CÍMKE: 'évforduló'

Óriási örömhírt kaptak Schumacher rajongói

Örömhírt kaptak Schumi rajongói

Két­sze­re­sen is in­do­kolt az idő­zí­tés. Ba­rá­tok, pá­lya­tár­sak, kol­lé­gák és per­sze a ver­seny­au­tók a kö­zép­pont­ban.

Így élte túl a tragédiát a fiát elvesztő magyar sportvezető

Így élte túl a tragédiát a fiát elvesztő magyar sportvezető

Tíz éve, éle­té­nek har­minc­ne­gye­dik évé­ben, szív­in­fark­tus­ban hunyt el ifj. Ocs­kay Gábor.

Tíz éve, éle­té­nek har­minc­ne­gye­dik évé­ben, szív­in­fark­tus­ban hunyt el ifj. Ocs­kay Gábor.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Feb­ruár 22-én volt pon­to­san egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Feb­ruár 22-én volt pon­to­san egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette.

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette.

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja...

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja, hi­szen egy éve, éppen ilyen­kor ta­lált rá a bol­dog­ságra.

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte, azóta pedig meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox is, aki be­ara­nyozza a min­den­nap­jait.

Egy éve hagyta el káros szenvedélyét a magyar színésznő

Egy éve hagyta el káros szenvedélyét a magyar színésznő

Andi éve­ken át hó­dolt káros szen­ve­dé­lyé­nek és végül se­gít­ség nél­kül sza­ba­dult meg tőle vég­le­ge­sen.

Andi éve­ken át hó­dolt káros szen­ve­dé­lyé­nek és végül se­gít­ség nél­kül sza­ba­dult meg tőle vég­le­ge­sen.

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Rosszul si­ke­rült a fő­próba, de a hét­közi elő­adás úgyis fon­to­sabb az edző­nek.

Rosszul si­ke­rült a fő­próba, de a hét­közi elő­adás úgyis fon­to­sabb az edző­nek.

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szil­via ott­ho­ná­ban, csen­des gyer­tya­gyúj­tás­sal em­lé­ke­zett fér­jére, aki szer­dán ün­ne­pelte volna 75. szü­le­tés­nap­ját.

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Veronai busztragédia: Még évekig elhúzódhat a nyomozás

Az ola­szok ta­valy ok­tó­ber­ben vádat is emel­tek 6 ember ellen, már két tár­gya­lá­son is túl van­nak!

Rengetegen vettek részt a veronai busztragédia évfordulós emlékestjén

Rengetegen vettek részt a veronai busztragédia évfordulós emlékestjén

Szív­szo­rító módon em­lé­kez­tek.

Szív­szo­rító módon em­lé­kez­tek meg a két évvel ez­előtti ve­ro­nai busz­bal­eset­ben el­hunyt 17 ál­do­zat­ról csü­tör­tök este Új­pes­ten. A meg­em­lé­ke­zés során fel­csen­dült a KFT-ből is­mert Bor­nai Tibor ál­do­za­tokra em­lé­kező dala is.

Nem hiszed el, mivel lepte meg szerelme Hódi Pamelát

Nem hiszed el, mivel lepte meg labdarúgó szerelme Hódi Pamelát!

Már egy éve tart a mo­dell-üz­let­asszony és a profi fo­cista kap­cso­lata! Pa­mela cso­dás aján­dé­kot ka­pott.

Már egy éve tel­jes tart a mo­dell-üz­let­asszony és a profi fo­cista kap­cso­lata! Úgy tűnik, sze­rel­mük ki­állta a so­ka­kat meg­vi­selő táv­kap­cso­lat pró­bá­ját! Pa­mela azon­nal meg­osz­totta ra­jon­gó­i­val az örö­mét és at év­for­du­lóra ka­pott aján­dé­ká­ról ké­szült fo­tóit.

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Sztár írt dalt a veronai busztragédia áldozatainak emlékére

Sztár írt dalt a veronai busztragédia áldozatainak emlékére

"Nél­kü­led, veled" cím­mel írt dalt a KFT együt­tes ze­né­sze, Bor­nai Tibor a bal­eset­ben el­huny­tak em­lé­kére.

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

80 éves lett a tánc­dal­éne­kes!

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

Megrendítő vallomás, barátját gyászolja a magyar focista

Megrendítő vallomás, barátját gyászolja a magyar focista

Ti­zen­há­rom esz­ten­deje ezen a napon hunyt el Za­vadszky Gábor. Leg­jobb ba­rátja a mai napig kép­te­len fel­dol­gozni az ese­mé­nye­ket.

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­rá­zott csi­nos fe­le­sé­gé­vel, Le­i­lá­val Feke Pál.

Drámai évforduló: Ma lenne 75 éves Schütz Ila

Drámai évforduló: Ma lenne 75 éves Schütz Ila

Ja­nuár 5-én töl­tené be 75. élet­évét a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vésznő, ér­de­mes és ki­váló mű­vész.

Ja­nuár 5-én töl­tené be 75. élet­évét a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vésznő, ér­de­mes és ki­váló mű­vész.

5 érdekesség az öt éve balesetet szenvedett Schumacherről

5 érdekesség az öt éve balesetet szenvedett Schumacherről

Szo­morú év­for­duló vidám hí­rek­kel.

Szo­morú év­for­duló vidám hí­rek­kel. 2013 de­cem­bere óta szinte sem­mit sem tudni az ál­la­po­tá­ról, de így is róla szól min­den.

Nem gondolnád: 200 éves a legismertebb karácsonyi dal, amit énekelsz

Nem gondolnád: 200 éves a legismertebb karácsonyi dal, amit énekelsz

1818 szent­es­té­jé­nek nap­ján kom­po­nál­ták és még aznap be is mu­tat­ták az oszt­rák Obern­dorf­ban!

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént a Ha­lá­los iram­ban fil­mek sztár­já­val.

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént a Ha­lá­los iram­ban fil­mek sztár­já­val.

Szívszorító módon emlékezik társulata az elhunyt magyar színészre

Szívszorító módon emlékezik társulata az elhunyt magyar színészre

Ma lenne 72 éves a mű­vész, aki au­gusz­tus 22-én hunyt el.

Ma lenne 72 éves a mű­vész, aki au­gusz­tus 22-én hunyt el.

Őszintén vallott édesapja legféltettebb pillanatairól Stadler József fia

Őszintén vallott édesapja legféltettebb pillanatairól Stadler József fia

Szer­dán, no­vem­ber 21-én lesz St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­lá­nak egy­éves év­for­du­lója

Szomorú napra ébredtek szombat reggel a focirajongók...

Szomorú napra ébredtek szombat reggel a focirajongók...

No­vem­ber 17-e fe­kete nap.

No­vem­ber 17-e fe­kete nap a fut­ball sze­rel­me­se­i­nek.

Szívszorító, ezt találtuk az egy éve eltűnt VV Fanni lakásánál

Szívszorító, ezt találtuk az egy éve eltűnt VV Fanni lakásánál

Talán egy rej­té­lyes jó­ba­rátja em­lé­ke­zett meg így róla?

Talán egy rej­té­lyes jó­ba­rátja em­lé­ke­zett meg így róla?

3 évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott az életünk!

3 évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott az életünk!

Három évvel ez­előtt egész Eu­ró­pát sok­kolta a bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás...

Három évvel ez­előtt egész Eu­ró­pát sok­kolta a bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás...

Nagy a boldogság: mindenki gratulált Judynak

Nagy a boldogság: mindenki gratulált Judynak

El­lep­ték a ra­jon­gók a Fa­ce­book­ját.

El­lep­ték a ra­jon­gók az éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lát.

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot egy taxi hátsó ülé­sén.

Pikáns fotó a hálószobából, így ünnepli évfordulóját Rubint Rella

Pikáns fotó a hálószobából, így ünnepli évfordulóját Rubint Rella

Rella és Soma már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Rella és Soma már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Micsoda fotók, elképesztően néz ki a 40 éves Pikali Gerda

Micsoda fotók, elképesztően néz ki a 40 éves Pikali Gerda

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta fi­a­tal­sá­gá­nak tit­kát a Hűt­len­ség ára című darab után.

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta fi­a­tal­sá­gá­nak tit­kát a Hűt­len­ség ára című darab után.

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el, ba­rá­tai és sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Fia sosem fe­lejti azt a napot...

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Azóta új­já­szü­le­tett...

Sok éven át attól volt han­gos a média, hogy az egy­kori va­ló­ság­show hős pró­bál úrrá lenni füg­gő­sé­gén. Azóta új­já­szü­le­tett...

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Élete utolsó olim­pi­á­ján akart bi­zo­nyí­tani, de már nem marad rá ideje. Edzés köz­ben állt le a szíve...

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Az űr, amit maga után ha­gyott, be­tölt­he­tet­len. Két éve ment el a le­gen­dás ze­nész.

Az űr, amit maga után ha­gyott, be­tölt­he­tet­len. Két éve ment el a le­gen­dás ze­nész.

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne.

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne a TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője.

Sosem látott fotó jött Madonnáról, lánya bombanő lett mellette

Sosem látott fotó jött Madonnáról, lánya bombanő lett mellette

Fon­tos ügy miatt jött össze a csa­lád.

Fon­tos ügy miatt jött így össze a csa­lád, de e mel­lett a kép mel­lett nehéz ál­mél­ko­dás nél­kül el­menni.

Harminc éve ment el a legenda: Így emlékszik rá a nemzet színésze

Harminc éve ment el a legenda: Így emlékszik rá a nemzet színésze

Ma har­minc éve ment el a szí­nész­óriás Gobbi Hilda, aki em­ber­ként is mind a leg­töb­bet tette a hazai szín­ját­szá­sért.

Ma har­minc éve ment el a szí­nész­óriás Gobbi Hilda.

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek.

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Szomorú napra ébredtek a brit királyi család tagjai

Szomorú napra ébredtek a brit királyi család tagjai

Vajon hogy érzik ma­gu­kat ezen a szo­morú va­sár­na­pon, ami­kor az egész világ Di­a­nára em­lé­ke­zik?

Vajon hogy érzik ma­gu­kat ezen a szo­morú va­sár­na­pon, ami­kor az egész világ Di­a­nára em­lé­ke­zik?

42 éve halt meg Latinovits: Frenreisz Károly megdöbbentő dolgot állít

42 éve halt meg Latinovits: Frenreisz Károly megdöbbentő dolgot állít

1976. jú­nius 4-én gá­zolta el La­ti­no­vits Zol­tánt a vonat.

1976. jú­nius 4-én gá­zolta el La­ti­no­vits Zol­tánt a vonat.

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Megrendítő vallomást tett a manchesteri terrortámadás túlélője

Közel egy évvel a 22 ha­lá­los ál­do­za­tot szedő rob­ban­tás után szó­lalt meg elő­ször a tini.

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt...

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt. Tö­meg­hisz­té­riát oko­zott a gyász...

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

Las­san 90 éve, hogy Miki egér de­bü­tált a film­vász­non.

Las­san 90 éve, hogy Miki egér de­bü­tált a film­vász­non, de még min­dig ugyan­ak­kora sztár, mint ami­kor elő­ször meg­je­lent. Al­ko­tója, Walt Dis­ney soha nem fe­led­ke­zett meg róla, hogy egy egérre épí­tette fel vi­lág­bi­ro­dal­mát.

Hatalmas mérföldkő a sztár életében, erre nagyon kevesen képesek

Hatalmas mérföldkő a sztár életében, erre nagyon kevesen képesek

A vi­lág­hírű rap­per, Emi­nem so­káig ve­szé­lyes éle­tet élt.

A vi­lág­hírű rap­per, Emi­nem so­káig olyan éle­tet élt, ami az egész­sé­gét ve­szé­lyez­tette. Most azon­ban úgy tűnik, hogy si­ke­rült le­győz­nie füg­gő­sé­geit.

Sokkoló, előkerültek az első fotók az elhunyt Prince holttestéről

Sokkoló, előkerültek az első fotók az elhunyt Prince holttestéről

A fel­ka­varó fel­vé­te­le­ket 2 évvel a rej­té­lyes ha­lál­eset után tette közzé a rend­őr­ség.

Soha nem találnád ki, hány éves lett Bódi Sylvi, így ünnepelt

Soha nem találnád ki, hány éves lett Bódi Sylvi, így ünnepelt

Jó pár évet le­ta­gad­hatna.

Jó pár évet le­ta­gad­hatna és csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól!

Párkapcsolatáról vallott Steiner Kristóf!

Kiegyensúlyozott párkapcsolatáról vallott Steiner Kristóf!

A hí­res­ség már két éve él tel­jes bol­dog­ság­ban ked­ve­sé­vel, Nim­ród­dal.

A haj­dani te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető már két éve él tel­jes bol­dog­ság­ban ked­ve­sé­vel, Nim­ród­dal. Most végre ki­de­rült, mi a sze­rel­mük titka.

Négy éve halt meg a legendás magyar filmrendező!

Négy éve halt meg a legendás magyar filmrendező!

Jan­csó Mik­lós a két­sze­res Kos­suth- és Ba­lázs Béla-díjas ma­gyar film­ren­dező 92 éves ko­rá­ban hunyt el 2014. ja­nuár 31-én.

Bodrogi Gyula gyásza: Psota Irén még ma is él!

Bodrogi Gyula gyásza: Psota Irén még ma is él!

A Nem­zet Szí­né­sze nem tud arra gon­dolni, hogy Psota Irén nincs köz­tünk többé...

A Nem­zet Szí­né­sze nem tud arra gon­dolni, hogy Psota Irén nincs köz­tünk többé! Pedig már két éve, hogy a mű­vésznő el­hunyt...

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Megható fotót tett közzé Király Gábor, jár a tisztelet

Ér­té­kes em­lé­ket őriz a ka­pus­klasszis.

Ér­té­kes emlék a ka­pus­tól. A Ha­la­dás ikonja a nagy előd­ről sem fe­led­ke­zik meg.

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

A csa­ládja és ra­jon­gói a mai napig gyá­szol­ják a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt szí­nészt.

A csa­ládja és ra­jon­gói a mai napig gyá­szol­ják a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt szí­nészt.

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Napra pon­to­san egy éve tör­tént a tra­gé­dia.

Napra pon­to­san egy éve tör­tént a tra­gé­dia. V. János nem haj­landó ki­nyitni la­ká­sá­nak aj­ta­ját...

Kulcsár Edina bevallotta, így töltötte az évfordulóját szerelmével!

Kulcsár Edina bevallotta, így töltötte az évfordulóját szerelmével!

A mo­dell sze­rint nem egy bi­zo­nyos napon kell ün­ne­pelni.

A mo­dell sze­rint nem egy bi­zo­nyos napon kell ün­ne­pelni, hanem az év min­den nap­ján.

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Vajon mit tud­hat az a ti­tok­za­tos il­lető, aki kü­lö­nös dol­go­kat ál­lí­tott a Ki­rály ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban?

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt a sokok­tá­vos ének­hangú, arany- és pla­ti­na­le­me­zes elő­adó­mű­vész, Zámbó Jimmy...

Már nem fociznak Zavadszky Gábor ikrei

Már nem fociznak Zavadszky Gábor ikrei

Ti­zen­két éve, hogy nincs kö­zöt­tünk Za­vadszky Gábor vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. A klasszis tá­madó Cip­ru­son, ott­ho­ná­ban egye­dül hunyt el tü­dő­em­bó­li­á­ban.

Ti­zen­két éve, hogy nincs kö­zöt­tünk Za­vadszky Gábor vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. A klasszis tá­madó Cip­ru­son, ott­ho­ná­ban egye­dül hunyt el tü­dő­em­bó­li­á­ban. Öz­ve­gyét, Mó­ni­kát és ikerfi­ait a Hello ma­ga­zin lá­to­gatta még ta­valy no­vem­ber­ben.

Kiadták a riasztást: rakétával emlékezik meg apjáról Kim Dzsongun

Kiadták a riasztást: rakétával emlékezik meg apjáról Kim Dzsongun

Hat éve hunyt el az észak-ko­reai ve­zető édes­apja.

Hat éve hunyt el az észak-ko­reai ve­zető édes­apja - a ki­szi­vár­gott in­for­má­ciók sze­rint Kim Dzson­gun bor­zal­mas módon akar meg­em­lé­kezni róla.

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Ha­ma­ro­san be­tölti a he­te­dik ik­szet, meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek neki!

Ha­ma­ro­san be­tölti a he­te­dik ik­szet, meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek neki!

Ritka fotó került elő Flipper Öcsiről halálának évfordulóján

Ritka fotó került elő Flipper Öcsiről halálának évfordulóján

Ki­lenc éve, 2008. no­vem­ber 25-én hunyt el Flip­per Öcsi, aki­ről min­dig meg­em­lé­kez­nek sze­ret­tei ha­lá­lá­nak év­for­du­ló­ján.

Fájdalmas évforduló: Ma tíz éve ment el a világhírű magyar írónő

Fájdalmas évforduló: Ma tíz éve ment el a világhírű magyar írónő

Ő volt azon kevés ma­gyar írók egyike, akik­nek művei nem­zet­közi si­ke­re­ket hoz­tak.

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Újra van mit ün­ne­pel­nie.

Újra van mit ün­ne­pel­nie a pá­ros­ban vi­lág­baj­nok ma­gyar te­nisz­sztár­nak. Nem csak a pá­lyán elért ered­mé­nyei, de a ma­gán­élete is bol­dog­ság­gal tölt­heti el.

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre...

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre, akit 2016. no­vem­ber 30-án győ­zött le a ha­lá­los kor. Ni­co­las Cage ál­landó ma­gyar hangja mind­össze 62 évet élt.

Szomorú napra ébredtek a sportrajongók, gyászol Király Gábor

Szomorú napra ébredtek a sportrajongók, gyászol Király Gábor

No­vem­ber 12. könnyes nappá vált két éve.

Min­den fo­ci­druk­ker szíve össze­szo­rul, ha meg­látja a le­gen­dás kapus em­lé­kező fo­tó­ját.

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Nagyon szomorú napra ébredtek Bud Spencer rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Bud Spencer rajongói

Vajon mit érez most a csa­lád?

Vajon a le­gen­dás szí­nész csa­­ládja hogy tölti ezt a napot?

Megrázó fejlemények derültek ki, 1 évvel a bőnyi lövöldözés után

Megrázó fejlemények derültek ki, 1 évvel a bőnyi lövöldözés után

Mun­ka­tár­sunk a tra­gé­dia hely­szí­nén járt. Ennyi idő után is meg­bor­zon­ga­nak a he­lyiek, ha el­men­nek a ház előtt.

Mun­ka­tár­sunk a tra­gé­dia hely­szí­nén járt. Ennyi idő után is meg­bor­zon­ga­nak.

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György és Ba­lázs Klári jö­vőre kerek év­for­du­lót ün­ne­pel.

Korda György és Ba­lázs Klári jö­vőre kerek év­for­du­lót ün­ne­pel. De van, ami­től ki­rázza őket a hideg.

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

Kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Hét­főn volt 13 éve, hogy Li­onel Messi be­mu­tat­ko­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a há­zas­pár!

Erre senki sem szá­mí­tott! Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a nép­szerű éne­kes há­zas­pár!

Nagyon szomorú napra ébredtek Roger Moore rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Roger Moore rajongói

Vajon a má­jus­ban el­hunyt sztár gyá­szoló csa­­ládja hogy tölti ezt az em­lé­ke­ze­tes napot?

Vajon a má­jus­ban el­hunyt sztár gyá­szoló csa­­ládja hogy tölti ezt az em­lé­ke­ze­tes napot?

Megható, ami történt a kilenc éve elhunyt Albert Györgyi síremlékénél!

Megható, ami történt a kilenc éve elhunyt Albert Györgyi síremlékénél!

Az új­ság­írónő 2008. ok­tó­ber 3-án hunyt el lég­zési és ke­rin­gési rend­el­le­nes­ség kö­vet­kez­té­ben.

Drámai dolgokat árult el a meggyilkolt soroksári kocogó nő férje

Drámai dolgokat árult el a meggyilkolt soroksári kocogó nő férje

Négy évvel ez­előtt ölték meg Krisz­ti­nát, gyil­kosa vagy gyil­ko­sai a mai napig nin­cse­nek meg.

Olyat kapott a Viszkis rabló, amire maga sem számított

Olyat kapott a Viszkis rabló, amire maga sem számított

At­tila pén­te­ken ün­ne­pelte 50. szü­le­tés­nap­ját és olyan aján­dé­kot ka­pott, ami­től el­állt a lé­leg­zete. Erre tény­leg nem szá­mí­tott!

At­tila pén­te­ken ün­ne­pelte 50. szü­le­tés­nap­ját és olyan aján­dé­kot ka­pott, ami­től el­állt a lé­leg­zete. Erre tény­leg nem szá­mí­tott!