Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

A Duna Te­le­ví­zió idén is ke­resi Ma­gyar­or­szág dalát: azt az egész or­szá­got meg­moz­gató zenét, amely vé­gig­kí­séri a 2019-es évet.

Az MTV-nél máris keresik az AWS utódját

Az MTV-nél máris keresik az AWS utódját

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó műsor nyol­ca­dik éva­dába. 2018-ban az AWS Visz­lát nyár című dalát vá­lasz­tot­ták a leg­jobb­nak.

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó műsor nyol­ca­dik éva­dába. 2018-ban az AWS együt­test vá­lasz­totta a kö­zön­ség a leg­jobb­nak.

Ő képviseli országunkat a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén

Ő képviseli országunkat a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén

Ben­cze Máté au­gusz­tus kö­ze­pén uta­zik a hely­színre, és 18-án áll szín­padra.

Ben­cze Máté au­gusz­tus kö­ze­pén uta­zik a hely­színre, és 18-án áll szín­padra.

Mi jöhet még? Minden megváltozhat az Eurovízión az AWS szereplése után

Mi jöhet még? Minden megváltozhat az Eurovízión az AWS szereplése után

Mi jöhet még? Minden megváltozhat az Eurovízión az AWS szereplése után

A ze­ne­kar éne­kese va­sár­nap ér­té­kelte a fel­lé­pé­sü­ket.

A ze­ne­kar éne­kese va­sár­nap ér­té­kelte a fel­lé­pé­sü­ket, és re­méli, hogy a jö­vő­ben min­dig lesz metál a dal­ver­se­nyen.

Kiderült, mikor lép színpadra az AWS az Eurovíziós Dalfesztiválon

Kiderült, mikor lép színpadra az AWS az Eurovíziós Dalfesztiválon

A pró­bák alatt za­rán­dok­hellyé vál­to­zott a ze­ne­kar öl­tö­zője, szom­ba­ton három per­cig a metál lesz a mérv­adó!

Ez lesz az Eurovízió nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

Ez lesz az Eurovíziós Dalfesztivál nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek.

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek.

Világsztárt öltöztet Pápai Joci

Micsoda hasonlóság, világsztárt öltöztet Pápai Joci

A ma­gyar éne­kes na­gyobb si­kert ara­tott, mint Depay.

A ma­gyar éne­kes na­gyobb si­kert ara­tott az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vá­lon, mint Memp­his Depay a fran­cia lab­da­rú­gás díj­át­adó ün­nep­sé­gén.

A Google már tudja, hányadik lesz ma Pápai Joci!

A Google már tudja, hányadik lesz ma Pápai Joci!

Itt az ő lis­tá­juk.

Ma este ki­de­rül, mennyit nyom a lat­ban, hogy a kö­zön­ség oda van a ma­gyar fi­ú­ért és az Ori­go­ért.

Rátonyi Kriszta elmondta, mi a véleménye Freddie-ről!

Rátonyi Kriszta elmondta, mi a véleménye Freddie-ről!

A mű­sor­ve­ze­tők ja­vá­ban ké­szül­nek A Dal 2018. ja­nuár 20-i első adá­sára.

A mű­sor­ve­ze­tők ja­vá­ban ké­szül­nek A Dal 2018. ja­nuár 20-i első adá­sára, a fel­ve­zető mű­so­ro­kat már for­gat­ják.

Ezer éve nem volt ekkora magyar siker

Ezer éve nem volt ekkora magyar siker

Könnybe lá­badt sze­mek­kel állt a szín­pa­don...

Könnybe lá­badt sze­mek­kel állt a szín­pa­don...

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi.

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi, aki arra szá­mí­tott, hogy meg­nyeri A Dalt és kijut az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Lemaradtál róla? Így robbantotta fel Pápai Joci az arénát az Eurovízión

Lemaradtál róla? Így robbantotta fel Pápai Joci az arénát az Eurovízión

Fan­tasz­ti­kus elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa...

Fan­tasz­ti­kus elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa...

Ha nem nyer, cipésznek áll Pápai Joci

Ha nem nyer, cipésznek áll Pápai Joci

Pápai Joci a szó szo­ros ér­tel­mé­ben min­dent egy lapra tett fel szom­bat este A Dal dön­tő­jé­ben.

Pápai Joci a szó szo­ros ér­tel­mé­ben min­dent egy lapra tett fel szom­bat este A Dal dön­tő­jé­ben.

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó buz­dító be­je­lent­ke­zés­ben igye­ke­zett tá­mo­gatni A Dal dön­tő­jé­ben szom­ba­ton fel­lépő test­vé­rét. Eköz­ben be­szólt ki­csit a kri­ti­ku­sok­nak is.

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó buz­dító be­je­lent­ke­zés­ben igye­ke­zett tá­mo­gatni A Dal dön­tő­jé­ben szom­ba­ton fel­lépő test­vé­rét. Eköz­ben be­szólt ki­csit a kri­ti­ku­sok­nak is.

Full meztelen képek keringenek a neten az eurovízió győzteséről

Full meztelen képek keringenek a neten az eurovízió győzteséről

Pi­káns fotók ke­rül­tek fel a netre...

Olyan fotók ke­rül­tek fel a netre, ami­ket jobb eset­ben csak az éne­kesnő ba­rát­já­nak lenne sza­bad lát­nia. To­vábbi pi­káns képek is elő­ke­rül­het­nek.

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Ko­moly izom­láz­zal küz­dött.

Az éne­kesnő ko­moly izom­láz­zal küz­dött szom­ba­ton, mégis olyan jól tel­je­sí­tett, hogy ma­ga­san az első he­lyen vég­zett.

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen, és olyan sok di­csé­re­tet ka­pott, hogy a könnye­i­vel küsz­kö­dött.

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, ebben talán egy ka­ba­lá­nak is sze­repe volt.

Előnnyel indulnak a tehetségkutatós sztárok A Dalban?

Előnnyel indulnak a tehetségkutatós sztárok A Dalban?

Van­nak, akik te­le­ví­ziós múlt­juk révén ta­pasz­tal­tab­bak le­het­nek a töb­bi­ek­nél.

Van­nak, akik te­le­ví­ziós múlt­juk révén ta­pasz­tal­tab­bak le­het­nek a töb­bi­ek­nél.

Kállay-Saunders András meglepő kijelentést tett

Kállay-Saunders András meglepő kijelentést tett

2012-ben sze­re­pelt elő­ször.

Szom­bat este har­mad­szor is A Dal szín­pa­dára lé­pett Kál­lay-Sa­un­ders And­rás. Az éne­kes elő­ször 2012-ben vett részt az elő­vá­lo­ga­tón.

Ismerkedj meg A Dal 2017 legújabb esélyeseivel!

Ismerkedj meg A Dal 2017 legújabb esélyeseivel!

Újabb tíz éne­kes küzd meg.

A má­so­dik élő adás­ban újabb tíz éne­kes küzd meg a nem­zet­közi po­rondra ju­tá­sért.

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

Hoppá: Óriási változás A Dal zsűrijében

Hoppá: Óriási változás A Dal zsűrijében

Ha­ma­ro­san újra star­tol a hazai vá­lo­gató.

Ha­ma­ro­san újra star­tol a hazai vá­lo­gató.

Nem találod ki, legközelebb hol adja elő Freddie a dalát!

Nem találod ki, legközelebb hol adja elő Freddie a dalát!

Eu­ro­ví­zi­ó­ról a fo­ci­tor­nára. Most már nem csak az éne­kes nagy­ap­já­nak lesz köze Pus­kás­hoz.

Freddie képviselheti hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon!

Freddie képviselheti hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon!

A Dal 2016 győz­tese Fe­hér­vári Gábor Alf­réd lett Pi­o­neer című da­lá­val.

A németeknél máris botrány van az Eurovízió körül

A németeknél máris botrány van az Eurovízió körül

A német csa­torna két és fél nap alatt vonta vissza éne­ke­sük je­lö­lé­sét.