CÍMKE: 'énekes'

Baleset érte Kállay-Saunders Andrást, megsérült a combizma

Baleset érte Kállay-Saunders Andrást, megsérült a combizma

Fo­ci­zás köz­ben tör­tént a baj. Ki­de­rült, már nem elő­ször. A sztár most ko­moly re­ha­bi­li­tá­ci­óra szo­rul.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek.

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött. Gyá­szol a ze­nész­szakma.

Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, rák­ban hunyt el. Gyá­szol a ze­nész­szakma.

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Korda Györ­gyöt fe­le­sé­gé­vel ün­ne­pel.

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Vas­tag Csaba ad ma­gára, ami­nek meg is van az ered­mé­nye, ra­jon­ga­nak érte a höl­gyek.

Durván megsértették a Kossuth-díjas művésznőt

Durván megsértették a Kossuth-díjas művésznőt

Elő­tört egy régi emlék.

A nó­ta­éne­kes épp a csa­lád ked­ven­cét, ha­lász­le­vet fő­zött, ami­kor elő­tört be­lőle egy régi emlék.

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

A "Hol van az a lány" ki­rob­banó si­kere után, itt az újabb fan­tasz­ti­kus slá­ger.

A "Hol van az a lány" ki­rob­banó si­kere után az öt­let­gazda, DR BRS egy újabb fan­tasz­ti­kus slá­ger­bom­bát dob ránk.

Hihetetlen hír: Újra lát a megvakult énekes

Hihetetlen hír: Újra lát a megvakult énekes

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese, De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese, De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

Edzőteremből posztolt félmeztelen fotót Pápai Joci

Edzőteremből posztolt félmeztelen fotót Pápai Joci

Pápai Joci mos­ta­ná­ban töb­bet mozog.

Pápai Joci sze­retné össze­kapni magát az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál előtt.

Újra lát a megvakult énekes

Újra lát a megvakult énekes

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Be­teg­sége el­le­nére a ha­lála előtti utolsó he­tek­ben is dol­go­zott a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya.

Be­teg­sége el­le­nére a ha­lála előtti utolsó he­tek­ben is dol­go­zott a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya.

Charlie nagyon furcsán viselkedett, miért dülöngélt a színpadon?

Charlie nagyon furcsán viselkedett, miért dülöngélt a színpadon?

Rá­adá­sul több­ször is össze­akadt a nyelve be­széd köz­ben! De vajon mi tör­tént vele?

Rá­adá­sul több­ször is össze­akadt a nyelve be­széd köz­ben! De vajon mi tör­tént vele?

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről!

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről, az apuka pedig büsz­kén osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val!

Ráfázott a dubajozásra az ismert magyar színésznő

Ráfázott a dubajozásra az ismert magyar színésznő

A szí­nésznő iz­ga­tot­tan ér­ke­zett meg.

A szí­nésznő iz­ga­tot­tan ér­ke­zett Du­bajba, de egy csa­pásra meg­vál­to­zott a han­gu­lata. Nyoma ve­szett ugyanis a mo­bil­te­le­fon­já­nak...

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Mellbimbót villantott budapesti koncertjén Nicki Minaj

Nicki Minaj töb­bet mu­ta­tott.

Nicki Minaj töb­bet mu­ta­tott a kel­le­té­nél, de ezt egy csep­pet sem bán­ták a ra­jon­gók. Sokak sze­rint már ezért meg­érte várni a ké­sés­sel kez­dődő show-ra.

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Az éne­kes most elő­ször me­sélt.

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen...

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen, 10 rend­beli sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Dér Heni na­gyon szexi.

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Zokogva jelentette be a barátja: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 24 éves énekes

Zokogva jelentette be a barátja: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 24 éves énekes

A ze­nészt gye­re­kek tá­mad­ták meg és meg­gyil­kol­ták.

A ze­nészt gye­re­kek tá­mad­ták meg és meg­gyil­kol­ták.

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Ze­ne­ka­rá­nak leg­utolsó al­buma 2008-ban jött ki, az éne­kes ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei is­me­ret­le­nek.

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, tel­je­sen át­ala­kult. Az éne­kesnő fo­gyá­sá­nak azon­ban nem várt kö­vet­kez­mé­nye is lett.

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Különleges meghívást kapott Hollywoodban Vastag Csaba

Különleges meghívást kapott Hollywoodban Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hi­he­tet­len él­mé­nye­ket él­he­tett át az el­múlt né­hány nap­ban Ame­ri­ká­ban.

Vas­tag Csaba hi­he­tet­len él­mé­nye­ket él­he­tett át az el­múlt né­hány nap­ban Ame­ri­ká­ban.

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Ki­de­rült, kihez ke­rült a hang­szer.

Ki­rály Vik­tor hetek óta láz­ban tar­totta a kö­zön­sé­gét, de végre ki­de­rült, kihez ke­rült az éne­kes hang­szere.

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

Atyaég, nem hiszed el, melyik világsztárral fotózkodott Vastag Csaba

Atyaég, nem hiszed el, melyik világsztárral fotózkodott Vastag Csaba

Vas­tag Csaba azon sze­ren­csé­sek közé tar­to­zik, aki meg­hí­vást ka­pott.

Vas­tag Csaba azon sze­ren­csé­sek közé tar­to­zik, aki meg­hí­vást ka­pott a Gol­den Globe-ra.

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni és gon­do­san ügyel rá, hogy ba­rát­nőit is távol tartsa Gyuri bá­csi­tól.

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni és gon­do­san ügyel rá, hogy ba­rát­nőit is távol tartsa Gyuri bá­csi­tól.

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó fog irá­nyí­tani.

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Tina tel­je­sí­tette lá­nyai vá­gyát.

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Ha azt gon­do­lod, hogy a világ leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­nál senki sem adó­zik töb­bet, akkor té­vedsz!

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

A há­zas­pár min­den ed­di­gi­nél erő­sebb el­ha­tá­ro­zásra ju­tott az egész­sé­ges élet­mód terén.

A há­zas­pár min­den ed­di­gi­nél erő­sebb el­ha­tá­ro­zásra ju­tott az egész­sé­ges élet­mód és a rend­sze­res test­moz­gás terén.

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Ha­tal­mas össze­gért játsz­hat­nak.

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. Az éne­kes­ről sokan tud­ják, hogy nem csak a hang­já­val bánik mes­te­rien.

Macron szándékosan szúrt ki Trumppal

Macron szándékosan tört borsot Trump orra alá

Trum­pot bí­ráló éne­kes­nőt hív­tak meg egy ál­lami ün­nep­ségre.

Em­ma­nuel Mac­ront azzal vá­dolja az el­len­zék, hogy szán­dé­ko­san hívta meg egy ün­nep­ségre azt az éne­kes­nőt, aki ko­ráb­ban éle­sen bí­rálta Trum­pot.

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről, a te­me­tő­ben gyúj­tott neki gyer­tyát.

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál.

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál. Nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt.

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Sa­já­tos módon je­len­tette be a hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt. Sa­já­tos módon tu­datta, hogy apa lett.

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes.

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes. Az ered­mény ma­gáért be­szél.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Pres­ser Gábor nem tar­to­zik azok közé a mű­vé­szek közé, akik gyak­ran hall­gat­ják vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nye­i­ket és meg­ha­tód­nak egy-egy emlék fel­vil­la­ná­sa­kor.

Pres­ser Gábor nem tar­to­zik azok közé a mű­vé­szek közé, akik gyak­ran hall­gat­ják vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nye­i­ket és meg­ha­tód­nak egy-egy emlék fel­vil­la­ná­sa­kor.

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél, de itt a föl­dön is kell va­laki, aki to­vább éne­kel.

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél, de itt a föl­dön is kell va­laki, aki to­vább éne­kel.

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Hi­he­tet­len ami tör­tént, Zámbó Krisz­tián nem szé­gyellte el magát, sőt, jót ne­ve­tett a dol­gon.

Hi­he­tet­len ami tör­tént, Zámbó Krisz­tián nem szé­gyellte el magát, sőt, jót ne­ve­tett a dol­gon.

Ezért nem teljesülhetett Bangó Margit gyermekkori álma

Ezért nem teljesülhetett Bangó Margit gyermekkori álma

Ere­de­ti­leg a zenei pálya nem is ér­de­kelte, tel­je­sen más volt a vágya.

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­szet.

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­sze­té­vel és meg­je­le­né­sé­vel min­dig fel­hívja ma­gára a fi­gyel­met.

Topless kondizott a híres énekesnő - Videó

Topless kondizott a híres énekesnő - Videó

Az Emi­nem­mel is kö­zö­sen al­kotó mű­vésznő felső nél­kül edzett...

Az Emi­nem­mel és Mack­le­more-rel is kö­zö­sen al­kotó mű­vésznő most felső nél­kül állt neki az edzés­nek...

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Anna néni meg­mondta, ki az új ki­rály.

Anna néni soha nem múló fáj­dal­mat érez még ma is, de már képes Jimmy da­lo­kat hall­gatni, ha ez a fiú énekli őket.

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő, de sze­ren­csére van neki.

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő, de sze­ren­csére van neki.

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 28 éves énekes

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 28 éves énekes

A 28 éves éne­kes ha­lál­hí­rét a ze­ne­kara je­len­tette be.

A 28 éves éne­kes ha­lál­hí­rét a ze­ne­kara je­len­tette be.

Az utcán tolta le nadrágját és villantotta meg tangás popsiját az énekesnő

Az utcán tolta le nadrágját és villantotta meg tangás popsiját az énekesnő

A szőke díva nem szegyen­lős, na­gyon büszke testi adott­sá­ga­ira...

A szőke díva nem szegyen­lős, na­gyon büszke testi adott­sá­ga­ira...

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Az éne­kes el­árulta, miért...

A nép­szerű éne­kes el­árulta, va­ló­já­ban miért is sze­ret ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utazni a fe­le­sé­gé­vel...

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz, de az éne­kes erős­nek tartja magát.

Összeomlott a gyásztól a legendás zenész, meghalt a fiatal felesége

Összeomlott a gyásztól a legendás zenész, meghalt a fiatal felesége

Az asszony ha­lá­lá­nak okai is­me­ret­le­nek.

Az asszony ha­lá­lá­nak okai is­me­ret­le­nek.

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

A 36 éves nő biz­tos abban, hogy nem ő hi­bá­zott a ta­valy au­gusz­tusi bal­eset során, mégis ő ve­szí­tett a leg­töb­bet.

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész...

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne.

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Az éne­kes min­den bá­tor­sá­gát össze­szedte a hős­tette előtt, de meg­érte és végén min­denki bol­dog lett.

Az éne­kes min­den bá­tor­sá­gát össze­szedte a hős­tette előtt, de meg­érte és végén min­denki bol­dog lett.

Rácz Gergő elárulta: ekkor születik meg a kislánya

Rácz Gergő elárulta: ekkor születik meg a kislánya

Az éne­kes már alig várja, hogy végre apuka le­gyen. A szü­lés rész­le­te­i­ről is me­sélt...

Az éne­kes már alig várja, hogy végre édes­apa le­gyen. Gergő kí­ván­csi, hogy ket­te­jük közül me­lyi­kükre ha­son­lít majd a kis jö­ve­vény. S Ter­mé­sze­te­sen a szü­lés rész­le­te­i­ről is me­sélt a kis­papa, aki szíve vá­lasz­tott­já­val ko­mo­lyan ké­szül a szü­lői sze­repre és a csöpp­ség ér­ke­zé­sére...

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Újrahangolt koncerttel érkezik szombaton Ákos Siófokra

Újrahangolt koncerttel érkezik szombaton Ákos Siófokra

Na­gyon sze­reti a ba­la­toni kon­cer­tek han­gu­la­tát, és Sió­fokra is rend­sze­re­sen vissza­jár Ákos.

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Lányi Lala féltve őrzi ma­gán­éle­tét, ezért cso­da­szép ked­ve­sét is csak rit­kán mu­tatja meg.

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a szé­les ka­ri­májú fehér kalap és per­sze a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja...

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja, ami­kor még gye­rek volt.

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Az éne­kes csak nevet a dol­gon...

Be­rú­gott a köz­jegyző, ami­kor az éne­kes szü­le­tett. Koós János csak kacag a dol­gon.

Videón mutatta meg csupasz melleit az énekesnő

Videón mutatta meg csupasz melleit az énekesnő

A szőke szép­ség szexi vi­deót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val, amin több­ször lát­ható csu­pasz ci­cije és tan­gás pop­sija.

A szőke szép­ség szexi vi­deót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val, amin több­ször lát­ható csu­pasz ci­cije és tan­gás pop­sija is...

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral, ezért nem meg­lepő az aján­lat...

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral, ezért nem meg­lepő az aján­lat...

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt, de igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Gyászhír érkezett: hiába kezelték, elhunyt a nagybeteg énekes

Gyászhír érkezett: hiába kezelték, elhunyt a nagybeteg énekes

Zenei mű­fa­já­nak ő volt az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lője.

Zenei mű­fa­já­nak ő volt az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lője. 62 éves volt.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Megdöbbentő titokra derült fény a népszerű magyar zenészről

Megdöbbentő titokra derült fény a népszerű magyar zenészről

Bebe is meg­le­pő­dött.

Bebe is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­tudta, hogy jött a vi­lágra. Szü­lei eddig nem árul­ták el az éne­kes­nek a nagy tit­kot.

Rejtélyes körülmények között találtak az eltűnt énekes holttestére

Rejtélyes körülmények között találtak az eltűnt énekes holttestére

A 36 éves rock­ze­nész rossz men­tá­lis ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták. Sőt, az in­ter­ne­ten el is bú­csú­zott.

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!