CÍMKE: 'énekesnő'

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója.

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait.

FRISS HÍREK

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője.

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője. Tol­vai Reni na­gyon meg­sér­tő­dött.

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Tol­vai Reni egyre me­ré­szebb. Ko­ráb­ban sze­ré­nyebb­nek tűnt az éne­kesnő.

Tol­vai Reni egyre me­ré­szebb. Ko­ráb­ban sze­ré­nyebb­nek tűnt.

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Az 58 éves pop­díva kül­se­jére egész egy­sze­rűen nincs ma­gya­rá­zat! Vajon mi jár­ha­tott a fe­jé­ben?

Az 58 éves pop­díva kül­se­jére egész egy­sze­rűen nincs ma­gya­rá­zat!

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

Bár­csak több­ször lenne ilyen...

A gyö­nyörű éne­kesnő egy Ins­tag­ram-fo­tó­hoz mel­lé­kelt őszinte val­lo­mást.

Miből lesz a cserebogár: így nézett ki gyerekként a magyar énekesnő!

Miből lesz a cserebogár: így nézett ki gyerekként a magyar énekesnő!

A hí­res­ség egy régi fotót osz­tott meg ma­gá­ról.

A hí­res­ség egy régi fotót osz­tott meg ma­gá­ról, amin két­éve­sen pózol a ka­mera előtt.

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Óri­ási bajba ke­rült.

Fi­gyel­met­len­ség vagy szán­dé­kos fél­re­ve­ze­tés? Bár­me­lyik áll­jon is a kel­le­met­len hely­zet mö­gött, óri­ási baj­ban van most a latin díva.

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Kozma Orsi már nyu­god­tan bújik bele bár­me­lyik sztár bő­rébe. Nem okoz gon­dot neki a rap sem, úgy pörög a nyelve.

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

A rák egyik ag­resszív faj­tája miatt csak né­hány hó­na­pot él­he­tett a di­ag­nó­zis után.

A rák egyik ag­resszív faj­tája miatt csak né­hány hó­na­pot él­he­tett a di­ag­nó­zis után.

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Da­i­ane No­vais leg­újabb képei közül kettő is ki­emel­ke­dik. Mind­két eset­ben be­te­kin­tést enged a lábai közé.

Da­i­ane No­vais leg­újabb képei közül kettő is ki­emel­ke­dik. Mind­két eset­ben be­te­kin­tést enged a lábai közé.

Megrázó részletek Muri Enikő eltűnt nagymamájának haláláról

Megrázó részletek Muri Enikő eltűnt nagymamájának haláláról

A ja­nuár 3-án el­tűnt Ju­lika néni ha­lál­hí­rét csü­tör­tö­kön je­len­tet­ték be.

A ja­nuár 3-án el­tűnt, 70 éves Ju­lika néni ha­lál­hí­rét csü­tör­tö­kön je­len­tet­ték be. A Ri­post meg­tudta, kik és hol ta­lál­tak rá...

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Ezzel a megható videóval búcsúzott a gyászoló Christina Aguilera

Ezzel a megható videóval búcsúzott a gyászoló Christina Aguilera

Ko­moly vesz­te­ség érte a vi­lág­hírű éne­kes­nőt.

Ko­moly vesz­te­ség érte a vi­lág­hírű éne­kes­nőt.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák a szeretett énekesnőt

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák a szeretett énekesnőt

De­cem­ber óta kór­ház­ban ke­zel­ték.

De­cem­ber óta kór­ház­ban ke­zel­ték, és már nem tu­dott ki­gyó­gyulni egy fer­tő­zés­ből.

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Tóth Vera egy év alatt el­érte cél­ját.

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

Vasúti kereszteződésben érte autóbaleset a magyar énekesnőt!

Vasúti kereszteződésben érte autóbaleset a magyar énekesnőt!

Az őt szál­lító ko­csi­ban el­szállt a fék, ezért el­ke­rül­he­tet­lenné vált a ka­ram­bol. Az elő­adó ko­ráb­ban még sosem üt­kö­zött.

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát.

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát.

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami igen nagy bá­tor­ságra vall, ám ezt már meg­szok­hat­tuk tőle.

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami igen nagy bá­tor­ságra vall, ám ezt már meg­szok­hat­tuk tőle.

Kezelésnek vetette alá magát, rettegett a fájdalomtól Tolvai Reni

Kezelésnek vetette alá magát, rettegett a fájdalomtól Tolvai Reni

Az éne­kesnő vissza­for­dít­ha­tat­lan be­avat­ko­zásra vál­lal­ko­zott, mert min­dene a szép­ség és a jó meg­je­le­nés.

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

A Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a hírt.

Az éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a gyász­hírt.

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Véget ért egy hosszú kap­cso­lata, vő­le­gé­nyé­vel már az es­kü­vőre ké­szül­tek.

Nem­ré­gi­ben ért véget egy hosszú kap­cso­lata, vő­le­gé­nyé­vel már az es­kü­vőre ké­szül­tek.

Most közölték: holtan találták szobájában a 32 éves énekesnőt

Most közölték: holtan találták szobájában a 32 éves énekesnőt

Szál­lo­dai szo­bá­já­ban buk­kan­tak rá.

A 32 éves éne­kes­nőre szál­lo­dai szo­bá­já­ban buk­kan­tak rá.

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni.

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni. Va­ló­szí­nű­leg a köz­ve­títő cég hi­bá­zott, ami­kor dip­lo­ma­tá­kat kül­dött he­lyet­tük. A dip­lo­ma­tá­kat vi­szont még rend­őri erő­vel sem köl­töz­tet­heti ki...

Rámozdult Nagy Adrira Tóth Gabi

Rámozdult Nagy Adrira Tóth Gabi

Tóth Gabi a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­fa­lai mö­gött hívta ran­dira a csi­nos éne­kes­nőt, aki lá­nyos za­va­rá­ban nem is tudta, mit vá­la­szol­jon.

Tóth Gabi a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­fa­lai mö­gött hívta ran­dira a csi­nos éne­kes­nőt, aki lá­nyos za­va­rá­ban nem is tudta, mit vá­la­szol­jon.

Sokkoló videó, megőrült a volán mögött Bangó Margit

Sokkoló videó, megőrült a volán mögött Bangó Margit

Bangó Mar­git ki­vet­kő­zött ma­gá­ból.

Bangó Mar­git ki­vet­kő­zött ma­gá­ból és en­gedte, hogy el­vi­gye a rit­mus. A mű­vésznő uno­kája ked­véért hall­ga­tott hip-hopot, és táncra per­dült a ko­csi­ban.

Fotón Dér Heni álomlakása

Fotón Dér Heni álomlakása: nem akármilyen az otthona

Han­gu­la­tos ott­ho­ná­ról töl­tött fel képet az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Han­gu­la­tos ott­ho­ná­ról töl­tött fel képet az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Mindenkit meglepett: Zséda szívesen vetkőzne

Mindenkit meglepett: Zséda szívesen vetkőzne

A fő­sze­replő kisfiú anyu­ká­ját ala­kítja az Álom­utazó című me­se­mu­si­cal­ben Zséda. Lehet, sza­ván fog­ják?!

Kon­cert he­lyett az Álom­utazó című me­se­mu­si­cal­ben lép a nagy­ér­demű elé Zséda, aki a fő­sze­replő kisfiú édes­any­ját ala­kítja majd. A si­ke­res és de­ko­ra­tív éne­kesnő meg­lepő ki­je­len­tést tett: szí­ve­sen vet­kőzne a szín­pa­don. Alig vár­juk, hogy va­laki a sza­ván fogja!

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye, de még így is sze­ren­cséje volt.

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye, de még így is sze­ren­cséje volt.

Családja jelentette be: életét vesztette a népszerű énekesnő

Családja jelentette be: életét vesztette a népszerű énekesnő

Sze­ret­tei kö­ré­ben hunyt el.

Sze­ret­tei kö­ré­ben, ott­ho­ná­ban hunyt el az ame­ri­kai mű­vésznő, akit több te­le­ví­ziós so­ro­zat­ból, il­letve mo­zifilm­ből is is­mer­het a kö­zön­ség.

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Dér Heni ajánlja magát, fel­téve, ha va­laki meg­tudja fi­zetni.

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, színpadra se bír lépni

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, színpadra se bír lépni

Ma­riah Carey épp csak ki­lá­balt egy másik be­teg­ség­ből, ismét ágy­nak esett. Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia.

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Bár­hogy is pró­bálta el­tit­kolni a kínos vil­lan­tást, esé­lye se volt rá. Itt a lát­vány, amin min­denki el­ké­pedt!

Megszólalt az édesanya, akinek gyermeke Tóth Gabi miatt maradt életben

Megszólalt az édesanya, akinek gyermeke Tóth Gabi miatt maradt életben

Tóth Gabi nem gon­dol­ko­dott, egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor kel­lett.

Tóth Gabi nem gon­dol­ko­dott, egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor kel­lett.

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Fá­bián Julit meg­vi­seli a be­teg­ség.

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett min­dent el­söprő sze­re­lem. Az éne­kesnő egy évvel sza­kí­tása után mon­dott igent.

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett min­dent el­söprő sze­re­lem. Az éne­kesnő egy évvel sza­kí­tása után mon­dott igent.

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.

Festés közben villantott óriásit a 35 éves Britney Spears

Festés közben villantott óriásit a 35 éves Britney Spears

Imád ját­szani.

Saját be­val­lása sze­rint is imád ját­szani, és nem csak a szí­nek­kel.

Meztelen combok, szexi tűsarkú: Sosem volt ilyen dögös Rúzsa Magdi

Meztelen combok, szexi tűsarkú: Sosem volt ilyen dögös Rúzsa Magdi

El­ké­pesz­tően va­dító képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, neked is le fog esni az állad, ha meg­lá­tod!

Keserű vallomás: barátai árulták el a magyar zenészt

Keserű vallomás: barátai árulták el a magyar zenészt

A Fi­esta ze­né­sze val­lott arról, hogy ho­gyan vál­tak el út­jaik ze­nész­tár­sá­val. Azóta ta­lált új éne­kes­nőt, aki­vel már közös szá­maik is van­nak.

A Fi­esta ze­né­sze val­lott arról, hogy ho­gyan vál­tak el út­jaik ze­nész­tár­sá­val. Azóta ta­lált új éne­kes­nőt, aki­vel már közös szá­maik is van­nak.

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze
a toplistán

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze
a toplistán

Kü­lön­le­ges le­me­zét nagy­kö­zön­ség előtt rög­zí­tet­ték.

Évente nő a mű­vésznő ra­jon­gó­tá­bora. Kü­lön­le­ges le­me­zét nagy­kö­zön­ség előtt rög­zí­tet­ték.

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

A gyö­nyörű éne­kesnő egy iga­zán iz­gal­mas kép­pel lepte meg ra­jon­góit! Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Kol­lá­nyi Zsu­zsi iga­zán be­le­való nő, aki azt csi­nálja, amit sze­ret, és ki­mondja, amit gon­dol.

Már megint visszaéltek Tóth Vera nevével, így reagált

Már megint visszaéltek Tóth Vera nevével, így reagált

Nem elő­ször tör­tént vele ilyen, de mos­tanra be­so­kallt az éne­kesnő. Nem is csoda, hogy az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott.

Nem elő­ször tör­tént vele ilyen, de mos­tanra be­so­kallt. Nem is csoda, hogy az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott.

Az év villantása, megmutatta mi van a lába között Janicsák Veca

Az év villantása, megmutatta mi van a lába között Janicsák Veca

Ja­ni­csák Veca be­kez­dett a Sz­tár­ban Sztár har­ma­dik adá­sá­ban.

Ja­ni­csák Veca be­kez­dett a Sz­tár­ban Sztár har­ma­dik adá­sá­ban.

Most látszik csak igazán, mennyit fogyott Tóth Vera

Most látszik csak igazán, mennyit fogyott Tóth Vera

Tóth Vera ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, amit fo­tók­kal is bi­zo­nyít. Le­e­sik az állad, ha ezt meg­lá­tod.

Tóth Vera ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, amit fo­tók­kal is bi­zo­nyít. Le­e­sik az állad, ha ezt meg­lá­tod.

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a ver­seny­zők.

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zői, semmi nem ál­lít­hatja meg őket.

Forró pillanatok, meztelenül pózol a dögös énekesnő

Forró pillanatok, meztelenül pózol a dögös énekesnő

Iggy Aza­lea jó­kora meg­le­pe­tést okoz.

Iggy Aza­lea jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott leg­újabb ké­pe­i­vel. Nem szé­gyen­lős a hölgy...

Szomorú hír jött: legyőzte a betegség az énekesnőt

Szomorú hír jött: legyőzte a betegség az énekesnőt

Még csak 28 éves volt.

18 hó­napja de­rült ki, hogy méh­nyak­rák­kal küzd - az éne­kesnő még csak 28 éves volt. Ra­jon­gói és ze­nész­tár­sai gyá­szol­nak.

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban.

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt.

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét. Az éne­kesnő na­gyon büszke a sze­rel­mére és ezt han­goz­tatja is.

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét. Az éne­kesnő na­gyon büszke a sze­rel­mére és ezt han­goz­tatja is.

Rajongója támadta le Janicsák Vecát

Rajongója támadta le Janicsák Vecát

Az éne­kes­nő­nek el­akadt a szava, úgy meg­lepte egyik ra­jon­gója.

Az éne­kes­nő­nek el­akadt a szava, úgy meg­lepte egyik ra­jon­gója.

Hatalmasat villantott a színpadon Jennifer Lopez

Hatalmasat villantott a színpadon Jennifer Lopez

Hogy lehet ennyire haj­lé­kony?

Hogy lehet ennyire haj­lé­kony a szinte sem­mit sem ta­karó ru­há­já­ban?

Titkos hódolójával kapták lencsevégre Tóth Verát!

Titkos hódolójával kapták lencsevégre Tóth Verát!

Az éne­kesnő egy par­tin ta­lál­ko­zott a ti­tok­za­tos fi­a­tal­em­ber­rel, akin lát­szott, hogy oda­van a csi­nos sztá­rért.

Az éne­kesnő egy par­tin ta­lál­ko­zott a ti­tok­za­tos fi­a­tal­em­ber­rel, akin lát­szott, hogy oda­van a csi­nos sztá­rért.

Súlyos fertőzést kapott a magyar sztárénekesnő

Súlyos fertőzést kapott a magyar sztárénekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen ki­bo­rult, mások fi­gyel­met­len­sége miatt lett beteg. Most ke­ze­lésre szo­rul.

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen ki­bo­rult, mások fi­gyel­met­len­sége miatt lett beteg. Most ke­ze­lésre szo­rul.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mintha ki­cse­rél­ték volna.

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát.

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát, ám most úgy fest, ma­gán­éle­té­ben és a kar­ri­er­jé­ben is nagy vál­to­zá­sok tör­tén­tek.

Pucér combokkal, falatnyi bikiniben kíván jó reggelt Lola

Pucér combokkal, falatnyi bikiniben kíván jó reggelt Lola

A fi­a­tal éne­kes­nőt a mal­lor­cai nap­fel­kelte éb­resz­tette, ő pedig min­ket!

A fi­a­tal éne­kes­nőt a mal­lor­cai nap­fel­kelte éb­resz­tette, ő pedig min­ket!

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége. Az éne­kesnő op­ti­mis­tán küzd.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége.

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem fel­tét­len szük­sé­ges az érett­ségi ahhoz, hogy híres és si­ke­res le­gyen az ember.

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról. Az éne­kesnő nem­rég je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Olyat zsákolt a magyar kosaras Katy Perrynek, hogy csak na!

Olyat zsákolt a magyar kosaras Katy Perrynek, hogy csak na!

Mil­liók lát­ták már új kli­pet, ami­ben Pál Le­vente is sze­re­pet ka­pott.

Mil­liók lát­ták már az ame­ri­kai éne­kesnő új klip­jét, ami­ben Pál Le­vente is sze­re­pet ka­pott. A ma­gyar ko­sa­ras bő 12 órát dol­go­zott a for­ga­tá­son.

Botrány lett a Mariah Carey topless fotójából

Botrány lett a Mariah Carey topless fotójából

Va­ló­ság­gal ne­ki­es­tek a ra­jon­gók a dí­vá­nak, aki leg­fris­sebb cím­lap­fo­tó­ján kar­csúbb, mint va­laha!

Va­ló­ság­gal ne­ki­es­tek a ra­jon­gók a dí­vá­nak, aki leg­fris­sebb cím­lap­fo­tó­ján kar­csúbb, mint va­laha! A kri­ti­ku­sok sze­rint azon­ban a dögös kép­nek semmi köze a va­ló­ság­hoz.

Vége! Örökre búcsút int a Facebook-nak a magyar énekesnő!

Vége! Örökre búcsút int a Facebook-nak a magyar énekesnő!

Bő hét hó­napja él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, most fur­csa üze­ne­tet tett közzé.

Bő hét hó­napja él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, és a Ri­post című ma­ga­zin­mű­sor­ban már azt is el­árulta, össze is köl­tö­zött a sze­rel­mé­vel.

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val.

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val, meg­in­vi­tálta ott­ho­nába ba­rát­ját és min­dent elé tárt mi szem-száj­nak in­gere.

Mindenkinek megmutatta: Furcsa fotókkal bombázzák Dér Henit

Mindenkinek megmutatta: Furcsa fotókkal bombázzák Dér Henit

Nem tu­dott mit tenni, így meg­osz­totta az Ins­tag­ram-ol­da­lán, mit ka­pott a na­pok­ban az egyik ra­jon­gó­já­tól.

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel.

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel. Az éne­kesnő bomba for­má­ban van, de a nóta is elég jó lett.

Pezsgőfürdőben kényezteti magát Tóth Vera

Pezsgőfürdőben kényezteti magát Tóth Vera

Tóth Vera meg­adja a mód­ját.

Tóth Vera meg­adja a mód­ját. Az éne­kesnő igen el­fog­lalt, így ami­kor csak te­heti ott­hon, saját kert­jé­ben lazít.

Döbbenetes képek! 100 kilósra hízott Mariah Carey!

Döbbenetes képek! 100 kilósra hízott Mariah Carey!

Ma­riah Carey egyre gyak­rab­ban sze­re­pel a cím­la­po­kon és saj­nos nem a szak­mai si­ke­reit ün­nepli a világ.

Ma­riah Carey egyre gyak­rab­ban sze­re­pel a cím­la­po­kon és saj­nos nem a szak­mai si­ke­reit ün­nepli a világ. Most pél­dául fel­is­mer­he­tet­le­nül néz ki.

Meglepő bejelentés Tóth Anditól! Nem korai ez még?

Meglepő bejelentés Tóth Anditól! Nem korai ez még?

Egé­szen fur­csa fotó je­lent meg a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram­ján.

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Kórházba került a világsztár énekesnő!

A ra­jon­gók a leg­rosszabb­tól tar­ta­nak. Több­ször is ön­gyil­kos akart lenni.

Itt a friss hír: kór­házba szál­lí­tot­ták a világ leg­kü­lön­le­ge­sebb éne­kes­nő­jét. Mind­ezt azok után, hogy fel­buk­kant a neten egy videó, amely­ben szinte zo­kogva be­szél pszi­chés be­teg­sé­ge­i­ről és az ön­gyil­kos­ság gon­do­la­tá­ról.

Tóth Vera nem áll le, szexi estélyiben mutatta meg formás idomait

Tóth Vera nem áll le, szexi estélyiben mutatta meg formás idomait

Tóth Vera eddig 45 ki­ló­tól sza­ba­dult meg és ru­ha­tá­rát is ki­cse­rélte a sztár.

Tóth Vera eddig 45 ki­ló­tól sza­ba­dult meg és ennek meg­fe­le­lően ru­ha­tá­rát is ki­cse­rélte a sztár.

Meztelen combok, széttárt lábak: Sosem volt ilyen dögös Zséda

Meztelen combok, széttárt lábak: Sosem volt ilyen dögös Zséda

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat a gyö­nyörű éne­kesnő!

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat a gyö­nyörű éne­kesnő!

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él, szinte min­denre jut ideje kis­lá­nya mel­lett is.

Összeesett a színpadon és meghalt a gyönyörű énekesnő

Összeesett a színpadon és meghalt a gyönyörű énekesnő

A 35 éves éne­kes­nőt áram­ütés érte.

A 35 éves éne­kes­nőt va­ló­szí­nű­leg áram­ütés érte.

Bevállalós, ledobta a felsőt formás mellű énekesnő

Bevállalós, ledobta a felsőt formás mellű énekesnő

Edurne Gar­cia rend­kí­vül nép­szerű Spa­nyol­or­szág­ban, rá­adá­sul párja a vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Edurne Gar­cia rend­kí­vül nép­szerű Spa­nyol­or­szág­ban, rá­adá­sul párja a vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Micsoda dekoltázs: Tóth Vera mellei megőrjítik a rajongókat

Micsoda dekoltázs: Tóth Vera mellei megőrjítik a rajongókat

Csak egy ár­tat­lan szelfit posz­tolt az éne­kesnő, ám el­ső­ként még­sem a te­kin­te­tére fi­gyel fel az ember.

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Az iga­zat meg­vallva ezt más­ként nem is lehet, pláne, ha a gyö­nyörű éne­kes­ről van szó!

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.