CÍMKE: 'fbi'

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

Az el­hunyt sztár­ról nap­ról napra dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Az el­hunyt sztár­ról nap­ról napra dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Nem hiszed el, mire jutott az FBI VV Fanni ügyében

Nem hiszed el, mire jutott az FBI VV Fanni ügyében

Vizs­gá­la­tuk­ról a No­vo­zánszki csa­lád ügy­védje, dr. Lichy Jó­zsef be­szélt a Music FM Ön­in­dító mű­so­rá­ban.

Vizs­gá­la­tu­ról a No­vo­zánszki csa­lád ügy­védje, dr. Lichy Jó­zsef be­szélt a Music FM Ön­in­dító című reg­geli mű­so­rá­ban.

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni az ügyet.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

Lövések dördültek egy szórakozóhelyen, durva, ami odabenn történt

Lövések dördültek egy szórakozóhelyen, durva, ami odabenn történt

A men­tő­sök egy em­bert szál­lí­tot­tak kór­házba lőtt seb­bel.

A men­tő­sök egy em­bert szál­lí­tot­tak kór­házba lőtt seb­bel.

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

A kü­lön­le­ges lelet egy ki­ra­bolt sír egyik sar­ká­ból ke­rült elő, de más hát­bor­zon­gató rész­le­tekre is fény de­rült.

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

200 ezer fegy­ver cse­rélt gaz­dát.

A ked­vez­mé­nyes vá­sár­lás ün­nepe egy nem várt te­rü­le­tet is meg­hó­dí­tott: pén­te­ken 200 ezer­nél is több fegy­ver lelt új gaz­dára az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Elképesztő dolog derült ki a felrobbantott magyar nő feltételezett gyilkosáról

Elképesztő dolog derült ki a felrobbantott magyar nő feltételezett gyilkosáról

Ször­nye­teg­nek, ör­dög­nek és gyil­kos­nak is ne­ve­zik azt a szí­nész­ként is is­mert be­fek­te­tőt, akit le­tar­tóz­ta­tott az FBI a ka­li­for­niai rob­ban­tás ügyé­ben. Tíz éve a fe­le­sége is fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött halt meg.

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Trump el­nök­sége óta az egyik leg­na­gyobb vi­hart ka­varó ügy James Comey FBI vezér vá­rat­lan ki­rú­gása volt.

Do­nald Trump el­nök­sége óta az egyik leg­na­gyobb vi­hart ka­varó ügy James Comey FBI vezér vá­rat­lan ki­rú­gása volt.

Mi történt? Rászálltak a nyomozók Angelina Jolie-ra...

Mi történt? Rászálltak a nyomozók Angelina Jolie-ra...

Újra meg­je­len­tek az FBI em­be­rei!

Né­hány hét­tel az­után, hogy meg­száll­ták a vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő lu­xus­vil­lá­ját, most újra meg­je­len­tek az FBI em­be­rei!

Nyomozók szállták meg Angelina Jolie luxusvilláját...

Nyomozók szállták meg Angelina Jolie luxusvilláját...

Több mint három órán át fag­gat­ták!

Több mint három órán át fag­gat­ták a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész­nőt, hogy végre pon­tot te­gye­nek a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére. Még a gye­re­ke­ket is ki­hall­gat­ták!

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Hiába a nem­zet­biz­ton­sági koc­ká­zat, ren­ge­te­gen át­vizs­gá­lás nél­kül sik­lot­tak át a résen.

Hiába a nem­zet­biz­ton­sági koc­ká­zat, ren­ge­te­gen át­vizs­gá­lás nél­kül sik­lot­tak át a résen. Obama ha­zu­dott a la­ko­sok és az or­szág biz­ton­sá­gá­ról?

Ezért takarja le az FBI igazgatója a webkameráját! Tégy te is így

Ezért takarja le az FBI igazgatója a webkameráját! Tégy te is így

El­sőre azt gon­dolná az ember, hogy pa­ra­noia, de va­ló­já­ban nem az.

El­sőre azt gon­dolná az ember, hogy pa­ra­noia, de va­ló­já­ban nem az. A Fa­ce­book atyja és az FBI igaz­ga­tója sem vé­let­le­nül ta­kar­gatja a ka­me­rá­ját...

Videojátékkal védi az FBI a tiniket az ISIS propagandájától

Kecskékkel védi az FBI a tiniket az ISIS propagandájától

Egy vi­deo­já­ték­kal pró­bál­ják Ame­ri­ká­ban meg­óvni a fi­a­ta­lo­kat az Isz­lám Állam agy­mo­sá­sá­tól. A já­ték­nak egy kecske a fő­hőse...

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Nem vet­ték ko­mo­lyan az FBI egy hét­tel ko­rábbi fi­gyel­mez­te­té­sét.

Har­mincöt em­ber­élet, sok száz se­be­sült ál­do­zat sorsa múlt azon, hogy a belga ha­tó­sá­gok nem vet­ték ko­mo­lyan az FBI egy hét­tel ko­rábbi fi­gyel­mez­te­té­sét, akik in­for­má­ci­ó­kat adták át a ké­sőbbi rob­bantó el-Bak­ra­oui test­vé­rek­ről.

Kihallgatta az FBI a Tankcsapda tagjait

Kihallgatta az FBI a Tankcsapda tagjait

Lu­kács Laci most el­árulja, mi tör­tént pon­to­san.

A ze­ne­kar szerda haj­nal­ban uta­zott Pá­rizs felé, ám gépük bom­ba­fe­nye­ge­tés miatt végül le­szál­lásra kény­sze­rült. Lu­kács La­ci­é­kat a nyo­mo­zók is ki­hall­gat­ták, most el­árulja, mi tör­tént pon­to­san.

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól, és melyre mind­annyi­unk­nak ér­de­mes ki­emel­ten oda­fi­gyel­nie.

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól, és melyre mind­annyi­unk­nak ér­de­mes ki­emel­ten oda­fi­gyel­nie.

Mentik a bőrüket a korrupt FIFA-vezérek! Blatter sem lehet nyugodt!

Mentik a bőrüket a korrupt FIFA-vezérek! Blatter sem lehet nyugodt!

Nem csak a süllyedő hajót hagy­ják el, de egy­mást és ed­digi fő­nö­kü­ket is be­mó­sze­rol­ják a FIFA le­bu­kott ve­ze­tői.