CÍMKE: 'farmer'

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

A Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

A Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal, és pánt­tal dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a far­mer­nad­rá­got.

FRISS HÍREK

A csinos nők így hordják idén a farmert

A csinos nők így hordják idén a farmert

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak?

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk, miben le­hetsz te is ve­szet­tül vonzó!

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd.

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd. Nincs is más dol­god, mint dobd fel va­lami menő fel­ső­vel, vagy most di­va­tos ki­egé­szí­tők­kel. Hi­he­tet­len fa­zo­no­kon lehet vál­toz­tatni egy ap­rócska öt­let­tel. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Visszatér a '80-as évek farmerdivatja, imádni fogja minden nő

Visszatér a '80-as évek farmerdivatja, imádni fogja minden nő

Ké­nyel­mes és prak­ti­kus!

Újra divat a kan­tá­ros nad­rág, és ez­út­tal a nőies szet­tek­kel tér vissza. Ké­nyel­mes és prak­ti­kus, mu­tat­juk is az új tren­det!

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer!

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer, csak ki kell cso­ma­golni be­lőle a nőt. Hátul cip­zá­ros lett a nad­rág, ki­emeli a göm­bö­lyű for­má­kat, bár nem min­den­ki­nek való.

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led.

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led. Ki kell pró­bál­nod!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.Ne dobd ki és ne aján­dé­kozd el, sőt va­ló­színű új nad­rá­got sem kell ven­ned. Igazi va­rázs­la­tos trük­kök­kel és jó ta­ná­csok­kal lá­tunk most el. Kö­vesd az uta­sí­tá­so­kat!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük.

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha.

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Újabb bi­zarr di­vat­trend buk­kant fel a ho­ri­zon­ton, ami­től a férfiak több­sége biz­to­san a szí­vé­hez kap.

Újabb bi­zarr di­vat­trend buk­kant fel a ho­ri­zon­ton, ami­től a férfiak több­sége biz­to­san a szí­vé­hez kap.

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú.

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú, vál­lald fel a fe­ne­ke­det! Ter­mé­sze­tes és nem tö­ké­le­tes al­kat­tal is di­va­tos és fan­tasz­ti­ku­san szexi le­hetsz! Mu­tat­juk a va­ló­sá­got!

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá.

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a va­ká­ció. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet.

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a va­ká­ció. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet. Kon­cer­tek, sza­bad­téri prog­ra­mok leg­ké­nyel­me­sebb és leg­csi­no­sabb da­rabja, mu­tat­juk, hogy vi­sel­he­ted!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

A mi­ni­má­lis tex­til­ből álló alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len ru­ha­da­rab­ját.

Tavasszal bővül a farmer, nem csak a szűk lesz a sláger

Tavasszal bővül a farmer, nem csak a szűk lesz a sláger

Íme, a leg­újabb divat:

Sokan imád­ják a szűk far­me­re­ket, de azért vall­juk be, a bő­vebb fa­zo­nok­ban jobb egész nap sza­lad­gálni. Íme, a leg­újabb divat:

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, de ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, ugyan­ak­kor rend­kí­vül csi­nos is.

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes, kö­vetni a ta­ná­cso­kat, máris job­ban fogod érezni magad!

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes kö­vetni a ta­ná­cso­kat, máris job­ban fogod érezni magad. Ál­lítsd vissza az ará­nyo­kat, játssz az op­tika se­gít­sé­gé­vel. Vi­seld úgy a far­mert, hogy két­ség se fér­jen ahhoz, hogy tö­ké­le­tes vagy benne! Mu­tat­juk az át­vál­to­zá­sod trükk­jeit!

Megdöbbensz, mi lesz az idei farmerdivat! Ez kiveri a biztosítékot!

Megdöbbensz, mi lesz az idei farmerdivat! Ez kiveri a biztosítékot!

Nem aka­runk el­ke­se­rí­teni, de az idei év iga­zán der­mesztő far­mer­di­va­tot ígér.

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Iz­gal­mas bo­ka­vil­lan­tá­sok és szé­dítő meg­ol­dá­sok te­szik még el­len­áll­ha­tat­la­nabbá a nők ked­venc nad­rág­ját! Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen a szűk és test­hez­álló.

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló. Sze­rez be egyet te is, mi­előtt be­kö­szönt a ta­vasz. Ebben a far­mer­ben nem fogsz csa­lódni, ké­nyel­mes és bár­mi­hez fel­ve­he­ted.

Öltöztesd farmerbe a karácsonyfát!

Öltöztesd farmerbe a karácsonyfát!

Öltöztesd farmerbe a karácsonyfát!

A far­mer most már az ott­ho­nod­ban is alap­vető ki­egé­szítő.

A far­mer most már az ott­ho­nod­ban is alap­vető ki­egé­szítő. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy tudod ka­rá­csony­kor hasz­nálni ezt az örök di­vatú anya­got. Hasz­náld hozzá a meg­unt, el­sza­kad far­me­rod.

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let!

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let a nagy ked­venc­nél, a fe­kete far­mer­nél! Szinte ki­vé­tel nél­kül min­den­ki­nek jól áll, elő­nyö­sen ki­emeli az ala­kot.

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

Nagy bot­rányt ka­var­tak a po­li­ti­kus sza­vai.

Nagy bot­rányt ka­var­tak a po­li­ti­kus sza­vai, aki sze­rint a nyu­gati kul­túra kö­ve­tése tehet arról, hogy a nők nem ta­lál­nak ma­guk­nak párt.

Nem hiszed el, mi lesz 2018 legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 legnagyobb farmerdobása!

Hi­he­tet­len újí­tás­sal jön a kö­vet­kező sze­zon­ban a far­mer!

Nincs is annál sze­xibb, mint ami­kor a kar­csú nők pop­sija for­má­san göm­bö­lyö­dik a far­mer­nad­rág­ban. És mos­tan­tól már nem­csak a sze­ren­csé­sek büsz­kél­ked­het­nek a lát­vánnyal. Hi­he­tet­len újí­tás­sal jön a kö­vet­kező sze­zon­ban a far­mer!

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

A far­mer örök darab, le­gyen tél vagy nyár! Csak­hogy ebben a szín­ben még sosem vi­sel­tük a lucs­kos idő­ben!

A far­mer örök darab, le­gyen tél vagy nyár! Csak­hogy ebben a szín­ben még sosem vi­sel­tük a lucs­kos idő­ben! Mu­tat­juk, hogy ér­de­mes ilyen­kor hor­dani egy fehér far­mert!

Ki mondta, hogy unalmas a farmer? Ezt nézd!

Ki mondta, hogy unalmas a farmer? Ezt nézd!

Di­vatba jöt­tek az őrült fa­zo­nok.

Fe­lejtsd el a hét­köz­napi meg­ol­dá­so­kat, di­vatba jöt­tek az őrült fa­zo­nok. Vá­lassz egyé­ni­sé­ged­nek meg­fe­lelő da­ra­bot, gon­dolj a hét­végi prog­ra­mokra!.

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Egy vi­ta­mű­sor­ban vett részt az az ügy­véd, aki­nek sza­va­ira az egész világ felfi­gyelt.

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Egyszerűen zseniális, átlátszó lett a farmerdzseki

Egyszerűen zseniális, átlátszó lett a farmerdzseki

Spor­tos és szexi le­hetsz egy­szerre.

Azt gon­dol­tad, a far­mer­di­va­tot már nem lehet to­vább fo­kozni? Spor­tos és szexi le­hetsz egy­szerre ezek­ben a me­rész dzse­kik­ben.

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Ez az ötlet nem csak bo­lon­dos, de sze­xivé va­rá­zsolja a leg­egy­sze­rűbb far­mert is! Itt a kre­a­ti­vi­tás ideje!

Jönnek a szuper leggingsek! Most már minden öltözékhez hordhatod!

Jönnek a szuper leggingsek! Most már minden öltözékhez hordhatod!

Né­hány apró, de na­gyon fon­tos vál­to­zás érte utol a leg­ging­set.

Né­hány apró, de na­gyon fon­tos vál­to­zás érte utol a leg­ging­set. Ezek el­ső­sor­ban a külső meg­je­le­nésre vo­nat­koz­nak. Így mos­tan­tól úgy néz ki a leg­nép­sze­rűbb női ru­ha­da­rab, mint egy na­gyon menő far­mer­nad­rág. Szu­per trendi és ké­nyel­mes!

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja. Sőt, azt is meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld a há­rom­ne­gye­des far­mert!

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja. Sőt, azt is meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld a há­rom­ne­gye­des far­mert!

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból.

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból.

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik! Ke­le­ten már egyre töb­ben vi­se­lik az ut­cá­kon, vajon ná­lunk is el­ter­jed ez a fur­csa fazon? Övvel is vi­sel­he­ted. Tet­tek róla a ter­ve­zők. Te fel­pró­bál­nád?

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Íme három ötlet, hogy öl­töz­ködj, ha már hű­vö­seb­bek lesz­nek a napok.

Nincs új a nap alatt, idén ős­szel ismét meg­je­le­nik a ki­fu­tó­kon és az ut­cá­kon is a far­mert far­mer­rel divat. So­kunk ked­vence, hát lás­suk, most ős­szel mi a kü­lön­le­ges­ség. Íme három remek ötlet, hogy öl­töz­ködj, ha már hű­vö­seb­bek lesz­nek a napok.

Cindy Crawford 51 évesen újra levetkőzött

Cindy Crawford 51 évesen újra levetkőzött

Rá­né­zésre egy per­cet sem öre­ge­dett a le­gen­dás top­mo­dell az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Rá­né­zésre egy per­cet sem öre­ge­dett a le­gen­dás top­mo­dell az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Nyá­ron a nők iga­zán me­ré­szen meg­mu­tat­ják a bá­ja­i­kat, ennek a trend­nek pedig egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a régi-új far­mer­fa­zon.

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél!

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél!

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban ez a ka­bátka. És itt az idő, hogy te is meg­ta­láld a neked meg­fe­le­lőt.

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban ez a ka­bátka. És itt az idő, hogy te is meg­ta­láld a neked meg­fe­le­lőt.

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd. Ész­vesz­tően szexi le­hetsz benne!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk!

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Minden biztosítékot kivert ez a farmernadrág

Minden biztosítékot kivert ez a farmernadrág

A Levi's leg­újabb, pop­si­vil­lan­tós far­mer­nad­rág­já­nak a fo­gad­ta­tása nem éppen úgy ala­kult, ahogy azt a ru­ha­gyártó óri­ás­cég el­kép­zelte.

A Levi's leg­újabb, pop­si­vil­lan­tós far­mer­nad­rág­já­nak a fo­gad­ta­tása nem éppen úgy ala­kult, ahogy azt a ru­ha­gyártó óri­ás­cég el­kép­zelte.

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket?

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket? Nem kell a sze­mét­ben vé­gez­niük.

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

A di­vat­ban nincs kor­ha­tár. Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy. Mu­ta­tunk né­hány iga­zán vonzó szet­tet.

A di­vat­ban nincs kor­ha­tár. Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy. Mu­ta­tunk né­hány iga­zán vonzó szet­tet.

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött.

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött. Bár eddig vic­cek cél­táb­lája volt, most mégis ezt ke­resi min­denki. De vajon mi lehet ennek az oka?

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini, ami éppen csak a mell alá ér.

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini, ami éppen csak a mell alá ér.

Elképesztő ötlet: átlátszó farmer lesz idén a divat

Elképesztő ötlet: átlátszó farmer lesz idén a divat

Most meg­mu­tat­ha­tod, amit el­rej­tet­tél

Most meg­mu­tat­ha­tod, amit eddig el­rej­tet­tél a far­mer­nad­rá­god alá. A leg­újabb divat igazi sze­xis­ten­nővé va­rá­zsol, ha ki­fo­gás­ta­lan ala­kod van!

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

A örök klasszi­kus far­mert min­denki imádja, hi­szen egy­szerre le­hetsz laza, dögös és nőies benne. Vá­lassz olyan da­ra­bot, ami ennél is töb­bet tud!

A örök klasszi­kus far­mert min­denki imádja, hi­szen egy­szerre le­hetsz laza, dögös és nőies benne. Vá­lassz olyan da­ra­bot, ami ennél is töb­bet tud. Légy a far­me­rod­ban szu­per­szexi, mu­tat­juk, ho­gyan!

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Azt hi­szed, nincs új a nap alatt? Van.

Ami­kor már azt hin­néd, nincs új a nap alatt a di­vat­ban, máris meg­je­le­nik egy új őrü­let.

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Az olasz és fran­cia nőkre min­dig hall­gat­hatsz a di­vat­kér­dé­sek­ben. Az olasz nők idén ta­vas­szal a nőies for­mákra es­küsz­nek. Akkor is, ha far­mer­ről van szó.

Új szerepben a farmernadrág, zseniális ötlet!

Új szerepben a farmernadrág, zseniális ötlet!

Eddig is imád­tuk a far­mer­nad­rá­got, de erről a funk­ci­ó­já­ról még biz­tos nem hal­lot­tál. Zse­ni­á­lis ez az ötlet, nem mel­les­leg meg­menti a bo­rot­vát!

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con.

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con. Va­ló­szí­nű­leg így gon­dol­kod­tak ennek a far­mer­nek a ter­ve­zői is, bár azt egy­előre nem tudni, ki ra­jong majd ezért az ab­la­kos nad­rá­gért.

2017 tavasz: bombapopsit formáz az új farmerdivat

2017 tavasz: bombapopsit formáz az új farmerdivat

Fan­tasz­ti­kus ala­kot va­rá­zsol és hi­he­tet­le­nül szexi ez a fazon. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Fan­tasz­ti­kus ala­kot va­rá­zsol és hi­he­tet­le­nül szexi ez a fazon. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Őrület: 2017-ben ez lesz a farmerdivat

Mond­hatni, hogy rémes lesz a 2017-es far­mer­di­vat. Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól. Nagy baj­ban le­szünk!

Mond­hatni, hogy rémes lesz a 2017-es far­mer­di­vat. Hi­he­tet­le­nül buggyos, ami bi­zony ke­ve­sek­nek áll jól.