CÍMKE: 'ételmérgezés'

Dráma az esküvőn, mentők vitték el a násznépet

Dráma az esküvőn, mentők vitték el a násznépet

Össze­sen húsz ember szo­rul el­lá­tásra. Még vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

Döbbenet, ami a thaiföldi szállodai mérgezés ügyében történik

Döbbenet, ami a thaiföldi szállodai mérgezés ügyében történik: sírva könyörög az édesanya

Pár napja el­te­met­ték azt a kecs­ke­méti vál­lal­ko­zót, aki fel­te­he­tően étel­mér­ge­zés miatt halt meg egy thai­földi lu­xus­szál­lo­dá­ban.

FRISS HÍREK

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Thaiföldi mérgezés: Halálhotel a magyaroknak?

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi ho­tel­ben.

Nem a tra­gi­kus étel­mér­ge­zés az első ször­nyű­ség, amely ma­gyar tu­ris­ták­kal tör­tént a thai­földi ho­tel­ben.

Ételek megmérgezésével fenyegetőzik a terrorista

Ételek megmérgezésével fenyegetőzik a terrorista

Már ta­lál­tak mér­ge­zett ételt a bol­tok­ban, a férfi ko­mo­lyan gyil­kolni akar.

Már ta­lál­tak mér­ge­zett ételt, a férfi ko­mo­lyan gyil­kolni akar - több or­szág­ban is le­csapna.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a meccs.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a klasszis ké­zi­sek.

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, ám most új, alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

Limonádétól kaptak mérgezést a magyar nyaralók

A kül­földi álom­nya­ra­lás rém­álom lett

Kór­ház­ban kö­töt­tek ki a hor­vát­or­szági Vir szi­ge­tén nya­raló fi­a­ta­lok, alig­ha­nem a li­mo­nádé ár­tott meg nekik.

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

A kan­csó étel­mér­ge­zést okoz­hat.

A di­va­tos réz­kan­csók­ban fel­szol­gált ital étel­mér­ge­zést okoz­hat.

Elárulták, hogy vannak a budakalászi otthon ételmérgezettjei

Elárulták, hogy vannak a budakalászi otthon ételmérgezettjei

Meg­szó­lalt az in­téz­mény.

Az au­gusz­tus el­se­jén étel­mér­ge­zés gya­nú­já­val kór­házba ke­rült idő­sek vissza­ke­rül­tek a bu­da­ka­lá­szi Nap­vi­rág Idő­sek Ott­ho­nába. Az in­téz­mény tá­jé­koz­ta­tása sze­rint va­la­mennyi la­kó­juk jól van.

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Megszólalt a budakalászi otthon az idősek haláláról

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni a vizs­gá­la­tok le­zá­rul­táig, ki­je­len­tet­ték: szi­go­rúan a szak­mai pro­to­koll sze­rint jár­tak el!

Nem kí­ván­nak nyi­lat­kozni a vizs­gá­la­tok le­zá­rul­táig, de ki­je­len­tet­ték: szi­go­rúan a szak­mai pro­to­koll sze­rint jár­tak el! Je­len­leg za­var­ta­lan a mű­kö­dé­sük.

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Hárman meghaltak a budakalászi idősek otthonában, miért titkolóznak?

Jár­vány­ügyi fel­ügye­lők fer­tőt­le­ní­tet­ték teg­nap dél­után a Nap­vi­rág Idő­sek Ott­ho­nát Bu­da­ka­lá­szon.

Ételmérgezést kapott Boros Lajos és a felesége!

Ételmérgezést kapott Boros Lajos és a felesége!

Nem elő­ször ren­del­tek az ét­te­rem­ből.

Már nem elő­ször ren­del­tek az omi­nó­zus ét­te­rem­ből, ám most mind­ket­te­jü­kön ki­fo­gott a bras­sói ap­ró­pe­cse­nye.

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Túrókrém okozhatta a három idős ember halálát Budakalászon

Teg­nap már jár­vány­ügyi fel­ügye­lők ér­kez­tek az idő­sek ott­ho­nába. Úgy tudni, zöld­fű­sze­res tú­ró­krém okozta a rosszul­lé­tet.

Teg­nap már jár­vány­ügyi fel­ügye­lők ér­kez­tek az idő­sek ott­ho­nába. Úgy tudni, zöld­fű­sze­res tú­ró­krém okozta a rosszul­lé­tet, ami­nek a nagy me­leg­ben három ál­do­zata is lett.

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

A De­pe­che Mode Fe­hér­orosz­or­szág­ban adott volna kon­cer­tet, de a front­em­ber, Dave Gahan sú­lyo­san meg­be­te­ge­dett.

A De­pe­che Mode Fe­hér­orosz­or­szág­ban adott volna kon­cer­tet, de a front­em­ber, Dave Gahan sú­lyo­san meg­be­te­ge­dett.

Borzalom, belehalt a vacsorába egy gyerek, több százan lettek rosszul

Borzalom, belehalt a vacsorába egy gyerek, több százan lettek rosszul

Több szá­zan be­te­ged­tek megy egyet­len va­csora miatt.

Több szá­zan be­te­ged­tek megy egyet­len va­csora miatt.

Meddig jó? Ezt biztos rosszul tudtad a szavatossági időről

Meddig jó? Ezt biztos rosszul tudtad a szavatossági időről

Elosz­lat­juk a tév­hi­te­ket.

Az élel­mi­sze­rek cso­ma­go­lá­sán min­dig kell egy dá­tum­nak sze­re­pel­nie. De tudod, mi a kü­lönb­ség a mi­nő­ség­meg­őr­zési idő és a fo­gyaszt­ha­tó­sági dátum kö­zött?

Titokzatos kórokozó fertőz a siófoki gyerektáborban

Titokzatos kórokozó fertőz a siófoki gyerektáborban

Töb­ben kór­házba is ke­rül­tek.

Eddig úgy tűnt, hogy az étel miatt ke­rül­tek kór­házba, most ki­de­rült, hogy még­sem... Nyolc gye­rek lett rosszul.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ve­szé­lyes bak­té­ri­um­mal szennye­zett fran­cia saj­tot hoz­tak for­ga­lomba az unió több tag­ál­lam­ban.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Mér­gező pe­nész­gom­bá­val szennye­zett di­ák­cse­me­gét vont vissza a Nébih az egyik dro­gé­ria pol­ca­i­ról!

Hamar rosszul lehetsz a fesztiválon, ha ezekre nem vigyázol!

Hamar rosszul lehetsz a fesztiválon, ha ezekre nem vigyázol!

Ja­vá­ban tart a fesz­ti­vál­sze­zon, de szó­ra­ko­zás köz­ben ér­de­mes vi­gyázni: ve­szélyt je­lent­het az étel­mér­ge­zés.

Ja­vá­ban tart a fesz­ti­vál­sze­zon, de szó­ra­ko­zás köz­ben ér­de­mes fi­gyelni...

Elájult és összetörte a fejét a sztárfutballista

Elájult és összetörte a fejét a sztárfutballista

Ál­lí­tó­lag étel­mér­ge­zést ka­pott, de lehet, hogy szörf­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Ál­lí­tó­lag étel­mér­ge­zést ka­pott, de lehet, hogy szörf­bal­ese­tet szen­ve­dett a ba­rát­nő­jé­vel Bali szi­ge­tén nya­raló angol já­té­kos.

Életveszély: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Életveszély: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Hi­gannyal szennye­zett vi­et­námi ere­detű kard­hal­stea­ket von­nak ki a for­ga­lom­ból - kö­zölte a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) szom­ba­ton.

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Ételmérgezés: Ha vettél ebből a termékből, sürgősen vidd vissza!

Ba­co­nö­ket tesz­telt a NÉBIH, a 14 faj­tá­ból egyet be is til­tot­tak.

Ba­co­nö­ket tesz­telt a NÉBIH, a 14 faj­tá­ból egyet be is til­tot­tak.

Undorító üzemre csapott le a Nébih

Undorító üzemre csapott le a Nébih

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nye­ket ta­lált egy ve­csési kis­ter­me­lő­nél a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal. Mu­tat­juk!

Kórház helyett börtönbe zárták az úszónőt a vb-n

Kórház helyett börtönbe zárták az úszónőt a vb-n

Hor­ro­risz­ti­kus hetet töl­tött el az orosz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen: rosszul lett, erre le­csuk­ták.

Ne mérgezd a családod! Ezeket az ételeket sose melegítsd újra!

Ne mérgezd a családod! Ezeket az ételeket sose melegítsd újra!

Ugye nem aka­rod meg­mér­gezni a csa­lá­dot? Akkor eze­ket a ma­ra­dé­ko­kat ne vedd újra elő!

Nyári ételmérgezések: a bajok a hűtődben kezdődnek!

Nyári ételmérgezések: a bajok a hűtődben kezdődnek!

Ha lusta vagy be­tenni az ételt a hi­degre, az es­té­det egy ki­adós has­me­nés­sel zár­ha­tod.