CÍMKE: 'európa'

V4NA: Újabb migránshullám fenyegeti Európát

V4NA: Újabb migránshullám fenyegeti Európát

A ha­tár­át­lé­pés ér­de­ké­ben az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók az em­ber­rab­lás­tól sem ri­ad­nak vissza.

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

A mig­rá­ció Eu­ró­pára és Af­ri­kára gya­ko­rolt ha­tá­sa­i­ról va­la­mint a ke­resz­tény­ül­dö­zés­ről volt szó.

Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik

Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik

Az EU és Tö­rök­or­szág kö­zötti meg­ál­la­po­dás be­tar­tása nél­kül je­len­tős mig­rá­ciós nyo­más­sal kel­lene szá­molni.

Az EU és Tö­rök­or­szág kö­zötti, a mig­rá­ció meg­ál­lí­tá­sára vo­nat­kozó meg­ál­la­po­dás be­tar­tása nél­kül je­len­tős mig­rá­ciós nyo­más­sal kel­lene szá­molni.

Ezért népszerűbb Budapest, mint Párizs vagy Róma!

Ezért népszerűbb Budapest, mint Párizs vagy Róma!

Egyre nép­sze­rűbb a kül­föl­diek kö­ré­ben Bu­da­pest, és nem csak azért, mert az egyik leg­jobb eu­ró­pai úti cél­nak szá­mít.

Jobbraát lesz a vezényszó a májusi EP-választásokon

Jobbraát lesz a vezényszó a májusi EP-választásokon

A be­ván­dor­lás a köz­ponti téma.

Jobb­ra­to­ló­dást vár­nak a po­li­ti­kai elem­zők a május végén ese­dé­kes eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kat kö­ve­tően.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

A Fi­desz a ma­gyar em­be­rek ér­de­kei ér­vé­nye­síti az Eu­ró­pai Uni­ó­ban.

A Fi­desz, ahogy eddig is, a május 26-ai eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok után is azért dol­go­zik majd, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse az Eu­ró­pai Uni­ó­ban - mondta Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár, a Fi­desz al­el­nöke az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

A nigériai maffia már Európában szedi áldozatait

A nigériai maffia már Európában szedi áldozatait

Kü­lö­nö­sen bru­tá­li­sak! Ezzel a fel­ütés­sel adott ki fi­gyel­mez­tető jel­legű je­len­tést a német hír­szer­zés.

Kü­lö­nö­sen bru­tá­li­sak! Ezzel a fel­ütés­sel adott ki fi­gyel­mez­tető je­len­tést a német hír­szer­zés arról, hogy a Fe­kete fej­sze nevű ni­gé­riai maffia ter­jesz­ke­dik.

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése, mely­nek két fon­tos prog­ram­pontja volt.

A német liberálisok visszahozatnák a terroristákat Európába

A német liberálisok visszahozatnák a terroristákat Európába

Kurd bör­tö­nök­ben tucat számra ülnek eu­ró­pai ál­lam­pol­gár­ságú ter­ro­ris­ták.

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Ha egy­szer a Közel-Ke­let­ről és Af­ri­ká­ból ér­kező mig­rán­sok be­te­szik a lá­bu­kat az Eu­ró­pai Uni­óba, onnan le­he­tet­len­ség őket ki­za­varni.

Ha egy­szer a Közel-Ke­let­ről és Af­ri­ká­ból ér­kező mig­rán­sok be­te­szik a lá­bu­kat az Eu­ró­pai Uni­óba, onnan le­he­tet­len­ség őket ki­za­varni. Ezt mu­tatja egy fris­sen kö­zölt hi­va­ta­los német je­len­tés is.

Budapest lett a legjobb európai úti cél

Ez az igazi bréking: Budapest lett a legjobb európai úti cél

A ma­gyar fő­vá­ros 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett a Euro­pean Best Dest­i­na­tions (EBD) 2019. ja­nuár 15-étől feb­ruár 5-én délig tar­tott sza­va­zá­sán!

A ma­gyar fő­vá­ros - meg­előzve At­hént, Bra­gát, Ber­lint, Bé­cset, Brüsszelt, Di­nant, Lon­dont, Gen­fet, Pá­rizst, Po­zsonyt, Met­zet, Sa­inte-Ma­xi­met, Cav­ta­tot, Monte Iso­lát, Fi­ren­zét, Ko­tort, Ma­la­gát, Rigát, Poz­nant - 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett!

Líbiában közel egymillió bevándorló vette célba Európát

Líbiában közel egymillió bevándorló vette célba Európát

Az or­szág ve­ze­tője sze­rint csak náluk 800 ezer olyan mig­ráns él, akik epe­kedve vágy­nak Eu­ró­pába.

Az or­szág ve­ze­tője sze­rint csak náluk 800 ezer olyan mig­ráns él, akik epe­kedve vágy­nak Eu­ró­pába.

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy Európa vezetői beengedik őket

Partra száll­ha­tott Mál­tán a nem ál­lami szer­ve­ze­tek men­tő­ha­jóin két hete vesz­teglő 49 mig­ráns.

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Újra jön a nagy hó: 5-10 centi is eshet!

A haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap.

Donald Trump: Európa nekem nem számít

Donald Trump: Európa nekem nem számít

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok el­nöke nem kön­tör­fa­la­zott...

Az USA el­nöke nem kön­tör­fa­la­zott. Új­ság­írók előtt úgy fo­gal­ma­zott: tudja, hogy Eu­ró­pá­ban sokan nem ked­ve­lik, de őt Eu­rópa nem is ér­dekli.

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Vajon a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tás­sal lesz­nek a honos ko­ló­ni­ákra?

Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tást gya­ko­rol­nak a ko­ló­ni­ákra!

Orbán Viktor: kultúrharc Európában van

Orbán Viktor: kultúrharc Európában van

Ez a saját kul­tú­rán­kért foly­ta­tott harc.

Kul­túr­harc nem Ma­gyar­or­szá­gon, hanem Eu­ró­pá­ban van, ami va­ló­já­ban "a saját kul­tú­rán­kért foly­ta­tott harc" - mondta Orbán Vik­tor.

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Sosem volt még ennyire meleg a fővárosban, de máshol is szenvednek

Egész Eu­rópa szen­ved a for­ró­ság­tól, olyan or­szág is van, ahol 50 fokra lehet szá­mí­tani.

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

A bal­káni út­vo­nal is aktív ismét, de to­vábbra is sokan jön­nek Af­ri­ká­ból.

A bal­káni út­vo­nal is aktív ismét, de to­vábbra is sokan jön­nek Af­ri­ká­ból.

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

200 bebörtönzött dzsihadista szabadul a következő 2 évben Európában!

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok.

Rá­adá­sul az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint Eu­ró­pá­ban sok­kal pu­háb­bak a bí­ró­sá­gok.

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

Münsteri merénylet: Megsokszorozódtak a terrorcselekmények Európában

A müns­teri eset éppen a stock­holmi me­rény­let év­for­du­ló­ján tör­tént, az utóbbi idő­ben egy­mást érik a tá­ma­dá­sok Eu­ró­pá­ban.

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Rémisztő jövő: Európába vándorolna Fekete-Afrika

Újabb mil­liók in­dul­hat­nak el fe­lénk!

Bár már eddig is ren­ge­teg af­ri­kai mig­ráns hagyta el ha­zá­ját, a fo­lya­mat­nak még messze nincs vége, újabb mil­liók in­dul­hat­nak el fe­lénk!

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Áp­ri­lis kö­ze­pén volt olyan nap, hogy 24 órán belül három ember éle­tét is kés­sel ol­tot­ták ki Nagy-Bri­tan­nia fő­vá­ro­sá­ban. Ezzel már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

Döbbenetes számok: a migráció második szakasza már rég elkezdődött

2010 óta 1,4 mil­lió af­ri­kai mig­ráns ér­ke­zett Eu­ró­pába.

2010 óta 1,4 mil­lió af­ri­kai mig­ráns ér­ke­zett Eu­ró­pába.

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­kép!

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A ha­tá­rok meg­vé­dése eu­ró­pai fel­adat.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Nyers csirkét etettek a prostitúcióra kényszeíitett lányokkal az emberrablók

Nyers csirkét etettek a prostitúcióra kényszerített lányokkal az emberrablók

Fe­kete mágia a 21. szá­zad­ban...

A ni­gé­riai lány­ke­res­ke­dők "ott­hon­ról" hoz­ták ma­guk­kal Eu­ró­pába az ál­do­za­ta­i­kat. Velük együtt ér­ke­zett a fe­kete mágia és a vudu szer­tar­tás is.

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam...

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték.

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről.

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság.

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok.

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Az ENSZ me­ne­kült­ügyi in­téz­mé­nye, az UNHCR sze­retné, ha a lí­biai mig­ráns­tá­bo­rok­ban élő­ket Eu­ró­pába hoz­nák.

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon.

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak...

Washing­ton sze­rint na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak.

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb, akár húsz­ezer éves bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Egész Eu­rópa lé­leg­zet­vissza­fojtva fi­gyelte a német vá­lasz­tá­so­kat.

Egész Eu­rópa lé­leg­zet­vissza­fojtva fi­gyelte a német vá­lasz­tá­so­kat.

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Be­mu­tat­juk, hol él­vez­het­jük leg­in­kább a bi­có­zást az öreg kon­ti­nen­sen.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Nyu­ga­lom és egy ki­kap­cso­ló­dás ter­mé­szet kö­zel­ben, de azért közel a ci­vi­li­zá­ci­ó­hoz. Szu­per lista!

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ezen könnyű vál­toz­tatni.

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium.