CÍMKE: 'eu'

Folytatódik a harc az illegális migráció ellen

Folytatódik a harc az illegális migráció ellen

Foly­ta­tó­dik az eu­ró­pai par­la­menti munka a mig­rá­ció meg­ál­lí­tása ér­de­ké­ben.

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Az el­múlt évek nem te­kint­he­tőek az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés leg­ered­mé­nye­sebb idő­sza­ká­nak.

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz azért, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa.

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz azért, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa.

Brexit-túlélőcsomagokat vásárolnak a britek

Brexit-túlélőcsomagokat vásárolnak a britek

Élel­met spáj­zol­nak az em­be­rek.

30 napra elég hideg éle­lem, mi­u­tán Nagy-Bri­tan­nia kilép az Eu­ró­pai Uni­ó­ból...Bre­xit box néven túl­élő­cso­ma­gok­kal ké­szül a bre­xit utáni eset­le­ges hi­ányra.

Európa tabuként kezeli a családtámogatást

Európa tabuként kezeli a családtámogatást

A kor­mány a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv­vel azt üzeni, hogy a gye­rek­ne­ve­lés érték - vé­le­ked­tek a Szá­zad­vég Ala­pít­vány csü­tör­töki bu­da­pesti kon­fe­ren­ci­ája ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­té­sén.

A kor­mány a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv­vel azt üzeni, hogy a gye­rek­ne­ve­lés érték - vé­le­ked­tek a Szá­zad­vég Ala­pít­vány csü­tör­töki bu­da­pesti kon­fe­ren­ci­á­ján.

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

A Fi­desz sze­rint a szom­bati el­len­zéki tün­te­tés már Soros György eu­ró­pai par­la­menti (EP-)vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része.

Kiirtanák a "férfit" és a "nőt"!

Kiirtanák a "férfit" és a "nőt"!

Új, po­li­ti­ka­i­lag kor­rekt ki­fe­je­zé­se­ket akar ránk kény­sze­rí­teni az EU.

Az uborka kö­te­lező gör­bü­le­té­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­nál van még lej­jebb. Új, po­li­ti­ka­i­lag kor­rekt ki­fe­je­zé­se­ket akar ránk kény­sze­rí­teni az EU.

Brüsszel csak ígérget: a magyar határvédelemre nem, de a Soros-szervezeteknek ad pénzt

Brüsszel a magyar határvédelemre nem, de a Soros-szervezeteknek ad pénzt

Brüs­szel más­fél éve tett ígé­re­té­vel el­len­tét­ben még min­dig nem adott egyet­len fil­lért sem a ma­gyar ha­tár­vé­de­lemre, mi­köz­ben a be­ván­dor­lást tá­mo­gató "Soros-szer­ve­ze­te­ket" bő­ke­zűen tá­mo­gatja.

Újabb EU-trükk: Jöhet a "humanitárius vízum"?!

Újabb EU-trükk: Jöhet a "humanitárius vízum"?!

Ezzel "ren­de­zett" módon le­hetne sza­bá­lyozni a mig­rá­ciót, annak meg­ál­lí­tása he­lyett.

Ezzel "ren­de­zett" módon le­hetne sza­bá­lyozni a mig­rá­ciót, annak meg­ál­lí­tása he­lyett.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

A kö­zép­pont­ban to­vábbra is kö­te­lező át­he­lye­zés van - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Szófi­á­ban.

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak (EU) van egy új mig­rá­ciós ja­vas­lata, ami ne­künk nem jó, mert a kö­zép­pont­já­ban to­vábbra is kö­te­lező át­he­lye­zés van - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn Szófi­á­ban, mi­u­tán meg­be­szé­lést foly­ta­tott Bul­gá­ria kor­mány­fő­jé­vel, Bojko Bo­ri­szov­val.

Erre senki sem számított: Végleg eltörlik az óraátállítást?

Erre senki sem számított: Végleg eltörlik az óraátállítást?

Ha­ma­ro­san min­den Eu­ró­pai uniós tag­ál­lam­mal egyez­tet­nek. Te örül­nél neki?

Ha­ma­ro­san min­den Eu­ró­pai uniós tag­ál­lam­mal egyez­tet­nek. Te örül­nél neki?

Magyarország megvétózza Lengyelország elítélését

Magyarország megvétózza Lengyelország elítélését

Meg­véd­jük Len­gyel­or­szá­got egy igaz­ság­ta­lan, kon­cep­ci­o­ná­lis po­li­ti­kai el­já­rás­sal szem­ben - je­len­tette ki Sem­jén Zsolt.

Mi jöhet még? Brüsszel betiltaná a gíroszt és a lángost

Mi jöhet még? Brüsszel betiltaná a gíroszt és a lángost

Ve­szély­ben a rán­tott hús és a fánk is?

Ma­gyar­or­szá­gon bár­kit meg­kér­de­zünk, til­ta­ko­zik, hogy az Eu­ró­pai Unió egy toll­vo­nás­sal be­til­taná a gír­oszt (török nevén dön­ert).

Olaszország megsegítését javasolja migránsügyben Orbán Viktor

Olaszország megsegítését javasolja migránsügyben Orbán Viktor

Pénz­ügyi ala­pot kell lét­re­hozni, hogy az ola­szok meg­bir­kóz­has­sa­nak a mig­rán­sára­dat­tal.

Nem lesz itt semmiféle Brexit!

Nem lesz itt semmiféle Brexit!

A skó­tok ké­szek ke­resztbe tenni Nagy-Bri­tan­nia ki­vá­lá­sá­nak.

A skó­tok ké­szek ke­resztbe tenni Nagy-Bri­tan­nia EU-ból tör­ténő ki­vá­lá­sá­nak. Van hozzá egy el­szánt po­li­ti­ku­suk és egy erős zsa­ro­lási adu­juk...

Rengetegen kiakadtak az EU legújabb javaslata hallatán!

Rengetegen kiakadtak az EU legújabb javaslata hallatán!

Ko­moly jo­gok­tól fosz­taná meg az eu­ró­pai nyo­mozó ha­tó­sá­go­kat, ezzel az ál­lam­pol­gári jo­go­kat vé­de­nék.

Ko­moly jo­gok­tól fosz­taná meg az eu­ró­pai nyo­mozó ha­tó­sá­go­kat, az ál­lam­pol­gári jo­go­kat vé­de­nék.

Véget vethet a torrentezésnek az Európai Unió!

Véget vethet a torrentezésnek az Európai Unió!

Nincs több in­gyen­mozi!

Az új jog­sza­bály sze­rint már a net­szol­gál­ta­tó­nak kö­te­les­ség lenne til­tani az összes fájl­meg­osztó hon­la­pot.

Ingyen tanulhatod ki a világ egyik legjobban fizető szakmáját!

Ingyen tanulhatod ki a világ egyik legjobban fizető szakmáját!

Ne ma­radj le róla!

Áp­ri­lis­ban indul az a kor­mány­zati prog­ram, mely során in­for­ma­ti­ku­so­kat ké­pez­nek ki a leg­ma­ga­sabb szin­ten.

A te életed is drágul, ha az angolok kilépnek az EU-ból

A te életed is drágul, ha az angolok kilépnek az EU-ból

Sok ma­gyar jár rosszul.

Hol­nap ki­de­rül, hogy dön­te­nek a brit sza­va­zók: ma­rad­nak vagy ki­lép­nek az Uni­ó­ból. Bármi lesz a vég­ered­mény, sok ma­gyar jár rosszul.

Politikai nagyágyúkkal erősíti pozícióját az Uber

Politikai nagyágyúkkal erősíti pozícióját az Uber

EU-al­el­nö­köt, ame­ri­kai mi­nisz­tert is iga­zolt ta­nács­adói so­rába a tár­sa­ság.

Bejön Soros jóslata, itt a fekete péntek, a britek kilépnek az EU-ból

Bejön Soros jóslata, itt a fekete péntek, a britek kilépnek az EU-ból

Be­lát­ha­tat­lan, hogy mi­lyen gaz­da­sági fo­lya­ma­tok in­dul­nak el.

A brit uniós ki­lé­pés hí­rére a font ár­fo­lyama három év­ti­ze­des mély­pontra zu­hant. Egye­lőre be­lát­ha­tat­lan, hogy mi­lyen Ma­gyar­or­szá­got is érintő gaz­da­sági fo­lya­ma­tok in­dul­nak el.

Már az Unió szívét támadja az Iszlám Állam

Már az Unió szívét támadja az Iszlám Állam

Új tí­pusú ve­szély­for­rás miatt van ké­szült­ség Brüsszel­ben.

Új tí­pusú ve­szély­for­rás miatt van ké­szült­ség Brüsszel­ben: a ter­ro­ris­ták meg­kezd­ték a be­szi­vár­gást az Unió in­téz­mé­nye­ibe.

Dől hozzánk a mini ipari tojás! Ennek is áfacsökkentés lehet a vége!

Dől hozzánk a mini ipari tojás! Ennek is áfacsökkentés lehet a vége!

A nagy­részt el­len­őri­zet­len to­jás­im­port sú­lyos za­va­ro­kat okoz a ma­gyar to­jás­pi­a­con.

Rezsicsökkentés! Olcsóbb hitelt, magasabb kamatot ígér az EU-biztos

Rezsicsökkentés! Olcsóbb hitelt, magasabb kamatot ígér az EU-biztos

Te is nyer­hetsz majd az unió új pénz­ügyi sza­bá­lyo­zá­sá­val. A ter­ve­zett vál­to­zá­sok­kal min­denki jól jár.

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Erről dön­töt­tek az uniós ve­ze­tők.

Vége van annak az idő­nek, ami­kor el­len­őr­zés nél­kül le­he­tett a nyu­gat-bal­káni út­vo­na­lon köz­le­kedni, az uniós ve­ze­tők dön­töt­tek: le kell zárni az em­ber­csem­pész-út­vo­na­la­kat, ami azt je­lenti, hogy a ha­tá­ro­kon is helyre kell ál­lí­tani a ren­det .

700 forintért főzhetünk maszekban pálinkát

700 forintért főzhetünk maszekban pálinkát

Li­te­ren­ként 700 fo­rin­tot kell le­szur­kol­nunk ahhoz, hogy a cef­rénk­ből va­lódi házi kis­üs­tit főz­hes­sünk.

Letolja a génmódosított kaját az EU a torkodon!

Letolja a génmódosított kaját az EU a torkodon!

Fi­gyelj oda, mit te­szel a csa­ládi asz­talra. A cím­ké­ből derül ki, hogy ma­ni­pu­lál­ták-e az élel­mi­szert.

Jöhetnek végre az olcsóbb telefonálási díjak

Jöhetnek végre az olcsóbb telefonálási díjak

Az EU jó­vá­hagyta azt a tör­vény mó­do­sí­tást, mi­sze­rint két lép­cső­ben meg­szű­nik majd a roa­ming díj.

"Túl sokáig hagyták magára Magyarországot!"

Túl sokáig hagyták magára Magyarországot!

Az EU csak na­gyon las­san re­a­gált az em­ber­ára­datra - mondta a kül­ügyi bi­zott­ság el­nöke.