CÍMKE: 'fejfájás'

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe.

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem­csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe, egyéb mó­do­kon is ak­ti­vál­ják tes­tünk kü­lön­böző te­rü­le­teit.

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Neked hol fáj a fejed? Mutatjuk, mit jelent pontosan!

Min­den min­den­nel össze­függ, így a fej­fá­jás bi­zony egy másik szerv meg­be­te­ge­dé­sét is je­lent­heti.

Min­den min­den­nel össze­függ, így a fej­fá­jás bi­zony egy másik szerv meg­be­te­ge­dé­sét is je­lent­heti. Ha fi­gyelsz rá, fel is ké­szül­hetsz.

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél.

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél, hanem tel­je­sen ma­gá­tól for­málja a han­got Weisz Fanni.

Kínzó tünetek, évekig az orvosok sem jöttek rá mi a baja a lánynak

Kínzó tünetek, évekig az orvosok sem jöttek rá mi a baja a lánynak

A fi­a­tal lány or­vos­ról or­vosra járt, de egyre sú­lyos­bodó be­teg­sé­gét so­káig nem tud­ták di­ag­nosz­ti­zálni.

A fi­a­tal lány or­vos­ról or­vosra járt, de sú­lyos­bodó be­teg­sé­gét so­káig nem tud­ták di­ag­nosz­ti­zálni.

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek, és a lük­tető fáj­da­lom az egész napot tönk­re­te­szi, sőt, az élet­mi­nő­sé­gét is csök­kenti.

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Be­szá­molt a rész­le­tek­ről.

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Nincs rajta az af­ro­di­zi­á­ku­mok lis­tá­ján, mégis össze­függ a szex­szel ez az édes, piros gyü­mölcs.

Nincs rajta az af­ro­di­zi­á­ku­mok lis­tá­ján, mégis össze­függ a szex­szel ez az édes, piros gyü­mölcs. Rop­pant egy­szerű, ho­gyan, mu­tat­juk az iz­gal­mas meg­ol­dást! Biz­tos, hogy ezek után más­hogy fogsz nézni erre a gyü­mölcsre, még az is lehet, hogy füg­gővé válsz!

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

Egy év­záró buli után más­nap sok­szor lük­tető fej­fá­jás­sal éb­re­dünk, mintha el­csa­pott volna min­ket a vonat.

Egy év­záró buli után más­nap sok­szor lük­tető fej­fá­jás­sal éb­re­dünk, mintha el­csa­pott volna min­ket a vonat.

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Csak­úgy, mint sokan mások, mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap.

Csak­úgy, mint sokan mások - a már szinte nép­be­teg­séggé vált mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap.

Így mulaszd el a fejfájásod két perc alatt!

Így mulaszd el a fejfájásod két perc alatt!

Gyógy­szer nél­kül is el­mú­lik!

Rád tört a fej­fá­jás, de nem akarsz fáj­da­lom­csil­la­pí­tóért nyúlni? Mu­ta­tunk egy mód­szert, amellyel két perc alatt meg­sza­ba­dul­hatsz a fáj­da­lom­tól.

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től?

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től? Nem kell azon­nal gyógy­szer után nyúl­nod, ha ezt a mód­szert meg­is­me­red! Íme, a meg­ol­dás, ho­gyan szün­tesd meg a kínzó fáj­dal­ma­kat.

Így tüntetheted el 2 perc alatt egy egyszerű trükkel a fejfájásod

Így tüntetheted el 2 perc alatt egy egyszerű trükkel a fejfájásod

Nem akarsz foly­ton fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon élni? Meg fogsz le­pődni, mi se­gí­tett több, mint egy mil­lió em­ber­nek.

Nem akarsz foly­ton fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon élni? Túl vagy a har­ma­dik kávén, és még min­dig ha­so­gat a fej­fá­jás? Meg fogsz le­pődni, mi se­gí­tett több, mint egy mil­lió em­ber­nek.

Ezért volt rossz az éjszakád: kettős front támadt!

Ezért volt rossz az éjszakád: kettős front támadt!

A ma­gya­rok 78 szá­za­léka nem bírja a fron­to­kat, ha te is köz­tük vagy, íme egy tipp, ho­gyan se­gíts ma­ga­don...

A ma­gya­rok 78 szá­za­léka nem bírja a fron­to­kat, ha te is köz­tük vagy, íme egy tipp, ho­gyan se­gíts ma­ga­don...

Nincs több kifogás: így gyógyítja a szex a fejfájást

Nincs több kifogás: így gyógyítja a szex a fejfájást

Fon­told meg újra, se­gí­teni fog!

Mé­lyen együtt­ér­zünk, ha ez az utolsó dolog, ami eszedbe jutna, mikor éppen lük­tetve ha­so­gat a fejed, de meg­éri leg­alább meg­fon­tolni a dol­got!

Az energiaital ölheti meg a 13 éves kislányt!

Az energiaital ölheti meg a 13 éves kislányt!

Le­bé­nult a jobb ol­dala a brit lány­nak.

Le­bé­nult a jobb ol­dala annak brit tán­cos­lány­nak, aki va­ló­szí­nű­leg a ren­ge­teg ener­gia­ital­tól lett rosszul.

Tégy babérlevelet a homlokodra, csoda történik!

Tégy babérlevelet a homlokodra, csoda történik!

Már sok ezer éve is­mert ennek a kü­lön­le­ges nö­vény­nek a gyó­gyító ha­tása. Mára mintha el­fe­lej­tet­tük volna, job­ban hi­szünk a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók­ban!

Alaposan próbára teszi szervezetünket a hétfői időjárás!

Alaposan próbára teszi szervezetünket a hétfői időjárás!

Me­leg­front ér­ke­zik az or­szágba.

Me­leg­front ér­ke­zik az or­szágba a hét első nap­ján: fej­fá­jás, mig­rén je­lent­kez­het az arra ér­zé­ke­nyek­nél.

Kétarcú lesz ma az időjárás, készülj fel már reggel

Kétarcú lesz ma az időjárás, készülj fel már reggel

Nap­köz­ben akár még 8 fokig is me­le­ged­het a le­vegő, és a nap is kisüt. Az idillt szél és ket­tős front­ha­tás za­varja.

Nap­köz­ben akár még 8 fokig is me­le­ged­het a le­vegő, és a nap is kisüt. Az idillt azon­ban szél és ket­tős front­ha­tás za­varja, es­té­től pedig sza­kadni fog.

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

A na­pok­ban lett ön­gyil­kos egy brit ti­ni­lány, mert nem bírta el­vi­selni a fo­lya­ma­tos fej­fá­jást és rosszul­lé­tet, amit a wifi oko­zott.

Kettészakad az ország, mindenkit próbára tesz a mai időjárás!

Kettészakad az ország, mindenkit próbára tesz a mai időjárás!

Újra meleg le­vegő tolul az or­szágba.

Oly­kor bru­tá­lis szél­lö­ké­sek­kel újabb front ér el min­ket nyu­gat felől. Meleg le­vegő tolul az or­szágba.

Hetek óta erre az időjárásra vártunk!

Hetek óta erre az időjárásra vártunk!

Csü­tör­tö­kön több­órás nap­sü­tésre ké­szül­he­tünk, csa­pa­dék sze­ren­csére már sehol sem vár­ható, de még min­dig ér­de­mes ré­te­ge­sen öl­tözni!

Csü­tör­tö­kön több­órás nap­sü­tésre ké­szül­he­tünk, csa­pa­dék sze­ren­csére már sehol sem vár­ható, de még min­dig ér­de­mes ré­te­ge­sen öl­tözni!

Nem is hinnéd, mi minden okozhat fejfájást!

Nem is hinnéd, mi minden okozhat fejfájást!

Az or­vo­sok nem min­dig tud­nak rá­jönni, mi okozza a szá­mos na­pun­kat tönk­re­tevő fej­fá­jást.

Az or­vo­sok nem min­dig tud­nak rá­jönni, mi okozza a fej­fá­jást. Rá­adá­sul min­den­ki­nél el­térő lehet az ok

A frontérzékenység csak egy piszok nagy hiszti? Mi az igazság?

A frontérzékenység csak egy piszok nagy hiszti? Mi az igazság?

Az idő­já­rás vál­to­zásra ér­zé­keny em­be­re­ket gyak­ran meg­mo­so­lyog­ják. A hátuk mö­gött, néha még kép­zelt be­teg­nek is tart­ják őket. Mi lehet az igaz­ság?

Keverj össze sót és cukrot, figyeld, mi történik!

Keverj össze sót és cukrot lefekvés előtt, és figyeld, mi történik!

Szo­kat­lan kom­bi­ná­ció, de mű­kö­dik!

A cukor és a só el­sőre szo­kat­lan kom­bi­ná­ció. Ám ha ál­mat­lan­ság­tól szen­vedsz, rá fogsz jönni, mi­lyen jót tesz­nek együtt.

Meglepő lehet a szombati időjárás

Meglepő lehet a szombati időjárás

Ele­inte még több­felé vár­ható eső, zápor, majd dél­nyu­gat felől egyre több­felé fel­sza­ka­do­zik a fel­hő­zet, kisüt a nap!

Ele­inte még több­felé vár­ható eső, zápor, majd dél­nyu­gat felől egyre több­felé fel­sza­ka­do­zik a fel­hő­zet, kisüt a nap!

Fájt a feje - kiderült, 8 galandféreg nőtt az agyában!

Fájt a feje - kiderült, 8 galandféreg nőtt az agyában!

Hát­bor­zon­gató ered­ménnyel zá­rult a nő ki­vizs­gá­lása. Amit az or­vo­sok ta­lál­tak, az der­mesztő.

Vigyázz a kánikulában! Fejfájást okoz a meleg

Vigyázz a kánikulában! Fejfájást okoz a meleg

Va­sár­nap sem va­ló­színű eső, de na­gyon erős UV-su­gár­zás vár­ható.

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Az egész na­po­dat tönk­re­te­szi a vá­rat­la­nul fe­jedbe nyi­lalló éles fáj­da­lom? Ha nem cse­lek­szel gyor­san, akkor a fej­fá­jás úgy el­ha­tal­ma­so­dik raj­tad, hogy a mun­kádra sem tudsz fi­gyelni.

Pocsék idő a hétvégén! Legyen nálad pulóver és fájdalomcsillapító!

Pocsék idő a hétvégén! Legyen nálad pulóver és fájdalomcsillapító!

El­bú­csúz­ha­tunk a strand­idő­től a hét­vé­gén? Éj­szaka 10 fok alá is süllyed­het a hő­mér­sék­let.