CÍMKE: 'exatlon hungary'

Nem riadnak vissza a konfliktusoktól, újabb sztárokkal erősített a TV2

Nem riadnak vissza a konfliktusoktól, újabb sztárokkal erősített a TV2

Fel­ké­szül­tek csa­pat­tár­sa­ik­ból az Exat­lon Hun­gary új ver­seny­zői.

Fel­ké­szül­tek csa­pat­tár­sa­ik­ból az Exat­lon Hun­gary új ver­seny­zői.

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt.

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt, úgy érezte, ez a leg­jobb, amit tehet.

Különös titokra derült fény: fegyveres őrök vigyáznak Palik Lászlóra

Különös titokra derült fény: fegyveres őrök vigyáznak Palik Lászlóra

El­ké­pesztő biz­ton­sági ké­szült­ség van az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sain.

El­ké­pesztő biz­ton­sági ké­szült­ség van az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sain.

Elképesztő, mit művelt a kamerák előtt az Exatlon Hungary sztárja

Elképesztő, mit művelt a kamerák előtt a TV2 sztárja

Hiába ve­szí­tett az Exat­lon ver­se­nyé­ben a ma­gyar csa­pat, Ung­vári Mik­lós bá­mu­la­tos dol­got tett a pá­lyán.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd...

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár. Három napig biz­to­san nem lép pá­lyára.

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Szi­dó­nia öröm­mel hagyta el az Exa­ton Hun­gary for­ga­tá­sát a pén­teki pár­baj után.

Szi­dó­nia öröm­mel hagyta el az Exa­ton Hun­gary for­ga­tá­sát a pén­teki pár­baj után.

Véget ért számára a verseny: kitálalt a TV2 sztárja

Véget ért számára a verseny: kitálalt a TV2 sztárja

Gyar­mati Panka el­me­sélte, ő ho­gyan látta a pén­tek esti pár­bajt, és mit gon­dol a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Gyar­mati Panka el­me­sélte, ő ho­gyan látta a pén­tek esti pár­bajt, és mit gon­dol a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Két­ségbe esett Palik be­je­len­té­sé­től.

Két­ségbe esett Palik be­je­len­té­sé­től.

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan...

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan könnyen a be­il­lesz­ke­dés, aho­gyan azt gon­dolta. Tár­sai a háta mö­gött gú­nyo­lód­nak rajta.

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

Nem állt a sze­ren­cse a Baj­no­kok mel­lett. El­ve­szí­tet­ték az egyik ver­seny­ző­jü­ket.

Nem állt a sze­ren­cse a Baj­no­kok mel­lett. El­ve­szí­tet­ték az egyik ver­seny­ző­jü­ket.

Ezért vállalta el a TV2 műsorát a dögös magyar sztár

Ezért vállalta el a TV2 műsorát a dögös magyar sztár

Újabb ta­gok­kal erő­söd­tek a Baj­no­kok az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyé­ben. Sáf­rány Emese már alig várta, hogy ki­utaz­zon.

Újabb ta­gok­kal erő­söd­tek a Baj­no­kok az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyé­ben.

Erre senki sem számított: újabb sztárokkal erősített a TV2

Erre senki sem számított: újabb sztárokkal erősített a TV2

Palik László be­je­len­té­sén sokan meg­le­pőd­tek.

Palik László be­je­len­té­sén sokan meg­le­pőd­tek.

Ezért verhették el csúnyán a mexikóiak a TV2 sztárjait

Ezért verhették el csúnyán a mexikóiak a TV2 sztárjait

Nagy kü­lönb­ség­gel győz­tek.

A ma­gyar nem­zeti csa­pat ke­mé­nyen ké­szül a vissza­vá­góra.

Durva, mire vállalkozott Palik László

Durva, mire vállalkozott Palik László

Kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött.

Az Exat­lon Hun­gary há­zi­gaz­dája kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött a me­xi­kói mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Hét­főn újabb mér­földkő kö­vet­ke­zik.

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó csa­pata ellen száll harcba a ma­gyar "vá­lo­ga­tott".

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár. Ismét nem­zet­közi vi­a­dalt lát­hat­nak a nézők!

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár. Ismét nem­zet­közi vi­a­dalt lát­hat­nak a nézők!

Hatalmas a tét az Exatlonban: sokat bukhat a TV2 sztárja

Hatalmas a tét: sokat bukhat a TV2 sztárja

Ung­vári Mik­lós re­méli, hogy újra mel­lé­jük áll a sze­ren­cse, és ismét győz­tes­ként tá­voz­hat­nak a pár­baj­ról a Ki­hí­vók­kal szem­ben.

Ung­vári Mik­lós re­méli, hogy újra mel­lé­jük áll a sze­ren­cse.

Elképesztő bejelentés, új sztárral erősít a TV2 műsora

Elképesztő bejelentés, új sztárral erősít a TV2 műsora

Hétfő este je­len­tik be a hírt a ver­seny­zők­nek. Erre biz­to­san senki sem szá­mí­tott!

Hétfő este je­len­tik be a hírt a ver­seny­zők­nek. Erre biz­to­san senki sem szá­mí­tott!

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Bár­mennyire is sze­re­tett volna to­vább ver­se­nyezni, az or­vo­sok nem en­ged­ték.

Rengeteg pénzzel lett gazdagabb az Exatlon Hungary versenyzője

Rengeteg pénzzel lett gazdagabb az Exatlon Hungary versenyzője

Sok iz­gal­mat lát­hat­tak a nézők.

Sok iz­gal­mat lát­hat­tak a nézők a műsor má­so­dik adá­sá­ban is.

Exkluzív részletek: ezért küldték haza a forgatásról a TV2 sztárját

Exkluzív részletek: ezért küldték haza a forgatásról a TV2 sztárját

Sé­rü­lése miatt nem tudta to­vább foly­tatni az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyét.

Sé­rü­lése miatt nem tudta to­vább foly­tatni az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyét a ma­gyar baj­nok spor­toló.