CÍMKE: 'esküvő'

Óriási döntés Schmuck Andor szerelmi életében, nem korai ez még?

Óriási döntés Schmuck Andor szerelmi életében, nem korai ez még?

A Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nöke 100 napja bol­dog 22 éves pár­já­val.

A Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nöke 100 napja bol­dog 22 éves pár­já­val.

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

A Fe­renc­vá­ros kö­zép­pá­lyása, Sigér Dávid ki­mondta a bol­do­gító igent. A klub Ins­tag­ra­mon gra­tu­lált.

A Fe­renc­vá­ros kö­zép­pá­lyása, Sigér Dávid ki­mondta a bol­do­gító igent. A klub Ins­tag­ram-ol­da­lán ra­kott ki képet az es­kü­vő­ről.

Elképesztő részletek a sztárfocista esküvőjéről, ezt kéri a vendégektől

Elképesztő részletek a sztárfocista esküvőjéről, ezt kéri a vendégektől

A 33 éves Ser­gio Ramos és párja ma kötik össze hi­va­ta­lo­san is az éle­tü­ket.

A 33 éves Ser­gio Ramos és párja ma kötik össze hi­va­ta­lo­san is az éle­tü­ket.

Lefújta esküvőjét Dévényi Tibor

Lefújta esküvőjét Dévényi Tibor: elmondta, mi történt

Két évvel ez­előtt még arról be­szélt, hogy fe­le­sé­gül veszi ked­ve­sét.

Két évvel ez­előtt még arról be­szélt, hogy fe­le­sé­gül veszi 16 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Közeleg Kiss Ramóna menyegzője: itt kapták le a színésznőt

Közeleg Kiss Ramóna menyegzője: itt kapták le a színésznőt

A gyö­nyörű so­ro­zat­sztár ha­ma­ro­san oltár elé áll kisfia édes­ap­já­val, Lékai Má­té­val.

A gyö­nyörű so­ro­zat­sztár ha­ma­ro­san oltár elé áll Lékai Má­té­val.

Titokban összeházasodtak? Hihetetlen fotókon a TV2 két sztárja

Titokban összeházasodtak? Hihetetlen fotókon a TV2 két sztárja

Ge­len­csér Tímea és Ung­vári Mik­lós ra­jon­gói na­gyon meg­döb­ben­tek.

Nagy bajba kerülhet új házassága miatt Demcsák Zsuzsa

Nagy bajba kerülhet új házassága miatt Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető talán nem gon­dolta át.

A mű­sor­ve­zető talán nem gon­dolta át, de a kez­deti fel­hőt­len bol­dog­ság után idő­vel ko­moly vi­lág­né­zet­beli kü­lönb­sé­gek és egyéb prob­lé­mák adód­hat­nak kö­zöt­tük.

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

A hi­va­ta­los fo­tó­suk gépét ha­cker­tá­ma­dás érte.

A hi­va­ta­los fo­tó­suk gépét ha­cker­tá­ma­dás érte, de csak jóval ké­sőbb ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a fotók.

Bemutatta titokzatos férjét Demcsák Zsuzsa, a gyerekei sem ismerik még

Bemutatta titokzatos férjét Demcsák Zsuzsa, a gyerekei sem ismerik még

A 40 éves mű­sor­ve­ze­tőre nem­rég rá­ta­lált a sze­re­lem.

A 40 éves mű­sor­ve­ze­tőre nem­rég rá­ta­lált a sze­re­lem, bol­do­gabb, mint va­laha!

Esküvő Pajta-módra

Esküvő Pajta-módra

Bárki együtt mu­lat­ha­tott Ku­csera Gá­bor­ral és Kul­csár Edi­ná­val múlt hét­vé­gén az I. Es­küvő Pajta-módra ese­mény ke­re­té­ben.

Bárki együtt mu­lat­ha­tott Ku­csera Gá­bor­ral és Kul­csár Edi­ná­val múlt hét­vé­gén Bé­kés­csa­bán az I. Es­küvő Pajta-módra ese­mény ke­re­té­ben - csu­pán asz­talt kel­lett hozzá fog­lalni.

Kiderült, ez a magyar sztár énekelt Thomas Doll esküvőjén

Kiderült, ez a magyar sztár énekelt Thomas Doll esküvőjén

Is­me­rős arcok tűn­tek fel a ba­la­ton­fü­redi lag­zin, a TV2 fel­fe­de­zettje ze­ne­ka­rá­val je­lent meg.

Is­me­rős arcok tűn­tek fel a ba­la­ton­fü­redi lag­zin, a TV2 fel­fe­de­zettje ze­ne­ka­rá­val je­lent meg.

Nagyon izgatott, esküvőre készül Hódi Pamela

Nagyon izgatott, esküvőre készül Hódi Pamela

A csi­nos sztár­anyuka és fo­cista sze­relme, Bence bol­do­gan ké­szül­nek a lag­zira.

A csi­nos sztár­anyuka és fo­cista sze­relme, Bence bol­do­gan ké­szül­nek a lag­zira.

Új szerepben próbálta ki magát: rajongóit adta össze Csonka András

Új szerepben próbálta ki magát: rajongóit adta össze Csonka András

Meg­lepő fel­ké­rés­nek tett ele­get Csonka And­rás.

Meg­lepő fel­ké­rés­nek tett ele­get Csonka And­rás.

Esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

Közeledik a nagy nap: esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

A vá­ran­dós sztár­éne­kes­nőt áp­ri­lis kö­ze­pén je­gyezte el sze­relme.

A vá­ran­dós sztár­éne­kes­nőt áp­ri­lis kö­ze­pén je­gyezte el sze­relme, Kra­usz Gábor.

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Nász­úton volt Thai­föl­dön.

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Mi történt az arcával: Fel sem ismertük Tápai Szabinát

Mi történt az arcával: Fel sem ismertük Tápai Szabinát

Tápai Sza­bina es­kü­vőre ké­szül.

Tápai Sza­bina es­kü­vőre ké­szül, ezért ment el smin­kes­hez. A kér­dés az, hova tűnt Sza­bina?

Nagy volt a titkolózás, Majka nem vett részt Curtis esküvőjén

Nagy volt a titkolózás, Majka nem vett részt Curtis esküvőjén

Majka in­kább kon­cer­te­zett.

A rap­per a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rá­sá­val nő­sült meg. Majka nem tűnt fel a köz­zé­tett fo­tó­kon.

Újabb fotók Curtisék titkos esküvőjéről

Újabb fotók Curtisék titkos esküvőjéről

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. A meg­osz­tott fotók kö­zött mű­vé­szi fe­kete-fehér és meg­hitt szí­nes képek is sze­re­pel­nek. Nézd meg te is!

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. A fotók kö­zött mű­vé­szi fe­kete-fehér és meg­hitt szí­nes képek is sze­re­pel­nek.

Kiderült, ide utazott nászútra Curtis

Kiderült, ide utazott nászútra Curtis

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott a ro­man­ti­kára az új­don­sült há­zas­pár.

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott a ro­man­ti­kára az új­don­sült há­zas­pár.

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy ki lehet az a csi­nos hölgy, aki vá­rat­la­nul je­lent meg a ká­pol­ná­ban.

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész, hogy gyer­me­ké­nek le­endő édes­any­ját, Krisz­ti­két fe­le­sé­gül vette!

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész, hogy gyer­me­ké­nek le­endő édes­any­ját, Krisz­ti­két fe­le­sé­gül vette!

Kiszivárogtak a részletek Nadal esküvőjéről

Kiszivárogtak a részletek, ezt lehet tudni a világsztár esküvőjéről

Ál­lí­tó­lag jú­ni­us­ban lesz a lagzi.

Ra­fael Nadal jú­ni­us­ban veszi fe­le­sé­gül gye­rek­kori sze­rel­mét, a menüt egy igazi sztár­séf fogja el­ké­szí­teni.

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő őszin­tén vá­la­szolt arra a kér­désre, miért nem kö­töt­tek még há­zas­sá­got sze­rel­mé­vel, aki­vel két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Fény derült a titokra: Feleségül veszi kedvesét a magyar sztár

Fény derült a titokra: Feleségül veszi kedvesét a magyar sztár

A ze­nész nem­so­kára meg­nő­sül, tit­kos es­kü­vőn veszi el ked­ve­sét.

A ze­nész nem­so­kára meg­nő­sül, tit­kos es­kü­vőn veszi el ked­ve­sét, aki régi-új sze­re­lem­nek szá­mít az éle­té­ben.

Titokban újra megházasodott Koko, részletek a sztár esküvőjéről

Titokban újra megházasodott Koko, részletek a sztár esküvőjéről

Az egy­kori profi bok­szoló na­gyon bol­dog új csa­lád­já­ban.

Az egy­kori profi bok­szoló na­gyon bol­dog új csa­lád­já­ban, egy­éves kisfiát is min­den­hova ma­gá­val viszi.

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Azt hit­tük, ilyen bot­rány csak a for­ga­tó­könyv­írók fan­tá­zi­á­já­ban lé­te­zik.

Az ex­ba­rátnő dú­vad­ként be­ron­tott a me­nyeg­zőre - és sze­ren­csére kéz­nél volt egy ka­mera is.

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Ma egy la­ko­da­lom van soron...

Réka és Norbi gyer­me­ke­ik­kel és 100 alak­re­for­mer­rel utaz­tak Ma­u­ri­ti­usra, ahol a szü­le­tés­nap után most egy la­ko­da­lom van soron...

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

Es­kü­vőre ké­szül­nek.

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk.

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk.

A megbénított autópályán való esküvői fotózkodás az új őrület

A megbénított autópályán való esküvői fotózkodás az új őrület

Egé­szen el­ké­pesztő es­kü­vői szo­kás hódít a tö­rö­kök kö­ré­ben.

Egé­szen el­ké­pesztő es­kü­vői szo­kás hódít a tö­rö­kök kö­ré­ben.

Nicole Kidmant kitiltották fia szcientológus lagzijáról

Nicole Kidmant kitiltották fia szcientológus lagzijáról

18 év után még min­dig meg tud­ják ke­se­rí­teni a szí­nésznő éle­tét a szci­en­to­ló­gu­sok.

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Szűk kör­ben tar­tot­ták az es­kü­vőt.

Az Arany­em­ber leg­fi­a­ta­labb gyer­meke szűk kör­ben tar­totta az es­kü­vőt, ami­nek nem ke­re­kí­tet­tek nagy fe­ne­ket.

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Az új­pesti rap­per a kis­baba ér­ke­zé­vel ma­gya­rázta a dön­té­sét. Csen­des es­kü­vőt ter­vez Krisz­ti­vel.

Az új­pesti rap­per a kis­baba ér­ke­zé­vel ma­gya­rázta a dön­té­sét. Csen­des es­kü­vőt ter­vez Krisz­ti­vel.

Ilyen lesz az esküvő, vallomást tett a csinos magyar műsorvezető

Ilyen lesz az esküvő, vallomást tett a csinos magyar műsorvezető

A csi­nos tévés azt is el­árulta, mi a hely­zet a ba­ba­pro­ject­tel.

A csi­nos tévés azt is el­árulta, mi a hely­zet a ba­ba­pro­ject­tel.

A mennyországban is egy pár szeretne lenni feleségével Győrfi Pál

A mennyországban is egy pár szeretne lenni feleségével Győrfi Pál

Egy­házi es­kü­vőt tar­ta­nak ta­vas­szal.

Tíz évvel ez­előtti pol­gári es­kü­vő­jü­ket most egy­házi szer­tar­tás­sal is meg­pe­csé­te­lik!

Esküvőre készül Rubint Réka családja

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Már rég­óta ér­le­lő­dött, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Már rég­óta ér­le­lő­dött a le­ve­gő­ben, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Kiderült, ezért nem hordja az eljegyzési gyűrűjét a magyar műsorvezető

Kiderült, ezért nem hordja az eljegyzési gyűrűjét a magyar műsorvezető

Me­gyeri Csilla közel hat éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Me­gyeri Csilla közel hat éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Ezzel kiverte a biztosítékot, óriásit hibázott Kim Kardashian

Ezzel kiverte a biztosítékot, óriásit hibázott Kim Kardashian

A sztár­mami és Kanye West kínos hely­zetbe ke­ve­re­dett!

Ször­nyen kínos hely­zet állt elő! A sztár­ma­mi­nak és Kanye West­nek sem si­ke­rült be­tar­tani az il­lem­tani sza­bá­lyo­kat.

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos szituáció: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Fur­csa hely­zet az oltár előtt.

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett... A vő­le­gény nem ta­lálta a sza­va­kat.

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

A 34 éves éne­kes­nőt tel­je­sen el­ra­gadta az es­kü­vői láz, a nagy napot pedig sze­retné minél em­lé­ke­ze­te­sebbé tenni.

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak az es­kü­vő­nek.

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak, ahol örök hű­sé­get fo­gad­hat­nak egy­más­nak.

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét.

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét.

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

A ra­jon­gók már rég­óta sut­tog­nak arról, hogy a pár kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott.

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Belepirulsz a dögös énekesnő fotójába, amit az esküvőjéről posztolt

Belepirulsz a dögös énekesnő fotójába, amit az esküvőjéről posztolt

Miley Cyrus egyre me­ré­szebb ké­pe­ket tesz közzé.

Miley Cyrus egyre me­ré­szebb ké­pe­ket tesz közzé. A saját es­kü­vő­jén sem fogta vissza magát.

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Kö­ze­le­dik a nász­utak sze­zonja.

Kö­ze­le­dik az es­kü­vők és a nász­utak sze­zonja. Van­nak, akik a ha­gyo­má­nyos cél­pon­to­kat ke­re­sik fel, pél­dául a Karib-ten­gert, de sokak va­lami másra vágy­nak.

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

A nép­szerű rá­diós a Ri­post­tal osz­totta meg a rend­ha­gyó es­küvő exk­lu­zív rész­le­teit.

A nép­szerű rá­diós a Ri­post­tal osz­totta meg a rend­ha­gyó lagzi rész­le­teit.

Elképesztő okkal hagyta ott esküvőjét a vőlegény

Elképesztő okkal hagyta ott esküvőjét a vőlegény

Kedve tá­madt egy kis fo­ci­zás­hoz.

Rid­van azért hagyta fa­kép­nél a meny­asszo­nyát, mert oda kel­lett érnie egy fo­ci­meccsre. Nem tette zsebre, amit ha­za­é­rése után ka­pott.

Meglepő vallomás: Szilvia férjét az esküvőről vitték el a rendőrök

Meglepő vallomás: Szilvia férjét az esküvőről vitték el a rendőrök

A nő meg­szó­lalt a kü­lö­nös eset után, de sze­rinte sze­relme semmi meg­bo­csát­ha­tat­lant nem kö­ve­tett el.

Magyar tervező ruhájában ment férjhez az amerikai sorozatsztár

Magyar tervező ruhájában ment férjhez az amerikai sorozatsztár

Laura Spen­cer ma­gyar ter­ve­zésű Da­alarna ru­há­ban ment férj­hez.

Az Agy­me­nők (The Big Bang The­ory) so­ro­zat sztárja, Laura Spen­cer ma­gyar ter­ve­zésű Da­alarna ru­há­ban ment férj­hez Los An­ge­les­ben.

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján.

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján. El­süllyedt a szé­gyen­től!

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Az éne­kesnő alig pár napja mondta ki a bol­do­gító igent igent Auszt­rá­lia ho­mo­kos ten­ger­part­ján.

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Auszt­rá­li­á­ban mondta ki az igent.

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

MÁZS el akarta venni sze­rel­mét.

Mé­szá­ros Árpád Zsolt az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát. Terve azon­ban balul sült el, nemet mon­dott a ked­vese.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Itt tartotta szupertitkos esküvőjét Miley Cyrus

Itt tartotta szupertitkos esküvőjét Miley Cyrus

A szexi éne­kesnő és párja, Liam Hems­worth ka­li­for­niai háza nem­ré­gi­ben tel­je­sen meg­sem­mi­sült a bo­zót­tűz­ben.

Az éne­kesnő és Liam Hems­worth háza nem­ré­gi­ben tel­je­sen meg­sem­mi­sült a bo­zót­tűz­ben.

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

A fi­a­tal éne­kesnő már rég­óta együtt van szí­nész sze­rel­mé­vel.

A fi­a­tal éne­kesnő már rég­óta együtt van szí­nész sze­rel­mé­vel.

Nagy bejelentés, feleségül veszi 20 évvel fiatalabb párját a sztár

Nagy bejelentés, feleségül veszi 20 évvel fiatalabb párját a sztár

A sztár­pár már két éve jegy­ben jár, az es­kü­vőre vi­szont mos­ta­náig várni kel­lett. Nem akár­hol ren­de­zik a fény­űző lag­zit!

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Már egy­szer ki­mondta az igent.

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent.

Intim fotó az esküvőről, félmeztelenül pózolt Hargitai Bea

Intim fotó az esküvőről, félmeztelenül pózolt Hargitai Bea

A 35 éves mo­dell vá­rat­la­nul igen­csak nosz­tal­gi­kus han­gu­latba ke­rült.

A 35 éves mo­dell vá­rat­la­nul igen­csak nosz­tal­gi­kus han­gu­latba ke­rült, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

28 milliárd forintba került az év esküvője

28 milliárd forintba került az év esküvője

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Elég bunkó módon re­a­gált.

Elég bunkó módon re­a­gált egy tra­gi­kus ese­ményre.

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

Stohl And­rás na­gyob­bik lánya, Luca el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell!

Stohl And­rás na­gyob­bik lánya el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell!