CÍMKE: 'étrend'

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Egy orvos állítja: Ez minden betegségre a legjobb orvosság

Mit szól­nál, ha lenne egy cso­da­szer, ame­lyik meg­előz­heti a leg­ve­szé­lye­sebb be­teg­sé­ge­ket?

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét fel­fe­dez­tek va­la­mit.

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta, mutatjuk hozzá az étrendet

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta, mutatjuk hozzá az étrendet

Nem is gon­dol­nád, mennyire ha­tá­sos - de ha ki­pró­bá­lod, meg fogsz le­pődni!

Nem is gon­dol­nád, mennyire ha­tá­sos - de ha ki­pró­bá­lod, meg fogsz le­pődni!

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Radikális döntést hozott Vastag Tamás, ezen sokan meglepődnek

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Fiai szü­le­tése után érezte úgy, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Kirobbanó formában a magyar színész: elárulta mi a titka

Kirobbanó formában a magyar színész: elárulta mi a titka

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően Gesz­tesi Ká­roly job­ban érzi magát a bő­ré­ben mint va­laha...

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően Gesz­tesi Ká­roly job­ban érzi magát a bő­ré­ben mint va­laha...

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz? Meg­mu­tat­juk azt a 15 hét­köz­napi ételt, amellyel si­ke­rül.

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

A 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet.

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

Szu­per­gyors fo­gyás 2 hét alatt! Mu­tat­juk, mit egyél és mit ne.

Szu­per­gyors fo­gyás 2 hét alatt! Mu­tat­juk, mit egyél és mit ne. Egész­sé­ges a to­jás­di­éta? Kinek igen és kinek nem aján­lott? Mind­ezt most meg­tud­ha­tod!

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk.

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. Ka­pasz­kodj meg: ezek­nek az em­be­rek­nek nincs tit­kuk, leg­föl­jebb annyi, hogy mit esz­nek. Egé­szen el­ké­pesztő, de több­nyire még csak nem is kü­lön­le­ges­sé­gek­ről van szó! Ezt nézd: meg­mu­tat­juk az ét­rend­jü­ket.

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Sze­ret­néd tudni, miért nem lát­szik a ce­le­be­ken a koruk?

Sze­ret­néd tudni, miért nem lát­szik a ce­le­be­ken a koruk?

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti.

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti. Ám ha ki­ik­tatni nem is tud­juk az éle­tünk­ből, azért te­he­tünk el­lene. Per­sze csak akkor, ha ész­re­vesszük a je­leit. Fi­gyelj ezekre a tü­ne­tekre, mert arra utal­nak, hogy túl­sá­go­san fe­szült vagy.

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

Egyet­len étel­cso­port­ról mon­dott le, rá­adá­sul edző­te­rembe sem járt!

A 23 éves auszt­rál édes­anya 128 ki­ló­ról in­dult, ami­kor el­ha­tá­rozta, hogy élet­mó­dot vált. De csak egyet­len étel­cso­port­ról mon­dott le, rá­adá­sul edző­te­rembe sem járt! Fan­tasz­ti­kus vál­to­zás!

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik, hanem a táp­anyag­szük­ség­let is.

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik, hanem a táp­anyag­szük­ség­let is. Va­gyis az az ét­rend, ami hu­szon­éves ko­rod­ban be­vált, nem biz­tos, hogy ké­sőbb is jó lesz. Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj az egyes év­ti­ze­dek­ben, hogy min­dig a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyél.

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Itt a military-diéta mintaétrendje: Hatékony és gyors fogyás!

Az op­ti­má­li­san össze­ál­lí­tott ét­rend segít abban, hogy gyor­san for­mába len­dülj, és meg­sza­ba­dulj a fe­les­leg­től.

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

Falja rólad a kilókat ez az újévi étrend! 1 hét alatt 3 kilót olvaszt le!

Falja rólad a kilókat ez az újévi étrend! 1 hét alatt 3 kilót olvaszt le!

Mind­össze 1 hét, és máris új­já­szü­letsz! A mé­reg­anya­gok tá­voz­nak, tes­ted pedig kar­csúvá válik.

Mind­össze 1 hét, és máris új­já­szü­letsz! A mé­reg­anya­gok tá­voz­nak, tes­ted pedig kar­csúvá válik.

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

Az, hogy ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú ét­rendre vál­tasz, nem csak annyit je­lent, hogy a tészta he­lyett húst, a reg­geli pi­rí­tós he­lyett pedig to­jást eszel. Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is.

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre el­tün­te­ted őket az ét­ren­ded­ből?

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot? Vajon lehet egy­szerre, min­den át­me­net nél­kül sza­kí­tani ezek­kel a káros anya­gok­kal? Mihez kez­desz a par­ti­kon? És hogy re­a­gál a szer­ve­ze­ted?

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél

5 ötlet, hogy kevesebb szénhidrátot egyél, de ne kelljen lemondanod a kenyérről

Fogyni sze­ret­nél, és jobb lenne, ha ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot ennél? Ez egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád! Ha meg­fo­ga­dod ta­ná­csa­in­kat, egy idő után az édes­sé­get is sok­kal ke­vésbé fogod kí­vánni.

Fogyni sze­ret­nél, és jobb lenne, ha ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot ennél? Ez egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád! Ha meg­fo­ga­dod ta­ná­csa­in­kat, egy idő után az édes­sé­get is sok­kal ke­vésbé fogod kí­vánni.

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az adott­sá­ga­id­tól, az ét­ren­ded­től,.

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az örök­lött adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól, az ét­ren­ded­től, és több más té­nye­ző­től. Ám ha tudod, me­lyik tí­pusba tar­to­zol, könnyeb­ben sza­ba­dul­hatsz meg a hasi zsír­tól.

Ezt az 5 ételt kéne minden nőnek rendszeresen ennie 50 felett!

Ezt az 5 ételt kéne minden nőnek rendszeresen ennie 50 felett!

Min­denki arra vá­gyik, hogy ak­tí­van, be­teg­sé­gek nél­kül öre­ged­jen meg.

Min­denki arra vá­gyik, hogy ak­tí­van, be­teg­sé­gek nél­kül öre­ged­jen meg, és le­he­tő­leg minél ke­vésbé szo­rul­jon se­gít­ségre. Egy ame­ri­kai ta­nul­mány sze­rint idős kor­ban öt étel se­gíti leg­in­kább a tö­ret­len egész­sé­get.

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Éte­lek az eny­hébb tü­ne­te­kért!

Ha al­ler­gi­á­val küz­desz, fo­ko­zot­tan kell ügyel­ned lég­utaid egész­sé­gére! Meg­mu­tat­juk, mely éte­lek­kel ve­he­ted fel a har­cot a kínzó tü­ne­tek ellen!

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

A biz­tos út a ga­ran­tált fo­gyás­hoz, ha ki­ha­gyod ét­ren­ded­ből ezt a két bű­nöst. Így va­ló­sítsd meg a gya­kor­lat­ban!

Minél gyakrabban evett, annál gyorsabban olvadtak le róla a kilók!

Minél gyakrabban evett, annál gyorsabban olvadtak le róla a kilók!

Az ame­ri­kai Alyssa He­i­de­mann közel 150 ki­ló­ról fo­gyott 88-ra. Köz­ben azt is meg­ta­nulta, ho­gyan ne érezze éhes­nek magát.

Hatalmas diétabakik! Gondolkozz! Ne fogyózz esztelenül!

Hatalmas diétabakik! Gondolkozz! Ne fogyózz esztelenül!

Ne vessz el a di­vat­di­é­ták vi­lá­gá­ban.

Ne vessz el a di­vat­di­é­ták vi­lá­gá­ban. Biz­tos vagy benne, hogy jól csi­ná­lod? Fogyj oko­san! Le­gyél fitt, fe­szes, és leg­fő­kép­pen egész­sé­ges! Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb hi­bá­kat, ami­ket ejt­hetsz!

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Lapos has: így érd el 24 óra alatt

Meg­lepő, de már egyet­len nap is lát­vá­nyos ered­ményt hoz­hat.

Cso­dát tenni ugyan nem lehet, de egyet­len nap is elég ahhoz, hogy lát­vá­nyo­san la­po­sabb le­gyen a hasad. Most ki­de­rül, mit kell ten­ned és enned mind­eh­hez.

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Egy ame­ri­kai ku­ta­tó­cso­port fel­mérte, mi a tit­kuk a ter­mé­szet­től fogva vé­kony em­be­rek­nek. Vajon mire ju­tot­tak?

Ezért nem ihat alkoholt a Barátok közt színésznője

Ezért nem ihat alkoholt a Barátok közt színésznője

Varga Iza sosem csá­bul el a finom fa­la­tok lát­tán: ke­mé­nyen be­tartja szi­gorú ét­rend­jét.

Varga Iza sosem csá­bul el a finom fa­la­tok lát­tán: ke­mé­nyen be­tartja szi­gorú ét­rend­jét. Ez meg is lát­szik rajta, hi­szen vé­ko­nyabb, mint va­laha.

Mindennap harcol a kilókkal Radics Gigi

Mindennap harcol a kilókkal Radics Gigi

Bá­mu­la­to­san szexi, ám na­gyon ke­mény munka van emö­gött.

Bá­mu­la­to­san szexi, ám na­gyon ke­mény munka van a mö­gött, hogy meg tudja tar­tani a csá­bító alak­ját.

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Sarah Wil­son ame­ri­kai író el­me­séli.

Sarah Wil­son, a Le­szok­tam a cu­kor­ról című könyv szer­zője egy be­teg­ség miatt hagyta el tel­je­sen a cuk­rot. Ma job­ban érzi magát, mint va­laha.

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Ha sokkolod a növényt, több paradicsomot terem!

Is­me­red ezt a trük­köt?

Őrü­le­te­sen si­ke­res kez­dő­ker­tész le­hetsz, ha a pa­ra­di­cso­mot vá­lasz­tod! Pláne a trük­kök­kel, ami­ket mu­ta­tunk!