CÍMKE: 'európai unió'

Kovács Zoltán: Az Uniónak meg kell állítania a migrációt

Kovács Zoltán: Az Uniónak meg kell állítania a migrációt

Cél a nem­zeti ha­tás­kör meg­őr­zése a mig­rá­ció ügyé­ben és a ke­resz­tény kul­túra vé­delme is

Szijjártó: Tiszteletlenek a nyugatiak Közép-Európával

Szijjártó: Tiszteletlenek a nyugatiak Közép-Európával

Az EU sze­gé­nyebb és ke­vésbé ver­seny­ké­pes lenne, ha nem vette volna fel a közép-eu­ró­pai or­szá­go­kat.

FRISS HÍREK

A kormánypártok győzhetnek a vasárnapi voksoláson

A kormánypártok győzhetnek a vasárnapi voksoláson

A ma­gya­rok döntő része elé­ge­det­len Brüs­szel mig­rá­ciós vál­ság­ke­ze­lé­sé­vel és ezért vál­to­zást akar az Uni­ó­ban.

A ma­gya­rok döntő része elé­ge­det­len Brüs­szel mig­rá­ciós vál­ság­ke­ze­lé­sé­vel és ezért vál­to­zást akar.

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

A kor­mány nem hagyja, hogy Soros György és pénze döntse el az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kat.

A kor­mány nem hagyja, hogy Soros György és pénze döntse el az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kat - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő.

Soltész Miklós: Meg lehet állítani a migrációt

Soltész Miklós: Meg lehet állítani a migrációt

Az e heti eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son meg lehet ál­lí­tani a Brüs­szel által tá­mo­ga­tott mig­rá­ciót.

Az e heti eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son meg lehet ál­lí­tani a Brüs­szel által tá­mo­ga­tott mig­rá­ciót.

Luxuspartikra szórt el eurómilliókat az Unió menekültügyi vezetője

Luxuspartikra szórt el eurómilliókat az Unió menekültügyi vezetője

Lu­xus­ho­te­lek­ben szer­ve­zett ma­gán­par­ti­kat az EU Me­ne­kült­ügyi Hi­va­ta­lá­nak ve­ze­tője, José Car­re­ira, ter­mé­sze­te­sen köz­pénz­ből.

Európa megmaradása a tét

Európa megmaradása a tét

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása, mert je­len­leg alap­ve­tően ve­szé­lyez­teti az Eu­ró­pai Uniót a tö­me­ges mig­rá­ció - je­len­tette ki Hid­véghi Ba­lázs.

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása, mert je­len­leg alap­ve­tően ve­szé­lyez­teti az Eu­ró­pai Uniót a tö­me­ges mig­rá­ció.

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rádió reg­geli hír­mű­so­rá­ban.

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

Kép­te­len el­is­merni, hogy té­ve­dett.

Kép­te­len el­is­merni, hogy ha­tal­ma­sat té­ve­dett, ezért ma is a mig­rá­ció elő­nye­i­ről és az uniós or­szá­gok "kö­te­les­sé­ge­i­ről" papol Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár.

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kleine Ze­i­tung című oszt­rák lap­nak adott in­ter­jú­ban, ame­lyet a kor­mány.hu-n ma­gyar for­dí­tás­ban is köz­zé­tet­tek.

Az összeomlás felé tart az Európai Unió

Az összeomlás felé tart az Európai Unió

Orbán Ba­lázs, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség par­la­menti és stra­té­giai ál­lam­tit­kára sze­rint a jog­ál­la­mi­ság, az em­beri jogok és a de­mok­rá­cia el­vé­nek ab­szo­lu­ti­zá­lása, át­po­li­ti­zá­lása miatt van így.

Orbán Ba­lázs, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség par­la­menti és stra­té­giai ál­lam­tit­kára sze­rint a jog­ál­la­mi­ság, az em­beri jogok és a de­mok­rá­cia el­vé­nek ab­szo­lu­ti­zá­lása, át­po­li­ti­zá­lása miatt van így.

Több szerénységet, brüsszeli "elvtársak"!

Több szerénységet, brüsszeli "elvtársak"!

Az Eu­ró­pai Unión (EU) be­lüli együtt­mű­kö­dés ha­té­ko­nyabb kell le­gyen.

Az eu­ró­pai tér­ség a vi­lág­ban be­töl­tött sze­repe és súlya csak akkor őriz­hető meg, a súly­vesz­tés csak akkor mér­sé­kel­hető, ha az Eu­ró­pai Unión (EU) be­lüli együtt­mű­kö­dés ha­té­ko­nyabb lesz a jö­vő­ben

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Len­gyel­or­szág is el­lenzi.

Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág el­lenzi, hogy kü­lön­böző uniós és ENSZ-do­ku­men­tu­mokba fe­je­ze­ten­ként be­ik­tatva, vissza­hoz­zák a mig­rá­ciós cso­ma­got.

Mindenáron meg kell állítani a migránskaravánokat

Mindenáron meg kell állítani a migránskaravánokat

A ma­gyar kor­mány azt várja az Eu­ró­pai Unió il­le­té­kes szer­ve­i­től, hogy lép­je­nek fel a mig­ráns­ka­ra­vá­nok ellen.

A ma­gyar kor­mány azt várja az Eu­ró­pai Unió il­le­té­kes szer­ve­i­től, hogy lép­je­nek fel a mig­ráns­ka­ra­vá­nok ellen, aka­dá­lyoz­zák meg, hogy el­in­dul­ja­nak - mondta a Mi­nisz­ter­el­nök­ség par­la­menti és stra­té­giai ál­lam­tit­kára. Tíz­ez­rek akar­nak útnak in­dulni Tö­rök­or­szág­ból és Gö­rög­or­szág­ból az Uni­óba.

Lőttek az ingyenes rendelésnek: ezt mindenki megérzi majd

Lőttek az ingyenes rendelésnek: ezt mindenki megérzi majd

Kí­ná­ból eddig a hazai árak tö­re­dé­kéért sze­rez­het­tünk be ter­mé­ke­ket.

Sokan hoz­zá­szok­tunk, hogy Kí­ná­ból a hazai árak tö­re­dé­kéért sze­rez­he­tünk be egyes ter­mé­ke­ket, mert nem kell utá­nuk adózni. Ez most meg­vál­to­zik.

Elege van a titkolózásból, Junckernek vallania kell

Elege van a titkolózásból, Junckernek vallania kell

Le­vél­ben for­dult az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­hoz Deutsch Tamás.

Le­vél­ben for­dult az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­hoz Deutsch Tamás, a Fi­desz EP-kép­vi­se­lője.

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter vissza­uta­sítja a Ma­gyar­or­szá­got egy svéd na­pi­lap­ban kri­ti­záló vé­le­ményt.

Az EU menedzseli a migrációt

Az EU menedzseli a migrációt

Az EU me­ne­dzseli, nem pedig meg­ál­lítja a mig­rá­ciót - mondta Ko­vács.

Az EU me­ne­dzseli, nem pedig meg­ál­lítja a mig­rá­ciót - mondta a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára a Kos­suth Rádió Va­sár­napi újság című mű­so­rá­ban.

Szijjártó Péter: A kötelező kvóták kérdése lekerült a napirendről

Szijjártó Péter: A kötelező kvóták kérdése lekerült a napirendről

Min­denki meg­ér­tette, nem lesz­nek kö­te­lező kvó­ták - je­len­tette ki a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken Brüsszel­ben.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Pél­dául az In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Csak­nem más­fél­szer több il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zett az idei év első fe­lé­ben Tö­rök­or­szág­ból.

Csak­nem más­fél­szer több il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zett az idei év első fe­lé­ben Tö­rök­or­szág­ból.

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

El sem kez­dő­dött a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság, de máris áll a bál.

Így nem mehet tovább! Az olaszok temetik az Európai Uniót

Így nem mehet tovább! Az olaszok temetik az Európai Uniót

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint az Eu­ró­pai Unió nem mű­köd­het to­vább ebben a for­má­já­ban.

Botrányos esetről számolt be Szijjártó

Botrányos esetről számolt be Szijjártó

A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter hi­va­ta­lo­san is til­ta­ko­zott az Eu­ró­pai Unió kül- és biz­ton­ság­po­li­ti­kai fő­kép­vi­se­lő­jé­nél, Fe­de­rica Mog­he­ri­ni­nél.

A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter hi­va­ta­lo­san is til­ta­ko­zott az Eu­ró­pai Unió kül- és biz­ton­ság­po­li­ti­kai fő­kép­vi­se­lő­jé­nél, Fe­de­rica Mog­he­ri­ni­nél.

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

Kiderült : ettől rettegnek az EU-tagállamok

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben.

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

Kiakadt Brüsszel, diplomatája mindent elronthat

Kiakadt Brüsszel, diplomatája mindent elronthat

Nem lesz Bre­xit-alku?

Félő, hogy a bri­tek végül meg­ál­la­po­dás nél­kül lép­nek ki az EU-ból - és ha ez így lesz, erről a brüsszeli tár­gya­ló­fél, Mi­chel Bar­nier tehet.

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik Em­ma­nuel Mac­ron­tól, hogy írjon ki egy re­fe­ren­du­mot, ame­lyen a fran­ciák dönt­het­nek a to­vábbi EU-tag­sá­guk­ról.

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik Em­ma­nuel Mac­ron­tól, hogy írjon ki egy re­fe­ren­du­mot, ame­lyen a fran­ciák dönt­het­nek a to­vábbi EU-tag­sá­guk­ról.

Újabb EU-válság jöhet, pénzen megy a vita

Újabb EU-válság jöhet, pénzen megy a vita

Fe­szült hely­ze­tet kell el­si­mí­ta­nia a kö­zös­ség ve­ze­tő­i­nek feb­ruár végén, mikor arról ha­tá­roz­nak, ho­gyan pó­tol­ják a brit pén­ze­ket az uniós kasszá­ban.

Fe­szült hely­ze­tet kell el­si­mí­ta­nia a kö­zös­ség ve­ze­tő­i­nek feb­ruár végén, mikor arról ha­tá­roz­nak, ho­gyan pó­tol­ják a brit pén­ze­ket az uniós kasszá­ban.

Nem várt irányból támadták Brüsszelt, ez Junckert is meglepte

Nem várt irányból támadták Brüsszelt, ez Junckert is meglepte

Nem csoda, ha egyre több tag­ál­lam gon­dol­ko­dik azon, hogy kilép az EU-ból, hi­szen Brüs­szel sorra hozza a rossz dön­té­se­ket.

Durván beolvasott az EU-nak az új osztrák belügyminiszter

Durván beolvasott az EU-nak az új osztrák belügyminiszter

Mig­rán­sok miatt állt a bál...

Az oszt­rák bel­ügyi tár­ca­ve­zető ki­je­len­tette, hogy csak ők dönt­he­tik el, ki kap me­ne­dék­jo­got Auszt­ri­á­ban, és az Eu­ró­pai Unió ebbe nem szól­hat bele.

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke, és ha rajta múlna, Ma­gyar­or­szág ki is lépne az Eu­ró­pai Uni­ó­ból - je­len­tette ki Vona egy tö­rök­or­szági elő­adá­sán.

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke, és ha rajta múlna, Ma­gyar­or­szág ki is lépne az Eu­ró­pai Uni­ó­ból - je­len­tette ki Vona egy tö­rök­or­szági elő­adá­sán.

A magyaroknak is kedvezne Brüsszel, de May nem hagyja

A magyaroknak is kedvezne Brüsszel, de May nem hagyja

Újabb nehéz fe­je­ze­té­hez ér a Bre­xit-tár­gya­lás: az EU ve­ze­tői azt sze­ret­nék el­érni, hogy még a ki­lé­pés után se zár­ják le a brit ha­tá­ro­kat.

Újabb nehéz fe­je­ze­té­hez ér a Bre­xit-tár­gya­lás: az EU ve­ze­tői azt sze­ret­nék el­érni, hogy még a ki­lé­pés után se zár­ják le a brit ha­tá­ro­kat, May azon­ban meg­ma­ka­csolta magát.

Bármikor összeomolhat az eurózóna

Bármikor összeomolhat az eurózóna

Az nem kér­dés, hogy eu­ró­zóna ko­moly re­for­mokra szo­rul, ha Brüs­szel élet­ben sze­retné tar­tani közös fi­ze­tő­esz­kö­zét.

Az nem kér­dés, hogy eu­ró­zóna ko­moly re­for­mokra szo­rul, ha Brüs­szel élet­ben sze­retné tar­tani közös fi­ze­tő­esz­kö­zét.

Migránsok ezreit hozhatja be az EU február végéig

Migránsok ezreit hozhatja be az EU február végéig

Fő cél a biz­ton­ság...

Az Eu­ró­pai Unió feb­ruár vé­géig je­len­tő­sen több em­bert sze­retne eva­ku­álni a lí­biai me­ne­kült­tá­bo­rok­ból, mint amennyit ko­ráb­ban si­ke­rült.

Nagy pofont kaphat Brüsszel: erre készülnek a britek

Nagy pofont kaphat Brüsszel: erre készülnek a britek

Aka­doz­nak a Bre­xit-tár­gya­lá­sok.

Aka­doz­nak a Bre­xit-tár­gya­lá­sok, de az sem ki­zárt, hogy nem is lesz több egyez­te­tés, hanem The­resa May-ék he­te­ken belül ki­lép­nek az EU-ból.

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Min­den­napi éle­tünk ve­szélybe kerül.

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság.

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok.

Hadseregek szállják meg Ausztriát

Hadseregek szállják meg Ausztriát

Meg­lepő öt­let­tel állt elő az új oszt­rák kor­mány: a hegy­vi­dé­két ide­ig­le­ne­sen át­en­gedné az EU-tag­ál­la­mok had­se­re­ge­i­nek, gya­kor­la­to­zásra.

Meg­lepő öt­let­tel állt elő az új oszt­rák kor­mány: a hegy­vi­dé­két ide­ig­le­ne­sen át­en­gedné az EU-tag­ál­la­mok had­se­re­ge­i­nek, gya­kor­la­to­zásra.

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül - más lehet az olim­pia!

Véget érhet Brüsszel zsarnoksága

Véget érhet Brüsszel zsarnoksága

Junc­ke­rék leg­rosszabb rém­álma vál­hat va­lóra.

Jean-Ca­lude Junc­ke­rék leg­rosszabb rém­álma vál­hat va­lóra, egyre töb­ben áll­nak ki a kö­zös­ségi forma meg­újí­tása mel­lett, ami egy több­se­bes­sé­ges Eu­ró­pai Uniót ered­mé­nyez­hetne.

Nagy bajban van Merkel, nehéz hetek várnak rá

Nagy bajban van Merkel, nehéz hetek várnak rá

Ang­ela Mer­kel egy hetet adott ma­gá­nak arra, hogy egy po­li­ti­kai egyez­ség­gel ki­rántsa az or­szá­gát a vál­ság­ból.

Az egész világ Né­met­or­szágra fi­gyel: Ang­ela Mer­kel egy hetet adott ma­gá­nak arra, hogy egy po­li­ti­kai egyez­ség­gel ki­rántsa az or­szá­gát a vál­ság­ból.

Orbán Viktor: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

A mi­nisz­ter­el­nök meg­kö­szönte azok­nak a ma­gya­rok­nak, akik részt vet­tek a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Orbán Viktor: Pontozásos győzelemre számítunk

Orbán Viktor: Pontozásos győzelemre számítunk

"Az első menet végén jól ál­lunk, pon­to­zá­sos győ­ze­lem néz ki ezen a napon" - mondta Orbán Vik­tor vi­de­óüze­ne­té­ben.

Nemzeti konzultáció: Az igazi csata most kezdődik

Nemzeti konzultáció: Az igazi csata most kezdődik

A nem­zeti kon­zul­tá­ció le­zá­rult, de "az igazi csata csak most kez­dő­dik", mivel a kö­te­lező kvóta na­pi­ren­den van az ak­tu­á­lis uniós csúcs­ta­lál­ko­zón.

Orbán Viktor: Ismét nekilendülünk

Orbán Viktor: Ismét nekilendülünk

Foly­ta­tó­dik az eu­ró­pai uniós csúcs, a mai napon a Bre­xit­ről és az euró jö­vő­jé­ről tár­gyal­nak Eu­rópa ve­ze­tői - mondta a mi­nisz­ter­el­nök reg­gel 9-kor kül­dött vi­de­óüze­ne­té­ben.

Foly­ta­tó­dik az eu­ró­pai uniós csúcs, a mai napon a Bre­xit­ről és az euró jö­vő­jé­ről tár­gyal­nak Eu­rópa ve­ze­tői - mondta a mi­nisz­ter­el­nök reg­gel 9-kor kül­dött vi­de­óüze­ne­té­ben.

Orbán Viktor: Küzdeni fogunk!

Orbán Viktor: Küzdeni fogunk!

Az eu­ró­pai uniós csúcsra utazó mi­nisz­ter­el­nök el­mondta: a há­ti­zsák­já­ban viszi annak a 2 mil­lió 300 ezer ma­gyar em­ber­nek a vé­le­mé­nyét, akik kö­zöl­ték: nem kér­nek a Soros-terv­ből.

Az eu­ró­pai uniós csúcsra utazó mi­nisz­ter­el­nök el­mondta: a há­ti­zsák­já­ban viszi annak a 2 mil­lió 300 ezer ma­gyar­nak a vé­le­mé­nyét, akik kö­zöl­ték: nem kér­nek a Soros-terv­ből.

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!"

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!" - kán­tálta a több ezer tün­tető, akik azt kö­ve­te­lik a kor­mány­tól, hogy minél előbb lép­tes­sék ki Olasz­or­szá­got az EU-ból.

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Na­gyon vál­to­za­to­sak a vé­le­mé­nyek!

Eu­rosz­kep­ti­ku­sok és europe­rek vitái szok­ták jel­le­mezni a kö­zös­ség min­den­nap­jait, de ennél sok­kal vál­to­za­to­sabb az uni­ó­ban élők vé­le­mé­nye.

A migránsok miatt omlik össze az EU

A migránsok miatt omlik össze az EU

Az erő­sza­kos mig­ráns­be­te­le­pí­tés okozza a kö­zös­ség ha­lá­lát a le­endő cseh mi­nisz­ter­el­nök sze­rint: And­rej Babis sze­rint Brüsszel­nek nem sza­badna sen­kit sem kény­sze­rí­te­nie.

Az erő­sza­kos mig­ráns­be­te­le­pí­tés okozza a kö­zös­ség ha­lá­lát a le­endő cseh mi­nisz­ter­el­nök sze­rint: And­rej Babis sze­rint Brüsszel­nek nem sza­badna sen­kit sem kény­sze­rí­te­nie.

Eldurvul a Brexit, százezrek válhatnak munkanélkülivé

Eldurvul a Brexit, százezrek válhatnak munkanélkülivé

Sötét kor­szak kö­szönt be Eu­ró­pá­ban, ha Brüsszel­nek és The­resa Mayék­nek nem si­ke­rül meg­egyez­niük a brit EU-s ki­lé­pés rész­le­te­i­ről.

Sötét kor­szak kö­szönt be Eu­ró­pá­ban, ha Brüsszel­nek és The­resa Mayék­nek nem si­ke­rül meg­egyez­niük a brit EU-s ki­lé­pés rész­le­te­i­ről.

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák!

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák!

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Már ezt is Brüsszel­ből irá­nyí­ta­nák...

An­to­nio Ta­jani, az Eu­ró­pai Par­la­ment el­nöke sze­rint meg kell dup­lázni az unió éves költ­ség­ve­té­sét.

Jó hír a magyaroknak, ezt intézheti el Merkel

Jó hír a magyaroknak, ezt intézheti el Merkel

To­vábbi két évig lehet még az EU tagja az Egye­sült Ki­rály­ság.

To­vábbi két évig lehet még az EU tagja az Egye­sült Ki­rály­ság - így pedig még több kül­földi mun­ka­vál­laló ma­rad­hat az or­szág­ban a Bre­xit után.

Ez az ország lép ki Nagy-Britannia után az EU-ból?

Ez az ország lép ki Nagy-Britannia után az EU-ból?

A Bre­xit el­in­dí­totta a la­vi­nát.

A Bre­xit utat nyi­tott az elé­ge­det­len tag­ál­la­mok­nak, ame­lyek sorra sza­kít­hat­ják meg kap­cso­la­tu­kat Brüsszel­lel.

Miért nem bombázzuk le Madridot?

Kemény szavak: miért nem bombázzuk le Madridot?

Nem fi­nom­ko­dott az egy­kori brit dip­lo­mata, Wil­liam Mal­lin­son.

Nem fi­nom­ko­dott az egy­kori brit dip­lo­mata, Wil­liam Mal­lin­son: az EU-t vá­dolja a ka­ta­lán vál­ság ki­rob­ban­tá­sá­val, és a hely­ze­tet Ko­szo­vó­hoz ha­son­lí­totta.

Katonákkal védenék az EU határait, de nem mindenki örül ennek

Katonákkal védenék az EU határait, de nem mindenki örül ennek

Do­nald Tusk ren­ge­teg pénzt kö­ve­telne a tag­ál­la­mok­tól azért, hogy meg­véd­jék ma­gu­kat a mig­rán­sok­kal szem­ben.

Do­nald Tusk sok pénzt kö­ve­telne a tag­ál­la­mok­tól, hogy meg­véd­jék ma­gu­kat a mig­rán­sok­kal szem­ben.

Valóra vált Juncker legrosszabb rémálma

Valóra vált Juncker legrosszabb rémálma

Egyre mé­lyül a ka­ta­lán vál­ság, Spa­nyol­or­szág a szét­sza­ka­dás szé­lén áll.

Egyre mé­lyül a ka­ta­lán konflik­tus, Spa­nyol­or­szág a szét­sza­ka­dás szé­lén áll - de a vál­ság az egész Eu­ró­pai Uniót el fogja érni! Meg­jó­sol­ha­tat­lan, mi min­den tör­tén­het még.

Erre figyelj, ha porszívót veszel

Erre figyelj, ha porszívót veszel

Hal­kab­bak, tar­tó­sab­bak és ha­té­ko­nyab­bak lesz­nek a gépek.

Ezen­túl nem lehet ki­fo­gás, hogy azért nem por­szí­vó­zunk, mert za­var­nánk vele a szom­szé­dot. Az új sza­bá­lyok sze­rint ugyanis csön­de­seb­bek lesz­nek.

Titánok harca: ki lesz az EU arca?

Titánok harca: ki lesz az EU arca?

Az EU több pro­mi­nens sze­mé­lyi­sége is el­kö­te­lezte magát a kö­zös­ség meg­men­tése és meg­erő­sí­tése mel­lett - össze­fo­gás he­lyett azon­ban lehet, hogy szét­hú­zás lesz a harc vége.

Az EU több pro­mi­nens sze­mé­lyi­sége is el­kö­te­lezte magát a kö­zös­ség meg­men­tése és meg­erő­sí­tése mel­lett - össze­fo­gás he­lyett azon­ban lehet, hogy szét­hú­zás lesz a harc vége.

A katalán függetlenség nem csak a spanyoloknak fájna

A katalán függetlenség sokaknak fájna

Egyre biz­to­sabb, hogy Ka­ta­ló­niát nem lehet meg­ál­lí­tani, ok­tó­ber 1-jén meg­ren­de­zik a füg­get­len­ségi nép­sza­va­zást.

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Ka­ta­ló­niát nem lehet meg­ál­lí­tani, ok­tó­ber 1-jén meg­ren­de­zik a füg­get­len­ségi nép­sza­va­zást.

Meglepő: ezt gondolja Európa a Brexitről

Meglepő: ezt gondolja Európa a Brexitről

Egy friss fel­mé­rés sze­rint az EU-tag­ál­la­mok több­sé­gét egy téma ag­gasztja.

Egy friss fel­mé­rés sze­rint az EU-tag­ál­la­mok több­sé­gét egy köz­ponti téma ag­gasztja a bri­tek ki­lé­pé­sé­vel kap­cso­lat­ban: hon­nan lesz így a kö­zös­ség­nek a jö­vő­ben pénze?

Nem boldogak a migránsok

Nem boldogak a migránsok

A mig­rán­sok nem érzik túl jól ma­gu­kat a vá­lasz­tott eu­ró­pai or­szá­gok­ban.

Diszk­ri­mi­ná­ció, ál­landó rend­őri iga­zol­ta­tá­sok, kö­zöm­bös kör­nye­zet - a mig­rán­sok ezek miatt nem érzik túl jól ma­gu­kat a vá­lasz­tott eu­ró­pai or­szá­gok­ban.

Így mentené meg Macron az EU-t

Így mentené meg Macron az EU-t

Am­bi­ci­ó­zus ter­ve­ket szőtt a fran­cia elnök arra, ho­gyan le­hetne meg­erő­sí­teni újra az Eu­ró­pai Uniót. Ahhoz, hogy ter­veit siker ko­ro­názza, egy erős Ang­ela Mer­kelre lesz szük­sége.

Am­bi­ci­ó­zus ter­ve­ket szőtt a fran­cia elnök arra, ho­gyan le­hetne meg­erő­sí­teni újra az Eu­ró­pai Uniót. Ahhoz vi­szont, hogy ter­veit siker ko­ro­názza, egy kulcs­sze­rep­lőre lesz szük­sége: egy erős Ang­ela Mer­kelre.

Az álompártól retteg Európa

Az álompártól retteg Európa

Már hi­va­ta­los, hogy Ang­ela Mer­kel nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat - ennek pedig va­ló­szí­nű­leg fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban.

Már hi­va­ta­los, hogy Ang­ela Mer­kel nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat - ennek pedig va­ló­szí­nű­leg fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban.

Juncker beindult: jön a szuper-EU!

Juncker beindult: jön a szuper-EU!

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke min­de­nek fe­lett álló szer­ve­zetté tenné az EU-t.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke min­de­nek fe­lett álló szer­ve­zetté tenné az EU-t, de ennek nem min­denki örülne. Közös had­se­reg, kö­te­lező euró, szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dés a ter­vek kö­zött...

Ezért nem örül Merkel a Brexitnek

Ezért nem örül Merkel a Brexitnek

Az arany­to­jást tojó tyúk tá­vo­zik az EU-ból a bri­tek sze­mé­lyé­ben.

Az arany­to­jást tojó tyúk tá­vo­zik az EU-ból a bri­tek sze­mé­lyé­ben - Ang­ela Mer­kel pedig olyan prob­lé­má­val szem­be­sül, amire nincs jó meg­ol­dás.

Kitört a botrány: az EU lefizeti az embercsempészeket

Kitört a botrány: az EU lefizeti az embercsempészeket

Ki­de­rül­tek Brüs­szel tit­kos üzel­mei: több száz­ezer eurót fi­ze­tett ki af­ri­kai em­ber­csem­pé­szek­nek.

Ki­de­rül­tek Brüs­szel tit­kos üzel­mei: több száz­ezer eurót fi­ze­tett ki af­ri­kai em­ber­csem­pé­szek­nek azért, hogy hagy­ja­nak fel il­le­gá­lis te­vé­keny­sé­ge­ik­kel, és vá­lassza­nak ma­guk­nak más el­fog­lalt­sá­got.

Ez végezhet az Európai Unióval

Ez végezhet az EU-val

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú, EU-párti tag­ál­la­mok szá­mára, akkor azzal gya­kor­la­ti­lag meg is ássa a kö­zös­ség sír­ját - ál­lítja a len­gyel elnök.

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú, EU-párti tag­ál­la­mok szá­mára, akkor azzal gya­kor­la­ti­lag meg is ássa a kö­zös­ség sír­ját - ál­lítja a len­gyel elnök.

Bajban a magyar munkavállalók, ezt hozza a brit kilépés

Bajban a magyar munkavállalók, ezt hozza a brit kilépés

Ki­szi­vá­rog­tak a brit kor­mány Bre­xit utáni ter­vei - és ezek nem sok jót ígér­nek...

Ki­szi­vá­rog­tak a brit kor­mány Bre­xit utáni ter­vei - és ezek nem sok jót ígér­nek azok­nak, akik sze­ret­né­nek az Egye­sült Ki­rály­ság te­rü­le­tén dol­gozni...

Meglepő német értékelés: érthető, ha Orbán benyújtotta a számlát

Meglepő német értékelés: érthető, ha Orbán benyújtotta a számlát

Horst Se­e­ho­fer bajor mi­nisz­ter­el­nök egy hét­fői lap­in­ter­jú­ban be­szélt erről.

Európa elveszítheti a Balkánt

Európa elveszítheti a Balkánt

Az oszt­rák kül­ügy­mi­nisz­ter egyre na­gyobb sza­údi és török be­fo­lyást lát...

Az oszt­rák kül­ügy­mi­nisz­ter egyre na­gyobb sza­údi és török be­fo­lyást lát ke­le­ten. Sze­rinte az Eu­ró­pai Unió nagy bajba ke­rül­het.

Egyre boldogabbak a magyarok

Egyre boldogabbak a magyarok

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet!

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet! A leg­fris­sebb össz­eu­ró­pai bol­dog­ság­fel­mé­rés­ben a ma­gya­rok két­har­mada mondta azt, hogy elé­ge­dett az éle­té­vel.

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel.

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel, de most úgy tűnik, az ifjú fran­cia titán, Em­ma­nuel Mac­ron nem kér a német kan­cel­lár­ból.

Cukorriadót hirdet az EU

Cukorriadót hirdet az EU

Brüs­szel rend­sze­re­sen han­goz­tatja, hogy ke­ve­sebb cuk­rot kéne en­nünk, ezzel is fel­véve a har­cot az ál­ta­lá­nos el­hí­zás­sal szem­ben.

Brüs­szel sze­rint ke­ve­sebb cuk­rot kéne en­nünk, ezzel is fel­véve a har­cot az ál­ta­lá­nos el­hí­zás­sal szem­ben - de ők kötik meg az egész­sé­ges élet­mód mel­lett kam­pá­nyo­lók kezét.

Egyre többen utálják az EU-t

Egyre többen utálják az EU-t

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás.

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás, ame­lyet az EU-val szo­ros kap­cso­lat­ban álló, de nem tag­ál­la­mok­ban vé­gez­tek: egyre töb­ben gon­dol­nak ne­ga­tí­van Brüsszelre.

Elszabadult a pokol a reptereken

Elszabadult a pokol a reptereken, ezrek szenvednek

Bor­zal­massá vált több ezer ember nya­ra­lása.

Bor­zal­massá vált több ezer ember nya­ra­lása, mi­u­tán a rep­te­re­ken hosszú órá­kon ke­resz­tül áll­nak sor­ban az el­len­őr­zé­sek miatt.

Rossz híreket kaptak Angliából a magyar munkavállalók

Rossz híreket kaptak Angliából a magyar munkavállalók

Egy friss fel­mé­rés sokat ront a kül­földi mun­ka­vál­la­lók hely­ze­tén - lehet, hogy a bri­tek mégis le­zár­ják a ha­tá­ra­i­kat?

Egy fel­mé­rés ront a kül­földi mun­ka­vál­la­lók hely­ze­tén - lehet, hogy a bri­tek le­zár­ják a ha­tá­ra­i­kat?

Megállíthatatlanul nő Európa migránslakossága

Megállíthatatlanul nő Európa migránslakossága

Egyre ke­ve­seb­ben szül­nek Eu­ró­pá­ban, a mig­rán­sok pó­tol­hat­ják be ezt a lyu­kat?

Egyre ke­ve­seb­ben szül­nek Eu­ró­pá­ban, a mig­rán­sok pó­tol­hat­ják be ezt a lyu­kat? Ér­de­kes rész­le­tekre vi­lá­gí­tott rá a friss uniós sta­tisz­tika.

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

A prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Több ezren kap­ták azt a pa­ran­csot, hogy öl­je­nek meg annyi eu­ró­pait, amennyit csak tud­nak - és a prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Azonnali megoldás kell a migránsválságra, vagy elszabadul a pokol

Azonnali megoldás kell a migránsválságra, vagy elszabadul a pokol

Krí­zis­ta­lál­ko­zót tart az EU az olasz mig­ráns­hely­zet miatt.

Krí­zis­ta­lál­ko­zót tart az EU az Olasz­or­szág­ban ki­ala­kult mig­ráns­hely­zet miatt: a déli or­szágba egy hét alatt 12 ezer­nél is több mig­ráns ér­ke­zett Lí­bi­á­ból.

Orbán Viktor szerint Brüsszel nyíltan támogatja a terroristákat

Orbán Viktor szerint Brüsszel nyíltan támogatja a terroristákat

Na­pi­rend előtt szó­lalt fel Orbán Vik­tor a par­la­ment­ben.

"Amíg én va­gyok Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke, és itt áll­ha­tok, addig a ke­rí­tés a déli ha­tá­ron is állni fog."

Afrikai nagy fal állítja meg a migránsokat

Afrikai nagy fal törheti meg a migránshullámot

Eu­rópa ter­jesz­ke­dik, déli ha­tára át­ke­rül­het Af­rika felső csücs­kébe.

Eu­rópa ter­jesz­ke­dik, a kon­ti­nens déli ha­tára las­san át­ke­rül­het Af­rika felső csücs­kébe - így talán meg lehet ál­lí­tani a mig­rán­so­kat.

Kemény szavak: nem kellett volna bővíteni az EU-t!

Kemény szavak: nem kellett volna bővíteni az EU-t!

A dip­lo­mata a né­me­te­ket hi­báz­tatja.

Túl gyor­san és túl sok or­szá­got emel­tek be az uni­óba - a dip­lo­mata sze­rint ez Né­met­or­szág hi­bája!

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

Kemény szavak a parlamentben: a miniszterelnök kiosztotta Brüsszelt

A len­gyel mi­nisz­ter­el­nök, Beata Szydlo nem kí­mélte az "eu­ró­pai eli­tet".

A len­gyel mi­nisz­ter­el­nök, Beata Szydlo nem kí­mélte az "eu­ró­pai eli­tet": sze­rinte az eu­rok­ra­ták csö­kö­nyös­sége és te­he­tet­len­sége miatt tör­tén­het­nek ter­ror­tá­ma­dá­sok a kon­ti­nen­sen.