CÍMKE: 'facebook'

Fontos csúcstalálkozó: a V4-ek Budapesten egyeztettek

Fontos csúcstalálkozó: a V4-ek Budapesten egyeztettek

Rend­kí­vüli kor­mány­fői ta­lál­ko­zót tart ma Bu­da­pes­ten a négy vi­seg­rádi or­szág.

Rend­kí­vüli kor­mány­fői ta­lál­ko­zót tart ma Bu­da­pes­ten a négy vi­seg­rádi or­szág.

Agyhalottaknak nevezte Magyarországot a momentumos

Agyhalottaknak nevezte Magyarországot a momentumos

Ker­pel-Fro­nius Gábor sza­vai a Fa­ce­boo­kon lan­dol­tak.

Ker­pel-Fro­nius Gá­bor­nak egy nem­zet­közi fo­ci­meccsen si­ke­rült ennyire mélyre süllyed­nie.

Azt hitte, feltörték a Facebookját, telefonjára nézve jött a meglepetés

Azt hitte, feltörték a Facebookját, telefonjára nézve jött a meglepetés

Az idős nő poszt­jai el­kezd­tek ma­guk­tól tör­lődni.

Az idős nő poszt­jai el­kezd­tek ma­guk­tól tör­lődni, ezért je­len­tette az ese­tet a Fa­ce­book­nak.

V4NA: Pofátlanul lopja az MSZP a Brian élete című film egyik jelenetét

V4NA: Pofátlanul lopja az MSZP a Brian élete című film egyik jelenetét

Jog­sértő módon hasz­nálja fel fi­ze­tett Fa­ce­book-hir­de­té­se­i­ben a Brian élete című film egyik je­le­ne­tét a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt.

Kitálalt Bochkor Gábornak Csonka András: beismerte, hogy függő

Kitálalt Bochkor Gábornak Csonka András: beismerte, hogy függő

Be­látta, hogy nincs ér­telme to­vább tit­kolni. Te­le­fon­függő.

Be­látta, hogy nincs ér­telme to­vább tit­kolni. Te­le­fon­függő.

Totális cenzúra a Facebookon: letiltják a nekik nem tetsző oldalakat

Totális cenzúra a Facebookon: letiltják a nekik nem tetsző oldalakat

A Fa­ce­book le­til­totta a Me­di­a­works Hun­gary Zrt. által ki­adott lapok és hír­por­tá­lok hir­de­tési fi­ók­jait. A dön­tés ideo­ló­giai.

Erre kéri a rajongóit a magyar sztársportoló

Erre kéri a rajongóit a magyar sztársportoló

Babos Tímea az Ins­tag­ram-ol­da­lán tett be­je­len­tést.

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján 128. he­lyen álló Babos Tímea Ins­tag­ram-ol­da­lán tett be­je­len­tést. Fel­tör­ték ko­rábbi Fa­ce­book-ol­da­lát.

A Facebook politikai cenzúrát alkalmaz

A Facebook politikai cenzúrát alkalmaz

Ko­vács Zol­tán sze­rint po­li­ti­kai vagy ideo­ló­giai mo­ti­vá­ció miatt tilt­hatta le a Fa­ce­book a leg­na­gyobb ma­gyar mé­dia­vál­la­lat, a Me­di­a­works hir­de­tési fi­ók­ját a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Ko­vács Zol­tán sze­rint po­li­ti­kai vagy ideo­ló­giai mo­ti­vá­ció miatt tilt­hatta le a Fa­ce­book a leg­na­gyobb ma­gyar mé­dia­vál­la­lat, a Me­di­a­works hir­de­tési fi­ók­ját a kö­zös­ségi ol­da­lon. A nem­zet­közi kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár a Hír TV mű­so­rá­ban úgy vélte, a Fa­ce­book cen­zú­rát al­kal­ma­zott egy ma­gyar cég ellen.

Látványos, új funkcióval bővül a Facebook!

Látványos, új funkcióval bővül a Facebook!

A szü­le­tés­napi kö­szön­té­sek le­he­tő­sé­gét újítja meg a leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal.

A szü­le­tés­napi kö­szön­té­sek le­he­tő­sé­gét újítja meg a leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal.

Nemcsák Károlynak elege lett a csalókból

Nemcsák Károlynak elege lett a csalókból

A tár­su­lat tag­jai jó ideje je­lez­ték már a kö­zös­ségi oldal felé a prob­lé­mát.

A tár­su­lat tag­jai jó ideje je­lez­ték már a kö­zös­ségi oldal felé, hogy il­le­ték­te­le­nek bi­to­rol­ják a te­át­rum nevét, de eddig semmi sem tör­tént az ügy­ben.

Bangóné tovább folytatja a patkányozást

Bangóné tovább folytatja a patkányozást

Hiába kért bo­csá­na­tot.

Hiába kért bo­csá­na­tot Ban­góné Bor­bély Il­dikó MSZP-s kép­vi­selő az ATV-ben el­mon­dott bot­rá­nyos ki­je­len­té­séért, a meg­bá­nás a jelek sze­rint csak ámí­tás.

Durva, hogy még ezt is tudja rólunk a Facebook!

Durva, hogy még ezt is tudja rólunk a Facebook!

Ne­ki­ment Mark Zuc­ker­berg­nek egy­kori szo­ba­társa, Chris Hug­hes, a Fa­ce­book egyik ala­pí­tója.

Ne­ki­ment Mark Zuc­ker­berg­nek egy­kori szo­ba­társa, Chris Hug­hes, a Fa­ce­book egyik ala­pí­tója. A szak­em­ber sze­rint a Fa­ce­book­nak ijesz­tően nagy a ha­talma, ezért fel kel­lene da­ra­bolni a céget, ami "meg­fojtja a szó­lás­sza­bad­sá­got".

Készülj rá, teljesen megváltozik a Facebook

Készülj rá, teljesen megváltozik a Facebook

Több vál­to­zást is be­je­len­tett Mark Zuc­ker­berg.

Több vál­to­zást is be­je­len­tett Mark Zuc­ker­berg.

Gyurcsányné miatt cenzúrázta a Facebook a híres magyar háziasszonyt

Gyurcsányné miatt cenzúrázta a Facebook a híres magyar háziasszonyt

Na­gyon fi­gyel a Fa­ce­book, úgy tűnik, cen­zú­ráz­zák a po­li­ti­kai posz­to­kat.

Na­gyon fi­gyel a Fa­ce­book, úgy tűnik, cen­zú­ráz­zák a po­li­ti­kai posz­to­kat.

Facebookon lett gyanús a rendőröknek Bálint, borzalom, mit találtak

Facebookon lett gyanús a rendőröknek Bálint, borzalom, mit találtak

Több ezer gye­rek­pornó-fel­vé­telt ta­lál­tak nála, a férfi utána nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Brutális vége lett a Facebook-csevegésnek

Brutális vége lett a Facebook-csevegésnek

A fél­té­keny ba­rátnő meg­ké­selte a pár­ját, csak mert be­szélt egy másik nővel.

A fél­té­keny ba­rátnő meg­ké­selte a pár­ját, csak mert be­szélt egy másik nővel.

Világszerte leállt a Facebook, komoly hiba lépett fel

Világszerte leállt a Facebook, komoly hiba lépett fel

A Fa­ce­boo­kon kívül le­állt az Ins­tag­ram és a WhatsApp is.

A Fa­ce­boo­kon kívül le­állt az Ins­tag­ram és a WhatsApp is.

Utálják a Facebook-cenzúrát az európaiak

Utálják a Facebook-cenzúrát az európaiak

A el­uta­sít­ják a kö­zös­ségi média ön­ké­nyes és ideo­ló­gián ala­puló cen­zú­rá­ját.

A kö­zös­ségi média ön­ké­nyes és ideo­ló­gián ala­puló cen­zú­rá­ját az egész kon­ti­nen­sen el­uta­sít­ják - de­rült ki a Szá­zad­vég Pro­ject28 ku­ta­tá­sá­ból.

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Aggasztó hír jött, támadás érte Babos Timit

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető.

Is­me­ret­len hek­ker az el­kö­vető. A ma­gyar te­ni­sze­zőnő nő­vére tu­datta a kö­zös­ségi ol­dal­lal tör­tén­te­ket a vi­lág­hírű spor­toló ra­jon­gó­i­val.

Olyat posztolt Facebookra az anyuka, amit senkinek sem lett volna szabad látnia

Olyat posztolt Facebookra az anyuka, amit senkinek sem lett volna szabad látnia

A nő több ezer em­ber­rel osz­totta meg, ahogy fél­mez­te­le­nül ma­gá­hoz nyúl.

A nő több ezer em­ber­rel osz­totta meg, ahogy fél­mez­te­le­nül ma­gá­hoz nyúl.

Több tucat cég férhet az adatainkhoz

Több tucat cég férhet az adatainkhoz

A Fa­ce­book most azt vizs­gálja, ho­gyan jut­ha­tott hozzá több tucat tech­no­ló­giai vál­lal­ko­zás a fel­hasz­ná­lók ada­ta­i­hoz.

A Fa­ce­book most azt vizs­gálja, ho­gyan jut­ha­tott hozzá több tucat tech­no­ló­giai vál­lal­ko­zás a fel­hasz­ná­lók ada­ta­i­hoz.

Törli a Facebook az oltásellenes reklámokat

Törli a Facebook az oltásellenes reklámokat

Me­ré­szet lé­pett a kö­zös­ségi oldal.

Már a leg­na­gyobb kö­zös­ségi oldal is fel­lé­pett az ol­tás­el­le­nes rek­lá­mok ellen. Mindez az­után tör­tént, hogy az ame­ri­kai ka­nyaró jár­vány el­ter­jedt.

Alaposan kiakadt a magyar színésznő

Alaposan kiakadt a magyar színésznő

Dó­rá­nál be­telt a pohár és meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, hogy többé ne kell­jen szem­be­sül­nie a ne­ga­tív han­gok­kal.

Dó­rá­nál be­telt a pohár és meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, hogy többé ne kell­jen szem­be­sül­nie a ne­ga­tív han­gok­kal.

Szél Bernadett is megjárta, hogy írásra adta a fejét

Szél Bernadett is megjárta, hogy írásra adta a fejét

Szél Ber­na­dett bi­zo­nyí­totta, hogy nem tar­to­zott a ked­venc órái közé a nyelv­tan annak ide­jén.

Szél Ber­na­dett bi­zo­nyí­totta, hogy nem tar­to­zott a ked­venc órái közé a nyelv­tan annak ide­jén.

Sokkot kapott az anyuka, amikor megjelent előtte ez a Facebook-poszt

Sokkot kapott az anyuka, amikor megjelent előtte ez a Facebook-poszt

Ha az anyuka nem fe­dezi fel a posz­tot, kisfia meg­halt volna.

Ha az anyuka nem fe­dezi fel a poszt­ban a tü­ne­tek sorát, kisfia va­ló­szí­nű­leg meg­halt volna ál­má­ban.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

A sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

A sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Újított a Facebook, sokan fognak örülni ennek a húzásnak

Újított a Facebook, sokan fognak örülni ennek a húzásnak

Remek funk­ciót ve­ze­tett be a Fa­ce­book a Mes­sen­gerbe, fel­hasz­ná­lók mil­liói fog­nak örülni neki.

Remek funk­ciót ve­ze­tett be a Fa­ce­book a Mes­sen­gerbe, fel­hasz­ná­lók mil­liói fog­nak örülni neki. Kínos szi­tu­á­ci­ók­tól me­ne­kül­he­tünk.

A Facebook piszkos működése: Tiniket fizet le a cég

A Facebook piszkos működése: Tiniket fizet le a cég

Újabb bot­rá­nyos ügy de­rült ki!

Újabb bot­rá­nyos ügy de­rült ki a kö­zös­ségi oldal mű­kö­dé­sé­ről. Ezt senki sem gon­dolta volna.

Megváltozik a Facebook, eltűnik az alkalmazás

Megváltozik a Facebook, eltűnik az alkalmazás

Van, ami még nekik sem jön be.

Van, ami még a Fa­ce­book gu­ru­i­nak sem jön be, ezért kény­te­le­nek meg­szün­tetni az egyik al­kal­ma­zást.

A Facebook cenzúrázta a Hír TV-t

A Facebook cenzúrázta a Hír TV-t

"Eny­hén" náci mel­lék­zön­géjű fel­vé­tel a job­bi­kos es­kü­vőn.

Ismét sanda gyanú éb­red­het a kon­zer­va­tív sajtó mun­ka­tár­sa­i­ban, és ismét a ket­tős mérce durva meg­nyil­vá­nu­lá­sá­val ta­lál­koz­tunk. A Hír TV egy job­bi­kos es­kü­vőn ké­szült, eny­hén náci mel­lék­zön­géjű fel­vé­telt posz­tolt, de a jelek sze­rint a Fa­ce­boo­kon tilos az ilyen je­len­sé­gek bí­rá­lata.

Fegyverrel fenyegették meg a magyar lányt az interneten

Fegyverrel fenyegették meg a magyar lányt az interneten

Bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el azok, akik va­lót­lan tar­talmú lánc­le­vél­lel ke­se­rí­tet­ték meg Árvai Csilla éle­tét a Fa­ce­boo­kon.

Ne dőlj be, a Facebookon újabb álhír terjed

Ne dőlj be, a Facebookon újabb álhír terjed

Azt ter­jesz­tik, hogy a nem aktív ta­go­kat ki­dobja a Fa­ce­book a cso­por­tok­ból.

Azt ter­jesz­tik, hogy a nem aktív ta­go­kat ki­dobja a Fa­ce­book a cso­por­tok­ból.

Brutálisan megtámadták a fiatal nőt egy Faceook-fotó miatt

Brutálisan megtámadták a fiatal nőt egy Faceook-fotó miatt

A nőnek három foga is ki­tört és el­tört az áll­kap­csa is. A Fa­ce­book-profilja miatt ver­ték össze.

4,7 ezren nézik élőben a kormányinfót

4,7 ezren nézik élőben a kormányinfót

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a kor­mány­in­fót.

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Az eset ak­kora fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy a hir­dető végül tö­rölte a posz­tot. De csi­nált kép­er­nyő­men­tést!

Az eset ak­kora fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy a hir­dető végül tö­rölte a posz­tot.

Döbbenetes hasonlóság, megtalálták az eltűnt Ackermann Dávidot?

Döbbenetes hasonlóság, megtalálták az eltűnt Ackermann Dávidot?

A fiú 2009. szep­tem­ber 11-én este tűnt el a Mar­git­szi­get­ről.

A fiú 2009. szep­tem­ber 11-én este tűnt el a Mar­git­szi­get­ről.

Hihetetlen felvételek 2018-ról: ezek voltak a legnépszerűbb videók

Hihetetlen felvételek 2018-ról: ezek voltak a legnépszerűbb videók

6 perc­ben össze­fog­lal­ták az évet.

6 perc­ben össze­fog­lal­ták az év leg­nép­sze­rűbb vi­de­óit.

Ezek voltak 2018 legnépszerűbb videói a Facebookon!

Ezek voltak 2018 legnépszerűbb videói a Facebookon!

Nézd meg egy­ben!

Egy­más után vág­ták, így egy­ben meg lehet nézni az idei év leg­jobb vi­de­óit. A közel hat­per­ces mon­tázs ga­ran­tál­tan meg­ne­vet­tet!

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a világ másik fe­lé­ről, egé­szen pon­to­san Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Csúnyán beszóltak Tolvai Reninek, elképesztő, mit tett ezután

Csúnyán beszóltak Tolvai Reninek, elképesztő, mit tett ezután

A hí­res­sé­get nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal mi­nő­sí­tette egy nő.

A hí­res­sé­get nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal mi­nő­sí­tette egy nő. A sztár meg­le­pően re­a­gált.

Aggasztó jelentés: Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Aggasztó jelentés: Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Újabb sú­lyos hiba tör­tént, ez­út­tal 1500 al­kal­ma­zás fér­he­tett hozzá a kö­zös­ségi ol­dalra fel­töl­tött fo­tó­ink­hoz.

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Chuck Nor­ris­szal ké­szült közös fotó..

Chuck Nor­ris­szal közös képet posz­tolt a ma­gyar kor­mányfő a Fa­ce­boo­kon. Csak annyit írt hozzá: Elit ala­ku­lat...

Vírus terjed a Facebookon, erre inkább ne kattints rá a hírfolyamodban

Vírus terjed a Facebookon, erre inkább ne kattints rá a hírfolyamodban

A Fa­ce­book tud a hi­bá­ról, de nem akarja ki­ja­ví­tani.

A Fa­ce­book tud a hi­bá­ról, de nem akarja ki­ja­ví­tani.

Orbán Viktor: Komoly lehetőség kapujában álltok! Videó

Orbán Viktor: Komoly lehetőség kapujában álltok! Videó

Orbán Vik­tor a Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mia át­adá­sán járt, ami­ről egy össze­fog­laló vi­deót is posz­tolt.

Orbán Vik­tor a Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mia át­adá­sán járt, ami­ről egy össze­fog­laló vi­deót is posz­tolt a Fa­ce­book ol­da­lán. A mi­nisz­ter­el­nök egy hu­mo­ros meg­jegy­zést is tett a fut­bal­lis­ták­kal kap­cso­la­to­san.

Nyakig sáros a migrációs válságok kialakulásában a Facebook

Nyakig sáros a migrációs válságok kialakulásában a Facebook

Sok a ha­son­ló­ság a mos­ta­ná­ban ki­ala­kuló mig­rá­ciós vál­sá­gok kö­zött.

Sok a ha­son­ló­ság a mos­ta­ná­ban ki­ala­kuló mig­rá­ciós vál­sá­gok kö­zött.

Komoly gondok vannak a Facebookkal, kiakadtak a netezők

Komoly gondok vannak a Facebookkal, kiakadtak a netezők

Az Ins­tag­ram se mű­kö­dik meg­fe­le­lően, egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak. Nálad mi a hely­zet?

Réges-régen várt újítás érkezik a Messengerre!

Réges-régen várt újítás érkezik a Messengerre!

Ren­ge­teg vár­ták már.

Ren­ge­teg fej­fá­jás­tól kí­mél­het meg min­ket majd ez az új funk­ció!

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fi­ze­tett Black Fri­day hir­de­té­sek árasz­tot­ták el a Fa­ce­boo­kot, me­lyek adat­ha­lá­szok ol­da­la­i­hoz ve­zet­tek.

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál.

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál.

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

A szí­nész nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár. Az un­do­rí­tó­nál nincs jobb szó arra, amit egy is­me­ret­len művel hetek óta.

A szí­nész nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár. Az un­do­rí­tó­nál nincs jobb szó arra, amit egy is­me­ret­len művel hetek óta.

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát, mint ko­ráb­ban bár­mi­kor.

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Le is vi­de­ózta őket!

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

Egy szoft­ver­hiba volt az utolsó csepp.

Szoft­ver­hiba miatt több száz­ezer Go­ogle Plu­sos adata szi­vá­rog­ha­tott ki.

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét. Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét.

Hatalmas bajba kerülhet ma 12 órakor Mark Zuckerberg!

Hatalmas bajba kerülhet ma 12 órakor Mark Zuckerberg!

Az élő köz­ve­tí­tés­ből min­den ki­de­rül.

Élő köz­ve­tí­tés­ben bab­rál­hat ki vele az egyik leg­is­mer­tebb eti­kus ha­cker a Fa­ce­boo­kon.

Halott férfi üzent párjának a Facebookon

Halott férfi üzent párjának a Facebookon

Talán csak a leg­ször­nyűbb th­ril­le­rek tud­nak olyan szto­rit pro­du­kálni, ami egy Fel­cs­úton élő nővel tör­tént meg a va­ló­ság­ban.

Talán csak a leg­ször­nyűbb th­ril­le­rek tud­nak olyan szto­rit pro­du­kálni, ami egy Fel­cs­úton élő nővel tör­tént meg a va­ló­ság­ban. Me­lin­dá­nak ugyanis agy­vér­zés­ben el­hunyt párja üzent a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon. A döb­be­ne­tes él­mény­ről csak la­punk­nak me­sélt Pu­chin­ger Me­linda.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, szom­bat óta nincs meg!

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, aki szom­bat óta nincs meg! A ha­tó­ság a fi­a­tal fel­nőtt meg­ta­lá­lá­sá­ban a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját. Azt is el­árulta, hogy mi­lyen nevet ka­pott az új­szü­lött.

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Schobert Norbi úgy döntött, fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja a poszt­jait.

Norbi ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora egy ideig biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja ked­vence meg­szo­kott gya­ko­ri­ság­gal meg­je­lenő poszt­jait. Ezen a szo­kat­lan hely­ze­ten vál­toz­ta­tott most sokak pél­da­képe, mely­hez ma­gya­rá­za­tot is fű­zött!

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Itt va­lami na­gyon nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar. Ba­lázs az Ins­tag­ra­mon messze le­kö­rözi Hosszú Ka­tin­kát.

Itt va­lami na­gyon nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar. Ba­lázs az Ins­tag­ra­mon messze le­kö­rözi Hosszú Ka­tin­kát.

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon ra­jon­gó­i­nak.

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon ra­jon­gó­i­nak.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Négy gyermekkel az autóban Facebook-élőzött egy román sofőr

Négy gyermekkel az autóban Facebook-élőzött egy román sofőr

Élő­ben köz­ve­tí­tette Fa­ce­boo­kon ve­ze­tés köz­ben egy fi­a­tal román sofőr a sé­ta­ko­csi­ká­zá­sát négy gye­rek­kel.

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan.

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan, min­den napra van egy sok­koló öt­lete.

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Durva át­ve­rés tör­tént.

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szerda esti elő­adá­sára.

Ezért kapcsolták le a gépről az agyhalott kisbabát

Ezért kapcsolták le a gépről az agyhalott kisbabát

An­gyalka lett a kis­lá­nyom - írta ki Fa­ce­book ol­da­lára az az édes­anya, aki gyer­me­ké­ért har­colt.

An­gyalka lett a kis­lá­nyom - írta ki Fa­ce­book ol­da­lára az az édes­anya, aki ko­ráb­ban azért har­colt, hogy gyer­me­két ne kap­csol­ják le a lé­le­gez­te­tő­gép­ről.

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Újabb újí­tá­sok a Zuc­ker­berg-bi­ro­da­lom­ban! Vajon min­denki elé­ge­dett lesz?

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

A ra­jon­gók sok­kot kap­tak.

A ra­jon­gók sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a Fa­ce­book-be­jegy­zést.

Árulkodó jelek: Így mutatja meg a Facebook, ha megcsal a párod

Árulkodó jelek: Így mutatja meg a Facebook, ha megcsal a párod

Így mu­tatja meg könnyen part­ne­red fa­ce­bookja ha hűt­len, vagy fél­re­lép.

Így mu­tatja meg könnyen part­ne­red fa­ce­bookja ha hűt­len, vagy fél­re­lép.

Durván fenyegeti Zuckerberget az ISIS

Durván fenyegeti Zuckerberget az ISIS

A Fa­ce­book ala­pí­tó­ját le­fe­jezve áb­rá­zolja a ra­di­ká­lis szun­nita szer­ve­zet azzal fe­nye­ge­tőzve, hogy fel­tö­rik a Fa­ce­boo­kot.

A Fa­ce­book ala­pí­tó­ját le­fe­jezve áb­rá­zolja a ra­di­ká­lis szun­nita szer­ve­zet azzal fe­nye­ge­tőzve, hogy fel­tö­rik a Fa­ce­boo­kot.

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága...

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset, mert egy fi­a­tal a ve­ze­tés he­lyett a vi­de­óra kon­cent­rált.

Véleményterror: a 71 éves svéd nagypapa esete a Facebookkal

Véleményterror: a 71 éves svéd nagypapa esete a Facebookkal

A vég­ered­ményt még nem is­mer­jük, de könnyen lehet, hogy né­hány Fa­ce­book-be­jegy­zés miatt a bör­tönbe kerül.

Nem ír­hatja meg azt, amire gon­dol - fi­gyel­mez­tette a szerv az idős férfit. A vég­ered­ményt még nem is­mer­jük, de könnyen lehet, hogy né­hány Fa­ce­book-be­jegy­zés miatt a bör­tönbe kerül.

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

Botrány, durva, mit tettek a leszbikus magyar színésznő exével

Botrány, durva, mit tettek a leszbikus magyar színésznő exével

Kren­csey Hel­lá­nak ismét elege lett: ál­lí­tása sze­rint más­fél év mun­ká­ját vet­ték el tőle azok, akik fel­tör­ték az ol­da­lát.

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Több száz­ezer em­bert vert át azért, hogy a kat­tin­tá­sok­ból meg­gaz­da­god­has­son.

Durva, ezzel rukkolt elő a Facebook!

Durva, ezzel rukkolt elő a Facebook!

A Fa­ce­book el­in­dí­totta a saját ne­gyed­éves ma­ga­zin­ját a Grow-t. A gaz­da­go­kat érinti leg­in­kább a leg­újabb vál­to­zás. Meg­szó­lal­tak a ve­ze­tők is. Rész­le­te­kért kat­tints!

A Fa­ce­book el­in­dí­totta a saját ne­gyed­éves ma­ga­zin­ját a Grow-t. Leila Wo­o­ding­ton, a Fa­ce­book mar­ke­ting osz­tá­lyá­nak észak-eu­ró­pai ve­ze­tője sze­rint, a lap egy­fajta mar­ke­ting kam­pány, amely egy jö­ve­del­mező vál­lal­ko­zás kez­de­tét hi­va­tott be­ha­ran­gozni. Cél­juk nem más, mint: a cég­ve­ze­tők meg­nye­rése és az ügy­fe­leik ki­szol­gá­lása.