CÍMKE: 'étrend'

Drasztikus diétába kezdett Erdélyi Mónika, nem lesz ebből baj?

Drasztikus diétába kezdett Erdélyi Mónika, nem lesz ebből baj?

A mű­sor­ve­zető egy szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte. Je­len­leg egy spe­ci­á­lis ét­ren­det követ.

Kirobbanó formában a magyar színész: elárulta mi a titka

Kirobbanó formában a magyar színész: elárulta mi a titka

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően Gesz­tesi Ká­roly job­ban érzi magát a bő­ré­ben mint va­laha...

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően Gesz­tesi Ká­roly job­ban érzi magát a bő­ré­ben mint va­laha...

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz? Meg­mu­tat­juk azt a 15 hét­köz­napi ételt, amely­nek se­gít­sé­gé­vel egé­szen biz­to­san si­ke­rülni fog.

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz? Meg­mu­tat­juk azt a 15 hét­köz­napi ételt, amely­nek se­gít­sé­gé­vel egé­szen biz­to­san si­ke­rülni fog. Ha eze­ket rend­sze­re­sen be­épí­ted az ét­ren­dedbe, ha­ma­ro­san a mér­leg nyel­vén is látod majd a vál­to­zást. Lakj jól és él­vezd a ha­tást!

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

Szu­per­gyors fo­gyás 2 hét alatt! Mu­tat­juk, mit egyél és mit ne. Egész­sé­ges a to­jás­di­éta? Kinek igen és kinek nem aján­lott?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig fel­nőtt­kori be­teg­sé­gek, oko­zója lehet.

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti. Ám ha ki­ik­tatni nem is tud­juk az éle­tünk­ből, azért te­he­tünk el­lene.

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Sze­ret­néd tudni, miért nem lát­szik a ce­le­be­ken a koruk? Nem csak a plasz­ti­kai se­bé­szek­nek kö­szön­he­tik.

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol sokan érik meg a 100 éves kort.

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk, leg­föl­jebb annyi, hogy mit esz­nek. Egé­szen el­ké­pesztő, de több­nyire még csak nem is kü­lön­le­ges­sé­gek­ről van szó!

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

A 23 éves auszt­rál édes­anya 128 ki­ló­ról in­dult, ami­kor el­ha­tá­rozta, hogy élet­mó­dot vált. Egyet­len étel­cso­port­ról mon­dott le, és edző­te­rembe sem járt!

A 23 éves auszt­rál édes­anya 128 ki­ló­ról in­dult, ami­kor el­ha­tá­rozta, hogy élet­mó­dot vált. De csak egyet­len étel­cso­port­ról mon­dott le, rá­adá­sul edző­te­rembe sem járt! Fan­tasz­ti­kus vál­to­zás!

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik.

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik.

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, el­ké­pesztő lesz a hatás.

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, akkor egé­szen vá­rat­lan vál­to­zá­sok­kal szem­be­sülsz majd. Az át­ala­ku­lás olyan te­rü­le­te­ket is érint, ame­lyekre bi­zo­nyára nem gon­dol­tál, ám a fel­fe­de­zés két­ség­te­le­nül öröm­mel tölt el.

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Segít abban, hogy gyor­san for­mába len­dülj, és meg­sza­ba­dulj a fe­les­leg­től.

Az op­ti­má­li­san össze­ál­lí­tott ét­rend segít abban, hogy gyor­san for­mába len­dülj, és meg­sza­ba­dulj a fe­les­leg­től. 2 héten belül lát­ható ered­mény!

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot?

Falja rólad a kilókat ez az újévi étrend! 1 hét alatt 3 kilót olvaszt le!

Falja rólad a kilókat ez az újévi étrend! 1 hét alatt 3 kilót olvaszt le!

Mind­össze 1 hét, és máris új­já­szü­letsz! A mé­reg­anya­gok tá­voz­nak, tes­ted pedig kar­csúvá válik.

Mind­össze 1 hét, és máris új­já­szü­letsz! A mé­reg­anya­gok tá­voz­nak, tes­ted pedig kar­csúvá válik.

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Az, hogy ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú ét­rendre vál­tasz, nem csak annyit je­lent, hogy a tészta he­lyett húst eszel. Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

Az, hogy ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú ét­rendre vál­tasz, nem csak annyit je­lent, hogy a tészta he­lyett húst eszel. Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az örök­lött adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól, az ét­ren­ded­től, és több más té­nye­ző­től.

A kalóriaszámolgatás semmit sem ér! Ezt figyeld, ha fogyni akarsz!

A kalóriaszámolgatás semmit sem ér! Ezt figyeld, ha fogyni akarsz!

Azt hit­ted, hogy a fo­gyás egy­szerű matek? Saj­nos a ka­ló­ria-el­mé­let már meg­dőlt, most azt is lát­ha­tod mennyire.

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél, de ne kelljen lemondanod a kenyérről

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél, de ne kelljen lemondanod a kenyérről

Fogyni akarsz, de nem tudod, ho­gyan?

Fogyni sze­ret­nél, és jobb lenne, ha ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot ennél? Ez egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád! Egy idő után az édes­sé­get is sok­kal ke­vésbé fogod kí­vánni.

Ezt az 5 ételt kéne minden nőnek rendszeresen ennie 50 felett!

Ezt az 5 ételt kéne minden nőnek rendszeresen ennie 50 felett!

Min­denki arra vá­gyik, hogy ak­tí­van, be­teg­sé­gek nél­kül öre­ged­jen meg.

Min­denki arra vá­gyik, hogy ak­tí­van, be­teg­sé­gek nél­kül öre­ged­jen meg. Ezek az éte­lek se­gí­te­nek benne.

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Éte­lek az eny­hébb tü­ne­te­kért!

Ha al­ler­gi­á­val küz­desz, fo­ko­zot­tan kell ügyel­ned lég­utaid egész­sé­gére! Meg­mu­tat­juk, mely éte­lek­kel ve­he­ted fel a har­cot a kínzó tü­ne­tek ellen!

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

A biz­tos út a ga­ran­tált fo­gyás­hoz, ha ki­ha­gyod ét­ren­ded­ből ezt a két bű­nöst. Így va­ló­sítsd meg a gya­kor­lat­ban!

Fenekestől felforgatja az életed ez az egyszerű konyhai trükk

Fenekestől felforgatja az életed ez az egyszerű konyhai trükk

A fel­dol­go­zott mű­ka­ják ké­nyel­me­sek, mégis ér­de­mes le­szokni róluk.

A fel­dol­go­zott mű­ka­ják ké­nyel­me­sek, ol­csóak, és min­dig kéz­nél van­nak. Mégis ér­de­mes le­szokni róluk, vagy leg­alább ala­po­san csök­ken­teni az adag­ju­kat. Meg­mu­tat­juk, mi tör­té­nik a tes­ted­del, ha rend­sze­re­sen friss alap­anya­gok­ból kez­desz el főzni.

Minél gyakrabban evett, annál gyorsabban olvadtak le róla a kilók!

Minél gyakrabban evett, annál gyorsabban olvadtak le róla a kilók!

Az ame­ri­kai Alyssa He­i­de­mann közel 150 ki­ló­ról fo­gyott 88-ra.

Az ame­ri­kai Alyssa He­i­de­mann közel 150 ki­ló­ról fo­gyott 88-ra. Köz­ben azt is meg­ta­nulta, ho­gyan kell vissza­fogni a ka­ló­ri­á­kat úgy, hogy köz­ben sose érezze éhes­nek magát, sőt, min­dig ener­gi­kus ma­rad­jon.

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Meg­lepő, de már egyet­len nap is lát­vá­nyos ered­ményt hoz­hat.

Cso­dát tenni ugyan nem lehet, de egyet­len nap is elég ahhoz, hogy lát­vá­nyo­san la­po­sabb le­gyen a hasad. Most ki­de­rül, mit kell ten­ned és enned mind­eh­hez.

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Egy ame­ri­kai ku­ta­tó­cso­port fel­mérte, mi a tit­kuk a ter­mé­szet­től fogva vé­kony em­be­rek­nek. Vajon mire ju­tot­tak?

Ezért nem ihat alkoholt a Barátok közt színésznője

Ezért nem ihat alkoholt a Barátok közt színésznője

Varga Iza sosem csá­bul el a finom fa­la­tok lát­tán: ke­mé­nyen be­tartja szi­gorú ét­rend­jét.

Mindennap harcol a kilókkal Radics Gigi

Mindennap harcol a kilókkal Radics Gigi

Bá­mu­la­to­san szexi, ám sok munka van emö­gött.

Bá­mu­la­to­san szexi, ám ke­mény munka van a mö­gött, hogy meg tudja tar­tani a csá­bító alak­ját.

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Sarah Wil­son, a Le­szok­tam a cu­kor­ról című könyv szer­zője el­me­séli, mi­lyen cukor nél­kül élni.

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Si­ke­res kez­dő­ker­tész le­hetsz, ha a pa­ra­di­cso­mot vá­lasz­tod! Pláne a trük­kök­kel, ami­ket mu­ta­tunk!