CÍMKE: 'fejlesztés'

Micsoda bejelentés: Óriási változások jönnek az egészségügyben

Micsoda bejelentés: Óriási változások jönnek az egészségügyben

Kás­ler Mik­lós mi­nisz­ter ha­tal­mas, in­duló fej­lesz­té­se­ket je­len­tett be az egész­ség­ügy­ben.

Kórházak, rendelők - jut-e pénz vidékre is

Kórházak, rendelők - jut-e pénz vidékre is

500 mil­li­árd fo­rin­tért fej­lesz­tet­ték a vi­déki há­ló­za­tot.

Az el­múlt idő­szak­ban 500 mil­li­árd fo­rin­tot fel­hasz­nálva fej­lesz­tet­ték a vi­déki egész­ség­ügyi há­ló­za­tot.

Újabb turisztikai fejlesztések indulnak országszerte

Újabb turisztikai fejlesztések indulnak országszerte

Újabb 40 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben va­ló­sul­nak meg tu­risz­ti­kai prog­ra­mok Ma­gyar­or­szág négy ki­emelt tu­risz­ti­kai tér­sé­gé­ben.

Újabb 40 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben va­ló­sul­nak meg tu­risz­ti­kai prog­ra­mok Ma­gyar­or­szág négy ki­emelt tu­risz­ti­kai tér­sé­gé­ben.

Könnyebb a tanulás és nehezebb a puskázás a digitális tanteremben

Könnyebb a tanulás és nehezebb a puskázás a digitális tanteremben

A tanár az érin­tő­kép­er­nyős táb­lán mu­tatja be a tan­anya­got, vi­de­ók­kal és áb­rák­kal szem­lél­teti.

A tanár az érin­tő­kép­er­nyős táb­lán mu­tatja be a tan­anya­got, vi­de­ók­kal és áb­rák­kal szem­lél­teti.

A versenyképesség javítása kell a további növekedéshez

A versenyképesség javítása kell a további növekedéshez

A gaz­da­ság to­vábbi nö­ve­ke­dé­sé­hez szük­ség lesz a hazai vál­lal­ko­zá­sok ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek és ter­me­lé­keny­sé­gé­nek ja­ví­tá­sára.

Megmutatjuk, hogy áll a Liget Budapest Projekt!

Megmutatjuk, hogy áll a Liget Budapest Projekt!

Nézz be a Szép­mű­vé­sze­tibe, az Olof Palme Házba, nézd meg, mi­lyen lesz a mo­dern sport­köz­pont!

Nézz be a Szép­mű­vé­sze­tibe, az Olof Palme Házba, nézd meg, mi­lyen lesz a mo­dern sport­köz­pont!

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Hihetetlen segítséget kaptak a magyar rákbetegek

Kü­lön­le­ges gépet mu­tat­tak be.

Jó irányba halad a rák­ku­ta­tás - ál­lítja pro­fesszor dr. Kás­ler Mik­lós, az Or­szá­gos On­ko­ló­giai In­té­zet fő­igaz­ga­tója. Kü­lön­le­ges gép­pel gaz­da­go­dott az in­téz­mény.

Csak új mentőautók futhatnak az utakon

Csak új mentőautók futhatnak a magyar utakon

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik a men­tő­ál­lo­má­sokra.

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik a men­tő­ál­lo­má­sokra, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba a ta­valy meg­vá­sá­rolt 193 da­rab­ból.

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át. A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját idén a Diego nyerte el.

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át. A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját idén (má­so­dik al­ka­lom­mal) a Diego nyerte el.

Még csak négy hónapos, de már sportol a legkisebb Bárdosi

Még csak négy hónapos, de már sportol a legkisebb Bárdosi

A bir­kozó és fe­le­sége már korán rá­szok­tat­ják gyer­me­ke­i­ket a sportra.

A bir­kozó és fe­le­sége már korán meg­sze­ret­te­tik gyer­me­ke­ik­kel a spor­tot, mert szá­mukra ez fon­tos.

Célba ért az első projekt a 471-esen

Célba ért az első projekt a 471-esen

A je­len­tős for­gal­mat le­bo­nyo­lító főút 16 ki­lo­mé­te­res sza­ka­sza meg­újult.

A je­len­tős for­gal­mat le­bo­nyo­lító főút 16 ki­lo­mé­te­res sza­ka­sza a Hódút, a Ke-Víz és a Zemp­lénkő ki­vi­te­le­zé­sé­ben újult meg.

Rengeteg pénz, rengeteg lehetőség a gazdaságban

Rengeteg pénz, rengeteg lehetőség a gazdaságban

Több száz mil­li­árd fo­rint­nyi uniós pénz és több száz MFB Pont várja a fej­lesz­teni vágyó cé­ge­ket.

Családbarát Munkahely lett az MVM

Családbarát Munkahely lett az MVM

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. "Gye­rek­ba­rát iroda ki­ala­kí­tása a szék­há­zon belül" pro­jektje nyert.

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. "Gye­rek­ba­rát iroda ki­ala­kí­tása a szék­há­zon belül" pro­jektje nyert.

Nagy bejelentést tettek: megszűnik a Google Drive

Nagy bejelentést tettek: megszűnik a Google Drive

A meg­szo­kott Go­ogle Drive-tól bú­csúzni kell majd, de lehet mivel he­lyet­te­sí­teni.

A meg­szo­kott Go­ogle Drive-tól bú­csúzni kell majd, de lehet mivel he­lyet­te­sí­teni.

Ezzel az elképesztő járművel hódítaná meg a NASA a vörös bolygót

Ezzel az elképesztő járművel hódítaná meg a NASA a vörös bolygót

Olyan lát­vá­nyos mars­já­rót ter­vez­tek, amely bár­me­lyik sci-fi-ben el­férne.

Olyan lát­vá­nyos mars­já­rót ter­vez­tek, amely bár­me­lyik sci-fi-ben meg­állná a he­lyét.

Útfejlesztéssel javította borvidéke elérhetőségét Szekszárd

Útfejlesztéssel javította borvidéke elérhetőségét Szekszárd

Össze­sen 9,5 ki­lo­mé­ter­nyi út ka­pott szi­lárd bur­ko­la­tot a Duna Asz­falt ki­vi­te­le­zé­sé­ben.

Szekszárd ivóvízhálózatát bővíti a Duna Aszfalt

Szekszárd ivóvízhálózatát bővíti a Duna Aszfalt

A ki­lenc ki­lo­mé­ter­nyi új ve­ze­ték le­fek­te­té­sé­vel Ózsák­puszta, Jó­zsef­puszta és Ken­der­gyár fo­gyasz­tói is be­kap­cso­lód­nak a vá­rosi há­ló­zatba.

Javul a pécsi Mecsekoldal úthálózata, új összekötő is épül

Javul a pécsi Mecsekoldal úthálózata, új összekötő is épül

Az egy­mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­tés­nek kö­szön­he­tően a zsú­folt vá­ros­rész­ben több utca új bur­ko­la­tot kap, szé­le­sed­nek az át­eresz­tő­pon­tok és 500 méter hosszú új út­sza­kasz jön létre.

A 47-esen és a 470-esen fejleszt a Soltút

A 47-esen és a 470-esen fejleszt a Soltút

A be­ru­há­zás­ban Kö­rös­la­dány és Me­ző­be­rény te­rü­le­tén újul meg egy-egy út­sza­kasz.

HIPA: rekordot döntött a külföldi tőke

HIPA: rekordot döntöttek a külföldről beérkezett tőke projektjei

Ta­valy több mint 3,243 mil­li­árd euró kül­földi mű­kö­dő­tőke (FDI) ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra, ezzel 17 647 új mun­ka­hely jön létre.

Ta­valy több mint 3,243 mil­li­árd euró, azaz mint­egy 1002 mil­li­árd fo­rint ér­tékű kül­földi mű­kö­dő­tőke (FDI) ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra, ezzel 17 647 új mun­ka­hely jön létre.

Heteken belül eldől a székesfehérvári déli összekötő nyomvonala

Heteken belül eldől a székesfehérvári déli összekötő nyomvonala

A két­szer egy­sá­vos út vár­ha­tóan 2019-2020 kö­rülre ké­szül el, a vas­út­ál­lo­más mel­lett épülő in­ter­mo­dá­lis köz­pont fej­lesz­té­sé­vel pár­hu­za­mo­san.

Ezek a kiemelt kerékpárutak épülnek meg 2019-ig Magyarországon

Ezek a kiemelt kerékpárutak épülnek meg 2019-ig Magyarországon

A Ma­gyar Köz­löny­ben meg­je­lent a kö­zel­jö­vő­ben ter­ve­zett ki­emelt ke­rék­párút-fej­lesz­té­sek üte­me­zé­sét és fi­nan­szí­ro­zá­sát leíró két kor­mány­ren­de­let.

21-es út: indulhat az áttérés a régi sávokról az újakra

21-es út: indulhat az áttérés a régi sávokról az újakra

A pro­jekt a nóg­rádi tér­ség gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sítja.

A pro­jekt a nóg­rádi tér­ség gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sítja.

Zajcsökkentő aszfalttal újult meg a 4-es Fegyverneken

Zajcsökkentő aszfalttal újult meg a 4-es Fegyverneken

Idén össze­sen 27 ki­lo­mé­te­ren adtak át fel­újí­tott uta­kat Jász-Nagy­kunk-Szol­nok me­gyé­ben.

Idén össze­sen 27 ki­lo­mé­te­ren adtak át fel­újí­tott uta­kat Jász-Nagy­kunk-Szol­nok me­gyé­ben.

Ezek a cégek végzik el a 70 milliárdos regionális fejlesztéseket

Ezek a cégek végzik el a 70 milliárdos regionális fejlesztéseket

Az NFP két lép­cső­ben me­ne­dzseli az össze­sen 420 mil­li­árd fo­rin­tot ki­tevő be­ru­há­zá­so­kat

"A közlekedésfejlesztés az ország gazdasági motorja"

"A közlekedésfejlesztés az ország gazdasági motorja"

A bér­prob­lé­mák meg­ol­dá­sát he­lyezte kö­zép­pontba a Nem­zeti Köz­le­ke­dési Napok meg­nyi­tó­ján Tasó László ál­lam­tit­kár. Ennek egyik lé­pé­se­ként a köz­út­ke­ze­lő­nél bér­fej­lesz­tést haj­ta­nak végre.

M4: a Duna Aszfalt, az Euroaszfalt és a Colas kivitelez Üllő és Cegléd között

M4: a Duna Aszfalt, az Euroaszfalt és a Colas kivitelez Üllő és Cegléd között

Hat te­le­pü­lést te­her­men­te­sí­te­nek az át­menő for­ga­lom alól.

A 44 ki­lo­mé­te­res sza­kasz je­len­tős része új nyom­vo­na­lon épül, a be­ru­há­zás hat te­le­pü­lést te­her­men­te­sít az át­menő for­ga­lom alól.

Elkészült Siófok új szennyvíztelepével az Euroaszfalt és a Colas

Elkészült Siófok új szennyvíztelepével az Euroaszfalt és a Colas

Tíz te­le­pü­lés szenny­víz­el­he­lye­zési prob­lé­má­ját old­ják meg.

Immár va­la­mennyi lé­te­sít­ményt be­kap­csol­ták a rend­szerbe a tíz te­le­pü­lés szenny­víz­el­he­lye­zési prob­lé­má­ját meg­oldó te­le­pen, amely saját ma­gá­nak ter­meli meg a szük­sé­ges ener­giát.

M7-es: jelentős közlekedési beruházást adott át az Euroaszfalt

M7-es: jelentős közlekedési beruházást adott át az Euroaszfalt

A fej­lesz­tés meg­nö­velte az érdi le­járó ka­pa­ci­tá­sát.

A fej­lesz­tés meg­nö­velte az érdi le­járó ka­pa­ci­tá­sát.

Még idén elkezdődhet a hódmezővásárhelyi elkerülő építése

Még idén elkezdődhet a hódmezővásárhelyi elkerülő építése

A 12,7 ki­lo­mé­te­res sza­kaszra ki­írásra ke­rült a köz­be­szer­zés, a ter­vek sze­rint 2018 ta­va­szá­tól el­ke­rüli a vá­rost a 47-es for­galma.

A 12,7 ki­lo­mé­te­res sza­kaszra ki­írásra ke­rült a köz­be­szer­zés, a ter­vek sze­rint 2018 ta­va­szá­tól el­ke­rüli a vá­rost a 47-es for­galma.

Ötezer gumiabroncs újrahasznosításával épült út

Ötezer gumiabroncs újrahasznosításával épült út

A ha­gyo­má­nyos­nál jóval tar­tó­sabb a gu­mi­bi­tu­men fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült a za­la­eger­szegi te­her­men­te­sítő út leg­újabb sza­ka­sza.

A ha­gyo­má­nyos­nál jóval tar­tó­sabb a gu­mi­bi­tu­men fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült a za­la­eger­szegi te­her­men­te­sítő út leg­újabb sza­ka­sza. A hasz­nált gu­mi­ab­ron­csok új­ra­hasz­no­sí­tá­sát ma­gyar fej­lesz­tés teszi le­he­tővé, az el­múlt évek­ben 50 ezer gu­mi­ab­roncs­ból össze­sen 25 ki­lo­mé­ter­nyi út­sza­kasz épült meg.

Irány Kassa: az EuroAszfalt megkezdte a munkát a szlovák határnál

Irány Kassa: az EuroAszfalt megkezdte a munkát a szlovák határnál

Le­ra­kásra ke­rült az M30-as új sza­ka­szá­nak alap­köve.

Le­ra­kásra ke­rült az M30-as Tor­nyos­né­meti és a határ közti sza­ka­szá­nak alap­köve. A köz­le­ke­dők vár­ha­tóan a jövő év vé­gé­től hasz­nál­hat­ják majd az 1,7 km hosszú utat.

A Penta nyerte a dunakeszi fejlesztések közbeszerzését

A Penta nyerte a dunakeszi fejlesztések közbeszerzését

A két­mil­li­ár­dos ke­ret­szer­ző­dés az ön­kor­mány­zati utak, jár­dák, köz­mű­vek és zöld­fe­lü­le­tek be­ru­há­zá­sa­ira vo­nat­ko­zik.

A két­mil­li­ár­dos ke­ret­szer­ző­dés az ön­kor­mány­zati utak, jár­dák, köz­mű­vek és zöld­fe­lü­le­tek be­ru­há­zá­sa­ira vo­nat­ko­zik. Ha­ma­ro­san indul a város egyik leg­je­len­tő­sebb fej­lesz­tése.

Októbertől két óra alatt elérhető lesz Szombathely a fővárosból

Októbertől két óra alatt elérhető lesz Szombathely a fővárosból

A vasi me­gye­szék­hely gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító M86-oson már a be­fe­jező te­rep­ren­dező mun­ká­la­tok és a bur­ko­lat­fes­tés fo­lyik.

2500 milliárdos útfejlesztésről döntött a kormány

2500 milliárdos útfejlesztésről döntött a kormány

2022-ig 81 főút újul­hat meg, to­vábbá mint­egy ezer ki­lo­mé­ter új négy­sá­vos au­tóút és au­tó­pá­lya épül­het hazai és eu­ró­pai uniós for­rá­sok­ból.

2022-ig 81 főút újul­hat meg, to­vábbá mint­egy ezer ki­lo­mé­ter új négy­sá­vos au­tóút és au­tó­pá­lya épül­het hazai és eu­ró­pai uniós for­rá­sok­ból.

Dunakeszire, Érdre, Dömösre és Etyekre is bicikliút épül Budapestről

Dunakeszire, Érdre, Dömösre és Etyekre is bicikliút épül Budapestről

Hajdú-Bi­har­ban, Bé­kés­ben és Ba­ra­nyá­ban is közel 60 ki­lo­mé­ter­nyi új bi­cik­liút épí­té­sét ter­ve­zik.

Hajdú-Bi­har­ban, Bé­kés­ben és Ba­ra­nyá­ban is közel 60 ki­lo­mé­ter­nyi új bi­cik­liút épí­té­sét ter­ve­zik.

Neked feltűnt? Valami nagyon megváltozott a Facebookon

Neked feltűnt? Valami nagyon megváltozott a Facebookon

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son esett át.

Nem biz­tos, hogy fel­tűnt, pedig ko­moly fej­lesz­té­se­ket ve­zet­tek be a Fa­ce­boo­kon.

Drónos házhoz szállítással kísérleteznek Magyarországon is

Drónos házhoz szállítással kísérleteznek Magyarországon is

A Net­pin­cér sze­retne majd drón­nal ételt, italt szál­lí­tani.

A Net­pin­cér je­len­tette be, hogy ke­resi az éte­lek, ita­lok ki­szál­lí­tá­sá­nak dró­nos le­he­tő­sé­gét, ami­vel időt és pénzt spó­rol­ná­nak.

Rubint Réka hatalmas örömöt vitt a Pető Intézetbe

Rubint Réka hatalmas örömöt vitt a Pető Intézetbe

Csil­logó szemű ap­ró­sá­gok fo­gad­ták.

Csil­logó szemű ap­ró­sá­gok fo­gad­ták a sztár­edzőt a Pető In­té­zet­ben, ahol Ru­bint Réka könnye­kig ha­tó­dott a gye­re­kek sze­re­te­té­től.

Mutatjuk a magyarországi halálutakat, van belőlük bőven

Mutatjuk a magyarországi halálutakat, van belőlük bőven

Jó hír az au­tó­zók­nak, tel­je­sen el­ké­szül az M85-ös út Csorna-Hegy­falu kö­zött.

Jó hír az au­tó­zók­nak, hogy szep­tem­be­rig tel­je­sen el­ké­szül az M85-ös út Csorna-Hegy­falu közti sza­ka­sza, így vár­ha­tóan egy "ha­lál­út­tal" ke­ve­seb­bet je­löl­nek majd a tér­ké­pek. De sok még a fo­ko­zot­tan ve­szé­lyes hely...

Itt az USB méretű számítógép

Itt az USB méretű számítógép

A Go­ogle és az Asus leg­újabb fej­lesz­tése: a pend­rive nagy­ságú kom­pu­ter.

A Go­ogle és az Asus leg­újabb fej­lesz­tése egy pend­rive nagy­ságú kom­pu­ter, mely saját ope­rá­ciós rend­szer­rel van el­látva. Bár­mi­lyen HDMI csat­la­ko­zó­val ren­del­kező mo­ni­tor­hoz vagy té­vé­hez csat­la­koz­tatni lehet.

Mától öt új gombot találsz Facebookon a lájk mellett!

Öt új gomb jön a Facebookon a lájk mellé

A több hó­na­pos tesz­te­lés si­ke­res volt, a Fa­ce­boo­kon mától már mű­köd­nek az új gom­bok. Így már több ér­zel­met is ki­fe­jez­he­tünk.

A több hó­na­pos tesz­te­lés si­ke­res volt, a Fa­ce­book he­te­ken belül be­ve­zeti a többi gomb­funk­ciót is. Így már nem­csak láj­kol­ha­tunk, hanem más ér­zel­me­ket is ki­fe­jez­he­tünk. Nem fog kel­leni a lájk gombra szo­rít­kozni szo­mo­rú­sá­got, dühöt, vagy ér­tet­len­sé­get ki­váltó hely­ze­tek­ben, hi­szen lesz ezek­nek is meg­fe­le­lő­jük.

Bekeményít a Magyar Posta!

Bekeményít a Magyar Posta!

Ez­út­tal nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! Be­in­dul­tak a fej­lesz­té­sek.

Nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! A kö­zel­jö­vő­ben akár a pos­tás­nál is fi­zet­he­tünk kár­tyá­val, a csek­ke­ket pedig au­to­ma­tá­nál, vagy a bolti pénz­tá­rak­nál is le­ren­dez­het­jük.