CÍMKE: 'esküvő'

Balázs Andi őszinte vallomása: jöhet a baba

Balázs Andi őszinte vallomása: jöhet a baba

A szí­nésznő na­gyon vá­gyik már arra, hogy gyer­meke szü­les­sen.

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt.

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról.

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, könnyen lehet, hogy gyer­meke ap­já­val es­kü­vőre ké­szül.

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Nem­ré­gi­ben mondta ki az igent.

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

Egy ország várta, itt a videó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Egy ország várta, itt a videó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

A nép­szerű mű­sor­ve­zető pol­gári es­kü­vő­jé­ről ke­rült fel az in­ter­netre egy fel­vé­tel.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető pol­gári es­kü­vő­jé­ről ke­rült fel az in­ter­netre egy fel­vé­tel.

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Exkluzív fotók: így kelt egybe szerelmével Tatai Robi!

Exkluzív fotók: így kelt egybe szerelmével Tatai Robi!

Öt év után vette el a ked­ve­sét.

Igazi vi­déki es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent hét­vé­gén a Séfek Séfe győz­tese, Tatai Robi! A vi­lág­szerte is­mert sza­kács 25 éve­sen, öt év után vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét, Bar­ba­rát.

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt, amit Berki lánya, Nati is na­gyon vár már.

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Jen­son But­ton má­sod­szor is meg­nő­sül, ám az idő­pont még nem is­mert.

Jen­son But­ton má­sod­szor is meg­nő­sül, ugyan­ak­kor az es­küvő idő­pontja egy­előre nem is­mert. A For­mula-1 vi­lág­baj­noka egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, ám japán ked­ve­sé­vel alig 12 hónap há­zas­ság után be­ad­ták a vá­ló­ke­re­se­tet.

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Kiszivárgott, meglepő döntést hoztak az esküvő után Liptai Claudiáék

Kiszivárgott, meglepő döntést hoztak az esküvő után Liptai Claudiáék

Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám nem ket­tes­ben uta­zik el.

Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám nem ket­tes­ben uta­zik el.

Megkóstoltuk Liptai Claudia esküvői tortáját: te is meg fogsz lepődni

Megkóstoltuk Liptai Claudia esküvői tortáját: te is meg fogsz lepődni

Minek le­cse­rélni va­la­mit, ami jól be­vált? Cla­u­dia és Ádám es­kü­vői tor­tája egy igazi régi klasszi­kust idé­zett.

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

A posz­tok min­dent el­árul­tak.

Cla­u­dia és Ádám a 120 fős nász­nép­pel együtt min­dent meg­tet­tek, hogy ti­tok­ban él­hes­sék át a nagy napot. De a posz­tok min­dent el­árul­tak.

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót.

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót a sztár­té­vés lag­zi­já­ról.

Megmutatta csodaszép jegygyűrűjét Sydney van den Bosch

Megmutatta csodaszép jegygyűrűjét Sydney van den Bosch

Jú­nius 9-én, szom­ba­ton kí­séri oltár elé fo­cista sze­relme.

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban.

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban, így könnyen lehet, hogy az es­kü­vő­jét is kö­rül­ve­szik a ba­bo­nás ele­mek.

Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Nem titok többé: Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Elát­koz­ták, mégis si­ke­rült meg­ta­lál­nia a bol­dog­sá­got. Lip­tai Cla­u­dia so­káig szen­ve­dett.

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről, ami hét­pe­csé­tes titok.

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Kü­lön­le­ges rész­let­ről rán­totta le a lep­let a bol­dog mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon.

Kü­lön­le­ges rész­let­ről rán­totta le a lep­let a bol­dog mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon.

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták az igent.

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták az igent.

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Meg­szó­lalt a nagy­néni.

Lip­tai Cla­u­dia maga mö­gött hagyta rossz em­lé­kek­kel ter­helt múlt­ját, amit édes­apja miatt hor­do­zott év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül.

Hihetetlen, ami kiderült Katalin hercegné híres ruhájáról

Hihetetlen, ami kiderült Katalin hercegné híres ruhájáról

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné só­gora es­kü­vő­jén is cso­dá­la­to­san né­zett ki, most pedig egy titok is ki­de­rült a ru­há­ról.

Hatalmas a boldogság: férjhez ment Liptai Claudia

Hatalmas a boldogság: férjhez ment Liptai Claudia

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője hi­va­ta­lo­san már ki­mondta a bol­do­gító igent.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője hi­va­ta­lo­san már ki­mondta a bol­do­gító igent.

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

6 millióba kerülhet Liptai Claudia álomesküvője

6 millióba kerülhet Liptai Claudia álomesküvője

120 ven­dég­gel bu­liz­nak majd haj­na­lig.

Kö­ze­leg a nagy nap, 120 ven­dég­gel bu­liz­nak majd haj­na­lig.

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Mun­ka­köri kö­te­les­sége volt, hogy az es­kü­vőn se mu­tas­son ki ér­zel­me­ket. Ez a kép vi­szont ko­moly bi­zo­nyí­ték!

Kitálalt a barát, ezt tette az éjszakában Liptai Claudia!

Kitálalt a barát, ezt tette az éjszakában Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető egy nagy­sza­bású buli ke­re­tein belül bú­csúz­tatta el a lány­sá­gát pén­tek este, most az is ki­de­rült, merre járt a ba­rá­ta­i­val.

A mű­sor­ve­zető egy nagy­sza­bású buli ke­re­tein belül bú­csúz­tatta el a lány­sá­gát pén­tek este, most az is ki­de­rült, merre járt a ba­rá­ta­i­val.

Ezt kéri Harrytől a barátja, aki kínos helyzetbe hozta az esküvőn

Ezt kéri Harrytől a barátja, aki kínos helyzetbe hozta az esküvőn

Gyer­mek­kori ba­rátja ta­nú­nak kérte fel az es­kü­vő­jére.

Gyer­mek­kori ba­rátja ta­nú­nak kérte fel az es­kü­vő­jére, így most Harry bosszút áll­hat min­de­nért, amit a Frog­more House-ban ka­pott.

Lagzi helyett kórházban kötött ki a magyar műsorvezető

Lagzi helyett kórházban kötött ki a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­ze­tőt hiába vár­ták szom­ba­ton egy la­ko­da­lom­ban, ahol a ce­re­mó­nia­mes­ter lett volna.

A mű­sor­ve­ze­tőt hiába vár­ták szom­ba­ton egy la­ko­da­lom­ban, ahol a ce­re­mó­nia­mes­ter lett volna.

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

A fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Nem szá­mít a hi­va­ta­los papír.

Azt mondja, neki nem szá­mít a hi­va­ta­los papír, hi­szen nem az tartja össze a kap­cso­la­tot.

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fu­cso­vics a kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Fu­cso­vics Már­ton­nak most fon­to­sabb a kar­ri­erje. A kö­vet­kező évben pó­tol­hat­ják a lag­zit.

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik.

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik az es­kü­vő­jére Lip­tai Cla­u­dia.

Mesebeli lánybúcsút tartottak a szépségkirálynők

Mesebeli lánybúcsút tartottak a szépségkirálynők

Né­hány nap múlva férj­hez megy Syd­ney Van den Bosch fo­cista sze­rel­mé­hez...

Né­hány nap múlva férj­hez megy Syd­ney Van den Bosch fo­cista sze­rel­mé­hez...

Kitiltja az esküvőjéről a gyerekeket a magyar luxusfeleség!

Kitiltja az esküvőjéről a gyerekeket a magyar luxusfeleség!

Tö­ké­le­tes nagy napot sze­retne.

A hí­res­ség nem sze­retné, ha ti­pe­gők je­len­léte ron­taná el a nagy nap­ját, mert úgy érzi, akkor a nász­nép sem tudna ön­fe­led­ten szó­ra­kozni.

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe, egy­előre még a ven­dé­gek sem tud­ják, hova kell majd men­niük a nagy napon.

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye! A mo­dell és vő­le­gé­nye sze­ret­né­nek minél előbb be­le­vágni a csa­lád­ala­pí­tásba, hogy fi­a­tal szü­lők le­gye­nek...

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye! A mo­dell és vő­le­gé­nye sze­ret­né­nek minél előbb be­le­vágni a csa­lád­ala­pí­tásba...

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

El­szólta magát a fel­vé­te­len...

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Kiderült, ezt a nőt hívta fel Harry herceg az esküvője előtt

Kiderült, ezt a nőt hívta fel Harry herceg az esküvője előtt

Egy barát tá­lalt ki a do­log­ról.

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát tá­lalt ki a rej­té­lyes te­le­fon­hí­vás­ról.

Megjöttek az első felvételek az 57 éves sztár váratlan esküvőjéről

Megjöttek az első felvételek az 57 éves sztár váratlan esküvőjéről

Az örök agg­le­gény­nek ki­ki­ál­tott Hugh Grant 57 éve­sen ál­la­po­dott meg.

Az örök agg­le­gény­nek ki­ki­ál­tott Hugh Grant 57 éve­sen ál­la­po­dott meg.

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

A 21 éves Lili máig nem tudta el­en­gedni 4 éve el­hunyt édes­apja fájó em­lé­két.

A 21 éves Lili máig nem tudta el­en­gedni édes­apja em­lé­két.

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Lé­te­zik, hogy a rend­őrök nem is­mer­ték fel az ame­ri­kai szí­nész­óri­ást?

Nézd, milyen bombaformában van Liptai Claudia az esküvője előtt

Nézd, milyen bombaformában van Liptai Claudia az esküvője előtt

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője ta­valy áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kisfi­á­nak édes­apja, Pa­taki Ádám meg­kérte a kezét.

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

A rap­per feb­ru­ár­ban je­len­tette be, hogy nyolc év után el­hagyta ked­ve­sét.

A rap­per feb­ru­ár­ban je­len­tette be, hogy nyolc év után el­hagyta ked­ve­sét, és egy új hölgy mel­lett ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Egy szív­ro­ham miatt nem tu­dott ott lenni a szom­bati her­cegi es­kü­vőn.

Egy szív­ro­ham miatt nem tu­dott ott lenni a szom­bati her­cegi es­kü­vőn, bár ko­ráb­ban na­gyon fo­gad­ko­zott.

Hatalmas égés: pizzát rendeltek a vendégek Harry herceg esküvőjére

Hatalmas égés: pizzát rendeltek a vendégek Harry herceg esküvőjére

A ven­dé­ge­ket nem nyű­gözte le a her­cegi es­küvő me­nüje.

A ven­dé­ge­ket nem nyű­gözte le a her­cegi es­küvő me­nüje.

Micsoda fenék, ez a bombázó lopta el a show-t Harry esküvőjén

Micsoda fenék, ez a bombázó lopta el a show-t Harry esküvőjén

Bár Meg­han Markle is el­bű­vö­lően né­zett ki le­tisz­tult meny­asszo­nyi ru­há­já­ban, akadt va­laki, aki el­vonta róla a fi­gyel­met.

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

Édes mennyország, íme Meghan és Harry esküvői tortája

Édes mennyország, íme Meghan és Harry esküvői tortája

Kü­lön­le­ges es­kü­vői tor­tát ké­szí­tet­tek.

Iga­zán kü­lön­le­ges es­kü­vői tor­tát ké­szí­tet­tek a friss há­zas­pár­nak.

Megérkezett a jegyespár, megérkeztek az első fotók Meghan ruhájáról

Megérkezett a jegyespár, megérkeztek az első fotók Meghan ruhájáról

Ká­roly her­ceg kí­sérte az ol­tár­hoz.

A meny­asszonyt Ká­roly her­ceg kí­sérte az ol­tár­hoz, az utolsó sza­ka­szon azon­ban már el­en­gedte Meg­han Markle kezét.

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

A szí­nész fe­le­sége, Amal Clo­o­ney egy gyö­nyörű sárga ruhát vá­lasz­tott.

A szív­tipró szí­nész fe­le­sége, Amal Clo­o­ney egy gyö­nyörű sárga ruhát vá­lasz­tott.

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

150 éve nem for­dult elő ilyesmi a brit ki­rá­lyi csa­lád tör­té­nel­mé­ben!

150 éve nem for­dult elő ilyesmi a brit ki­rá­lyi csa­lád tör­té­nel­mé­ben!

Forrnak az indulatok, ezért fordultak Meghan Markle ellen a rajongók

Forrnak az indulatok, ezért fordultak Meghan Markle ellen a rajongók

A meny­asszony élete egy­ál­ta­lán nem lehet nyu­godt az es­küvő előtti utolsó na­pok­ban sem.

Harry herceg végre jó hírt kapott, nagyapja örvendeztette meg

Harry herceg végre jó hírt kapott, nagyapja örvendeztette meg

A her­ceg is ott lesz szom­ba­ton.

A 96 éves her­ceg­ről eddig nem le­he­tett tudni, hogy el tud-e menni uno­kája lag­zi­jára.

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Anno még Diana ellen is ko­moly ki­fo­gá­sai vol­tak II. Er­zsé­bet­nek, mi­köz­ben ma már bol­do­gan üd­vözli a csa­lád­ban Meg­han Markle szü­leit.

Anno még Diana ellen is ko­moly ki­fo­gá­sai vol­tak II. Er­zsé­bet­nek, mi­köz­ben ma már bol­do­gan üd­vözli a csa­lád­ban Meg­han Markle szü­leit. Pedig Tho­mas és Doria na­gyon kü­lön­böz­nek az ural­ko­dó­ház ed­digi tag­ja­i­tól.

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is.

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is, akik se­gí­tet­tek a cso­ma­gok pa­ko­lá­sá­ban.

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető élete egyik leg­szebb nap­jára ké­szül, de a bol­dog pil­la­na­to­kat mégis be­ár­nyé­kolja egy­va­lami.

A mű­sor­ve­zető élete egyik leg­szebb nap­jára ké­szül, de a bol­dog pil­la­na­to­kat mégis be­ár­nyé­kolja egy szo­morú gon­do­lat.

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Min­den úgy ala­kult, ahogy el­kép­zelte.

Az éne­kesnő la­ko­dalma hét napon át tar­tott, akár­csak a me­sé­ben, és min­den úgy ala­kult a nagy napon, ahogy azt kis­lány­ként el­kép­zelte.

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

A múlt héten szív­ro­ha­mot ka­pott.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak édes­apja a múlt héten szív­ro­ha­mot ka­pott, szer­dán pedig ko­moly mű­té­ten esett át.

Végre lehullt a lepel a titokról: ő a hercegi esküvő sztárfellépője

Végre lehullt a lepel a titokról: ő a hercegi esküvő sztárfellépője

A ze­nész jó vi­szonyt ápol a csa­lád­dal.

A vi­lág­hírű ze­nész, Elton John igen jó vi­szonyt ápol a ki­rá­lyi csa­lád­dal, így szinte bo­rí­té­kol­ható volt, hogy ő éne­kel majd az ifjú pár­nak.

Most már biztos a botrány: Meghan Markle apja mégsem megy az esküvőre

Most már biztos a botrány: Meghan Markle apja mégsem megy az esküvőre

A 73 éves férfit mu­száj meg­mű­teni, pedig ked­den már azt mondta, hogy min­den­kép­pen sze­retne ott lenni a nagy napon.

Hivatalos bejelentést tett Meghan Markle, ez már végleges

Hivatalos bejelentést tett Meghan Markle, ez már végleges

Harry her­ceg meny­asszo­nya eddig maga sem tudta, hogy édes­apja részt tud-e venni az es­kü­vőn.

Harry her­ceg meny­asszo­nya eddig maga sem tudta, hogy édes­apja részt tud-e venni az es­kü­vőn.

Fontos feladatot kaptak Vilmos herceg gyermekei, őket figyeli a világ

Fontos feladatot kaptak Vilmos herceg gyermekei, őket figyeli a világ

A her­ceg két idő­sebb gyer­meke Meg­han Markle és Harry her­ceg es­kü­vő­jén ka­pott fon­tos sze­re­pet.

Megint kemény támadást indított Meghan Markle ellen a nővére

Megint kemény támadást indított Meghan Markle ellen a nővére

Sa­mantha kép­te­len csend­ben ma­radni, és ezzel el is érte, hogy a fél világ utálja.

Meghan Markle féltékeny a királyi család legdögösebb tagjára

Meghan Markle féltékeny a királyi család legdögösebb tagjára

Újabb em­ber­ről de­rült ki, hogy nem lesz ott a her­cegi la­ko­dal­mon.

Újabb em­ber­ről de­rült ki, hogy nem lesz ott a her­cegi la­ko­dal­mon.

Sokkot kapott Harry herceg volt barátnője, ezt nem hitte volna

Sokkot kapott Harry herceg volt barátnője, ezt nem hitte volna

Az ügy­véd­ként dol­gozó Chelsy Davy tel­je­sen ki­akadt, hogy a lagzi esti ré­szén nem lehet ott.

Az ügy­véd­ként dol­gozó Chelsy Davy tel­je­sen ki­akadt, hogy a lagzi esti ré­szén nem lehet ott.

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Bár a szí­nész már 2016 ka­rá­cso­nyán el­je­gyezte ked­ve­sét, ki­de­rült, idén sem mond­ják ki a bol­do­gító igent.

Örömhírt kapott Meghan Markle, már nagyon várta látogatóját

Örömhírt kapott Meghan Markle, már nagyon várta látogatóját

A 36 éves szí­nész­nő­nek az édes­anyja is se­gí­teni fog az es­küvő elő­ké­szü­le­te­i­ben, sőt, az anyák nap­ját is együtt töl­tik.

Új őrület a nyári esküvőkön, hihetetlen mit művelnek a párok

Új őrület a nyári esküvőkön, hihetetlen mit művelnek a párok

Min­den nőnek van egy álma a tö­ké­le­tes és fan­tasz­ti­kus es­kü­vő­jé­ről. Ki ta­lál­hatta ki ezt az új őrült öt­le­tet? Es­kü­vői ru­há­ban ug­rál­nak a párok .

Min­den nőnek van egy álma a tö­ké­le­tes és fan­tasz­ti­kus es­kü­vő­jé­ről. Ki ta­lál­hatta ki ezt az új őrült öt­le­tet? Es­kü­vői ru­há­ban ug­rál­nak a párok a kert­ben! Mi­csoda egy bo­lon­dos já­té­kot ta­lál­tak ki, bár a gye­re­kek­nek ez egé­szen biz­to­san na­gyon tet­szik.

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét.

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét.

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

R. Kár­páti Péter bol­dog új sze­relme ol­da­lán. Az is lehet, hogy kap­cso­la­tuk ha­ma­ro­san még ko­mo­lyabbra for­dul...

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Má­sok­nak esé­lye sincs a csa­lád­ból.

Meg­han Markle egye­dül II. Er­zsé­bet­nek en­ge­dett meg va­la­mit a her­cegi lagzi előtt, amire má­sok­nak esé­lye sincs a csa­lád­ból.

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak, Pa­taki Ádám­nak.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak, Pa­taki Ádám­nak. Most már azt is tud­juk, hogy hol!