CÍMKE: 'érettségi'

Nem mindennapi, így készül az érettségire a fiatal magyar lány

Nem mindennapi, így készül az érettségire a fiatal magyar lány

Már­ton Gréta a hét­vé­gén de­bü­tált a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­ban.

Érettségit ünneplő részeg fiatalok borultak fel az éjszaka

Érettségit ünneplő részeg fiatalok borultak fel az éjszaka

Ha­tal­mas csat­ta­násra éb­red­tek fel az em­be­rek szer­dán éj­szaka Rozs­nyón, ami­kor fel­bo­rult egy autó.

Ha­tal­mas csat­ta­násra éb­red­tek fel az em­be­rek szer­dán éj­szaka Rozs­nyón, ami­kor fel­bo­rult egy autó.

Rossz hír az érettségizőknek: ezt kellene megtanulni a jó jegyért

Rossz hír az érettségizőknek: ezt kellene megtanulni a jó jegyért

A szak­értő sze­rint a szó­beli érett­ségi erő­sebb stresszt je­lent.

A szak­értő sze­rint a szó­beli érett­ségi erő­sebb stresszt je­lent.

Botrány az érettségin, ezt lehet eddig tudni a kiszivárgott tételekről

Botrány az érettségin, ezt lehet eddig tudni a kiszivárgott tételekről

Már kedd este fel­ke­rül­het­tek a szer­dai té­te­lek az in­ter­netre, több diák is előre tud­hatta, mi­lyen fel­adat­sort kap majd.

Már kedd este fel­ke­rül­het­tek a szer­dai té­te­lek az in­ter­netre.

A magyarérettségi második részében ilyen feladatokból lehet választani

A magyarérettségi második részében ilyen feladatokból lehet választani

Ki­szi­vár­gott az idei kö­zép­szintű ma­gyar írás­beli má­so­dik fel­adat­sora is.

Ki­szi­vár­gott az idei kö­zép­szintű ma­gyar írás­beli má­so­dik fel­adat­sora is. 150 per­cük van a di­á­kok­nak.

Tanulatlansága miatt bántják Tóth Andit!

Tanulatlansága miatt bántják Tóth Andit!

Az éne­kesnő már 19 éves, de még min­dig nem érett­sé­gi­zett le.

Az éne­kesnő már 19 éves, de még min­dig nem érett­sé­gi­zett le. Most ra­jon­gói pró­bál­ják meg­győzni arról, hogy tegye le a vizs­gáit.

Letaglózta a hír az oszályt: az érettségi ünneplésekor hunyt el a fiú

Letaglózta a hír az oszályt: az érettségi ünneplésekor hunyt el a fiú

A fiú a ba­rá­ta­i­val a si­ke­res vizs­gát ün­ne­pelte, ami­kor tra­gé­dia tör­tént.

Kiszivárgott a magyarérettségi első része, erről szól a szövegértés

Kiszivárgott a magyarérettségi első része, erről szól a szövegértés

Reg­gel 8-kor el­kez­dő­dött a ma­gyar­érett­ségi a hazai is­ko­lák­ban.

Reg­gel 8-kor el­kez­dő­dött a ma­gyar­érett­ségi a hazai is­ko­lák­ban. A csak­nem 4 órá­nyi idő alatt meg­old­ható fel­adat­sor első ré­szé­ben egy szö­ve­get kell ér­tel­mez­niük a di­á­kok­nak és azzal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket kell meg­vá­la­szol­niuk.

7 könnyű kérdés történelemből: Te átmennél a mai érettségin?

7 könnyű kérdés történelemből: Te átmennél a mai érettségin?

Ha már réges-rég le­tud­tad a vizs­gát, tesz­teld a tu­dá­so­dat!

Ma van a tör­té­ne­lem­érett­ségi, a di­á­kok ezek­nél jóval ne­he­zebb kér­dé­se­ket kell meg­vá­la­szol­ja­nak.

Kemény feladatokat kaptak a diákok a magyarérettségin

Kemény feladatokat kaptak a diákok a magyarérettségin

Raj­tad ki­fog­ná­nak ezek a fel­ad­tok?

A di­á­kok­nak az első rész­ben egy szö­veg­ér­tési fel­adat­sort és egy rövid szö­veg­al­ko­tási fel­ada­tot kel­lett meg­ol­da­niuk, pon­to­san 90 perc alatt.

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Patai Anna szíve már három éve fog­lalt, most az is ki­de­rült, kibe sze­rel­mes a fi­a­tal éne­kesnő.

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

A héten or­szág­szerte meg­kez­dőd­tek az írás­beli érett­sé­gik.

A héten or­szág­szerte meg­kez­dőd­tek az írás­beli érett­sé­gik. Né­hány hazai hí­res­ség nem tudja, mivel jár le­tenni eze­ket a vizs­gá­kat.

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Botrány a magyar iskolában, pénzért árulták az érettségit a diákoknak

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni.

Egy ala­pít­vá­nyi is­ko­lá­ban le­he­tett pén­zért vég­zett­ség­hez jutni, a fenn­tar­tók ugyanis csak a ta­nu­lók után járó tá­mo­ga­tásra utaz­tak.

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele.

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele.

Fokozódik a magyar érettségibotrány: fájdalmas dolgok derültek ki

Fokozódik a magyar érettségibotrány: fájdalmas dolgok derültek ki

A kor­mány­hi­va­tal lé­pé­se­ket tett a fel­há­bo­rító érett­sé­gi­ről el­hí­re­sült is­kola ellen.

Ilyen lesz a tanév: mutatjuk a legfontosabb dátumokat

Ilyen lesz a tanév: mutatjuk a legfontosabb dátumokat

Bár még csak most kez­dő­dött el az is­kola, a di­á­kok máris az őszi szü­ne­tet vár­ják. Mu­tat­juk a tanév leg­fon­to­sabb dá­tu­mait!

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem fel­tét­len szük­sé­ges az érett­ségi ahhoz, hogy híres és si­ke­res le­gyen az ember.

Ezeket a szavakat sokan rosszul írják - az érettségi múlhat rajta!

Ezeket a szavakat sokan rosszul írják - az érettségi múlhat rajta!

Sok pon­tot lehet velük ve­szí­teni.

Sok pon­tot lehet velük ve­szí­teni, ér­de­mes át­nézni a 2015-ben meg­újult sza­bá­lyo­kat. Mu­ta­tunk egy tesz­tet is.

Nehéz időszakon van túl Radics Gigi!

Nehéz időszakon van túl Radics Gigi!

A na­pok­ban fon­tos kor­sza­kot zár­ha­tott le az éle­té­ben Ra­dics Gigi. Az éne­kesnő le­érett­sé­gi­zett, a si­ke­res vizs­gák miatt pedig rend­kí­vül bol­dog, hi­szen nehéz hó­na­pok áll­nak mö­götte.

A na­pok­ban fon­tos kor­sza­kot zár­ha­tott le az éle­té­ben Ra­dics Gigi. Az éne­kesnő le­érett­sé­gi­zett, a si­ke­res vizs­gák miatt pedig rend­kí­vül bol­dog.

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Kitűnő tanácsokat ad Rubint Rella: Tuti jól jársz, ha megfogadod!

Né­hány jó tipp az érett­sé­gi­zők­nek!

A fi­a­tal fit­nesz­her­cegnő az egye­temi vizs­ga­idő­szakra ké­szülve fel­idézte az érett­ségi em­lé­keit. Így ad né­hány jó tip­pet a most vizs­gá­zók­nak.

Ezt a beugratós magyartételt kapták a most érettségizők

Ezt a beugratós magyartételt kapták a most érettségizők

El­star­tolt az érett­ségi.

Hét­főn a ma­gyar­érett­sé­gi­vel kel­lett meg­bir­kóz­niuk a di­á­kok­nak.

Hoppá: 34 évesen kezdi el az érettségit Caramel!

Hoppá: 34 évesen kezdi el az érettségit Caramel!

A nép­szerű éne­kes rég­óta ter­vezi, hogy visszaül az is­ko­la­padba, de mind­ed­dig nem volt rá le­he­tő­sége!

A nép­szerű éne­kes rég­óta ter­vezi, hogy visszaül az is­ko­la­padba, de mind­ed­dig nem volt rá le­he­tő­sége!

Óriási hibát vétettek Király Viktor életének fontos mérföldkövénél

Óriási hibát vétettek Király Viktor életének fontos mérföldkövénél

Le­gen­dá­san szo­ros kap­cso­la­tot ápol a csa­lád­já­val, de ha va­laki iker, bi­zony szá­mí­ta­nia kell a kel­le­met­len­sé­gekre.

Az éne­kes le­gen­dá­san szo­ros kap­cso­la­tot ápol a csa­lád­já­val, de ha va­laki iker, bi­zony szá­mí­ta­nia kell a kel­le­met­len­sé­gekre is.

Bemondásra osztogatták az érettségit egy középiskolában

Bemondásra osztogatták az érettségit egy budapesti középiskolában

Sú­lyos jog­sér­tést tárt fel a kor­mány­hi­va­tal a Pa­u­lay Ala­pít­vá­nyi Kö­zép­is­ko­lá­ban.

Mellvillantós ruhában érettségi bankettezett Ariel Winter

Mellvillantós ruhában érettségi bankettezett Ariel Winter

Meg­ün­ne­pelte a kö­zép­is­kola végét.

Va­ló­szí­nű­leg senki nem ün­ne­pelte még olyan me­rész ru­há­ban a kö­zép­is­kola végét, mint a dögös so­ro­zat­sztár.

Analfabéták is érettségizhetnek? Íme az új szabályok!

Analfabéták is érettségizhetnek? Íme az új szabályok!

Nem tudsz he­lye­sen írni? Sebaj. Érett­sé­git még min­dig kap­hatsz... Meg­vál­toz­nak a sza­bá­lyok.

Nem tudsz he­lye­sen írni? Sebaj. Érett­sé­git még min­dig kap­hatsz... Meg­vál­toz­nak a sza­bá­lyok, jö­vőre ezek sze­rint kell már le­ten­niük a vizs­gát azok­nak, akik most vég­zős­ként ülnek be az is­ko­la­padba.

Az elhunyt Attila volt az osztály lelke!

Az elhunyt Attila volt az osztály lelke!

Ko­vács At­tila Alex a Hun­gary's Got Ta­lent bo­hó­kás fel­fe­de­zettje két hete még bol­do­gan vette tu­do­má­sul, hogy ki­vá­lóan si­ke­rült tör­té­ne­lem érett­sé­gije.

Ko­vács At­tila Alex a Hun­gary's Got Ta­lent bo­hó­kás fel­fe­de­zettje két hete még bol­do­gan vette tu­do­má­sul, hogy ki­vá­lóan si­ke­rült tör­té­ne­lem érett­sé­gije.

Húszezret fizetett a matekérettségiért a zalai diák, nyolc hónapot kapott

Húszezret fizetett a matekérettségiért a zalai diák, nyolc hónapot kapott

Nyolc hónap fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tésre ítél­tek egy zalai di­á­kot, édes­anyja pedig 15 ezer fo­rin­tos pénz­bün­te­tést ka­pott.

Megdöbbensz, mennyire kreatívak a diákok, ha puskázásról van szó!

Megdöbbensz, mennyire kreatívak a diákok, ha puskázásról van szó!

Kö­ze­leg az érett­ségi, és az ál­lam­vizs­gák ideje. Íme, a tör­té­ne­lem leg­ke­mé­nyebb pus­ká­zási mód­sze­rei!

Érettségi helyett az Eb-t választotta Nagy Ádám

Érettségi helyett az Eb-t választotta Nagy Ádám

A vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­já­nak maga Bernd Storck írt iga­zo­lást. Ami­kor a szó­beli lesz, ő Cris­ti­ano Ro­nal­dót pró­bálja meg­ál­lí­tani.

A vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­já­nak maga Bernd Storck írt iga­zo­lást. Azért di­csé­rik az is­ko­lá­ban, mert nem kérte, hogy ki­vé­te­lez­ze­nek vele. Ami­kor a töb­biek a bi­zott­ság előtt fog­nak iz­zadni, ő épp Cris­ti­ano Ro­nal­dót pró­bálja meg­ál­lí­tani Lyon­ban.

Továbbra is pörög a hamis érettségibiznisz, tart a nyomozás

Továbbra is pörög a hamis érettségibiznisz, tart a nyomozás

150 eze­rért már kí­nál­nak hamis érett­ségi bi­zo­nyít­ványt.

Negy­ven­eze­rért nem, de 150 eze­rért már kí­nál­nak az ere­de­ti­hez meg­szó­la­lá­sig ha­sonló hamis érett­ségi bi­zo­nyít­ványt. Hamis or­vosi dip­lo­má­val is éve­kig prak­ti­zált egy ál­or­vos, és per­sze nem egé­szen jog­tiszta OKJ-s pa­pí­rok is ve­he­tők.

Lebukóban a bizonyítványgyár: 40 ezer egy érettségi!

Lebukóban a bizonyítványgyár: 40 ezer egy érettségi!

A bi­zo­nyít­vá­nyok meg­szó­la­lá­sig ha­son­lí­ta­nak az ere­de­tire, egy la­i­kus sose venné észre a kü­lönb­sé­get.

A bi­zo­nyít­vá­nyok meg­szó­la­lá­sig ha­son­lí­ta­nak az ere­de­tire, egy la­i­kus sose venné észre a kü­lönb­sé­get.

Gengszter rappel búcsúznak a végzős diákok - Majka segített nekik

Gengszter rappel búcsúznak a végzős diákok - Majka segített nekik

A sze­re­nád már a múlté, vi­deo­klip­pel in­te­nek is­ten­hoz­zá­dot a ta­ná­rok­nak és bú­csúz­nak az is­ko­lá­tól az érett­sé­gi­zők.

Egy 97 éves néni végre leérettségizhetett

Egy 97 éves néni végre leérettségizhetett - videó

Ere­de­ti­leg 1936-ban érett­sé­gi­zett volna, de édes­anyja beteg lett...

A most 97 éves néni, még 1936-ban érett­sé­gi­zett volna, de édes­anyja be­teg­sége miatt meg kel­lett sza­kí­ta­nia a ta­nul­má­nyait.

Sztárok, akik elfelejtettek érettségizni

Sztárok, akik elfelejtettek érettségizni

Lus­ták vol­tak vagy ki­csit hü­lyék? Netán va­gány­ság­ból ke­rül­ték az is­ko­lát? Az okok­ról ők maguk val­la­nak.

Lus­ták vol­tak vagy ki­csit hü­lyék? Netán va­gány­ság­ból ke­rül­ték az is­ko­lát? Az okok­ról ők maguk val­la­nak.

29 éve érettségizett Alföldi Róbert - Rábukkantunk a tablóképére!

29 éve érettségizett Alföldi Róbert Rábukkantunk a tablóképére!

Egy­kori is­ko­lája azóta büsz­kén fi­gyeli a szí­nész min­den lé­pé­sét. Gyak­ran a kö­zös­ségi ol­da­lon is gra­tu­lál­nak Ró­bert si­ke­re­i­hez.

Milliomos sztárok - érettségi nélkül

Milliomos sztárok - érettségi nélkül

7 plusz 1 sztár, akik nem a bi­zo­nyít­ványra gyúr­tak.

Anyu, apu nem örül, ha érett­ségi előtt ott­ha­gyod a sulit, nem vi­gasz, de sok hí­res­ség is járt ha­sonló ci­pő­ben, mégis sokra vit­ték.

10 gif arról, hogyan érzed magad vizsgázáskor

10 gif arról, hogyan érzed magad vizsgázáskor

Akár érett­sé­gi­ről, akár szi­gor­lat­ról van szó, ezen a 10 fá­zi­son biz­to­san át­esel. Jó hír, hogy biz­to­san túl is fogod őket élni.

Akár érett­sé­gi­ről, akár szi­gor­lat­ról van szó, ezen a 10 fá­zi­son biz­to­san át­esel. Jó hír, hogy biz­to­san túl is fogod őket élni.

10 puskázási módszer vakmerőknek

10 puskázási módszer vakmerőknek

Az érett­ségi és a vizs­gák so­kak­nak okoz­nak ál­mat­lan éj­sza­ká­kat. De van­nak, akik in­kább a pus­ká­zásra es­küsz­nek.

Az érett­ségi és a vizs­gák so­kak­nak okoz­nak ál­mat­lan éj­sza­ká­kat. De van­nak, akik in­kább a pus­ká­zásra es­küsz­nek.

Jól akarsz érettségizni? Pödörd a füled!

JÓL AKARSZ ÉRETTSÉGIZNI? PÖDÖRD A FÜLED!

Úgy érzed, da­ra­bokra hul­lasz a vizs­ga­bi­zott­ság előtt? Ne pá­ni­kolj, se­gí­tünk! Mu­ta­tunk egy trük­köt, pró­báld ki és 2 perc alatt össze­sze­dett le­szel!

Úgy érzed, da­ra­bokra hul­lasz a vizs­ga­bi­zott­ság előtt? Ne pá­ni­kolj, se­gí­tünk! Mu­ta­tunk egy trük­köt, pró­báld ki és 2 perc alatt össze­sze­dett le­szel!

Érettségi példa lett Kiszel Tünde bugyija

Érettségi példa lett Kiszel Tünde bugyija

Bi­zarr pél­dá­val ta­lál­koz­hat­tak azok az érett­ségi előtt álló di­á­kok, akik ma­te­ma­ti­ká­ból akar­tak oko­sodni. Függ­vény és lo­ga­rit­mus he­lyett ugyanis Ki­szel Tünci bu­gyi­jai okoz­ták a fej­tö­rést nekik és per­sze a nap­tár dí­vá­nak...

Bi­zarr pél­dá­val ta­lál­koz­hat­tak azok az érett­ségi előtt álló di­á­kok, akik ma­te­ma­ti­ká­ból akar­tak oko­sodni. Függ­vény és lo­ga­rit­mus he­lyett ugyanis Ki­szel Tünci bu­gyi­jai okoz­ták a fej­tö­rést nekik és per­sze a nap­tár dí­vá­nak...