CÍMKE: 'európa liga'

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan ezen a nyá­ron is a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban lép pá­lyára a Fe­renc­vá­ros.

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól.

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

A spa­nyol te­ni­szező ma­gára ha­ra­gí­totta né­hány honfi­tár­sát az At­lé­tico Mad­rid-Ar­se­nal Eu­rópa-liga meccsen.

A spa­nyol te­ni­szező ma­gára ha­ra­gí­totta né­hány honfi­tár­sát az At­lé­tico Mad­rid-Ar­se­nal Eu­rópa-liga meccsen.

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gad­ják Gu­lá­csiék.

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gadja a ta­va­lyi év meg­le­pe­tés­csa­pata a Bun­des­li­gá­ban.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Óriási esély, magyarok törnek Európa csúcsára

Óriási esély, magyarok törnek Európa csúcsára

Óri­ási le­he­tő­ség előtt áll az RB Le­ip­zig.

Óri­ási le­he­tő­ség előtt áll az RB Le­ip­zig a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. A Gu­lá­csi Pé­ter­rel fel­álló német csa­pat a Na­po­lit fo­gadja.

Szomorú csütörtök, Szalai és Dárdai szívesen felejtene

Szomorú csütörtök, Szalai és Dárdai szívesen felejtene

Po­csék nap­juk volt.

Sza­lai Ádám­nak és Dár­dai Pál­nak is po­csék napja volt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga 5. for­du­ló­já­ban.

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha.

Ez­út­tal Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha, amely bor­zal­mas for­mát mutat ide­gen­ben.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Pát­kai Máté gyor­san ta­lált vi­gaszt a Par­ti­zan el­leni ve­re­ség után. Tény­leg ez lenne a gyógy­mód?

Befellegzett a magyar kluboknak a Videoton miatt

Befellegzett a magyar kluboknak a Videoton miatt

A többi klu­bun­kat is érinti a ki­esés.

Nem csak a Vi­deo­ton szá­mára volt döntő je­len­tő­ségű a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga-csata. A többi ma­gyar klu­bot is érin­tette.

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha.

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha. A Bil­bao el­leni si­kerre fel­kap­nák a fe­jü­ket Eu­ró­pá­ban. To­vább­jut­hat­nak a ber­li­niek a cso­port­kör­ből.

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Csak a ma­gyar rend­őr­ség­től függ, mennyire lepi el Fel­csút fa­lu­ját Eu­rópa egyik leg­ke­mé­nyebb szur­ko­ló­tá­bora.

Csak a ma­gyar rend­őr­ség­től függ, mennyire lepi el Fel­csút fa­lu­ját Eu­rópa egyik leg­ke­mé­nyebb szur­ko­ló­tá­bora.

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Egy­szer már be­jött ez az ered­mény.

Egy­szer már be­jött az Eu­rópa-liga playoff kö­ré­ben a gól nél­küli dön­tet­len. Öt éve egy török együt­tes ellen ju­tott to­vább ha­sonló kö­rül­mé­nyek után a Vidi.

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Szabó egye­dül el­in­tézte a Par­ti­zant.

A Vi­deo­ton egy­kori csa­tára, Szabó Jó­zsef tu­laj­don­kép­pen egy­maga el­in­tézte a Par­ti­zan Be­o­gra­dot 1984 őszén. Az utó­dok az Eu­rópa-li­gá­ban ta­lál­koz­nak.

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton.

Marko Ni­ko­lics irá­nyí­tá­sá­val még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton. Ha a szerb edző­vel a keddi Eu­rópa-liga-vissza­vá­gón sem rom­lik a hely­zet, akkor to­vább­jut.

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga se­lej­te­ző­jé­nek vissza­vá­gó­ját. Re­me­kelt a ma­gyar együt­tes.

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga se­lej­te­ző­jé­nek vissza­vá­gó­ját. Re­me­kelt a ma­gyar együt­tes.

Ez nagyot szólna, erre készül a Videoton

Ez nagyot szólna, erre készül a Videoton

Egyet­len ma­gyar fut­ball-csa­pat ma­radt állva a nem­zet­közi po­ron­don.

Egyet­len ma­gyar fut­ball-csa­pat ma­radt állva a nem­zet­közi po­ron­don. A Vi­deo­ton a Bor­deaux-ot fo­gadja.

A magyar foci jövője a tét az Európa-ligában

A magyar foci jövője a tét az Európa-ligában

A ma­gyar csa­pa­tokra ráfér a jó sze­rep­lés az eu­ró­pai ku­pa­po­ron­don.

A ma­gyar csa­pa­tokra ráfér a jó sze­rep­lés az eu­ró­pai ku­pa­po­ron­don. 2018-től ko­moly vál­to­zá­sok jön­nek a nem­zet­közi ku­pák­ban. Csü­tör­tö­kön a Fradi és a Vasas is a to­vább­ju­tá­sért ját­szik.

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be tét­mér­kő­zé­sen a zöld-fe­hé­rek­nél, akik­kel baj­noki címet nyerne.

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be tét­mér­kő­zé­sen a zöld-fe­hé­rek­nél, akik­kel baj­noki címet nyerne.

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: kupát nyert és Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

José Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: nem­zet­közi kupát nyert és ezzel ősz­től Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

Döntött az UEFA, ez vár a Manchesterre

Döntött az UEFA, ez vár a Manchesterre

Az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­vel kap­cso­lat­ban meg­hozta dön­té­sét az UEFA.

Az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­vel kap­cso­lat­ban meg­hozta dön­té­sét az UEFA ve­ze­tése. Az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség sze­rint nincs jel arra, hogy ter­ror­tá­ma­dás ve­szé­lye fe­nye­getne.

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Drága árat fi­ze­tett a to­vább­ju­tá­sért a Man­ches­ter Uni­ted fo­ci­csa­pata. Zla­tan Ib­ra­hi­movic térde csú­nyán ki­for­dult, nem tudni, mi lesz vele.

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

Ak­kora csa­ló­dást oko­zott a Man­ches­ter Uni­ted Ang­li­á­ban, hogy a ma esti Eu­rópa-liga döntő csak koz­me­ti­kázna az ered­mé­nyen.

Ak­kora csa­ló­dást oko­zott a Man­ches­ter Uni­ted Ang­li­á­ban, hogy a ma esti Eu­rópa-liga döntő csak koz­me­ti­kázna az ered­mé­nyen. Már ha si­ke­rül le­győz­nie a ru­tin­ta­lan Aja­xot a stock­holmi fi­ná­lé­ban. A tét a Baj­no­kok Li­gája cso­port­köre.

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. Az Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. A si­ke­res Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Még a Császár is csettintett: csúcsrangadók a BL-ben

Még a Császár is csettintett: csúcsrangadók a BL-ben

Be­le­hú­zott a leg­utóbbi két dön­tős. A Bar­ce­lona és a Ju­ven­tus is nehéz el­len­fe­let ka­pott a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Tréfás gólöröm, a bírótól lopott az ünneplő focista

Tréfás gólöröm, a bírótól lopott az ünneplő focista

Meg­fújta a já­ték­ve­zető spray-jét.

Teo Gu­tier­rez a gólja után meg­lo­va­sí­totta a já­ték­ve­zető sza­bad­rú­gás­spray-jét. A spori ér­tette a vic­cet, de sárga lapot kel­lett adnia a Sport­ing hő­sé­nek.

Tessék kijózanodni, véget ért az Eb

Tessék kijózanodni, véget ért az Eb

Klub­csa­pa­ta­ink már nem idé­zik a foci-Eb-n sze­replő vá­lo­gat­tat. Azeri és fe­hér­orosz ri­vá­lis ok­ta­tott Ma­gyar­or­szá­gon.

Klub­csa­pa­ta­ink már nem idé­zik a foci-Eb-n sze­replő vá­lo­gat­tat. Azeri és fe­hér­orosz ri­vá­lis ok­ta­tott Ma­gyar­or­szá­gon.

Vibrátor, póréhagyma és vécépumpa a válasz a fenyegetésre

Vibrátor, póréhagyma és vécépumpa a válasz a fenyegetésre

Fe­nye­ge­tőz­tek az in­ter­ne­ten a török szur­ko­lók, erre hü­lyét csi­nál­tak be­lő­lük a skó­tok.

Fe­nye­ge­tőz­tek az in­ter­ne­ten a török szur­ko­lók, erre hü­lyét csi­nál­tak be­lő­lük a skó­tok. A le­hető leg­fu­rább tár­gyak­kal tá­mad­tak vissza. Meg­mu­tat­juk a leg­vic­ce­sebb fo­tó­kat.

Késsel fenyegetőztek, megkapták a magukét

Késsel fenyegetőztek, megkapták a magukét

Fe­nye­gető ké­pek­kel üzen­tek Skó­ci­ába a török Fe­ner­bahce szur­ko­lói, akik csat­ta­nós vá­laszt kap­tak a késes fo­tókra.

Fe­nye­gető ké­pek­kel üzen­tek Skó­ci­ába a török Fe­ner­bahce szur­ko­lói, akik csat­ta­nós vá­laszt kap­tak.

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

A kon­ti­nens csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

A kon­ti­nens fo­ci­csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. De nem a ma­gya­rok, a mi­e­ink jó szo­ká­suk­hoz híven idén sem érik meg az őszt.

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez.

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát.

Nézd meg, milyen tapló a legsportszerűbb angol csapat!

Nézd meg, milyen tapló a legsportszerűbb angol csapat!

Ta­valy jól vi­sel­ked­tek ott­hon, de Eu­ró­pá­ban elő­tört be­lő­lük a "gyil­kos ösz­tön".

Egyedül is szurkolna a holland az üres Fradi-stadionban

Egyedül is szurkolna a holland az üres Fradi-stadionban

Nem akarja csönd­ben nézni ked­ven­cei zárt kapus bu­da­pesti meccsét a Go Ahead Eag­les druk­kere.

Hollandok a Fradiról: Sportszerűség? Ne nevettess!

Hollandok a Fradiról: Sportszerűség? Ne nevettess!

Ki­akadt min­denki a fe­renc­vá­ro­siak fair play-díjas el­len­fe­lé­nél. A zöl­dek győz­nek vagy az igaz­ság?

Torghelle nyáron sem pihen

Torghelle nyáron sem pihen

A csa­tár nem bánja, hogy borul a szo­ká­sos prog­ram.

A jól sze­replő MTK Bu­da­pest immár biz­tos eu­ró­pai ku­pa­in­duló. A siker fel­bo­rítja a csa­pat és a já­té­ko­sok szo­ká­sos nyári prog­ram­ját is.