CÍMKE: 'fájdalom'

Rossz hírt közölt az állapotáról Nagy Bogi

Rossz hírt közölt az állapotáról Nagy Bogi

A 16 éves ti­ni­sztár nem tudja, miért da­gadt fel a szeme.

A 16 éves ti­ni­sztár nem tudja, miért da­gadt fel a szeme. Fotót is csa­tolt.

Nincs túl jól: feldagadt a magyar szépségkirálynő arca

Nincs túl jól: feldagadt a magyar szépségkirálynő arca

Pol­gár Krisz­tá­nak ki­mű­töt­ték a fogát. A gyö­nyörű sztár­anyuka nehéz idő­sza­kon van túl.

Pol­gár Krisz­tá­nak ki­mű­töt­ték a fogát. A gyö­nyörű sztár­anyuka nehéz idő­sza­kon van túl.

Nincs jól Petruska: "durván túlterheltem a testem"

Nincs jól Petruska: "durván túlterheltem a testem"

Rossz hírt kö­zölt a ra­jon­gók­kal! Azt írta, még a nyári fel­lé­pé­sei is kér­dé­sessé vál­tak.

Rossz hírt kö­zölt a ra­jon­gók­kal! Azt írta, még a nyári fel­lé­pé­sei is kér­dé­sessé vál­tak.

Fájdalmas beavatkozás vár Majkára: rettenetesen félek

Fájdalmas beavatkozás vár Majkára: rettenetesen félek

A mű­sor­ve­zető-rap­per kény­te­len meg­csi­nál­tatni a fo­gait.

A mű­sor­ve­zető-rap­per kény­te­len meg­csi­nál­tatni a fo­gait.

Dancs Annamari kitálalt Kerényi Miklós Mátéról és a közös múltjukról

Dancs Annamari kitálalt Kerényi Miklós Mátéról és a közös múltjukról

Az Ope­rett­szín­ház szí­nész­nője úgy érzi, ko­ráb­ban túl­sá­go­san sze­rel­mes és naiv volt.

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

Ijesztő diagnózist kapott: gyógytornász kezeli Tatár Csillát

Ijesztő diagnózist kapott: gyógytornász kezeli Tatár Csillát

A csi­nos mű­sor­ve­zető na­gyon bízik abban, hogy el­ke­rül­heti a be­avat­ko­zást.

A csi­nos mű­sor­ve­zető bízik abban, hogy el­ke­rül­heti a be­avat­ko­zást.

Súlyos betegségéről vallott a magyar színésznő: pokoli fájdalmai voltak

Súlyos betegségéről vallott a magyar színésznő: pokoli fájdalmai voltak

Für Anikó kór­házba is ke­rült. Most ismét vissza­tért a szín­padra.

Für Anikó kór­házba is ke­rült. Most ismét vissza­tért a szín­padra.

Letelt a gyászév: erre készül Tahi Tóth László özvegye

Letelt a gyászév: erre készül Tahi Tóth László özvegye, Kárászy Szilvia

Egy év telt el a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész te­me­tése óta, és bár öz­ve­gye még gyá­szol, eny­hült benne a fáj­da­lom.

Hi­he­tet­len, hogy rohan az idő: egy év telt el a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész te­me­tése óta, és bár öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via még gyá­szol, eny­hült benne a fáj­da­lom. A zon­go­ra­mű­vész ér­de­kes dol­go­kat árult el a Ri­post­nak.

Pokoli fájdalom: Gerincsérvvel állt színpadra Freddie

Pokoli fájdalom: Gerincsérvvel állt színpadra Freddie

Bár nem­rég azt kö­zölte a ra­jon­gók­kal, hogy áp­ri­li­sig min­den fel­lé­pé­sét le­mondja, most mégis szín­padra lé­pett.

Bár nem­rég azt kö­zölte a ra­jon­gók­kal, hogy áp­ri­li­sig min­den fel­lé­pé­sét le­mondja, most mégis szín­padra lé­pett.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe.

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gyen fér­jé­től Koós Já­nos­tól.

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Szá­mos kol­léga és barát ér­ke­zett.

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek az éne­kes­től.

Ismét padlóra került, barátai féltik a magyar rappert

Ismét padlóra került, barátai féltik a magyar rappert

Kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott.

Ganxsta Zolee leg­utóbbi pár­kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott, a sza­kí­tás pedig meg­vi­selte a rap­pert: ennek több­ször is han­got is adott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak ahhoz, hogy egy új kap­cso­latba be­le­vesse magát.

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek. Réka most né­hány meg­ható sor­ban kö­szöni meg az együtt­ér­zést.

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

Szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett.

A mű­sor­ve­ze­tőt ret­te­ne­te­sen meg­rázta a va­sár­nap reg­gel ér­ke­zett gyász­hír, szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról.

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Imre bácsi pedig kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

Az előző napot együtt töl­töt­ték, Imre bácsi pedig kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

Fájdalmas hír: Gyászol az LGT legendája

Fájdalmas hír: Gyászol az LGT legendája

Nehéz na­po­kat él át a gi­tár­fe­no­mén-éne­kes...

Nehéz na­po­kat él át a gi­tár­fe­no­mén-éne­kes, aki né­hány napja vesz­tette el sze­re­tett édes­ap­ját. Sokan osz­toz­nak fáj­dal­má­ban.

Műtét vár rá: komoly fájdalmakkal küzd Nagy Feró

Műtét vár rá: komoly fájdalmakkal küzd Nagy Feró

A ze­nész min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti, ezért na­po­kon belül kés alá fek­szik.

A ze­nész min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti, ezért na­po­kon belül kés alá fek­szik.

Elege lett: Olimpiai bajnokunkat felemésztette a fájdalom

Elege lett: Olimpiai bajnokunkat felemésztette a fájdalom

Dusev-Ja­nics Na­tasa egy nyaki sérv miatt sok­szor sírva éb­redt.

Dusev-Ja­nics Na­tasa sok­szor sírva éb­redt. Tíz szá­za­lék esélyt lát arra, hogy újra la­pá­tot ra­gad­jon.

Dárdai Pál jól megjárta a véméndi focit

Dárdai Pál jól megjárta a véméndi focit

Meg­lepő sza­vak az ün­ne­pek­ről.

Meg­lepő sza­vak az ün­ne­pek­ről. A Her­tha edző­jé­nek fá­rasztó, mégis kel­le­mes volt a ma­gyar­or­szági pi­he­nés.

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra.

A Csak show és más semmi sár­mos sztárja be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra pén­te­ken este.

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­zető há­rom­éves volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak. Ez­után leg­kö­ze­lebb tíz évvel ké­sőbb hal­lott ap­já­ról.

A mű­sor­ve­zető há­rom­éves volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak. Ez­után leg­kö­ze­lebb tíz évvel ké­sőbb hal­lott ap­já­ról, aki­vel sosem ala­kult ki szo­ros kap­cso­lat.

Komoly fájdalmak közepette állt kamerák elé Vastag Csaba

Komoly fájdalmak közepette állt kamerák elé Vastag Csaba

Még a héten az egyik pró­bán sé­rült meg Vas­tag Csaba. A ge­rin­cét fáj­lalta.

Még a héten az egyik pró­bán sé­rült meg Vas­tag Csaba. A ge­rin­cét fáj­lalta.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, el­mondta, mi ve­ze­tett a sza­kí­tás­hoz.

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

A múlt­ban ke­zel­ték félre, emi­att je­len­leg is el­vi­sel­he­tet­len, nem szűnő fáj­dal­mak gyöt­rik.

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt az élet­mentő mű­té­ten át­esett Bo­ros­nak.

Nagy a baj: pokoli fájdalmak gyötrik Szorcsik Vikit

Nagy a baj: pokoli fájdalmak gyötrik Szorcsik Vikit

In­fú­zi­óra is kö­töt­ték.

Kór­házba ke­rült és in­fú­zi­óra is kö­töt­ték a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem sztár­ját.

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

A Csak show és más semmi adása köz­ben sé­rült meg. Azóta szen­ved a fáj­da­lom­tól, me­lyen fur­csa át­me­neti meg­ol­dás segít.

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll az éne­kesnő. Nem lesz egy­szerű dolga a Csak show és más sem­mi­ben.

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll az éne­kesnő. Nem lesz egy­szerű dolga a Csak show és más sem­mi­ben.

Rossz híreket kapott a magyar énekesnő: Ezért nem műthetik meg

Rossz híreket kapott a magyar énekesnő: Ezért nem műthetik meg

Az éne­kesnő a nyár egy ré­szét to­ló­szék­ben töl­tötte, mert lábra sem tu­dott állni a fáj­da­lom­tól. Kon­cert­jeit sorra le­mondja.

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Tatár Csilla tö­ké­le­tes pro­duk­ci­ója.

Tatár Csilla és Veréb Tamás igye­kez­nek tö­ké­le­tes pro­duk­ciót szín­padra vinni.

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Ezen a napon egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

Fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­i­ből még mára sem tu­dott fel­épülni.

Komoly fájdalmak gyötrik a magyar műsorvezetőt

Komoly fájdalmak gyötrik a magyar műsorvezetőt

A leg­rosszabb­kor jött...

A Né­met­or­szág­ban élő egy­kori té­vé­sen a le­hető leg­rosszabb­kor tört ki a fáj­dal­mas kéz­be­teg­ség.

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött. Fia most sú­lyos vádat fo­gal­ma­zott meg a ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött. Fia most sú­lyos vádat fo­gal­ma­zott meg a ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Curtist: szenved a rapper

Szörnyű fájdalmak gyötrik Curtist: szenved a rapper

Sú­lyos térd­sé­rü­lése hosszú évek óta meg­ke­se­ríti az éle­tét. A rész­le­tek­ről val­lott.

Sú­lyos térd­sé­rü­lése hosszú évek óta meg­ke­se­ríti az éle­tét. A rész­le­tek­ről val­lott.

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Egy éve halt meg Aradszky László. Le­telt a gyászév, de öz­ve­gye nem fe­lejt...

Egy éve halt meg Aradszky László, bár le­telt a gyászév, öz­ve­gye, Éva nem fe­lejt...

Képtelen feleszmélni a gyászból: teljesen kiborult Aradszky özvegye

Képtelen feleszmélni a gyászból: teljesen kiborult Aradszky özvegye

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes öz­ve­gyé­nek fáj­dal­mai nem eny­hül­nek.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes öz­ve­gyé­nek fáj­dal­mai nem eny­hül­nek.

Megtudtuk, fájdalmas beavatkozáson esett át Vámos Erika

Megtudtuk, fájdalmas beavatkozáson esett át Vámos Erika

A Több mint testőr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt az ál­la­po­tá­ról. Ke­mény pil­la­na­to­kat élt át a mű­tő­asz­ta­lon.

A Több mint testőr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt az ál­la­po­tá­ról. Ke­mény pil­la­na­to­kat élt át a mű­tő­asz­ta­lon.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Mar­git nénit ma is fel­zak­latja a tudat.

Mar­git nénit egy évvel a fia ha­lála után is fel­zak­latja, hogy nem oda te­met­ték Som La­jost, ahová ő és a ze­nész is sze­rette volna.

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Így nem lehet élni: fájdalmas döntést hozott Klapka György özvegye!

Az arany­em­ber fe­le­sé­gét fájó em­lé­kek kö­töt­ték a Nor­mafa utcai in­gat­lan­hoz, mely­ben fér­jé­vel élt, így úgy dön­tött, le­szá­mol a múlt­tal.

Ijesztő fotó, fájdalmas balesetet szenvedett Rippel Feri

Ijesztő fotó, fájdalmas balesetet szenvedett Rippel Feri

Az erő­mű­vész elég csú­nyán meg­sé­rült. Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tötte a képet, amin meg­mu­tatta a sebet.

Az erő­mű­vész elég csú­nyán meg­sé­rült. Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tötte a képet, amin meg­mu­tatta a sebet.

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

Fáj­dal­mas sorok...

A nép­szerű éne­kes fáj­dal­mas so­rok­ban és egy rajz­zal em­lé­ke­zett meg az évek­ről, amit együtt tölt­het­tek.

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio.

A gyo­mor­gyű­rű­nek és ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően több mint hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio. Az éne­kesre újabb ope­rá­ció várna...

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Azonnal meg kellett műteni Jacko lányát, nem érzett még ilyen kínt

Azonnal meg kellett műteni Jacko lányát, nem érzett még ilyen kínt

A 20 éves mo­dell nem for­dult idő­ben or­vos­hoz, így az utolsó pil­la­nat­ban kel­lett kés alá fe­küd­nie.

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

El kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től.

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Aggasztó fotó, a kórházból posztolt Kisó

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át a csi­nos ma­gyar rá­diós mű­sor­ve­zető. Or­vosi se­gít­ségre is szük­sége volt.

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át a csi­nos ma­gyar rá­diós mű­sor­ve­zető. Or­vosi se­gít­ségre is szük­sége volt.

Újabb lesújtó hírt kapott az életéért küzdő magyar színészlegenda

Újabb lesújtó hírt kapott az életéért küzdő magyar színészlegenda

Szék­he­lyi Jó­zsef hő­si­e­sen vi­seli be­teg­sé­gét, pedig po­koli fáj­dal­mai van­nak.

Szék­he­lyi Jó­zsef hő­si­e­sen vi­seli be­teg­sé­gét, pedig gyak­ran po­koli fáj­dal­mai van­nak.

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Molnár Anikó: mi lesz vele?

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Molnár Anikó: mi lesz vele?

Ha­tal­mas fáj­dal­mai van­nak Mol­nár Ani­kó­nak. Még az sem ki­zárt, hogy ha­ma­ro­san ope­rálni kell.

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már arra is re­á­lis esély van, hogy ha­tá­sos lesz a rá váró hossza­dal­mas ke­ze­lés.

Kritikus állapotban van Bangó Margit lánya, mozdulni sem tud

Kritikus állapotban van Bangó Margit lánya, mozdulni sem tud

He­tek­kel ez­előtt, egy ter­mál­für­dős lá­to­ga­tása után lett rosszul.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egyet­len lánya he­tek­kel ez­előtt, egy ter­mál­für­dős lá­to­ga­tása után lett rosszul.

Megrázó kitárulkozás, fájdalmairól vallott Tóth Vera

Megrázó kitárulkozás, fájdalmairól vallott Tóth Vera

A be­avat­ko­zás után gon­dot je­len­tett szá­mára az evés és az ivás, rosszul­lé­tei is vol­tak.

A be­avat­ko­zás után gon­dot je­len­tett szá­mára az evés és az ivás, rosszul­lé­tei is vol­tak.

Kín és fájdalom: ezt tette magával Istenes Bence

Kín és fájdalom: ezt tette magával Istenes Bence

Me­rész dön­tést ho­zott a ha­ma­ro­san újra apai örö­mök elé néző mű­sor­ve­zető.

Me­rész dön­tést ho­zott a ha­ma­ro­san újra apai örö­mök elé néző mű­sor­ve­zető.

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

A rap­per ba­rát­ját vesz­tette el.

Nem sokan gon­dol­ják, hogy a rap­per zord kül­seje érző szí­vet takar. Pedig így van, bár­mit meg­tenne pél­dául imá­dott kis­lá­nyá­ért, és sírni is szo­kott.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Cser­pes Laura vi­gasz­tal­ha­tat­lan.

Cser­pes Laura meg­ható sza­vak­kal bú­csú­zott el­vesz­tett ba­rát­já­tól.

Összeomlott Pataky Attila, amikor elhunyt a harmadik fia

Összeomlott Pataky Attila, amikor elhunyt a harmadik fia

1993. jú­lius 10-én hunyt el Kun Péter.

Az egész or­szá­got meg­rázta, ami­kor 1993. jú­lius 10-én mo­tor­bal­eset­ben el­hunyt Kun Péter, Kunos. Sír­já­hoz mai napig ki­jár­nak az együt­tes ra­jon­gói.

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül.

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül Pa­u­dits Bé­lá­nak. A Já­szai Mari-díjas szí­nész mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­gette az éle­tét, amit két­szer is meg­pró­bált el­dobni ma­gá­tól.

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. Fá­bián Juli ha­lála min­den­kit meg­ren­dí­tett.

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. Tóth Vera le­vél­lel kö­szön­tötte fel.

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Tra­gi­kus hírt kö­zölt.

Tra­gi­kus hírt kö­zölt a Fa­ce­book-ol­da­lán a Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tője.

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie.

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie.

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól, aki­nek ren­ge­te­get kö­szön­het. Na­gyon hi­á­nyozni fog neki az el­hunyt.

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól, aki­nek ren­ge­te­get kö­szön­het. Na­gyon hi­á­nyozni fog neki az el­hunyt.

Véres balesetet szenvedett a magyar szépségkirálynő

Véres balesetet szenvedett a magyar szépségkirálynő

A gyö­nyörű fi­a­tal lány si­e­tett...

A gyö­nyörű fi­a­tal lány si­e­tett a für­dő­szo­bá­ban, de a kap­ko­dás­nak rossz és fáj­dal­mas vége lett...

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk. Fia így em­lék­szik a napra, ami­kor saját ott­ho­ná­ban ta­lált rá élet­te­len tes­tére.

Nem hívták meg apja hagyatéki tárgyalására Náray Erikát!

Nem hívták meg apja hagyatéki tárgyalására Náray Erikát!

A szí­nésznő két éves volt, mikor a szü­lei el­vál­tak.

A szí­nésznő két éves volt, mikor a szü­lei el­vál­tak, édes­ap­já­val pedig on­nan­tól kezdve egy­ál­ta­lán nem volt kap­cso­lata. Oly­annyira nem ta­lál­koz­tak, hogy a ha­lála utáni ha­gya­téki tár­gya­lá­sá­ról sem ér­te­sí­tet­ték.

Ez fájhat, csúnyán megsérült Rippel Feri

Ez fájhat, csúnyán megsérült Rippel Feri

Az erő­mű­vész az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az ijesztő fel­vé­telt. Csú­nya sebek bo­rít­ják Rip­pel mind­két te­nye­rét.

Az erő­mű­vész az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az ijesztő fel­vé­telt. Csú­nya sebek bo­rít­ják Rip­pel mind­két te­nye­rét.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban...

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban is, hi­szen mind­ket­ten na­gyon korán néz­tek szembe a fel­dol­goz­ha­tat­lan­nal...

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Hosszú ideig gon­dos­ko­dott a mű­sor­ve­ze­tő­ről H. Tibor, aki anya­gi­lag is tá­mo­gatta őt.

Hosszú ideig gon­dos­ko­dott a mű­sor­ve­ze­tő­ről H. Tibor, aki anya­gi­lag is tá­mo­gatta őt. A férfi sze­rel­mes volt Baukó Évába, ezért nyúj­tott neki szál­lást, élel­met, és pénzt is adott neki. Az öt­gyer­me­kes apuka ön­zet­le­nül se­gí­tette az akkor szű­kö­sen élő egy­kori vil­la­la­kót.