CÍMKE: 'etiópia'

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

A mig­rá­ció Eu­ró­pára és Af­ri­kára gya­ko­rolt ha­tá­sa­i­ról is tár­gyal­tak.

A mig­rá­ció Eu­ró­pára, il­letve Af­ri­kára gya­ko­rolt ha­tá­sa­i­ról, va­la­mint a ke­resz­tény­ül­dö­zés­ről volt szó Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és etióp ke­resz­tény ve­ze­tők tár­gya­lá­sán a ma­gyar fő­vá­ros­ban ta­lál­ható Kar­me­lita ko­los­tor­ban ked­den.

Újabb információk a katasztrófáról, megvan az etióp gép fekete doboza

Újabb információk a katasztrófáról, megvan az etióp gép fekete doboza

A re­pü­lő­gép va­sár­nap dél­előtt zu­hant le.

A re­pü­lő­gép va­sár­nap dél­előtt zu­hant le, senki sem élte túl a ször­nyű légi bal­ese­tet.

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

Elképesztő helyre készül a legendás magyar műsorvezető

65 éve­sen vág bele a ka­landba.

A világ egyik leg­cso­dá­la­to­sabb tá­jára uta­zik ha­ma­ro­san az egy­kori tévés sztár. 65 éve­sen vág bele a ka­landba.

Egy férfi mégis túlélte az etióp gép lezuhanását, ezért nem jutott fel

Egy férfi mégis túlélte az etióp gép lezuhanását, ezért nem jutott fel

A re­pü­lő­gép va­sár­nap reg­gel csa­pó­dott a földbe.

A re­pü­lő­gép va­sár­nap reg­gel csa­pó­dott a földbe 157 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén. Aki fel­ju­tott a gépre, azok közül senki sem ma­radt élet­ben.

Migráns sportoló dönti kútba a szexi ikerpár olimpiai álmait

Migráns sportoló dönti kútba a szexi ikerpár álmait

Ha idő­ben meg­kapja az ál­lam­pol­gár­sá­got, ő megy az olim­pi­ára. Min­den a hi­va­tali ügy­in­té­zé­sen múlik.