CÍMKE: 'európa'

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

Kocsis Máté: A családvédelem és nem a migráció a megoldás

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése.

A német liberálisok visszahozatnák a terroristákat Európába

A német liberálisok visszahozatnák a terroristákat Európába

Kurd bör­tö­nök­ben tucat számra ülnek eu­ró­pai ál­lam­pol­gár­ságú ter­ro­ris­ták. A kér­dés, hogy mi le­gyen a sor­suk...

Kurd bör­tö­nök­ben tucat számra ülnek eu­ró­pai ál­lam­pol­gár­ságú ter­ro­ris­ták.

Budapest lett a legjobb európai úti cél

Budapest lett a legjobb európai úti cél

A ma­gyar fő­vá­ros 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett a Euro­pean Best Dest­i­na­tions (EBD) 2019. ja­nuár 15-étől feb­ruár 5-én délig tar­tott sza­va­zá­sán!

A ma­gyar fő­vá­ros 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett a Euro­pean Best Dest­i­na­tions sza­va­zá­sán!

Líbiában közel egymillió illegális bevándorló vette célba Európát

Líbiában közel egymillió illegális bevándorló vette célba Európát

A lí­biai nem­zeti egy­ség­kor­mány ve­ze­tője sze­rint csak náluk 800 ezer olyan mig­ráns él, akik epe­kedve vágy­nak Eu­ró­pába.

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

Donald Trump: Európa nekem nem számít

Donald Trump: Európa nekem nem számít

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok el­nöke nem kön­tör­fa­la­zott...

Az USA el­nöke nem kön­tör­fa­la­zott. Új­ság­írók előtt úgy fo­gal­ma­zott: tudja, hogy Eu­ró­pá­ban sokan nem ked­ve­lik, de őt Eu­rópa nem is ér­dekli.

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tást gya­ko­rol­nak az egész­sé­ges ko­ló­ni­ákra!

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

A haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap.

Újra jön a nagy hó: 5-10 centi eshet or­szág­szerte. Rá­adá­sul a haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap. A hő­mér­sék­let nap­pal sem megy 0 fok fölé. Egész Eu­ró­pát meg­bé­nítja a sark­vi­déki idő­já­rás!

Orbán Vik­tor: Senki sem kö­te­lez­het min­ket kul­tú­ránk fel­adá­sára

Orbán Vik­tor: Senki sem kö­te­lez­het min­ket kul­tú­ránk fel­adá­sára

Kul­­túr­­harc nem Ma­­gyar­or­­szá­­gon, hanem Eu­­ró­­pá­­ban van, ami va­­ló­­já­­ban a saját kul­­tú­­rán­­kért foly­­ta­­tott harc.

Kul­túr­harc nem Ma­gyar­or­szá­gon, hanem Eu­ró­pá­ban van, ami a saját kul­tú­rán­kért foly­ta­tott harc.

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Egész Eu­rópa szen­ved a for­ró­ság­tól, van, ahol 50 fokra lehet szá­mí­tani.

Egész Eu­rópa szen­ved a for­ró­ság­tól, olyan or­szág is van, ahol 50 fokra lehet szá­mí­tani.

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

Rá­adá­sul Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok.

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok, mint pél­dául az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Itt, a ter­ro­ris­tákra ki­sza­bott át­la­gos bün­te­tési tétel át­la­go­san 6 év, míg odaát ennek több mint a dup­lája!

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, az utóbbi idő­ben egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Újabb mil­liók in­dul­hat­nak el fe­lénk!

Bár már eddig is ren­ge­teg af­ri­kai mig­ráns hagyta el ha­zá­ját, a fo­lya­mat­nak még messze nincs vége, újabb mil­liók in­dul­hat­nak el fe­lénk!

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

Az af­ri­kai or­szá­gok­ban el­vég­zett fel­mé­ré­sek azt mu­tat­ják, hogy a la­kos­ság két­har­mada el akar ván­do­rolni ha­zá­já­ból.

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Min­den­napi éle­tünk ve­szélybe kerül.

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­kép!

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A ha­tá­rok meg­vé­dése eu­ró­pai fel­adat.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam...

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték.

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről, akikre va­dászni fog­nak.

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről, akikre va­dászni fog­nak.

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Az ENSZ me­ne­kült­ügyi in­téz­mé­nye, az UNHCR sze­retné, ha a lí­biai mig­ráns­tá­bo­rok­ban élő­ket Eu­ró­pába hoz­nák.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Washing­ton sze­rint na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak.

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok.

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok, és he­lye­zik el őket a kon­ti­nen­sen.

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon.

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Egész Eu­rópa lé­leg­zet­vissza­fojtva fi­gyelte a va­sár­napi német vá­lasz­tá­so­kat.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták a su­gár­zást.

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Be­mu­tat­juk, hol él­vez­het­jük leg­in­kább a bi­có­zást az öreg kon­ti­nen­sen.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Nyu­ga­lom és egy ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet kö­zel­ben, de azért közel a ci­vi­li­zá­ci­ó­hoz. Szu­per lista!

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ezen könnyű vál­toz­tatni.

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium.