sztár­anyuka be­jegy­zé­sé­ből az is ki­de­rül, hogy már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Ar­gen­tí­ná­ban to­vábbra is rend­kí­vül nép­sze­rűt­len Li­onel Messi.

Ar­gen­tí­ná­ban to­vábbra is rend­kí­vül nép­sze­rűt­len az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja, Li­onel Messi.

Retteghetnek a német tanárok és diákok

Retteghetnek a német tanárok és diákok

Egy neve meg­vál­toz­ta­tá­sát kérő kölni mig­ráns ta­nuló el­árulta, hogy ná­ci­nak és isz­lám­gyű­lö­lő­nek ne­ve­zik a ta­ná­ro­kat, hogy jobb je­gye­ket kap­ja­nak.

Egy neve meg­vál­toz­ta­tá­sát kérő kölni mig­ráns ta­nuló el­árulta, hogy ná­ci­nak és isz­lám­gyű­lö­lő­nek ne­ve­zik a ta­ná­ro­kat, hogy jobb je­gye­ket kap­ja­nak.

Így még sosem láttuk, videóban fakadt ki Britney Spears

Így még sosem láttuk, videóban fakadt ki Britney Spears

Ami­óta le­mondta tur­né­ját, sorra szü­let­nek hogy­lé­té­ről az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek. Az éne­kes­nő­nek elege lett!

Ami­óta le­mondta tur­né­ját, sorra szü­let­nek hogy­lé­té­ről az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek. Az éne­kes­nő­nek elege lett!

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Svéd­or­szág erő­sen be­ván­dor­lás­párti mi­nisz­ter­el­nöke, a szo­ci­ál­de­mok­rata Ste­fan Löf­ven va­sár­nap nyi­lat­ko­zott a Da­gens Ny­he­ter című li­be­rá­lis lap­nak.

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

Halálos fenyegetés, megrémült a magyar sportoló

A szép­sé­ges lány­nak az in­ter­ne­ten üzent egy szur­koló, ennek a fele sem tréfa...

A szép­sé­ges lány­nak az in­ter­ne­ten üzent egy szur­koló, ennek a fele sem tréfa...

Szekszárdi gyerekgyilkosság: sírva beszélt a fenyegetésekről

Szekszárdi gyerekgyilkosság: zokogva beszélt a fenyegetésekről az apa

A férfi bosszút es­kü­dött lánya gyil­kosa ellen, vi­de­ó­ban kért el­né­zést ki­ro­ha­ná­sa­i­ért.

Fenyegető telefonokat kap a meggyilkolt szekszárdi kislány családja

Fenyegető telefonokat kap a meggyilkolt szekszárdi kislány családja

Fur­csa te­le­fo­no­kat és ha­lá­los fe­nye­ge­té­se­ket kap a 6 éves Le­o­netta csa­ládja.

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

Durva, életveszélyesen megfenyegették a magyar sztársportolót

Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás.

A 20 esz­ten­dős Stol­lár Fannyt kö­zös­ségi ol­da­lán érte tá­ma­dás, a fi­a­tal te­ni­szező jól ke­zelte a hely­ze­tet.

Retteg a magyar sztárpár: Videóban jelezték, hogy baj van

Retteg a magyar sztárpár: Videóban jelezték, hogy baj van

At­tila és fe­le­sége egy vi­de­ó­ban mondja el kö­ve­tő­ik­nek és is­me­rő­se­ik­nek, hogy fé­le­lem­ben kell él­niük.

At­tila és fe­le­sége egy vi­de­ó­ban mondja el kö­ve­tő­ik­nek és is­me­rő­se­ik­nek, hogy fe­nye­ge­tést kap­tak.

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

And­rej Ar­savin bajba ke­rül­het.

And­rej Ar­savin ellen ha­ma­ro­san nyo­mo­zást in­dít­hat a rend­őr­ség. Az Ar­se­nal ko­rábbi já­té­kosa egyre több­ször kerül a cím­la­pokra.

Migráns fenyegette az ápolónőt és az orvost

Migráns fenyegette az ápolónőt és az orvost

Egy 37 éves musz­lim mig­ráns hát­terű férfi Lon­don egyik köz­kór­há­zá­ban azért kez­dett el zak­latni egy női al­kal­ma­zot­tat, mert a nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve.

Egy 37 éves musz­lim mig­ráns hát­terű férfi Lon­don egyik köz­kór­há­zá­ban azért kez­dett el zak­latni egy női al­kal­ma­zot­tat, mert a nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve. Ezt kö­ve­tően meg­fe­nye­gette a nő vé­del­mére siető ke­resz­tény or­vost. Heves szó­vál­tás ala­kult ki a két fél kö­zött, a férfi több­ször is meg­fe­nye­gette a nő­vért.

Ingyenszexet és védelmi pénzt követeltek a migránsok

Ingyenszexet és védelmi pénzt követeltek a migránsok a Moulin Rouge-ban

Négy mig­ráns bí­ró­sági pere kez­dő­dött a na­pok­ban Linz­ben...

Négy mig­ráns bí­ró­sági pere kez­dő­dött a na­pok­ban Linz­ben, aki­ket azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­fe­nye­get­ték az egyik szó­ra­ko­zó­hely tu­laj­do­no­sát.

Ez ijesztő: Durva, mivel fenyegették meg Vasvári Vivient

Ez ijesztő: Durva, mivel fenyegették meg Vasvári Vivient

Meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket.

A mo­dell meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket a be­te­ges el­méjű ra­jon­gó­val szem­ben.

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott.

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott a fe­nye­ge­tőző. Az íté­let nem jog­erős.

Fegyverrel fenyegették a magyar lányt az interneten

Fegyverrel fenyegették a magyar lányt az interneten

Bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el azok, akik va­lót­lan tar­talmú lánc­le­vél­lel ke­se­rí­tet­ték meg Árvai Csilla éle­tét a Fa­ce­boo­kon.

Bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el azok, akik va­lót­lan tar­talmú lánc­le­vél­lel ke­se­rí­tet­ték meg Árvai Csilla éle­tét a Fa­ce­boo­kon.

Verhofstadt most a románokat fenyegeti

Verhofstadt most a románokat fenyegeti

Az eu­ró­pai par­la­menti li­be­rá­lis frak­ci­ó­ból való ki­zá­rás­sal fe­nye­ge­tő­zik.

Az eu­ró­pai par­la­menti li­be­rá­lis frak­ci­ó­ból való ki­zá­rás­sal fe­nye­gette meg a cso­port két román tag­ját Guy Ver­hofs­tadt, a Li­be­rá­li­sok és De­mok­ra­ták Szö­vet­sé­gé­nek frak­ció­ve­ze­tője.

Bombát kapott Hillary Clinton és Barack Obama is Soros György után

Bombát kapott Hillary Clinton és Barack Obama is Soros György után

A bom­bát mind­két po­li­ti­kus ese­té­ben az iro­dá­jukba küld­ték.

A bom­bát mind­két po­li­ti­kus ese­té­ben az iro­dá­jukba küld­ték.

Kitört a botrány a Wellhellóban, durva mit tett Fluor Tomi

Kitört a botrány a Wellhellóban, durva mit tett Fluor Tomi

A ze­ne­kar front­em­bere meg­fe­nye­gette a töb­bi­e­ket, egyi­kük be­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen mi­atta.

A ze­ne­kar front­em­bere meg­fe­nye­gette a töb­bi­e­ket, egyi­kük be­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen mi­atta.

Hátborzongató részletek, kiszivárgott a Teréz körúti robbantó levele

Hátborzongató részletek, kiszivárgott a Teréz körúti robbantó levele

A rob­ban­tás­sal vá­dolt férfi na­gyon ijesztő hang­nem­ben fo­gal­mazta meg kö­ve­te­lé­seit a mi­nisz­té­ri­um­nak.

Döbbenetes eset, halálosan megfenyegették Bodrogi Gyulát

Döbbenetes eset, halálosan megfenyegették a fradisták Bodrogi Gyulát

A nem­zet szí­né­széért min­denki ra­jong, ezért is fura, hogy volt, ami­kor sokan kí­ván­ták a ha­lá­lát.

A német metróvonalat vette célba az Iszlám Állam

A német metróvonalat vette célba az Iszlám Állam

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet egy ijesztő fotót tett közzé az in­ter­ne­ten.

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ijesztő fotót tett közzé az in­ter­ne­ten. A mon­tá­zson egy ka­puc­nis isz­lam­ista áll, és azt nézi, amint fel­rob­ban egy sze­rel­vény a düs­sel­dorfi met­ró­meg­ál­ló­ban.

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Kitört a botrány, késsel fenyegetőzött Jean-Claude Van Damme fia

Kitört a botrány az 57 éves színész családjában, késsel fenyegetőzött a sztár fia

Jean-Cla­ude Van Damme fia a szo­ba­tár­sát fe­nye­gette meg egy kés­sel, bör­tönbe is ke­rül­het.

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Köln, Bonn és Düs­sel­dorf pol­gár­mes­tere fel­aján­lotta, hogy be­fo­gad­nak olyan mig­rán­so­kat, aki­ket a ten­ger­ből men­tet­tek ki.

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban.

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban: Boch­kor he­te­kig test­őr­rel járt a 90-es évek­ben.

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója az Anna and the Bar­bies kon­cer­ten a Bu­da­pest Park­ban. A meg­fe­nye­ge­tett elő­adó elő­ze­te­sen je­lezte a ve­szélyt a szó­ra­ko­zó­hely­nek, ahol a biz­ton­sá­giak meg­kap­ták a zak­lató fo­tó­ját. A kép alap­ján fog­ták el a férfit.

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni.

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni.

Durván fenyegeti Zuckerberget az ISIS

Durván fenyegeti Zuckerberget az ISIS

A Fa­ce­book ala­pí­tó­ját le­fe­jezve áb­rá­zolja a ra­di­ká­lis szun­nita szer­ve­zet.

A Fa­ce­book ala­pí­tó­ját le­fe­jezve áb­rá­zolja a ra­di­ká­lis szun­nita szer­ve­zet azzal fe­nye­ge­tőzve, hogy fel­tö­rik a Fa­ce­boo­kot.

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben a No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Jimmy Dur­maz hi­bája is kel­lett a német csa­pat si­ke­ré­hez. Svéd­or­szág­ban köz­el­len­ség lett a já­té­kos.

Jimmy Dur­maz hi­bája is kel­lett a német csa­pat si­ke­ré­hez. Svéd­or­szág­ban köz­el­len­ség lett a já­té­kos.

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Meg­védi kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

A szí­nésznő úgy dön­tött, drasz­ti­kus lé­pés­hez fo­lya­mo­dik: mos­tan­tól fegy­ver­rel védi meg magát és kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Pró­bál új éle­tet kez­deni Dancs An­na­mari, de vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tette.

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Bot­rá­nyos üze­ne­tet ka­pott a rap­per. Meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán is.

Bot­rá­nyos üze­ne­tet ka­pott a rap­per, amit meg­osz­tott a Fa­ce­book-ol­da­lán is.

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Megrázó vallomás: súlyos veszélyben forgott a kis György herceg élete

Azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

Meg­tá­ma­dá­sá­val azt akar­ták el­érni, hogy a ki­rá­lyi csa­lád se érez­hesse magát biz­ton­ság­ban.

"Levágom a fejedet, és legurítom a lépcsőn" - ordította a háziorvos

"Levágom a fejedet, és legurítom a lépcsőn" - ordította a háziorvos

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból.

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, düh­ro­ha­mot ka­pott az or­vosnő.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

A szí­nész azért dü­hö­dött fel, mert a pro­du­cer az ő pár­ját is zak­latta.

A sztár­szí­nész azért dü­hö­dött fel, mert a hír­hedt pro­du­cer az ő pár­ját is zak­latta. Ezt pedig nem hagy­hatta annyi­ban.

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt.

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt.

Országos készültség, halálos fenyegetés miatt bezárták a brit iskolákat

Országos készültség, halálos fenyegetés miatt bezárták a brit iskolákat

Is­me­ret­le­nek azzal fe­nye­get­ték meg az is­ko­lá­kat, hogy a gye­re­kek közé haj­ta­nak és lö­völ­dö­zésbe kez­de­nek.

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Erre nem szá­mí­tótt.

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Berki életveszélyesen megfenyegette Hódi Pamelát

Berki Krisztián beismerte: Életveszélyesen megfenyegette Hódi Pamelát

Ul­ti­má­tu­mot adott gyer­meke any­já­nak; ha nem tud dip­lo­ma­ti­ku­san sza­kí­tani, ko­moly baja lesz.

Az izom­ce­leb arról írt, hogy ul­ti­má­tu­mot adott gyer­meke any­já­nak; ha nem tud dip­lo­ma­ti­ku­san sza­kí­tani, ko­moly baja lesz.

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

A Ba­las­sa­gyar­mati Tör­vény­szék épü­le­té­ben bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált egy nő. A rend­őrök most el­kap­ták és őri­zetbe vet­tek egy nőt.

A Ba­las­sa­gyar­mati Tör­vény­szék épü­le­té­ben bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált egy nő. A rend­őrök most el­kap­ták és őri­zetbe vet­tek egy nőt, a gyanú sze­rint ő a fe­nye­gető!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és arról, ho­gyan akart bé­külni vele egy­kori párja.

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá Vámos Erikára

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá a TV2 gyönyörű sztárjára

Újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap.

A csi­nos mű­sor­ve­zető újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap az őt meg­ká­ro­sító vál­lal­ko­zó­tól.

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet nem nyug­szik: leg­újabb pla­kát­ja­i­kon eu­ró­pai, ame­ri­kai és orosz cél­pon­to­kat is meg­je­löl­tek!

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik a fé­le­lem.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Véres fenyegetés, feljelentették a futballsztár feleségét

Véres fenyegetés, feljelentették a futballsztár feleségét

Ujj­le­vá­gás és drog­bir­tok­lás. And­rej Ar­savin fe­le­sége nem ap­rózta el, durva fe­nye­ge­té­sek­kel ope­rál.

Ujj­le­vá­gás és drog­bir­tok­lás. And­rej Ar­savin fe­le­sége nem ap­rózta el, durva fe­nye­ge­té­sek­kel ope­rál.

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Nem adja fel.

Nem adja fel, to­vább küzd a pén­zéért a nép­szerű mű­sor­ve­zető!

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Durva pil­la­nat, za­varba ejtő okból.

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki.

Iszlamista terror: Otthonaikban fenyegetik a rendőröket a muszlimok

Iszlamista terror: Otthonaikban fenyegetik a rendőröket a muszlimok

Kezd el­dur­vulni a hely­zet...

Az egyen­ru­hást a ma­gán­la­kása előtt ke­res­ték fel a nem várt ven­dé­gek.

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Egy hét alatt 22-szer fe­nye­gette meg te­le­fo­non egy férfi a CNN-t.

Egy hét alatt 22-szer fe­nye­gette meg te­le­fo­non egy férfi a CNN ame­ri­kai hír­te­le­ví­zió szer­kesz­tő­sé­gét.

Retteghet, halálosan megfenyegették Ewan McGregort

Retteghet, halálosan megfenyegették Ewan McGregort

Nem örül­nek a sztár új ro­mán­cá­nak.

Úgy tűnik, a szí­nész új sze­rel­mé­nek exe nem iga­zán örül a ro­mánc­nak...

Nem viselte túl jól a visszautasítást ez a rátkai férfi

Nem viselte túl jól a visszautasítást ez a rátkai férfi

Zak­la­tott a sze­rel­mé­vel egy lányt.

Dur­ván zak­la­tott a sze­rel­mé­vel egy 20 éves lányt, a dolog odáig fa­jult, hogy a rend­őr­ség­nek kel­lett be­avat­koz­nia.

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Egy sok em­bert fel­ka­varó fo­tó­mon­tázst tett közzé az Isz­lám Állam...

Egy sok em­bert fel­ka­varó fo­tó­mon­tázst tett közzé az Isz­lám Állam, ami­vel azt üze­nik a bé­csi­ek­nek, hogy ha­ma­ro­san ők kö­vet­kez­nek. A kép üze­nete sze­rint még az ün­nepi idő­szak­ban me­rény­let tör­tén­het a szom­széd fő­vá­ros­ban.

Fegyveres fenyegetést kapott a NAV: botrányos videó terjed a neten

Fegyveres fenyegetést kapott a NAV: botrányos videó terjed a neten

Né­hány férfi úgy gon­dolta, hogy di­csek­szik egy ki­csit az in­ter­ne­ten.

Né­hány férfi úgy gon­dolta, hogy di­csek­szik egy ki­csit az in­ter­ne­ten a pén­zé­vel, köz­ben pedig a NAV-ot is meg­fe­nye­geti.

Nagy bajban van Berki! Mit kezd ezzel?

Nagy bajban van Berki! Mit kezd ezzel?

Berki Krisz­tián most biz­to­san ma­gára zárja az ajtót...

Berki Krisz­tián most biz­to­san ma­gára zárja az ajtót, és talán bo­szor­kány­hoz is for­dul fé­lel­mé­ben...

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz.

Máris kez­dő­dik a kö­tél­hú­zás. Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz, ha az új górék ra­gasz­kod­nak a for­ra­dalmi re­for­mok­hoz.

Tényleg nagy a baj: Hujber teljesen begőzölt18+

Tényleg nagy a baj: Hujber teljesen begőzölt

Tényleg nagy a baj: Hujber teljesen begőzölt

A szí­nész gya­kor­la­ti­lag el­vesz­tette a kont­rollt ön­maga és a gon­do­la­tai fe­lett, és sza­bá­lyos ámok­fu­tásba kez­dett a kö­zös­ségi ol­da­lon.

A szí­nész gya­kor­la­ti­lag el­vesz­tette a kont­rollt ön­maga és a gon­do­la­tai fe­lett, és sza­bá­lyos ámok­fu­tásba kez­dett a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Hátborzongató fenyegetést kapott György herceg az Iszlám Államtól

Hátborzongató fenyegetést kapott György herceg az Iszlám Államtól

A ter­ror­szer­ve­zet már a ki­rá­lyi csa­lá­dot is fe­nye­geti.

A ter­ror­szer­ve­zet már a ki­rá­lyi csa­lá­dot is fe­nye­geti, és az sem ér­dekli, ha gye­re­kek­ről van szó.

Pánik a vasútállomáson: kést rántott elő a magyar férfi

Pánik a vasútállomáson: kést rántott elő a magyar férfi

A jegy­el­len­őr­zés után kez­dett őr­jön­geni a férfi a stutt­garti ál­lo­má­son.

A jegy­el­len­őr­zés után kez­dett őr­jön­geni a férfi a stutt­garti vas­út­ál­lo­má­son.

Rettegés, halálos fenyegetések a Forma-1-ben

Rettegés, halálos fenyegetések a Forma-1-ben

A kö­zös­ségi ol­da­la­kon üzen­nek.

Az el­múlt hó­na­pok­ban szá­mos ha­lá­los fe­nye­ge­tést ka­pott az egyik pi­lóta.

Váratlan fordulat, rendőrök védik Kozsótól alkalmazottját

Váratlan fordulat, rendőrök védik Kozsótól alkalmazottját

Még most is ár­tat­lan­sá­gát han­goz­tatja az éne­kes, pedig volt mun­ka­tár­sai bi­zo­nyí­tani tud­ják bű­nös­sé­gét.

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Ku­ba­tov rend­ha­gyó módon vá­la­szolt.

Ku­ba­tov Gábor új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a sta­di­onba vissza­térő tábor közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

Meg kell vé­de­nie magát.

A nép­szerű szí­nészt ren­ge­teg­szer meg­fe­nye­get­ték már, ezért mu­száj meg­vé­de­nie magát.

Fegyverrel védi meg magát rosszakaróitól Oszter Sándor!

Fegyverrel védi meg magát rosszakaróitól Oszter Sándor!

A szí­nész ren­ge­teg fe­nye­gető le­ve­let kap, ha­las­tava miatt töb­ben az éle­tére tör­né­nek.

A szí­nész ren­ge­teg fe­nye­gető le­ve­let kap, ha­las­tava miatt töb­ben az éle­tére tör­né­nek.

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Po­kollá vált az élete...

Mióta erő­szak vád­já­val elő­ál­lí­tot­ták Kris­tó­fot, po­kollá vált az élete. Nem elég, hogy durva jog­sé­re­lem érte, de töb­ben ha­lá­los fe­nye­ge­té­sek­kel bom­báz­zák.

Vérfagyasztó, majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

Vérfagyasztó, majdnem agyonlőtték a megbilincselt sztárfocistát

A Se­attle já­té­kosa sze­rint a bőr­színe miatt te­per­ték a földre.

A Se­attle já­té­kosa sze­rint a bőr­színe miatt te­per­ték a földre.

Súlyosan megfenyegették a magyar válogatott támadóját

Súlyosan megfenyegették a magyar válogatott támadóját

Pris­kin Ta­más­nak nem volt egy­szerű napja a ki­ál­lí­tása után.

Pris­kin Ta­más­nak nem volt egy­szerű napja a ki­ál­lí­tása után. A török szur­ko­lók ala­po­san ki­osz­tot­ták.

Közeleg az atomkatasztrófa? Újabb fenyegetést küldött a diktátor

Közeleg az atomkatasztrófa? Újabb fenyegetést küldött a diktátor

Az észak-ko­reai re­zsim el­len­sé­ges lé­pés­nek te­kinti Dél-Korea és az Egye­sült Ál­la­mok közös had­gya­kor­la­tát.

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Egy fel­nőttfil­mes lányt fe­nye­get­tek meg, hogy meg­ölik.

Egy fel­nőttfil­mes lányt fe­nye­get­tek meg, hogy meg­ölik, nem tet­szett nekik az ala­kí­tása.

Vér folyt az utcán: magyar nőre támadtak Olaszországban

Vér folyt az utcán: magyar nőre támadtak Olaszországban

A nő volt ba­rátja kez­dett fegy­ver­rel fe­nye­ge­tőzni, végül egy lövés is el­dör­dült.

A nő volt ba­rátja kez­dett fegy­ver­rel fe­nye­ge­tőzni, végül egy lövés is el­dör­dült.

Ez durva: zaklatják és fenyegetik az Oscar-díjas magyar filmest

Ez durva: zaklatják és fenyegetik az Oscar-díjas magyar filmest

A siker árny­ol­dala.

A Min­denki című rö­vidfilm pro­du­cere egyre in­kább meg­ta­pasz­talja a vi­lág­si­ker árny­ol­da­lát is.

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Nem fi­zette ki a mun­kát.

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt, mivel nem tudja kifi­zetni já­ran­dó­sá­gu­kat.

Az iszlám kivételes fenyegetés! Videó

Az iszlám kivételes fenyegetés! Videó

Bill Maher ame­ri­kai li­be­rá­lis TV-sztár egy na­gyon né­zett show-ban fej­tette ki gon­do­la­tait az isz­lám­ról. Az adás rö­vi­dí­tett, ma­gya­rul fel­ira­to­zott vál­to­zata most ke­rült fel az in­ter­netre.

Bill Maher ame­ri­kai li­be­rá­lis TV-sztár egy na­gyon né­zett show-ban fej­tette ki gon­do­la­tait az isz­lám­ról. Az adás rö­vi­dí­tett, ma­gya­rul fel­ira­to­zott vál­to­zata most ke­rült fel az in­ter­netre.