CÍMKE: 'európai bizottság'

V4NA: Megpróbálta eltüntetni náci őseit az Európai Bizottság főtitkára

V4NA: Megpróbálta eltüntetni náci őseit az Európai Bizottság főtitkára

Még a róla szóló Wi­ki­pé­dia szó­cikk­ből is ki­ve­tette a a nagy­ap­já­ról szóló ré­sze­ket.

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak.

A ma­gyar kor­mányfő azon a ta­nács­ko­zá­son vesz részt, ame­lyen az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak az állam- és kor­mány­fők.

Brüsszel európai szuperállamot akar

Brüsszel európai szuperállamot akar

A brüsszeli elit szán­dé­ká­val szem­ben az eu­ró­pai vá­lasz­tó­pol­gá­rok több­sége és a nem­zet­ál­la­mok nem akar­nak Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mo­kat.

A brüsszeli elit szán­dé­ká­val szem­ben az eu­ró­pai vá­lasz­tó­pol­gá­rok több­sége és a nem­zet­ál­la­mok nem akar­nak Eu­ró­pai Egye­sült Ál­la­mo­kat.

A babaváró hitel mindenképpen elindul

A babaváró hitel mindenképpen elindul

A csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv erre az évre ígért öt pontja ha­tályba fog lépni jú­lius 1-jén - erő­sí­tette meg a Mi­nisz­ter­el­nök­ség ve­ze­tője csü­tör­töki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

A csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv erre az évre ígért öt pontja ha­tályba fog lépni jú­lius 1-jén - erő­sí­tette meg a Mi­nisz­ter­el­nök­ség ve­ze­tője.

Az Európai Bizottság nem hagyta jóvá a babaváró támogatást

Az Európai Bizottság nem hagyta jóvá a babaváró támogatást

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság az elő­ze­tes egyez­te­té­sek során ki­fo­gá­solta a ba­ba­váró tá­mo­ga­tást, és nem hagyta azt jóvá.

A Bi­zott­ság az elő­ze­tes egyez­te­té­sek során ki­fo­gá­solta a tá­mo­ga­tást, és nem hagyta azt jóvá.

Trócsányi: Ragaszkodunk az eredeti uniós szerződéshez

Trócsányi: Ragaszkodunk az eredeti uniós szerződéshez

Az EU-nak tisz­te­let­ben kell tar­ta­nia a nem­zeti sa­já­tos­sá­go­kat és a nem­zeti szu­ve­re­ni­tást, a tag­ál­la­mok nem­zeti iden­ti­tá­sát.

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

A mos­tani az első olyan eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás, ahol va­lódi kér­dé­sek­ről dönt­he­tünk.

A mos­tani az első olyan eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás, ahol va­lódi kér­dé­sek­ről dönt­he­tünk.

Újabb hazugsággal bukott le az Európai Bizottság

Újabb hazugsággal bukott le az Európai Bizottság

Ano­nim kár­tyák Tö­rök­or­szág­ban is.

Nem­ré­gi­ben még ta­gad­ták az ano­nim mig­ráns­kár­tyák lé­te­zé­sét, most már be­vall­ják, hogy lé­te­zik ilyen Tö­rök­or­szág­ban is.

Jogtipró az Európai Bizottság migránskártyaüzlete

Jogtipró az Európai Bizottság migránskártyaüzlete

Több mint két mil­li­óan kap­hat­tak.

A jelek sze­rint több mint két mil­li­óan kap­hat­tak név­te­len mig­ráns­kár­tyát, és 500 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eurót köl­töt­tek el így.

Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

Kövér László határozottan kijelentette: Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

A brüsszeli ve­ze­tők sze­ret­nék el­fedni azt, hogy mi­lyen nyil­ván­való kö­vet­kez­mé­nyei van­nak az el­hi­bá­zott be­ván­dor­lási po­li­ti­ká­nak - mondta az Or­szág­gyű­lés el­nöke Pak­son.

A brüsszeli ve­ze­tők sze­ret­nék el­fedni azt, hogy mi­lyen nyil­ván­való kö­vet­kez­mé­nyei van­nak az el­hi­bá­zott be­ván­dor­lási po­li­ti­ká­nak - mondta Kövér László, az Or­szág­gyű­lés el­nöke hét­főn Pak­son, egy la­kos­sági fó­ru­mon.

Juncker európai vezetőként megbukott

Szijjártó: Juncker európai vezetőként megbukott

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit, és ké­pe­sek is azo­kat meg­vé­deni.

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit, és ké­pe­sek is azo­kat meg­vé­deni.

Juncker megint alkotott: felgyújtott egy egész küldöttséget

Juncker megint alkotott: felgyújtott egy egész küldöttséget

Szó sze­rint fel­gyúj­totta a ru­an­dai nép­ir­tás 25. év­for­du­ló­jára em­lé­kező de­le­gá­ciót az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke.

Hazugság, hogy elmúlt a migránsválság

Hazugság, hogy elmúlt a migránsválság

Av­ram­o­pu­losz a sző­nyeg alá akarja sö­pörni a prob­lé­mát.

A sző­nyeg alá akarja se­perni a mig­rá­ció prob­lé­má­ját Di­mi­t­risz Av­ram­o­pu­losz, a mig­rá­ciós po­li­ti­káért és uniós bel­ügye­kért fe­le­lős biz­tos.

Megbukott Juncker, még kettest sem kapott

Megbukott Juncker, még kettest sem kapott

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik.

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik. Ez­út­tal Jean-Cla­ude Junc­kert, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­nek te­vé­keny­sé­gét vizs­gál­ták.

Meg lehet torpedózni a migrációs alap emelését

Meg lehet torpedózni a migrációs alap emelését

Az Eu­ró­pai Ta­nács meg­aka­dá­lyoz­hatja, hogy há­rom­szo­ro­sára emel­jék a mig­rá­ciós alap ke­ret­össze­gét.

Az Eu­ró­pai Ta­nács meg­aka­dá­lyoz­hatja, hogy há­rom­szo­ro­sára emel­jék a mig­rá­ciós alap ke­ret­össze­gét - mondta Janik Sza­bolcs, a Mig­rá­ció­ku­tató In­té­zet igaz­ga­tó­he­lyet­tese. Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ja­vas­lata sze­rint 10,4 mil­li­árd eu­róra emel­nék az alap for­rá­sait az elő­irány­zott 3,1 mil­li­árd eu­ró­ról.

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít.

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít Brüs­szel.

Brüsszel nem tudta és nem is akarja megvédeni Európát

Brüsszel nem tudta és nem is akarja megvédeni Európát

Ko­csis Máté a Va­sár­napi Új­ság­ban.

Ko­csis Máté a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Brüs­szel a mig­rá­ció és a ha­tár­vé­de­lem kér­dé­sé­ben meg­bu­kott. Va­ló­já­ban tá­mo­gat­ják az il­le­gá­lis mig­rá­ciót.

Durva átverésre készül az Európai Bizottság

Durva átverésre készül az Európai Bizottság

Be­csap­ták az eu­ró­pai vá­lasz­tó­kat.

A brüsszeli Eu­ró­pai Bi­zott­ság be­csapja az eu­ró­pai vá­lasz­tó­kat és a tag­ál­la­mo­kat azzal, hogy az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­ját kö­te­le­zővé tenné.

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel.

A Fi­desz par­la­menti frak­ció­szó­vi­vője sze­rint "gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel". Ha­lász János ezt szom­bati deb­re­ceni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján fo­gal­mazta meg.

Sorosista civileknek nem lehet szerepük az uniós döntésekben

Sorosista civileknek nem lehet szerepük az uniós döntésekben

Fruszt­rált uniós po­li­ti­ku­sok.

Eu­rópa be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sai fruszt­rál­tak ami­att, hogy a Sar­gen­tini-je­len­tés sorsa nem a ked­vük sze­rint ala­kul - mondta Varga Judit ál­lam­tit­kár.

Kósa Lajos: Az uniós vezetőket is lehet bírálni

Kósa Lajos: Az uniós vezetőket is lehet bírálni

"Azt akarja mon­dani bárki a Nép­párt­ban, hogy nép­párti po­li­ti­kust nem lehet bí­rálni? Non­szensz!"

"Hadd for­dít­sam le: azt akarja mon­dani bárki a Nép­párt­ban, hogy nép­párti po­li­ti­kust nem lehet bí­rálni? Non­szensz!"

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

El­nök­sége alatt be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek.

Szer­dán köz­zé­tett Fa­ce­book-üze­ne­té­ben Deutsch Tamás azt írta: Jean-Cla­ude Jun­c­ker "ku­dar­cot val­lott, mert el­nök­sége alatt mil­lió­számra be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek".

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Brüs­szel fél­re­be­szél.

Brüs­szel és a mig­rá­ciót pár­toló po­li­ti­ku­sok úgy tesz­nek, mintha a va­ló­ság nem lé­tezne. Meg­pró­bál­ják azt a lát­sza­tot kel­teni, mintha a vál­ság véget ért volna.

Egy brit miniszter szerint groteszk Juncker viselkedése

Egy brit miniszter szerint groteszk Juncker viselkedése

A brit mun­ka­ügyi mi­nisz­ter sze­rint Jean-Cla­ude Jun­c­ker sok­szor gro­teszk módon vi­sel­ke­dik a nők­kel.

A brit mun­ka­ügyi mi­nisz­ter sze­rint Jean-Cla­ude Jun­c­ker sok­szor gro­teszk módon vi­sel­ke­dik a nők­kel. Az "isi­ász" nem ma­gya­rá­zat.

Kiálltak Orbán Viktor mellett a német lap olvasói

Kiálltak Orbán Viktor mellett a német lap olvasói

Jean-Cla­ude Jun­c­ker, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke nyílt tá­ma­dást in­té­zett Orbán Vik­tor ellen.

Jean-Cla­ude Jun­c­ker tá­ma­dást in­té­zett Orbán Vik­tor ellen, ám a ma­gyar kor­mány­főt a Die Welt ol­va­sói is vé­del­mükbe vet­tek.

A kormányfő szerint az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva

A kormányfő szerint az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság man­dá­tuma jövő év má­ju­sá­ban lejár - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Pél­dául az In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Magyar politikus hozta össze az európai focibékét

Magyar politikus hozta össze az európai focibékét

Mér­földkő a lab­da­rú­gás tör­té­ne­té­ben. Közös szán­dék­nyi­lat­ko­zat szü­le­tett az UEFA és a klu­bok szö­vet­sége kö­zött.

Mér­földkő a lab­da­rú­gás tör­té­ne­té­ben. Közös szán­dék­nyi­lat­ko­zat szü­le­tett az UEFA és a klu­bok szö­vet­sége kö­zött.

Új uniós szabályozás: Németország több migránsra számít

Új uniós szabályozás: Németország több migránsra számít

A kor­mány azzal szá­mol, hogy az új eu­ró­pai me­ne­dék­jogi sza­bá­lyo­zás miatt több me­ne­kül­tet kell be­fo­gad­nia.

Az új eu­ró­pai me­ne­dék­jogi sza­bá­lyo­zás miatt több me­ne­kül­tet kell be­fo­gad­nia Né­met­or­szág­nak.

Hálásak a német emberek a magyar kerítésért

Hálásak a német emberek a magyar kerítésért

El­jött a szo­li­da­ri­tás ideje...

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let írt Jean-Cla­ude Jun­c­ker­nek, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­nek, ami­ben arra kéri, hogy az unió fi­zesse meg a költ­sé­ge­ink felét.

Alkoholizmussal vádolják az Orbánt is megpaskoló politikust!

Alkoholizmussal vádolják az Orbánt is megpaskoló politikust!

Ál­lí­tó­lag már Ang­ela Mer­kel sem bízik benne, sőt most már egye­sek ko­moly vá­dak­kal is il­le­tik Jean-Cla­ude Junc­kert...

Erre senki sem számított: Végleg eltörlik az óraátállítást?

Erre senki sem számított: Végleg eltörlik az óraátállítást?

Ha­ma­ro­san min­den Eu­ró­pai uniós tag­ál­lam­mal egyez­tet­nek.

Ha­ma­ro­san min­den Eu­ró­pai uniós tag­ál­lam­mal egyez­tet­nek. Te örül­nél neki?

Ezért lóg el válogatott focistánk a Balatonhoz

Ezért lóg el válogatott focistánk a Balatonhoz

Három dolog miatt is stres­szel.

Kü­lö­nö­sen fon­tos napok előtt áll Gu­lá­csi Péter. Az ok: három e-betűs, de nem a Fradi cí­me­ré­ből.

Nem kell beengedni a nem együttműködő migránsokat!

Nem kell beengedni a nem együttműködő migránsokat!

A szük­sé­ges módon őrzik a ha­tá­ro­kat a sc­hen­geni ál­la­mok. Nem kell be­en­gedni azt, aki nem együtt­mű­ködő. Így nyi­lat­ko­zott az Eu­ró­pai Bi­zott­ság szó­vi­vője.

Láncdohányos és kicsit piás az Európai Bizottság elnöke. És hajlik a korrupcióra?

Láncdohányos és kicsit piás az Európai Bizottság elnöke. És hajlik a korrupcióra?

Úgy lát­szik, vég­képp meg­ússza az adó­csa­lás vád­ját az Orbán Vik­tort ke­zé­nél fogva rán­gató Jun­c­ker.

Úgy lát­szik, vég­képp meg­ússza az adó­csa­lás vád­ját az Orbán Vik­tort ke­zé­nél fogva rán­gató Jun­c­ker. Senki sem mer ko­moly vizs­gá­la­tot in­dí­tani el­lene. Pedig a té­nyek ma­kacs dol­gok.