CÍMKE: 'esküvő'
FRISS HÍREK

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket.

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, és a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat...

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, és a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat...

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be a fo­ga­dal­mat...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok.

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla.

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Sze­relme meg­lepte Nellyt.

Fésűs Nelly sosem gon­dolta volna, hogy egy­szer va­ló­ban férj­hez megy, hi­szen sze­relme, Vajtó Lajos ki­fe­je­zet­ten el­le­nezte a há­zas­sá­got.

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Gyu­rácz Esz­ter álom­szép volt.

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

A Csak show és más semmi sztárja öt hónap együtt­lét után mondta ki a bol­do­gító igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Far­kas Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

A Csak show és más semmi sztárja öt hónap együtt­lét után mondta ki a bol­do­gító igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Far­kas Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Gálos meg­védte a meny­asszo­nyát.

Rosszul járt az a három fi­a­tal­em­ber, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát. A férj három ütés­sel le­ren­dezte a dol­got.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan sé­tált az oltár felé sze­rel­mé­vel.

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet.

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet.

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Bol­do­gabb, mint va­laha.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőre végre újra rá­ta­lált a sze­re­lem és bol­do­gabb, mint va­laha.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Csu­ti­nak, de...

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak, csak a kö­zeli ro­ko­nok tud­tak a nagy nap­ról.

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­telt mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, amely fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­telt mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, amely fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak.

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak.

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a hely­zet.

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Olyan esküvő lesz a szomszédban, hogy arra még Putyin is elmegy

Olyan esküvő lesz a szomszédban, hogy arra még Putyin is elmegy

Az 53 éves Karin Kne­issl lag­zi­já­ról be­szél egész Auszt­ria.

Az 53 éves Karin Kne­issl lag­zi­já­ról be­szél egész Auszt­ria. A ma­gya­rul is be­szélő kül­ügy­mi­nisz­ter egy vál­lal­ko­zó­hoz megy hozzá, a la­ko­dal­mon pedig olyan il­luszt­ris ven­dé­gek is tisz­te­le­tü­ket te­szik, mint az orosz elnök.

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük. Paris Hil­ton né­hány rész­le­tet is el­árult a ne­héz­sé­gek­ről.

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük.

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel, de nem kér­dés szá­mukra, hogy együtt fog­nak meg­öre­gedni.

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

A Ri­post­nak mondta el, mit ér­zett azok­ban a per­cek­ben, ami­kor lánya örök hű­sé­get fo­ga­dott vá­lasz­tott­já­nak.

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Min­den nő sze­retne csi­nos lenni, ami­kor hosszú idő után ta­lál­ko­zik a régi ba­rá­tok­kal. Ilyen­kor az ele­gáns, ki­csit szexi ruha a leg­jobb, de ugyan­olyan fon­tos a ké­nye­lem. A két szem­pont nem zárja ki egy­mást, fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat mu­ta­tunk!

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő.

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat, hogy össze is há­za­sod­ja­nak.

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Oltár elé ve­zette gyer­meke any­ját.

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Élete leg­fon­to­sabb nap­jára ké­szül.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, itt az újabb ne­héz­ség.

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Min­den ere­jük­kel küz­de­nek: Weisz Fanni csa­ládja eddig hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Minden titkos részlet kiderült a 66 éves sztár rendhagyó esküvőjéről

Minden titkos részlet kiderült a 66 éves sztár rendhagyó esküvőjéről

A Bay­watch sztárja jóval 60 fö­lött dön­tött úgy, hogy meg­ál­la­po­dik. Az es­küvő pedig igen em­lé­ke­ze­tesre si­ke­rült.

Sokkoló vallomást tett a hercegné, ilyen a viszonya az alkoholhoz

Sokkoló vallomást tett a hercegné, ilyen a viszonya az alkoholhoz

Már na­gyon várja lánya es­kü­vő­jét, hi­szen le­endő ve­jé­vel van egy közös szen­ve­dé­lyük.

Már na­gyon várja lánya es­kü­vő­jét, hi­szen le­endő ve­jé­vel van egy közös szen­ve­dé­lyük.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Tö­rök­or­szág­ban tette fel a nagy kér­dést ba­rát­nő­jé­nek a rap­per.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Bár az el­jegy­zés is csak 2 napja tör­tént meg, már na­gyon ké­szül­nek az álom­lag­zira.

Bár az el­jegy­zés is csak 2 napja tör­tént meg, már na­gyon ké­szül­nek az álom­lag­zira.

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Bejelentették, titokban vette el 28 évvel fiatalabb párját a Baywatch sztárja

Bejelentették, titokban vette el 28 évvel fiatalabb párját a Baywatch sztárja

A 66 éves David Has­s­el­hoff nem sok­kal szü­le­tés­napja után vette el pár­ját, aki­vel már hét éve együtt van­nak.

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Ki­de­rült, Stei­ner Kris­tóf má­sod­szorra is meg­há­za­so­dik. Az es­kü­vőig már nincs is sok hátra.

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

De Meg­han Markle is így kép­zelte szü­le­tés­nap­ját?

Meg­han Markle nem­so­kára 37 éves lesz, de a szü­le­tés­nap­ján nem ő lesz a kö­zép­pont­ban...

Kiverte a biztosítékot Meghan hercegné: az őrületbe kergette Harry herceget

Kiverte a biztosítékot Meghan hercegné: az őrületbe kergette Harry herceget

Ke­mény di­é­tá­nak ve­tette alá Harry her­ce­get Meg­han.

Ke­mény di­é­tá­nak ve­tette alá Harry her­ce­get Meg­han.

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Újabb gya­nús jel!

Újabb gya­nús jel! Berki Krisz­tián párja, Ka­tona Re­náta hoz­zá­ment volna az Izom­ce­leb­hez?

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

A szí­nésznő tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent a nála 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­nek.

Tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent a nála 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­nek.

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

A szí­nész tel­je­sen maga alatt van, ami­ért véget ért a kap­cso­la­tuk. Alig pár hét múlva es­küd­tek volna.

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Két és fél év után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket. Min­denki gra­tu­lált!

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Ta­valy május óta alkot egy párt a rap­per és ked­vese.

Ta­valy május óta alkot egy párt a rap­per és ked­vese.

Így tartotta lánybúcsúját Vasvári Vivien

Így tartotta lánybúcsúját Vasvári Vivien

Nem so­kára férj­hez megy Fe­csó­hoz.

A fi­a­tal anyuka nem so­kára férj­hez megy sze­rel­mé­hez, Fe­csó­hoz.

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Meg­ható videó!

Bár a szép­ség­ki­rálynő nem sza­kí­totta meg tel­je­sen a kap­cso­la­tot édes­any­já­val, három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek.

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek. Egy év után már tisz­tán lát­ják a közös jövőt.

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak.

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak.

Sokkot kaptak a vendégek a meleg esküvőn, ezt művelte a transzvesztita

Sokkot kaptak a vendégek a meleg esküvőn, ezt művelte a transzvesztita

Erre aztán biz­tos nem szá­mí­tott a nász­nép, főleg, hogy vi­de­óra is vet­ték az ese­tet...

Kiszivárgott, komoly döntést hozott Rékasi Károly, így reagált Pikali

Kiszivárgott, komoly döntést hozott Rékasi Károly, így reagált Pikali

A hírt a szí­nésznő maga je­len­tette be a negy­ve­ne­dik szü­le­tés­napi meg­le­pe­tés­par­ti­ján, amit Ré­kasi Ká­roly szer­ve­zett.

Luxus Vivi túltolta a gyémántot, így áll az oltár elé

Luxus Vivi túltolta a gyémántot, így áll az oltár elé

Vas­vári Vi­vien nem spó­rolt sem­mit. A sző­ke­ség tes­tét gyé­mán­tok dí­szí­tik majd es­kü­vő­jén.

Vas­vári Vi­vien nem spó­rolt sem­mit. A sző­ke­ség tes­tét gyé­mán­tok dí­szí­tik majd es­kü­vő­jén. Sőt még mil­liós szent­ké­pet is ren­delt Moszk­vá­ból az or­to­dox es­kü­vői szer­tar­tásra.

Itt vannak az izgalmas részletek: ilyen lesz Weisz Fanni álomesküvője

Itt vannak az izgalmas részletek: ilyen lesz Weisz Fanni álomesküvője

Né­hány héten belül örökre össze­köti az éle­tét Weisz Fanni és ked­vese.

El­kez­dő­dött a vissza­szám­lá­lás! Né­hány héten belül örökre össze­köti az éle­tét Weisz Fanni és ked­vese, Haj­másy Péter. A sze­rel­mes­pár a Ri­post­nak árult el né­hány iz­gal­mas rész­le­tet a lag­zi­ról.

Nagy baj történt az esküvő után, kórházban fekszik a dögös sorozatsztár

Nagy baj történt az esküvő után, kórházban fekszik a dögös sorozatsztár

Pró­bál po­zi­tí­van állni a hely­zet­hez, és férje sem hagyja ma­gára.

Pró­bál po­zi­tí­van állni a hely­zet­hez, és új­don­sült férje sem hagyja ma­gára egy percre sem.

Megnősült a TV2 sztárja: újabb fotók kerültek elő az esküvőről

Megnősült a TV2 sztárja: újabb fotók kerültek elő az esküvőről

Igazi vi­­déki es­­kü­­vőn mondta ki a bol­­do­­gító igent a Séfek Séfe győz­­tese, Tatai Robi.

Lebukott a sztárpár, megjöttek az első fotók a titkos esküvőről

Lebukott a sztárpár, megjöttek az első fotók a titkos esküvőről

A 45 éves sztár­anyuka szinte ki­csat­tant a bol­dog­ság­tól, ami­kor ki­lé­pett a há­zas­ság­kötő terem aj­ta­ján.

Alpári vége lett az esküvőnek, durva dolgot tett a násznép

Alpári vége lett az esküvőnek, durva dolgot tett a násznép

Me­g­ijedt a vil­lám­lás­tól a vő­le­gény.

Me­g­ijedt a vil­lám­lás­tól a vő­le­gény, tö­meg­ve­re­ke­déssé fa­jult az es­küvő.

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Nem várt prob­lé­mák is adód­tak

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem várt prob­lé­mák­kal kel­lett meg­bir­kóz­nia.

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek.

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek, ám ahe­lyett, hogy az édes­any­já­val együtt ké­szü­lődne, egy­előre meg sem hívta őt.

Szomorkodhatnak a férfiak, férjhez ment a szexi magyar sportolónő

Szomorkodhatnak a férfiak, férjhez ment a szexi magyar sportolónő

Má­jus­ban je­len­tette be, hogy be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Ko­ráb­ban a párja is spor­toló volt.

Nemsokára férjhez megy, exkluzív titkok Kárpáti Rebeka eljegyzéséről

Nemsokára férjhez megy, exkluzív titkok Kárpáti Rebeka eljegyzéséről

A szép­ség még most is alig hiszi el, hogy meny­asszony lett.

A szép­ség még most is alig hiszi el, hogy meny­asszony lett.

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

A szí­nész ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get...

A szá­mos film­si­ker­ben részt vevő szí­nész ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get...

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Idén nyá­ron tart­ják az es­kü­vőt.

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt, a ce­re­mó­ni­ára ugyanis idén nyá­ron kerül sor.

Balázs Andi őszinte vallomása: jöhet a baba

Balázs Andi őszinte vallomása: jöhet a baba

A szí­nész­nő­nek már há­rom­szor meg­kér­ték a kezét. Az es­küvő he­lyett azon­ban egy gye­rek lenne pár­já­val az igazi ka­pocs.

A szí­nész­nő­nek há­rom­szor is meg­kér­ték a kezét. Ám azt mondja, az es­küvő he­lyett egy gye­rek lenne szá­mára az igazi ka­pocs a pár­já­val. S hogy kisfiút vagy kis­lányt sze­retne? Il­letve mit tenne, ha ki­de­rülne, hogy babát vár? Mind­ezek­ről őszin­tén mesél a sokak által csak Kasszás Er­zsi­ként is­mert szí­nésznő.

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról.

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, könnyen lehet, hogy gyer­meke ap­já­val es­kü­vőre ké­szül.

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Nem­ré­gi­ben mondta ki az igent.

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

Egy ország várta, itt a videó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Egy ország várta, itt a videó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Fel­ke­rült az in­ter­netre egy fel­vé­tel.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető pol­gári es­kü­vő­jé­ről ke­rült fel az in­ter­netre egy fel­vé­tel.

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.