CÍMKE: 'erdély'

Minitornádó söpört végig Székelyföldön

Minitornádó söpört végig Székelyföldön

Ebben az évben szo­kat­la­nul sok tor­ná­dót ész­lel­tek.

Ebben az évben szo­kat­la­nul sok tor­nádó je­lent meg Ro­má­ni­á­ban.

Ezért kellett sokakat ellátniuk az orvosoknak Csíksomlyón

Ezért kellett sokakat ellátniuk az orvosoknak Csíksomlyón

Ren­ge­te­gen vet­tek részt a Csík­som­lyón ren­de­zett pá­pa­lá­to­ga­tá­son.

Ren­ge­te­gen vet­tek részt a Csík­som­lyón ren­de­zett pá­pa­lá­to­ga­tá­son.

Véget ért Ferenc pápa szentmiséje, rengetegen állnak sorba a pódiumnál

Véget ért Ferenc pápa szentmiséje, rengetegen állnak sorba a pódiumnál

Fe­renc pápa szent­mi­séje véget ért Csík­som­lyón.

Fe­renc pápa szent­mi­séje véget ért Csík­som­lyón, ám még most is ren­ge­te­gen áll­nak sorba a pó­di­um­nál.

Életre szóló élmény Ferenc pápa szentmiséje

Életre szóló élmény Ferenc pápa szentmiséje

A ka­to­li­kus egy­házfő óri­ási tömeg előtt be­szélt szom­bat dél­előtt Csík­som­lyón. A nagy ta­lál­ko­zásra hívők, za­rán­do­kok ezrei vol­tak kí­ván­csiak.

Elkezdődött Ferenc pápa ünnepi miséje Csíksomlyón

Elkezdődött Ferenc pápa ünnepi miséje Csíksomlyón

Óri­ási tömeg hall­gatja a ka­to­li­kus egy­házfő be­szé­dét. Sze­ren­csére az eső is el­állt.

Óri­ási tömeg hall­gatja a ka­to­li­kus egy­házfő be­szé­dét. Sze­ren­csére az eső is el­állt.

Megérkezett Ferenc pápa Erdélybe, több ezer magyar szállt buszra miatta

Megérkezett Ferenc pápa Erdélybe, több ezer magyar szállt buszra miatta

Ren­ge­te­gen van­nak úton, so­ra­koz­nak a bu­szok a ma­gyar ha­tár­nál. A pápa az Ali­ta­lia gé­pé­vel ér­ke­zett a bu­ka­resti re­pü­lő­térre.

Orbán Viktor: Erős hangja legyen a magyarságnak Brüsszelben -videó

Orbán Viktor: Erős hangja legyen a magyarságnak Brüsszelben -videó

A mi­nisz­ter­el­nök az RMDSZ ve­ze­tő­i­vel foly­ta­tott tár­gya­lá­sai után vi­deót tett ki a kö­zös­ségi ol­da­lára.

300 kilométert gyalogolnak, hogy megnézzék a pápát Csíksomlyón

300 kilométert gyalogolnak, hogy megnézzék a pápát Csíksomlyón

Leáll egész Er­dély egy napra: 170 ezer ma­gyar előtt mi­sé­zik a pápa.

Leáll egész Er­dély és Szé­kely­föld egy napra: 170 ezer ma­gyar előtt mi­sé­zik szom­bat dél­előtt 10.30-tól Fe­renc pápa a csík­som­lyói nye­reg­ben. A pápát egy külön erre a napra fa­ra­gott óriás szé­kely­kapu is várja.

Orbán Viktor családlátogatáson, Válaszúton

Orbán Viktor családlátogatáson, Válaszúton

Er­dé­lyi kör­út­ján a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lyes kap­cso­la­to­kat is ki­ala­kít ma­gyar csa­lá­dok­kal.

Er­dé­lyi kör­út­ján a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lyes kap­cso­la­to­kat is ki­ala­kít ki­sebb­ség­ben élő ma­gyar csa­lá­dok­kal.

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe - kezdődik a programja

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe - kezdődik a miniszterelnök programja

Az RMDSZ meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra ér­ke­zett Orbán Vik­tor kor­mányfő.

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az RMDSZ meg­hí­vá­sá­nak tesz ele­get.

A Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra megy Orbán Vik­tor kor­mányfő, a Fi­desz el­nöke.

Orbán Viktor: Nagy idők és nagy lehetőségek kapujában állunk

Orbán Viktor: Nagy idők és nagy lehetőségek kapujában állunk

Min­den eu­ró­pai or­szág el­ső­számú kér­dése az EP-vá­lasz­tá­son.

Min­den eu­ró­pai or­szág el­ső­számú kér­dése az EP-vá­lasz­tá­son a mig­rá­ció ügye, és a jövő egyik leg­na­gyobb kér­dése, hogy a be­ván­dor­lás ügyé­ben si­ke­rül-e kö­ze­lí­teni a szét­tartó vé­le­mé­nye­ket, hely­re­áll-e az eu­ró­pai egy­ség.

Döbbenet, hogyan döntött a magyar rákkutató

Döbbenet, hogyan döntött a magyar rákkutató

Nagy jövő várt rá, siker, kar­rier, pénz - és nagy­vá­rosi, ro­hanó élet. Nagy Zol­tán rák­ku­tató azon­ban le­mon­dott mind­er­ről.

Nagy jövő várt rá, siker, kar­rier, pénz - és nagy­vá­rosi, ro­hanó élet. Nagy Zol­tán rák­ku­tató azon­ban le­mon­dott mind­er­ről.

Elképesztő jelenségről készült videót rögzítettek Erdélyben

Elképesztő jelenségről készült videót rögzítettek Erdélyben

A ta­va­szi han­gu­lat hamar el­szállt az er­dé­lyi he­gyek­ben. A hő­mér­sék­let több he­lyen is 5 fok alá süllyedt.

A ta­va­szi han­gu­lat hamar el­szállt az er­dé­lyi he­gyek­ben. A hő­mér­sék­let több he­lyen is 5 fok alá süllyedt.

Elképesztő fotó: összeszedették a fiatalokkal a szemetüket Aradon

Elképesztő fotó: összeszedették a fiatalokkal a szemetüket a magyar városban

Zse­ni­á­lis módon lec­kéz­tet­ték meg a sze­me­telő fi­a­ta­lo­kat az egyik ma­gyar vá­ros­ban.

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben.

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben Mága Zol­tán.

Szörnyű kettős tragédia Zilahon: kirepültek az autóból a magyar utasok

Szörnyű kettős tragédia Zilahon: kirepültek az autóból a magyar utasok

A bal­eset­ben egy idős ma­gyar há­zas­pár vesz­tette éle­tét, ami­kor Da­ci­á­juk egy Mer­ce­des­szel üt­kö­zött.

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Betett az időjárás a szomszédban, hosszabb lett a diákok hétvégéje

Több er­dé­lyi is­ko­lá­ban szü­ne­tel a ta­ní­tás csü­tör­tö­kön és pén­te­ken az idő­já­rás miatt. A szak­tárca szer­dán dön­tött így.

Nagy a riadalom, medvét láttak a forgalmas utcán Sepsiszentgyörgyön

Nagy a riadalom, medvét láttak a forgalmas utcán Sepsiszentgyörgyön

Ré­misztő üze­netre éb­red­tek a sep­si­szent­györ­gyi la­ko­sok.

Ré­misztő üze­netre éb­red­tek a sep­si­szent­györ­gyiek. Ri­asztó SMS ér­ke­zett kora reg­gel a mo­bil­te­le­fo­nokra.

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

El­já­rást in­dult el­lene.

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt. A ma­ros­szent­györ­gyi férfi egy rend­őr­au­tót is fel­gyúj­tott.

BEK-győztes sztáredző lett Orbán Viktor tanácsadója

BEK-győztes sztáredző lett Orbán Viktor tanácsadója

Jenei rég­óta is­meri a kor­mány­főt.

Ma­gyar csa­pás a ro­má­nok­nak a lab­da­rú­gás­ban? Jenei Imre rég­óta is­meri a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves és a 4 éves gye­rek éle­tét.

Már nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves, il­letve a 4 éves gyer­mek éle­tét.

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

A forgalmas utcán videóztak le egy zombidrogost

Egyre töb­ben fo­gyasz­ta­nak zom­bid­ro­got, ilyen­kor ször­nyű, hor­rorfil­mek­ben ta­pasz­tal­ható je­le­ne­te­ket lát­ha­tunk.

Egyre töb­ben fo­gyasz­ta­nak zom­bid­ro­got, ilyen­kor ször­nyű, hor­rorfil­mek­ben ta­pasz­tal­ható je­le­ne­te­ket lát­ha­tunk.

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

A részeges Juncker megint Magyarországot gyalázta

Ki­je­len­tette, hogy Er­dély el­csa­to­lá­sát egész Eu­ró­pá­nak együtt kel­lene ün­ne­pel­nie Tri­a­non 100 éves év­for­du­ló­ján.

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik.

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik meg min­den ok­tó­ber­ben a le­gen­dás fe­ke­te­tói vá­sárt Kö­rös­fe­ke­te­tón.

Szörnyű tragédia történt hajnalban: a magyar sofőrnek esélye sem volt

Szörnyű tragédia történt hajnalban: a magyar sofőrnek esélye sem volt

A ma­gyar ka­mi­o­nos el­alud­ha­tott a volán mö­gött.

A ma­gyar ka­mi­o­nos el­alud­ha­tott a volán mö­gött, ezért tért le az útról Er­dély­ben.

Robbanás történt az iskolában, két személy megsérült

Robbanás történt az iskolában, két személy megsérült

Az in­téz­mény­ből het­ven di­á­kot és hét ta­nárt eva­ku­ál­tak.

Az in­téz­mény­ből het­ven di­á­kot és hét ta­nárt eva­ku­ál­tak.

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Jobb ve­lünk a világ! néven közös jó­té­kony­sági kon­cer­tet ren­dez szep­tem­ber 13-án a Böjte Csaba fe­ren­ces rendi szer­ze­tes által ala­pí­tott, árva gyer­me­ke­ket gon­dozó dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány és a fo­gya­té­kos em­be­re­ket tá­mo­gató Nem Adom Fel Ala­pít­vány. Az ese­mény kap­csán Böjte Csaba atyá­val be­szél­get­tünk.

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Életveszélyben volt Dér Heni, de nem bánta

Er­dé­lyi ma­ci­ka­land...

Bár a tó­par­ton élő állat alap­ve­tően ba­rát­sá­gos, bár­mi­kor gon­dol­ha­tott volna egyet, és meg­tá­mad­hatta volna őket.

Felfoghatatlan kegyetlenség: ezt művelte a szilágyi nő a rábízott gyerekekkel

Felfoghatatlan kegyetlenség: ezt művelte a szilágyi nő a rábízott gyerekekkel

A nőre bíz­ták beteg test­vére gye­re­keit.

A nőre bíz­ták beteg test­vére gye­re­keit, de ő bor­zal­mas dol­go­kat mű­velt a ki­csik­kel.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Csősz Bogiról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Csősz Bogiról

A gyö­nyörű szí­nésznő évek óta Tö­rök­or­szág­ban él nagy bol­dog­ság­ban fér­jé­vel.

A gyö­nyörű szí­nésznő évek óta Tö­rök­or­szág­ban él nagy bol­dog­ság­ban fér­jé­vel. Ti­zen­hat éve­sen sze­re­pet ka­pott az Apám be­ájulna című ma­gyar film­ben, ami­vel egy csa­pásra híres lett. Aztán szép­ség­ver­se­nyen in­dult, és több férfi ma­ga­zin cím­lap­ján is sze­re­pelt.

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Akasztást ígér a székely zászlót kitűzőknek a román miniszterelnök

Meg­bo­csát­ha­tat­lan a román mi­nisz­ter­el­nök nyi­lat­ko­zata.

Mihai Tu­dose akasz­tás­sal fe­nye­gette meg azo­kat az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat, akik szé­kely zász­lót tűz­nek ki.

Váratlan gólyahír: Elérzékenyült Zséda!

Váratlan gólyahír: Elérzékenyült Zséda!

Zsé­de­nyi Ad­ri­enn nép­sze­rű­sége ha­tár­ta­lan...

Zsé­de­nyi Ad­ri­enn nép­sze­rű­sége ha­tár­ta­lan, a cso­dás hangú éne­kesnő az első hazai mű­vész, aki­nek mű­vész­ne­vét hi­va­ta­lo­san is lehet ke­reszt­név­ként hasz­nálni, egy­előre Er­dély­ben.

Barátai találták meg a túrázó holttestét

Barátai találták meg a túrázó összezúzott holttestét

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel.

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel, ki­rán­dulni in­dul­tak a he­gyekbe - egyi­kük már sosem tér­het haza a csa­lád­já­hoz.

Ki ne dobd a kiürült sörös dobozt, eszméletlen, mire használhatod!

Ki ne dobd a kiürült sörös dobozt, eszméletlen, mire használhatod!

Ami­kor a férfi az utolsó csep­pet is ki­itta a sörös do­boz­ból, akkor jön el a nők ideje!

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek.

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán fél­kész és élet­ve­szé­lyes sztrá­dá­kat hagy­nak maguk után.

Maga alá temette a föld az embereket, nem mindenki élte túl

Maga alá temette a föld az embereket, nem mindenki élte túl

Egy em­ber­nek már csak a holt­tes­tét tud­ták a fel­színre hozni a men­tő­csa­pa­tok. Be­om­lott egy bánya Er­dély­ben.

Egy em­ber­nek már csak a holt­tes­tét tud­ták a fel­színre hozni a men­tők. Be­om­lott egy er­dé­lyi bánya.

Az erdélyi magyarokért is kész az ország felelősséget vállalni

Az erdélyi magyarokért is kész az ország felelősséget vállalni

Erre hívta fel a fi­gyel­met Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Szász­fe­nes re­for­má­tus temp­lo­má­nak va­sár­napi ava­tó­ün­nep­sé­gén.

Ez lesz a büntetése a kutyának, ami megölt egy négyévest

Ez lesz a büntetése a kutyának, ami megölt egy négyévest

A kisfiú tor­ká­nak ug­rott neki.

Egy négy­éves kisfiú tor­ká­nak ug­rott neki egy staffords­hire ter­rier kutya Er­dély­ben.

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen. Vége a fé­le­lem­nek.

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen, mert nem tör­tént tör­vény­sér­tés.

Ha meglát a medve, maradj ledermedve!

Ha meglát a medve, maradj ledermedve!

Er­dé­lyi tú­rára in­dulsz? Jó, ha tudod, ott sze­zonja van a tá­ma­dá­sok­nak...

Er­dé­lyi tú­rára in­dulsz? Jó, ha tudod, ott most sze­zonja van a med­ve­tá­ma­dá­sok­nak. Ha meg­lá­tod az ál­la­tot, netán a bo­csait, ne me­ne­külj, de pró­bálj las­san el­szi­vá­rogni...

A brit trónörökös, Károly herceg mától magyarul köszön új birtokán!

A brit trónörökös, Károly herceg mától magyarul köszön új birtokán!

Ká­roly her­ceg a szé­kely­földi Za­lán­pa­ta­kon csak Char­lie, aki még a med­vé­től sem fél.

Nyomorúságban élnek Erdélyben Károly herceg miatt

Nyomorúságban élnek Erdélyben Károly herceg miatt

Meg­gá­tolja a fej­lő­dést.

Nem en­gedi fej­lődni azt a falut Ká­roly her­ceg, ahol a bir­toka van, mert azzal sze­rinte el­ron­ta­nák a hely han­gu­la­tát.