CÍMKE: 'esküvő'

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

A 46 éves sztár­szí­nésznő gyö­nyörű volt csip­kés ru­há­já­ban a tit­kos es­kü­vőn.

FRISS HÍREK

Meglepő bejelentést tett Krausz Gábor, mit szól ehhez Tóth Gabi?

Meglepő bejelentést tett Krausz Gábor, mit szól ehhez Tóth Gabi?

A sár­mos séf ko­ráb­ban sose gon­dolta volna, hogy ezen fogja törni a fejét!

A sár­mos séf ko­ráb­ban sose gon­dolta volna, hogy ezen fogja törni a fejét!

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Nacsa Oli­vér a Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len dön­töt­tek...

Nacsa Oli­vér a Budai Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len el­ha­tá­ro­zásra ju­tot­tak... Nem so­káig te­ke­tó­ri­áz­tak, be­men­tek az ön­kor­mány­zat­hoz. A hu­mo­rista ked­ve­sé­nek le­esett az álla.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi.

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Ócsán mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Ra­gyogó őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme Ócsán..

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel ti­zenöt éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel ti­zenöt éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás.

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás. Ismét el­lopta a szí­ve­ket!

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést.

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Meg­erő­sí­tik a fo­ga­dal­mu­kat.

Ha­ma­ro­san meg­erő­síti há­zas­sági fo­ga­dal­mát Tina és Emi­lio.

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Az idő­pon­tot is ki­tűzte meny­asszo­nyá­val a 38 éves sár­mos éne­kes. De rész­le­te­ket is el­árult a nagy nap­ról.

Az idő­pon­tot is ki­tűzte meny­asszo­nyá­val a 38 éves sár­mos éne­kes. De rész­le­te­ket is el­árult a nagy nap­ról.

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

A le­gen­dás éne­kes már az első perc­től tudta, hogy Klá­rika lesz a fe­le­sége.

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett a magyar sztár

2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét.

Nacsa Oli­vér el­árulta, 2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Sőt, úgy ké­szül, hogy akkor már a ba­bára se kell­jen sokat várni.

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

A 30 éves szí­nész egy auszt­rál nőt vett fe­le­sé­gül pén­te­ken.

A 30 éves szí­nész egy auszt­rál nőt vett fe­le­sé­gül pén­te­ken.

Megint György hercegen a világ szeme, ezzel rabolta el újból a szíveket

Megint György hercegen a világ szeme, ezzel rabolta el újból a szíveket

Ismét a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült egy es­kü­vőn a hét­vé­gén.

Ismét a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült egy es­kü­vőn a hét­vé­gén.

Titokban ment férjhez Nyári Edit

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Bi­eber ször­nyen naiv...

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, erre pedig a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat... Ám úgy tűnik, bárki bár­mit mond, Bi­eber ren­dít­he­tet­len.

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják a dol­got, de senki nem fog tudni róla...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak.

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Sze­relme meg­lepte Nellyt.

Fésűs Nelly sosem gon­dolta volna, hogy egy­szer va­ló­ban férj­hez megy, hi­szen sze­relme, Vajtó Lajos ki­fe­je­zet­ten el­le­nezte a há­zas­sá­got.

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok.

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla. A her­cegné fáty­lá­nak pél­dául nem csak a közel öt­mé­te­res hossza volt kü­lön­le­ges...

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Gálos meg­védte a meny­asszo­nyát.

Rosszul járt az a három fi­a­tal­em­ber, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát. A férj három ütés­sel le­ren­dezte a dol­got.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan sé­tált az oltár felé sze­rel­mé­vel.

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel.

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült a ce­re­mó­ni­á­ról, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet. Sokan úgy tart­ják, nincs ki a négy ke­reke...

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Bol­do­gabb, mint va­laha.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőre végre újra rá­ta­lált a sze­re­lem és bol­do­gabb, mint va­laha.

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent.

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak, csak a kö­zeli ro­ko­nok tud­tak a nagy nap­ról.

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent.

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Csu­ti­nak, Igaz, arra senki sem szá­mí­tott, hogy a ké­szü­lő­dés csep­pet sem lesz zök­ke­nő­men­tes. Sőt! Jöj­je­nek a víg­já­tékba illő rész­le­tek!

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­telt mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, amely fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­telt mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, amely fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak. Az es­küvő árát pedig az adófi­ze­tők­nek kell áll­niuk.

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak. Az es­küvő árát pedig az adófi­ze­tők­nek kell áll­niuk.

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük. Paris Hil­ton né­hány rész­le­tet is el­árult a ne­héz­sé­gek­ről.

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük.

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Így tündökölj talpig alkalmiban szuper kényelmesen

Min­den nő sze­retne csi­nos lenni, ami­kor hosszú idő után ta­lál­ko­zik a régi ba­rá­tok­kal.Így hen­ge­reld le őket: fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat mu­ta­tunk!

Ami­kor hosszú idő után jön össze a csa­lád vagy a régi ba­rá­tok, csi­nos sze­retne lenni min­den nő. Ilyen­kor az ele­gáns, ki­csit szexi ruha a leg­jobb, de leg­alább ilyen fon­tos a ké­nye­lem. A két szem­pont nem zárja ki egy­mást, fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel, de nem kér­dés szá­mukra, hogy együtt fog­nak meg­öre­gedni.

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat, hogy össze is há­za­sod­ja­nak.

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Erdei tisz­tá­son há­za­sod­tak össze.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt. Fan­niék a fák közül lép­tek elő.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Min­den ere­jük­kel küz­de­nek: Weisz Fanni csa­ládja eddig hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Minden titkos részlet kiderült a 66 éves sztár rendhagyó esküvőjéről

Minden titkos részlet kiderült a 66 éves sztár rendhagyó esküvőjéről

A Bay­watch sztárja jóval 60 fö­lött dön­tött úgy, hogy meg­ál­la­po­dik. Az es­küvő pedig igen em­lé­ke­ze­tesre si­ke­rült.

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, itt az újabb ne­héz­ség.

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Két napja je­gyezte el Krisz­tit.

Bár az el­jegy­zés is csak 2 napja tör­tént meg, már na­gyon ké­szül­nek az álom­lag­zira.

Sokkoló vallomást tett a hercegné, ilyen a viszonya az alkoholhoz

Sokkoló vallomást tett a hercegné, ilyen a viszonya az alkoholhoz

Várja lánya es­kü­vő­jét, le­endő ve­jé­vel van egy közös szen­ve­dé­lyük.

Már na­gyon várja lánya es­kü­vő­jét, hi­szen le­endő ve­jé­vel van egy közös szen­ve­dé­lyük.

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Tö­rök­or­szág­ban tette fel a nagy kér­dést ba­rát­nő­jé­nek a rap­per.

Tö­rök­or­szág­ban tette fel a nagy kér­dést ba­rát­nő­jé­nek a rap­per.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Meg­lepő módon győzné meg a lá­nyát.

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Íme a meg­ható fotó!

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés.

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Bejelentették, titokban vette el 28 évvel fiatalabb párját a Baywatch sztárja

Bejelentették, titokban vette el 28 évvel fiatalabb párját a Baywatch sztárja

A 66 éves David Has­s­el­hoff nem sok­kal szü­le­tés­napja után vette el pár­ját, aki­vel már hét éve együtt van­nak.

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Ki­de­rült, Stei­ner Kris­tóf má­sod­szorra is meg­há­za­so­dik.

Ki­de­rült, Stei­ner Kris­tóf má­sod­szorra is meg­há­za­so­dik. Az es­kü­vőig már nincs is sok hátra.

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

Meg­han Markle nem­so­kára 37 éves lesz, de a szü­le­tés­nap­ján nem ő lesz a kö­zép­pont­ban...

Kiverte a biztosítékot Meghan hercegné: az őrületbe kergette Harry herceget

Kiverte a biztosítékot Meghan hercegné: az őrületbe kergette Harry herceget

Ke­mény di­é­tá­nak ve­tette alá Harry her­ce­get Meg­han, és ezt nem nézi min­denki jó szem­mel.

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Újabb gya­nús jel! Berki Krisz­tián párja, Ka­tona Re­náta hoz­zá­ment volna az Izom­ce­leb­hez?

Újabb gya­nús jel! Berki Krisz­tián párja, Ka­tona Re­náta hoz­zá­ment volna az Izom­ce­leb­hez?

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

A mes­ter­fod­rász vá­la­szolt is az is­mert té­vés­nek, aki az üze­ne­tet küldte!

A mes­ter­fod­rász vá­la­szolt is az is­mert té­vés­nek, aki az üze­ne­tet küldte!

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

A szí­nész tel­je­sen maga alatt van, ami­ért véget ért a kap­cso­la­tuk. Alig pár hét múlva es­küd­tek volna.

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Két és fél év után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket. Min­denki gra­tu­lált!

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

A szí­nésznő tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent a nála 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­nek.

A szí­nésznő tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent a nála 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­nek.

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Ta­valy május óta alkot egy párt a rap­per és ked­vese. Azóta dúl a sze­re­lem kö­zöt­tük.

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek. Egy év után már tisz­tán lát­ják a közös jövőt.

A hatalmas korkülönbség sem jelent akadályt, újranősül a 65 éves sztár

A hatalmas korkülönbség sem jelent akadályt, újranősül a 65 éves sztár

A hónap végén fog­nak egy­be­kelni.

A hónap végén fog egy­be­kelni David Has­s­el­hoff és 28 évvel fi­a­ta­labb meny­asszo­nya.