CÍMKE: 'facebook'

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette amit meg­te­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, perre megy.

FRISS HÍREK

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de majd ná­lunk is be­ve­ze­tik.

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de ha be­vá­lik, ná­lunk is le lehet majd sza­vazni a be­jegy­zé­se­ket.

Magánéleti dráma: szakított menyasszonyával L.L. Junior?

Magánéleti dráma: szakított menyasszonyával L.L. Junior?

Úgy tűnik, újra fel­bon­totta el­jegy­zé­sét a rap­per.

Úgy tűnik, újra fel­bon­totta el­jegy­zé­sét L.L. Ju­nior és meny­asszo­nya, Kört­vé­lyessy Kinga!

Egy Disneylandben készült fotónak köszönheti életét egy 60 éves férfi

Egy Disneylandben készült fotónak köszönheti életét egy 60 éves férfi

Egy Fa­ce­boo­kon meg­osz­tott fo­tó­nak kö­szön­he­tően szer­zett ve­se­do­nort.

Egy Fa­ce­boo­kon meg­osz­tott fo­tó­nak kö­szön­he­tően szer­zett ma­gá­nak ve­se­do­nort.

Hibátlan popsit villantott, vérforraló üzenetet küld a magyar modell

Hibátlan popsit villantott, vérforraló üzenetet küld a magyar modell

Thai­föl­dön pihen az álom­szép fit­nesz­mo­dell, a hő­ség­ben is gon­dolt itt­hon fa­gyos­kodó ra­jon­gó­ira.

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Ott van a je­löl­tek kö­zött a ma­gyar csa­tár. Csü­tör­tö­kön az "Év ma­gyar lab­da­rú­gó­já­nak" vá­lasz­tot­ták.

Ott van a je­löl­tek kö­zött a ma­gyar csa­tár. Csü­tör­tö­kön az "Év ma­gyar lab­da­rú­gó­já­nak" vá­lasz­tot­ták.

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Shane Tusup be­szé­dére re­a­gált.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got vé­le­mé­nyé­nek.

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

A va­gány tanár állta a sza­vát, így a gye­re­kek 1 hét múlva írják a nagy­dol­go­za­tot.

Óriási újítás jön a Facebookon, ennek te is örülni fogsz

Óriási újítás jön a Facebookon, ennek te is örülni fogsz

A fej­lesz­tők igye­kez­nek jobbá tenni az él­ményt, így végre azt fog­juk látni a hír­fo­lyam­ban, amit sze­ret­nénk.

A fej­lesz­tők igye­kez­nek jobbá tenni az él­ményt, így végre azt fog­juk látni a hír­fo­lyam­ban, amit sze­ret­nénk.

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Vajon miért tet­ték?

Át­ne­vez­ték az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni Fa­ce­book-ol­da­lát, most már VV-sze­rep­lők ra­jon­gói ol­da­la­ként lehet el­érni. Vajon mi tör­tént?

Fel akarta szedni a TV2 műsorvezetőjét is VV Fanni elrablója!

Fel akarta szedni Orosz Barbit is VV Fanni elrablója!

Hát­bor­zon­gató...

Hát­bor­zon­gató do­logra buk­kant le­ve­le­zé­sei kö­zött a csi­nos tévés! Nem sokon múlt, hogy en­ge­dett a kö­ze­le­dés­nek...

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő, amit egy is­me­ret­len művel a kö­zös­ségi ol­da­lon az el­tűnt lány neve alatt.

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő, amit egy is­me­ret­len művel a kö­zös­ségi ol­da­lon az el­tűnt lány neve alatt.

Kemény szigorítás jön Facebookon, ennek nem fogsz örülni!

Kemény szigorítás jön Facebookon, ennek nem fogsz örülni!

Mos­tan­tól kezdve nem biz­tos, hogy jó ötlet egy cicát be­ál­lí­tani a saját arcod he­lyett profil­kép­nek.

Mos­tan­tól kezdve nem biz­tos, hogy jó ötlet egy cicát be­ál­lí­tani a saját arcod he­lyett profil­kép­nek.

Örömhír a facebookozóknak, hatalmas újítás jön a programban

Örömhír a facebookozóknak, hatalmas újítás jön a programban

Az üze­net­küldő al­kal­ma­zás, a Mes­sen­ger fog ala­po­san meg­vál­tozni.

Az üze­net­küldő al­kal­ma­zás, a Mes­sen­ger fog ala­po­san meg­vál­tozni a na­pok­ban. Már a kez­de­tek­től erre vár­tunk!

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Nem tudni hol van!

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban. Nem tudni hol van, nagy erők­kel ke­re­sik!

Hujber Feri elküldte a fenébe rajongóit és zavaros tanokat hirdet!

Hujber Feri elküldte a fenébe rajongóit és zavaros tanokat hirdet!

A szak­em­ber sze­rint csak fi­gye­lemre vá­gyik az egyre fur­csább be­jegy­zé­se­ket köz­zé­tevő szí­nész.

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Így nehéz lesz meg­ta­lálni.

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát, nem akarja, hogy meg­ta­lál­ják.

Kiverte a biztosítékot a hozzá közel állóknál Hujber Ferenc!

Kiverte a biztosítékot a hozzá közel állóknál Hujber Ferenc!

A Fa­ce­book-ol­dala alap­ján hó­na­pok óta vi­lá­gos, hogy semmi nincs rend­ben kö­rü­lötte.

A Fa­ce­book-ol­dala alap­ján hó­na­pok óta vi­lá­gos, hogy semmi nincs rend­ben kö­rü­lötte.

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

A ze­nész­nél be­telt a pohár.

A ze­nész­nél be­telt a pohár. Dör­ge­del­mes üze­net­ben kér­dezi, miért van ki­tiltva az éter­ből.

A szülők dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

A szülők nagy dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

Van, aki ká­ros­nak gon­dolja, mások sze­rint ár­tal­mat­lan. Meg­szó­lal­tak a pszi­cho­ló­gu­sok is.

Kiderült, miért kér meztelen képeket felhasználóitól a Facebook

Kiderült, miért kér meztelen képeket felhasználóitól a Facebook

Fur­csa tesztbe kez­dett a leg­na­gyobb kö­zös­ségi oldal.

Fur­csa tesztbe kez­dett a leg­na­gyobb kö­zös­ségi oldal.

Jimmy utódjának nevében verték át a sztárokat

Jimmy utódjának nevében verték át a sztárokat

A fi­a­tal éne­kes annyira be­dü­hö­dött, hogy egy ültő he­lyé­ben ala­po­san a pohár fe­ne­kére né­zett.

A fi­a­tal éne­kes annyira be­dü­hö­dött, hogy egy ültő he­lyé­ben ala­po­san a pohár fe­ne­kére né­zett. Min­den­ki­től el­né­zést kért.

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tet.

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi le­mez­pi­acra. Erre nem lehet fel­ké­szülni!

Élőben közvetítette öngyilkosságát, lányát hibáztatta a videóban

Élőben közvetítette öngyilkosságát, lányát hibáztatta a videóban

Úgy érezte sem­mibe vet­ték.

Az apa úgy érezte, hogy sem­mibe vet­ték, és férfi­as­sá­gá­tól fosz­tot­ták meg, ami­kor nél­küle dön­töt­tek.

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Ré­vész Sán­dor meg­ható poszt­tal em­lé­ke­zett meg Som La­jos­ról.

Ré­vész Sán­dor egy meg­ható poszt­tal em­lé­ke­zett meg a hét­főn el­hunyt Som La­jos­ról.

Előfizetős lesz az egyik szolgáltatás a Facebookon!

Előfizetős lesz az egyik szolgáltatás a Facebookon!

A kö­vet­kező he­tek­ben el­in­dul a csak előfi­ze­tők­nek szol­gál­ta­tott Fa­ce­boo­kos tar­ta­lom. Egye­lőre csak And­ro­i­don.

A kö­vet­kező he­tek­ben el­in­dul a csak előfi­ze­tők­nek szol­gál­ta­tott Fa­ce­boo­kos tar­ta­lom. Egye­lőre csak And­ro­i­don.

Börtönből netezett egy magyar rab

Börtönből netezett egy magyar rab

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről.

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről egy sop­ron­kő­hi­dai rab. A férfi per­rel fe­nye­ge­tő­zik, mivel sze­rinte túl kicsi a cella, és nem ízlik neki az étel.

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet. Hi­he­tet­len "ver­seny" miatt fáj­hat a szü­lők és ha­tó­sá­gok feje.

Újabb életveszélyes játék terjed a neten

Újabb életveszélyes játék terjed az interneten - aggódhatnak a szülők!

A Kék Bálna után újabb hát­bor­zon­gató játék ter­jed az in­ter­ne­ten. Ez­út­tal azon ver­se­nyez­nek a gye­re­kek, ki hi­ány­zik ott­hon a leg­job­ban, ha el­tű­nik 48 órára.

A Kék Bálna után újabb hát­bor­zon­gató játék ter­jed az in­ter­ne­ten. Ez­út­tal azon ver­se­nyez­nek a gye­re­kek, ki hi­ány­zik ott­hon a leg­job­ban, ha el­tű­nik 48 órára. Kül­föl­dön máris sok ag­go­da­lomra adott okot a játék.

Forró! Kelemen Anna vad aktvideót posztolt!

Forró! Kelemen Anna vad aktvideót posztolt!

A szőke ci­ca­baba vi­de­ó­blog­ger­ként ál­modta újra magát, és már több kisfil­met fel is töl­tött a vi­de­ó­meg­osz­tóra.

Be­lé­pett az in­ter­netbe Ke­le­men Anna - aho­gyan Vá­gási Feri mon­daná. A szőke ci­ca­baba vi­de­ó­blog­ger­ként ál­modta újra magát, és már több kisfil­met fel is töl­tött a vi­de­ó­meg­osz­tóra. A leg­na­gyobb vissz­hangja azon­ban egy né­hány má­sod­per­ces kis etűd­nek lett, ame­lyet a Fa­ce­boo­kon osz­tott meg.

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Áll a bál a csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Áll a bál a vá­lo­ga­tott csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Rengeteg édesanya szemébe csalt könnyet Szinetár Dóra üzenete

Rengeteg édesanya szemébe csalt könnyet Szinetár Dóra üzenete

A szí­nésznő Fa­ce­book-ol­da­lán egy meg­ható be­jegy­zés­sel em­lé­ke­zett meg a cso­dá­ról, amit ő már há­rom­szor is át­él­he­tett.

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta!

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta! Mégis ki tesz ilyet?

Aberrált férfi zaklatja a magyar nőket a Facebookon

Aberrált férfi zaklatja a magyar nőket a Facebookon

Ren­ge­teg nő tett pa­naszt.

Ren­ge­teg nő tett pa­naszt egy Fa­ceb­bok cso­port­ban, mi­u­tán egy férfi ré­misztő üze­ne­tek­kel zak­latta őket.

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Ki­írta ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

A nép­szerű szí­nész egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben írta ki ma­gá­ból gon­do­la­tait.

Ezt imádni fogod! Új funkció a Facebookon!

Ezt imádni fogod! Új funkció a Facebookon!

Jó­sze­ri­vel min­den­ki­nek akad olyan is­me­rőse, aki va­la­mi­lyen oknál fogva azt gon­dolja, éle­té­nek min­den egyes moz­za­na­tát meg kell örö­kí­te­nie, sőt meg is kell osz­ta­nia.

Jó­sze­ri­vel min­den­ki­nek akad olyan is­me­rőse, aki va­la­mi­lyen oknál fogva azt gon­dolja, éle­té­nek min­den egyes moz­za­na­tát meg kell örö­kí­te­nie...

Rántottcsirke-botrány miatt vizsgálódik a rendőrség

Rántottcsirke-botrány miatt vizsgálódik a rendőrség

El­ké­pesztő tör­té­net.

El­ké­pesztő tör­té­net, amit egy po­li­ti­kus rob­ban­tott ki.

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben! Neked már megy?

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben! Neked már megy?

Ko­ráb­ban Mark Zuc­ker­ber­gék is tar­tot­ták ma­gu­kat ahhoz, hogy a szö­ve­ges be­jegy­zé­sek egy­sze­rűek le­gye­nek.

Drámai titkot rejt Csenge kegyetlen gyilkosának Facebookja

Drámai titkot rejt Csenge kegyetlen gyilkosának Facebookja

Ha­ma­ro­san elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rül­het az a 20 éves fiú.

A két fi­a­tal kö­zött ben­ső­sé­ges vi­szony le­he­tett.

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Újabb vál­lal­ko­zá­sok me­het­nek tönkre a jö­vő­ben a Fa­ce­book leg­újabb fej­lesz­té­sé­nek kö­szön­he­tően. Min­den­esetre mi, fel­hasz­ná­lók megint na­gyon jól já­runk.

Újabb vál­lal­ko­zá­sok me­het­nek tönkre a jö­vő­ben a Fa­ce­book leg­újabb fej­lesz­té­sé­nek kö­szön­he­tően. Min­den­esetre mi megint jól já­runk.

Vigyázz: ha ilyen üzenetet kapsz Messengeren, ne nyisd meg!

Vigyázz: ha ilyen üzenetet kapsz Messengeren, ne nyisd meg!

El­sőre úgy tűnik, mintha egy is­me­rő­sünk kül­dene ne­künk egy vi­deót - va­ló­já­ban azon­ban át­ve­rés­ről van szó.

Értelmezhetetlen kép Orbán Viktor Facebook-oldalán. Valaki szórakozik?

Értelmezhetetlen kép Orbán Viktor Facebook-oldalán. Valaki szórakozik?

Értelmezhetetlen kép Orbán Viktor Facebook-oldalán. Valaki szórakozik?

Hac­ker­tá­ma­dás is szóba jöhet, a ki­ke­rült kép­nek aligha van ér­telme. Nem írtak mellé sem­mit...

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

A nyil­vá­nos Fa­ce­book cso­port­ban ta­lál­tunk az in­gye­nes szob­rocs­ká­kat.

A nyil­vá­nos Fa­ce­book cso­port­ban ta­lál­tunk a nulla fo­rin­tért át­ve­hető szob­rocs­kákra. Ugyan mű­anyag­ból ké­szül­tek, de fan­tasz­ti­kus fény­já­tékra ké­pe­sek.

Elképesztő levél landolt a magyar pornóguru netes postaládájában

Elképesztő levél landolt a magyar pornóguru netes postaládájában

Kovi ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor meg­nyi­totta az igen hosszú üze­ne­tet...

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Fan­ni­nak Sár­ke­reszt­úr­ról ve­szett nyoma múlt pén­te­ken, azóta ke­resi a rend­őr­ség és a szü­lei is.

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Mádai Vivi éppen jól meg­ér­de­melt nya­ra­lá­sát tölti kis csa­lád­já­val, leg­alábbis a fotói alap­ján erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Mádai Vivi éppen jól meg­ér­de­melt nya­ra­lá­sát tölti kis csa­lád­já­val, leg­alábbis a Fa­ce­book-fotói alap­ján erre lehet kö­vet­kez­tetni. Két napja je­lent­ke­zett be elő­ször víz­part mel­lől, a képen vi­szont hát­tal, egye­dül lát­ható. Leg­fris­sebb fo­tó­ján vi­szont az egész csa­lád pózol!

Vége! Örökre búcsút int a Facebook-nak a magyar énekesnő!

Vége! Örökre búcsút int a Facebook-nak a magyar énekesnő!

Bő hét hó­napja él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, most fur­csa üze­ne­tet tett közé. Vajon mi tör­tént?

Bő hét hó­napja él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, és a Ri­post című ma­ga­zin­mű­sor­ban már azt is el­árulta, össze is köl­tö­zött a sze­rel­mé­vel. Most azon­ban vá­rat­la­nul fur­csa üze­net bük­kant fel Nagy Adri pri­vát ol­da­lán - re­mél­jük, nincs nagy baj. Ez a pár mon­dat ag­gasztó.

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Ren­ge­teg vál­to­zást ve­zet­nek be.

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Óriási bejelentés Liptai Claudia szerelmétől, nagy durranásra készül

Óriási bejelentés Liptai Claudia szerelmétől, nagy durranásra készül

A híres cuk­rász már ko­ráb­ban tett egy ígé­re­tet, amit ha­ma­ro­san be fog vál­tani. Vajon mikor?

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

A sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Nem jöt­tek a fotók és be­jegy­zé­sek az Iron Lady­től, aki a sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Mi történt? Kétségbeesetten kért segítséget a magyar sztár DJ

Mi történt? Kétségbeesetten kért segítséget a magyar sztár DJ

Az egy­kori fel­nőttfil­mes le­mez­lo­vas azon­nali se­gít­sé­get kért.

Az egy­kori fel­nőttfil­mes le­mez­lo­vas azon­nali se­gít­sé­get kért is­me­rő­se­i­től.

Óriási változással rukkolt elő a Facebook, rá se fogsz ismerni!

Óriási változással rukkolt elő a Facebook, rá se fogsz ismerni!

Az újí­tá­sok nem egy­szerre lesz­nek lát­ha­tók min­den­ki­nél. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

Va­laki na­gyon dühös az úszóra.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon rosszul sze­replő ma­gyar úszó ellen akar­ják fel­bő­szí­teni az em­be­re­ket, for­dítva sült el a dolog. Ha­ma­ro­san meg is szűn­het az oldal.

Elképesztő újításra készül a Facebook: ezzel történelmet írnak

Elképesztő újításra készül a Facebook: ezzel történelmet írnak

A ma­ni­pu­lá­ció eddig el­kép­zel­he­tet­len csú­csa­ira ér­kez­het meg a Fa­ce­book.

A ma­ni­pu­lá­ció eddig el­kép­zel­he­tet­len csú­csa­ira ér­kez­het meg a Fa­ce­book.

Órákon belül visszakerült a kórházba a világhírű énekesnő

Órákon belül visszakerült a kórházba a világhírű énekesnő

A vi­lág­hírű Si­nead O'Con­nor nyíl­tan be­szélt arról: ön­gyil­kos akar lenni.

A vi­lág­hírű Si­nead O'Con­nor nem­ré­gi­ben nyíl­tan be­szélt arról, hogy ön­gyil­kos akar lenni.

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt!

Méregdrága biciklit akart lopni a tolvaj, csúnyán pórul járt! - videó

Azt hitte a rabló, hogy meg­ütötte a fő­nye­re­ményt, de végül őt ütöt­ték ren­de­sen.

Még a népszerű színészt is kiakadt, elkeseredetten keres lakást

Még a népszerű színészt is kiakadt, elkeseredetten keres lakást

A Fa­ce­boo­kon kér se­gít­sé­get, hogy ta­lál­jon egy át­me­neti ott­hont.

Mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

Végleges döntés? Mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

Ag­gód­nak a ra­jon­gók a szí­né­szért, aki egé­szen idáig aktív ré­szese volt a kö­zös­ségi ol­da­lak­nak. Hir­te­len nyoma ve­szett!

Ag­gód­nak a ra­jon­gók a szí­né­szért, aki egé­szen idáig aktív ré­szese volt a kö­zös­ségi ol­da­lak­nak. Hir­te­len nyoma ve­szett!

Kínos incidens: a saját Facebookján szóltak be Oszter Alexandrának!

Kínos incidens: a saját Facebookján szóltak be Oszter Alexandrának!

A szí­nész­nő­től nem áll messze a spi­ri­tu­a­li­tás.

A szí­nész­nő­től nem áll messze a spi­ri­tu­a­li­tás, emi­att il­lette őt ke­mény sza­vak­kal az is­me­rőse.

Komoly szigorítást vezetett be a Facebook!

Komoly szigorítást vezetett be a Facebook!

Ez a lépés be­te­het az ál­hí­rek­nek.

Sokat tehet ezzel az új lé­pé­sé­vel Fa­ce­book az ál­hí­rek és click­bait ellen a szak­ér­tők sze­rint.

Nem hiszed el, melyik milliárdos indulhat az elnöki posztért

Nem hiszed el, melyik milliárdos indulhat az elnöki posztért

Sokak sze­rint Trump meg­vá­lasz­tása után már bármi elő­for­dul­hat az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján.

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján, me­lyen ér­té­kük sze­rint rang­so­rol­ják a hí­res­sé­ge­ket.

Piercinget lövetett a babája arcába, nem kímélték a Facebookon az anyát!

Piercinget lövetett a babája arcába, nem kímélték a Facebookon az anyát!

A fe­le­lőt­len anya azt gon­dolja, hogy tet­szeni fog idő­sebb ko­rá­ban.

A fe­le­lőt­len anya azt gon­dolja, hogy tet­szeni fog idő­sebb ko­rá­ban a gye­rek­nek.

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Csa­pat­társa buk­tatta le a ki­váló mű­ug­rót, aki a szín­fa­lak mö­gött ké­szí­tett vi­deót.

Csa­pat­társa buk­tatta le a ki­váló mű­ug­rót, aki a szín­fa­lak mö­gött ké­szí­tett vi­deót. Egy másik nagy titka már ko­ráb­ban ki­de­rült.

Facebookról tudta meg a család, hogy meghalt az apuka

Facebookról tudta meg a család, hogy meghalt az apuka

Esé­lye sem volt a túl­élésre.

A 27 éves férfi csak az úton akart át­kelni, de egy fi­gyel­met­len ka­mi­on­so­főr el­gá­zolta - esé­lye sem volt a túl­élésre, több autó is át­haj­tott rajta.

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget.

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget. Rö­vi­de­sen meg­száll­hat­ják az egész eget, és akkor min­den meg­vál­to­zik a Föl­dön...

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

A leg­újabb funk­ció abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit.

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit.

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Semmi köze sincs az ol­dal­hoz.

Majd­nem 24 ezren kö­ve­tik azt az ol­dalt, ami­hez semmi köze a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Új, szuper funkcióval bővült a Messenger!

Új, szuper funkcióval bővült a Messenger!

In­nen­től a be­szél­ge­té­se­i­te­ket saját le­ját­szási lis­tá­val dob­hat­já­tok fel az új spo­tify-os be­épülő mo­dul­nak kö­szön­he­tően. Egy­sze­rűen te­le­pít­hető!

In­nen­től a be­szél­ge­té­se­i­te­ket saját le­ját­szási lis­tá­val dob­hat­já­tok fel az új spo­tify-os be­épülő mo­dul­nak kö­szön­he­tően. Egy­sze­rűen te­le­pít­hető!

Akarsz egy kis varázslatot? Ezt írd ki a Facebookra!

Akarsz egy kis varázslatot? Ezt írd ki a Facebookra!

20 éves a va­rázsló tör­té­nete.

20 éves a világ ked­venc va­rázs­ló­já­nak tör­té­nete. A kö­zös­ségi oldal egy remek öt­let­tel ün­ne­pel.

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

A Forma-1 sztárja nem áll be a sorba.

A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok sztárja nem áll be a sorba. Kép­te­len meg­ér­teni, mi a jó abban, ami vi­lág­szerte száz­mil­li­ó­kat tart láz­ban.

Beszálltak a sztárok Majka és Szabó Zsófi vitájába!

Beszálltak a sztárok Majka és Szabó Zsófi vitájába!

A rap­per és a mű­sor­ve­zető kel­le­met­len témán vi­tat­koz­tak össze, amit a hí­res­sé­gek sem hagy­tak szó nél­kül.

A rap­per és a mű­sor­ve­zető kel­le­met­len témán vi­tat­koz­tak össze, amit a hí­res­sé­gek sem hagy­tak szó nél­kül.

Új funkció a Facebook-on!

Új funkció a Facebook-on!

Ké­zen­fek­vő­nek tűnt a le­he­tő­ség, va­la­mi­ért mégis hosszú éve­ket kel­lett várni rá. Azt is nehéz el­kép­zelni, hogy ennyire bo­nyo­lult tech­ni­kai kér­dés lett volna ezt meg­ol­dani...

Ké­zen­fek­vő­nek tűnt a le­he­tő­ség, va­la­mi­ért mégis hosszú éve­ket kel­lett várni rá. Azt is nehéz el­kép­zelni, hogy ennyire bo­nyo­lult tech­ni­kai kér­dés lett volna ezt meg­ol­dani...

Bréking! Tibi atya nyomtalanul eltűnt!

Bréking! Tibi atya nyomtalanul eltűnt!

1,3 mil­lió ra­jongó ag­gó­dik. Imád­koz­zunk érte, Test­vé­rek!

Tibi atya ma reg­gelre el­tűnt. Hogy mi lehet az ok, egy­előre nem tudni. Ge­rilla-mar­ke­ting, vagy va­la­mi­lyen sza­bályt sér­tet­tek meg? Je­len­tet­ték őket? Tény­leg csak ta­lál­ga­tá­sok zaj­la­nak. Imád­koz­zunk érte!

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Áll a bál, Szalai Ádám a Facebookon vitatkozik a hozzászólókkal

Az év­for­du­lón nosz­tal­gi­á­zik az első Eb-gól­szer­zőnk, és nem hagyja szó nél­kül, ha be­szól­nak neki.

"Fiatal vagyok? Nem. Szép vagyok? Nem."

"Fiatal vagyok? Nem. Szép vagyok? Nem."

Hajni kő­ke­mény le­vele a tá­ma­dó­já­nak. Egy bő nap alatt több mint öt­ez­ren osz­tot­ták meg, és majd' tíz­ezer like-ot ka­pott már az a fi­a­tal lány. Bán­tot­ták őt...

Hajni kő­ke­mény le­vele a tá­ma­dó­já­nak.Egy bő nap alatt több mint öt­ez­ren osz­tot­ták meg, és majd' tíz­ezer like-ot ka­pott már az a fi­a­tal lány, aki né­hány napja a fő­vá­ros­ból Esz­ter­gomba uta­zott vo­nat­tal. Haj­nit ke­mény ver­bá­lis és egy­ben pszi­cho­ló­giai tá­ma­dás érte egy fi­a­tal­em­ber ré­szé­ről, ő nem vette ma­gára a dol­got, és kesz­tyűt hú­zott.

Mutatjuk, hogy kapod meg az új Like-jelet!

Mutatjuk, hogy kapod meg az új Like-jelet!

Két nap­pal ez­előtt írtuk meg, új funk­ciót kap a Fa­ce­book Like-gombja, most azt is ki­de­rí­tet­tük: Te is jo­go­sult vagy rá! Mu­tat­juk, mit kell ten­ned, hogy már hasz­nál­hasd is.

Két nap­pal ez­előtt írtuk meg, új funk­ciót kap a Fa­ce­book Like-gombja, most azt is ki­de­rí­tet­tük: Te is jo­go­sult vagy rá! Mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Új funkciót kap a Like-gomb!

Új funkciót kap a Like-gomb!

Ha­tal­mas siker volt né­hány hét­tel ez­előtt a Like-gomb új funk­ci­ója.

Ha­tal­mas siker volt né­hány hét­tel ez­előtt a Like-gomb új funk­ci­ója, amely a Hálát hi­va­tott ki­fe­jezni. A lila vi­rá­gocska azon­ban hamar el­tűnt a kí­ná­lat­ból és nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki vi­lág­szerte az el­tá­vo­lí­tása.

Ismét nagy a baj: pár óra és az utcára kerül a magyar mozilegenda

Ismét nagy a baj: pár óra és az utcára kerül a magyar mozilegenda

Újra össze­fo­gásra van szük­ség!

Éppen egy éve a Ri­post is be­szá­molt Szabó Már­ton drá­má­já­ról. A Mű­vész Mozi egy­kori ve­ze­tője akkor is nagy baj­ban volt.

Elege lett az Oscar-díjas magyar producernek, csúnyán kipakolt

Elege lett az Oscar-díjas magyar producernek, csúnyán kipakolt

Idén feb­ru­ár­ban még aligha akad­ha­tott An­ná­nál bol­do­gabb film­pro­du­cer.

Idén feb­ru­ár­ban még aligha akad­ha­tott Ud­vardy An­ná­nál bol­do­gabb film­pro­du­cer, hi­szen a Min­denki című kisfilm­mel el­hoz­hatta az Oscar-szob­rot a rö­vidfilm ka­te­gó­ri­á­ban. Az azóta el­telt négy hó­nap­ban azon­ban va­lami meg­vál­to­zott.