CÍMKE: 'evakuálás'
FRISS HÍREK

Vészjelzést adott le a turistahajó, evakuálni kellett az utasokat

Vészjelzést adott le a turistahajó, evakuálni kellett az utasokat

Meg­hi­bá­so­dott egy ten­ger­járó hajó haj­tó­műve, ezért a fe­dél­ze­ten tar­tóz­kodó 1300 em­bert ki kell men­teni.

Meg­hi­bá­so­dott egy ten­ger­járó hajó haj­tó­műve, ezért a fe­dél­ze­ten tar­tóz­kodó em­be­re­ket ki kell men­teni.

Elkezdték Budafok evakuálását: Ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat

Elkezdték Budafok evakuálását: Ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat

Tel­je­sen fel­bo­rul a köz­le­ke­dési rend a kör­nyé­ken.

Tel­je­sen fel­bo­rul a köz­le­ke­dési rend a kör­nyé­ken.

Bombariadó miatt több tízezer embert kellett evakuálni Moszkvában

Bombariadó miatt több tízezer embert kellett evakuálni Moszkvában

Har­minc­ezer em­bert eva­ku­ál­tak Moszkva és kör­nyéke köz­in­téz­mé­nye­i­ből, il­letve be­vá­sár­ló­köz­pont­ja­i­ból.

Nagy a riadalom, ki kellett kísérni az embereket az otthonukból

Nagy a riadalom, ki kellett kísérni az embereket az otthonukból

Je­len­leg is szi­vá­rog a gáz, a la­kó­kat si­ke­re­sen eva­ku­ál­ták.

Ba­le­set miatt szi­vá­rog a gáz, a la­kó­kat si­ke­re­sen eva­ku­ál­ták a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem szak­em­be­rei.

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

Élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

Lángokban áll Lisszabon: hétszáz tűzoltó küzd a tűzzel

Lángokban áll Lisszabon: hétszáz tűzoltó küzd a tűzzel

Ki kel­lett me­ne­kí­teni az em­be­re­ket.

Egy kem­ping­ből 300 em­bert, a kör­nyező te­le­pü­lé­sek­ről pedig to­vábbi 50 helyi la­kost te­le­pí­tet­tek ki a lán­gok miatt.

Pánik az állatkertben: több tucat állat szabadult ki

Pánik az állatkertben: több tucat állat szabadult ki

Pá­vi­á­nok ran­da­lí­roz­tak.

Közel ötven pá­vián sza­ba­dult ki a ket­re­cé­ből Pá­rizs­ban, biz­ton­sági okok­ból ki­me­ne­kí­tet­ték a lá­to­ga­tó­kat.

Kiürítettek egy hotelt, veszélyes alak rontott a vendégek közé

Kiürítettek egy hotelt, veszélyes alak rontott a vendégek közé

Ri­asz­tot­ták a kü­lön­le­ges egy­sé­ge­ket.

Ri­asz­tot­ták a kü­lön­le­ges egy­sé­ge­ket, a kör­nyé­ket is át­vizs­gál­ják. A tá­madó fegy­ver­rel ment be a szál­lo­dába.

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, ezért nagy erők­kel ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Robbanás történt, kiürítettek egy plázát

Most közölték: robbanás történt, kiürítettek egy plázát

Ha­tal­mas füst ter­jeng, a tűz­ol­tók is ki­vo­nul­tak. A rend­őr­ség még nyo­moz, ál­lí­tó­lag egy gya­nús tás­kára buk­kan­tak.

Ha­tal­mas füst ter­jeng, a tűz­ol­tók is ki­vo­nul­tak. A rend­őr­ség nyo­moz, egy gya­nús tás­kára buk­kan­tak.

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Felcsaptak a lángok a luxushotelben, többen meghaltak

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek.

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek a ven­dé­gek a lán­goló szo­bák­ból, egy kis­ba­bát az ab­la­kon ke­resz­tül me­ne­kí­tet­tek.

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Rend­sze­re­sek az eva­ku­á­lá­sok.

Szinte nem telik el úgy nap Pá­rizs rep­te­rein, hogy ne kel­lene eva­ku­álni a ter­mi­ná­lo­kat el­ha­gyott cso­ma­gok miatt - ezért a rep­te­rek most be­ke­mé­nyí­te­nek.

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Az eg­zo­ti­kus in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal.

Most kaptuk a hírt: kiürítenek több házat Budapesten, lezárják az utcákat

Most kaptuk a hírt: kiürítenek több házat Budapesten, lezárják az utcákat

A fő­vá­ros XI. ke­rü­le­té­ben harc­ko­csi­ak­nát ta­lál­tak. Biz­ton­ságba he­lye­zik az em­be­re­ket.

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Lán­gok csap­tak fel.

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Aggasztó hírek Észak-Koreából: felkészültek a megsemmisítő csapásra

Aggasztó hírek Észak-Koreából: felkészültek a megsemmisítő csapásra

Már az eva­ku­á­lást is el­gya­ko­rol­ták Észak-Ko­re­á­ban.

Már az eva­ku­á­lást is el­gya­ko­rol­ták Észak-Ko­re­á­ban.

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sikoltozva ébredtek az emberek, hatalmas tűz tombolt

Sűrű füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat.

Sűrű fe­kete füst bo­rí­totta el az ut­cá­kat, sokan attól fél­tek, nem élik túl az éj­sza­kát. Csoda, hogy a lán­gok nem kö­ve­tel­tek em­ber­éle­tet.

Most közölték: tüzet nyitottak egy bevásárlóközpontban

Most közölték: tüzet nyitottak egy bevásárlóközpontban

A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot eva­ku­ál­ták.

A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot eva­ku­ál­ták a rend­őrök.