CÍMKE: 'európa'
FRISS HÍREK

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmé-nyek Európában

Egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Bár már eddig is ren­ge­teg af­ri­kai mig­ráns hagyta el ha­zá­ját, a fo­lya­mat­nak még messze nincs vége!

Bár már eddig is ren­ge­teg af­ri­kai mig­ráns hagyta el ha­zá­ját, a fo­lya­mat­nak még messze nincs vége!

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

Az af­ri­kai or­szá­gok­ban el­vég­zett fel­mé­ré­sek azt mu­tat­ják, hogy a la­kos­ság két­har­mada el akar ván­do­rolni ha­zá­já­ból.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A ha­tá­rok meg­vé­dése eu­ró­pai fel­adat.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Min­den­napi éle­tünk ve­szélybe kerül.

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam...

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték.

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság.

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok.

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Az ENSZ me­ne­kült­ügyi in­téz­mé­nye, az UNHCR sze­retné, ha a lí­biai mig­ráns­tá­bo­rok­ban élő­ket Eu­ró­pába hoz­nák.

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről.

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről, akik már el­hagy­ták Tö­rök­or­szá­got, és akikre va­dászni fog­nak. Az ügyész­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott a ki­je­len­té­sei nyo­mán.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak...

Nyil­vá­nos­ságra hozta a wa­shing­toni kül­ügy­mi­nisz­té­rium azt a je­len­té­sét, ami­ben Eu­ró­pát to­vábbra is ko­moly ter­ror­tá­ma­dás ve­szé­lyére fi­gyel­mez­teti. Tit­kos­szol­gá­lati in­for­má­ciók sze­rint a szil­vesz­teri idő­szak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes lehet.

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon.

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Be­mu­tat­juk, hol él­vez­het­jük leg­in­kább a bi­có­zást az öreg kon­ti­nen­sen.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Nyu­ga­lom és egy ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet kö­zel­ben, de azért közel a ci­vi­li­zá­ci­ó­hoz. Szu­per lista!

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ezen könnyű vál­toz­tatni.

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium.