CÍMKE: 'félelem'
FRISS HÍREK

Titkolja, mi a baja: műteni kell a magyar sztáranyukát

Titkolja, mi a baja: műteni kell a magyar sztáranyukát

Hiába kér­dez­ték a ra­jon­gók, a szép­sé­ges tánc­mű­vész egy­előre semmi konk­ré­tu­mot nem mon­dott.

Hiába kér­dez­ték a ra­jon­gók, a szép­sé­ges tánc­mű­vész egy­előre semmi konk­ré­tu­mot nem mon­dott.

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság a Bódi csa­lád­ban, hi­szen alig pár hó­napja meg­szü­le­tett Li­lien.

Ha­tal­mas a bol­dog­ság a Bódi csa­lád­ban, hi­szen alig pár hó­napja meg­szü­le­tett Li­lien.

Retteg a magyar sztárpár: Videóban jelezték, hogy baj van

Retteg a magyar sztárpár: Videóban jelezték, hogy baj van

Szom­széd­juk fe­nye­gette meg Zoét.

At­tila és fe­le­sége egy vi­de­ó­ban mond­ják el kö­ve­tő­ik­nek és is­me­rő­se­ik­nek, hogy fé­le­lem­ben kell él­niük saját la­ká­suk­ban egy szom­széd­juk miatt.

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

A szí­nésznő re­pü­lőn ült, ami­kor fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

A szí­nésznő re­pü­lőn ült, ami­kor fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Nem­so­kára el­kez­dő­dik a zak­la­tási ügy tár­gya­lása, de a 46 éves sztár nem sze­retne ta­lál­kozni a férfi­val.

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

Egy jó ideje va­ca­kol a térde.

Egy jó ideje va­ca­kol a térde.

Félnek a németek a bevándorlás miatt

Félnek a németek a bevándorlás miatt

A né­me­tek több mint 70 szá­za­léka ag­gó­dik a be­ván­dor­lás miatt egy friss fel­mé­rés sze­rint. Az ada­to­kat a Civey on­line köz­vé­le­mény­ku­tató hozta nyil­vá­nos­ságra.

A né­me­tek több mint 70 szá­za­léka ag­gó­dik a be­ván­dor­lás miatt egy friss fel­mé­rés sze­rint. Az on­line fel­mé­ré­sek­kel fog­lal­kozó Civey köz­vé­le­mény-ku­tató tár­sa­ság ada­tai sze­rint a német la­kos­ság 41,3 szá­za­léka na­gyon ag­gó­dik a be­ván­dor­lás miatt, 29 szá­za­lék pedig ke­véssé. A la­kos­ság 29,7 szá­za­lé­kát a be­ván­dor­lás nem ag­gasztja.

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes, ezért nehéz pil­la­na­to­kon men­nek ke­resz­tül. Rá­adá­sul ri­a­dal­mat oko­zott az ult­ra­han­gos vizs­gá­lat!

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes, ezért nehéz pil­la­na­to­kon men­nek ke­resz­tül. Rá­adá­sul ri­a­dal­mat oko­zott az ult­ra­han­gos vizs­gá­lat!

Dolgozók rekedtek bent a tévészékházban a tüntetők miatt

Dolgozók rekedtek bent a tévészékházban a tüntetők miatt

Az MTVA-ban fo­lya­ma­tos a munka, mi­köz­ben a dol­go­zó­kat es­té­ről es­tére fe­nye­ge­tik a fel­tü­zelt tün­te­tők.

Aurelio pánikba esett: Rettegtem, amikor láttam, mi történik

Aurelio pánikba esett: Rettegtem, amikor láttam, mi történik

Au­re­lio ma­gá­ból ki­kelve or­dí­tott...

Au­re­lio ma­gá­ból ki­kelve or­dí­tott, majd két­ség­be­esé­sé­ben ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt, ami­kor...

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt, ami­kor...

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

A vissza­vo­nult spor­toló na­gyon sze­rel­mes, már la­ká­sát is el­kezdte árulni.

A vissza­vo­nult spor­toló na­gyon sze­rel­mes, már la­ká­sát is el­kezdte árulni.

Megdöbbentő kijelentést tett a VV Fanni-gyilkosságról egy újabb tanú

Megdöbbentő kijelentést tett a VV Fanni-gyilkosságról egy újabb tanú

Újabb tör­té­net­tel állt elő egy je­len­leg bör­tön­ben ülő rab...

Újabb tör­té­net­tel állt elő egy je­len­leg bör­tön­ben ülő rab VV Fanni holt­tes­té­nek el­tün­te­té­sé­ről...

Halálfélelme volt A legbátrabb páros játékosának

Halálfélelme volt A legbátrabb páros játékosának

Látta le­pe­regni élete film­jét...

Tomi szó sze­rint látta le­pe­regni élete film­jét és moz­dulni sem tu­dott a 60 mé­te­res szik­la­fal kö­ze­pén. Vajon fel­adta?

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

A mű­sor­ve­zető az­után fo­gadta be az új csa­lád­ta­got, hogy vi­dékre köl­tö­zött. Most égre-földre ke­resi az ap­ró­sá­got.

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át, s azóta nem na­gyon ül két­ke­re­kűre Ba­ro­nits Gábor...

Félelmetes: nagy dobásra készül Koholák Alexa

Félelmetes: nagy dobásra készül Koholák Alexa

Ko­ho­lák Alexa a Csak show és más semmi má­so­dik adá­sá­ban ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Ko­ho­lák Alexa a Csak show és más semmi má­so­dik adá­sá­ban ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Egyál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak, még most is küzd a fé­lel­me­i­vel.

Eke An­géla egy­ál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak, még most is küzd a fé­lel­me­i­vel.

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Vajon ki ve­szett a hul­lám­sírba?

Évek óta min­den­nap abban bízik az édes­anya, hogy egy­szer csak élet­je­let ad az el­tűnt fia. A nő sze­mély­au­tó­ját a na­pok­ban ta­lál­ták meg a Du­ná­ban.

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

A gya­nú­sí­tott férfi tart attól, hogy va­laki vagy va­la­kik elég­té­telt vesz­nek

A ba­da­cso­nyi bo­rász­gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi tart attól, hogy va­laki vagy va­la­kik elég­té­telt vesz­nek H. Csaba ha­lála miatt.

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben...

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben...

Döbbenetes titok derült ki a meggyilkolt John Lennonról, ettől félt

Döbbenetes titok derült ki a meggyilkolt John Lennonról, ettől félt

A Be­at­les egy­kori tagja na­gyon sze­rette dús haját, ezért fod­rá­szá­val sokat tar­totta a kap­cso­la­tot.

A francia nők 26 százaléka nem mer egyedül kimenni este az utcára!

A francia nők 26 százaléka nem mer egyedül kimenni este az utcára!

A nyug­dí­jas nők­nek több mint fele ott­hon marad. Ez egy friss, or­szá­gos sta­tisz­ti­kai adat.

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra...

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra, és bár meg­érte, még­sem kez­dené újra a ka­lan­dot.

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Az Anna and the Bar­bies front­em­bere egy vi­de­ó­ban be­szélt, amit a Fa­ce­book-ol­da­lán is meg­osz­tott.

Az Anna and the Bar­bies front­em­bere egy vi­de­ó­ban be­szélt.

Retteg a magyar énekes, ismerősei tartják terrorban a családját

Retteg a magyar énekes, ismerősei tartják terrorban a családját

A mu­la­tós sztár hiába védi az ott­ho­nát min­den lé­tező biz­ton­sági rend­szer­rel, nem­ré­gi­ben ismét el­vit­ték a hol­mi­ju­kat.

Ettől jön zavarba Stohl András

Ettől jön zavarba Stohl András

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen ez a gyenge pontja.

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen az a gyenge pontja, ha vissza kell kér­nie va­la­ki­től a köl­csön­adott össze­get.

Benkő László szívszorító vallomása: Meg vannak számlálva a napjaim!

Benkő László szívszorító vallomása: Meg vannak számlálva a napjaim!

Az Omega bil­len­tyűse eddig bi­za­ko­dóan te­kin­tett a gyó­gyu­lá­sára.

Az Omega bil­len­tyűse eddig bi­za­ko­dóan te­kin­tett a gyó­gyu­lá­sára, ám ba­rá­tai ha­lála óta ret­teg attól, hogy ő is bár­me­lyik perc­ben el­me­het.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Meg­lepő módon győzné meg a lá­nyát.

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Komoly döntést hozott a rettegésben élő futballsztár

Komoly döntést hozott a rettegésben élő futballsztár

Wayne Ro­o­ney bun­ker­ral akarja be­biz­to­sí­tani mil­li­ó­kat érő kas­té­lyát. Két éve már meg­tá­mad­ták a bir­to­kát.

Ro­o­ney bun­ker­ral akarja be­biz­to­sí­tani mil­li­ó­kat érő kas­té­lyát. Két éve már meg­tá­mad­ták a bir­to­kát.

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

A rap­per­nek nagy ra­jon­gó­tá­bora van.

A rap­per­nek nagy ra­jon­gó­tá­bora van, közel há­rom­száz­ez­ren kö­ve­tik Ins­tag­ram-ol­da­lán. Most meg­osz­tott egy fotót, amin mez­te­len fel­ső­tes­tét mu­tatja meg.

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

Judy túl­hajtja magát.

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban van. A nap­tára tele van fel­lé­pé­sek­kel, örül, ha he­tente egy­szer látja a fér­jét.

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ez nem vicc, jéghegy tartja rettegésben a falut

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói.

Ag­gód­nak egy grön­landi falu lakói. Egy jég­hegy ugyanis olyan közel sod­ró­dott a part­hoz, hogy attól tar­ta­nak, le­vá­lik egy da­rabja és szö­kőár ke­let­ke­zik.

Cicciolina döbbenetes vallomása: attól féltem, hogy megölnek

Cicciolina döbbenetes vallomása: attól féltem, hogy megölnek

Az egy­kori por­nó­díva szál­lo­dá­ban kezdte az ipart annak ide­jén. Ekkor fi­gyelt fel te­het­sé­gére a tit­kos­szol­gá­lat.

Meghan hercegné apjának szívszorító vallomása, ettől retteg a filmes

Meghan hercegné apjának szívszorító vallomása, ettől retteg a filmes

A her­cegné édes­apja úgy érzi, hogy Meg­han többé nem fogja ke­resni, örökre el­ve­szí­tette őt.

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

A nők fele ott­hon marad es­tén­ként.

Egy fel­mé­rés sze­rint a meg­kér­de­zett nők fele azt mondja, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban sö­té­te­dés után azo­kon a ré­sze­ken, ahol sok mig­ráns él.

Kiderült a sötét titok, megtörte a csendet Michael Jackson bizalmasa

Kiderült a sötét titok, megtörte a csendet Michael Jackson bizalmasa

A pop­ki­rály ha­lá­lá­nak 9. év­for­du­ló­ján dön­tött úgy, hogy nem hall­gat to­vább.

A volt al­kal­ma­zott a pop­ki­rály ha­lá­lá­nak 9. év­for­du­ló­ján dön­tött úgy, hogy nem hall­gat to­vább.

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban: a fő­té­ren mig­rán­sok gyü­le­kez­nek.

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban: a fő­té­ren mig­rán­sok gyü­le­kez­nek.

Félelem gyötri a győri benzinkútról eltűnt villanyszerelő lányát: ezért retteg

Félelem gyötri a győri benzinkútról eltűnt villanyszerelő lányát: ezért retteg

Ad­ri­enn attól fél, hogy apja fel­té­te­le­zett gyil­kosa nem­so­kára sza­bad em­ber­ként sé­tál­hat az utcán.

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

Meg­le­he­tő­sen je­len­tős koc­ká­zat...

Fran­cia­or­szág­ban a jövő év vé­géig 40 olyan fog­va­tar­tot­tat fog­nak sza­ba­don en­gedni a ha­tó­sá­gok, aki­ket ko­ráb­ban ter­ro­riz­mus miatt ítél­tek el.

Nagy az aggodalom a gyönyörű énekesnő körül: Megint összetörik a szívét?

Nagy az aggodalom a gyönyörű énekesnő körül: Megint összetörik a szívét?

Ba­rá­tai attól tar­ta­nak, hogy Kylie Mi­nogue rosszul vá­lasz­tott párt.

Ba­rá­tai attól tar­ta­nak, hogy Kylie Mi­nogue ismét rosszul vá­lasz­tott párt ma­gá­nak.

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Súlyos, ami kiderült az unokájával vonat alá ugró nagymama múltjából

Gyöt­rel­mes élete volt Eri­ká­nak, ezért hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Gyöt­rel­mes élete volt annak a nagy­ma­má­nak, aki 4 éves kis uno­ká­já­val a vonat alá ug­rott Hort­nál. Erika a múltja miatt hoz­hatta meg ezt a tra­gi­kus dön­tést...

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

A nép­szerű szí­nész 53 éves...

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Boros La­josra szív­mű­tét előtt áll.

Boros La­josra ko­moly szív­mű­tét előtt áll, de most el­árulta, mitől fél iga­zán.

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Ijesztő videó, kis híján tragédia történt Rubint Rékáékkal

Ijesztő videó, kis híján tragédia történt Rubint Rékáékkal

A fit­nesz­ki­rálynő igen­csak ka­lan­dos túrán vett részt a csa­lád­já­val és az alak­re­for­mo­sok­kal.

A fit­nesz­ki­rálynő igen­csak ka­lan­dos túrán vett részt a csa­lád­já­val és az alak­re­for­mo­sok­kal.

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val.

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val. Most a Bali szi­ge­tén átélt él­mé­nyeit lát­ha­tod.

Migránsok csaptak össze a német rendőrökkel: félnek az emberek

Migránsok csaptak össze a német rendőrökkel: félnek az emberek

Ötven fi­a­tal mig­ráns csa­tá­já­nak le­tö­ré­sére vo­nult ki a rend­őr­ség a né­met­or­szági Flens­burg­ban.

Rettegnek a szentendreiek: köztünk jár a darabolós gyilkos

Rettegnek a szentendreiek: köztünk jár a darabolós gyilkos

A szent­end­re­i­ek­nek azóta nincs nyugta, hogy ki­de­rült: da­ra­bo­lós gyil­kos szedte ál­do­za­tait a város egyik Duna-parti ré­szén.

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Az ál­mat­lan éj­sza­kák, az ag­go­da­lom­mal töl­tött éj­sza­kák el­ke­rül­he­tők és le­küzd­he­tők. Se­gí­tünk neked!

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Egyre bi­zo­nyít a Ha­za­kí­sérő Te­le­fon! A vonal ki­ta­lá­lója ön­kén­tes­ként be­szél­get az éjjel ha­za­felé tar­tók­kal.

Egyre bi­zo­nyít a Ha­za­kí­sérő Te­le­fon! A vonal ki­ta­lá­lója ön­kén­tes­ként be­szél­get az éjjel ha­za­felé tar­tók­kal.

Legnagyobb félelmével nézett szembe Bangó Margit!

Legnagyobb félelmével nézett szembe Bangó Margit!

Az Emi­lio Fa­mí­lia hor­gászni ment, ahol ki­de­rült, mitől ret­teg a Kos­suth-díjas mű­vésznő!

Ijesztő búvárbaleset tette helyre az énekesnő életét

Ijesztő búvárbaleset tette helyre az énekesnő életét

Csa­ládi vi­szály ter­helte az éle­tét.

Édes­any­já­val való rossz vi­szo­nya miatt gyak­ran azt kí­vánta: bár­csak meg­halna! Ti­zen­hat éves ko­rá­ban meg is je­lent az éle­té­ben egy rej­té­lyes fe­kete alak...

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Faképnél hagyja férjét, elképesztő kifogása van Camilla hercegnének

Faképnél hagyja férjét, elképesztő kifogása van Camilla hercegnének

Ká­roly her­ceg fe­le­sége egy hi­va­ta­los utat fog fél­be­sza­kí­tani, még­hozzá fó­bi­ája miatt.

Az életét féltette: Hetekig rettegett Fodor Zsóka

Az életét féltette: Hetekig rettegett Fodor Zsóka

Le­sújtó hírt ka­pott or­vo­sa­i­tól...

A szí­nésznő he­tek­kel ez­előtt szen­ve­dett bal­ese­tet ott­ho­ná­ban, ez­után ka­pott le­sújtó hírt or­vo­sá­tól.

Kényszerpihenőre küldték a népszerű magyar színésznőt, ez az oka

Kényszerpihenőre küldték a népszerű magyar színésznőt, ez az oka

Egy hete nyomja az ágyat a Kasszás Er­zsi­ként meg­is­mert Ba­lázs And­rea.

Egy hete nyomja az ágyat a Kasszás Er­zsi­ként meg­is­mert szí­nésznő, Ba­lázs And­rea. Min­den egy hi­deg­rá­zás­sal kez­dő­dött, utána jöt­tek a szo­ká­sos meg­fá­zá­sos tü­ne­tek: orr­du­gu­lás, láz, kö­hö­gés.

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá a TV2 gyönyörű sztárjára

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá a TV2 gyönyörű sztárjára

A mű­sor­ve­zető újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap az őt meg­ká­ro­sító vál­lal­ko­zó­tól.

A csi­nos mű­sor­ve­zető újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap az őt meg­ká­ro­sító vál­lal­ko­zó­tól.

Alattomosan támad a boldogtalanság

Alattomosan támad a boldogtalanság: 4 jel mutatja, hogy már benne vagy

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad.

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad. A cél­ta­lan­ság,bol­dog­ta­lan­ságra utal.

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Pedig a hol­land is­ko­lák döntő több­sége min­den évben sok kül­földi ki­rán­du­lást szer­vez.

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

A szó­ki­mondó rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves, de az apuka már előre ret­teg, mi lesz akkor, ha meg­je­len­nek szeme fénye, Zoé körül az első ud­var­lók.

A rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves, de az apu­kája már előre ret­teg, mi lesz, ha meg­je­len­nek az első ud­var­lók Zoé körül. Ganxsta Zolee ese­té­ben rá­adá­sul a ke­mény külső ki­fe­je­zet­ten érző atyai szí­vet takar, hi­he­tet­le­nül en­ge­dé­keny­nek tartja magát, ha gyer­meke óha­já­ról van szó...

Majdnem elájult a sztárszínésztől fiatal párja

Majdnem elájult a sztárszínésztől fiatal párja

Még most is alig hiszi el Veréb Tamás és part­nere, hogy be­ju­tot­tak a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi dön­tő­jébe.

Még most is alig hiszi el Veréb Tamás és part­nere, hogy be­ju­tot­tak a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi dön­tő­jébe. Ettől füg­get­le­nül ugyan­úgy ké­szül­nek, mint eddig, szí­vü­ket-lel­kü­ket be­le­ad­ják a két pro­duk­ci­óba. A páros most már fél­sza­vak­ból is meg­érti egy­mást, de nem volt ez min­dig így, sőt!

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak.

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak. Nem vé­let­le­nül!

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Pin­tér Tibor ennyire még nem iz­gult.

Pin­tér Tibor soha annyira még nem iz­gult pre­mier előtt, mint amennyire most, hogy szín­padra vitte a Jimmy-mu­si­calt.

Ezért lehetetlen színházjegyet kapni, amerikai jegyüzérek tarolják le a piacot

Ezért lehetetlen színházjegyet kapni

Fel­vá­sá­rol­ják, majd két-há­rom­szo­ros áron el­ad­ják a ma­gyar szín­ház­je­gye­ket.

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Lel­ki­leg ki­ké­szült a ze­nész.

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték. Benkő László le­der­medt, ami­kor ki­de­rült, rákos.

Rablóbanda tartja rettegésben a magyar települést

Rablóbanda tartja rettegésben a magyar települést

Fosz­to­gat­nak a drog­ra­va­lóért.

Több ker­tes ház mel­lett a temp­lo­mot is ki­rá­mol­ták azok a fi­a­ta­lok, akik na­ponta fosz­to­gat­nak a drog­ra­va­lóért Tar­na­zsa­dány­ban.

Brutális támadások miatt retteg a francia zsidóság

Brutális támadások miatt retteg a francia zsidóság

Az eu­ró­pai or­szá­gok közül Fran­cia­or­szág­ban él a leg­na­gyobb zsidó kö­zös­ség.

Az eu­ró­pai or­szá­gok közül Fran­cia­or­szág­ban él a leg­na­gyobb zsidó kö­zös­ség, a maga több mint fél­mil­liós lét­szá­má­val.

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Bű­nö­zők, fi­a­tal ban­dák és erő­sza­kos haj­lék­ta­la­nok. Ezek­ből az uta­sok­ból van ál­lí­tó­lag a leg­több a bécsi éj­sza­kai busz­já­ra­to­kon.

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Nyugat-Európa

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Európa

Ve­szé­lyes ne­vel­te­tést kap­tak.

A német kor­mány sze­rint több mint száz olyan kis­korú gyer­mek tér­het ha­ma­ro­san vissza Né­met­or­szágba, aki­ket az Iszám Állam hite sze­rint ne­vel­tek.

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Így, ami­kor meg­tudta, hogy a Ma­dách Szín­ház: Mary Pop­pins elő­adá­sá­nak fő­sze­rep­lője beteg, egy­sze­rűen be­pá­ni­kolt.

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Így, ami­kor meg­tudta hogy kol­lé­ga­nője beteg, be­pá­ni­kolt.

Karambolozott Vámos Erika: Kismama ült az autóban

Karambolozott Vámos Erika: Kismama ült az autóban

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt évek óta nyo­maszt­ják az em­lé­kek. Így em­lék­szik a tör­tén­tekre.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt évek óta nyo­maszt­ják az em­lé­kek. Így em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Ezért nem jósol hosszú életet magának az ismert magyar tévés

Ezért nem jósol hosszú életet magának az ismert magyar tévés

Sváby And­rás ma 50 éves.

Sváby And­rás, az or­szág egyik leg­is­mer­tebb ri­port­mű­sor-ve­ze­tője ma ün­nepli az 50. szü­le­tés­nap­ját.

Kitálalt Aradszky özvegye: Nem vagyok biztonságban!

Kitálalt Aradszky özvegye: Nem vagyok biztonságban!

Éva asszonyt férje ha­lála előtt is nagy vesz­te­ség érte! Az öz­vegy el­mondta la­punk­nak, mi az oka annak, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban!

Éva asszonyt férje ha­lála előtt is nagy vesz­te­ség érte! Az öz­vegy el­mondta la­punk­nak, mi az oka annak, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban!

Ezért rettegett a színpadon a legendás színész

Ezért rettegett a színpadon a legendás színész

Meg­tud­tuk, mi oko­zott ag­go­dal­mat a Ma­dách Szín­ház Jézus Krisz­tus Szu­per­sztár című elő­adá­sán.

Meg­tud­tuk, mi oko­zott ag­go­dal­mat a Ma­dách Szín­ház Jézus Krisz­tus Szu­per­sztár című elő­adá­sán a Papp László Sport­aré­ná­ban.

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek.

Egy ír kö­zép­is­kola biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette az alábbi fel­vé­te­le­ket, egy­előre nincs ma­gya­rá­zat arra, mi tö­tén­he­tett ok­tó­ber el­se­jén, a haj­nali órák­ban.

Elképesztő módon nézett szembe legnagyobb félelmével Muri Enikő!

Elképesztő módon nézett szembe legnagyobb félelmével Muri Enikő!

Az éne­kesnő éve­ken át egy székre is alig volt képes fel­állni, most vi­szont erőt vett magán, és ke­mé­nyebb vi­zekre eve­zett.

A sírásók olykor rettegnek a temetésen. De nem a halottaktól...

A sírásók olykor rettegnek a temetésen. De nem a halottaktól...

Egyre több te­me­tési szer­tar­tá­son je­len­nek meg fegy­ve­res férfiak.

Egyre több te­me­tési szer­tar­tá­son je­len­nek meg fegy­ve­res férfiak és az egy­ház nem tud velük mit kez­deni. A rend­őr­ség­nek in­kább nem szól­nak. Az is lehet, hogy már nem bíz­nak meg ben­nük.