CÍMKE: 'énekesnő'

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Még csak ti­zen­hat éves, mégis tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit és a té­vé­né­ző­ket a pro­duk­ci­ó­já­val.

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

A fi­a­tal éne­kesnő évek óta csak nya­ranta lá­to­ga­tott haza Ma­gyar­or­szágra...

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját Szu­lák And­rea, aki bár tisz­tá­ban van a ko­rá­val, még­sem érzi az idő mú­lá­sát.

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját Szu­lák And­rea, aki bár tisz­tá­ban van a ko­rá­val, még­sem érzi az idő mú­lá­sát.

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő a spa­nyol fő­vá­ros­ban, Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról! Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba.

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba.

Megható vallomás: Ez lenne Tolvai Reni egyetlen kívánsága

Megható vallomás: Ez lenne Tolvai Reni egyetlen kívánsága

Tol­vai Reni nem tit­ko­ló­zott.

Tol­vai Reni nem tit­ko­ló­zott, el­árulta, mi az az egy dolog, amit na­gyon sze­retne az élet­ben.

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig tit­ko­lóz­tak.

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Pucéran pizzázott a kertjében a fiatal lány, valaki lefotózta!

Pucéran pizzázott a kertjében a fiatal lány, valaki lefotózta!

Semmi se fedte a bom­bázó nőies alak­ját, körbe is ment a fél In­ter­ne­ten a pi­káns kép.

Semmi se fedte a bom­bázó nőies alak­ját, körbe is ment a fél In­ter­ne­ten a pi­káns kép.

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Bár nem ajánlja sen­ki­nek a mód­sze­rét, úgy véli, neki csak a kop­la­lás válik be.

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni.

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni és gon­do­san ügyel rá, hogy ba­rát­nőit is távol tartsa Gyuri bá­csi­tól.

Most kaptuk a hírt: önkezével vetett véget életének a fiatal énekesnő

Most kaptuk a hírt: önkezével vetett véget életének a fiatal énekesnő

A 18 éves éne­kesnő le­ve­tette magát egy fe­lül­já­ró­ról.

A 18 éves éne­kesnő le­ve­tette magát egy fe­lül­já­ró­ról. A gyors­for­galmi útra zu­hant.

Műsorvezető lett Bangó Margit dédunokája

Micsoda hír: Műsorvezető lett a Kossuth-díjas énekesnő, Bangó Margit dédunokája

A kis Tina éle­té­ben elő­ször pró­bál­hatja ki magát mű­sor­ve­ze­tő­ként. Neves ro­kona min­dig is biz­tatta.

A kis Tina éle­té­ben elő­ször pró­bál­hatja ki magát mű­sor­ve­ze­tő­ként. Neves ro­kona min­dig is biz­tatta. Bár a lány nem ta­gadja, hogy izgul, ki­je­len­tette: küzd a kis­hi­tű­sége ellen.

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Köz­tu­dott, hogy az éne­kesnő imádja a ku­tyá­kat, je­len­leg is fal­ká­nyi négy­lá­bú­val él együtt.

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

A mind­össze 33 éves elő­adó a szü­le­i­hez igye­ke­zett, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Nem ez lenne az első...

Ennek el­le­nére na­gyon nem sze­retné, ha meg­bé­lye­gez­nék.

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni. Nem bízta a vé­let­lenre!

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni. Nem bízta a vé­let­lenre!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat, most pedig job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint eddig va­laha.

Izgató fotó: Hihetetlenül dögös Dér Heni ebben a fűzős ruhában

Izgató fotó: Hihetetlenül dögös Dér Heni ebben a fűzős ruhában

Az éne­kesnő iga­zán va­dító fotót osz­tott meg a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Pokoli fájdalom: Könyörög a műtétért a beteg Bangó Marika

Pokoli fájdalom: Könyörög a műtétért a beteg Bangó Marika

Bár ko­ráb­ban félt az ope­rá­ci­ó­tól, most min­dent meg­tenne, hogy túl le­gyen rajta.

Bár ko­ráb­ban félt az ope­rá­ci­ó­tól, most min­dent meg­tenne, hogy túl le­gyen rajta.

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Az éne­kes­nő­ért egy­kor egy or­szág ra­jon­gott, most kü­lön­le­ges módon, első saját szá­má­val lép újra szín­padra.

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

A mű­vésznő új szám­mal je­lent­ke­zik, amely­hez egy videó is ké­szült.

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült, ezért for­dult ra­jon­gó­i­hoz az in­ter­ne­ten.

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült, ezért for­dult ra­jon­gó­i­hoz az in­ter­ne­ten.

Meztelenül terpeszt a kád szélén a csuromvizes énekesnő

Meztelenül terpeszt a kád szélén a csuromvizes énekesnő

Katja Kra­sa­vice szo­kás sze­rint a für­dő­szo­bá­ból osz­tott meg képet ma­gá­ról. Ér­de­mes meg­nézni!

Katja Kra­sa­vice szo­kás sze­rint a für­dő­szo­bá­ból osz­tott meg képet ma­gá­ról. Ér­de­mes meg­nézni!

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet.

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet, pedig nagy baj is tör­tén­he­tett volna.

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adta elő.

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked...

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked a föld­ré­szek kö­zött. De, ha ha­za­jön...

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

A szin­ga­púri éne­kesnő éve­kig har­colt a ször­nyű kór ellen, de szer­ve­zete végül nem bírta to­vább.

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

A mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói.

A mél­tán el­is­mert mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói, s most végre az is ki­de­rült, hogy mi a titka, miért sze­re­tik annyira a Kos­suth-díjas elő­adót.

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Végre fény de­rült a ja­nu­ár­ban tör­tént tra­gé­dia vér­fa­gyasztó rész­le­te­ire. Lehet, hogy még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­la­mit.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

Hu­szon­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pelte a rap­per, akire csa­lád­tag­ként te­kin­te­nek Emi­li­oék.

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni. Már nem kell so­káig vár­nia.

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni. Már nem kell so­káig vár­nia.

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül.

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Meg­tisz­telő fel­ké­rést ka­pott, és könnyen lehet, hogy el­fo­gadja

Az éne­kesnő meg­tisz­telő fel­ké­rést ka­pott, és könnyen lehet, hogy el­fo­gadja, ennek kö­szön­he­tően pedig idő­vel a ra­jon­gók is lát­hat­ják őt a film­vász­non.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kesnő kon­cert­jén kap­ták el.

Az éne­kes­nőt múlt pén­teki kon­cert­jén akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója. A le­kap­csolt férfi­nál olyan esz­közt ta­lál­tak, amit tilos volt be­vinni...

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, a baj csak az, hogy van­nak, akik be­te­ges ér­zé­se­ket táp­lál­nak iránta.

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

A flit­te­res ruhát fehér kö­tény­kére cse­rélte, abban dol­go­zik Pál Éva.

A flit­te­res ruhát fehér kö­tény­kére cse­rélte, abban dol­go­zik Pál Éva, a Neo­ton haj­dani éne­kes­nője. Nem csak arról me­sélt, mitől félt az új mun­kája kap­csán, de az em­be­rek po­zi­tív meg­jegy­zé­se­i­ről, vissza­jel­zé­se­i­ről is szto­ri­zott.

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság...

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság, hi­szen a képen egyik fi­a­tal kol­lé­gá­já­val lát­ható.

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Nives Cel­si­ust el­ké­pesztő ido­mok­kal ál­dotta meg a sors. Emel­lett az ének­tu­dá­sára sem lehet pa­nasz.

Nives Cel­si­ust el­ké­pesztő ido­mok­kal ál­dotta meg a sors. Emel­lett az ének­tu­dá­sára sem lehet pa­nasz.

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt.

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki szü­le­i­től a Be­ne­dek, azaz ál­dott nevet kapta.

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves énekesnőnek

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves, dögös hangú és külsejű énekesnőnek

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a szelfi.

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a férfi­vá­gya­kat egy perc alatt fel­kor­bá­csoló szelfi.

Lecsúszott a melltartója, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Lecsúszott a melltartója, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Tö­ret­le­nül nö­vek­szik Da­i­ane nép­sze­rű­sége, meg­őrül­nek érte a férfiak.

Tö­ret­le­nül nö­vek­szik Da­i­ane nép­sze­rű­sége. A ké­peit látva ezen nem is lehet cso­dál­kozni.

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára...

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Ki­hívó képet posz­tolt ma­gá­ról, pon­to­sab­ban a leg­for­má­sabb test­ré­szé­ről. Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti.

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Letolta a bugyiját, majd beintett a fotósnak a sztárénekesnő

Letolta a bugyiját, majd beintett a fotósnak a sztárénekesnő

Azok után, hogy az egyik vi­de­ók­lip­jé­ben totál pu­cérra vet­kő­zőtt, már meg sem le­pő­dünk a va­dóc­sá­gán.

Váratlan vallomás Tóth Anditól: még ő sem tökéletes

Váratlan vallomás Tóth Anditól: még ő sem tökéletes

Leg­kö­ze­lebb biz­to­san elő­vi­gyá­za­to­sabb lesz a szexi éne­kesnő.

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Mi­csoda fotó! A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő csep­pet sem volt szé­gyen­lős.

Mi­csoda fotó! A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő csep­pet sem volt szé­gyen­lős.

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Az éne­kesnő egy­szerre két pa­si­val ci­cá­zik a szín­pa­don. Évi a Sakk című mu­si­cal­ben sze­re­pel...

Az éne­kesnő egy­szerre két pa­si­val ci­cá­zik a szín­pa­don. Évi a Sakk című mu­si­cal­ben sze­re­pel...

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Hosszú volt az út idáig.

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja...

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja...

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Min­den­kit meg­le­pett az éne­kesnő leg­újabb fo­tója.

Min­den­kit meg­le­pett az éne­kesnő leg­újabb fo­tója.

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Kínai ét­te­rem­ben ebé­del­tek.

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja.

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen.

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen.

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Mo­ha­med Fa­tima akár a fel­lé­pé­seit is le­mondja, de meg­tartja az áru­sí­tást. Az éne­kesnő már össze­pa­kolt.

Mo­ha­med Fa­tima akár a fel­lé­pé­seit is le­mondja, de meg­tartja az áru­sí­tást. Az éne­kesnő már össze­szedte a hol­mi­jait.

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Óri­ási bot­rány lett a kép­ből, főleg azért, mert az aljas ra­jongó a Twit­terre is fel­töl­tötte!

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott, így könnyebb lesz ja­ví­tani a dol­gon.

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott.

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés.

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés.

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sok ba­dar­sá­got ki­pró­bált, há­rom­éves ko­rá­ban pél­dául a nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét.

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét.

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Dér Heni bár­mi­kor für­dő­ru­hára vet­kőz­het, tö­ké­le­tes alakja van. Sze­ren­csére ezt gyak­ran meg is teszi.

Dér Heni bár­mi­kor für­dő­ru­hára vet­kőz­het, tö­ké­le­tes alakja van. Sze­ren­csére ezt gyak­ran meg is teszi.

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő.

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő, vajon párja mit szól ehhez?

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Tóth Vera édes­anyja is el­szánt.

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.