CÍMKE: 'ételmérgezés'

Ezt állapították meg a szombathelyi tömeges ételmérgezésről

Ezt állapították meg a szombathelyi tömeges ételmérgezésről

Min­dent meg­tesz a Vas Me­gyei Kor­mány­hi­va­tal azért, hogy ki­de­rítse, mi okozta az étel­mér­ge­zést, s ki a fe­le­lős.

Min­dent meg­tesz a Vas Me­gyei Kor­mány­hi­va­tal azért, hogy ki­de­rítse, mi okozta az étel­mér­ge­zést.

Szombathelyi ételmérgezés: futár vitte Pestre a mintákat

Mi okozta a szombathelyi ételmérgezést? Futár vitte a mintákat

Nem Szom­bat­he­lyen, hanem egy fő­vá­rosi la­bo­ra­tó­ri­um­ban vizs­gál­ják a tö­me­ges étel­mér­ge­zés okát.

Egy fő­vá­rosi la­bo­ra­tó­ri­um­ban vizs­gál­ják a tö­me­ges étel­mér­ge­zés okát.

Tömegesen szállították kórházba a tizenéveseket ételmérgezés miatt

Tömegesen szállították kórházba a tizenéveseket ételmérgezés miatt

Az érin­tet­tek egy tan­in­téz­mény ta­nu­lói, a tü­ne­teik is ha­son­lóak vol­tak.

Az érin­tet­tek egy tan­in­téz­mény ta­nu­lói, a tü­ne­teik is ha­son­lóak vol­tak.

Vigyázz a grillezéssel, mert beteg is lehetsz tőle!

Vigyázz a grillezéssel, mert beteg lehetsz!

Van né­hány alap­sza­bály...

A gril­le­zés nem­csak remek prog­ram, hanem egész­sé­ges is: a ros­ton sült húsra, a gril­le­zett zöld­sé­gekre táp­lál­ko­zási szem­pont­ból sem lehet rosszat mon­dani. Vagy mégis? Van né­hány alap­sza­bály, amit mu­száj be­tar­tani.

Dráma az esküvőn, mentők vitték el a násznépet

Dráma az esküvőn, mentők vitték el a násznépet

Össze­sen húsz ember szo­rul el­lá­tásra, mind­annyian étel­mér­ge­zést kap­tak. Még vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

Össze­sen húsz ember szo­rul el­lá­tásra. Még vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Nagy volt az ijedt­ség!

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Szűcs Ju­dith rosszul lett az étel­től, or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Az éne­kesnő na­gyon meg­ijedt...

Thaiföldi ételmérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak? A mostani volt a hetedik áldozat

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént itt.

Döbbenet, ami a thaiföldi szállodai mérgezés ügyében történik: sírva könyörög az édesanya

Döbbenet, ami a thaiföldi szállodai mérgezés ügyében történik: sírva könyörög az édesanya

Pár napja te­met­ték a férfit...

Pár napja el­te­met­ték azt a kecs­ke­méti vál­lal­ko­zót, aki fel­te­he­tően étel­mér­ge­zés miatt halt meg egy thai­földi lu­xus­szál­lo­dá­ban.

Ételek megmérgezésével fenyegetőzik a terrorista

Ételek megmérgezésével fenyegetőzik a terrorista

Már ta­lál­tak mér­ge­zett ételt a bol­tok­ban, a férfi ko­mo­lyan gyil­kolni akar.

Már ta­lál­tak mér­ge­zett ételt, a férfi ko­mo­lyan gyil­kolni akar - több or­szág­ban is le­csapna.

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, még alat­to­mo­sabb mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek, ezrek es­het­nek ál­do­za­tul.

Elárulták, hogy vannak a budakalászi otthon ételmérgezettjei

Elárulták, hogy vannak a budakalászi otthon ételmérgezettjei

Az au­gusz­tus el­se­jén étel­mér­ge­zés gya­nú­já­val kór­házba ke­rült idő­sek vissza­ke­rül­tek a bu­da­ka­lá­szi idő­sek ott­ho­nába.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

El­ma­rad­hat a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a ké­zi­sek.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a klasszis ké­zi­sek.

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

Kór­ház­ban kö­töt­tek ki a hor­vát­or­szági Vir szi­ge­tén nya­raló fi­a­ta­lok, alig­ha­nem a li­mo­nádé ár­tott meg nekik.

A kül­földi álom­nya­ra­lás pil­la­na­tok alatt hor­rorrá vál­hat. Kór­ház­ban kö­töt­tek ki a hor­vát­or­szági Vir szi­ge­tén nya­raló fi­a­ta­lok, alig­ha­nem a li­mo­nádé ár­tott meg nekik.

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

A di­va­tos réz­kan­csók­ban fel­szol­gált ital étel­mér­ge­zést okoz­hat. A réz­mér­ge­zés há­nyás­sal, has­fá­jás­sal jár.

A di­va­tos réz­kan­csók­ban fel­szol­gált ital étel­mér­ge­zést okoz­hat.

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni.

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni a vizs­gá­la­tok le­zá­rul­táig, de ki­je­len­tet­ték: szi­go­rúan a szak­mai pro­to­koll sze­rint jár­tak el! Je­len­leg za­var­ta­lan a mű­kö­dé­sük.

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Zöld­fű­sze­res tú­ró­krém volt a fe­le­lős.

Teg­nap már jár­vány­ügyi fel­ügye­lők ér­kez­tek az idő­sek ott­ho­nába. Úgy tudni, zöld­fű­sze­res tú­ró­krém okozta a rosszul­lé­tet, ami­nek a nagy me­leg­ben három ál­do­zata is lett.

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Jár­vány­ügyi fel­ügye­lők fer­tőt­le­ní­tet­ték teg­nap dél­után a Nap­vi­rág Idő­sek Ott­ho­nát Bu­da­ka­lá­szon.

Meddig jó? Ezt biztos rosszul tudtad a szavatossági időről

Meddig jó? Ezt biztos rosszul tudtad a szavatossági időről

Elosz­lat­juk a tév­hi­te­ket.

Az élel­mi­sze­rek cso­ma­go­lá­sán min­dig kell egy dá­tum­nak sze­re­pel­nie. De tudod, mi a kü­lönb­ség a mi­nő­ség­meg­őr­zési idő és a fo­gyaszt­ha­tó­sági dátum kö­zött?

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

A De­pe­che Mode Fe­hér­orosz­or­szág­ban adott volna kon­cer­tet, de a front­em­ber, Dave Gahan sú­lyo­san meg­be­te­ge­dett.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ve­szé­lyes bak­té­ri­um­mal szennye­zett fran­cia saj­tot hoz­tak for­ga­lomba.

Ve­szé­lyes bak­té­ri­um­mal szennye­zett fran­cia saj­tot hoz­tak for­ga­lomba.

Elájult és összetörte a fejét a sztárfutballista

Elájult és összetörte a fejét a sztárfutballista

Ál­lí­tó­lag étel­mér­ge­zést ka­pott, de lehet, hogy szörf­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Ál­lí­tó­lag étel­mér­ge­zést ka­pott, de lehet, hogy szörf­bal­ese­tet szen­ve­dett a ba­rát­nő­jé­vel Bali szi­ge­tén nya­raló angol já­té­kos.

Életveszély: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Életveszély: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Hi­gannyal szennye­zett vi­et­námi ere­detű kard­hal­stea­ket von­nak ki a for­ga­lom­ból - kö­zölte a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) szom­ba­ton.

Hamar rosszul lehetsz a fesztiválon, ha ezekre nem vigyázol!

Vigyázat! Hamar rosszul lehetsz a fesztiválon, ha ezekre nem vigyázol!

Ja­vá­ban tart a nyári fesz­ti­vál­sze­zon, szó­ra­ko­zás köz­ben azon­ban ér­de­mes vi­gyázni. A tá­bori kö­rül­mé­nyek kö­zött könnyű étel­mér­ge­zést kapni...

Ja­vá­ban tart a nyári fesz­ti­vál­sze­zon, az ön­fe­ledt szó­ra­ko­zás köz­ben azon­ban ér­de­mes vi­gyázni. A tá­bori kö­rül­mé­nyek kö­zött könnyeb­ben kap­ha­tunk étel­mér­ge­zést, ami gyor­san véget vet­het a bu­li­zás­nak.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Mér­gező pe­nész­gom­bá­val szennye­zett di­ák­cse­me­gét von­tak vissza.

Mér­gező pe­nész­gom­bá­val szennye­zett di­ák­cse­me­gét vont vissza a Nébih az egyik dro­gé­ria pol­ca­i­ról!

Kórház helyett börtönbe zárták az úszónőt a vb-n

Kórház helyett börtönbe zárták az úszónőt a vb-n

Rosszul lett, erre le­csuk­ták.

Hor­ro­risz­ti­kus hetet töl­tött el az orosz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen: rosszul lett, erre le­csuk­ták. Csak órák múl­tán tu­dott meg­szökni.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Ba­co­nö­ket tesz­telt a NÉBIH, a 14 faj­tá­ból egyet be is til­tot­tak.

Ba­co­nö­ket tesz­telt a NÉBIH, a 14 faj­tá­ból egyet be is til­tot­tak, mert rom­lott volt. Vi­gyázz, ha van a hű­tő­ben!

Ne mérgezd a családod! Ezeket az ételeket sose melegítsd újra!

Ne mérgezd a családod! Ezeket az ételeket sose melegítsd újra!

Ugye nem aka­rod meg­mér­gezni a csa­lá­dot? Akkor eze­ket a ma­ra­dé­ko­kat in­kább ne ter­vezd be a más­napi ebéd­hez.

Undorító üzemre csapott le a Nébih

Undorító üzemre csapott le a Nébih

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nye­ket ta­lált egy ve­csési kis­ter­me­lő­nél a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal. Mu­tat­juk!

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nye­ket ta­lált egy ve­csési kis­ter­me­lő­nél a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal. Mu­tat­juk!

A hűtődből indul az ételmérgezés

Nyári ételmérgezések: a bajok a hűtődben kezdődnek!

Ha lusta vagy az es­té­det egy ki­adós has­me­nés­sel zár­ha­tod.

Ha nem fi­gyelsz a hűtőd tisz­ta­sá­gára vagy lusta vagy be­tenni az ételt a hi­degre, az es­té­det egy ki­adós has­me­nés­sel zár­ha­tod.