Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban a fe­le­ség!

Hatalmas botrány, megzsarolták a focisztár feleségét

Hatalmas botrány, megzsarolták a focisztár feleségét

A ha­cke­rek pénzt kö­ve­tel­tek azért, hogy ne rak­ja­nak fel az in­ter­netre mez­te­len ké­pe­ket róla. Nem üres fe­nye­ge­tő­zés volt.

FRISS HÍREK

Szerelmet vallott, és összeverte feleségét a futballsztár

Szerelmet vallott, és összeverte feleségét a futballsztár

Ahmed Musa tette előtt ér­tet­le­nül áll­nak, a Le­i­ces­ter City fut­bal­lis­tá­ját csa­lá­don be­lüli erő­szak­kal vá­dol­ják.

Ahmed Musa tette előtt ér­tet­le­nül áll­nak, a Le­i­ces­ter City fut­bal­lis­tá­ját csa­lá­don be­lüli erő­szak­kal vá­dol­ják.

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Párja ha­lála óta egye­dül ne­veli három gyer­me­két a Man­ches­ter Uni­ted egy­kori klasszisa.

Párja ha­lála óta egye­dül ne­veli három gyer­me­két a Man­ches­ter Uni­ted egy­kori klasszisa.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Még be sem csön­get­tünk, a házat hő­si­e­sen őrző két kutya har­sány uga­tás­sal je­lezte a Sági csa­lád­nak ér­ke­zé­sün­ket. Mi­e­lőtt azon­ban a te­ra­szon ke­resz­tül a házba lép­tünk volna, egy rög­tön­zött lab­dá­zás vette kez­de­tét.

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

A Tanár úr egy in­ter­jú­ban be­szélt őszin­tén a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról! Vajon ko­mo­lyan gon­dolja, vagy egy újabb hecc csu­pán a ré­szé­ről?

A Tanár úr egy in­ter­jú­ban be­szélt őszin­tén a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról! Vajon ko­mo­lyan gon­dolja, vagy egy újabb hecc csu­pán a ré­szé­ről?

Ő Pápai Joci gyönyörű felesége!

Ő Pápai Joci gyönyörű felesége!

Cso­dás gyer­me­kek szü­lei együtt, ti­zen­há­rom éve bol­do­gok együtt.

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Azt is tudni, mikor jön a baba.

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad! Csak is­merd fel, hogy ő az a nő, aki­vel le tudod élni az éle­te­det. Íme né­hány jel, ami se­gít­het.

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad! Csak is­merd fel, hogy ő az a nő, aki­vel le tudod élni az éle­te­det. Érték meg­ta­lálni a tár­sa­dat, nem ígér­jük, hogy nem lesz fel­hőt­len a jövő, de együtt végig menni az úton, kéz a kéz­ben , ka­lan­dos, hu­mo­ros, lehet. Íme né­hány jel, ami se­gít­het, hogy abban,hogy meg­ta­lál­tad!

Kiderült, újra megnősült Csernus doki

Kiderült, újra megnősült Csernus doki

Tel­jes ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent a pszi­chi­á­ter­ből lett bo­rász. Új fe­le­sége bor­szak­értő.

Tel­jes ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent a pszi­chi­á­ter­ből lett bo­rász. Is­me­rő­sei sze­rint végre meg­ta­lálta az ide­á­lis nőt, akit új szak­má­já­nak kö­szön­het.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni.

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány a sztár­sza­kács ál­lí­tó­la­gos fél­re­lé­pése körül! Kínos dol­gok ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra!

Kitálalt Bebe: Nem írja alá a válási papírokat

Kitálalt Bebe: Nem írja alá a válási papírokat

Hiába vál­tak szét már hó­na­pok­kal ez­előtt az út­jaik, még­sem tet­tek még hi­va­ta­lo­san pon­tot a há­zas­sá­guk vé­gére.

Hiába vál­tak szét már hó­na­pok­kal ez­előtt az út­jaik, még­sem tet­tek még hi­va­ta­lo­san pon­tot a há­zas­sá­guk vé­gére.

Zámbó Jimmy sajátjaként nevelte a testvérpárt

Zámbó Jimmy sajátjaként nevelte a testvérpárt

Jimmy első fe­le­sége egy sosem hal­lott csa­ládi ti­tok­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat a ki­rály ha­lá­lá­nak 16. év­for­du­ló­ján.

Jimmy első fe­le­sége egy sosem hal­lott csa­ládi ti­tok­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat a ki­rály ha­lá­lá­nak 16. év­for­du­ló­ján.

Feláldozta karrierjét Kiss Gergely párja

Feláldozta karrierjét Kiss Gergely párja a családért

A há­rom­szor olim­piai baj­nok spor­toló fe­le­sége is ví­zi­lab­dázó volt. Val­kai Anna nem akarta meg­hi­ú­sí­tani Kiss álmát, leg­ki­sebb gyer­me­kük nem rég szü­le­tett.

A há­rom­szor olim­piai baj­nok spor­toló fe­le­sége is ví­zi­lab­dázó volt. Val­kai Anna nem akarta meg­hi­ú­sí­tani Kiss álmát, leg­ki­sebb gyer­me­kük nem rég szü­le­tett.

Újabb fordulat a bőnyi rendőrgyilkosságban: koronatanú lehet a feleség

Újabb fordulat a bőnyi rendőrgyilkosságban: koronatanú lehet a feleség

Ked­den ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból a bőnyi rend­őr­gyil­kos fe­le­sé­gét. Az asszonyra újabb meg­pró­bál­ta­tás vár, csü­tör­tö­kön hall­gatja ki a rend­őr­ség.

Kidobta a migráns a feleségét az ablakon, majd még nyakon is szúrta

Kidobta a migráns a feleségét az ablakon, majd még nyakon is szúrta

Fél­té­keny­ségi vita rázta meg Senft­len­berg vá­ro­sát. A há­zas­pár gyer­me­kei vé­gig­néz­ték a csa­ládi tra­gé­diát.

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

Ke­ser­ves idő­sza­kot él meg.

A TV2 egy­kori sztárja ke­ser­ves idő­sza­kot él meg, hi­szen min­den jel arra mutat, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Agyonszurkálta a feleségét, mert a munkahelyén több férfi is dolgozott

Agyonszurkálta a feleségét, mert a munkahelyén több férfi is dolgozott

A férfi nem tu­dott túl­lépni azon, hogy a fe­le­sé­gé­nek több férfi kol­lé­gája is volt...

Elképesztő dolgot tett a bőnyi lövöldöző felesége, az életébe is kerülhetett volna

Elképesztő dolgot tett a bőnyi lövöldöző felesége, az életébe is kerülhetett volna

Gy. Ist­ván fe­le­sége min­dent meg­tett, szem­be­szállt az urá­val.

Gy. Ist­ván fe­le­sége min­dent meg­tett, szem­be­szállt urá­val és meg­pró­bálta le­fegy­ve­rezni, nem járt si­ker­rel.

Összeomlott a gyásztól Tom Jones!

Összeomlott a gyásztól Tom Jones!

Fáj­dal­mas val­lo­mást tett az össze­tört sztár!

Fáj­dal­mas val­lo­mást tett az össze­tört sztár! Se éj­jele, se nap­pala, min­den perc­ben el­hunyt fe­le­sé­gére gon­dol. Vajon mikor lesz képes to­vább­lépni?

Elgázolta feleségét a sztáredző

Elgázolta, majd maga után vonszolta vérben úszó feleségét a sztáredző

A nő a ka­bát­ját oda­csukta az aj­tó­hoz - férje azon­ban ezt nem vette észre.

A nő a ka­bát­ját oda­csukta az aj­tó­hoz - férje azon­ban ezt nem vette észre, és so­káig von­szolta maga után a nőt.

Drámai hírt kapott a magyar tévés legenda: Öngyilkos lett egykori neje

Drámai hírt kapott a magyar tévés legenda: Öngyilkos lett egykori neje

Nem­ré­gi­ben tudta meg az is­mert tévés, hogy mi tör­tént ex­fe­le­sé­gé­vel.

Nem­ré­gi­ben tudta meg az is­mert tévés, hogy mi tör­tént ex­fe­le­sé­gé­vel. A hír sok­kolta...

Nem hiszed el, miről írna könyvet Schmuck Andor

Nem hiszed el, miről írna könyvet Schmuck Andor

A min­den szem­pont­ból je­len­té­keny po­li­ti­kus, to­vábbra is ke­resi élete pár­ját.

A min­den szem­pont­ból je­len­té­keny po­li­ti­kus, to­vábbra is ke­resi élete pár­ját. De, hogy ezt ilyen in­ten­zi­tás­sal teszi, arról sej­tel­münk sem volt.

Feleségét gyászolja a magyar fociedző

Szomorú hír, feleségét gyászolja a legendás magyar fociedző

Az MTK fo­ci­csa­pata Ga­rami Jó­zsef tisz­te­le­tére is ját­szott.

Az MTK fo­ci­csa­pata Ga­rami Jó­zsef tisz­te­le­tére is ját­szott. A hazai foci neves szak­em­be­ré­nek fe­le­sége a na­pok­ban hunyt el.

Szamtanú látta Szacsvay László feleségét

Szemtanú látta Szacsvay László feleségét

Kla­u­dia min­den kí­ván­sá­gát tel­je­sí­tik.

Újabb hírek ér­kez­tek Szacs­vay László be­te­ges­kedő fe­le­sé­gé­ről, a Ri­post­nál szem­tanú je­lent­ke­zett, aki látta Kla­u­diát.

Szétvágta a kezét a teljesen kikészült Szacsvay László

Szétvágta a kezét a teljesen kikészült Szacsvay László

A halk szavú szí­nész sok­szor úgy érzi, nem bírja to­vább. Ilyen­kor el­pat­tan nála a húr...

A halk szavú szí­nész nem kér, nem pa­nasz­ko­dik, csend­ben teszi a dol­gát fe­le­sége sú­lyos bal­esete után is. Ám sok­szor úgy érzi, nem bírja to­vább. Ilyen­kor el­pat­tan nála a húr...

Szexi sztárparádé! Szépségversenyt hoz a csúcsrangadó!

Szexi sztárparádé! Szépségversenyt hoz a csúcsrangadó!

Kö­vet­ke­zik a man­ches­teri vá­rosi derbi.

Szom­ba­ton sztár­pa­rá­dé­val ke­cseg­tet a man­ches­teri vá­rosi derbi az angol baj­nok­ság­ban. Rá­adá­sul nem csak a pá­lyán...

A Balatonnál romantikázik a hollywoodi rendező

A Balatonnál romantikázik a hollywoodi rendező

Imádja Ma­gyar­or­szá­got Ron Ho­ward.

Imádja Ma­gyar­or­szá­got Ron Ho­ward, a hol­ly­woodi sztár­ren­dező. Leg­job­ban azon­ban a Ba­la­tont sze­reti.

Feleségét árulja az interneten a vicces férj

Feleségét árulja az interneten a vicces férj

Az angol "úri­em­ber" úgy dön­tött, hogy a leg­na­gyobb netes auk­ciós ol­da­lon ad túl a fe­le­sé­gén, mert az asszony meg­bán­totta.

Az angol "úri­em­ber" úgy dön­tött, hogy a leg­na­gyobb netes auk­ciós ol­da­lon ad túl a fe­le­sé­gén, mert az asszony meg­bán­totta.

Feleségjelöltekre vadászik a Szigeten Schmuck Andor

Feleségjelöltekre vadászik a Szigeten Schmuck Andor

Azzal a cél­lal jött, hogy jobb­nál-jobb nők tár­sa­sá­gá­ban hó­dítsa meg az éj­sza­kát.

A híres üz­let­em­ber egyik ba­rát­já­val ér­ke­zett a bu­da­pesti fesz­ti­válra, még­pe­dig azzal a cél­lal, hogy jobb­nál-jobb nők tár­sa­sá­gá­ban hó­dít­sák meg az éj­sza­kát.

Nem akar elmebeteg diktátorként férjhez menni Lola

Nem akar elmebeteg diktátorként férjhez menni Lola

Túl van már két el­jegy­zé­sen. Elég ideje is volt a nagy nap meg­ter­ve­zé­sére. Még­sem sze­retne túl­zá­sokba esni.

Nem sze­retne túl­zá­sokba esni.

Ilyet még nem láttál: Csokipapíron hirdeti magát Schmuck Andor!

Ilyet még nem láttál: Csokipapíron hirdeti magát Schmuck Andor!

Min­dent meg­tesz azért, hogy végre el­érje a cél­ját, ennek ér­de­ké­ben sem­mi­től nem riad vissza.

Meglepő jelöltek is feleségül mennének Schmuck Andorhoz

Meglepő jelöltek is feleségül mennének Schmuck Andorhoz

Sch­muck Andor a neten ke­res­gél.

Sch­muck Andor az in­ter­ne­ten keres fe­le­sé­get, de még ő sem gon­dolta, kik fog­nak je­lent­kezni a hir­de­té­sére. Szá­mos le­ve­let ka­pott.

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze.

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze, sosem vál­tak el, így az éne­kes csa­ládja kínos hely­zetbe ke­rül­het.

Megdöbbentő felhívást tett közzé Schmuck Andor! Leesik tőle az állad!

Megdöbbentő felhívást tett közzé Schmuck Andor! Leesik tőle az állad!

Sch­muck Andor egé­szen vá­rat­lant hú­zott.

Sch­muck Andor egé­szen vá­rat­lant hú­zott. A meg­ható fotót kö­zös­ségi ol­da­lára pos­tolta.

Felesége életéért aggódik Lajcsi

Felesége életéért aggódik Lajcsi

Mi­köz­ben egész­sége ala­po­san meg­ro­gyott, fe­le­sége is rossz bőr­ben van.

Mi­köz­ben nem ta­gadja, hogy a bör­tön­hó­na­pok és a meg­hur­co­lás kö­vet­kez­té­ben ala­po­san meg­ro­gyott egész­ségi ál­la­pota, fe­le­sé­gét félti csak iga­zán.

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Az ön­élet­rajzi köny­vé­ben me­sélte el, nem sok vá­lasz­totta el attól, hogy vég­leg sza­kít­son fe­le­sé­gé­vel.

Az ön­élet­rajzi köny­vé­ben me­sélte el, nem sok vá­lasz­totta el attól, hogy vég­leg sza­kít­son fe­le­sé­gé­vel.

Hihetetlen: újsághirdetéssel keres feleséget fiának a mindenre elszánt apa

Hihetetlen: újsághirdetéssel keres feleséget fiának a mindenre elszánt apa

Pénzt nem saj­nálva egész ol­da­las hir­de­tést vá­sá­rolt az el­tö­kélt apuka.

Pénzt nem saj­nálva egész ol­da­las hir­de­tést vá­sá­rolt az el­tö­kélt apuka.

Új szolgáltatás nőknek: internetről rendelhető kedves férfi!

Új szolgáltatás nőknek: internetről rendelhető a hízelgő, bókoló férfi!

Sokat dol­go­zol, vagy egy­sze­rűen csak nem fér most bele egy pár­kap­cso­lat, de hi­ány­zik egy férfi ked­ves­sége, tö­rő­dése?

Hulladékgyűjtésből él Illés bácsi, amióta bezárta a cukrászdát

Hulladékgyűjtésből él Illés bácsi, amióta bezárta a cukrászdát

A 78 éves Barna Illés, aki nem­ré­gi­ben be­zárta ötven éve mű­ködő cuk­rász­dá­ját, össze­omolva me­sélt tönk­re­ment éle­té­ről.

Titokban kísérte utolsó útjára feleségét Cserhalmi György

Titokban kísérte utolsó útjára feleségét Cserhalmi György

A szí­nészt rend­kí­vül meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, mind­össze egy évvel édes­anyja el­vesz­tése után.

A szí­nészt rend­kí­vül meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, mind­össze egy évvel édes­anyja el­vesz­tése után.

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

A Drá­gám, add az éle­ted! remek le­he­tő­ség a re­van­sra.

Ha jól meg­néz­zük a Drá­gám, add az éle­ted! sze­rep­lőit, egy­va­laki ki­tű­nik a többi közül. Huj­ber Feri fe­le­sége az egyet­len, aki­nek oka lehet ala­po­san meg­szí­vatni hites urát.

Durván megalázta Hódi Pamelát Berki Krisztián!

Durván megalázta Hódi Pamelát Berki Krisztián!

Bár Hódi Pa­mela alá­írta azt a szer­ző­dést, amit az izom­ce­leb du­gott az orra alá, azt azon­ban nem hal­lotta, amit a háta mö­gött mon­dott róla az Édes Élet­ben.

Kamerák előtt kínozta meg Kökény Attilát felesége

Kamerák előtt kínozta meg Kökény Attilát felesége

A TV2 leg­újabb mű­so­rá­nak ked­véért ve­tette alá magát egy ke­mény fáj­dal­mak­kal járó ki­hí­vás­nak az egy­kori me­ga­sztá­ros.

A TV2 leg­újabb mű­so­rá­nak ked­véért ve­tette alá magát egy ke­mény fáj­dal­mak­kal járó ki­hí­vás­nak az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Életfogytiglanra ítélték a nejét brutálisan kivégző nyíregyházi férfit

Életfogytiglanra ítélték a nejét brutálisan kivégző nyíregyházi férfit

Az asszony kö­zölte, hogy válni akar. A férfi erre le­szúrta.

Dön­tött a bí­ró­ság! Leg­ko­ráb­ban 25 év múlva bo­csát­ható fel­té­te­le­sen sza­bad­lábra az a férfi, aki ha­lálra ké­selte fe­le­sé­gét, mi­u­tán az asszony kö­zölte, hogy válni akar....

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Négy évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot az éne­kes, aki­nek sú­lyos ál­la­po­tá­hoz hoz­zá­já­rult fe­le­sége rák­be­teg­sége.

4 évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot az éne­kes, aki­nek sú­lyos ál­la­po­tá­hoz hoz­zá­já­rult fe­le­sége rák­be­teg­sége.

Megrázó vallomást tett a feleségét gyászoló Charlie

Megrázó vallomást tett a feleségét gyászoló Charlie

Tudja, Ka­ta­lin fel­ál­dozta érte az éle­tét.

Nem ta­gadja, ki­csit hi­bás­nak érzi magát, hi­szen annak ide­jén fel­lé­pé­sei miatt ren­ge­te­get volt távol csa­lád­já­tól. Tudja, Ka­ta­lin fel­ál­dozta érte az éle­tét.

Feleségét gyászolja Tom Jones

Feleségét gyászolja Tom Jones

Me­linda szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen.

Az éne­kes el­ve­szí­tette fe­le­sé­gét. Lady Me­linda Rose Wo­od­ward szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen. Rövid, de in­ten­zív küz­de­lem­ben alul­ma­radt a rák­kal szem­ben.

A munkába temetkezik a beteg Szacsvay László

A munkába temetkezik a beteg Szacsvay László

Drá­mai idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

A rend­kí­vül nehéz idő­sza­kot átélő szí­nész nap mint nap hi­he­tet­len aka­rat­erő­ről tesz ta­nú­bi­zony­sá­got.

Nyílt utcán pofozták fel Damu Roland várandós feleségét!

Nyílt utcán pofozták fel Damu Roland várandós feleségét!

Érden ver­ték meg a ba­ba­vá­rás nyol­ca­dik hó­nap­já­ban járó Damu Edi­nát. Édes­anyja kór­házba vitte.

Érden ver­ték meg a ba­ba­vá­rás nyol­ca­dik hó­nap­já­ban járó Damu Edi­nát. Édes­anyja kór­házba vitte.

Véget ért a harc: Damu támogatja várandós feleségét

Véget ért a harc: Damu támogatja várandós feleségét

Ki­bé­kült Edi­ná­val?

Úgy tűnik, hogy Damu Ro­land és ter­hes fe­le­sége, Edina ki­bé­kül­tek. Mind­ket­ten azt sze­ret­nék, ha meg­nyu­god­ná­nak a ke­dé­lyek.

Szörnyű hírek Damu Rolandék születendő kisbabájáról!

Szörnyű hírek Damu Rolandék születendő kisbabájáról!

Ult­ra­hang vizs­gá­la­ton járt Damu Edina, aki nem csak jó, hanem rossz hí­re­ket is ka­pott az or­vos­tól. A szü­le­tendő kis­lány akár al­ko­hol­prob­lé­mák­kal is küzd­het.

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Fény derült az egyiptomi utasszállító eltérítésének valódi okára!

Csu­pán volt fe­le­sé­gét és gye­re­keit akarta látni Szeif Eldin Musz­tafa.

Csu­pán volt fe­le­sé­gét és gye­re­keit akarta látni Szeif Eldin Musz­tafa.

Előkerült Damu Roland eltűnt felesége!

Előkerült Damu Roland eltűnt felesége!

Edina azt mondja, nem tűnt el, és ön­gyil­kos sem akart lenni. Ha va­laki ilyen be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, az ha­zu­dott!

Edina azt mondja, nem tűnt el, és ön­gyil­kos sem akart lenni. Ha va­laki ilyen be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, az ha­zu­dott!

Damu felesége újabb meghökkentő kijelentést tett

Damu felesége újabb meghökkentő kijelentést tett

Edina azt nyi­lat­kozta a Szí­nes Ász­nak, hogy ami­óta ter­hes, egy korty al­ko­holt sem ivott. Biz­tos benne, hogy nem ve­szik el tőle kis­lá­nyát.

Kitiltotta a csúnya lányokat a kapitány

Kitiltotta a csúnya lányokat a focikapitány

Az ír mes­ter fel­há­bo­rí­totta a köz­vé­le­ményt.

Az ír mes­ter fel­há­bo­rí­totta a köz­vé­le­ményt. Mar­tin O'Neill be­en­gedi a fe­le­sé­ge­ket és a ba­rát­nő­ket a csa­pat­szál­lásra, ám van egy fel­té­tele.

Nem találják Damu Roland várandós feleségét

Nem találják Damu Roland várandós feleségét

Damu Ro­land ter­hes fe­le­sége, Edina úgy fel­zak­latta magát, hogy az éjjel el­hagyta ott­ho­nát, azóta nem el­ér­hető.

Damu Ro­land ter­hes fe­le­sége, Edina úgy fel­zak­latta magát, hogy az éjjel el­hagyta ott­ho­nát, azóta nem el­ér­hető.

Damu felesége nagyon nehéz anyagi helyzetben van!

Damu felesége nagyon nehéz anyagi helyzetben van!

Csős­tül jön a baj.

Nem elég, hogy úgy tűnik, el­hagyta a férje, Damu Ro­land ne­jé­nek még az anyagi ne­héz­sé­gek­kel is meg kell küz­de­nie.

Exkluzív! Damu Roland neje a hírekből tudta meg, hogy elhagyták

Exkluzív! Damu Roland neje a hírekből tudta meg, hogy elhagyták

Úgy dön­tött, ki­vé­telt tesz, és ken­dő­zet­le­nül el­mondja az igaz­sá­got. Szív­szo­rító tör­té­net.

Súlyos vallomás, elszerette csapattársa nejét a sztár

Súlyos vallomás, elszerette csapattársa nejét a sztár

Úgy véli, semmi rosszat nem tett, csak a szí­vére hall­ga­tott. Ch­ris­tian Kel­ler rá­haj­tott csa­pat­társa fe­le­sé­gére.

Úgy véli, semmi rosszat nem tett, csak a szí­vére hall­ga­tott. Ch­ris­tian Kel­ler rá­haj­tott csa­pat­társa fe­le­sé­gére.

Újabb rejtélyes eltűnés: felesége keresi az autójával felszívódó férfit!

Újabb rejtélyes eltűnés: felesége keresi az autójával felszívódó férfit!

Mind­össze két sa­rokra a mun­ka­he­lyé­től.

Együtt in­dul­tak reg­gel dol­gozni, de mi­u­tán a nő ki­szállt mel­lőle az au­tó­ból, nyoma ve­szett. Mind­össze két sa­rokra a mun­ka­he­lyé­től.

Elhagyta feleségét Damu Roland!

Elhagyta feleségét Damu Roland!

Alig két hónap múlva Damu Ro­lan­dot kis­ba­bá­val aján­dé­kozza meg fe­le­sége, Edina, de most úgy tűnik, hogy a pár há­zas­sága vál­ságba ju­tott.

Alig két hónap múlva Damu Ro­lan­dot kis­ba­bá­val aján­dé­kozza meg fe­le­sége, Edina, de most úgy tűnik, hogy a pár há­zas­sága vál­ságba ju­tott.

Ez a csodás nő várja A Dal műsorvezetőjét a színfalak mögött

Ez a csodás nő várja A Dal műsorvezetőjét a színfalak mögött

Két gyer­me­ket szült neki.

Ritka, hogy Har­sá­nyi Le­ven­tét el­kí­séri élet­társa egy ren­dez­vényre. Íme a cso­da­szép fi­a­tal nő, aki két gyer­me­ket szült a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Megmutatjuk Cseh Laci feleségét, aki ragyogott az Év sportolója gálán

Megmutatjuk Cseh Laci feleségét, aki ragyogott az Év sportolója gálán

Cseh Laci fe­le­sé­gé­vel, Di­á­val együtt ün­ne­pelte, hogy meg­vá­lasz­tot­ták a 2015-ös év spor­to­ló­já­nak.

Összefogtak az ismerősök a lezuhant barlangász újszülöttjéért

Összefogtak az ismerősök a lezuhant barlangász újszülöttjéért

Ha­lála óta meg­szü­le­tett első gyer­meke. A gyűj­tők sze­rint a férfi nép­sze­rű­sé­gé­nek kö­szön­hető, hogy ennyi pénz össze­jött.

Kalapácsos gyilkosság: tőlünk tudta meg a feleség, miért keresik férjét!

Kalapácsos gyilkosság: tőlünk tudta meg a feleség, miért keresik férjét!

A rend­őrök egy­előre csak annyit mond­tak a nőnek, hogy ta­nú­ként sze­ret­nék ki­hall­gatni a fér­jét.

Szexi mikuláslány lett Hugh Hefner neje

Szexi mikuláslány lett Hugh Hefner neje

A 89 éves Hugh Hef­ner fe­le­sége, a hu­szon­éves Crys­tal iga­zán va­dító ru­há­ban mu­tatta meg bá­jait. A képet nézve az sem biz­tos, hogy van bugyi a vonzó sző­ke­sé­gen.

A 89 éves Hugh Hef­ner fe­le­sége, a hu­szon­éves Crys­tal iga­zán va­dító ru­há­ban mu­tatta meg bá­jait.

Visszaköltözik az üres családi házba Damu Roland

Visszaköltözik az üres családi házba Damu Roland

Damu fe­le­sé­gét kór­ház­ban ke­ze­lik.

Damu Ro­land­nak si­ke­rült meg­győz­nie fe­le­sé­gét, hogy al­ko­hol­prob­lé­mái miatt vesse alá magát or­vosi ke­ze­lés­nek. Edina egy ma­gán­kór­ház be­tege lett.

Dárdainak a felesége mondta meg a tutit

Dárdainak a felesége mondta meg a tutit

Mó­nika asszony így vi­gasz­talta a Her­tha edző­jét a ve­re­ség után.

Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk neje tudja, miért nyert a Bayern Mün­chen. Mó­nika asszony így vi­gasz­talta a Her­tha edző­jét a hét­végi ve­re­ség után.

Hosszabbító kábellel kötözte ki feleségét a férfi

Hosszabbító kábellel kötözte ki feleségét a férfi

Úgy ve­tett véget a csa­ládi vi­tá­nak egy férj, hogy ve­sze­kedő fe­le­sé­gét ki­kö­tözte az ud­va­ron álló fa­osz­lop­hoz.

Úgy ve­tett véget a csa­ládi vi­tá­nak egy férj Gyön­gyös­oro­szi­ban, hogy ve­sze­kedő fe­le­sé­gét ki­kö­tözte az ud­va­ron álló fa­osz­lop­hoz.

Titokban látogatta meg első felesége Jimmyt a sírjánál

Titokban látogatta meg első felesége Jimmyt a sírjánál

A ze­nész első neje fi­á­val járt a cse­peli te­me­tő­ben. Vera és Krisz­tián vi­rá­got is vitt a sírra.

A ze­nész első neje fi­á­val járt a cse­peli te­me­tő­ben. Vera és Krisz­tián vi­rá­got is vitt a sírra. Csa­lád­ta­gokra nem vo­nat­koz­hat a til­tás...

Lajcsi felesége: "Rémálom volt ez a 12 nap!"

Lajcsi felesége: "Rémálom volt ez a 12 nap!"

Pén­te­ken en­ged­ték ki az elő­ze­tes­ből.

Pén­te­ken en­ged­ték ki az elő­ze­tes­ből Ga­lam­bos Bog­lár­kát, aki a Té­nyek­nek azt mondta: hisz férje ár­tat­lan­sá­gá­ban!

A világ 5 legkegyetlenebb felesége - Vajon mit követtek el?

A világ 5 legkegyetlenebb felesége - Vajon mit követtek el?

Nem min­den há­zas­ság tö­ké­le­tes. És elő­for­dul­hat, hogy a vita he­vé­ben a vég­le­te­kig dühös asszony át­ve­szi az irá­nyí­tást...

Képtelen elhagyni feleségét Szacsvay László

Képtelen elhagyni feleségét Szacsvay László

Cla­u­dia negy­ven napja fek­szik az in­ten­zív osz­tá­lyon. A Nem­zet Szí­né­sze min­den­nap mel­lette van.

Cla­u­dia negy­ven napja fek­szik az in­ten­zív osz­tá­lyon. A Nem­zet Szí­né­sze min­den­nap mel­lette van, emel­lett mun­ká­ját sem ha­nya­golja el, be­mu­ta­tóra ké­szül.

Elveszítette babáját a harapós feleség

Elveszítette babáját a focista harapós felesége

Tra­gé­dia állt az el­sőre rö­he­jes­nek tűnő sé­rü­lés hát­te­ré­ben.

Tra­gé­dia állt az el­sőre rö­he­jes­nek tűnő sé­rü­lés hát­te­ré­ben. A ZTE ko­rábbi csa­tá­rá­nak vá­ran­dós fe­le­sége el­ve­télt, az asszony ez­után ha­rapta le a férje nyel­vét.

Kiharapták az NB I-es sztár nyelvét

Kiharapták az NB I-es sztár nyelvét

El­ké­pesztő sé­rü­lést szen­ve­dett a ZTE egy­kori fo­cis­tája. .

El­ké­pesztő sé­rü­lést szen­ve­dett a ZTE egy­kori fo­cis­tája. A lett csa­tár nyel­vét a fe­le­sége ha­rapta ki, a férfi ál­né­ven je­lent­ke­zett be a kór­házba.

A legtöbb feleség ezt rontja el az ágyban

A legtöbb feleség ezt rontja el az ágyban

Évek óta ugyanaz a párod az ágy­ban. Ha már gye­re­ke­i­tek is van­nak, szinte csak éjjel ta­lál­koz­tok édes ket­tes­ben. Ha oda­fi­gyel­tek, akkor meg­előz­he­ti­tek a há­zas­sági vál­sá­got.

Évek óta ugyanaz a párod az ágy­ban. Ha már gye­re­ke­i­tek is van­nak, szinte csak éjjel ta­lál­koz­tok édes ket­tes­ben. Itt azon­ban a leg­több fe­le­ség hi­bá­zik, ami hosszú­tá­von a har­ma­dik fél be­lé­pé­sét okoz­hatja. Ha oda­fi­gyel­tek, akkor meg­előz­he­ti­tek a há­zas­sági vál­sá­got.