CÍMKE: 'európa'

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jövőt fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: az Isz­lám Állam újra vérbe bo­rí­taná Eu­ró­pát.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

FRISS HÍREK

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Rémisztő jóslat: még 10 millió migráns jöhet Európába

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Min­den­napi éle­tünk és az eu­ró­pai kul­túra is ve­szélybe kerül Brüs­szel mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam...

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték.

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Itt a halállista: török bérgyilkosok várnak bevetésre Európában

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről, akikre va­dászni fog­nak.

Egy kép­vi­selő sze­rint lé­te­zik egy ha­lál­lista a rend­szer el­len­sé­ge­i­ről, akikre va­dászni fog­nak.

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság.

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok.

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Már az ENSZ főbizottsága is Európába terelné az afrikai migránsokat

Soros és Jun­c­ker után már az UNHCR is a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sén dol­go­zik.

Soros György és Jean-Cla­ude Jun­c­ker után már az UNHCR is a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sén dol­go­zik.

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb, akár húsz­ezer éves bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Vörös kód: Amerika európai terrortámadásokra figyelmeztet

Na­gyon éber­nek kell len­niük az Eu­ró­pába utazó ame­ri­ka­i­ak­nak...

Nyil­vá­nos­ságra hozta a wa­shing­toni kül­ügy­mi­nisz­té­rium azt a je­len­té­sét, ami­ben Eu­ró­pát to­vábbra is ko­moly ter­ror­tá­ma­dás ve­szé­lyére fi­gyel­mez­teti. Tit­kos­szol­gá­lati in­for­má­ciók sze­rint a szil­vesz­teri idő­szak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes lehet.

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha nyu­ga­lomra és kis ki­kap­cso­ló­dásra vágysz ter­mé­szet­kö­zel­ben, de közel a ci­vi­li­zá­ci­ó­hoz, akkor ez a lista pont neked szól!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Egész Eu­rópa fi­gyelte a vá­lasz­tá­so­kat.

Egész Eu­rópa lé­leg­zet­vissza­fojtva fi­gyelte a va­sár­napi német vá­lasz­tá­so­kat. A fran­cia elnök már most rém­ké­pe­ket lát, sze­retné el­ke­rülni, hogy lét­re­jöj­jön a ja­ma­i­cai ko­a­lí­ció.

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egy uta­zás során könnyű párt ta­lálni.

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ám egy ka­lan­dos uta­zás során ez a hely­zet könnyen vál­toz­hat.

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Megérkezett az ősz, itt az idő felfedezni Európa bicikliútjait

Be­mu­tat­juk, hol él­vez­het­jük leg­in­kább a bi­có­zást az öreg kon­ti­nen­sen.

A bi­cikli két­ség­kí­vül eu­ró­pai ta­lál­mány, habár mai napig vi­táz­nak arról, hogy pon­to­san me­lyik or­szág nem­ze­té­nek kö­szön­het­jük ezt a remek köz­le­ke­dési- és spor­to­lási esz­közt.

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Ál­landó a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium: azt ta­ná­csol­ják az ame­ri­ka­i­ak­nak, hogy le­he­tő­leg ne utaz­za­nak Eu­ró­pába.