CÍMKE: 'facebook'

Támadásba lendült a leszbikus magyar színésznő, durva, amit tett!

Támadásba lendült a leszbikus magyar színésznő, durva, amit tett!

Egy­kori sze­rel­mé­nek a keze van abban, hogy a Fa­ce­book-ol­dala tel­jes egé­szé­ben el­tűnt a net­ről.

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Bár a szí­nész ismét meg­ta­lál­ható a kö­zös­ségi ol­da­lon, Pi­kali Ger­dá­val fel­töl­tött közös fo­tó­i­nak nyoma ve­szett.

Bár a szí­nész ismét meg­ta­lál­ható a kö­zös­ségi ol­da­lon, Pi­kali Ger­dá­val fel­töl­tött közös fo­tó­i­nak nyoma ve­szett.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val, ez­után talán a többi prob­léma is sorra ren­de­ző­dik majd.

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val, ez­után talán a többi prob­léma is sorra ren­de­ző­dik majd.

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

A ra­jon­gói után a pén­zét is bukja.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Egy hí­res­ség­nek nem árt, ha fel­vér­tezi magát jó adag ön­iró­ni­á­val. A mű­sor­ve­ze­tő­nek ez si­ke­rült.

Egy hí­res­ség­nek nem árt, ha fel­vér­tezi magát jó adag ön­iró­ni­á­val. A mű­sor­ve­zető egy­sze­rűen imádja, ha saját ma­gá­ról szóló vic­cet hall, vagy lát.

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Nem ez az első eset Svéd­or­szág­ban, ami­kor kor­lá­tozni pró­bál­ják az em­be­rek szó­lás­sza­bad­sá­gát.

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Leg­alábbis erre utalt Ka­tinka.

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady.

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

102 éves magyar dédnagypapa a Facebook legújabb sztárja

102 éves magyar dédnagypapa a Facebook legújabb sztárja

A jó hu­morú 102 éves pi­lis­csévi déd­nagy­pa­pá­ról, Bar­wig Fe­renc­ről déd­uno­kája töl­tött fel egy szelfit.

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

A Fa­ce­book hozta össze őket.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni. Pél­dául, hogy sze­re­lem volt har­ma­dik lá­tásra.

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

Az össze utas ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott.

Az össze utas ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott.

A britek bekeményítettek, komoly büntetésre számíthat a Facebook!

A britek bekeményítettek, komoly büntetésre számíthat a Facebook!

Ren­ge­te­get kell majd fi­zet­nie a cég­nek, ha ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó üze­ne­tek je­len­nek meg a fe­lü­le­te­i­ken.

Ren­ge­te­get kell majd fi­zet­nie a cég­nek, ha ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó üze­ne­tek je­len­nek meg a fe­lü­le­te­i­ken.

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Csúnyán összeszólalkozott Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Csúnyán összeszólalkozott Tápai Szabina és Kucsera Gábor

A rész­le­tek­ről a Mi­csoda Nők! hét­fői adá­sá­ban tá­lalt ki az egy­kori ka­ja­kos.

Aljas dolgot műveltek Jakupcsekkel, Liptai Claudia sem örülhet...

Aljas dolgot műveltek Jakupcsekkel, Liptai Claudia sem örülhet...

Vajon ki a tet­tes?

A fel­há­bo­ro­dott mű­sor­ve­zető ki­je­len­tette, hogy már meg is tette a szük­sé­ges jogi lé­pé­se­ket. De vajon ki lehet de­rí­teni, hogy ki a tet­tes?

Miért zsarol minket a Facebook?

Miért zsarol minket a Facebook? Mi ez az üzenet?

Meg­szo­ron­gat­ták Zuc­ker­ber­get, most pedig ő szo­ron­gat min­ket!

Meg­szo­ron­gat­ták Zuc­ker­ber­get, most pedig ő szo­ron­gat min­ket! Meg­lepő üze­ne­tet dob fel min­den­ki­nek a Fa­ce­book.

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Havi előfi­ze­tést kel­lene fi­zetni a kö­zös­ségi ol­dalra, így nem kel­lene a rek­lá­mo­kat nézni. De ál­lí­tó­lag marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Havi előfi­ze­tést kel­lene fi­zetni a kö­zös­ségi ol­dalra, így nem kel­lene a rek­lá­mo­kat nézni. De ál­lí­tó­lag marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Itt a vége, mindenkitől elbúcsúzott Hujber Ferenc!

Itt a vége, mindenkitől elbúcsúzott Hujber Ferenc!

Egy másik plat­for­mon foly­tatja.

A szí­nész hosszú be­jegy­zés­ben el­mél­ke­dett a lé­te­zés­ről és a ha­lál­ról, és arról, hogy egy másik plat­for­mon foly­tatja to­vább.

Hihetetlen, mit akart kipróbálni a gyilkos kamasz

Erre nincs magyarázat: hihetetlen, mit akart kipróbálni a gyilkos kamasz

Fa­ce­boo­kon szá­molt be.

A fiú édes­any­já­val és egy ba­rát­já­val is vég­zett. Ez­után Fa­ce­boo­kon szá­molt be a tör­tén­tek­ről.

Hahó, facebookosok! - így köszönt be Orbán a neten

Hahó, facebookosok! - így köszönt be Orbán a neten

Meg­kö­szönt min­den ta­ná­csot és tá­mo­ga­tást...

Meg­kö­szönt min­den ta­ná­csot és tá­mo­ga­tást...

Régóta várt, nagyszerű újítás jön a Facebookra!

Régóta várt, nagyszerű újítás jön a Facebookra!

A bot­rányt bot­rányra hal­mozó cég, ezzel az új funk­ci­ó­val akarja ki­csit ki­en­gesz­telni a fel­hasz­ná­ló­kat.

A bot­rányt bot­rányra hal­mozó cég, ezzel az új funk­ci­ó­val akarja ki­csit ki­en­gesz­telni a fel­hasz­ná­ló­kat.

Orbán Viktor: Nagy a felháborodás Brüsszelben a Facebook-ügy miatt

Orbán Viktor: Nagy a felháborodás Brüsszelben a Facebook-ügy miatt

"El­fo­gad­ha­tat­lan, hogy a Fa­ce­book adat­bá­zi­sát üz­leti és po­li­ti­kai kam­pány­cé­lokra fel­hasz­nál­ják az érin­tet­tek be­le­egye­zése nél­kül" - mondta a kor­mányfő.

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

Sötét titkok derültek ki: kiszivárgott a cégóriás belső levelezése

Sötét titkok derültek ki: kiszivárgott a cégóriás belső levelezése

A ve­ze­tő­sé­get az se ér­de­kelte, ha em­ber­éle­tekbe kerül a nö­ve­ke­dés.

A ve­ze­tő­sé­get az se ér­de­kelte, ha em­ber­éle­tekbe kerül a nö­ve­ke­dés.

Meghan Markle kiborult: máris megszabják neki, hogyan kell viselkednie

Meghan Markle kiborult: máris megszabják neki, hogyan kell viselkednie

Már nem fa­ce­boo­koz­hat töb­bet.

Harry her­ceg jö­ven­dő­be­lije ki­bo­rult, ami­ért már nem fa­ce­boo­koz­hat töb­bet.

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Ki tudja miért, de idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes...

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook!

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook!

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége.

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége. Most a be­jegy­zé­sek­nél tesz­tel­nek egy tel­je­sen új posz­to­lási le­he­tő­sé­get.

Ez felháborító, mindenkiből csúfot űzött az eltűnt magyar fiú!

Ez felháborító, mindenkiből csúfot űzött az eltűnt magyar fiú!

A Ka­na­dá­ban élő ma­gyar tinit egy or­szág ke­reste.

A Ka­na­dá­ban élő ma­gyar tinit egy or­szág ke­reste, most a Fa­ce­boo­kon je­lent­ke­zett.

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Mint is­me­re­tes a Fa­ce­book fel­há­bo­rító módon, a szó­lás­sza­bad­sá­got sértve cen­zú­rázta Lázár János bécsi be­szá­mo­ló­ját a mig­ráns­kér­dés­ről.

Mint is­me­re­tes a Fa­ce­book fel­há­bo­rító módon, a szó­lás­sza­bad­sá­got sértve cen­zú­rázta Lázár János bécsi be­szá­mo­ló­ját a mig­ráns­kér­dés­ről. Meg­sze­rez­tük a Zuc­ker­ber­gék által be­til­tott fil­met. Dönt­sön ki-ki maga, hogy mi erről a vé­le­mé­nye. Ez lenne a gyű­lö­let­kel­tés?

Bravó: Üdvözli a Facebook cenzúráját a Jobbik

Bravó: Üdvözli a Facebook cenzúráját a Jobbik

Bravó: Üdvözli a Facebook cenzúráját a Jobbik

Pro­pa­gan­da­mé­di­á­juk­ban kö­szön­töt­ték a li­be­rá­lis cen­zú­rát, Lázár János, mig­ráns­vi­de­ó­já­nak el­tá­vo­lí­tá­sát.

Házi pro­pa­gan­da­mé­di­á­juk­ban kö­szön­töt­ték a li­be­rá­lis cen­zú­rát, Lázár János bécsi, mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ó­já­nak el­tá­vo­lí­tá­sát.

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá Vámos Erikára

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá a TV2 gyönyörű sztárjára

Újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap.

A csi­nos mű­sor­ve­zető újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap az őt meg­ká­ro­sító vál­lal­ko­zó­tól.

Magánéleti dráma: szakított menyasszonyával L.L. Junior?

Magánéleti dráma: szakított menyasszonyával L.L. Junior?

Úgy tűnik, újra fel­bon­totta el­jegy­zé­sét L.L. Ju­nior és meny­asszo­nya, Kört­vé­lyessy Kinga!

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, Hajdú az iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­val.

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­val.

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Le lehet majd sza­vazni a posz­to­kat.

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de ha be­vá­lik, ná­lunk is le lehet majd sza­vazni a be­jegy­zé­se­ket.

Egy Disneylandben készült fotónak köszönheti életét egy 60 éves férfi

Egy Disneylandben készült fotónak köszönheti életét egy 60 éves férfi

Egy Fa­ce­boo­kon meg­osz­tott fo­tó­nak kö­szön­he­tően szer­zett ve­se­do­nort.

Egy Fa­ce­boo­kon meg­osz­tott fo­tó­nak kö­szön­he­tően szer­zett ma­gá­nak ve­se­do­nort.

Hibátlan popsit villantott, vérforraló üzenetet küld a magyar modell

Hibátlan popsit villantott, vérforraló üzenetet küld a magyar modell

Thai­föl­dön pihen az álom­szép fit­nesz­mo­dell.

Thai­föl­dön pihen az álom­szép fit­nesz­mo­dell, a hő­ség­ben is gon­dolt itt­hon fa­gyos­kodó ra­jon­gó­ira.

Óriási újítás jön a Facebookon, ennek te is örülni fogsz

Óriási újítás jön a Facebookon, ennek te is örülni fogsz

A fej­lesz­tők igye­kez­nek jobbá tenni.

A fej­lesz­tők igye­kez­nek jobbá tenni az él­ményt, így végre azt fog­juk látni a hír­fo­lyam­ban, amit sze­ret­nénk.

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Shane Tusup be­szé­dére re­a­gált.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got vé­le­mé­nyé­nek.

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Ott van a je­löl­tek kö­zött a ma­gyar csa­tár.

Ott van a je­löl­tek kö­zött a ma­gyar csa­tár. Csü­tör­tö­kön az "Év ma­gyar lab­da­rú­gó­já­nak" vá­lasz­tot­ták.

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

Nem hiszed el, lájkokkal úszták meg a dolgozatírást az egyik gimiben

A tanár állta a sza­vát, így a gye­re­kek 1 hét múlva írják a nagy­dol­go­za­tot.

A va­gány tanár állta a sza­vát, így a gye­re­kek 1 hét múlva írják a nagy­dol­go­za­tot.

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Ez tényleg durva: lájkokat vadásznak VV Fanni nevében

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő.

Talán már több is mint ke­gye­let­sértő, amit egy is­me­ret­len művel a kö­zös­ségi ol­da­lon az el­tűnt lány neve alatt.

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Vajon miért tet­ték?

Át­ne­vez­ték az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni Fa­ce­book-ol­da­lát, most már VV-sze­rep­lők ra­jon­gói ol­da­la­ként lehet el­érni. Vajon mi tör­tént?

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

Árad a szeretet Hosszú Katinka felé, egy ország szurkol neki

Bármi is tör­té­nik, a ra­jon­gók mind­vé­gig az úszónő mel­lett lesz­nek. Tusup nél­kül is imád­ják Ka­tin­kát.

Bármi is tör­té­nik, a ra­jon­gók mind­vé­gig az úszónő mel­lett lesz­nek. Tusup nél­kül is imád­ják Ka­tin­kát.

Fel akarta szedni a TV2 műsorvezetőjét is VV Fanni elrablója!

Fel akarta szedni a TV2 műsorvezetőjét is VV Fanni elrablója!

Hát­bor­zon­gató do­logra buk­kant le­ve­le­zé­sei kö­zött a csi­nos tévés! Nem sokon múlt, hogy en­ge­dett a kö­ze­le­dés­nek...

Hát­bor­zon­gató do­logra buk­kant le­ve­le­zé­sei kö­zött a csi­nos tévés! Nem sokon múlt, hogy en­ge­dett a kö­ze­le­dés­nek...

Kemény szigorítás jön Facebookon, ennek nem fogsz örülni!

Kemény szigorítás jön Facebookon, ennek nem fogsz örülni!

Mos­tan­tól kezdve nem biz­tos, hogy jó ötlet egy cicát be­ál­lí­tani a saját arcod he­lyett profil­kép­nek.

Mos­tan­tól kezdve nem biz­tos, hogy jó ötlet egy cicát be­ál­lí­tani a saját arcod he­lyett profil­kép­nek.

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok arra nem szá­mí­tot­tak, hogy a hely egyik kí­sér­tete majd a cso­port­ké­pü­kön buk­kan fel...

Örömhír a facebookozóknak, hatalmas újítás jön a programban

Örömhír a facebookozóknak, hatalmas újítás jön a programban

Az üze­net­küldő al­kal­ma­zás, a Mes­sen­ger fog ala­po­san meg­vál­tozni a na­pokba. Már a kez­de­tek­től erre vár­tunk!

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

A ze­nész­nél be­telt a pohár.

A ze­nész­nél be­telt a pohár. Dör­ge­del­mes üze­net­ben kér­dezi, miért van ki­tiltva az éter­ből.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban.

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban.

Hujber Feri elküldte a fenébe rajongóit és zavaros tanokat hirdet!

Hujber Feri elküldte a fenébe rajongóit és zavaros tanokat hirdet!

A szak­em­ber sze­rint csak fi­gye­lemre vá­gyik az egyre fur­csább be­jegy­zé­se­ket köz­zé­tevő szí­nész.

Kiverte a biztosítékot a hozzá közel állóknál Hujber Ferenc!

Kiverte a biztosítékot a hozzá közel állóknál Hujber Ferenc!

Semmi nincs rend­ben kö­rü­lötte.

A Fa­ce­book-ol­dala alap­ján hó­na­pok óta vi­lá­gos, hogy semmi nincs rend­ben kö­rü­lötte.

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát!

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát!

Jimmy utódjának nevében verték át a sztárokat

Jimmy utódjának nevében verték át a sztárokat

A fi­a­tal éne­kes be­dü­hö­dött.

A fi­a­tal éne­kes annyira be­dü­hö­dött, hogy egy ültő he­lyé­ben ala­po­san a pohár fe­ne­kére né­zett. Min­den­ki­től el­né­zést kért.

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Ré­vész Sán­dor egy meg­ható poszt­tal em­lé­ke­zett meg a hét­főn el­hunyt Som La­jos­ról.

Kiderült, miért kér meztelen képeket felhasználóitól a Facebook

Kiderült, miért kér meztelen képeket felhasználóitól a Facebook

Fur­csa tesztbe kez­dett a leg­na­gyobb kö­zös­ségi oldal.

Fur­csa tesztbe kez­dett a leg­na­gyobb kö­zös­ségi oldal: arra kéri a fel­hasz­ná­lóit, hogy üze­net­ben küld­jék el ma­guk­nak féltve őr­zött szex­ké­pe­i­ket.

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi pi­acra.

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi le­mez­pi­acra. Erre nem lehet fel­ké­szülni!

Előfizetős lesz az egyik szolgáltatás a Facebookon!

Előfizetős lesz az egyik szolgáltatás a Facebookon!

A kö­vet­kező he­tek­ben indul majd.

A kö­vet­kező he­tek­ben el­in­dul a csak előfi­ze­tők­nek szol­gál­ta­tott Fa­ce­boo­kos tar­ta­lom. Egye­lőre csak And­ro­i­don.

Újabb életveszélyes játék terjed az interneten - aggódhatnak a szülők!

Újabb életveszélyes játék terjed az interneten

A Kék Bálna után újabb hát­bor­zon­gató játék ter­jed az in­ter­ne­ten. Ez­út­tal azon ver­se­nyez­nek a gye­re­kek, ki hi­ány­zik ott­hon a leg­job­ban, ha el­tű­nik 48 órára.

Élőben közvetítette öngyilkosságát, lányát hibáztatta a videóban

Élőben közvetítette öngyilkosságát, lányát hibáztatta a videóban

Az apa úgy érezte, hogy sem­mibe vet­ték, és férfi­as­sá­gá­tól fosz­tot­ták meg, ami­kor nél­küle dön­töt­tek.

Az apa úgy érezte, hogy sem­mibe vet­ték, és férfi­as­sá­gá­tól fosz­tot­ták meg, ami­kor nél­küle dön­töt­tek.

Börtönből netezett egy magyar rab

Börtönből netezett egy magyar rab

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről egy sop­ron­kő­hi­dai rab. A férfi per­rel fe­nye­ge­tő­zik, mivel sze­rinte túl kicsi a cella, és nem ízlik neki az étel.

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről egy sop­ron­kő­hi­dai rab. A férfi per­rel fe­nye­ge­tő­zik, mivel sze­rinte túl kicsi a cella, és nem ízlik neki az étel.

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet.

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet. Jog­gal főhet a ha­tó­sá­gok és a szü­lők feje.

Forró! Kelemen Anna vad aktvideót posztolt!

Forró! Kelemen Anna vad aktvideót posztolt!

Ez vajon fent lehet a Fa­ce­book-on?

Be­lé­pett az in­ter­netbe Ke­le­men Anna - aho­gyan Vá­gási Feri mon­daná. A szőke ci­ca­baba vi­de­ó­blog­ger­ként ál­modta újra magát, és már több kisfil­met fel is töl­tött a vi­de­ó­meg­osz­tóra.

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Áll a bál a csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán.

Áll a bál a vá­lo­ga­tott csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Pedig csak Storck­tól vett bú­csút. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Rengeteg édesanya szemébe csalt könnyet Szinetár Dóra üzenete

Rengeteg édesanya szemébe csalt könnyet Szinetár Dóra üzenete

A szí­nésznő Fa­ce­book-ol­da­lán egy meg­ható be­jegy­zés­sel em­lé­ke­zett meg a cso­dá­ról, amit ő már há­rom­szor is át­él­he­tett.

Rántottcsirke-botrány miatt vizsgálódik a rendőrség

Rántottcsirke-botrány miatt vizsgálódik a rendőrség

El­ké­pesztő tör­té­net.

El­ké­pesztő tör­té­net, amit egy po­li­ti­kus rob­ban­tott ki.

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta! Mégis ki tesz ilyet?

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta!

Aberrált férfi zaklatja a magyar nőket a Facebookon

Aberrált férfi zaklatja a magyar nőket a Facebookon

Ren­ge­teg nő tett pa­naszt.

Ren­ge­teg nő tett pa­naszt egy Fa­ceb­bok cso­port­ban, mi­u­tán egy férfi ré­misztő üze­ne­tek­kel zak­latta őket.

Ezt imádni fogod! Új funkció a Facebookon!

Ezt imádni fogod! Új funkció a Facebookon!

Zse­ni­á­lis.

Jó­sze­ri­vel min­den­ki­nek akad olyan is­me­rőse, aki va­la­mi­lyen oknál fogva azt gon­dolja, éle­té­nek min­den egyes moz­za­na­tát meg kell örö­kí­te­nie, sőt meg is kell osz­ta­nia.

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben!

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben! Neked már megy?

Ko­ráb­ban Mark Zuc­ker­ber­gék is tar­tot­ták ma­gu­kat ahhoz, hogy a szö­ve­ges be­jegy­zé­sek egy­sze­rűek le­gye­nek.

Ko­ráb­ban Mark Zuc­ker­ber­gék is tar­tot­ták ma­gu­kat ahhoz, hogy a szö­ve­ges be­jegy­zé­sek egy­sze­rűek le­gye­nek.

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

A nép­szerű szí­nész egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben írta ki ma­gá­ból gon­do­la­tait.

A nép­szerű szí­nész egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben írta ki ma­gá­ból gon­do­la­tait.

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Itt a Facebook újítása! Vége a webshopoknak!

Meg­csi­nál­ták.

Újabb vál­lal­ko­zá­sok me­het­nek tönkre a jö­vő­ben a Fa­ce­book leg­újabb fej­lesz­té­sé­nek kö­szön­he­tően. Min­den­esetre mi megint jól já­runk.

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Súlyos döntést hozott Király L. Norbi, minden megváltozik

Jö­vője miatt tette a lé­pést.

Jö­vője miatt tette meg azt a fon­tos lé­pést, amely­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Drámai titkot rejt Csenge kegyetlen gyilkosának Facebookja

Drámai titkot rejt Csenge kegyetlen gyilkosának Facebookja

A két fi­a­tal kö­zött ben­ső­sé­ges vi­szony le­he­tett.

Ha­ma­ro­san elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rül­het az a 20 éves fiú, akit a 17 éves Csenge meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak. A két fi­a­tal kö­zött ben­ső­sé­ges vi­szony le­he­tett.

Vigyázz: ha ilyen üzenetet kapsz Messengeren, ne nyisd meg!

Vigyázz: ha ilyen üzenetet kapsz Messengeren, ne nyisd meg!

El­sőre úgy tűnik, mintha egy is­me­rő­sünk kül­dene ne­künk egy vi­deót.

El­sőre úgy tűnik, mintha egy is­me­rő­sünk kül­dene egy vi­deót - va­ló­já­ban át­ve­rés­ről van szó!

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

A nyil­vá­nos Fa­ce­book cso­port­ban ta­lál­tunk a nulla fo­rin­tért át­ve­hető szob­rocs­kákra. Ugyan mű­anyag­ból ké­szül­tek, de....

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Mádai Vivi éppen jól meg­ér­de­melt nya­ra­lá­sát tölti kis csa­lád­já­val, leg­alábbis a fotói alap­ján erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Értelmezhetetlen kép Orbán Viktor Facebook-oldalán. Valaki szórakozik?

Értelmezhetetlen kép Orbán Viktor Facebook-oldalán. Valaki szórakozik?

Értelmezhetetlen kép Orbán Viktor Facebook-oldalán. Valaki szórakozik?

Hac­ker­tá­ma­dás is szóba jöhet, a ki­ke­rült kép­nek aligha van ér­telme.

Hac­ker­tá­ma­dás is szóba jöhet, a ki­ke­rült kép­nek aligha van ér­telme.