CÍMKE: 'eurojackpot'

Több mint 17 milliárd ok arra, hogy az Eurojackpottal játssz!

Több mint 17 milliárd ok arra, hogy az Eurojackpottal játssz!

Óri­ási nye­re­mény várja azo­kat a já­té­ko­so­kat, akik ezen a héten az Eu­ro­jack­po­ton ját­sza­nak.

Óriási nyereményt tartogat az Eurojackpot

Óriási nyereményt tartogat az Eurojackpot

Egyre nép­sze­rűbb Ma­gyar­or­szá­gon az Eu­ro­jack­pot.

FRISS HÍREK

Változik az Eurojackpot nemzetközi lottójáték alapdíja

Változik az Eurojackpot nemzetközi lottójáték alapdíja

Az el­múlt hét euró ár­fo­lyam­vál­to­zása miatt vál­to­zik az Eu­ro­jack­pot ára.

Az el­múlt hét euró ár­fo­lyam­vál­to­zása miatt vál­to­zik az Eu­ro­jack­pot alap­já­té­ká­nak ára.

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár a magyar játékosokra

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár ezen a héten a magyar játékosokra

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye el­érte a 90 mil­lió eurót, azaz a több mint 27 mil­li­árd fo­rin­tot.

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét.

Ezt tedd, ha milliárdokat nyersz az EuroJackpoton!

Ezt tedd, ha milliárdokat nyersz az EuroJackpoton!

A heti fő­nye­re­mény 15 mil­lió euró!

A heti fő­nye­re­mény 15 mil­lió euró!

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

Vá­radi Mar­cell el­mondja, ho­gyan lehet lé­pés­ről-lé­pésre bi­ro­dal­mat fel­épí­teni.

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Sokan szinte rög­tön köl­te­kezni kez­de­né­nek, ha meg­nyer­nék az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét. De vajon mint mond egy hoz­záértő szak­em­ber? Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezen a héten 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még játsz­hatsz.

Most 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még meg­te­he­ted a szá­ma­i­dat.

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Leg­­­be­­­lül már min­­­denki el­­­kép­­­zelte, hogy mit kez­­­dene, ha meg­nyerné a ha­tal­mas össze­get.

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Nem csak a köl­te­ke­zés a meg­ol­dás...

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Pén­te­ken húz­zák a nye­rő­szá­mo­kat.

Óri­ási a tét, pén­te­ken húz­zák az Eu­roJack­pot nye­rő­szá­mait. Mil­li­ár­dos is le­hetsz, ha jól tip­pelsz! Azon­ban nem mind­egy, mit kez­desz utána az összeg­gel; sokan hó­na­pok alatt el­vesz­tik a lot­tó­nye­re­ményt.

Így fektesd be az Eurojackpot 22 millió eurós nyereményét!

Így fektesd be az Eurojackpot 22 millió eurós nyereményét!

Nincs olyan ember, aki ne kép­zelte volna el, mire köl­tené a ha­tal­mas össze­get.

Nincs olyan ember, aki ne kép­zelte volna el, mire köl­tené ezt a ha­tal­mas össze­get. Ám az ál­mo­do­zás és a va­lódi mil­li­ár­dos lét meg­ta­pasz­ta­lása igen­csak el­térő. Már­pe­dig a meg­fe­lelő se­gít­ség el­en­ged­he­tet­le­nül fon­tos ahhoz, hogy jól ke­zel­hes­sük a gi­gan­ti­kus vál­to­zást

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele.

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy...

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Ha­tal­mas össze­get lehet nyerni.

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdját

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, ezen a héten már 46 mil­lió euró a tét.

Eláruljuk a tutit, mibe fektesd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Eláruljuk a tutit, mibe fektesd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Múlt héten nem volt te­li­ta­lá­lat, így ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét.

Múlt héten nem volt te­li­ta­lá­lat, így ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét.

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Te mit ten­nél, ha nyer­nél?

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét? Be­fek­tet­néd? Fe­l­él­néd?

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi pénz­ügyi szak­em­ber mihez is kez­dene, ha mil­li­ár­do­kat nyerne...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre figyelj, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kell dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben, de...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kell dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben, de...

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Múlt héten sem volt sze­ren­csés nyer­tes, már 29 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt héten sem volt senki sze­ren­csés, ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét. Ez át­szá­mítva majd tíz­mil­li­árd fo­rint. A be­fek­te­tési ta­nács­adó az ja­va­solja, a fe­lé­nél töb­bet ne költ­sön be­lőle, ha meg­nyeri.

Ilyen még nem volt: Hétmilliárd forintot nyert egy magyar!

Ilyen még nem volt: Hétmilliárd forintot nyert egy magyar!

Elő­ször nyerte el egy ma­gyar az Eu­ro­jack­pot fő­nye­re­mé­nyét, amely­nek ér­téke a pén­tek késő esti sor­so­lá­son bruttó 22 569 528 euró volt.

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

A leg­rosszabb amit te­hetsz, ha el­kez­de­nél ész nél­kül köl­te­kezni...

Ha va­laki el­vinné az Eu­roJack­pot hi­he­tet­len összegű nye­re­mé­nyét, a leg­töb­bünk­höz ha­son­lóan nem is iga­zán tudná, hogy mihez kezd­jen vele.

Pénteken kilencmilliárd a tét! Mi már meg is találtuk a helyét

Pénteken kilencmilliárd a tét! Mi már meg is találtuk a helyét

Az Eu­ro­jack­po­ton most ilyen óri­ási a tét, mi pedig szak­ér­tőt hív­tunk a pénz vir­tu­á­lis el­köl­té­sé­hez.

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne.

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne. Sőt, fej­ben már el is köl­tötte az összes pénzt, pedig gon­dolni kell a jö­vőre is. Pénz­ügyi ta­nács­adónk segít, hogy ne szórja a pénzt, hanem tu­da­to­san fek­tes­sen be. Most 15 mil­liót nyer­het az Eu­ro­jack­po­ton.

Egy németnek kedvezett a szerencse: 24 milliárdot nyert az Eurojackpoton!

Egy németnek kedvezett a szerencse: 24 milliárdot nyert az Eurojackpoton!

Csak­nem 24 mil­li­árd fo­rint­nyi eurót nyert egy észak-rajna-veszt­fá­liai já­té­kos.