CÍMKE: 'ételmérgezés'

Döbbenet, ami a thaiföldi szállodai mérgezés ügyében történik

Döbbenet, ami a thaiföldi szállodai mérgezés ügyében történik: sírva könyörög az édesanya

Pár napja el­te­met­ték azt a kecs­ke­méti vál­lal­ko­zót, aki fel­te­he­tően étel­mér­ge­zés miatt halt meg egy thai­földi lu­xus­szál­lo­dá­ban.

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Az éne­kesnő rosszul lett az étel­től...

FRISS HÍREK

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi ho­tel­ben.

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi ho­tel­ben.

Ételek megmérgezésével fenyegetőzik a terrorista

Ételek megmérgezésével fenyegetőzik a terrorista

Már ta­lál­tak mér­ge­zett ételt a bol­tok­ban, a férfi ko­mo­lyan gyil­kolni akar.

Már ta­lál­tak mér­ge­zett ételt, a férfi ko­mo­lyan gyil­kolni akar - több or­szág­ban is le­csapna.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek
a Győr női kézilabdázói

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés az ok.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés az ok.

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, még alat­to­mo­sabb mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek, ezrek es­het­nek ál­do­za­tul.

Elárulták, hogy vannak a budakalászi otthon ételmérgezettjei

Elárulták, hogy vannak a budakalászi otthon ételmérgezettjei

Az au­gusz­tus el­se­jén étel­mér­ge­zés gya­nú­já­val kór­házba ke­rült idő­sek vissza­ke­rül­tek a bu­da­ka­lá­szi ott­honba.

Az au­gusz­tus el­se­jén étel­mér­ge­zés gya­nú­já­val kór­házba ke­rült idő­sek vissza­ke­rül­tek az ott­honba.

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

A kan­csó étel­mér­ge­zést okoz­hat.

A di­va­tos réz­kan­csók­ban fel­szol­gált ital étel­mér­ge­zést okoz­hat.

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni.

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni a vizs­gá­la­tok le­zá­rul­táig, de ki­je­len­tet­ték: szi­go­rúan a szak­mai pro­to­koll sze­rint jár­tak el! Je­len­leg za­var­ta­lan a mű­kö­dé­sük.

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

Kór­ház­ban kö­töt­tek ki a hor­vát­or­szági Vir szi­ge­tén nya­raló fi­a­ta­lok, alig­ha­nem a li­mo­nádé ár­tott meg nekik.

A kül­földi álom­nya­ra­lás pil­la­na­tok alatt hor­rorrá vál­hat. Kór­ház­ban kö­töt­tek ki a hor­vát­or­szági Vir szi­ge­tén nya­raló fi­a­ta­lok, alig­ha­nem a li­mo­nádé ár­tott meg nekik.

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Úgy tudni, zöld­fű­sze­res tú­ró­krém okozta a rosszul­lé­tet, ami­nek a nagy me­leg­ben három ál­do­zata is lett.

Úgy tudni, zöld­fű­sze­res tú­ró­krém okozta a rosszul­lé­tet, ami­nek a nagy me­leg­ben három ál­do­zata is lett.

Ételmérgezést kapott Boros Lajos és a felesége!

Ételmérgezést kapott Boros Lajos és a felesége!

Nem elő­ször ren­del­tek az ét­te­rem­ből.

Már nem elő­ször ren­del­tek az omi­nó­zus ét­te­rem­ből, ám most mind­ket­te­jü­kön ki­fo­gott a bras­sói ap­ró­pe­cse­nye.

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

A De­pe­che Mode Fe­hér­orosz­or­szág­ban adott volna kon­cer­tet, de a front­em­ber, Dave Gahan sú­lyo­san meg­be­te­ge­dett.

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Jár­vány­ügyi fel­ügye­lők fer­tőt­le­ní­tet­ték teg­nap dél­után.

Jár­vány­ügyi fel­ügye­lők fer­tőt­le­ní­tet­ték teg­nap dél­után a Nap­vi­rág Idő­sek Ott­ho­nát Bu­da­ka­lá­szon. Három idős ember meg­halt, még heten sú­lyo­san meg­be­te­ged­tek. Az in­téz­mény­nek saját kony­hája van, va­ló­szí­nű­leg étel­mér­ge­zés okozta a tra­gé­diát.

Borzalom, belehalt a vacsorába egy gyerek, több százan lettek rosszul

Borzalom, belehalt a vacsorába egy gyerek, több százan lettek rosszul

Több szá­zan be­te­ged­tek megy egyet­len va­csora miatt.

Több szá­zan be­te­ged­tek megy egyet­len va­csora miatt.

Meddig jó? Ezt biztos rosszul tudtad a szavatossági időről

Meddig jó? Ezt biztos rosszul tudtad a szavatossági időről

Tudod, mi a kü­lönb­ség a mi­nő­ség­meg­őr­zési idő és a fo­gyaszt­ha­tó­sági dátum kö­zött? Most el­ma­gya­ráz­zuk.

Tudod, mi a kü­lönb­ség a mi­nő­ség­meg­őr­zési idő és a fo­gyaszt­ha­tó­sági dátum kö­zött?

Titokzatos kórokozó fertőz a siófoki gyerektáborban

Titokzatos kórokozó fertőz a siófoki gyerektáborban

Töb­ben kór­házba is ke­rül­tek.

Eddig úgy tűnt, hogy az étel miatt ke­rül­tek kór­házba, most ki­de­rült, hogy még­sem... Nyolc gye­rek lett rosszul.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ve­szé­lyes bak­té­ri­um­mal szennye­zett fran­cia saj­tot hoz­tak for­ga­lomba az unió több tag­ál­lam­ban.

Vigyázat! Hamar rosszul lehetsz a fesztiválon, ha ezekre nem vigyázol!

Hamar rosszul lehetsz a fesztiválon, ha ezekre nem vigyázol!

Ja­vá­ban tart a nyári fesz­ti­vál­sze­zon, az ön­fe­ledt szó­ra­ko­zás köz­ben azon­ban ér­de­mes vi­gyázni. A tá­bori kö­rül­mé­nyek kö­zött könnyű étel­mér­ge­zést kapni...

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Ba­co­nö­ket tesz­telt a NÉBIH, a 14 faj­tá­ból egyet be is til­tot­tak, mert rom­lott volt. Vi­gyázz, ha van a hű­tő­ben!

Elájult és összetörte a fejét a sztárfutballista

Elájult és összetörte a fejét a sztárfutballista

A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint étel­mér­ge­zést ka­pott, de lehet, hogy szörf­bal­ese­tet szen­ve­dett a kínos Eu­rópa-baj­noki ku­darc után Balin va­ká­ci­ózó lab­da­rúgó.

A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint étel­mér­ge­zést ka­pott, de lehet, hogy szörf­bal­ese­tet szen­ve­dett az Eb-ku­darc után Balin nya­raló fo­cista.

Életveszély: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Életveszély: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Hi­gannyal szennye­zett vi­et­námi ere­detű kard­hal­stea­ket von­nak ki a for­ga­lom­ból - kö­zölte a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) szom­ba­ton.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Mér­gező pe­nész­gom­bá­val szennye­zett di­ák­cse­me­gét vont vissza a Nébih az egyik dro­gé­ria pol­ca­i­ról!

Undorító üzemre csapott le a Nébih

Undorító üzemre csapott le a Nébih

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nye­ket ta­lált egy ve­csési kis­ter­me­lő­nél a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal. Mu­tat­juk!

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nye­ket ta­lált egy ve­csési kis­ter­me­lő­nél a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal. Mu­tat­juk!

Kórház helyett börtönbe zárták az úszónőt a vb-n

Kórház helyett börtönbe zárták az úszónőt a vb-n

Rosszul lett, erre le­csuk­ták.

Hor­ro­risz­ti­kus hetet töl­tött el az orosz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen: rosszul lett, erre le­csuk­ták. Csak órák múl­tán tu­dott meg­szökni.

Ne mérgezd a családod! Ezeket az ételeket sose melegítsd újra!

Ne mérgezd a családod! Ezeket az ételeket sose melegítsd újra!

Ugye nem aka­rod meg­mér­gezni a csa­lá­dot? Akkor eze­ket a ma­ra­dé­ko­kat in­kább ne ter­vezd be a más­napi ebéd­hez.

A hűtődből indul az ételmérgezés

Nyári ételmérgezések: a bajok a hűtődben kezdődnek!

Ha lusta vagy az es­té­det egy ki­adós has­me­nés­sel zár­ha­tod.

Ha nem fi­gyelsz a hűtőd tisz­ta­sá­gára vagy lusta vagy be­tenni az ételt a hi­degre, az es­té­det egy ki­adós has­me­nés­sel zár­ha­tod.