CÍMKE: 'fájdalomcsillapító'

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Hal­lot­tad, hogy lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító? Ott nő az árok­par­ton, de az is lehet, hogy a saját ker­ted­ben!

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt.

FRISS HÍREK

Megrázó vallomás: függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Megrázó vallomás: függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Nadal 13 éve fo­lya­ma­to­san fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat szed. Már bánja, hogy ennyire meg­eről­tette magát.

Nadal 13 éve fo­lya­ma­to­san fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat szed.

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

Végre meg­törte a csen­det.

A 27 éves bom­bázó hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Szé­pen ki­tá­lalt a szí­nész­ről, aki mel­les­leg egy­kor a ked­vese volt.

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves Laura Plum­mer egyip­tomi nya­ra­lása.

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves nő egyip­tomi nya­ra­lása, mert fáj­da­lom­csil­la­pí­tót is vitt ma­gá­val.

Elküldték az orvosok, a fiatal nő meghalt a fájdalomcsillapítóktól

Elküldték az orvosok, a fiatal nő meghalt a fájdalomcsillapítóktól

Senki sem tu­dott a be­teg­sé­gé­ről.

Senki sem tu­dott a be­teg­sé­gé­ről, amire nem lett volna sza­bad be­szed­nie a tab­let­tá­kat.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A nor­vég át­lövő ren­ge­te­get ját­szott.

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

A brit sajtó fél­re­veri a ha­ran­go­kat és "ibupro­fén-ri­a­dót" em­le­get...

A brit sajtó fél­re­veri a ha­ran­go­kat és "ibupro­fén-ri­a­dót" em­le­get, mi­u­tán egy újabb ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta: a sok nép­szerű fáj­da­lom­csil­la­pító ha­tó­anya­gául szol­gáló ibupro­fén a várt­nál sok­kal job­ban nö­veli a magas vér­nyo­mást.

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mire jók a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók?

Mire jók a re­cept nél­küli fáj­da­lom­csil­la­pí­tók? A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ami­kor va­lami fáj, ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be.

Erős fájdalomcsillapítókon él Székhelyi József!

Erős fájdalomcsillapítókon él Székhelyi József!

Fáj­dal­mak kö­ze­pette is szín­padra állt!

Egy hét­tel ez­előtt szen­ve­dett ket­tős bor­da­tö­rést a szí­nész, aki meg­bot­lott az ud­va­ron, és egy szik­lába ütötte a mell­ka­sát.

Erős fájdalomcsillapítókat kap Cserhalmi György

Erős fájdalomcsillapítókat kap Cserhalmi György

A Nem­zet Szí­né­sze sú­lyos térd­mű­té­ten esett át, a Ri­post­nak azon­ban meg­szó­lalt.

A Nem­zet Szí­né­sze sú­lyos térd­mű­té­ten esett át, a Ri­post­nak azon­ban meg­szó­lalt.

Somló: "Tudom, hogy vége van, és nincs tovább, megyek Bajor után"

Somló: "Tudom, hogy vége van, és nincs tovább, megyek Bajor után"

Nem sze­dett fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat, mél­tó­ság­gal és tiszta tu­dat­tal várta, hogy szen­ve­dése véget érjen.

Kiderült: Ezzel a gyógyszerrel adagolta túl magát Prince!

Kiderült: Ezzel a gyógyszerrel adagolta túl magát Prince!

Nem vé­let­le­nül for­dult meg annyi­szor a gyógy­szer­tár­ban a csü­tör­tö­kön el­hunyt vi­lág­sztár!

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Így múlik el 2 perc alatt a fejfájásod

Az egész na­po­dat tönk­re­te­szi a vá­rat­la­nul fe­jedbe nyi­lalló éles fáj­da­lom? Ha nem cse­lek­szel gyor­san, akkor a fej­fá­jás úgy el­ha­tal­ma­so­dik raj­tad, hogy a mun­kádra sem tudsz fi­gyelni.

Meghökkentő fájdalomcsillapítók - amikről nem is gondolnád

Meghökkentő fájdalomcsillapítók

Gyors se­gít­ségre vágysz? Nem akarsz gyógy­szert be­venni? Most fi­gyelj, ezek­ről az éte­lek­ről nem is gon­dol­nád, hogy ké­pe­sek el­űzni a tü­ne­te­i­det.