CÍMKE: 'feleség'

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után erős mell­kasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott a férj, de fe­le­sége nem hitt neki

Így menekült meg a halál torkából a Kossuth-díjas színészlegenda

Így menekült meg a halál torkából a Kossuth-díjas színészlegenda

Az agy­ér­görcs­ből fel­épült szín­mű­vész el­is­merte, idén új éle­tet kez­dett.

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

Éva asszony a Mok­ká­ban be­szélt férje va­sár­napi ha­lá­lá­ról és a közös em­lé­kek­ről.

Éva asszony a Mok­ká­ban be­szélt férje va­sár­napi ha­lá­lá­ról és a közös em­lé­kek­ről.

Szörnyű pillanatokat élt át a busztragédiában meghalt rendőr felesége

Szörnyű pillanatokat élt át a busztragédiában meghalt rendőr felesége

Ágnes azo­no­sí­totta férje holt­tes­tét.

Nem elég, hogy a fi­a­tal nő ket­tes­ben ma­radt 1 éves kis­lá­nyuk­kal, Ág­nes­nek kel­lett azo­no­sí­ta­nia férje holt­tes­tét.

Rémálommá vált a szexparti, ezt művelte az őrjöngő feleség

Rémálommá vált a szexparti, ezt művelte az őrjöngő feleség

Bi­lincs­ben ve­zet­ték el az asszonyt.

Bi­lincs­ben ve­zet­ték el a té­bo­lyo­dott asszonyt, al­kalmi part­nere pedig ott ma­radt vérző fej­jel...

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált.

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Megható fotó, Szilágyi Áron megnősült

Megható fotó, kimondta a boldogító igent olimpiai bajnokunk

Az olim­piai baj­nok csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze ked­ve­sé­vel.

Szil­ágyi Áron és Szántó Betti csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze.

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Pir­ner Al­má­ról férje ké­szí­tette a fotót, amin fe­hér­ne­mű­ben pózol.

Pir­ner Al­má­ról férje ké­szí­tette a fotót, amin egy gyö­nyörű fe­hér­ne­mű­ben pózol. Gyer­meke szü­le­tése után újra dögös a play­mate. Így nincs is mit szé­gyell­nie. Pir­ner Alma büszke is alak­jára és fe­le­ség­ként fon­tos­nak tartja, hogy vonzó le­gyen.

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Nem telik el nap, hogy a rap­per ne posz­tolna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­lán új ba­rát­nő­jé­vel.

Nem telik el nap, hogy a rap­per ne posz­tolna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­lán új ba­rát­nő­jé­vel. A leg­több képen intim hely­zet­ben van­nak.

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val. Ca­milla sza­vai fel­fog­ha­tat­la­nok.

Aradszky László felesége viseli a nadrágot már 47 éve!

Aradszky László felesége viseli a nadrágot már 47 éve!

A 81 éves éne­kes ra­jong a fe­le­sé­géért!

A 81 éves éne­kes ra­jong a fe­le­sé­géért! Az asszony na­gyon ha­tá­ro­zott, oda­fi­gyel min­den apró rész­letre, ez Aradsz­kynak na­gyon tet­szik!

Kiderült, miért lesznek terroristafeleségek a nők

Kiderült, miért lesznek terroristafeleségek a nők

A há­zas­sá­gok moz­ga­tó­ru­gója csak na­gyon rit­kán volt a sze­re­lem...

Szám­ta­lan nő adta fel át­la­gos éle­tét azért, hogy az Isz­lám Állam te­rü­le­tére utaz­zon, és ott hoz­zá­men­jen egy ter­ro­ris­tá­hoz. A há­zas­sá­gok moz­ga­tó­ru­gója vi­szont csak na­gyon rit­kán volt a sze­re­lem...

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Al­pári ve­sze­ke­désbe tor­kollt a ze­nész Fa­ce­book-ol­da­lán a fe­le­ség posztja.

Újabb részletek, ilyen állapotban van Oszter Sándor felesége

Újabb részletek, ilyen állapotban van Oszter Sándor felesége

Osz­ter Sán­dor pén­tek dél­előtt a bí­ró­sá­gon árulta el, hogy fe­le­sége sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett.

Kórházba került Pápai Joci felesége

Kórházba került Pápai Joci felesége

A sze­rel­me­sek nin­cse­nek egy­szerű hely­zet­ben.

A sze­rel­me­sek nin­cse­nek egy­szerű hely­zet­ben, a leg­ne­he­zebb na­pok­ban nem le­het­nek egy­más mel­lett.