CÍMKE: 'engedély'

Az újévtől engedélyezik a bors spray használatát!

Az újévtől engedélyezik a bors spray használatát!

A ti­la­lom meg­szün­te­té­sét azzal in­do­kol­ták, hogy nö­velni sze­ret­nék a pol­gá­rok biz­ton­sá­gát.

A Dán Igaz­ság­ügyi Mi­nisz­té­rium a ti­la­lom meg­szün­te­té­sét azzal in­do­kolta, hogy nö­velni sze­retné a pol­gá­rok biz­ton­sá­gát.

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih.

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih.

Döbbenet! Fegyverarzenált tartott a lakásán

Döbbenet! Fegyverarzenált tartott a lakásán

En­ge­dély nél­kül tar­totta a fegy­ve­re­ket.

En­ge­dély nél­kül tar­totta a fegy­ve­re­ket.

Ennek az új kártyának nagyon fog örülni a magyar horgászok népes tábora

Ennek nagyon fognak örülni a magyar horgászok

Szep­tem­ber 1-jétől lehet igé­nyelni a plasz­tik alapú Ma­gyar Horg­ász­kár­tyát. Az új do­ku­men­tum jövő évtől váltja ki a je­len­legi, pa­pír­alapú iga­zol­ványt.

"Nem vagyok felelős" - mondja a város teliszemetelője

"Nem vagyok felelős" - mondja a város teliszemetelője

Min­den­kit fel­há­bo­rí­tott, hogy szom­bat este el­ké­pesztő sze­mét és mo­csok ön­tötte el a Sza­bad­ság hidat.

Min­den­kit fel­há­bo­rí­tott, hogy szom­bat este el­ké­pesztő sze­mét és mo­csok ön­tötte el Bu­da­pest egyik ne­ve­ze­tes­sé­gét, a Sza­bad­ság hidat, mi­u­tán egy Fa­ce­boo­kon szer­ve­zett prog­ram, az Egy üveg bor­ral a Sza­bad­ság hídon szer­ve­zője, Mándi Fe­renc több ezer em­bert cső­dí­tett oda.

Megdöbbentek az osztrák rendőrök a magyar diákbusz miatt

Megdöbbentek az osztrák rendőrök a magyar diákbusz miatt

A kor­mány­műje és a fékje is hibás volt annak a busz­nak, ami­vel egy zug­lói is­kola nyol­ca­di­ko­sai Lon­donba in­dul­tak.

Éjfélkor lövöldözik a faluban a vadász, rettegnek a lakók

Éjfélkor lövöldözik a faluban a magyar vadász, rettegnek a lakók

Éj­je­lente fegy­ver­dör­re­né­sek ri­aszt­ják fel a Duna-ka­nyar­ban fekvő köz­ség, Dömös la­kóit.

Éj­je­lente fegy­ver­dör­re­né­sek ri­aszt­ják fel a Duna-ka­nyar­ban fekvő köz­ség, Dömös la­kóit. A lö­vé­sek va­dász­pus­ká­ból szár­maz­nak. Ki­de­rült: egy va­dász lö­völ­dö­zik. A férfi egy helyi asszonyra is rá­fogta a fegy­vert. Hív­ták is a rend­őr­sé­get.

Van, ahol megtűrik, van, ahol börtön jár érte. Európai Uber-körkép!

Van, ahol megtűrik, van, ahol börtön jár érte. Európai Uber-körkép!

Egy­sé­ges sza­bá­lyo­zás­ról ál­modni sem mer­tünk... De hogy ennyire ka­o­ti­kus le­gyen az össz­kép?!

Alekosz felfegyverkezett: Mire készül?

Alekosz felfegyverkezett: Mire készül?

Az egy­kor jobb na­po­kat lá­tott celeb gon­dolt egyet, és be­szer­zett egy lő­fegy­vert. Hogy mit akar vele, azt nem lehet tudni...

Az egy­kor jobb na­po­kat lá­tott celeb gon­dolt egyet, és be­szer­zett egy lő­fegy­vert. Hogy mit akar vele, azt nem lehet tudni, de re­mél­jük, sosem hasz­nálja majd!

Hosszú Katinka ezért úszhat Amerikában

Kiderítettük: Hosszú Katinka ezért úszhat Amerikában

Az úszó­szö­vet­ség is nyer­het Ka­tinka sze­rep­lé­sé­vel.

Az úszó­szö­vet­ség is nyer­het Ka­tinka sze­rep­lé­sé­vel. Noha a spor­to­lónő nem hívta fel a ka­pi­tányt, ver­se­nyez­het. A gá­lára nem is kel­lett volna en­ge­dély.