CÍMKE: 'esküvő'

Elitkommandó védi Harry herceget és szerelmét

Elitkommandó védi Harry herceget és szerelmét

A világ je­len­tős ré­szét iz­ga­lom­ban tartja a her­cegi pár kö­zelgő es­kü­vője.

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban!

Hoppá, ezt nem gondoltad volna az esküvőre készülő Liptai Claudiáról

Hoppá, ezt nem gondoltad volna az esküvőre készülő Liptai Claudiáról

Iz­ga­tot­tan ké­szül élete egyik leg­szebb nap­jára!

Iz­ga­tot­tan ké­szül élete egyik leg­szebb nap­jára!

Bejelentették, ez a világsztár lép fel Harry hercegék esküvőjén

Bejelentették, ez a világsztár lép fel Harry hercegék esküvőjén

So­káig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy kié lesz majd a meg­tisz­tel­te­tés. Mára el­dőlt, kit kért fel Harry her­ceg...

So­káig csak ta­lál­gatni le­he­tett, kié lesz majd a meg­tisz­tel­te­tés. Mára el­dőlt, kit kért fel Harry her­ceg...

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Kép­zeld el, hogy épp ve­ze­tik be a meny­asszonyt az ol­tár­hoz, és egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban a ro­man­ti­kus zene egy na­gyon nem oda­illő hang­effek­tu­sokra vált...

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Most már szinte min­den rész­let ki­de­rült a tör­té­nelmi es­kü­vő­ről.

Most már szinte min­den rész­let ki­de­rült a tör­té­nelmi es­kü­vő­ről, ame­lyet május kö­ze­pén tar­ta­nak.

Élete nagy fájdalmáról vallott Jakupcsek Gabriella!

Élete nagy fájdalmáról vallott Jakupcsek Gabriella!

Van, ami sosem ada­tott meg neki.

Van, ami sosem ada­tott meg a mű­sor­ve­ze­tő­nek, és most már nem is biz­tos, hogy va­laha meg­kap­hatja.

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Min­den apró rész­le­tet el­ter­ve­zett.

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

Érik a botrány, váratlan döntést hozott Harry és Meghan Markle

Érik a botrány, váratlan döntést hozott Harry és Meghan Markle

Ennek nem min­denki fog örülni a brit ki­rá­lyi csa­lád­ban!

Ennek nem min­denki fog örülni a brit ki­rá­lyi csa­lád­ban!

Minden titokról lehull a lepel, ilyen lesz Harry és Meghan esküvője

Minden titokról lehull a lepel, ilyen lesz Harry és Meghan esküvője

Egye­lőre még nem küld­ték ki a meg­hí­vó­kat, de egyre több dolog válik va­ló­szí­nűvé az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Egye­lőre még nem küld­ték ki a meg­hí­vó­kat sem, de egyre több dolog válik va­ló­szí­nűvé az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

A fotós ta­valy, a leg­na­gyobb ti­tok­ban há­za­so­dott össze élete sze­rel­mé­vel.

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

A bri­tek alig vár­ják az es­kü­vőt.

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét - már arra köt­nek fo­ga­dá­so­kat, mi­lyen címet kap­nak II. Er­zsé­bet­től.

Kiderült, mikor áll oltár elé Weisz Fanni

Kiderült, mikor áll oltár elé Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter az idei évi ter­vek­ről, uta­zá­sok­ról és az es­kü­vő­jük­ről is be­szél­tek a FEM3 Ca­fé­ban.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter az idei évi ter­vek­ről, uta­zá­sok­ról és az es­kü­vő­jük­ről is be­szél­tek a FEM3 Ca­fé­ban.

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani, hi­szen a na­gyobb ver­se­nye­ken végre fő­táb­lás lesz. Már a pár­já­val is meg­be­szélte a dol­got.

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani. Ezt már a pár­já­val is meg­be­szélte.

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Kisfia, Soma már neki is sze­gezte a kér­dést: most akkor lesz es­kü­vőd, mama?

Kisfia, Soma már neki is sze­gezte a kér­dést: most akkor lesz es­kü­vőd, mama?

Elképesztő titkot árult el Schobert Norbiról Rubint Réka!

Elképesztő titkot árult el Schobert Norbiról Rubint Réka!

Rend­ha­gyó módon há­za­sod­tak össze.

A há­zas­pár rend­ha­gyó módon há­za­so­dott össze, erről árult el meg­lepő rész­le­te­ket a fit­nesz­lady.

Koós János eltűnt feleségét keresi

Koós János eltűnt feleségét keresi

Már 45 éve nem látta első fe­le­sé­gét, akit sze­retne minél előbb fel­ku­tatni.

Az éne­kes már 45 éve nem látta első fe­le­sé­gét, akit sze­retne minél előbb fel­ku­tatni.

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

15 éve­sen meg­szök­te­tette Tün­dét.

Az éne­kes nem min­den­ben kö­veti a roma ha­gyo­má­nyo­kat, hi­szen még a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Orbitális és vad legénybúcsúja lesz Harry hercegnek

Orbitális és vad legénybúcsúja lesz Harry hercegnek

Újra ki­en­gedi a buli szel­le­mét.

Mi­e­lőtt még há­zas­ságra adja a fejét, újra ki­en­gedi a buli szel­le­mét a pa­lack­ból Diana her­cegnő ki­seb­bik fia.

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

A pár sem gon­dolta, hogy ek­kora sze­ren­csé­jük lesz!

A két lé­gi­utas-kí­sérő sem gon­dolta, hogy meg­hi­ú­sult es­kü­vő­jük ilyen sze­ren­csés for­du­la­tot vehet.

Trumpék köszöntötték a humoros házaspárt

Trumpék köszöntötték a humoros házaspárt

Meg­hív­ták az es­kü­vő­jükre az ame­ri­kai el­nö­köt.

Egy vidám pil­la­na­tá­ban gon­dolta azt egy je­gyes­pár, hogy meg­hívja az es­kü­vő­jére az ame­ri­kai el­nö­köt és a fe­le­sé­gét - erre azon­ban ők sem szá­mí­tot­tak!

Alig hitték el a barátok, mi várta őket a szülinapi buliban

Alig hitték el a barátok, mi várta őket a szülinapi buliban

30. szü­le­tés­napi bu­liba hív­ták őket.

30. szü­le­tés­napi bu­liba hívta meg egy sze­rel­mes­pár a ba­rá­tait, de alig hit­tek a sze­mük­nek, mikor a nő vet­kőzni kez­dett.

Botrány a királyi családban: Meghan miatt veszett össze apjával Harry

Botrány a királyi családban: Meghan miatt veszett össze apjával Harry

Ká­roly her­ceg jó ta­ná­csok­kal látta el fiát az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Ká­roly her­ceg jó ta­ná­csok­kal látta el fiát az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban, de a pár nem kért az öt­le­te­i­ből.

Mutatjuk az első fotókat Rácz Gergő titkos esküvőjéről

Mutatjuk az első fotókat Rácz Gergő titkos esküvőjéről

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kese de­cem­ber­ben kí­sérte oltár elé sze­rel­mét.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kese de­cem­ber­ben kí­sérte oltár elé sze­rel­mét.

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Iz­gal­mas év előtt áll a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Lesz­nek, akik ha­tal­mas bu­li­val ün­ne­pel­nek és lesz­nek, akik ti­tok­ban áll­nak oltár elé, de hogy hí­res­sé­ge­ink 2018-ban is há­za­sod­nak, az biz­tos!

Családi vita lett Harry és Meghan esküvőjéből

Családi vita lett Harry és Meghan esküvőjéből

A szí­nésznő dön­tése a gond oka.

A szí­nésznő dön­té­sé­vel nem ért egyet a csa­ládja, ezért most győz­kö­dik az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Hatalmas változás Rákóczi Feri magánéletében

Hatalmas változás Rákóczi Feri magánéletében

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja meg­lepő be­je­len­tést tett a ka­me­rák előtt.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja meg­lepő be­je­len­tést tett a ka­me­rák előtt.

Férjhez megy a szépségkirálynő! Ilyen gyönyörű menyasszony lesz!

Férjhez megy a szépségkirálynő! Ilyen gyönyörű menyasszony lesz!

A szép­sé­get jövő nyá­ron ve­zeti oltár elé sze­relme!

A szép­sé­get jövő nyá­ron ve­zeti oltár elé sze­relme!

Megható fotót osztott meg titkos esküvőjéről Antal Tímea!

Megható fotót osztott meg titkos esküvőjéről Antal Tímea!

A gyö­nyörű hí­res­ség né­hány napja, a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Világrengető botrányt robbant ki Harry herceg esküvője

Világrengető botrányt robbant ki Harry herceg esküvője

A fi­a­tal brit her­ceg má­jus­ban ve­zeti oltár elé ame­ri­kai sze­rel­mét, de a ven­dég­lista miatt egy ki­sebb nem­zet­közi konflik­tus is ki­ala­kul­hat.

A fi­a­tal brit her­ceg má­jus­ban ve­zeti oltár elé ame­ri­kai sze­rel­mét, de a ven­dég­lista miatt egy ki­sebb nem­zet­közi konflik­tus is ki­ala­kul­hat.

Először beszélt szakításáról Lola

Először beszélt szakításáról Lola

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek nem­­ré­­gi­­ben ért véget a kap­­cso­­lata. Vő­­le­­gé­­nyé­­vel, Ben­cé­vel pedig már az es­­kü­­vőre ké­­szül­­tek.

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek nem­­ré­­gi­­ben ért véget a kap­­cso­­lata. Vő­­le­­gé­­nyé­­vel, Ben­cé­vel pedig már az es­­kü­­vőre ké­­szül­­tek.

Íme, az első fotó: Így fog kinézni Meghan Markle esküvői ruhája

Íme, az első fotó: Így fog kinézni Meghan Markle esküvői ruhája

A 36 éves meny­asszony nem bízta a vé­let­lenre a ru­ha­vá­lasz­tást. Nem kér­dés, el­bű­vö­lően fog ki­nézni!

A 36 éves meny­asszony nem bízta a vé­let­lenre a ru­ha­vá­lasz­tást. Nem kér­dés, el­bű­vö­lően fog ki­nézni!

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Vil­mos­nak is nehéz lesz a nagy nap.

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja, az angol foci-szö­vet­ség és több ezer csa­lád is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

A fi­a­tal meny­asszony vá­rat­la­nul lett rosszul a nagy napon, és már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép.

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép, így a roma ha­gyo­má­nyok sze­rint kö­ze­leg az idő, hogy meg­nő­sül­jön! A Bódi csa­lád máris ke­resi a meg­fe­lelő arát...

Íme a nagy nap: óriási bejelentést tett Harry herceg és kedvese

Íme a nagy nap: óriási bejelentést tett Harry herceg és kedvese

Nem tit­ko­lóz­nak to­vább! Végre ki­de­rült, hogy mikor és hol kel egybe az álom­pár.

Nem tit­ko­lóz­nak to­vább! Végre ki­de­rült, hogy mikor és hol kel egybe az álom­pár.

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Nem­ré­gi­ben ért véget egy hosszú kap­cso­lata, vő­le­gé­nyé­vel már az es­kü­vőre ké­szül­tek.

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Rövid időn belül va­lóra válik egy álma!

A szép­ség­ki­rály­nő­nek lehet, hogy rövid időn belül va­lóra válik egy kis­lány­kori álma, sze­relme, Csuti ugyanis nagy do­logra szánta el magát....

Durva titok, az egyház érvénytelenítette a TV2 sztárjának házasságát

Durva titok, az egyház érvénytelenítette a TV2 sztárjának házasságát

Az es­küvő után hamar rá­jöt­tek arra, hogy nem il­le­nek össze.

Az es­küvő után hamar rá­jöt­tek arra, hogy nem il­le­nek össze, ezért a válás mel­lett dön­töt­tek.

Megtörte a csendet Meghan Markle apja, a nagy napról is beszélt

Megtörte a csendet Meghan Markle apja, a nagy napról is beszélt

A szűk­szavú édes­apa végre el­árulta, hogy mit gon­dol az es­kü­vő­ről és Harry her­ceg­ről.

A szűk­szavú édes­apa végre el­árulta, hogy mit gon­dol az es­kü­vő­ről és Harry her­ceg­ről.

Itt tartja májusban Harry herceg az esküvőjét!

Itt tartja májusban Harry herceg az esküvőjét!

Gyö­nyörű he­lyen veszi el.

Gyö­nyörű he­lyen veszi el meny­asszo­nyát a her­ceg, az idő­pont­ról egy­előre annyit tudni, hogy má­jus­ban lesz. A költ­sé­ge­ket a ki­rá­lyi csa­lád állja.

Csodálatos videót posztolt Kasza Tibi felesége titkos álomesküvőjükről!

Csodálatos videót posztolt Kasza Tibi felesége titkos álomesküvőjükről!

Kasza Tibi fe­le­sége ma reg­gel osz­totta meg az öröm­hírt a ra­jon­gó­i­val, a férje nem min­den­napi aján­dék­kal lepte meg őt.

Veres Mónikának nincs ideje férjhez menni

Veres Mónikának nincs ideje férjhez menni

Veres Mónikának nincs ideje férjhez menni

Nika alig látja a vő­le­gé­nyét a sok munka miatt, nem halad az es­kü­vő­szer­ve­zés.

Nika alig látja a vő­le­gé­nyét a sok munka miatt.

Szívszorító, mire készült Stadler József a halála előtt

Szívszorító, mire készült Stadler József a halála előtt

Az akasz­tói ju­hász­nak szám­ta­lan terve volt, ám eze­ket sosem tudta meg­va­ló­sí­tani.

Az akasz­tói ju­hász­nak szám­ta­lan terve volt, ám eze­ket sosem tudta meg­va­ló­sí­tani.

Az év bulija, sztárparádé Serena Williams esküvőjén

Az év bulija, sztárparádé Serena Williams esküvőjén

Férj­hez ment Se­rena Wil­li­ams.

Férj­hez ment Se­rena Wil­li­ams, min­den idők egyik leg­jobb női te­ni­sze­zője.

Ez komoly? Menedzserét veszi feleségül Rácz Gergő

Ez komoly? Menedzserét veszi feleségül Rácz Gergő

De­cem­ber­ben tart­ják a lag­zit.

Ha min­den igaz, de­cem­ber­ben ki is mond­ják a bol­do­gító igent.

Beyoncé melle elnyomta a menyasszonyt is az év esküvőjén

Beyoncé mellei elnyomták a menyasszonyt is

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő.

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő, mint ikrei nyári szü­le­tése óta, és ezt ba­rát­nője es­kü­vő­jén is meg­mu­tatta.

Hatalmas robbanás rázta meg az esküvőt, sok a halott

Hatalmas robbanás rázta meg az esküvőt, sok a halott

Egy vá­ran­dós nő még a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, de a leg­töb­ben a kór­ház­ban huny­tak el.

Egy vá­ran­dós nő még a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, de a leg­töb­ben a kór­ház­ban huny­tak el. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban.

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Vajon ígé­ret­nek ve­het­jük a vá­rat­lan be­je­len­tést?

Vajon ígé­ret­nek ve­het­jük a vá­rat­lan be­je­len­tést? Min­den­esetre na­gyon szur­ko­lunk a sze­rel­me­sek­nek.

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Itt tény­leg nem lesz es­küvő!

Az éne­kesnő is­me­rőse arról szá­molt be la­punk­nak: vő­le­gé­nyé­vel ismét sza­kí­tot­tak. Úgy tűnik, itt tény­leg nem lesz es­küvő!

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Már ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Po­lyák Lilla és 16 évvel fi­a­ta­labb sze­relme, Gö­möri And­rás Máté már ké­szül az es­kü­vőre.

Dráma, ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

Ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

A Több, mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

Alpári lagzi: Gyorsan letérdelt a gyönyörű menyasszony

Alpári lagzi: Gyorsan letérdelt a gyönyörű menyasszony

Alpári lagzi: Gyorsan letérdelt a gyönyörű menyasszony

Bot­rá­nyos je­le­net az es­kü­vőn.

Nincs két­ség, ez min­den idők leg­bot­rá­nyo­sabb es­kü­vői fo­tója!

Rémálommá vált az esküvő: megrázó részlet a budapesti balesetről

Rémálommá vált az esküvő: megrázó részlet a budapesti balesetről

Szom­bat este tör­tént a durva üt­kö­zés, a fő­vá­ros XVIII. ke­rü­le­té­ben.

Szom­bat este tör­tént a durva üt­kö­zés, a fő­vá­ros XVIII. ke­rü­le­té­ben.

Ennyi volt: Váratlanul elhagyta menyasszonyát Robert Pattinson

Ennyi volt: Váratlanul elhagyta menyasszonyát Robert Pattinson

Bár a sztár­pár már az es­kü­vőre ké­szült, semmi sem lesz a vi­lág­ra­szóló lag­zi­ból.

Kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

A gyö­nyörű, siket mo­dell el­ké­pesztő lát­ványt nyújt! Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő alig három hete házas, de máris kon­ti­nens­nyi tá­vol­ságra uta­zott élete sze­rel­mé­től.

Az éne­kesnő alig három hete házas, de máris kon­ti­nens­nyi tá­vol­ságra uta­zott élete sze­rel­mé­től, aki mun­kája miatt ma­radt itt­hon.

Bizarr álomesküvő: saját magával házasodott össze a gyönyörű modell

Bizarr álomesküvő: saját magával házasodott össze a gyönyörű modell

A fit­nesz­mo­dell közel 20 évig várt az iga­zira, de hiába.

A fit­nesz­mo­dell közel 20 évig várt az iga­zira, köz­ben ter­vez­gette élete nagy nap­ját.

Óriási lagzira készül a TV2 nagy nyertese

Óriási lagzira készül a TV2 nagy nyertese

Tatai Robi nem hitt a fü­lé­nek pén­tek este a Séfek Séfe dön­tő­jé­ben.

Tatai Robi nem hitt a fü­lé­nek pén­tek este a Séfek Séfe dön­tő­jé­ben, ami­kor ki­mond­ták: ő a TV2 gasztro-te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak győz­tese. Ha­za­kí­sér­tük Sz­lo­vá­ki­ába...

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Sze­rinte egy­ér­tel­műek vol­tak a jelek.

Azt mondta a benn­fen­tes, egy­ér­telmű jelek utal­tak arra, hogy a nép­szerű hu­mo­rista, Nacsa Oli­vér és Pa­taki Szil­via szí­nésznő útjai el­vál­tak egy­más­tól.

Mi történt? Alig találkozik férjével Gór Nagy Mária!

Mi történt? Alig találkozik férjével Gór Nagy Mária!

A 70 éves szí­nésznő kü­lö­nös rész­le­te­ket árult el há­zas­sá­gá­ról! Így bi­zony nem sok pár­kap­cso­lat mű­ködne!

A 70 éves szí­nésznő kü­lö­nös rész­le­te­ket árult el há­zas­sá­gá­ról! Így bi­zony nem sok pár­kap­cso­lat mű­ködne!

Örömhír érkezett, megnősült Fejes Tamás

Örömhír érkezett, megnősült Fejes Tamás

A negy­ven­négy éves dobos kü­lön­le­ges de­ko­rá­ciót ál­mo­dott meg a nagy napra.

A negy­ven­négy éves dobos kü­lön­le­ges de­ko­rá­ciót ál­mo­dott meg a nagy napra.

Élő adásban sírta el magát Gór Nagy Mária

Élő adásban sírta el magát Gór Nagy Mária

Tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült a Mokka adá­sá­ban a nép­szerű szí­nésznő.

Nem tudta kont­rol­lálni magát, tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült a Mokka adá­sá­ban a nép­szerű szí­nésznő.

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Kór­házba vit­ték, de hiába.

Az asszony a szer­tar­tás kel­lős kö­ze­pén lett rosszul. Kór­házba vit­ték, de akkor már késő volt.

Titkos esküvő: Ide megy nászútra Gór Nagy Mária és férje!

Titkos esküvő: Ide megy nászútra Gór Nagy Mária és férje!

Hét­vé­gén állt oltár elé a szí­nésznő, aki szá­mára fon­tos volt, hogy har­mad­szorra is ki­mondja a bol­do­gító igent!

Hét­vé­gén állt oltár elé a szí­nésznő, aki szá­mára fon­tos volt, hogy har­mad­szorra is ki­mondja a bol­do­gító igent!

Titkos részletek Rúzsa Magdi lakodalmáról

Titkos részletek Rúzsa Magdi lakodalmáról

Az éne­kesnő fan­tasz­ti­kus he­lyet vá­lasz­tott la­ko­dalma meg­ülé­sére. Egy etyeki bo­rá­szat­ban ren­dez­ték meg a haj­na­lig tartó fény­űző bulit.

Az éne­kesnő fan­tasz­ti­kus he­lyet vá­lasz­tott la­ko­dalma meg­ülé­sére. Egy etyeki bo­rá­szat­ban ren­dez­ték meg a haj­na­lig tartó fény­űző bulit.

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Az éne­kesnő és ked­vese szom­ba­ton kü­lön­le­ges biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett mondta ki az igent Isten előtt. A Ri­post be­ju­tott a vi­déki la­ko­da­lomba...

Az éne­kesnő és ked­vese szom­ba­ton kü­lön­le­ges biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett mondta ki az igent Isten előtt. A Ri­post be­ju­tott a vi­déki la­ko­da­lomba...

Titokban házasodott meg a magyar színésznő is

Erre nem számítottunk, titokban házasodott meg a magyar színésznő is

A Budai Vár mel­lett.

A Budai Vár mel­lett, min­den fel­haj­tás nél­kül mondta ki szom­ba­ton a bol­do­gító igent.

Esküvőjéről vallott Liptai Claudia

Esküvőjéről vallott Liptai Claudia

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja a Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja a Mok­ká­ban ven­dé­ges­ke­dett.

Előkerült a világ legkínosabb esküvői videója!

Előkerült a világ legkínosabb esküvői videója!

Nem let­tünk volna a he­lyük­ben.

Nem let­tünk volna a jö­ven­dő­beli férj he­lyé­ben. Va­ló­szí­nű­leg nem együtt fog­nak meg­öre­gedni...

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Is­te­nes Bence csa­ládja csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ezt leg­fris­sebb fo­tó­juk is bi­zo­nyítja.

Is­te­nes Bence csa­ládja csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ezt leg­fris­sebb fo­tó­juk is bi­zo­nyítja.

Fütyül a lagzijára, randizgat a csalfa szépségkirálynő

Fütyül a lagzijára, randizgat a csalfa szépségkirálynő

El­vi­leg egy hónap múlva oltár elé áll.

El­vi­leg egy hónap múlva oltár elé áll Orosz­or­szág szépe, aki addig is egy fut­ball­sztár­ral ta­lál­koz­gat.

Férjhez megy Tücsi: a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Tücsi: a titkos eljegyzés részletei

Ki­de­rült, hol kel egybe a sztár­pár.

Ki­de­rült, hol ve­zeti majd oltár elé sze­rel­mét a vá­lo­ga­tott hokis.

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy az arany­torkú éne­kesnő ma meg­há­za­so­dik. Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy az arany­torkú éne­kesnő ma meg­há­za­so­dik. Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Erdei Zsolt: Nem fosztom meg Rékát a házasságtól

Erdei Zsolt: Nem fosztom meg Rékát a házasságtól

Erdei Zsolt tisz­tá­ban van vele, hogy két gyö­nyörű, közös gyer­mek után oltár elé ve­zet­hetné ked­ve­sét.

Erdei Zsolt tisz­tá­ban van vele, hogy két gyö­nyörű, közös gyer­mek után oltár elé ve­zet­hetné ked­ve­sét, de egy­előre he­zi­tál...

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Ti­zenöt évvel ez­előtt, éppen ezen a napon mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

A csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság.

Az egy­kori Nagy Ő csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság, a me­nyeg­zőn rá­adá­sul öröm­teli dolog de­rült ki.

Íme az első fotó: elképesztően szexi menyasszony Rubint Réka

Íme az első fotó: elképesztően szexi menyasszony Rubint Réka

Ti­zenöt év há­zas­ság után újra oltár elé ve­zette sze­rel­mét Scho­bert Norbi.

Ti­zenöt év há­zas­ság után újra oltár elé ve­zette sze­rel­mét Scho­bert Norbi.

A 10 legszebb hely, ha esküvőt tervezel

A 10 legszebb hely, ha esküvőt tervezel

Úgy tűnik, a klasszi­kus há­zas­ság­kötő te­rem­ben köt­tet­te­tett es­kü­vők kora le­járt. Meg­kér­dez­tünk egy profit, me­lyek a leg­ked­vel­tebb ma­gyar­or­szági hely­szí­nek.

Úgy tűnik, a klasszi­kus há­zas­ság­kötő te­rem­ben köt­tet­te­tett es­kü­vők kora le­járt. Meg­kér­dez­tünk egy profit, me­lyek a leg­ked­vel­tebb ma­gyar­or­szági hely­szí­nek.

Mi történt? Belebetegedett az esküvőbe Zámbó Jimmy unokahúga!

Mi történt? Belebetegedett az esküvőbe Zámbó Jimmy unokahúga!

Zámbó Edina el­árulta, a me­nyegző óta pi­hen­nie kell, annyira ki­ké­szült a szer­ve­zete! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Miért késik a há­zas­ság?

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Férjhez ment Orbán Viktor lánya, Sára: így köszöntötte őket a miniszterelnök

Férjhez ment Orbán Viktor lánya, Sára: így köszöntötte őket a miniszterelnök

Orbán Vik­tor lánya, Sára szom­ba­ton kö­tötte össze éle­tét sze­rel­mé­vel.

Orbán Vik­tor lánya, Sára szom­ba­ton kö­tötte össze éle­tét sze­rel­mé­vel.