CÍMKE: 'exatlon hungary'

Őszintén vallott a folytatásról Palik László

Őszintén vallott a jövőjéről Palik László

Így vé­le­ke­dett saját sze­re­pé­ről a foly­ta­tást il­le­tően.

Különös szerepben tűnt fel a TV2 sztárja, így még nem láttad

Különös szerepben tűnt fel a TV2 sztárja, így még nem láttad

Az Exat­lon Hun­gary sztár­jai kü­lön­le­ges fo­tók­kal nosz­tal­gi­áz­nak.

Megható, beteg kisfiú álmát váltotta valóra a TV2 sztárja

Megható, beteg kisfiú álmát váltotta valóra a TV2 sztárja

Csil­logó sze­mek­kel és hi­he­tet­len bol­dog­ság­gal fo­gadta a mind­össze 9 éves Ro­lika Ung­vári Mik­lóst.

Csil­logó sze­mek­kel és hi­he­tet­len bol­dog­ság­gal fo­gadta a mind­össze 9 éves Ro­lika Ung­vári Mik­lóst.

Mindenki erre várt: ő az Exatlon Hungary győztese

Mindenki erre várt: ő az Exatlon Hungary győztese

Végre ki­de­rült.

El­ké­pesztő iz­gal­mak után, végre ki­de­rült ki az a ver­senyző, aki ha­za­vi­heti a 20 mil­lió fo­rin­tos fő­dí­jat.

Kiakadt a TV2 sztárja: így nyilatkozott a társáról

Kiakadt a TV2 sztárja: így nyilatkozott a társáról

Palik László félve kér­dezte meg, mi a prob­léma a két lány kö­zött. Kata azon­ban egy­ből el­mondta, mi bántja.

Palik László félve kér­dezte meg, mi a prob­léma a két lány kö­zött.

Drámai pillanatok, búcsúzott a TV2 sztárja

Drámai pillanatok, búcsúzott a TV2 sztárja

Ki­ala­kult a fiúk TOP 3-as me­ző­nye.

Ki­ala­kult a fiúk TOP 3-as me­ző­nye az Exat­lon Hun­gary-ben! Alig pár nap és ki­de­rül, ki lesz a végső győz­tes.

Riválisát vitte randizni: így vélekedett utána a TV2 sztárja

Riválisát vitte randizni: így vélekedett a találkozóról a TV2 sztárja

A Baj­no­kok ver­seny­zője exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el a ran­de­vú­ról.

Megműtötték a TV2 sztárját, nehéz hetek várnak rá

Megműtötték a TV2 sztárját, nehéz hetek várnak rá

Dor­ina még az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ban sé­rült meg sú­lyo­san, az or­vo­sok uta­sí­tá­sára kel­lett fel­ad­nia a já­té­kot.

Dor­ina még az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ban sé­rült meg sú­lyo­san, az or­vo­sok uta­sí­tá­sára kel­lett fel­ad­nia a já­té­kot.

Könnyes búcsút vett a TV2 sztárja, ezt mondta utána

Könnyes búcsút vett a TV2 sztárja, ezt mondta utána

Az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ból ismét egy Ki­hívó esett ki, a pár­baj után el­sza­kadt nála a cérna.

Az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ból ismét egy Ki­hívó esett ki.

Nem sikerült a randi: kikosarazta társát az Exatlon Hungary versenyzője

Nem sikerült a randi: kikosarazta társát az Exatlon Hungary versenyzője

Hiába hívta ran­dira a Ki­hí­vók női ver­seny­ző­jét a Baj­no­kok já­té­kosa, a fi­a­tal lány könnyű­szer­rel ki­ko­sa­razta őt.

Kitálalt a TV2 sztárja, ezt gondolja Dombi Rudolfról

Kitálalt a TV2 sztárja, ezt gondolja Dombi Rudolfról

Vajon si­ke­rült tisz­tázni a konflik­tust?

Vajon si­ke­rült tisz­tázni a konflik­tust?

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Már csak pár nap van hátra és ki­de­rül, ki lesz a műsor nyer­tese.

Már csak pár nap van hátra és ki­de­rül, ki lesz a műsor nyer­tese.

Búcsúzott a TV2 sztárja: így vélekedik az elmúlt időszakról

Búcsúzott a TV2 sztárja: így vélekedik az elmúlt időszakról

Ung­vári Mik­lós ba­rát­já­val, Esz­ter­gá­lyos Pat­rik­kal szem­ben ma­radt alul a pén­tek esti pár­baj­ban.

Ung­vári Mik­lós ba­rát­já­val, Esz­ter­gá­lyos Pat­rik­kal szem­ben ma­radt alul a pén­tek esti pár­baj­ban.

Őszinte vallomás: nehéz napokat élt meg a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: nehéz napokat élt meg a TV2 sztárja

Ung­vári Mik­lós él­vezte az Exat­lon Hun­gary min­den pil­la­na­tát, ám neki is vol­tak hul­lám­völ­gyei.

Ung­vári Mik­lós él­vezte az Exat­lon Hun­gary min­den pil­la­na­tát, ám neki is vol­tak hul­lám­völ­gyei.

Kiakadt a TV2 sztárja: dühösen nyilatkozott a társáról

Kiakadt a TV2 sztárja: dühösen nyilatkozott a társáról

Reni ismét csa­ló­dott Ru­di­ban.

Reni úgy érzi, hogy Rudi nem vi­sel­ke­dett csa­pat­ka­pi­tány­hoz mél­tóan.

Újabb balhé: durva szavakkal illették a TV2 sztárját

Újabb balhé: durva szavakkal illették a TV2 sztárját

El­kez­dő­dött az egyéni játék.

Az Exat­lon­ban el­kez­dő­dött az egyéni játék, már nin­cse­nek csa­pa­tok. A Baj­no­kok ver­seny­zői nem kí­mél­ték a tár­su­kat.

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től.

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője 99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től.

Ennyi volt, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Ennyi volt, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Ő már nem küzd­het to­vább a fő­dí­jért.

Az egyéni játék előtt, a Baj­no­kok közül kel­lett tá­voz­nia az egyik já­té­kos­nak. Ő már nem küzd­het to­vább, a 20 mil­lió fo­rin­tos fő­dí­jért.

Megrázó emlékek: balesetéről vallott a TV2 sztárja

Megrázó emlékek: balesetéről vallott a TV2 sztárja

Ki­de­rült, miért ret­teg a ma­da­rak­tól az Exat­lon Hun­gary egy­kori baj­nok ver­seny­zője.

Ki­de­rült, miért ret­teg a ma­da­rak­tól az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zője.

Durván kiakadt a TV2 sztárja, ezt állítja

Durván kiakadt a TV2 sztárja, ezt állítja

Dombi Ru­dolf­nak nem si­ke­rült győ­ze­del­mes­ked­nie pén­tek este.

Dombi Ru­dolf­nak nem si­ke­rült győ­ze­del­mes­ked­nie a pén­tek esti Exat­lon ver­se­nyé­ben.

Őszinte vallomás: így vélekedik társairól a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: így vélekedik társairól a TV2 sztárja

Mur­vai Lívia pén­tek este bú­csú­zott.

Mur­vai Lívia pén­tek este bú­csú­zott az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ból.

Hatalmas fordulat: ez vár a TV2 sztárjaira

Hatalmas fordulat: ez vár a TV2 sztárjaira

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői még na­gyobb ki­hí­vás előtt áll­nak, hi­szen tel­jes for­du­la­tot vesz az ext­rém sport­re­a­lity, bú­csút in­te­nek a sokat em­le­ge­tett csa­pat­szel­lem­nek.

Három hó­nap­nyi el­ké­pesztő küz­de­lem után az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői még na­gyobb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Senki sem érti: furcsa dolgot állít a TV2 sztárja

Senki sem érti: furcsa dolgot állít a TV2 sztárja

Az Exat­lon Hun­gary nézői nem értik a Baj­no­kok ered­mé­nyét. Most meg­szó­lalt a pi­ro­sak csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Az Exat­lon Hun­gary nézői nem értik a Baj­no­kok ered­mé­nyét.

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Végül hét­főn pó­tol­ták be a pár­bajt.

A pén­teki el­ma­radt pár­bajt végül hét­főn pó­tol­ták be.

Kiakadtak a nézők: szándékosan provokálta társát a TV2 sztárja

Kiakadtak a nézők: szándékosan provokálta társát a TV2 sztárja

Dombi Ru­dolf sokak sze­rint most túl­lőtt a célon.

Dombi Ru­dolf sokak sze­rint most túl­lőtt a célon.

Őrületes, ezt művelte a testével a TV2 sztárja

Őrületes, ezt művelte a testével a TV2 sztárja

A Ki­hí­vók egy­kori já­té­kosa vissza­for­dít­ha­tat­lan dol­got tett, videó is ké­szült róla. Ám nem csak ő az egyet­len, aki ezt be­vál­lalta. Bán Norbi mel­lett Kása And­rás is fon­tos dön­tést ho­zott.

A Ki­hí­vók egy­kori já­té­kosa vissza­for­dít­ha­tat­lan dol­got tett.

Hatalmas botrány: így sértegette társait a TV2 sztárja

Hatalmas botrány: így sértegette társait a TV2 sztárja

Mischin­ger Péter nem ke­gyel­me­zett.

Mischin­ger Péter nem ke­gyel­me­zett a volt csa­pat­tár­sa­i­nak.

Kórházba került, műteni kellett a TV2 sztárját

Kórházba került, műteni kellett a TV2 sztárját

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát a sé­rü­lése után egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták, ahol kö­zöl­ték vele a rossz hírt.

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát a sé­rü­lése után egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták, ahol kö­zöl­ték vele a rossz hírt.

Komoly vádak: durván támadják a TV2 sztárját

Komoly vádak: durván támadják a TV2 sztárját

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát nem kí­mé­lik a nézők ami­att, aho­gyan a csa­pat­tár­sá­val vi­sel­ke­dett.

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát nem kí­mé­lik a nézők ami­att, aho­gyan a csa­pat­tár­sá­val vi­sel­ke­dett. Vajon kinek van igaza a tör­té­net­ben?

Furcsa dolgot művelt a TV2 sztárja: ezt tette, mikor nem vette a kamera

Furcsa dolgot művelt a TV2 sztárja: ezt tette, mikor nem vette a kamera

Fodor Raj­mund kü­lö­nös dol­got árult el Ung­vári Mik­lós­ról.

Fodor Raj­mund kü­lö­nös dol­got árult el Ung­vári Mik­lós­ról.

Őrületesen dögös: szexi fotók kerültek elő a TV2 sztárjáról

Őrületesen dögös: szexi fotók kerültek elő a TV2 sztárjáról

Lívi mo­dell­ként is dol­go­zik.

A szőke szép­ség nem csak az Exat­lon Hun­ga­ryben nyű­gözi le a férfi­a­kat. A hét­köz­na­pok­ban Lívi mo­dell­ként is dol­go­zik.

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

A Baj­no­kok ver­seny­zője rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Majd­nem két napig volt lázas.

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot...

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Fodor Raj­mund szü­le­tés­napja nem úgy in­dult, ahogy sze­rette volna, csa­pat­tár­sai na­gyon ag­gód­nak.

Fodor Raj­mund szü­le­tés­napja nem úgy in­dult, ahogy sze­rette volna, csa­pat­tár­sai na­gyon ag­gód­nak.

Drámai pillanatok: sírva fakadt a műsorban a TV2 sztárja

Drámai pillanatok: sírva fakadt a műsorban a TV2 sztárja

Ge­len­csér Timi nem tudta fel­dol­gozni a ve­re­sé­get.

Ge­len­csér Timi nem tudta fel­dol­gozni a ve­re­sé­get.

Erre nem számított, nehéz helyzetbe került a TV2 sztárja

Erre nem számított: igazán nehéz helyzetbe került a TV2 sztárja

Nehéz dön­tést kell meg­hoz­nia.

Ka­tá­nak nehéz dön­tést kell meg­hoz­nia pén­tek este. Vajon kit vá­laszt az Exat­lon Hun­gary já­té­kosa?

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Hat napot tölt­het­nek együtt.

A mű­sor­ve­zető hat napot tölt­het együtt fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel.

Nincs több vita, drámai véget ért a TV2 két sztárjának balhéja

Nincs több vita, drámai véget ért a TV2 két sztárjának balhéja

A Ki­hí­vók csa­pata ismét em­ber­hát­rányba ke­rült a Baj­no­kok csa­pa­tá­val szem­ben.

A Ki­hí­vók csa­pata ismét em­ber­hát­rányba ke­rült a Baj­no­kok csa­pa­tá­val szem­ben.

Újabb balhé: kemény szavakkal illette csapattársa Dombi Rudolfot

Újabb balhé: kemény szavakkal illette csapattársa Dombi Rudolfot

Fodor Raj­mund aljas do­log­nak tar­totta Rudi vi­sel­ke­dé­sét a va­cso­rá­nál.

Fodor Raj­mund aljas do­log­nak tar­totta Dombi Ru­dolf vi­sel­ke­dé­sét a va­cso­rá­nál az Exat­lon Hun­gary-ben.

Drámai pillanatok, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Drámai pillanatok, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Ismét el­ve­szí­tet­tek egy já­té­kost.

Ismét el­ve­szí­tet­tek egy já­té­kost.

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Erre nem volt fel­ké­szülve.

Erre nem volt fel­ké­szülve az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője.

Brutálisan szexi fotóra bukkantunk: így fest fehérneműben a TV2 sztárja

Brutálisan szexi fotóra bukkantunk: így fest fehérneműben a TV2 sztárja

Az Exat­lon ver­se­nyé­ből tá­vozó Pa­lásti Ági pi­káns fo­tó­zá­son vett részt.

Az Exat­lon ver­se­nyé­ből tá­vozó Pa­lásti Ági pi­káns fo­tó­zá­son vett részt.

Nem riadnak vissza a konfliktusoktól, újabb sztárokkal erősített a TV2

Nem riadnak vissza a konfliktusoktól, újabb sztárokkal erősített a TV2

Fel­ké­szül­tek csa­pat­tár­sa­ik­ból az Exat­lon Hun­gary új ver­seny­zői.

Fel­ké­szül­tek csa­pat­tár­sa­ik­ból az Exat­lon Hun­gary új ver­seny­zői.

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt.

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt, úgy érezte, ez a leg­jobb, amit tehet.

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Öröm­mel hagyta el az Exa­tont.

Öröm­mel hagyta el az Exa­tont.

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

El­ve­szí­tet­tek egy ver­seny­zőt.

El­ve­szí­tet­tek egy ver­seny­zőt.

Elképesztő, mit művelt a kamerák előtt a TV2 sztárja

Elképesztő, mit művelt a kamerák előtt a TV2 sztárja

Hiába ve­szí­tett az Exat­lon ver­se­nyé­ben a ma­gyar csa­pat, Ung­vári Mik­lós bá­mu­la­tos dol­got tett a pá­lyán.

Hiába ve­szí­tett az Exat­lon ver­se­nyé­ben a ma­gyar csa­pat, Ung­vári Mik­lós bá­mu­la­tos dol­got tett a pá­lyán.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd...

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár. Három napig biz­to­san nem lép pá­lyára.

Véget ért számára a verseny: kitálalt a TV2 sztárja

Véget ért számára a verseny: kitálalt a TV2 sztárja

Ő így látta a pén­tek esti pár­bajt.

Ő így látta a pén­tek esti pár­bajt.

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Gyar­mati Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Gyar­mati Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan könnyen a be­il­lesz­ke­dés, aho­gyan azt gon­dolta. Tár­sai a háta mö­gött gú­nyo­lód­nak rajta.

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan könnyen a be­il­lesz­ke­dés, aho­gyan azt gon­dolta. Tár­sai a háta mö­gött gú­nyo­lód­nak rajta.

Ezért verhették el csúnyán a mexikóiak a TV2 sztárjait

Ezért verhették el csúnyán a mexikóiak a TV2 sztárjait

Nagy kü­lönb­ség­gel győz­tek.

A ma­gyar nem­zeti csa­pat ke­mé­nyen ké­szül a vissza­vá­góra.

Ezért vállalta el a TV2 műsorát a dögös magyar sztár

Ezért vállalta el a TV2 műsorát a dögös magyar sztár

Újabb ta­gok­kal erő­söd­tek a Baj­no­kok az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyé­ben. Sáf­rány Emese már alig várta, hogy ki­utaz­zon.

Újabb ta­gok­kal erő­söd­tek a Baj­no­kok az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyé­ben.

Durva, mire vállalkozott Palik László

Durva, mire vállalkozott Palik László

Az Exat­lon Hun­gary há­zi­gaz­dája kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött a me­xi­kói mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Az Exat­lon Hun­gary há­zi­gaz­dája kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött a me­xi­kói mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Különleges adással készül a TV2

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár.

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár.

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó jön.

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó csa­pata ellen száll harcba a ma­gyar "vá­lo­ga­tott".

Lehullt a lepel: ilyen érzelmek fűzik egymáshoz a TV2 két sztárját

Lehullt a lepel: ilyen érzelmek fűzik egymáshoz a TV2 két sztárját

Hanna el­mondta mit gon­dol csa­pat­tár­sá­ról, Ger­gő­ről.

Hanna el­mondta mit gon­dol csa­pat­tár­sá­ról, Ger­gő­ről.

Hatalmas összecsapás: nemzetközi küzdelem vár a TV2 sztárjaira

Hatalmas összecsapás: nemzetközi küzdelem vár a TV2 sztárjaira

Ja­nuár 15-én kü­lön­le­ges adás­sal ké­szül az Exat­lon Hun­gary. Ezt min­den­képp lát­nod kell!

Ja­nuár 15-én kü­lön­le­ges adás­sal ké­szül az Exat­lon Hun­gary.

Hatalmas a tét: sokat bukhat a TV2 sztárja

Hatalmas a tét: sokat bukhat a TV2 sztárja

Ung­vári Mik­lós re­méli, hogy újra mel­lé­jük áll a sze­ren­cse.

Ung­vári Mik­lós re­méli, hogy újra mel­lé­jük áll a sze­ren­cse.

Komoly balhé, majdnem összeverekedett a TV2 két sztárja

Komoly balhé, majdnem összeverekedett a TV2 két sztárja

A lelki ter­he­lést lát­ha­tóan a Ki­hí­vók vi­se­lik ne­he­zeb­ben.

Bizonyítani akar: őszintén vallott a TV2 gyönyörű sztárja

Bizonyítani akar: őszintén vallott a TV2 gyönyörű sztárja

Timi úgy érzi, ebben a mű­sor­ban meg tudja mu­tatni a va­lódi arcát. Le akarja dön­teni a róla al­ko­tott szte­reo­tí­pi­á­kat.

Timi úgy érzi, ebben a mű­sor­ban meg tudja mu­tatni a va­lódi arcát.

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Drámai pillanatok: hazaküldték a forgatásról a TV2 sztárját

Bár­mennyire is sze­re­tett volna to­vább ver­se­nyezni, nem en­ged­ték.

Bár­mennyire is sze­re­tett volna to­vább ver­se­nyezni, az or­vo­sok nem en­ged­ték.