CÍMKE: 'fejlemény'

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

A nyo­mo­zók mun­ká­já­nak se­gí­tése ér­de­ké­ben igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tőt ren­delt ki a rend­őr­ség.

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

Fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében

O. Áron két fiú ha­lá­lát okozta szá­gul­do­zá­sá­val.

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint vesz­tette éle­tét a Szent­end­rei úton, ami­kor O. Áron be­lé­jük csa­pó­dott.

Lajcsi a húsvétot is börtönben tölti?

Lajcsi a húsvétot is börtönben tölti? Meglepő fordulat!

Ügyész­ségi for­rá­sokra hi­vat­kozva azt ál­lít­ják, meg­hosszab­bít­ják az elő­ze­test.

Ügyész­ségi for­rá­sokra hi­vat­kozva azt ál­lít­ják, meg­hosszab­bít­ják Lagzi Laj­csi elő­ze­te­sét. Az ügy­vé­det nem lepte meg az el­ter­jedt in­for­má­ció.