CÍMKE: 'eurovíziós dalfesztivál'

Összeállt a mezőny: ők az Eurovíziós Dalfesztivál döntősei

Összeállt a mezőny: ők az Eurovíziós Dalfesztivál döntősei

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, me­lyik or­szág nó­tája nyeri a ver­senyt. Ná­lunk meg­hall­gat­ha­tod a da­lo­kat!

Így érkezett haza az Eurovíziós Dalfesztiválról Pápai Joci

Így érkezett haza az Eurovíziós Dalfesztiválról Pápai Joci

Alig várta, hogy ha­za­ér­jen és meg­ölel­hesse gyer­me­keit és a fe­le­sé­gét.

Alig várta, hogy ha­za­ér­jen és meg­ölel­hesse gyer­me­keit és a fe­le­sé­gét.

Megható, ezt üzente Pápai Joci az Eurovíziós Dalfesztivál után

Megható, ezt üzente Pápai Joci az Eurovíziós Dalfesztivál után

Bár az éne­kes nem ke­rült be a dal­ver­seny dön­tő­jébe, egy­ál­ta­lán nem csa­ló­dott.

Bár az éne­kes nem ke­rült be a dal­ver­seny dön­tő­jébe, egy­ál­ta­lán nem csa­ló­dott.

Elképesztő, amit Pápai Joci tett az Eurovízió színpadán

Elképesztő, amit Pápai Joci tett az Eurovízió színpadán

A ma­gyar éne­kes le­nyű­gö­zött min­den­kit cso­dá­la­tos hang­já­val és a vi­zu­á­lis ele­mek­kel.

A ma­gyar éne­kes le­nyű­gö­zött min­den­kit cso­dá­la­tos hang­já­val.

Különleges rituáléval készül az Eurovízióra Pápai Joci

Különleges rituáléval készül az Eurovízióra Pápai Joci

Má­sod­szorra kép­vi­seli ha­zán­kat.

Má­sod­szorra kép­vi­seli ha­zán­kat.

Magyar siker az Eurovízión: Pápai Joci már most megnyert egy versenyt

Magyar siker az Eurovízión: Pápai Joci már most megnyert egy versenyt

Az éne­kes maga sem gon­dolta volna, hogy ilyen meg­tisz­telő el­is­me­rés­ben ré­sze­sül.

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készült az Eurovízióra Pápai Joci

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készült az Eurovízióra Pápai Joci

A zsűri előtt már bi­zo­nyí­tott, ma a kö­zön­sé­get kell meg­győz­nie.

A zsűri előtt már bi­zo­nyí­tott, ma a kö­zön­sé­get kell meg­győz­nie.

Izgalmas napok jönnek: szurkoljon minden magyar!

Izgalmas napok jönnek: szurkoljon minden magyar!

El­in­dult Tel-Avivba Pápai Joci, aki a 64. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon kép­vi­seli ha­zán­kat.

El­in­dult Tel-Avivba Pápai Joci, aki a 64. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon kép­vi­seli ha­zán­kat.

Akár a te apukád is ott lehet Pápai Jocival az Eurovízió Színpadán!

Akár a te apukád is ott lehet Pápai Jocival az Eurovízió Színpadán!

Csu­pán né­hány kat­tin­tás szük­sé­ges.

Kü­lön­le­ges fel­hí­vást tet­tek közzé az in­ter­ne­ten, a si­ker­hez pedig csu­pán né­hány kat­tin­tás szük­sé­ges.

Rajonganak a neten Pápai Joci daláért

Rajonganak a neten Pápai Joci daláért

A ma­gyar dal egyre nép­sze­rűbb az in­ter­ne­ten...

A ma­gyar dal egyre nép­sze­rűbb az in­ter­ne­ten, leg­alábbis erre utal a több mint 3 mil­liós le­töl­tés és a kom­men­tár­adat.

Pokoli hónapokon van túl, így halad a magyar énekes gyógykezelése

Pokoli hónapokon van túl, így halad a magyar énekes gyógykezelése

So­káig fel sem tu­dott kelni az ágy­ból Fred­die, aki min­den­kép­pen sze­rette volna el­ke­rülni a mű­té­tet. A ter­mé­sze­tes gyógy­mód ha­tá­sos­nak bi­zo­nyult.

So­káig fel sem tu­dott kelni az ágy­ból Fred­die, aki min­den­kép­pen sze­rette volna el­ke­rülni a mű­té­tet. A ter­mé­sze­tes gyógy­mód ha­tá­sos­nak bi­zo­nyult.

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Az éne­kes már ja­vá­ban ké­szül az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra. Ki­de­rül­tek a rész­le­tek!

Az éne­kes már ja­vá­ban ké­szül az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra. Ki­de­rül­tek a rész­le­tek!

Hét érdekes tény, amit eddig nem tudtál Pápai Jociról

Hét érdekes tény, amit eddig nem tudtál Pápai Jociról

Pápai Joci ismét győ­zött.

Pápai Joci A Dal tör­té­ne­té­ben az első elő­adó, aki­nek két­szer si­ke­rült meg­nyer­nie a vá­lo­ga­tót.

Mindenki erre várt, megvan A Dal 2019 győztese!

Mindenki erre várt, megvan A Dal 2019 győztese!

Ki­­de­­rült, ki az a sze­­ren­­csés.

Ki­­de­­rült, ki az a sze­­ren­­csés, aki idén Tel-Aviv­ban meg­­mé­­ret­­tet­­heti magát az Eu­­ro­­ví­­ziós Dal­­ver­­se­­nyen.

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is, akik ta­va­lyi, győz­tes da­lu­kat adják elő új for­má­ban.

Meghosszabbították a nevezést, eddig lehet jelentkezni A Dalra

Meghosszabbították a nevezést, eddig lehet jelentkezni A Dalra

No­vem­ber kö­ze­péig vár­ják a mű­ve­ket.

Van még esé­lye annak, aki sze­retné kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vá­lon. A szer­ve­zők ugyanis meg­hosszab­bí­tot­ták a je­lent­ke­zési ha­tár­időt.

Kiderültek a részletek, ekkor lép fel A Dal győztese az Eurovízión

Kiderültek a részletek, ekkor lép fel A Dal győztese az Eurovízión

Az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált május 14. és 18. kö­zött ren­de­zik meg Tel-Aviv­ban.

Az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált május 14. és 18. kö­zött ren­de­zik meg Tel-Aviv­ban, mi­u­tán a ta­va­lyi lissza­boni dön­tőt Netta Bar­zi­lai iz­ra­eli éne­kesnő nyerte Toy című da­lá­val.

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Több száz dal kö­zött vég­zett elő­kelő he­lyen a ma­gyar banda szer­ze­mé­nye.

Több száz dal kö­zött vég­zett elő­kelő he­lyen a ma­gyar banda szer­ze­mé­nye. Még a Lordi győz­tes dala is rosszab­bul sze­re­pelt a sza­va­zá­son.

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra.

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra, le­köti min­den ide­jét.

Keményen beszóltak Tolvai Reninek a sztárok!

Keményen beszóltak Tolvai Reninek a sztárok!

Az éne­kesnő nem­ré­gi­ben kri­ti­zálta A Dal idei zsű­ri­jét, mivel sze­rinte akár ő is meg­nyer­hette volna az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált.

Az éne­kesnő nem­ré­gi­ben kri­ti­zálta A Dal idei zsű­ri­jét, mivel sze­rinte akár ő is meg­nyer­hette volna az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált.

Keményen megmondta a magáét Tolvai Reni!

Keményen megmondta a magáét Tolvai Reni!

Az éne­kesnő nem elé­ge­dett az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál idei győz­te­sé­vel, és nem is rej­tette véka alá az ezzel kap­cso­la­tos vé­le­mé­nyét.

Az éne­kesnő nem elé­ge­dett az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál idei győz­te­sé­vel, és nem is rej­tette véka alá az ezzel kap­cso­la­tos vé­le­mé­nyét.

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese

A győz­test kö­­szönt­­het­­jük.

A 63. Eu­­ro­­ví­­ziós Dal­­fesz­­ti­­vál nyer­­te­­sét kö­­szönt­­het­­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

Szép volt fiúk: ilyen eredményt ért el az AWS az Eurovízión

Szép volt fiúk: ilyen eredményt ért el az AWS az Eurovízión

Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa!

Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő me­tál­banda apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

Hazatért a magyar metálbanda az Eurovíziós Dalfesztiválról

Hazatért a magyar metálbanda az Eurovíziós Dalfesztiválról

Más­fél órás ké­sés­sel ugyan, de va­sár­nap dél­után meg­ér­kez­tek...

Más­fél órás ké­sés­sel ugyan, de va­sár­nap dél­után meg­ér­kez­tek Por­tu­gá­li­á­ból az AWS rock­csa­pat tag­jai, akik de­re­ka­san helyt­áll­tak a szom­bati dön­tő­ben.

Botrány az Eurovízión: elképesztő, ami történt

Botrány az Eurovízión: elképesztő, ami történt

A brit éne­kest az elő­adás köz­ben "tá­madta" meg a rend­bontó.

A brit éne­kest az elő­adás köz­ben "tá­madta" meg a rend­bontó.

Technikai baki ellenére is továbbjutott az AWS az Eurovízión!

Technikai baki ellenére is továbbjutott az AWS az Eurovízión!

Ha­tal­mas si­kert ara­tott az AWS sze­rep­lése az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál csü­tör­töki má­so­dik elő­dön­tő­jé­ben!

Megszólalt az Eurovíziós döntőbe jutásról a magyar énekes!

Megszólalt az Eurovíziós döntőbe jutásról a magyar énekes!

Elé­ge­dett a dön­tőbe ju­tás­sal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon Ma­gyar­or­szá­got kép­vi­selő AWS együt­tes.

Őrület az Eurovízión: így vonult be az AWS az arénába!

Őrület az Eurovízión: így vonult be az AWS az arénába!

A ha­zán­kat kép­vi­selő me­tál­banda, az AWS az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben sem fogta vissza magát!

A ha­zán­kat kép­vi­selő me­tál­banda, az AWS az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben sem fogta vissza magát!

Így végződött az Eurovíziós Dalfesztivál a magyar banda számára!

Így végződött az Eurovíziós Dalfesztivál a magyar banda számára!

Az AWS min­dent be­le­adott, és a fiúk ha­tal­mas si­kert arat­tak.

Az AWS min­dent be­le­adott, és a fiúk ha­tal­mas si­kert arat­tak a lissza­boni szín­pa­don, most ki­de­rült, mi­lyen ered­ménnyel vé­gez­tek!

Ez hihetetlen, a fél világ a magyar fiúknak szurkol az Eurovízión!

Ez hihetetlen, a fél világ a magyar fiúknak szurkol az Eurovízión!

Az AWS eu­ro­ví­ziós elő­adása alatt a Yo­u­tube-ot el­özön­löt­ték a biz­tató kom­men­tek, ren­ge­te­gen druk­kol­nak a ma­gya­rok­nak!

Az AWS eu­ro­ví­ziós elő­adása alatt a Yo­u­tube-ot el­özön­löt­ték a biz­tató kom­men­tek, ren­ge­te­gen druk­kol­nak a ma­gya­rok­nak!

Eurovíziós Dalfesztivál: nézd vissza itt az AWS szereplését!

Eurovíziós Dalfesztivál: nézd vissza itt az AWS szereplését!

Az egyet­len me­tá­los ze­ne­kar igazi rock­han­gu­la­tot te­rem­tett a lissza­boni szín­pa­don, a kö­zön­ség meg­őrült értük.

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készül az Eurovízióra az AWS!

Utolsó üzenet a fellépés előtt: így készül az Eurovízióra az AWS!

A me­tál­banda ha­ma­ro­san a vi­lá­got je­lentő desz­kákra áll, de előtte meg­mu­tat­ták, ho­gyan vár­ják az élő adást.

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

Meg­mu­tat­hatja az együt­tes, hogy mi­lyen egy AWS kon­cert han­gu­lata.

Két és fél hó­nap­pal A Dal 2018 dön­tő­jé­ben ara­tott győ­zel­mük után végre az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dán is meg­mu­tat­hatja az együt­tes, hogy mi­lyen egy va­lódi AWS kon­cert han­gu­lata.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Váratlan bejelentés: indulni akar az Eurovízión Robbie Williams

Váratlan bejelentés: indulni akar az Eurovízión Robbie Williams

A vi­lág­sztár azt sze­retné, ha végre újra az ő or­szága nyerne.

A vi­lág­sztár azt sze­retné, ha végre újra az ő or­szága nyerne.

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Ma Lissza­bon­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny elő­dön­tő­jé­ben szín­padra áll az AWS. Eddig nem is volt példa arra a Dal­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­ben, hogy egy me­tál­ze­ne­kar kép­vi­selje ha­zán­kat, de talán a nem­zet­közi po­ron­don pont ez az újí­tás hozza meg a ma­gyar si­kert. És, hogy va­ló­ban egy "dé­moni" csa­pat­ról lenne szó, aho­gyan ele­inte sokan gon­dol­ták a fi­úk­ról? Aligha...

Portugál csokifesztiválon járt az AWS

Portugál csokifesztiválon járt az AWS

Az öt­tagú me­tál­banda már szűk két hó­nap­pal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál előtt Por­tu­gá­li­á­ban járt.

Az öt­tagú metál banda már szűk két hó­nap­pal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál előtt meg­ta­pasz­tal­hatta a por­tu­gál ven­dég­sze­re­te­tet.

Most közölték: a kórházban életét vesztette a népszerű énekesnő

Most közölték: a kórházban életét vesztette a népszerű énekesnő

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szer­ve­zői is meg­erő­sí­tet­ték a hírt.

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szer­ve­zői is meg­erő­sí­tet­ték a hírt.

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Ki­de­rül, ki kép­vi­sel­heti ha­zán­kat.

Szom­bat este végre ki­de­rül, ki és mi­lyen pro­duk­ci­ó­val kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon Por­tu­gá­li­á­ban.

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban volt.

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban állt a ka­me­rák elé A Dal szom­bat esti adá­sá­ban! Le­nyű­göző, mi­lyen szép!

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Min­den ed­di­gi­nél sok­szí­nűbb és iz­gal­ma­sabb, így még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll idén A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.

Min­den ed­di­gi­nél sok­szí­nűbb és iz­gal­ma­sabb, így még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll idén A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.

Nő a feszültség A Dalban: Frenreisz Károly mindenkit kiosztott!

Nő a feszültség A Dalban: Frenreisz Károly mindenkit kiosztott!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki kép­vi­seli ha­zán­kat az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon...

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki kép­vi­seli ha­zán­kat az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon...

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

A har­ma­dik vá­lo­ga­tó­ban ezek az éne­kes­nek kap­tak esélyt arra, hogy to­vább foly­tas­sák a ver­seny­zés! Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Schell Ju­dit­nak A Dal című műsor köz­ben ment el a hangja! Kép­te­len volt ér­té­kelni Tol­vai Reni pro­duk­ci­ó­ját!

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Az éne­kesnő vi­sel­ke­dése ki­akasz­totta A Dal című műsor íté­szeit.

Az éne­kesnő vi­sel­ke­dése ki­akasz­totta A Dal című műsor íté­szeit. Újabb zsű­ri­tag mondta el vé­le­mé­nyét!

Szexi kulisszatitkok: Belátni Tolvai Reni dekoltázsába!

Szexi kulisszatitkok: Belátni Tolvai Reni dekoltázsába!

A gyö­nyörű éne­kesnő nem csak da­lá­val nyű­gözte le a kö­zön­sé­get! Reni de­kol­tá­zsa elég mély volt!

A gyö­nyörű éne­kesnő nem csak da­lá­val nyű­gözte le a kö­zön­sé­get! Reni de­kol­tá­zsa elég mély volt!

Drámai percek, a nézők mentették meg A Dal nagy esélyesét!

A nézők mentették meg A Dal nagy esélyesét!

Az utolsó pil­la­na­tig iz­gulni kel­lett. Erre senki sem szá­mí­tott!

Erre senki sem szá­mí­tott!

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Nagy be­je­len­tésre ké­szül!

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes!

Pápai Joci elárulta, mi volt az első dolga, miután hazaért!

Pápai Joci elárulta, mi volt az első dolga, miután hazaért!

Na­gyon hi­á­nyolta a hazai íze­ket.

Az éne­kes na­gyon hi­á­nyolta a hazai íze­ket Ki­jev­ben, de ami még ennél is job­ban nyo­masz­totta, az a csa­lád­já­nak hi­á­nya volt.

Pápai Joci elárulta, mit gondol a győztes dalról

Pápai Joci elárulta, mit gondol a győztes dalról

Cso­dá­la­to­san tel­je­sí­tett Ki­jev­ben.

Pápai Joci cso­dá­la­to­san tel­je­sí­tett Ki­jev­ben. Az éne­kes elő­ször be­szélt a ver­se­nyen szer­zett él­mé­nye­i­ről.

Imádták Pápai Jocit az Eurovízió döntőjében

Imádták Pápai Jocit az Eurovízió döntőjében

El­ké­pesztő! Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa!

El­ké­pesztő! Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő Pápai Joci apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

A 62. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál nyer­te­sét kö­szönt­het­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

A 62. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál nyer­te­sét kö­szönt­het­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

Botrány és döbbenet: egy férfi letolta a gatyáját az Eurovízió színpadán

Botrány és döbbenet: egy férfi letolta a gatyáját az Eurovízió színpadán

Éppen a ta­va­lyi győz­tes, az ukrán szár­ma­zású Ja­mala éne­kelt, ami­kor vá­rat­lan dolog tör­tént.

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Pápai Joci kép­vi­seli ha­zán­kat a 62. Eu­rov­zí­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Az éne­kes, mi­u­tán na­gyot éne­kelt a döntő szín­pa­dán, Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Exkluzív nyilatkozatot adott a szombati döntő előtt Pápai Joci!

Exkluzív nyilatkozatot adott a szombati döntő előtt Pápai Joci!

Az éne­kes min­den tit­kot el­árult a csü­tör­töki pro­duk­ci­ó­já­ról.

Így tehet milliomossá három perc alatt Pápai Joci

Így tehet milliomossá három perc alatt Pápai Joci

Ha van 8500 fo­rin­tod, Pápai Joci szom­bat este mil­li­o­most csi­nál­hat be­lő­led.

180 millió ember előtt kérték meg a várandós énekesnő kezét!

180 millió ember előtt kérték meg a várandós énekesnő kezét!

A ju­go­szláv sztárt az élő adás­ban érte ha­tal­mas meg­le­pe­tés, így ő máris győ­zött.

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Az éne­kes meg­ér­demli a to­vább­ju­tást, le­nyű­gözte a nem­zet­közi szín­pa­dot.