CÍMKE: 'ep-választás'

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

A Fi­desz to­rony­ma­gas győ­zel­mét jó­solja a leg­fris­sebb uniós man­dá­tum­becs­lés.

Nem mindennapi fotók és videó Orbán Viktor szabadkai programjairól

Nem mindennapi fotók és videó Orbán Viktor szabadkai programjairól

Szim­bo­li­kus, hogy az első EP-vá­lasz­tási kam­pány­gyű­lé­sét Sza­bad­kán tar­totta.

Az anya­or­szág se­gít­sé­gé­vel a Vaj­da­ság is képes lesz az el­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Kocsis Máté: tegyék ingyenessé a zuglói parkolást a helyzet rendezéséig!

Kocsis Máté: tegyék ingyenessé a zuglói parkolást a helyzet rendezéséig!

Amíg egy "új, al­kal­mas pol­gár­mes­ter" nem ren­dezi a hely­ze­tet a ke­rü­let­ben.

Amíg egy "új, al­kal­mas pol­gár­mes­ter" nem ren­dezi a hely­ze­tet a ke­rü­let­ben.

Ütik egymást az elvtársak, a szocialisták Gyurcsányékat szidják

Ütik egymást az elvtársak, a szocialisták Gyurcsányékat szidják

Öl­döklő küz­de­lem zaj­lik a felek kö­zött az el­ső­sé­gért.

Öl­döklő küz­de­lem zaj­lik a felek kö­zött az el­ső­sé­gért.

Orbán Viktor hétpontos programja hatalmas siker a választók körében

Orbán Viktor hétpontos programja hatalmas siker a választók körében

A Fi­desz-KDNP adta le a pár­tok közül el­ső­ként az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son való in­du­lás­hoz szük­sé­ges számú aján­lást.

Orbán Viktort tömeg várta Pesterzsébeten - videó

Orbán Viktort tömeg várta Pesterzsébeten - videó

Na­gyon fon­tos, hogy meg­nyer­jük az eu­ró­pai vá­lasz­tást, meg az ön­kor­mány­za­tit is.

Na­gyon fon­tos, hogy meg­nyer­jük az eu­ró­pai vá­lasz­tást, meg az ön­kor­mány­za­tit is.

Seregszemle, zászlóbontás: Orbán Viktor kampánynyitó videója

Seregszemle, zászlóbontás: Orbán Viktor kampánynyitó videója

A mi­nisz­ter­el­nök hét pont­ban fog­lalja össze, me­lyek a leg­fon­to­sabb te­en­dők az EP-vá­lasz­tá­sok után.

Megkezdődik a Fidesz európai parlamenti kampánya, beszédet mond Orbán Viktor

Orbán Viktor beszédével megkezdődik a Fidesz európai parlamenti kampánya

A Par­la­menti sza­lon című ren­dez­vé­nyen be­szé­det mond Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

Ál­lan­dó­sulni fog a ve­szély, ha az EP-vá­lasz­tás után to­vábbra is a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal aka­rata ér­vé­nye­sül az unió ve­ze­té­sé­ben.

Ál­lan­dó­sulni fog a mig­rá­ció okozta ve­szély, ha az EP-vá­lasz­tás után to­vábbra is a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal aka­rata ér­vé­nye­sül az unió ve­ze­té­sé­ben - mondta Rogán Antal a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Tovább nőtt a Fidesz támogatottsága a néppárti vitának is köszönhetően

Tovább nőtt a Fidesz támogatottsága a néppárti vitának is köszönhetően

Egy most va­sár­nap ese­dé­kes vá­lasz­tá­son 56 szá­za­lé­kot sze­rezne.

Az Eu­ró­pai Nép­párt egyes párt­ja­i­val foly­ta­tott vita nem ár­tott, hanem hasz­nált a kor­mány­pár­tok­nak.

Kiderült, meddig marad a Fidesz az Európai Néppártban

Kiderült, meddig marad a Fidesz az Európai Néppártban

Amíg nem áll át tel­jes egé­szé­ben...

A Fi­desz­nek addig éri meg az Eu­ró­pai Nép­párt­ban ma­radni, amíg az nem áll át tel­jes egé­szé­ben a be­ván­dor­lás­pár­tiak ol­da­lára - mondta a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter a Kos­suth rádió Va­sár­napi újság című mű­so­rá­ban.

Brüsszel hiába tagad. Válaszolt a kormány az Európai Bizottságnak

Brüsszel hiába tagad. Válaszolt a kormány az Európai Bizottságnak

Ebben rész­le­te­sen be­mu­tatja azo­kat a ter­ve­ket és dön­té­se­ket, ame­lyek fo­koz­nák a be­ván­dor­lást Eu­ró­pába.

Orbán Viktor: A brüsszeli bürokraták buborékban élnek

Orbán Viktor: A brüsszeli bürokraták buborékban élnek

A brüsszeli bü­rok­rata elit el­vesz­tette a kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

A brüsszeli bü­rok­rata elit el­vesz­tette a kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth Rádió Va­sár­napi Újság című mű­so­rá­ban.

Orbán Viktor: A Fidesz elleni támadás célja az Európai Néppárt gyengítése

Orbán Viktor: A Fidesz elleni támadás célja az Európai Néppárt gyengítése

A bal­ol­dal­ról in­duló tá­ma­dás va­lódi célja az Eu­ró­pai Nép­párt gyen­gí­tése.

A bal­ol­dal­ról indul a Fi­desz el­leni tá­ma­dás, a va­lódi cél pedig az Eu­ró­pai Nép­párt (EPP) gyen­gí­tése - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, a Fi­desz el­nöke a mig­rá­ci­ó­val fog­lal­kozó kor­mány­zati kam­pánnyal szem­beni bí­rá­la­tok­ról.

Tarolhat a Fidesz az EP-választáson, bajban az ellenzék

Tarolhat a Fidesz az EP-választáson, bajban az ellenzék

A vá­lasz­tási rész­vé­te­lü­ket biz­tosra ígé­rők 54 szá­za­léka a Fi­desz-KDNP párt­szö­vet­ségre sza­vazna.

A vá­lasz­tási rész­vé­te­lü­ket biz­tosra ígé­rők 54 szá­za­léka a Fi­desz-KDNP párt­szö­vet­ségre sza­vazna.

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más.

Dob­rev Klára ve­zeti a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK) eu­ró­pai par­la­menti lis­tá­ját. Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más, hogy vál­lalja el.

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP) vá­lasz­tás tétje a be­ván­dor­lás, az em­be­rek­nek pedig joguk van tudni, mire ké­szül Brüs­szel.

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

Szanyi: "Szűz Mária és Jézus Krisztus bocsánatát kérje a Jobbik"

A MSZP po­li­ti­kusa ko­ráb­ban ná­ci­nak, fa­sisz­tá­nak ne­vezte a Job­bi­kot.

Az ellenzék gyakorlatilag aláírt Soros Györgynek

Az ellenzék gyakorlatilag aláírt Soros Györgynek

Eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás­nak ek­kora tétje még nem volt, mint idén.

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

A be­ván­dor­lás­párti erők fo­kozni fog­ják Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sa­i­kat 2019-ben.

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes erők harca lesz az EP vá­lasz­tási kam­pány.