CÍMKE: 'fájdalomcsillapító'

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves Laura Plum­mer egyip­tomi nya­ra­lása.

Elküldték az orvosok, a fiatal nő meghalt a fájdalomcsillapítóktól

Elküldték az orvosok, a fiatal nő meghalt a fájdalomcsillapítóktól

Senki sem tu­dott a be­teg­sé­gé­ről, amire nem lett volna sza­bad be­szed­nie a tab­let­tá­kat.

Senki sem tu­dott a be­teg­sé­gé­ről, amire nem lett volna sza­bad be­szed­nie a tab­let­tá­kat.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

Ez a tavaszi finomság a zöldségek királya! Így gyógyítja a testet

Ez a tavaszi finomság a zöldségek királya! Így gyógyítja a testet

Szel­lemi és nemi ké­pes­ség­fo­kozó.

A spárga nem csu­pán az ínyen­cek ked­vence, a leg­kifi­no­mul­tabb re­cep­tek fő­sze­rep­lője. Rák el­le­nes, fo­kozza a szel­lemi és nemi tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­ge­det.

Erős fájdalomcsillapítókat kap Cserhalmi György

Erős fájdalomcsillapítókat kap Cserhalmi György

A Nem­zet Szí­né­sze sú­lyos térd­mű­té­ten esett át, a Ri­post­nak azon­ban meg­szó­lalt.

A Nem­zet Szí­né­sze sú­lyos térd­mű­té­ten esett át, a Ri­post­nak azon­ban meg­szó­lalt.

Erős fájdalomcsillapítókon él Székhelyi József!

Erős fájdalomcsillapítókon él Székhelyi József!

Fáj­dal­mak kö­ze­pette is szín­padra állt!

Egy hét­tel ez­előtt szen­ve­dett ket­tős bor­da­tö­rést a szí­nész, aki meg­bot­lott az ud­va­ron, és egy szik­lába ütötte a mell­ka­sát.

Súlyos szívbetegséget okozhat ez a fájdalomcsillapító

Súlyos szívbetegséget okozhat ez a fájdalomcsillapító

Több száz gyógy­szer­ben meg­ta­lál­ható az ibupro­fén nevű ha­tó­anyag, ami a leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint sokak szá­mára ve­szé­lyes lehet.

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mire jók a re­cept nél­küli fáj­da­lom­csil­la­pí­tók. A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be.

Mire jók a re­cept nél­küli fáj­da­lom­csil­la­pí­tók. Nap, mint nap bom­báz­nak ben­nün­ket tv-ben, rá­di­ó­ban, de még óri­ás­pla­ká­to­kon is a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók hir­de­té­se­i­vel. A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ami­kor va­lami fáj, ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be az ak­tu­á­lis prob­lé­mára.

Somló: "Tudom, hogy vége van, és nincs tovább, megyek Bajor után"

Somló: "Tudom, hogy vége van, és nincs tovább, megyek Bajor után"

Nem sze­dett fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat, mél­tó­ság­gal és tiszta tu­dat­tal várta, hogy szen­ve­dése véget érjen.

Kiderült: Ezzel a gyógyszerrel adagolta túl magát Prince!

Kiderült: Ezzel a gyógyszerrel adagolta túl magát Prince!

Nem vé­let­le­nül for­dult meg annyi­szor a gyógy­szer­tár­ban a csü­tör­tö­kön el­hunyt vi­lág­sztár!

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Az egész na­po­dat tönk­re­te­szi a vá­rat­la­nul fe­jedbe nyi­lalló éles fáj­da­lom? Ha nem cse­lek­szel gyor­san, akkor a fej­fá­jás úgy el­ha­tal­ma­so­dik raj­tad, hogy a mun­kádra sem tudsz fi­gyelni.

Meghökkentő fájdalomcsillapítók - amikről nem is gondolnád

Meghökkentő fájdalomcsillapítók

Gyors se­gít­ségre vágysz? Nem akarsz gyógy­szert be­venni? Most fi­gyelj, ezek­ről az éte­lek­ről nem is gon­dol­nád, hogy ké­pe­sek el­űzni a tü­ne­te­i­det.