CÍMKE: 'esküvő'

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Dráma az esküvőn: Nem hiszed el, mi történt Németh Kristóf lagziján

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Sok­kolta a szí­nészt, ami­kor meg­tudta, mivel kell szem­be­néz­niük.

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mé­szá­ros Árpád Zsolt az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát.

Mé­szá­ros Árpád Zsolt az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát. Ked­vese azon­ban nemet mon­dott.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Ez aztán rop­pant kínos!

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Ez aztán rop­pant kínos!

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

A fi­a­tal éne­kesnő már rég­óta együtt van szí­nész sze­rel­mé­vel, most pedig úgy dön­töt­tek, hogy végre össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Intim fotó az esküvőről, félmeztelenül pózolt Hargitai Bea

Intim fotó az esküvőről, félmeztelenül pózolt Hargitai Bea

A 35 éves mo­dell vá­rat­la­nul igen­csak nosz­tal­gi­kus han­gu­latba ke­rült, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

Itt tartotta szupertitkos esküvőjét Miley Cyrus

Itt tartotta szupertitkos esküvőjét Miley Cyrus

A szexi éne­kesnő és párja, Liam Hems­worth ka­li­for­niai háza nem­ré­gi­ben tel­je­sen meg­sem­mi­sült a bo­zót­tűz­ben.

A szexi éne­kesnő és párja, Liam Hems­worth ka­li­for­niai háza nem­ré­gi­ben tel­je­sen meg­sem­mi­sült a bo­zót­tűz­ben, ezért más hely­színt vá­lasz­tot­tak.

Nagy bejelentés, feleségül veszi 20 évvel fiatalabb párját a sztár

Nagy bejelentés, feleségül veszi 20 évvel fiatalabb párját a sztár

A sztár­pár már két éve jegy­ben jár, az es­kü­vőre vi­szont mos­ta­náig várni kel­lett.

A sztár­pár már két éve jegy­ben jár, az es­kü­vőre vi­szont mos­ta­náig várni kel­lett.

28 milliárd forintba került az év esküvője

28 milliárd forintba került az év esküvője

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya.

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

Hoppá, menyasszonyi ruhában fotózták le Stohl Lucát: meseszép

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

Stohl And­rás na­gyob­bik lánya el­ké­pesztő lát­ványt nyújt. Ezt lát­nod kell!

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

Egy ország várta: megjött az első fotó Berkiék titkos esküvőjéről

Egy ország várta: megjött az első fotó Berkiék titkos esküvőjéről

A nagy nap­ról egé­szen mos­ta­náig sem­mit nem osz­tot­tak meg.

A nagy nap­ról egé­szen mos­ta­náig sem­mit nem osz­tot­tak meg a nagy­kö­zön­ség­gel.

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Elég bunkó módon re­a­gált egy tra­gi­kus ese­ményre.

Elég bunkó módon re­a­gált egy tra­gi­kus ese­ményre.

Kiszivárogtak a titkolózó sztárpár esküvőjének részletei

Kiszivárogtak a titkolózó sztárpár esküvőjének részletei

Katie és Jamie nagy lag­zit ter­vez­nek.

Katie Hol­mes és Jamie Foxx nem akár­mi­lyen la­ko­dal­mat ter­vez­nek, és még idén oltár elé áll­nak.

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták, nem akár­mi­lyen nőt vett el...

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Úgy tűnik, a vá­ran­dós her­cegné nem min­dig olyan ked­ves és nyu­godt, mint ahogy a fo­tó­kon lát­szik.

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő és vő­le­gé­nye ké­ré­sé­nek.

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy MÁZS el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét.

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy MÁZS el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét.

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

A fi­a­tal meny­asszony meg­elé­gelte, hogy évek óta nem tud sza­ba­dulni súly­fe­les­le­gé­től, ezért az or­vo­sok­hoz for­dult.

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Katie Hol­mes és Jamie Foxx nem akar to­vább várni.

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak a sztár­pár.

Megjöttek az első fotók: bekötötték az 55 éves agglegény rendező fejét

Megjöttek az első fotók: bekötötték az 55 éves agglegény rendező fejét

A két­sze­res Oscar-díjas ren­dező még sosem volt házas.

A két­sze­res Oscar-díjas ren­dező még sosem volt házas, de most úgy tűnik meg­ta­lálta az iga­zit.

Kitálalt Hódi Pamela: szomorú, mit tett kislányával Berki Krisztián

Kitálalt Hódi Pamela: szomorú, mit tett kislányával Berki Krisztián

A csi­nos üz­let­asszony nem érti, ho­gyan te­hette ezt Na­ti­val.

A csi­nos üz­let­asszony nem érti, ho­gyan te­hette meg ezt Na­ti­val az izom­ce­leb.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

A 46 éves sztár­szí­nésznő gyö­nyörű volt csip­kés ru­há­já­ban a tit­kos es­kü­vőn.

Esküvőre készül Hódi Pamela

Esküvőre készül Hódi Pamela

A gyö­nyörű sztár­anyuka már most na­gyon iz­ga­tott a nagy nap miatt. Na­gyon iz­gal­mas hó­na­pok előtt áll. Pa­mela a na­pok­ban már ru­ha­pró­bán járt.

A gyö­nyörű sztár­anyuka már most na­gyon iz­ga­tott a nagy nap miatt. Na­gyon iz­gal­mas hó­na­pok előtt áll. Pa­mela a na­pok­ban már ru­ha­pró­bán járt.

Meglepő bejelentést tett Krausz Gábor, mit szól ehhez Tóth Gabi?

Meglepő bejelentést tett Krausz Gábor, mit szól ehhez Tóth Gabi?

A sár­mos séf ko­ráb­ban sose gon­dolta volna, hogy ezen fogja törni a fejét!

A sár­mos séf ko­ráb­ban sose gon­dolta volna, hogy ezen fogja törni a fejét!

Ez igen: 7 milliós álomesküvőre készül Curtis

Ez igen: 7 milliós álomesküvőre készül Curtis

Cur­tis a világ leg­bol­do­gabb férfija...

Cur­tis a világ leg­bol­do­gabb férfi­já­nak érzi magát párja ol­da­lán és ezt bi­zo­nyí­tani is akarja egy mesés nyári es­kü­vő­vel.

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Nacsa Oli­vér a Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len dön­töt­tek...

Nacsa Oli­vér a Budai Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len el­ha­tá­ro­zásra ju­tot­tak... Nem so­káig te­ke­tó­ri­áz­tak, be­men­tek az ön­kor­mány­zat­hoz. A hu­mo­rista ked­ve­sé­nek le­esett az álla.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi, ami idén lett volna.

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel 15 éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel 15 éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Ócsán mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Ra­gyogó őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme Ócsán..

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás. Ismét el­lopta a szí­ve­ket!

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Mul­ti­mil­li­o­mos lett az apósa.

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Kitálalt Gájer Bálint: intim titkok az esküvőről

Az idő­pon­tot is ki­tűzte.

Az idő­pon­tot is ki­tűzte meny­asszo­nyá­val a 38 éves sár­mos éne­kes.

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Úgy tűnik, ki­mond­ták a bol­do­gító ige­ne­ket a sze­rel­me­sek!

Úgy tűnik, ki­mond­ták a bol­do­gító ige­ne­ket a sze­rel­me­sek!

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

A le­gen­dás éne­kes már az első perc­től tudta, hogy Klá­rika lesz a fe­le­sége. Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

A le­gen­dás éne­kes már az első perc­től tudta, hogy Klá­rika lesz a fe­le­sége. Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Meg­erő­sí­tik a fo­ga­dal­mu­kat.

Ha­ma­ro­san meg­erő­síti há­zas­sági fo­ga­dal­mát Tina és Emi­lio.

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

A 30 éves szí­nész egy auszt­rál nőt vett fe­le­sé­gül pén­te­ken, aki­vel úgy tűnik tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak.

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nacsa Oli­vér el­árulta, 2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Sőt, úgy ké­szül, hogy akkor már a ba­bára se kell­jen sokat várni.

Nacsa Oli­vér el­árulta, 2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Sőt, úgy ké­szül, hogy akkor már a ba­bára se kell­jen sokat várni.

Megint György hercegen a világ szeme, ezzel rabolta el újból a szíveket

Megint György hercegen a világ szeme, ezzel rabolta el újból a szíveket

Ismét a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült egy es­kü­vőn a hét­vé­gén.

A kis her­ceg és húga, Char­lotte her­cegnő ismét a fi­gye­lem kö­zép­pont­jába ke­rült egy es­kü­vőn a hét­vé­gén.

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket.

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

Titokban ment férjhez Nyári Edit

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Bi­eber ször­nyen naiv...

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, erre pedig a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat... Ám úgy tűnik, bárki bár­mit mond, Bi­eber ren­dít­he­tet­len.

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be a fo­ga­dal­mat...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Gyu­rácz Esz­ter álom­szép volt.

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok.

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla.

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak.

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Sze­relme meg­lepte Nellyt.

Fésűs Nelly sosem gon­dolta volna, hogy egy­szer va­ló­ban férj­hez megy, hi­szen sze­relme, Vajtó Lajos ki­fe­je­zet­ten el­le­nezte a há­zas­sá­got.

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Rosszul járt az a három fi­a­tal­em­ber, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát.

Rosszul járt az a három fi­a­tal­em­ber, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát. A férj három ütés­sel le­ren­dezte a dol­got.

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet.

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőre végre újra rá­ta­lált a sze­re­lem és bol­do­gabb, mint va­laha.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőre végre újra rá­ta­lált a sze­re­lem és bol­do­gabb, mint va­laha.

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

A vá­ran­dós mo­dell a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak, csak a kö­zeli ro­ko­nok tud­tak a nagy nap­ról.

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Putyin táncán ámul a fél internet! Te láttad már? Videó

Az orosz hír­csa­tor­nák olyan fel­vé­te­le­ket mu­tat­tak be Karin Kne­issl es­kü­vő­jé­ről, ame­lyek ko­moly fel­zú­du­lást vál­tot­tak ki.

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a hely­zet.

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak.

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak.

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük. Paris Hil­ton né­hány rész­le­tet is el­árult a ne­héz­sé­gek­ről.

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük.

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

A Ri­post­nak mondta el, mit ér­zett azok­ban a per­cek­ben, ami­kor lánya örök hű­sé­get fo­ga­dott vá­lasz­tott­já­nak.

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Erdei tisz­tá­son há­za­sod­tak össze.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt. Fan­niék a fák közül lép­tek elő.

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel.

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel, de nem kér­dés szá­mukra, hogy együtt fog­nak meg­öre­gedni.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő.

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Oltár elé ve­zette gyer­meke any­ját.

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét.

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat, hogy össze is há­za­sod­ja­nak.