CÍMKE: 'esküvő'

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Már rég­óta ér­le­lő­dött a le­ve­gő­ben, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Ezzel kiverte a biztosítékot, óriásit hibázott Kim Kardashian

Ezzel kiverte a biztosítékot, óriásit hibázott Kim Kardashian

A sztár­ma­mi­nak és Kanye West­nek sem si­ke­rült be­tar­tani az il­lem­tani sza­bá­lyo­kat.

Kínos szitu: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett...

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett...

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

A 34 éves éne­kes­nőt tel­je­sen el­ra­gadta az es­kü­vői láz.

A 34 éves éne­kes­nőt tel­je­sen el­ra­gadta az es­kü­vői láz.

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak az es­kü­vő­nek.

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak, ahol örök hű­sé­get fo­gad­hat­nak egy­más­nak.

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét. Krisz­tike végig mel­lette állt a baj­ban, ki­állt érte, ha szük­ség volt rá.

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét. Krisz­tike végig mel­lette állt a baj­ban, ki­állt érte, ha szük­ség volt rá.

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

Íme a rend­ha­gyó lagzi rész­le­tei.

A nép­szerű rá­diós a Ri­post­tal osz­totta meg a rend­ha­gyó lagzi rész­le­teit.

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Belepirulsz a dögös énekesnő fotójába, amit az esküvőjéről posztolt

Belepirulsz a dögös énekesnő fotójába, amit az esküvőjéről posztolt

Miley Cyrus egyre me­ré­szebb ké­pe­ket tesz közzé.

Miley Cyrus egyre me­ré­szebb ké­pe­ket tesz közzé. Úgy lát­szik, a saját es­kü­vő­jén sem fogta vissza magát.

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Nászutat tervezel? Íme 10 nem tipikus nászutas célpont

Kö­ze­le­dik a nász­utak sze­zonja. Van­nak, akik a ha­gyo­má­nyos cél­pon­to­kat ke­re­sik fel, pél­dául a Karib-ten­gert, de sokak va­lami másra vágy­nak.

Kö­ze­le­dik az es­kü­vők és a nász­utak sze­zonja. Van­nak, akik a ha­gyo­má­nyos cél­pon­to­kat ke­re­sik fel, pél­dául a Karib-ten­gert vagy Las Vegas-t, de sokak va­lami másra vágy­nak.

Magyar tervező ruhájában ment férjhez az amerikai sorozatsztár

Magyar tervező ruhájában ment férjhez az amerikai sorozatsztár

Az Agy­me­nők (The Big Bang The­ory) so­ro­zat sztárja, Laura Spen­cer ma­gyar ter­ve­zésű Da­alarna ru­há­ban ment férj­hez.

Elképesztő okkal hagyta ott esküvőjét a vőlegény

Elképesztő okkal hagyta ott esküvőjét a vőlegény

Kedve tá­madt egy kis fo­ci­zás­hoz.

Rid­van azért hagyta fa­kép­nél a meny­asszo­nyát, mert oda kel­lett érnie egy fo­ci­meccsre. Nem tette zsebre, amit ha­za­é­rése után ka­pott.

Meglepő vallomás: Szilvia férjét az esküvőről vitték el a rendőrök

Meglepő vallomás: Szilvia férjét az esküvőről vitték el a rendőrök

A nő meg­szó­lalt a kü­lö­nös eset után, de sze­rinte sze­relme semmi meg­bo­csát­ha­tat­lant nem kö­ve­tett el.

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Pornó a lagzin? Botrányos jelenet zavarta meg az álomesküvőt

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján.

Zene he­lyett va­lami egé­szen más szó­lalt meg a férfi te­le­fon­ján. El­süllyedt a szé­gyen­től!

Az esküvőről vitték el a vőlegényt a rendőrök

Az esküvőről vitték el a vőlegényt a rendőrök

Őri­zetbe vet­ték szép csönd­ben.

Saját es­kü­vő­jén vet­tek őri­zetbe a rend­őrök egy hó­na­pok óta kö­rö­zött férfit szom­ba­ton dél­után Szen­te­sen. A meny­asszony hiába ro­hant utána.

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Az éne­kesnő alig pár napja mondta ki a bol­do­gító igent igent Auszt­rá­lia ho­mo­kos ten­ger­part­ján.

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mé­szá­ros Árpád Zsolt az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát.

Mé­szá­ros Árpád Zsolt, azaz MÁZS az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát. Terve azon­ban balul sült el, fel­ve­té­sére azon­nal nemet mon­dott ked­vese, Brigi. Pedig a pár rég­óta ter­vezi az es­kü­vőt, ami vi­szont így to­vábbra is csak terv marad.

Itt tartotta szupertitkos esküvőjét Miley Cyrus

Itt tartotta szupertitkos esküvőjét Miley Cyrus

A szexi éne­kesnő és párja, Liam Hems­worth ka­li­for­niai háza nem­ré­gi­ben tel­je­sen meg­sem­mi­sült a bo­zót­tűz­ben.

Az éne­kesnő és Liam Hems­worth háza nem­ré­gi­ben tel­je­sen meg­sem­mi­sült a bo­zót­tűz­ben.

Intim fotó az esküvőről, félmeztelenül pózolt Hargitai Bea

Intim fotó az esküvőről, félmeztelenül pózolt Hargitai Bea

A 35 éves mo­dell vá­rat­la­nul igen­csak nosz­tal­gi­kus han­gu­latba ke­rült, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

Nagy bejelentés, feleségül veszi 20 évvel fiatalabb párját a sztár

Nagy bejelentés, feleségül veszi 20 évvel fiatalabb párját a sztár

A sztár­pár már két éve jegy­ben jár, az es­kü­vőre vi­szont mos­ta­náig várni kel­lett. Nem akár­hol ren­de­zik a fény­űző lag­zit!

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

A fi­a­tal éne­kesnő már rég­óta együtt van szí­nész sze­rel­mé­vel.

A fi­a­tal éne­kesnő már rég­óta együtt van szí­nész sze­rel­mé­vel, most pedig úgy dön­töt­tek, hogy végre össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

28 milliárd forintba került az év esküvője

28 milliárd forintba került az év esküvője

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

Stohl And­rás na­gyob­bik lánya el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell!

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Elég bunkó módon re­a­gált.

Elég bunkó módon re­a­gált egy tra­gi­kus ese­ményre.

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy Mé­szá­ros Árpád Zsolt el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét, aki­vel azóta is kö­zö­sen ne­ve­lik kisfi­u­kat.

Kiszivárogtak a titkolózó sztárpár esküvőjének részletei

Kiszivárogtak a titkolózó sztárpár esküvőjének részletei

Katie Hol­mes és Jamie Foxx nem akár­mi­lyen la­ko­dal­mat ter­vez­nek, és még idén oltár elé áll­nak.

Katie Hol­mes és Jamie Foxx nem akár­mi­lyen la­ko­dal­mat ter­vez­nek, és még idén oltár elé áll­nak.

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták, nem akár­mi­lyen nőt vett el...

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Úgy tűnik, a vá­ran­dós her­cegné nem min­dig olyan ked­ves és nyu­godt, mint ahogy a fo­tó­kon lát­szik.

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

A fi­a­tal meny­asszony meg­elé­gelte, hogy nem tud le­fogyni.

A fi­a­tal meny­asszony meg­elé­gelte, hogy évek óta nem tud sza­ba­dulni súly­fe­les­le­gé­től.

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak Katie Hol­mes és Jamie Foxx.

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak Katie Hol­mes és Jamie Foxx.

Megjöttek az első fotók: bekötötték az 55 éves agglegény rendező fejét

Megjöttek az első fotók: bekötötték az 55 éves agglegény rendező fejét

A két­sze­res Oscar-díjas ren­dező még sosem volt házas, de most úgy tűnik meg­ta­lálta az iga­zit.

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő ké­ré­sé­nek.

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő és vő­le­gé­nye ké­ré­sé­nek.

Esküvőre készül Hódi Pamela

Esküvőre készül Hódi Pamela

A gyö­nyörű sztár­anyuka már most na­gyon iz­ga­tott a nagy nap miatt. Na­gyon iz­gal­mas hó­na­pok előtt áll. Pa­mela a na­pok­ban már ru­ha­pró­bán járt.

A gyö­nyörű sztár­anyuka már most na­gyon iz­ga­tott a nagy nap miatt. Na­gyon iz­gal­mas hó­na­pok előtt áll. Pa­mela a na­pok­ban már ru­ha­pró­bán járt.

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

A 46 éves sztár­szí­nésznő gyö­nyörű volt csip­kés ru­há­já­ban a tit­kos es­kü­vőn.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét, ám arra senki nem szá­mí­tott, hogy a nász­útra egy ro­man­ti­kus meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Nacsa Oli­vér a Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len dön­töt­tek...

Nacsa Oli­vér a Budai Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len el­ha­tá­ro­zásra ju­tot­tak... Nem so­káig te­ke­tó­ri­áz­tak, be­men­tek az ön­kor­mány­zat­hoz. A hu­mo­rista ked­ve­sé­nek le­esett az álla.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező most a kar­ri­er­jére kon­cent­rál in­kább.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi, ami ere­de­ti­leg idén lett volna.

Ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán.

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme.

Ra­gyogó őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme Ócsán..

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás. Ismét el­lopta a szí­ve­ket!

Kitört a botrány a királyi családban: Camilla nem mehet a lagzira

Kitört a botrány a királyi családban: Camilla nem mehet a lagzira

850 ven­dég lesz jelen, de Ca­milla nem ka­pott meg­hí­vót.

850 ven­dég lesz jelen, de Ca­milla nem ka­pott meg­hí­vót.

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát.

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Úgy tűnik, ki­mond­ták a bol­do­gító ige­ne­ket a sze­rel­me­sek!

Úgy tűnik, ki­mond­ták a bol­do­gító ige­ne­ket a sze­rel­me­sek!

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Az idő­pon­tot is ki­tűzte.

Az idő­pon­tot is ki­tűzte meny­asszo­nyá­val a 38 éves sár­mos éne­kes.

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

A le­gen­dás éne­kes már az első perc­től tudta, hogy Klá­rika lesz a fe­le­sége.

Valami készül: esküvői ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Valami készül: esküvői ruhában fotózták le Nacsa Olivér szerelmét

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Káp­rá­za­to­san néz ki a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nacsa Oli­vér el­árulta, 2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Sőt, úgy ké­szül, hogy akkor már a ba­bára se kell­jen sokat várni.

Nacsa Oli­vér el­árulta, 2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Sőt, úgy ké­szül, hogy akkor már a ba­bára se kell­jen sokat várni.

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Ha­ma­ro­san meg­erő­síti há­zas­sági fo­ga­dal­mát Tina és Emi­lio, de nem megy min­den zök­ke­nő­men­te­sen.

Ha­ma­ro­san meg­erő­síti há­zas­sági fo­ga­dal­mát Tina és Emi­lio.

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

A 30 éves szí­nész egy auszt­rál nőt vett fe­le­sé­gül pén­te­ken, aki­vel úgy tűnik tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak.

Megint György hercegen a világ szeme, ezzel rabolta el újból a szíveket

Megint György hercegen a világ szeme, ezzel rabolta el újból a szíveket

A kis her­ceg és húga, Char­lotte her­cegnő ismét a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült egy es­kü­vőn a hét­vé­gén.

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Es­kü­vőre ké­szül­nek.

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla.

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Bi­eber ször­nyen naiv...

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, erre pedig a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat... Ám úgy tűnik, bárki bár­mit mond, Bi­eber ren­dít­he­tet­len.

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be a fo­ga­dal­mat...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

A Csak show és más semmi sztárja öt hónap együtt­lét után mondta ki a bol­do­gító igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Far­kas Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

A Csak show és más semmi sztárja öt hónap együtt­lét után mondta ki a bol­do­gító igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Far­kas Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Fésűs Nelly sosem gon­dolta volna, hogy egy­szer férj­hez megy, hi­szen sze­relme el­le­nezte a há­zas­sá­got.

Fésűs Nelly sosem gon­dolta volna, hogy egy­szer va­ló­ban férj­hez megy, hi­szen sze­relme, Vajtó Lajos ki­fe­je­zet­ten el­le­nezte a há­zas­sá­got.

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Még a héten férj­hez megy Ko­ho­lák Ale­xandra, aki öt hó­napja alkot egy párt az 53 éves spi­ri­tu­á­lis ta­ní­tó­já­val, Far­kas Ba­láz­zsal! A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Rosszul járt az a három fi­a­tal­em­ber, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát.

Rosszul járt az a három férfi, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát. A férj három ütés­sel ren­dezte a dol­got.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült a ce­re­mó­ni­á­ról, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet. Sokan úgy tart­ják, nincs ki a négy ke­reke...

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.