CÍMKE: 'facebook'

A Facebook cenzúrázta a Hír TV-t

A Facebook cenzúrázta a Hír TV-t

"Eny­hén" náci mel­lék­zön­géjű fel­vé­tel.

A Hír TV egy job­bi­kos es­kü­vőn ké­szült, eny­hén náci mel­lék­zön­géjű fel­vé­telt posz­tolt, de a jelek sze­rint a Fa­ce­boo­kon tilos az ilyen je­len­sé­gek bí­rá­lata.

Ne dőlj be, a Facebookon újabb álhír terjed

Ne dőlj be, a Facebookon újabb álhír terjed

Azt ter­jesz­tik, hogy a nem aktív ta­go­kat ki­dobja a Fa­ce­book a cso­por­tok­ból.

Sok ezren nézik a kormányinfót

Sok ezren nézik a kormányinfót

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Orbán Vik­tor Fa­ce­book-ol­da­lán ren­ge­te­gen nézik élő­ben a mai kor­mány­in­fót. Sokan kí­ván­csiak a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza­ira.

Fegyverrel fenyegették a magyar lányt az interneten

Fegyverrel fenyegették a magyar lányt az interneten

Bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el azok, akik va­lót­lan tar­talmú lánc­le­vél­lel ke­se­rí­tet­ték meg Árvai Csilla éle­tét a Fa­ce­boo­kon.

Bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el azok, akik va­lót­lan tar­talmú lánc­le­vél­lel ke­se­rí­tet­ték meg Árvai Csilla éle­tét a Fa­ce­boo­kon.

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Az eset óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett.

Az eset ak­kora fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy a hir­dető végül tö­rölte a posz­tot. De va­la­ki­nek si­ke­rült kép­er­nyő­men­tést csi­nál­nia!

Döbbenetes hasonlóság, megtalálták az eltűnt Ackermann Dávidot?

Döbbenetes hasonlóság, megtalálták az eltűnt Ackermann Dávidot?

A fiú 2009. szep­tem­ber 11-én este tűnt el a Mar­git­szi­get­ről.

A fiú 2009. szep­tem­ber 11-én este tűnt el a Mar­git­szi­get­ről.

Hihetetlen felvételek 2018-ról: ezek voltak a legnépszerűbb videók

Hihetetlen felvételek 2018-ról: ezek voltak a legnépszerűbb videók

6 perc­ben össze­fog­lal­ták az évet.

6 perc­ben össze­fog­lal­ták az év leg­nép­sze­rűbb vi­de­óit.

Ezek voltak 2018 legnépszerűbb videói a Facebookon!

Ezek voltak 2018 legnépszerűbb videói a Facebookon!

Nézd meg egy­ben!

Egy­más után vág­ták, így egy­ben meg lehet nézni az idei év leg­jobb vi­de­óit. A közel hat­per­ces mon­tázs ga­ran­tál­tan meg­ne­vet­tet!

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a világ másik fe­lé­ről, egé­szen pon­to­san Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Csúnyán beszóltak Tolvai Reninek, elképesztő, mit tett ezután

Csúnyán beszóltak Tolvai Reninek, elképesztő, mit tett ezután

A hí­res­sé­get nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal mi­nő­sí­tette egy nő.

A hí­res­sé­get nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal mi­nő­sí­tette egy nő. A sztár meg­le­pően re­a­gált.

Aggasztó jelentés: Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Aggasztó jelentés: Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Újabb sú­lyos hiba tör­tént, ez­út­tal 1500 al­kal­ma­zás fér­he­tett hozzá a kö­zös­ségi ol­dalra fel­töl­tött fo­tó­ink­hoz.

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Chuck Nor­ris­szal ké­szült közös fotó..

Chuck Nor­ris­szal közös képet posz­tolt a ma­gyar kor­mányfő a Fa­ce­boo­kon. Csak annyit írt hozzá: Elit ala­ku­lat...

Vírus terjed a Facebookon, erre inkább ne kattints rá a hírfolyamodban

Vírus terjed a Facebookon, erre inkább ne kattints rá a hírfolyamodban

A Fa­ce­book tud a hi­bá­ról, de nem akarja ki­ja­ví­tani.

A Fa­ce­book tud a hi­bá­ról, de nem akarja ki­ja­ví­tani.

Orbán Viktor: Komoly lehetőség kapujában álltok! Videó

Orbán Viktor: Komoly lehetőség kapujában álltok! Videó

Orbán Vik­tor a Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mia át­adá­sán járt, ami­ről egy össze­fog­laló vi­deót is posz­tolt.

Orbán Vik­tor a Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mia át­adá­sán járt, ami­ről egy össze­fog­laló vi­deót is posz­tolt a Fa­ce­book ol­da­lán. A mi­nisz­ter­el­nök egy hu­mo­ros meg­jegy­zést is tett a fut­bal­lis­ták­kal kap­cso­la­to­san.

Nyakig sáros a migrációs válságok kialakulásában a Facebook

Nyakig sáros a migrációs válságok kialakulásában a Facebook

Sok a ha­son­ló­ság a mos­ta­ná­ban ki­ala­kuló mig­rá­ciós vál­sá­gok kö­zött.

Sok a ha­son­ló­ság a mos­ta­ná­ban ki­ala­kuló mig­rá­ciós vál­sá­gok kö­zött.

Komoly gondok vannak a Facebookkal, kiakadtak a netezők

Komoly gondok vannak a Facebookkal, kiakadtak a netezők

Az Ins­tag­ram se mű­kö­dik meg­fe­le­lően, egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak. Nálad mi a hely­zet?

Réges-régen várt újítás érkezik a Messengerre!

Réges-régen várt újítás érkezik a Messengerre!

Ren­ge­teg vár­ták már.

Ren­ge­teg fej­fá­jás­tól kí­mél­het meg min­ket majd ez az új funk­ció!

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fi­ze­tett Black Fri­day hir­de­té­sek árasz­tot­ták el a Fa­ce­boo­kot, me­lyek adat­ha­lá­szok ol­da­la­i­hoz ve­zet­tek.

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál.

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál.

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

A szí­nész nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár. Az un­do­rí­tó­nál nincs jobb szó arra, amit egy is­me­ret­len művel hetek óta.

A szí­nész nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár. Az un­do­rí­tó­nál nincs jobb szó arra, amit egy is­me­ret­len művel hetek óta.

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát, mint ko­ráb­ban bár­mi­kor.

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Le is vi­de­ózta őket!

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

Egy szoft­ver­hiba volt az utolsó csepp.

Szoft­ver­hiba miatt több száz­ezer Go­ogle Plu­sos adata szi­vá­rog­ha­tott ki.

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

A Facebook cenzúrázta ezt az Orbán-képet

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét. Köz­zé­tesszük azt, amit le­til­tot­tak.

Ismét ki­de­rült, hogy a Zuc­ker­berg-média meg­sérti a sza­bad vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás de­mok­ra­ti­kus alap­el­vét.

Hatalmas bajba kerülhet ma 12 órakor Mark Zuckerberg!

Hatalmas bajba kerülhet ma 12 órakor Mark Zuckerberg!

Az élő köz­ve­tí­tés­ből min­den ki­de­rül.

Élő köz­ve­tí­tés­ben bab­rál­hat ki vele az egyik leg­is­mer­tebb eti­kus ha­cker a Fa­ce­boo­kon.

Halott férfi üzent párjának a Facebookon

Halott férfi üzent párjának a Facebookon

Talán csak a leg­ször­nyűbb th­ril­le­rek tud­nak olyan szto­rit pro­du­kálni, ami egy Fel­cs­úton élő nővel tör­tént meg a va­ló­ság­ban.

Talán csak a leg­ször­nyűbb th­ril­le­rek tud­nak olyan szto­rit pro­du­kálni, ami egy Fel­cs­úton élő nővel tör­tént meg a va­ló­ság­ban. Me­lin­dá­nak ugyanis agy­vér­zés­ben el­hunyt párja üzent a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon. A döb­be­ne­tes él­mény­ről csak la­punk­nak me­sélt Pu­chin­ger Me­linda.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, szom­bat óta nincs meg!

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, aki szom­bat óta nincs meg! A ha­tó­ság a fi­a­tal fel­nőtt meg­ta­lá­lá­sá­ban a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját. Azt is el­árulta, hogy mi­lyen nevet ka­pott az új­szü­lött.

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Schobert Norbi úgy döntött, fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja a poszt­jait.

Norbi ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora egy ideig biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja ked­vence meg­szo­kott gya­ko­ri­ság­gal meg­je­lenő poszt­jait. Ezen a szo­kat­lan hely­ze­ten vál­toz­ta­tott most sokak pél­da­képe, mely­hez ma­gya­rá­za­tot is fű­zött!

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Itt va­lami na­gyon nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar. Ba­lázs az Ins­tag­ra­mon messze le­kö­rözi Hosszú Ka­tin­kát.

Itt va­lami na­gyon nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar. Ba­lázs az Ins­tag­ra­mon messze le­kö­rözi Hosszú Ka­tin­kát.

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

Rettentő kínos helyzetbe került Victoria Beckham, ezt nem magyarázza ki

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon ra­jon­gó­i­nak.

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára bízta, hogy he­lyette vá­la­szol­jon ra­jon­gó­i­nak.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Négy gyermekkel az autóban Facebook-élőzött egy román sofőr

Négy gyermekkel az autóban Facebook-élőzött egy román sofőr

Élő­ben köz­ve­tí­tette Fa­ce­boo­kon ve­ze­tés köz­ben egy fi­a­tal román sofőr a sé­ta­ko­csi­ká­zá­sát négy gye­rek­kel.

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ez most komoly? Újabb őrült ötlettel állt elő Alekosz

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan.

Ale­kosz fan­tá­zi­ája ha­tár­ta­lan, min­den napra van egy sok­koló öt­lete.

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Durva át­ve­rés tör­tént.

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szerda esti elő­adá­sára.

Ezért kapcsolták le a gépről az agyhalott kisbabát

Ezért kapcsolták le a gépről az agyhalott kisbabát

An­gyalka lett a kis­lá­nyom - írta ki Fa­ce­book ol­da­lára az az édes­anya, aki gyer­me­ké­ért har­colt.

An­gyalka lett a kis­lá­nyom - írta ki Fa­ce­book ol­da­lára az az édes­anya, aki ko­ráb­ban azért har­colt, hogy gyer­me­két ne kap­csol­ják le a lé­le­gez­te­tő­gép­ről.

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Újabb újí­tá­sok a Zuc­ker­berg-bi­ro­da­lom­ban! Vajon min­denki elé­ge­dett lesz?

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

A ra­jon­gók sok­kot kap­tak.

A ra­jon­gók sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a Fa­ce­book-be­jegy­zést.

Árulkodó jelek: Így mutatja meg a Facebook, ha megcsal a párod

Árulkodó jelek: Így mutatja meg a Facebook, ha megcsal a párod

Így mu­tatja meg könnyen part­ne­red fa­ce­bookja ha hűt­len, vagy fél­re­lép.

Így mu­tatja meg könnyen part­ne­red fa­ce­bookja ha hűt­len, vagy fél­re­lép.

Durván fenyegeti Zuckerberget az ISIS

Durván fenyegeti Zuckerberget az ISIS

A Fa­ce­book ala­pí­tó­ját le­fe­jezve áb­rá­zolja a ra­di­ká­lis szun­nita szer­ve­zet azzal fe­nye­ge­tőzve, hogy fel­tö­rik a Fa­ce­boo­kot.

A Fa­ce­book ala­pí­tó­ját le­fe­jezve áb­rá­zolja a ra­di­ká­lis szun­nita szer­ve­zet azzal fe­nye­ge­tőzve, hogy fel­tö­rik a Fa­ce­boo­kot.

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága...

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset, mert egy fi­a­tal a ve­ze­tés he­lyett a vi­de­óra kon­cent­rált.

Véleményterror: a 71 éves svéd nagypapa esete a Facebookkal

Véleményterror: a 71 éves svéd nagypapa esete a Facebookkal

A vég­ered­ményt még nem is­mer­jük, de könnyen lehet, hogy né­hány Fa­ce­book-be­jegy­zés miatt a bör­tönbe kerül.

Nem ír­hatja meg azt, amire gon­dol - fi­gyel­mez­tette a szerv az idős férfit. A vég­ered­ményt még nem is­mer­jük, de könnyen lehet, hogy né­hány Fa­ce­book-be­jegy­zés miatt a bör­tönbe kerül.

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

Botrány, durva, mit tettek a leszbikus magyar színésznő exével

Botrány, durva, mit tettek a leszbikus magyar színésznő exével

Kren­csey Hel­lá­nak ismét elege lett: ál­lí­tása sze­rint más­fél év mun­ká­ját vet­ték el tőle azok, akik fel­tör­ték az ol­da­lát.

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Több száz­ezer em­bert vert át azért, hogy a kat­tin­tá­sok­ból meg­gaz­da­god­has­son.

Durva, ezzel rukkolt elő a Facebook!

Durva, ezzel rukkolt elő a Facebook!

A Fa­ce­book el­in­dí­totta a saját ne­gyed­éves ma­ga­zin­ját a Grow-t. A gaz­da­go­kat érinti leg­in­kább a leg­újabb vál­to­zás. Meg­szó­lal­tak a ve­ze­tők is. Rész­le­te­kért kat­tints!

A Fa­ce­book el­in­dí­totta a saját ne­gyed­éves ma­ga­zin­ját a Grow-t. Leila Wo­o­ding­ton, a Fa­ce­book mar­ke­ting osz­tá­lyá­nak észak-eu­ró­pai ve­ze­tője sze­rint, a lap egy­fajta mar­ke­ting kam­pány, amely egy jö­ve­del­mező vál­lal­ko­zás kez­de­tét hi­va­tott be­ha­ran­gozni. Cél­juk nem más, mint: a cég­ve­ze­tők meg­nye­rése és az ügy­fe­leik ki­szol­gá­lása.

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban is el­jött a vál­tás ideje.

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban is el­jött a vál­tás ideje. A Duna-par­ton ké­szült fo­tóra cse­rélte le Tu­su­pot.

Újabb népszerű szolgáltatás válik fizetőssé a Facebookon!

Újabb népszerű szolgáltatás válik fizetőssé a Facebookon!

Jó pár Fa­ce­book-cso­port fog díjat szedni a tag­sá­gért.

Jó pár Fa­ce­book-cso­port fog díjat szedni a tag­sá­gért, ami ma még in­gye­ne­sen el­ér­hető.

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Egy hét­tel ez­előtt vesz­tek össze..

A két hí­res­ség egy hét­tel ez­előtt ve­szett össze egy­más­sal, ami­kor Jolly kri­ti­zálta Maj­káék VOLT Fesz­ti­válra írt him­nu­szát.

Támadásba lendült a leszbikus magyar színésznő, durva, amit tett!

Támadásba lendült a leszbikus magyar színésznő, durva, amit tett!

Kren­csey Hella ál­lítja, egy­kori sze­rel­mé­nek a keze van abban, hogy a Fa­ce­book-ol­dala tel­jes egé­szé­ben el­tűnt a vi­lág­há­ló­ról.

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Ismét aktív hasz­náló lett.

Közel egy év után ismét aktív hasz­ná­lója lett a Fa­ce­book­nak Ré­kasi Ká­roly.

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Ezen a róla szóló mémen röhög egy napja Hajdú Péter

Tud saját magán gú­nyo­lódni.

Egy hí­res­ség­nek nem árt, ha fel­vér­tezi magát jó adag ön­iró­ni­á­val. A mű­sor­ve­zető egy­sze­rűen imádja, ha saját ma­gá­ról szóló vic­cet hall, vagy lát.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val.

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val, ez­után talán a többi prob­léma is sorra ren­de­ző­dik majd.

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

A ra­jon­gói után a pén­zét is bukja.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk.

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Nem ez az első ilyen eset Svéd­or­szág­ban...

Nem ez az első eset Svéd­or­szág­ban, ami­kor kor­lá­tozni pró­bál­ják az em­be­rek szó­lás­sza­bad­sá­gát.

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

A sofőr és összes utasa ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott Ceg­léd­ber­cel­nél.

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady. Már dol­go­zik a meg­ol­dá­son.

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady.

102 éves magyar dédnagypapa a Facebook legújabb sztárja

102 éves magyar dédnagypapa a Facebook legújabb sztárja

A képre 32 ezer lájk és 1300 kom­ment ér­ke­zett.

A 102 éves pi­lis­csévi déd­nagy­pa­pá­ról, Bar­wig Fe­renc­ről déd­uno­kája töl­tött fel egy szelfit.

A britek bekeményítettek, komoly büntetésre számíthat a Facebook!

A britek bekeményítettek, komoly büntetésre számíthat a Facebook!

Ren­ge­te­get kell majd fi­zet­niük, ha ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó üze­ne­te­ket nem tör­lik egy­ből.

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni.

A mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni. De most ket­tős in­ter­jút vál­lal­tak, ma este a Pe­tőfi TV-n Dal­los Bo­gi­nál a 7kor Nálam talk­show-ban ven­dé­ges­ked­tek. Az in­ter­jú­ban né­hány ér­de­kes tör­té­net is elő­ke­rült, főleg arról, ho­gyan kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk.

Csúnyán összeszólalkozott Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Csúnyán összeszólalkozott Tápai Szabina és Kucsera Gábor

A rész­le­tek­ről a Mi­csoda Nők! hét­fői adá­sá­ban tá­lalt ki az egy­kori ka­ja­kos.

A rész­le­tek­ről a Mi­csoda Nők! hét­fői adá­sá­ban tá­lalt ki az egy­kori ka­ja­kos.

Aljas dolgot műveltek Jakupcsekkel, Liptai Claudia sem örülhet...

Aljas dolgot műveltek Jakupcsekkel, Liptai Claudia sem örülhet...

A fel­há­bo­ro­dott mű­sor­ve­zető ki­je­len­tette, hogy már meg is tette a szük­sé­ges jogi lé­pé­se­ket.

A fel­há­bo­ro­dott mű­sor­ve­zető már meg is tette a szük­sé­ges jogi lé­pé­se­ket.

Miért zsarol minket a Facebook?

Miért zsarol minket a Facebook? Mi ez az üzenet?

Meg­szo­ron­gat­ták Zuc­ker­ber­get, most pedig ő szo­ron­gat min­ket!

Meg­szo­ron­gat­ták Zuc­ker­ber­get, most pedig ő szo­ron­gat min­ket! Meg­lepő üze­ne­tet dob fel min­den­ki­nek a Fa­ce­book.

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Havi előfi­ze­tés lenne a kö­zös­ségi ol­dalra. De marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Havi előfi­ze­tés lenne a kö­zös­ségi ol­dalra. De ál­lí­tó­lag marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Itt a vége, mindenkitől elbúcsúzott Hujber Ferenc!

Itt a vége, mindenkitől elbúcsúzott Hujber Ferenc!

Egy másik plat­for­mon foly­tatja.

A szí­nész hosszú be­jegy­zés­ben el­mél­ke­dett a lé­te­zés­ről és a ha­lál­ról, és arról, hogy egy másik plat­for­mon foly­tatja to­vább.

Régóta várt, nagyszerű újítás jön a Facebookra!

Régóta várt, nagyszerű újítás jön a Facebookra!

Imádni fog­ják a fel­hasz­ná­lók!

A bot­rányt bot­rányra hal­mozó cég, ezzel az új funk­ci­ó­val akarja ki­csit ki­en­gesz­telni a fel­hasz­ná­ló­kat.

Erre nincs magyarázat: hihetetlen, mit akart kipróbálni a gyilkos kamasz

Erre nincs magyarázat: hihetetlen, mit akart kipróbálni a gyilkos kamasz

A fiú édes­any­já­val és egy ba­rát­já­val is vég­zett.

A fiú édes­any­já­val és egy ba­rát­já­val is vég­zett.

Sötét titkok derültek ki: kiszivárgott a cégóriás belső levelezése

Sötét titkok derültek ki: kiszivárgott a cégóriás belső levelezése

A ve­ze­tő­sé­get az se ér­de­kelte, ha em­ber­éle­tekbe kerül a nö­ve­ke­dés.

A ve­ze­tő­sé­get az se ér­de­kelte, ha em­ber­éle­tekbe kerül a nö­ve­ke­dés.

Orbán Viktor: Nagy a felháborodás Brüsszelben a Facebook-ügy miatt

Orbán Viktor: Nagy a felháborodás Brüsszelben a Facebook-ügy miatt

"El­fo­gad­ha­tat­lan, hogy az adat­bá­zist kam­pány­cé­lokra hasz­nál­ják."

"El­fo­gad­ha­tat­lan, hogy a Fa­ce­book adat­bá­zi­sát üz­leti és po­li­ti­kai kam­pány­cé­lokra fel­hasz­nál­ják."

Meghan Markle kiborult: megszabják neki, hogyan kell viselkednie

Meghan Markle kiborult: máris megszabják neki, hogyan kell viselkednie

Harry her­ceg jö­ven­dő­be­lije ki­bo­rult, ami­ért már nem fa­ce­boo­koz­hat töb­bet.

Ez felháborító, mindenkiből csúfot űzött az eltűnt magyar fiú!

Ez felháborító, mindenkiből csúfot űzött az eltűnt magyar fiú!

A Ka­na­dá­ban élő ma­gyar tinit egy or­szág ke­reste, most a Fa­ce­boo­kon je­lent­ke­zett.

Komoly gondok a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg nem reagál a hírekre

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon. Most rossz lóra tett annyi szent...

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon. Most rossz lóra tett annyi szent...

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Megszereztük Lázár János betiltott videóját!

Meg­sze­rez­tük a be­til­tott fil­met.

Mint is­me­re­tes a Fa­ce­book fel­há­bo­rító módon, a szó­lás­sza­bad­sá­got sértve cen­zú­rázta Lázár János bécsi be­szá­mo­ló­ját a mig­ráns­kér­dés­ről.

Bravó: Üdvözli a Facebook cenzúráját a Jobbik

Bravó: Üdvözli a Facebook cenzúráját a Jobbik

Bravó: Üdvözli a Facebook cenzúráját a Jobbik

Összenő, ami össze­tar­to­zik.

Pro­pa­gan­da­mé­di­á­juk­ban kö­szön­töt­ték a li­be­rá­lis cen­zú­rát, Lázár János bécsi, mig­rán­sok­ról szóló vi­de­ó­já­nak el­tá­vo­lí­tá­sát. Összenő, ami össze­tar­to­zik.

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook a napokban!

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook!

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége. Most a be­jegy­zé­sek­nél tesz­tel­nek egy tel­je­sen új posz­to­lási le­he­tő­sé­get.

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége. Most a be­jegy­zé­sek­nél tesz­tel­nek egy tel­je­sen új posz­to­lási le­he­tő­sé­get.