CÍMKE: 'étrend'

Így kávézz, ha szeretnéd megelőzni a legrettegettebb betegséget

Így kávézz, ha szeretnéd megelőzni a legrettegettebb betegséget

Aki rend­sze­re­sen fo­gyaszt kávét, az na­gyobb eséllyel ke­rül­heti el a mell­rá­kot.

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

FRISS HÍREK

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Ked­venc angol tu­dó­sa­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta, mutatjuk hozzá az étrendet

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta, mutatjuk hozzá az étrendet

Nem is gon­dol­nád, mennyire ha­tá­sos - de ha ki­pró­bá­lod, meg fogsz le­pődni!

Nem is gon­dol­nád, mennyire ha­tá­sos - de ha ki­pró­bá­lod, meg fogsz le­pődni!

Drasztikus diétába kezdett Erdélyi Mónika, nem lesz ebből baj?

Drasztikus diétába kezdett Erdélyi Mónika, nem lesz ebből baj?

A mű­sor­ve­zető egy szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte, je­len­leg egy spe­ci­á­lis ét­ren­det követ, ami­vel bi­zony ke­ve­sen lak­ná­nak jól!

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

Szu­per­gyors fo­gyás 2 hét alatt! Mu­tat­juk, mit egyél és mit ne. Egész­sé­ges a to­jás­di­éta? Kinek igen és kinek nem aján­lott?

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz? Meg­mu­tat­juk azt a 15 hét­köz­napi ételt, amellyel si­ke­rül.

Kirobbanó formában a magyar színész: Gesztesi Károly elárulta, mi a titka

Kirobbanó formában a magyar színész: Gesztesi Károly elárulta, hogy mi a titka

Élet­mód­vál­tása által job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint va­laha...

A szí­nész tu­da­tos és ha­tá­ro­zott élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint va­laha... Nem akár­ki­vel jár edzeni, s az ét­rend­jé­ről is kész­ség­gel me­sélt.

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás. A WHO meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got - vi­lág­jár­vány­nak mi­nő­sí­tette a cu­kor­be­teg­sé­get.

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti.

Fi­gyelj ezekre a tü­ne­tekre, mert arra utal­nak, hogy megint túl­sá­go­san fe­szült vagy.

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol sokan érik meg a 100 éves kort.

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk, leg­föl­jebb annyi, hogy mit esz­nek. Egé­szen el­ké­pesztő, de több­nyire még csak nem is kü­lön­le­ges­sé­gek­ről van szó!

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Sze­ret­néd tudni, miért nem lát­szik a ce­le­be­ken a koruk?

Sze­ret­néd tudni, miért nem lát­szik a ce­le­be­ken a koruk? Nem csak a drága kré­mek­nek, és a plasz­ti­kai se­bé­szek­nek kö­szön­he­tik: mu­tat­juk a tit­ka­i­kat!

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

A 23 éves auszt­rál édes­anya 128 ki­ló­ról in­dult.

Egyet­len étel­cso­port­ról mon­dott le, rá­adá­sul edző­te­rembe sem járt!

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, akkor egé­szen vá­rat­lan vál­to­zá­sok­kal szem­be­sülsz majd.

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, akkor egé­szen vá­rat­lan vál­to­zá­sok­kal szem­be­sülsz majd.

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert változik!

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

Nem mind­egy, mikor mit eszel!

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik.

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba!

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Segít abban, hogy gyor­san for­mába len­dülj, és meg­sza­ba­dulj a fe­les­leg­től.

Az op­ti­má­lis ét­rend segít abban, hogy gyor­san for­mába len­dülj, és meg­sza­ba­dulj a fe­les­leg­től.

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél! A het­ven éves asszony sze­rint meg­döb­bentő, hogy negy­ve­nes nők azt hi­szik, már esé­lyük sincs vissza­sze­rezni szü­lés előtti for­má­ju­kat. Azt is el­is­meri, hogy negy­ven fe­lett ki­csit ne­he­zebb kar­ban tar­tani ma­gun­kat - de azért messze van a le­he­tet­len­től. Íme a tip­pek, ami­ket a nők­nek ad.

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot?

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

Az, hogy ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú ét­rendre vál­tasz, nem csak annyit je­lent, hogy a tészta he­lyett húst, a reg­geli pi­rí­tós he­lyett pedig to­jást eszel. Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

Falja rólad a kilókat ez az újévi étrend! 1 hét alatt 3 kilót olvaszt le!

Falja rólad a kilókat ez az újévi étrend! 1 hét alatt 3 kilót olvaszt le!

Mind­össze 1 hét, és máris új­já­szü­letsz! A mé­reg­anya­gok tá­voz­nak, tes­ted pedig kar­csúvá válik.

Mind­össze 1 hét, és máris új­já­szü­letsz! A mé­reg­anya­gok tá­voz­nak, tes­ted pedig kar­csúvá válik.

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is. Ezzel pedig ren­ge­te­get te­szel egész­sé­ge­dért.

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is. Ezzel pedig ren­ge­te­get te­szel egész­sé­ge­dért, már egy hét alatt is fan­tasz­ti­kus a hatás!

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól.

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az örök­lött adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól, az ét­ren­ded­től.

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél, de ne kelljen lemondanod a kenyérről

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél, de ne kelljen lemondanod a kenyérről

Fogyni akarsz, de nem tudod, ho­gyan?

Fogyni sze­ret­nél, és jobb lenne, ha ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot ennél? Ez egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád! Egy idő után az édes­sé­get is sok­kal ke­vésbé fogod kí­vánni.

A kalóriaszámolgatás semmit sem ér! Ezt figyeld, ha fogyni akarsz!

A kalóriaszámolgatás semmit sem ér! Ezt figyeld, ha fogyni akarsz!

Azt hit­ted, hogy a fo­gyás egy­szerű matek?

Azt hit­ted, hogy a fo­gyás egy­szerű matek? Saj­nos az a tétel már rég meg­dőlt, hogy ha ke­ve­sebb ka­ló­riát vi­szel be a szer­ve­ze­tedbe, mint amennyi szük­sé­ges, le fogysz fogyni. Egy fi­a­tal auszt­rál lány most a saját pél­dá­ján mu­tatta meg, mennyire.

Ezt az 5 ételt kéne minden nőnek rendszeresen ennie 50 felett!

Ezt az 5 ételt kéne minden nőnek rendszeresen ennie 50 felett!

Min­denki arra vá­gyik, hogy ak­tí­van, be­teg­sé­gek nél­kül öre­ged­jen meg.

Min­denki arra vá­gyik, hogy ak­tí­van, be­teg­sé­gek nél­kül öre­ged­jen meg. Ezek az éte­lek se­gí­te­nek benne.

Fenekestől felforgatja az életed ez az egyszerű konyhai trükk

Fenekestől felforgatja az életed ez az egyszerű konyhai trükk

A fel­dol­go­zott mű­ka­ják ké­nyel­me­sek, ol­csóak, és min­dig kéz­nél van­nak. Mégis ér­de­mes le­szokni róluk.

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Éte­lek az eny­hébb tü­ne­te­kért!

Ha al­ler­gi­á­val küz­desz, fo­ko­zot­tan kell ügyel­ned lég­utaid egész­sé­gére! Meg­mu­tat­juk, mely éte­lek­kel ve­he­ted fel a har­cot a kínzó tü­ne­tek ellen!

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

A biz­tos út a ga­ran­tált fo­gyás­hoz, ha ki­ha­gyod ét­ren­ded­ből ezt a két bű­nöst. Így va­ló­sítsd meg a gya­kor­lat­ban!

Minél gyakrabban evett, annál gyorsabban olvadtak le róla a kilók!

Minél gyakrabban evett, annál gyorsabban olvadtak le róla a kilók!

Az ame­ri­kai Alyssa közel 150 ki­ló­ról fo­gyott 88-ra. Köz­ben azt is meg­ta­nulta, ho­gyan kell vissza­fogni a ka­ló­ri­á­kat úgy, hogy köz­ben sose érezze éhes­nek magát.

Az ame­ri­kai Alyssa He­i­de­mann közel 150 ki­ló­ról fo­gyott 88-ra. Köz­ben azt is meg­ta­nulta, ho­gyan kell vissza­fogni a ka­ló­ri­á­kat úgy, hogy köz­ben sose érezze éhes­nek magát.

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Cso­dát tenni ugyan nem lehet, de egyet­len nap is elég ahhoz, hogy lát­vá­nyo­san la­po­sabb le­gyen a hasad. Most ki­de­rül, mit kell ten­ned és enned mind­eh­hez.

Cso­dát tenni ugyan nem lehet, de egyet­len nap is elég ahhoz, hogy lát­vá­nyo­san la­po­sabb le­gyen a hasad. Most ki­de­rül, mit kell ten­ned és enned mind­eh­hez.

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Mit esz­nek, akik soha nem küz­de­nek a sú­lyuk­kal?

Egy ame­ri­kai ku­ta­tó­cso­port fel­mérte, mi a tit­kuk a ter­mé­szet­től fogva vé­kony em­be­rek­nek.

Hatalmas diétabakik! Gondolkozz! Ne fogyózz esztelenül!

Hatalmas diétabakik! Gondolkozz! Ne fogyózz esztelenül!

Ne vessz el a di­vat­di­é­ták vi­lá­gá­ban.

Ne vessz el a di­vat­di­é­ták vi­lá­gá­ban. Biz­tos vagy benne, hogy jól csi­ná­lod? Fogyj oko­san! Le­gyél fitt, fe­szes, és leg­fő­kép­pen egész­sé­ges! Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb hi­bá­kat, ami­ket ejt­hetsz!

Ezért nem ihat alkoholt a Barátok közt színésznője

Ezért nem ihat alkoholt a Barátok közt színésznője

Varga Iza sosem csá­bul el a finom fa­la­tok lát­tán: ke­mé­nyen be­tartja szi­gorú ét­rend­jét.

Mindennap harcol a kilókkal Radics Gigi

Mindennap harcol a kilókkal Radics Gigi

Bá­mu­la­to­san szexi, ám sok munka van emö­gött.

Bá­mu­la­to­san szexi, ám ke­mény munka van a mö­gött, hogy meg tudja tar­tani a csá­bító alak­ját.

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Sarah Wil­son, a Le­szok­tam a cu­kor­ról című könyv szer­zője el­me­séli, mi­lyen cukor nél­kül élni.

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Si­ke­res kez­dő­ker­tész le­hetsz, ha a pa­ra­di­cso­mot vá­lasz­tod! Pláne a trük­kök­kel, ami­ket mu­ta­tunk!