CÍMKE: 'eső'

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

FRISS HÍREK

Kettészakad az ország: itt jön havazással a durva szélvihar

Kettészakad az ország: itt jön havazással a durva szélvihar

Ki­ad­ták a vész­jel­zést, mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni! Néhol eső is vár­ható az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ki­ad­ták a vész­jel­zést, mu­tat­juk, hol kell na­gyon vi­gyázni! Néhol eső is vár­ható.

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Erős szélre és esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben.

Erős szélre és esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben. A haj­na­lok kü­lö­nö­sen der­mesz­tőek lesz­nek.

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról...

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról... Mu­tat­juk, hogy mi jön még ma!

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Mu­tat­juk, mi jön még!

Sok­felé kell ha­va­zásra és esőre ké­szülni, rá­adá­sul az erős szél sem kímél min­ket. Mu­tat­juk, mi jön még!

Bekeményít a tél, de nem a havazás lesz a legdermesztőbb

Bekeményít a tél, de nem a havazás lesz a legdermesztőbb

A kö­vet­kező na­pok­ban erő­sen fa­gyo­san in­dul­nak a reg­ge­lek, sőt dél­után is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok.

A kö­vet­kező na­pok­ban erő­sen fa­gyo­san in­dul­nak a reg­ge­lek, sőt még dél­után is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható, de a hő­mér­sék­let ked­ve­zőb­ben ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Ijesztő előrejelzés: durva idő jön, jobb, ha nem ülsz autóba vasárnap!

Va­sár­nap reg­gelre újabb csa­pa­dék­zóna éri el Ma­gyar­or­szá­got, ami­nek kö­vet­kez­té­ben ónos eső és ha­va­zás is ki­ala­kul­hat.

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre, zá­po­rokra, sőt he­lyen­ként az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást.

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre, zá­po­rokra, sőt he­lyen­ként az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást.

Lecsap a hó és a viharos szél, mutatjuk, hol lesz a legdurvább a helyzet

Lecsap a hó és a viharos szél, mutatjuk, hol lesz a legdurvább a helyzet

Va­sár­nap egy hi­deg­front hoz bo­ron­gós, csa­pa­dé­kos időt.

Va­sár­nap egy hi­deg­front hoz bo­ron­gós, csa­pa­dé­kos időt.

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe.

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is. Észak­ke­le­ten akár hó is be­bo­rít­hatja a tájat.

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Pénzeső okozott káoszt a városban: 100 dollárosok hullottak az égből

Egye­lőre vizs­gál­ják a jo­gá­szok, hogy bűn­cse­lek­mény-e pénz­esőt zú­dí­tani a tö­megbe.

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Többféle meglepetést hoz az időjárás, ezért adtak ki figyelmeztetést

Esőre, havas esőre is lehet szá­mí­tani a kö­vet­kező na­pok­ban.

Esőre, havas esőre is lehet szá­mí­tani a kö­vet­kező na­pok­ban, szil­vesz­terre pedig a fagy is vissza­tér.

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek: ónos esőre, hóra és ködre is ké­szülni kell.

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek: ónos esőre, hóra és sűrű ködre is ké­szülni kell. Na­gyon vi­gyázz, ha útnak in­dulsz!

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

Hózápor teszi dermesztővé az időjárást, de ez még csak a kezdet

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre té­li­e­sebbre for­dul az idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre té­li­e­sebbre for­dul az idő. Néhol erős szélre is ké­szülni kell.

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, és a szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást. Észa­kon és észak­ke­le­ten lesz a leg­hi­de­gebb.

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

Nagy esővel támad az időjárás, aztán jön a meglepetés

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket, nap­köz­ben vi­szont már nem kell mí­nu­szokra ké­szülni. Szer­dára van egy jó hí­rünk!

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Ele­inte a he­gyek­ben, majd a sík­vi­dé­ken in­dul­hat meg a hó­esés, amit egy me­di­ter­rán cik­lon hoz tér­sé­günkbe.

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Sarkvidéki levegő hoz dermesztő hideget, itt kell nagy esőre készülni

Me­di­ter­rán cik­lo­nok ala­kul­nak ki, ame­lyek pá­lyája érint­heti Ma­gyar­or­szá­got is. Ismét jön­nek a mí­nu­szok!

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Az erős szél még to­vább ront a hely­ze­ten. Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben ki­moz­dulni se lesz ked­ved!

Ebben nem lesz köszönet, sűrű köd és eső teszi borússá az időjárást

Ebben nem lesz köszönet, sűrű köd és eső teszi borússá az időjárást

Ér­de­mes na­gyon fi­gyelni, mert az idő­já­rás ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Ér­de­mes köz­le­ke­dés­nél na­gyon fi­gyelni, mert az idő­já­rás ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Összecsapnak az elemek, újabb riasztást adott ki a meteorológia

Összecsapnak az elemek, újabb riasztást adott ki a meteorológia

A ha­va­zást fel­váltja az esős idő. Borús, ködös és hűvös napok kö­vet­kez­nek.

A ha­va­zást fel­váltja az esős idő. Borús, ködös és hűvös napok kö­vet­kez­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Váratlan hidegfront csap le az országra, erre készülj

Váratlan hidegfront csap le az országra, erre készülj

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell. Ugye neked sem hi­ány­zott az eső és az erős szél?

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Fo­ko­za­to­san lehűl a le­vegő.

Fo­ko­za­to­san lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, rá­adá­sul a sűrű köd­től sem sza­ba­du­lunk a na­pok­ban. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Bekeményít a tél, ide adtak ki riasztást a havazás miatt

Bekeményít a tél, ide adtak ki riasztást a havazás miatt

Egy cik­lon hoz je­len­tős csa­pa­dé­kot: lesz, ahol esőre kell ké­szülni a borús, hideg idő­ben.

Egy cik­lon hoz je­len­tős csa­pa­dé­kot: lesz, ahol esőre kell ké­szülni a borús, hideg idő­ben.

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Viharos széllel jön az eső, itt kell vigyázni

Viharos széllel jön az eső, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban bo­rú­sabb időre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban bo­rú­sabb időre kell szá­mí­tani, de a mí­nu­szok egy­előre nem tér­nek vissza.

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani, de a le­vegő kel­le­mes hő­mér­sék­letű lesz.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A kö­vet­kező na­pok­ban le­han­goló időre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban le­han­goló időre kell ké­szülni. Néhol eső is vár­ható, a szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket!

Összecsapnak az elemek, szélviharral jön a zivatar

Összecsapnak az elemek, szélviharral jön a zivatar

A le­vegő hő­mér­sék­lete ki­csit fel­me­leg­szik ugyan, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

A le­vegő hő­mér­sék­lete ki­csit fel­me­leg­szik ugyan, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni! Az tény, hogy az utóbbi idő­ben a bo­lond­ját já­ratja ve­lünk az idő­já­rás, pedig nem is áp­ri­list írunk. Mi lesz még? Már mu­tat­juk is a vár­ható prog­nó­zist.

Jön a fagy, a hajlani hideg után se számíthatunk ma sok jóra

Jön a fagy, a hajlani hideg után se számíthatunk ma sok jóra

Pén­te­ken vi­szont már kel­le­me­sebb időre szá­mít­ha­tunk.

Pén­te­ken vi­szont már kel­le­me­sebb időre szá­mít­ha­tunk, fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az összes me­gyére ki­adta a fi­gyel­mez­te­tést a me­te­o­ro­ló­gia. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Min­den­hol erős szélre kell ké­szülni, sőt néhol az eső is be­le­ron­dít az időbe.

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Van jó és rossz hí­rünk is a kö­vet­kező na­pokra, lesz itt késő ősz és ta­vasz is.

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Nem so­káig él­vez­het­jük a me­le­get.

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses, meleg időt. A hi­deg­front le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let hoz!

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Még hét­főre is a hét­vé­ge­i­hez ha­sonló idő­já­rást jó­sol­nak.

Még hét­főre is a hét­vé­ge­i­hez ha­sonló idő­já­rást jó­sol­nak. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Rosszabbra for­dul az idő.

Fo­ko­za­to­san egyre rosszabbra for­dul az idő, és a le­hű­lés­sel jön az eső és az erős szél is.

Ezzel vége a ragyogó időnek, beborul az ég, jön az eső

Ezzel vége a ragyogó időnek, beborul az ég, jön az eső

A le­vegő hő­mér­sék­lete is vissza­esik.

A le­vegő hő­mér­sék­lete is vissza­esik, pén­te­ken pedig már meg­élén­kül­het a szél.

Az utolsó pillanatban keményít be az időjárás, ez teszi tönkre a hétvégét

Az utolsó pillanatban keményít be az időjárás, ez teszi tönkre a hétvégét

Nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Közölte a meteorológia: elképesztő idővel köszönt be a hétvége

Közölte a meteorológia: elképesztő idővel köszönt be a hétvége

A haj­na­lok to­vábbra is csí­pő­sen ala­kul­nak, de dél­utánra jó hí­re­ink van­nak!

A haj­na­lok to­vábbra is csí­pő­sen ala­kul­nak, de dél­utánra jó hí­re­ink van­nak!

Durva hidegfront tör be az országba, ezzel ma nagyon vigyázz

Durva hidegfront tör be az országba, ezzel ma nagyon vigyázz

Az es­er­nyőkre még szük­ség lesz!

Az es­er­nyőkre még szük­ség lesz, és ma a hő­mér­sék­let sem ala­kul túl ked­ve­zően. A szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Nagy le­hű­lés jön!

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Újabb hidegfront tör be az országba, de mutatjuk, mikor jön az enyhülés

Újabb hidegfront tör be az országba, de mutatjuk, mikor jön az enyhülés

Egy kis ideig még el kell vi­sel­nünk az esős, erő­sen sze­les időt.

Egy kis ideig még el kell vi­sel­nünk az esős, erő­sen sze­les időt. De aztán for­du­latra szá­mít­ha­tunk!

A fél ország riasztást kapott, durva széllel jön a rendkívüli lehűlés

A fél ország riasztást kapott, durva széllel jön a rendkívüli lehűlés

Nagy eső­vel jön a front: néhol 15 fok sem lesz nap­köz­ben.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nagy eső­vel jön a front: néhol 15 fok sem lesz nap­köz­ben.

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt-ott már jön az ősz.

Bár már benne va­gyunk az ősz­ben, az idő­já­rás eddig nem iga­zán for­dí­totta fe­lénk a zor­dab­bik arcát. Szom­ba­ton, itt már meg­mu­tatja magát!

Kettészakad az ország: itt jön durva lehűléssel az eső

Kettészakad az ország: itt jön durva lehűléssel az eső

A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A hi­deg­front ha­tá­sára több he­lyen lehűl a le­vegő, a szél pedig még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Durva hidegfront közelít az ország felé, ekkor jön az év lehűlése

Durva hidegfront közelít Magyarország felé, ekkor jön az év lehűlése

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses időt.

Saj­nos már nem so­káig él­vez­het­jük a kel­le­mes, nap­sü­tés­ben gaz­dag vén­asszo­nyok nya­rát, az előt­tünk álló hét­vé­gén ugyanis nagy erő­vel fog le­csapni ránk az ősz. S hogy addig mi­lyen időre szá­mít­ha­tunk? Máris jön­nek a rész­le­tek!

Esővel és széllel csap le a front, itt kell ma vigyázni

Esővel és széllel csap le a front, itt kell ma vigyázni

Saj­nos pén­te­ken már nem él­vez­het­jük a fel­hőt­len, meleg időt. Néhol ko­mo­lyabb le­hű­lés vár­ható.

Saj­nos pén­te­ken már nem él­vez­het­jük a fel­hőt­len, meleg időt. Néhol ko­mo­lyabb le­hű­lés vár­ható.

Hidegfront tart az ország felé, ekkor ér ide

Hidegfront tart az ország felé, ekkor ér ide

Hasz­náld ki a ma­ra­dék időt, nem­so­kára már esőre és szélre is ké­szülni kell! Rá­adá­sul le­hű­lés is vár­ható.

Hasz­náld ki a ma­ra­dék időt, nem­so­kára már esőre és szélre is ké­szülni kell! Rá­adá­sul egy kis le­hű­lés is vár­ható.

Hideg zuhannyal keményít be ma az idő, erre készülj még

Hideg zuhannyal keményít be ma az idő, erre készülj még

Mu­tat­juk, hol vár­ható eső és erős szél.

Mu­tat­juk, hol vár­ható eső és erős szél. Va­sár­napra vi­szont iga­zán jó hírt tar­to­ga­tunk!

Rossz hírünk van, ebben az országrészben váratlan idő csap le

Rossz hírünk van, ebben az országrészben váratlan idő csap le ma

Van, ahol vi­szont gyak­ran elő­bú­jik a nap és a hő­mér­sék­let is ked­ve­zően ala­kul.

Közölték a meteorológusok: ezen a magyar településen esett a legtöbbet

Közölték a meteorológusok: ezen a magyar településen esett a legtöbbet

Az el­múlt na­pok­ban az or­szág egyes pont­jain szinte egy­szerre zú­dult le egy hó­nap­nyi eső.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Marad a ká­ni­kula.

Az elő­re­jel­zé­sek egy­től egyig azt jó­sol­ják, hogy marad a ká­ni­kula. Ugya­n­ak­kor zápor és erős szél is vár­ható.

Mindjárt itt a nyár vége, mutatjuk, mikor csap le a jégvihar

Mindjárt itt a nyár vége, mutatjuk, mikor csap le a jégvihar

Ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon!

A hi­deg­front kez­det­ben csak né­hány fok­kal hűti le a le­ve­gőt, de ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Váratlan esőkkel támad az időjárás, és jön a kánikula

Váratlan esőkkel támad az időjárás, és jön a kánikula

A kö­vet­kező na­pok­ban ket­té­sza­kad az or­szág, de mu­tat­juk, hogy hol, mire kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban ket­té­sza­kad az or­szág, de mu­tat­juk, hogy hol, mire kell ké­szülni.

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét, de a ra­gyogó, nap­sü­té­ses idő még egy ki­csit várat ma­gára.

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét, de a ra­gyogó, nap­sü­té­ses idő még egy ki­csit várat ma­gára. Fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába. Eddig hek­ti­kus­nak mu­tatta magát a leg­me­le­gebb év­szak...

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz!

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz! Min­dent fel­for­gat­hat a sze­szé­lyes­nek ígér­kező mo­gyo­ródi idő­já­rás.

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Az éne­kesnő tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel.

Az éne­kesnő tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel.

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

A sze­szé­lyes idő­já­rás ren­ge­teg ember nya­ra­lá­sát tette tönkre. Sokan nem tud­ják, de már rossz időre is lehet biz­to­sí­tást kötni.

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Az idő sür­get, a thai­földi bar­lang­ban re­kedt fo­ci­csa­pa­tot va­la­hogy a fel­színre kell hozni, mert nya­ku­kon az újabb eső!

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Ma még nem kell ag­gódni, de szer­dá­tól megint rosszra for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ma még nem kell ag­gódni, de szer­dá­tól megint rosszra for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Heves zivatarokkal csap le a hidegfront, itt kell vigyázni

Heves zivatarokkal csap le a hidegfront, itt kell vigyázni

Az esős, oly­kor sze­les idő­ben né­mi­leg vissza­esik a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Az esős, oly­kor sze­les idő­ben né­mi­leg vissza­esik a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

A kö­vet­kező na­pok­ban oly­kor el­ered­het az eső és a szél is fel­tá­mad­hat, de azért jó hí­rünk is van!

Tudnivalók heves zivatar esetén

Tudnivalók heves zivatar esetén

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok.

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen.

Bikiniben szomorkodott a dögös magyar műsorvezető

Bikiniben szomorkodott a dögös magyar műsorvezető

Vége az is­ko­lá­nak, így Ada igyek­szik minél vál­to­za­to­sabb prog­ra­mo­kat ki­ta­lálni ikerfi­a­i­nak.

Csavar az időjárásban, a reggeli eső után jön a meglepetés

Csavar az időjárásban, a reggeli eső után jön a meglepetés

Zá­po­rokra is ké­szülni kell.

Zá­po­rokra és zi­va­ta­rokra is ké­szülni kell, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő - mu­tat­juk, mennyire!

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Kel­leni fog az es­er­nyő.

Saj­nos nem ér­de­mes messzire tenni az es­er­nyőt a kö­vet­kező na­pok­ban.

Közölte a meteorológia: keserves időnk lesz, ezzel kell vigyázni

Közölte a meteorológia: keserves időnk lesz, ezzel kell vigyázni

Az erős szél és az el-el­eredő eső miatt nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nya­rat.

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban eső­ből és szél­ből is jutni fog a hűvös idő­ben. St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

A kö­vet­kező na­pok­ban eső­ből és szél­ből is jutni fog a hűvös idő­ben. St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

A sok eső mel­lette erős szélre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Itt a várva-várt eny­hü­lés, még­sem lé­le­gez­het­nek fel azok, akik­nek ele­gük volt az el­múlt napok 30-34 fokos hő­sé­gé­ből. Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Itt a várva-várt eny­hü­lés, még­sem lé­le­gez­het­nek fel azok, akik­nek ele­gük volt az el­múlt napok 30-34 fokos hő­sé­gé­ből. Durva le­hű­lés ér­ke­zik, rá­adá­sul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem csak a mos­tani, de szinte az összes nyári hét­vé­gére el­rom­lik az idő...

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem nyá­rias idő ígér­ke­zik.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Erős szélre is ké­szülni kell.

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a zu­hanó ál­la­tot.

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a zu­hanó ál­la­tot.