CÍMKE: 'európa'

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Partra száll­ha­tott Mál­tán a nem ál­lami szer­ve­ze­tek men­tő­ha­jóin két hete vesz­teglő 49 mig­ráns.

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Egész Eu­ró­pát meg­bé­nítja a sark­vi­déki idő­já­rás: ma akár 10 centi hó is eshet!

Donald Trump: Európa nekem nem számít

Európa nekem nem számít

Az USA el­nöke nem kön­tör­fa­la­zott. Egy ka­bi­net­ülést kö­ve­tően új­ság­írók előtt úgy fo­gal­ma­zott: tudja, hogy Eu­ró­pá­ban sokan nem ked­ve­lik, de őt Eu­rópa nem is ér­dekli.

Az ame­ri­kai elnök nem kön­tör­fa­la­zott. Egy ka­bi­net­ülést kö­ve­tően új­ság­írók előtt úgy fo­gal­ma­zott: tudja, hogy Eu­ró­pá­ban sokan nem ked­ve­lik, de őt Eu­rópa nem is ér­dekli.

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Vajon a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tás­sal lesz­nek a honos ko­ló­ni­ákra?

Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tást gya­ko­rol­nak a ko­ló­ni­ákra!

Orbán Vik­tor: Senki sem kö­te­lez­het min­ket kul­tú­ránk fel­adá­sára

Orbán Vik­tor: Senki sem kö­te­lez­het min­ket kul­tú­ránk fel­adá­sára

Kul­­túr­­harc nem Ma­­gyar­or­­szá­­gon, hanem Eu­­ró­­pá­­ban van, ami va­­ló­­já­­ban a saját kul­­tú­­rán­­kért foly­­ta­­tott harc.

Kul­túr­harc nem Ma­gyar­or­szá­gon, hanem Eu­ró­pá­ban van, ami a saját kul­tú­rán­kért foly­ta­tott harc.

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Egész Eu­rópa szen­ved a for­ró­ság­tól, olyan or­szág is van, ahol 50 fokra lehet szá­mí­tani.

Egymillió migráns mozdult meg Észak-Afrikában! Végső céljuk: Európa

Egymillió migráns mozdult meg Észak-Afrikában! Végső céljuk: Európa

Ma­rok­kói for­rá­sokra hi­vat­kozva szá­mol be erről egy spa­nyol lap...

Ma­rok­kói for­rá­sokra hi­vat­kozva szá­mol be erről egy spa­nyol lap...

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok, mint pél­dául az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Áp­ri­lis kö­ze­pén volt olyan nap, hogy 24 órán belül három ember éle­tét is kés­sel ol­tot­ták ki Nagy-Bri­tan­nia fő­vá­ro­sá­ban.

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

A bal­káni út­vo­nal is aktív ismét, de a ten­ge­ren is sokan jön­nek.

Min­d­annyian élén­ken em­lé­kez­he­tünk még 2015 má­so­dik fe­lére, ami­kor mig­rán­sok ezrei lep­ték el a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­vart és kör­nyé­két.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmé-nyek Európában

Egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

Az af­ri­kai or­szá­gok­ban el­vég­zett fel­mé­ré­sek azt mu­tat­ják, hogy a la­kos­ság két­har­mada el akar ván­do­rolni ha­zá­já­ból.

Nyers csirkét etettek a prostitúcióra kényszerített lányokkal

Nyers csirkét etettek a prostitúcióra kényszerített lányokkal az emberrablók

A ni­gé­riai lány­ke­res­ke­dők "ott­hon­ról" hoz­ták ma­guk­kal Eu­ró­pába az ál­do­za­ta­i­kat.

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Bár már eddig is ren­ge­teg af­ri­kai mig­ráns hagyta el ha­zá­ját, a fo­lya­mat­nak még messze nincs vége, újabb mil­liók in­dul­hat­nak el fe­lénk!

Bár már eddig is ren­ge­teg af­ri­kai mig­ráns hagyta el ha­zá­ját, a fo­lya­mat­nak még messze nincs vége, újabb mil­liók in­dul­hat­nak el fe­lénk!

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Min­den­napi éle­tünk ve­szélybe kerül.

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték.

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről.

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb, akár húsz­ezer éves bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok, és he­lye­zik el őket a kon­ti­nen­sen.

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok.

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Az ENSZ me­ne­kült­ügyi in­téz­mé­nye, az UNHCR sze­retné, ha a lí­biai mig­ráns­tá­bo­rok­ban élő­ket Eu­ró­pába hoz­nák.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Washing­ton sze­rint na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták a su­gár­zást.

Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták a su­gár­zást.

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha nyu­ga­lomra és kis ki­kap­cso­ló­dásra vágysz ter­mé­szet­kö­zel­ben, de közel a ci­vi­li­zá­ci­ó­hoz, akkor ez a lista pont neked szól!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Egész Eu­rópa fi­gyelte a vá­lasz­tá­so­kat.

Egész Eu­rópa lé­leg­zet­vissza­fojtva fi­gyelte a va­sár­napi német vá­lasz­tá­so­kat. A fran­cia elnök már most rém­ké­pe­ket lát, sze­retné el­ke­rülni, hogy lét­re­jöj­jön a ja­ma­i­cai ko­a­lí­ció.

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egy uta­zás során könnyű párt ta­lálni.

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ám egy ka­lan­dos uta­zás során ez a hely­zet könnyen vál­toz­hat.

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Be­mu­tat­juk, hol él­vez­het­jük leg­in­kább a bi­có­zást az öreg kon­ti­nen­sen.

A bi­cikli két­ség­kí­vül eu­ró­pai ta­lál­mány, habár mai napig vi­táz­nak arról, hogy pon­to­san me­lyik or­szág nem­ze­té­nek kö­szön­het­jük ezt a remek köz­le­ke­dési- és spor­to­lási esz­közt.

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Ál­landó a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium: azt ta­ná­csol­ják az ame­ri­ka­i­ak­nak, hogy le­he­tő­leg ne utaz­za­nak Eu­ró­pába.