CÍMKE: 'felhívás'

Kevés a vérplazma, donorokat várnak

Kevés a vérplazma, donorokat várnak

Május 6-a és 31. kö­zött 7 hely­szí­nen van le­he­tő­ség se­gí­teni.

Május 6-a és 31. kö­zött 7 hely­szí­nen vár­ják a vér­plazma do­no­ro­kat a "Tedd meg most!" akció ke­re­té­ben.

Akár a te apukád is ott lehet Pápai Jocival az Eurovízió Színpadán!

Akár a te apukád is ott lehet Pápai Jocival az Eurovízió Színpadán!

Kü­lön­le­ges fel­hí­vást tet­tek közzé az in­ter­ne­ten, a si­ker­hez pedig csu­pán né­hány kat­tin­tás szük­sé­ges.

Kü­lön­le­ges fel­hí­vást tet­tek közzé az in­ter­ne­ten, a si­ker­hez pedig csu­pán né­hány kat­tin­tás szük­sé­ges.

Bohókás felhívással segít Rékasi Károly és menyasszonya

Bohókás felhívással segít Rékasi Károly és menyasszonya

A szí­nész az átlag hí­res­sé­gek­hez ké­pest csak rit­kán hasz­nálja a kö­zös­ségi ol­da­la­kat.

A szí­nész az átlag hí­res­sé­gek­hez ké­pest csak rit­kán hasz­nálja a kö­zös­ségi ol­da­la­kat, de ha meg­te­szi, ál­ta­lá­ban fon­tos dol­go­kat közöl.

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a két férfit. Se­gíts te is!

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a két férfit. Se­gíts te is!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Mátét, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a budapesti Horváth Mátét, megvan az oka

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik...

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 31 éves férfit, aki a bel­vá­rosi lak­he­lyé­ről tűnt el!

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

Ő siklatta ki gördeszkával a villamost Budapesten! Te felismered?

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit, aki is­meri, az je­lent­kez­zen.

A rend­őrök ke­re­sik a fi­a­tal férfit, aki is­meri, az je­lent­kez­zen.

Bejelentette a rendőrség: Erre készülnek az adventi vásárokon

Erre készül a rendőrség az adventi vásárokon

Az ORFK és az Or­szá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón hívta fel a fi­gyel­met az év végi ün­ne­pek­kel kap­cso­la­tos ve­szé­lyekre.

Pénzváltóból loptak, a kamera felvette őket

Pénzváltóból loptak, a kamera felvette az egészet

A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az azo­no­sí­tá­sá­ban.

Két férfi pénzt lo­pott egy fő­vá­rosi pénz­vál­tó­ból. A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az el­kö­ve­tők azo­no­sí­tá­sá­ban.

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

Hihetetlen hangfelvételek: Erre használtuk a segélyhívó számot

Hihetetlen hangfelvételek: Erre használtuk a segélyhívó számot

Az em­beri os­to­ba­ság ha­tár­ta­lan. Évi négy mil­lió hívás fut be...

Az em­beri os­to­ba­ság ha­tár­ta­lan. Évi négy mil­lió hívás fut be...

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul.

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Az éne­kesnő nem elő­ször segít a baj­ba­ju­tot­ta­kon, köz­sze­rep­lő­ként szív­ügyé­nek te­kinti mások sor­sá­nak jobbá té­te­lét.

Videóban kér segítséget Gáspár Bea: Komoly nehézségbe ütközött

Videóban kér segítséget Gáspár Bea: Komoly nehézségbe ütközött

Bea asszony nincs könnyű hely­zet­ben, hi­szen ok­tó­ber­ben nyitna...

Bea asszony nincs könnyű hely­zet­ben, hi­szen a ter­vek sze­rint ok­tó­ber­ben nyitná meg la­kás­ét­ter­mét, de fo­galma sincs, hogy talál hely­színt.

Nagy a baj, újra eltűnt Dzsesszika, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Nagy a baj, újra eltűnt Dzsesszika, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A 17 éves lány nem elő­ször tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

A 17 éves lány nem elő­ször tá­vo­zott is­me­ret­len helyre. Ez­út­tal egy mis­kolci in­téz­mény­ből ve­szett nyoma, még május 27-én. Azóta élet­je­let sem ad ma­gá­ról. Az ed­digi ke­re­sé­sek nem ve­zet­tek ered­ményre, ezért a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Figyelmeztetés: Fokozott medveveszély a magyar nemzeti parkban

Figyelmeztetés: Fokozott medveveszély a magyar nemzeti parkban

Sza­po­ro­dási idő­szak van...

Sza­po­ro­dási idő­szak van, ezért több a medve a Bükki Nem­zeti Park te­rü­le­tén is.

Megható történet: egy kosárkában kezdték az életet, 18 év után találtak egymásra

Megható történet: egy kosárkában kezdték az életet, 18 év után találtak egymásra

Két ide­gen gye­rek, aki­ket egy­szerre tol­tak ki a szü­lő­szo­bá­ból 18 éve... azóta nem ta­lál­koz­tak.

84 éves édesapjának keres társat egy pécsi férfi

84 éves édesapjának keres társat egy pécsi férfi

Ha­tá­sos­nak tűnik a mód­szer.

Sa­já­tos módon pró­bál tár­sat ta­lálni a 84 éves Rab Tibor. A férfi, meg­unva az egye­dül­lé­tet, arra kérte a fiát, te­gyen fel a ne­vé­ben egy társ­ke­reső hir­de­tést a netre.

Teljes a káosz, több ezer repülőjárat egyáltalán nem indul el Európában

Teljes a káosz, több ezer repülőjárat nem indul el Európában

Egy sú­lyos szá­mí­tó­gé­pes hiba miatt a leg­több járat nem, vagy csak ha­tal­mas ké­sés­sel tud el­in­dulni. Ezt ta­ná­csolja a Bu­da­pest Air­port.

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Nem volt túl agya­fúrt...

Nem volt túl agya­fúrt az a férfi, aki Győr­ben pró­bált meg több­ször is jo­go­su­lat­la­nul pénz­hez jutni. Fel­vette a ka­mera!

Szó szerint teljes mellszélességgel az állatok mellé állt az énekesnő - Fotók

Szó szerint teljes mellszélességgel az állatok mellé állt az énekesnő - Fotók

Nem min­den­napi dolog miatt vil­lan­tott mel­let az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Nem min­den­napi dolog miatt vil­lan­tott mel­let az egy­kori me­ga­sztá­ros éne­kesnő!

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Fon­tos do­logra fi­gyel­mez­tet a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek: min­den egy he­lyen, ami­ről tud­nod kell, mi­előtt útra kelsz ma!

Durván kiakadt Byealex, a rajongók segítségét kéri

Durván kiakadt Byealex, a rajongók segítségét kéri

Byea­lex­nél be­telt a pohár! Az éne­kes egy ké­rés­sel for­dult ra­jon­gói felé.

Byea­lex­nél be­telt a pohár! Az éne­kes egy ké­rés­sel for­dult ra­jon­gói felé. Elege van abból, hogy va­laki visszaél a ké­pe­i­vel.

Lábak hada árasztotta el Majka oldalát

Lábak hada árasztotta el Majka oldalát

A rap­per-mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag bár­mi­vel képes ak­ti­vi­tásra sar­kallni kö­ve­tői hadát. Most elég volt egy fény­kép a láb­fe­jé­ről és be­in­dult a gé­pe­zet...

A rap­per-mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag bár­mi­vel képes ak­ti­vi­tásra sar­kallni kö­ve­tői hadát. Most elég volt egy fény­kép a láb­fe­jé­ről és be­in­dult a gé­pe­zet...

Ez szerinted is egy bizarr szexhirdetés?

Forrnak az indulatok: Ez szerinted is egy bizarr szexhirdetés?

Mun­kákra és más egye­bekre biz­to­sí­ta­nak Fülöp-szi­ge­teki höl­gye­ket.

Nincs ideje a ta­ka­rí­tásra, a va­sa­lásra, a fő­zésre? Ház­tar­tás­beli mun­kákra és más egye­bekre biz­to­sí­tunk önnek Fülöp-szi­ge­teki höl­gye­ket.

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Ez már tény­leg ar­cát­lan­ság, vissza­él­tek a mű­sor­ve­zető ne­vé­vel, aki a Fa­ce­boo­kon cá­folta a hí­re­ket.

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Egy te­le­fo­nos app­li­ká­ció arra ajánl­ko­zik, hogy meg­tré­fálja is­me­rő­sün­ket.

Sokan je­lent­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günk­ben saját tör­té­ne­tük­kel, mi­u­tán a Ri­post meg­írta: tíz­ez­re­ket ré­mí­te­nek ha­lálra a mo­bi­los szí­va­tás­sal. Egy te­le­fo­nos app­li­ká­ció ugyanis arra ajánl­ko­zik, hogy meg­tré­fálja is­me­rő­sün­ket.

Szívszorító üzenetben kér segítséget egy súlyos beteg magyar lány

Szívszorító üzenetben kér segítséget egy súlyos beteg magyar lány

Fel­hí­vást tett közzé egy 24 éves, beteg lány, akin már 3 tü­dő­transz­plan­tá­ciót is vég­re­haj­tot­tak.

Különös felhívás: Nem hiszed el, mit tett Nótár Mary

Különös felhívás: Nem hiszed el, mit tett Nótár Mary

Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kéri!

A nép­szerű éne­kesnő ér­de­kes be­jegy­zést posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán. Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kéri!

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Szívszorító felhívást tett közzé a magyar énekesnő

Szívszorító felhívást tett közzé a magyar énekesnő

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get.

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get Rúzsa Magdi, aki a hát­rá­nyos hely­zetű gye­re­ke­ket sze­retné tá­mo­gatni.

Agresszív motoros ütött le egy autóst a Népligetnél!

Agresszív motoros ütött le egy autóst a Népligetnél!

Agy­ráz­kó­dása lett a so­főr­nek.

A piros lám­pá­nál ci­ká­zott az ko­csik kö­zött egy mo­to­ros, ami­kor ha­la­dás köz­ben le­tört egy vissza­pil­lan­tót. A sofőr ki­szállt a ko­csi­ból, de bár ne tette volna...

Halálos beteg fiú életét teszi szebbé Schobert Norbi!

Halálos beteg fiú életét teszi szebbé Schobert Norbi!

Szív­fa­csaró sorok!

Ol­vasd végig, mire szó­lítja fel a té­vé­ben sűrűn for­go­lódó ce­le­be­ket Scho­bert Norbi! Szív­fa­csaró sorok!