CÍMKE: 'eső'

Brutális víz árasztotta el az országot, félelmetes felvételeket kaptunk

Brutális víz árasztotta el az országot, félelmetes felvételeket kaptunk

A hir­te­len le­zú­duló ren­ge­teg eső­víz több me­gyé­ben is gon­dot oko­zott. A képen: Szol­nok.

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Szom­ba­ton még él­vez­het­jük a nyári időt, de va­sár­nap már kel­le­met­len­sé­gek­kel kell szá­molni.

Kánikula tör be az országba, de valahol a hidegfront teszi tönkre az időjárást

Kánikula tör be az országba, de valahol a hidegfront teszi tönkre az időjárást

Egy-egy zápor azért elő­for­dul­hat, úgy­hogy ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Egy-egy zápor azért elő­for­dul­hat, úgy­hogy a nagy meleg el­le­nére se hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Újabb riasztást kapott az ország, hidegfronttal csap le itt az eső

Újabb riasztást kapott az ország, hidegfronttal csap le itt az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban még szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

A kö­vet­kező na­pok­ban még szük­ség lesz az es­er­nyőkre. Az erős szél to­vább ront a hely­ze­ten.

Nincs több haladék: itt mossa el a hirtelen eső a hétvégét

Nincs több haladék: itt mossa el a hirtelen eső a hétvégét

Több me­gyére ki­ad­ták a ri­asz­tást a zi­va­ta­rok miatt. Az erős szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Több me­gyére ki­ad­ták a ri­asz­tást a zi­va­ta­rok miatt. Az erős szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Újabb riasztás, eddig még biztosan kitart az eső és a szélvihar

Újabb riasztás, eddig még biztosan kitart az eső és a szélvihar

A hő­mér­sék­let na­gyon vál­tozó lesz.

A hő­mér­sék­let na­gyon vál­to­zóan ala­kul, 19-24 fok kö­zötti ér­té­ke­ket mér­he­tünk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Nincs több haladék: kiadták a riasztást, nem csak az eső teszi tönkre a napot

Nincs több haladék: kiadták a riasztást, nem csak az eső teszi tönkre a napot

Vi­ha­ros szélre és nagy hő­mér­sék­let-kü­lönb­sé­gekre kell ké­szülni.

Vi­ha­ros szélre és nagy hő­mér­sék­let-kü­lönb­sé­gekre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a durva jégeső

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a durva jégeső

Már a me­leg­ben sem bíz­ha­tunk.

Már a me­leg­ben sem bíz­ha­tunk túl so­káig, a zi­va­ta­ro­kat kö­ve­tően ugyanis lehűl a le­vegő.

Ez már biztos, ekkor hozza egy ciklon a durva jégesőt az országba

Ez már biztos, ekkor hozza egy ciklon a durva jégesőt az országba

Na­gyot té­ved­tél, ha azt hit­ted, hogy az eső lesz a leg­rosszabb! Ha­ma­ro­san a hő­mér­sék­let is lehűl.

Kettészakad az ország: nagy esővel jön mindjárt az őrült lehűlés

Kettészakad az ország: nagy esővel jön mindjárt az őrült lehűlés

Az or­szág egyik fe­lé­ben csak 14, míg a másik ré­szé­ben 26 fok vár­ható.

Az or­szág egyik fe­lé­ben csak 14, míg a másik ré­szé­ben 26 fok vár­ható. De mást is tar­to­gat az idő­já­rás!

A fél országban lecsap az eső, de nem csak ezzel kell vigyázni

A fél országban lecsap az eső, de nem csak ezzel kell vigyázni

Annyi jó hí­rünk is van, hogy egyre me­le­gebb lesz, így dél­után már 23-28 fok vár­ható.

Annyi jó hí­rünk is van, hogy egyre me­le­gebb lesz, így dél­után már 23-28 fok vár­ható.

Durva szél tör be az országba, de nem csak ez lesz veszélyes a napokban

Durva szél tör be az országba, de nem csak ez lesz veszélyes a napokban

Az es­er­nyőkre to­vábbra is szük­ség lesz, bár egyre több­ször elő­bú­jik a nap az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Váratlan módon keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Váratlan módon keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Annyi jó hí­rünk azért van, hogy a leg­me­le­gebb órák­ban 17-23 Cel­sius-fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let.

Erre senki sem számított, ma ilyen idő tör be az országba

Erre senki sem számított, ma ilyen idő tör be az országba

Né­hány kel­le­met­len­ségre is ké­szülni kell, de van jó hí­rünk is a hét­vé­gére. A hő­mér­sék­let egyre job­ban ala­kul!

Né­hány kel­le­met­len­ségre is ké­szülni kell, de van jó hí­rünk is a hét­vé­gére. A hő­mér­sék­let egyre job­ban ala­kul!

Kettészakad az ország, durva széllel jön ma az eső

Kettészakad az ország, durva széllel jön ma az eső

Nagy kü­lönb­sé­gek lesz­nek a hő­mér­sék­let­ben, és egy da­ra­big még az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Nagy kü­lönb­sé­gek lesz­nek a hő­mér­sék­let­ben, és egy da­ra­big még az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Ennyit a tavaszról, szörnyű időjárás várható vasárnap!

Ennyit a tavaszról, szörnyű időjárás várható vasárnap!

A hét utolsó nap­ján a szom­bat­hoz ké­pest egy­ál­ta­lán nem lesz jó idő, esőre és újabb le­hű­lésre kell szá­mí­tani.

A hét utolsó nap­ján a szom­bat­hoz ké­pest egy­ál­ta­lán nem lesz jó idő, esőre és újabb le­hű­lésre kell szá­mí­tani.

Sötét felhők lepik el az eget, itt vigyázz ma nagyon a viharral

Sötét felhők lepik el az eget, itt vigyázz ma nagyon a viharral

De egyre me­le­gebb lesz.

Bár a le­vegő hő­mér­sék­lete egyre me­le­gebb lesz, né­hány kel­le­met­len­ség­gel még szá­mol­nunk kell.

Nagy meglepetést tartogat az időjárás, de nem lesz felhőtlen napunk

Nagy meglepetést tartogat az időjárás, de nem lesz felhőtlen napunk

Ke­ve­sebb esőre kell ké­szülni, de az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket. A hő­mér­sék­let vi­szont egyre kel­le­me­sebb lesz!

Baj van a városban: ezért árasztja el az utcákat és tereket az esővíz

Baj van a városban: ezért árasztja el az utcákat és tereket az esővíz

Ha­tal­mas ár­térré vál­to­zik né­me­lyik utca vagy tér a fő­vá­ros­ban egy kis eső­zés ha­tá­sára.

Ma kettészakadt az ország, itt emelték a riasztás fokozatát

Ma kettészakadt az ország, itt emelték a riasztás fokozatát

Mu­tat­juk, hol csap le az íté­let­idő.

Mu­tat­juk, hol csap le az íté­let­idő. A front­ér­zé­ke­nyek kü­lö­nö­sen kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak...

Fordulatot hoz a mai időjárás, mutatjuk, mire kell készülni

Fordulatot hoz a mai időjárás, mutatjuk, mire kell készülni

Az eső­től még nem sza­ba­du­lunk meg tel­je­sen, de van jó hí­rünk is a mai napra!

Az eső­től még nem sza­ba­du­lunk meg tel­je­sen, de van jó hí­rünk is a mai napra!

Ma is bőrig ázunk, de a viharos szél itt csak tovább ront a helyzeten

Ma is bőrig ázunk, de a viharos szél itt csak tovább ront a helyzeten

A sok eső miatt egy megye ri­asz­tást is ka­pott! A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jót ígér az idő­já­rás.

Nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Itt kell vigyázni, nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Je­len­tős kü­lönb­ség lesz az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint je­len­tős kü­lönb­sé­gek lesz­nek az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Kiadták a riasztást, pokoli idő csap le az országra

Kiadták a riasztást, pokoli idő csap le az országra

Vi­ha­ros szél tom­bol majd és az eső­től sem sza­ba­du­lunk.

Vi­ha­ros szél tom­bol majd és az eső­től sem sza­ba­du­lunk.

Rengeteg eső jön még, de meglepetéseket is tartogat az időjárás

Rengeteg eső jön még, de meglepetéseket is tartogat az időjárás

A héten még ki­tart a csa­pa­dé­kos idő, reg­ge­lente akár fagy is lehet, nap­köz­ben a szél­lel kell meg­bir­kóz­nunk.

A héten még ki­tart a csa­pa­dé­kos idő, reg­ge­lente akár fagy is lehet, nap­köz­ben a szél­lel kell meg­bir­kóz­nunk.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ekkor csapnak le a zivatarok

Sötét felhők gyűlnek az égre, ekkor csapnak le a zivatarok

Az esőt néhol erős szél kí­séri.

Az esőt néhol erős szél kí­séri, de mind­ezek el­le­nére is egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let.

Esőkkel jön a szélvihar, de mást is tartogat az időjárás

Esőkkel jön a szélvihar, de mást is tartogat az időjárás

16-21 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let.

A leg­me­le­gebb órák­ban 16-21 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mi jön még a na­pok­ban!

Havas eső és fagyok, eddig kell még kibírnunk a télies időt

Havas eső és fagyok, eddig kell még kibírnunk a télies időt

A jövő hét kö­ze­péig nem vár­ható eny­hü­lés, addig esős, hűvös időre kell ké­szül­nünk.

A jövő hét kö­ze­péig nem vár­ható eny­hü­lés, addig esős, hűvös időre kell ké­szül­nünk.

Viharokkal keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Viharokkal keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Sok­felé erős szélre kell ké­szülni, és saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

Sok­felé erős szélre kell ké­szülni, és saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

Esővel tör be hazánkba a hidegfront, ebben nem lesz köszönet

Esővel tör be hazánkba a hidegfront, ebben nem lesz köszönet

A hét­vé­gén sze­les, esős, hűvös időnk lesz és ez a jövő hét ele­jére sem fog meg­vál­tozni.

Záporokkal csap le a vihar, durva lehűlésre készülj

Záporokkal csap le a vihar, durva lehűlésre készülj

Vissza­esik a hő­mér­sék­let.

Vissza­esik a hő­mér­sék­let, és sok más kel­le­met­len­ség is meg­ke­se­ríti a kö­vet­kező na­po­kat.

Íme a részletek, ilyen időre számíthatsz a hét utolsó napján

Íme a részletek, ilyen időre számíthatsz a hét utolsó napján

Az or­szág egyik felén eső, míg a má­si­kon nap­sü­tés vár­ható. Ket­tős­fronti hatás vár­ható.

Az or­szág egyik felén eső, míg a má­si­kon nap­sü­tés vár­ható. Ket­tős­fronti hatás vár­ható.

Újabb hidegfront tart az ország felé, ekkor csap le a vihar

Újabb hidegfront tart az ország felé, ekkor csap le a vihar

Egy kis ideig él­vez­het­jük csak a meleg, nap­sü­té­ses időt. Ha­ma­ro­san durva for­du­lat jön az idő­já­rás­ban.

Egy kis ideig él­vez­het­jük csak a meleg, nap­sü­té­ses időt. Ha­ma­ro­san durva for­du­lat jön az idő­já­rás­ban.

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

A hét kö­zepe felé ha­ladva egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk.

A hét kö­zepe felé ha­ladva egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk, de az es­er­nyőkre szük­ség lesz.

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért...

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek.

Visszatér ez esős idő, de nem ez lesz a legrosszabb

Visszatér ez esős idő, de nem ez lesz a legrosszabb

Mu­tat­juk, mi min­denre kell ké­szülni!

A hő­mér­sék­let ehhez ké­pest meg­le­pően ala­kul. Mu­tat­juk, mi min­denre kell ké­szülni a hús­véti hét­vé­gén.

Egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Kettészakad az ország: egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Dé­lu­tá­non­ként egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let, de a né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, borús időre kell ké­szülni, rá­adá­sul egyre job­ban lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Nincs jó hírünk húsvétra, nem az eső lesz a legrosszabb

Nincs jó hírünk húsvétra, nem az eső lesz a legrosszabb

A hús­véti hét­vé­gén nem lesz fel­hőt­len a hely­zet, bár az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hő­mér­sék­let egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul.

A hús­véti hét­vé­gén nem lesz fel­hőt­len a hely­zet, bár a hő­mér­sék­let egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul.

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Mu­tat­juk, mi jön még!

Va­sár­nap még erős szélre kell ké­szülni, sőt egy-egy zi­va­tar is elő­for­dul­hat. Mu­tat­juk, mi jön még!

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesz­tően hideg lesz, kü­lö­nö­sen nyu­ga­ton hűl le a le­vegő. Nem sok jót ígér az elő­re­jel­zés...

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell szá­mí­tani a hi­deg­ben.

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­molni kell az eső­vel és az azt kí­sérő erős szél­lel. Mu­tat­juk, mi jön még!

Vége a sza­bad­téri prog­ra­mok­nak. A kö­vet­kező na­pok­ban szá­molni kell az eső­vel és az azt kí­sérő erős szél­lel. Mu­tat­juk, mi jön még!

Váratlan lehűlés csap le az országra, ma minden a nyakunkba szakad

Váratlan lehűlés csap le az országra, ma minden a nyakunkba szakad

Erős szél­lel jön az eső, rá­adá­sul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban egyre hi­de­gebb lesz.

Vége a felhőtlen időnek, ekkor jön a viharos szél

Vége a felhőtlen időnek, ekkor jön a viharos szél

Fel­tá­mad a szél is...

Fel­tá­mad a szél, de a hő­mér­sék­let egy­előre nem vál­to­zik drasz­ti­ku­san. Mu­tat­juk, mire ké­szülj még!

Kettészakad az ország, itt jön durva lehűléssel a nagy eső

Kettészakad az ország, itt jön durva lehűléssel a nagy eső

A hűvös idő­ben az erős szél sem kímél majd min­ket. A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jóra szá­mít­ha­tunk...

A hűvös idő­ben az erős szél sem kímél majd min­ket. A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jóra szá­mít­ha­tunk...

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Egye­lőre nem ké­szül­he­tünk ta­va­szias időre...

Egye­lőre nem ké­szül­he­tünk ta­va­szias időre, rá­adá­sul az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Va­sár­nap még kel­le­mes idő­ben lesz ré­szünk, de ez már nem tart so­káig. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

A kö­vet­kező napok idő­já­rása bo­ron­gó­san ala­kul. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a hi­deg­ben!

Ebben nem lesz köszönet, nyakunkon a durva lehűlés

Ebben nem lesz köszönet, nyakunkon a durva lehűlés

Nem csak hi­de­get hoz a front... Mu­tat­juk, mire kell még ké­szül­nöd a kö­vet­kező na­pok­ban!

Nem csak hi­de­get hoz a front az elő­re­jel­zé­sek sze­rint... Mu­tat­juk, mire kell még ké­szül­nöd a kö­vet­kező na­pok­ban!

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Borús na­pokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon!

Borús na­pokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon!

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben. A hő­mér­sék­let is egyre der­mesz­tőbb...

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben. A hő­mér­sék­let is egyre der­mesz­tőbb...

Fagyos hajnalok, eső, mennydörgés - mutatjuk, mikor tér vissza a tavasz

Fagyos hajnalok, eső, mennydörgés - mutatjuk, mikor tér vissza a tavasz

Egy hi­deg­front miatt jócs­kán le­hűlt a le­vegő, de a hét végén már re­mény­ked­he­tünk a jó idő­ben.

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Egyes he­lye­ken akár hó is lehet.

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

Kiadták a riasztást, viharos szél és eső csap le az országra

Kiadták a riasztást, viharos szél és eső csap le az országra

Az északi me­gyék­ben vi­gyáz­za­nak!

Az északi me­gyék­ben vi­ha­ros szél miatt adtak ki ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Vészjelzést adtak ki: kész elmebaj, milyen idővel folytatódik a hét

Vészjelzést adtak ki: kész elmebaj, milyen idővel folytatódik a hét

Eső, durva szél és nap­sü­tés? A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos igen­csak vál­to­zé­kony időre kell ké­szülni.

Hidegfront jön, visszatér a fagy: szomorú időjárásunk lesz

Hidegfront jön, visszatér a fagy: szomorú időjárásunk lesz

A hét­vé­gén enyhe, csa­pa­dé­kos idő vár­ható.

A hét­vé­gén enyhe, csa­pa­dé­kos idő vár­ható, de jövő héten meg­ér­ke­zik a hi­deg­front.

Szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb!

Szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb!

Gyak­ran be­bo­rul az ég.

Gyak­ran be­bo­rul az ég, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki!

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki, a hő­mér­sék­let vi­szont iga­zán meg­le­pően ala­kul. Mit szólsz a 20 fokos me­leg­hez?

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ma erős szél­vi­har bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket. Esőre is ké­szülni kell!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ma erős szél­vi­har bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket. Esőre is ké­szülni kell!

Visszatérnek a mínuszok, nem várt erősségű hidegfront közeleg

Visszatérnek a mínuszok, nem várt erősségű hidegfront közeleg

Sok lesz fe­let­tünk a felhő, és más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

Sok lesz fe­let­tünk a felhő, rá­adá­sul más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Jön a vi­ha­ros szél és az eső.

Durva, vi­ha­ros szél­lel és eső­vel jön a hi­deg­front. A nap csak rövid időre bújik elő.

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

A köd ve­szé­lyes hely­ze­tet te­remt­het.

A tar­tós, sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het, emi­att már a ri­asz­tást is ki­ad­ták. Ezek sze­rint még nem jött el a ta­vasz...

Ebben nem lesz köszönet, újabb hidegfront tör be az országba

Ebben aztán nem lesz köszönet, sajnos újabb hidegfront tör be az országba, csapadékkal

Ké­szítsd az es­er­nyőt, mert pén­te­ken már zá­po­rokra kell ké­szülni.

Itt az ideje, hogy elő­ké­szítsd az es­er­nyőt, mert pén­te­ken bi­zony zá­po­rokra kell ké­szülni. S ha ez nem lenne elég, a csa­pa­dék mellé erő­sen sze­les időre is szá­mít­ha­tunk.

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Kettészakad az ország: itt jön havazással a durva szélvihar

Kettészakad az ország: itt jön havazással a durva szélvihar

Ki­ad­ták a vész­jel­zést!

Ki­ad­ták a vész­jel­zést, mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni! Néhol eső is vár­ható az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Erős szélre és esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben. A haj­na­lok kü­lö­nö­sen der­mesz­tőek lesz­nek.

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Ugya­n­ak­kor némi nap­sü­tésre azért szá­mí­tani lehet!

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról...

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról...

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Sok­felé kell ha­va­zásra és esőre ké­szülni, rá­adá­sul az erős szél sem kímél min­ket. Mu­tat­juk, mi jön még!

Sok­felé kell ha­va­zásra és esőre ké­szülni, rá­adá­sul az erős szél sem kímél min­ket. Mu­tat­juk, mi jön még!

Bekeményít a tél, de nem a havazás lesz a legdermesztőbb

Bekeményít a tél, de nem a havazás lesz a legdermesztőbb

Dé­lu­tán is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok.

A kö­vet­kező na­pok­ban erő­sen fa­gyo­san in­dul­nak a reg­ge­lek, sőt dél­után is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok.

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre!

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre, zá­po­rokra, sőt he­lyen­ként az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható, de a hő­mér­sék­let ked­ve­zőb­ben ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe.

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is. Észak­ke­le­ten akár hó is be­bo­rít­hatja a tájat.

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got.

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got.

Lecsap a hó és a viharos szél, mutatjuk, hol lesz a legdurvább a helyzet

Lecsap a hó és a viharos szél, mutatjuk, hol lesz a legdurvább a helyzet

Va­sár­nap egy hi­deg­front hoz bo­ron­gós, csa­pa­dé­kos időt, és a szél is vi­ha­rossá válik.

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Esőre, havas esőre is lehet szá­mí­tani a kö­vet­kező na­pok­ban, szil­vesz­terre pedig a fagy is vissza­tér.

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy mindez bűn­cse­lek­mény-e.

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy bűn­cse­lek­mény-e pénz­esőt zú­dí­tani a tö­megbe.

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek: ónos esőre, hóra és ködre is ké­szülni kell.

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek a na­pok­ban: ónos esőre, hóra és sűrű ködre is ké­szülni kell.

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, és a szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást. Észa­kon és észak­ke­le­ten lesz a leg­hi­de­gebb.

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket, nap­köz­ben vi­szont már nem kell mí­nu­szokra ké­szülni. Szer­dára van egy jó hí­rünk!

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre té­li­e­sebbre for­dul az idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre té­li­e­sebbre for­dul az idő. Néhol erős szélre is ké­szülni kell és a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Ele­inte a he­gyek­ben, majd a sík­vi­dé­ken in­dul­hat meg a hó­esés.

Ele­inte a he­gyek­ben, majd a sík­vi­dé­ken in­dul­hat meg a hó­esés.

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Az erős szél még to­vább ront a hely­ze­ten. Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben ki­moz­dulni se lesz ked­ved!

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Űzd el a bús­ko­mor­sá­got szí­nes ka­bá­tok­kal. Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Űzd el a bús­ko­mor­sá­got szí­nes ka­bá­tok­kal. Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!