CÍMKE: 'farkasréti temető'

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe.

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe.

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Rend­sze­re­sen gon­doz­zák a sírt.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a két éve el­hunyt po­li­ti­kus új­jáépí­tett sír­ját még min­dig rend­sze­re­sen gon­dozza öz­ve­gye, Ma­rika.

Fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: újabb titkokat árult el Gyárfás

Fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: újabb titkokat árult el Gyárfás

A ko­rábbi sport­ve­zető sze­rint a hang­fel­vé­te­lek az ő iga­zát bi­zo­nyít­ják.

A ko­rábbi sport­ve­zető sze­rint a most elő­ke­rült hang­fel­vé­te­lek végre az ő iga­zát fog­ják bi­zo­nyí­tani.

Szép időben emlékeztek elhunyt szeretteikre a magyarok

Szép időben emlékeztek elhunyt szeretteikre a magyarok

Idén négy­na­possá duz­zadt a ha­lot­tak napi meg­em­lé­ke­zés, sokan már Min­den­szen­tek­kor ki­lá­to­gat­tak sze­ret­teik sír­já­hoz.

Váratlan fordulat, ezt látta az özvegy Torgyán József sírjánál

Váratlan fordulat, ezt látta az özvegy Torgyán József sírjánál

A Ri­post el­kí­sérte az öz­ve­gyet.

A Ri­post el­kí­sérte a ta­valy ja­nu­ár­ban el­hunyt po­li­ti­kus öz­ve­gyét, Tor­gyán Ma­ri­kát a Far­kas­réti te­me­tőbe.

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a feb­ruár 22-én el­hunyt mű­vész sír­ját még a leg­na­gyobb hi­deg­ben is gon­doz­zák.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a feb­ruár 22-én el­hunyt mű­vész sír­ját még a leg­na­gyobb hi­deg­ben is gon­doz­zák.

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Meg­kö­ze­lí­tő­leg har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta csü­tör­tök reg­gel a Far­kas­réti te­me­tő­ben Pa­u­dits Bélát.

Meg­kö­ze­lí­tő­leg har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta csü­tör­tök reg­gel a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták.

A Kos­suth-díjas mű­vészt ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták, öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via vé­gig­zo­kogta a te­me­tést.

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

Szer­dán he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

A Kos­suth-díjas szí­nészt szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető mű­vész­par­cel­lá­já­ban he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

A jú­nius 13-án el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész bú­csúz­ta­tá­sára csü­tör­tö­kön, a Far­kas­réti te­me­tő­ben ke­rült sor.

A jú­nius 13-án el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész bú­csúz­ta­tá­sára csü­tör­tö­kön, a Far­kas­réti te­me­tő­ben ke­rült sor.

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Óri­ási fa törte össze az el­hunyt po­li­ti­kus im­po­záns sír­kö­vét!

Óri­ási fa törte össze az el­hunyt po­li­ti­kus im­po­záns sír­kö­vét! A te­me­tő­ben meg­kezd­ték a hely­re­ál­lí­tási mun­ká­la­to­kat!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

A te­he­tős üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a sír­köve.

A te­he­tős üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni...

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni Klapka Györ­gyöt! Öz­ve­gye hiába tesz meg min­dent azért, hogy ren­de­zett le­gyen a sír, van­nak, akik ezt csep­pet sem tisz­te­lik.

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Árul­kodó képet ké­szí­tett ol­va­sónk.

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója!

Lefotózták, így néz ki most Papp László sírja

Lefotózták, így néz ki most Papp László sírja

Ennél job­ban is gon­doz­hat­nák a 14 éve el­hunyt ököl­vívó em­lék­he­lyét.

Ennél job­ban is gon­doz­hat­nák a 14 éve el­hunyt ma­gyar hí­res­ség em­lék­he­lyét.

Miért nincs sírköve Bajor Imrének?

Miért nincs sírköve Bajor Imrének?

Több mint két éve, hogy örök bú­csút vet­tünk a le­gen­dás szí­nész­től...

Több mint két éve, hogy örök bú­csút vet­tünk a le­gen­dás szí­nész­től, de még most is pon­to­san úgy fest a sír­he­lye, mint nem sok­kal a te­me­tése után.

Temető szégyene: Összedől Kiss Manyi sírja!

Temető szégyene: Összedől Kiss Manyi sírja!

A Far­kas­réti te­me­tő­ből meg­rázó fotót kap­tunk! Ol­va­só­ri­por­te­rünk bor­zasztó do­logra lett fi­gyel­mes!

A Far­kas­réti te­me­tő­ből meg­rázó fotót kap­tunk! Ol­va­só­ri­por­te­rünk bor­zasztó do­logra lett fi­gyel­mes!

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el.

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el, sír­he­lye azóta nem nyerte el végső alak­ját. Az öz­vegy ugyan kap­hatna ál­lami se­gít­sé­get, de nem kér be­lőle.

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Egy or­szág gyá­szolja...

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, akit kedd haj­nal­ban ért a halál.

Urnafülke és déli fekvésű sírhely is eladó - dübörög a temetésbiznisz

Urnafülke és déli fekvésű sírhely is eladó - dübörög a temetésbiznisz

Ha­tal­mas pén­ze­ket gom­bol­nak le a gyá­szo­lók­ról a te­me­tési vál­lal­ko­zók.

Ha­tal­mas pén­ze­ket gom­bol­nak le a gyá­szo­lók­ról a te­me­tési vál­lal­ko­zók, és az árak egyre emel­ked­nek.

Almási Éva széttépte gyászbeszédét Psota Irén temetése előtt

Almási Éva széttépte gyászbeszédét Psota Irén temetése előtt

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő hosszan írta gyász­be­szé­dét Psota Irén te­me­té­sére, végül még­sem ol­vasta fel gon­do­la­tait.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő hosszan írta gyász­be­szé­dét Psota Irén te­me­té­sére, végül még­sem ol­vasta fel gon­do­la­tait. Könnye­i­vel küsz­ködve egy rövid rész­le­tet idé­zett Irén köny­vé­ből.

Bodrogi Gyulára nehéz feladat vár

Bodrogi Gyulára nehéz feladat vár

A Nem­zet Szí­né­sze egy­előre igyek­szik el­te­relni gon­do­la­tait.

A Nem­zet Szí­né­sze egy­előre igyek­szik ki­zárni gon­do­la­tai közül a rá és tár­sa­ira váró fel­ada­tot. De már nem so­káig ha­lo­gat­hatja a pil­la­na­tot, ami­kor el kell dön­te­nie, ki ke­rül­het az el­hunyt Psota Irén he­lyére.

Óriási tömeget várnak Psota Irén temetésére!

Óriási tömeget várnak Psota Irén temetésére!

Csü­tör­tök dél­után 3 óra­kor kez­dő­dik a két hete el­hunyt szín­mű­vésznő te­me­tése, a Far­kas­réti te­me­tő­ben már meg­kezd­ték a szer­tar­tás elő­ké­szü­le­teit. A RIPOST a hely­szí­nen van.

Csü­tör­tök dél­után 3 óra­kor kez­dő­dik a két hete el­hunyt szín­mű­vésznő te­me­tése, a Far­kas­réti te­me­tő­ben már meg­kezd­ték a szer­tar­tás elő­ké­szü­le­teit. A RIPOST tu­dó­sí­tója a hely­szín­ről je­lent­ke­zik.

Ebbe a sírba fogják temetni Psota Irént!

Ebbe a sírba fogják temetni Psota Irént!

A szí­nész­nőt az édes­anyja mellé he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

A feb­ruár 25-én el­hunyt szí­nész­nőt ké­ré­sé­nek meg­fe­le­lően az édes­anyja mellé, a Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra. Bú­csúz­ta­tása és te­me­tése már­cius 10-én, dél­után lesz.

Már zajlanak Psota Irén temetésének előkészületei

Már zajlanak Psota Irén temetésének előkészületei - Exkluzív fotók

A két­sze­res Kos­suth- és Já­szai-díjas, ki­váló és ér­de­mes mű­vészt csü­tör­tö­kön 15 óra­kor he­lye­zik végső nyu­ga­lomra a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

A két­sze­res Kos­suth- és Já­szai-díjas, ki­váló és ér­de­mes mű­vészt csü­tör­tö­kön 15 óra­kor he­lye­zik végső nyu­ga­lomra a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A nem­zet szí­né­sze utolsó ké­rése az volt, hogy édes­anyja mellé te­mes­sék.

Ekkor temetik Psota Irént!

Ekkor temetik Psota Irént!

A Ma­dách Szín­ház hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zölte a hírt.

A Ma­dách Szín­ház hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zölte a múlt csü­tör­tö­kön el­hunyt szí­nésznő te­me­té­sé­nek hely­szí­nét és idő­pont­ját.