CÍMKE: 'énekes'

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Zokogva jelentette be a barátja: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 24 éves énekes

Zokogva jelentette be a barátja: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 24 éves énekes

A ze­nészt gye­re­kek tá­mad­ták meg és meg­gyil­kol­ták.

A ze­nészt gye­re­kek tá­mad­ták meg és meg­gyil­kol­ták.

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig tit­ko­lóz­tak.

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Ze­ne­ka­rá­nak leg­utolsó al­buma 2008-ban jött ki, az éne­kes ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei is­me­ret­le­nek.

Ze­ne­ka­rá­nak leg­utolsó al­buma 2008-ban jött ki, az éne­kes ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei is­me­ret­le­nek.

Különleges meghívást kapott Hollywoodban Vastag Csaba

Különleges meghívást kapott Hollywoodban Vastag Csaba

Vas­tag Csaba él­mé­nye­ket él­he­tett át.

Vas­tag Csaba hi­he­tet­len él­mé­nye­ket él­he­tett át az el­múlt né­hány nap­ban Ame­ri­ká­ban.

Atyaég, nem hiszed el, melyik világsztárral fotózkodott Vastag Csaba

Atyaég, nem hiszed el, melyik világsztárral fotózkodott Vastag Csaba

Vas­tag Csaba azon sze­ren­csé­sek közé tar­to­zik, aki meg­hí­vást ka­pott a Gol­den Globe-ra.

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, tel­je­sen át­ala­kult. Az éne­kesnő fo­gyá­sá­nak más kö­vet­kez­mé­nye is lett.

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, tel­je­sen át­ala­kult. Az éne­kesnő fo­gyá­sá­nak azon­ban nem várt kö­vet­kez­mé­nye is lett.

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Ki­rály Vik­tor hetek óta láz­ban tar­totta a kö­zön­sé­gét, de végre ki­de­rült, kihez ke­rült az éne­kes hang­szere.

Ki­rály Vik­tor hetek óta láz­ban tar­totta a kö­zön­sé­gét, de végre ki­de­rült kihez ke­rült, az éne­kes hang­szere.

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni.

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni és gon­do­san ügyel rá, hogy ba­rát­nőit is távol tartsa Gyuri bá­csi­tól.

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Tina tel­je­sí­tette lá­nyai vá­gyát.

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

A há­zas­pár el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

A há­zas­pár min­den ed­di­gi­nél erő­sebb el­ha­tá­ro­zásra ju­tott az egész­sé­ges élet­mód és a rend­sze­res test­moz­gás terén.

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Ha­tal­mas össze­gért játsz­hat­nak.

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. Az éne­kes­ről sokan tud­ják, hogy nem csak a hang­já­val bánik mes­te­rien.

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről, a te­me­tő­ben gyúj­tott neki gyer­tyát.

Rideg viszony: Macron szándékosan tört borsot Trump orra alá

Rideg viszony: Macron szándékosan tört borsot Trump orra alá

Azzal vá­dol­ják, hogy szán­dé­ko­san hívta meg egy ün­nep­ségre azt az éne­kes­nőt, aki ko­ráb­ban bí­rálta Trum­pot.

Trum­pot bí­ráló éne­kes­nőt hív­tak meg egy ál­lami ün­nep­ségre.

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Ha azt gon­do­lod, hogy a világ leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­nál senki sem adó­zik töb­bet, akkor té­vedsz!

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes.

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes. Az ered­mény ma­gáért be­szél.

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál, nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt. El­me­sélte, mi tör­tént.

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál. Nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Pres­ser Gábor nem gyak­ran hall­gatja vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nyeit.

Pres­ser Gábor nem tar­to­zik azok közé a mű­vé­szek közé, akik gyak­ran hall­gat­ják vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nye­i­ket és meg­ha­tód­nak egy-egy emlék fel­vil­la­ná­sa­kor.

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

A sztára­puka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már a VIP nevű for­má­ció tag­ja­ként 1997-ben, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt. Igaz, meg­le­he­tő­sen rövid, tömör és sa­já­tos módon tu­datta a ra­jon­gó­i­val, hogy apa lett. Gra­tu­lá­lunk!

Gyászhír érkezett: Váratlanul elhunyt a világhírű énekesnő

Gyászhír érkezett: Váratlanul elhunyt a világhírű énekesnő

Az egyik hír­ügy­nök­ség kö­zölte a szo­morú hírt.

Az egyik hír­ügy­nök­ség kö­zölte a szo­morú hírt.

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél.

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél, de itt a föl­dön is kell va­laki, aki to­vább éne­kel.

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Hi­he­tet­len ami tör­tént.

Hi­he­tet­len ami tör­tént, Zámbó Krisz­tián nem szé­gyellte el magát, sőt, jót ne­ve­tett a dol­gon.

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál, de nem volt ez min­dig így. Ré­góta al­ler­gia kí­nozza.

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál, de nem volt ez min­dig így. Ré­góta al­ler­gia kí­nozza.

Ezért nem teljesülhetett Bangó Margit gyermekkori álma

Ezért nem teljesülhetett Bangó Margit gyermekkori álma

Ere­de­ti­leg a zenei pálya nem is ér­de­kelte, tel­je­sen más volt a vágya.

Ere­de­ti­leg a zenei pálya nem is ér­de­kelte, tel­je­sen más volt a vágya.

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­sze­té­vel és meg­je­le­né­sé­vel min­dig fel­hívja ma­gára a fi­gyel­met.

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­sze­té­vel és meg­je­le­né­sé­vel min­dig fel­hívja ma­gára a fi­gyel­met.

Topless kondizott a híres énekesnő - Videó

Topless kondizott a híres énekesnő - Videó

Az Emi­nem­mel is kö­zö­sen al­kotó mű­vésznő felső nél­kül edzett...

Az Emi­nem­mel és Mack­le­more-rel is kö­zö­sen al­kotó mű­vésznő most felső nél­kül állt neki az edzés­nek...

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal.

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő.

Csak 28 éves volt: tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű énekes

Csak 28 éves volt: tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű énekes

Most tár­ták a nyil­vá­nos­ság elé, mi okoz­hatta a fi­a­tal éne­kes ha­lá­lát.

Most tár­ták a nyil­vá­nos­ság elé, mi okoz­hatta a fi­a­tal éne­kes ha­lá­lát.

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Anna néni meg­mondta, ki az új ki­rály.

Anna néni soha nem múló fáj­dal­mat érez még ma is, de már képes Jimmy da­lo­kat hall­gatni, ha ez a fiú énekli őket.

Összeomlott a gyásztól a legendás zenész, meghalt a fiatal felesége

Összeomlott a gyásztól a legendás zenész, meghalt a fiatal felesége

Az asszony ha­lá­lá­nak okai is­me­ret­le­nek.

Az asszony ha­lá­lá­nak okai is­me­ret­le­nek.

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Horváth Tamás bevallotta: termékeny volt a családi nyaralás

Az éne­kes el­árulta, miért sze­ret ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utazni a fe­le­sé­gé­vel...

Az éne­kes végre el­árulta, miért sze­ret ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utazni a fe­le­sé­gé­vel...

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés.

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Az éne­kes bátor volt.

Az éne­kes min­den bá­tor­sá­gát össze­szedte a hős­tette előtt, de meg­érte.

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz.

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz, de az éne­kes erős­nek tartja magát.

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

Biz­tos abban, hogy nem ő hi­bá­zott a ta­valy au­gusz­tusi bal­eset során.

A 36 éves nő biz­tos abban, hogy nem ő hi­bá­zott a ta­valy au­gusz­tusi bal­eset során, mégis ő ve­szí­tett a leg­töb­bet.

Rácz Gergő elárulta: ekkor születik meg a kislánya

Rácz Gergő elárulta: ekkor születik meg a kislánya

Már várja, hogy apuka le­gyen.

Az éne­kes már alig várja, hogy végre apuka le­gyen. Na­gyon kí­ván­csi, hogy me­lyi­kükre ha­son­lít majd a kis jö­ve­vény. S per­sze a szü­lés rész­le­te­i­ről is me­sélt...

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Fia osz­totta meg.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne. Jolly azt is el­árulta, hogy miért...

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne. Jolly azt is el­árulta, hogy miért...

Drámai vallomás: Ezért kellett megoperálni Szíj Melindát

Drámai vallomás: Ezért kellett megoperálni Szíj Melindát

Tar­tott a mű­tét­től, aztán be­le­egye­zett, pedig na­gyon koc­ká­za­tos volt.

Tar­tott a mű­tét­től, aztán be­le­egye­zett, pedig na­gyon koc­ká­za­tos volt a be­avat­ko­zás.

Szomorú hírt közölt a magyar zenekar, váratlanul meghalt az énekesük

Szomorú hírt közölt a magyar zenekar, váratlanul meghalt az énekesük

Mind­össze 57 éves volt. Pé­csett min­denki is­merte.

Mind­össze 57 éves volt. Pé­csett min­denki is­merte.

Újrahangolt koncerttel érkezik szombaton Ákos Siófokra

Újrahangolt koncerttel érkezik szombaton Ákos Siófokra

Na­gyon sze­reti a ba­la­toni kon­cer­tek han­gu­la­tát, és Sió­fokra is rend­sze­re­sen vissza­jár Ákos.

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Véd­je­gyévé vált az arc­szőr­zete.

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a szé­les ka­ri­májú fehér kalap és per­sze a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja...

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja, ami­kor még gye­rek volt.

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Jó kap­cso­la­tot ápol­nak.

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral.

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Be­rú­gott a köz­jegyző, ami­kor az éne­kes szü­le­tett. Koós János csak kacag a dol­gon.

Be­rú­gott a köz­jegyző, ami­kor az éne­kes szü­le­tett. Koós János csak kacag a dol­gon.

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Lányi Lala féltve őrzi ma­gán­éle­tét, ezért cso­da­szép ked­ve­sét is csak rit­kán mu­tatja meg.

Videón mutatta meg csupasz melleit az énekesnő

Videón mutatta meg csupasz melleit az énekesnő

Szexi vi­deót osz­tott meg...

A szőke szép­ség szexi vi­deót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val, amin több­ször lát­ható csu­pasz ci­cije és tan­gás pop­sija is...

Gyászhír érkezett: hiába kezelték, elhunyt a nagybeteg énekes

Gyászhír érkezett: hiába kezelték, elhunyt a nagybeteg énekes

Zenei mű­fa­já­nak ő volt az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lője.

Zenei mű­fa­já­nak ő volt az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lője. 62 éves volt.

Szomorú hírt közöltek: a kórházban elhunyt a népszerű énekes

Szomorú hírt közöltek: a kórházban elhunyt a népszerű énekes

Hosszú ideje beteg volt, vér­rák­ban szen­ve­dett.

Hosszú ideje beteg volt, vér­rák­ban szen­ve­dett.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe a ze­né­lés­ben éli ki magát.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete...

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt!

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt.

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt, de igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Megdöbbentő titokra derült fény a népszerű magyar zenészről

Megdöbbentő titokra derült fény a népszerű magyar zenészről

Bebe is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­tudta, hogy jött a vi­lágra. Szü­lei eddig nem árul­ták el neki.

Bebe is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­tudta, hogy jött a vi­lágra. Szü­lei eddig nem árul­ták el neki.

Ez komoly? Ezért nem alszik együtt feleségével Pápai Joci

Ez komoly? Ezért nem alszik együtt feleségével Pápai Joci

De vajon mit szó ehhez a neje?

A két­sze­res apuka elő­ször be­szélt nyíl­tan intim tit­ká­ról. De vajon mit szó ehhez a neje?

Nem semmi forma: A Nagy Duett sztárja megmutatta, mi van a ruha alatt

Nem semmi forma: A Nagy Duett sztárja megmutatta, mi van a ruha alatt

Hor­váth Tomi egyre job­ban ki­vet­kő­zik ma­gá­ból, de ennek biz­to­san sokan örül­nek.

Rejtélyes körülmények között találtak az eltűnt énekes holttestére

Rejtélyes körülmények között találtak az eltűnt énekes holttestére

A 36 éves rock­ze­nész rossz men­tá­lis ál­la­pot­ban volt.

A 36 éves rock­ze­nész rossz men­tá­lis ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták. Sőt, az in­ter­ne­ten el is bú­csú­zott.

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent Kunu Marionak

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent Kunu Marionak

Az éne­kes a Vá­ros­li­get­ben lé­pett fel, de nem min­den ala­kult jól!

Az éne­kes a Vá­ros­li­get­ben lé­pett fel május el­se­jén, ahol nem ala­kult min­den zök­ke­nő­men­te­sen...

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Meglepő vallomás: Liptai Caludiáról fantáziál A Nagy Duett sztárja

Meglepő vallomás: Liptai Caludiáról fantáziál A Nagy Duett sztárja

Ta­kács Ni­ko­las fel­fedte leg­na­gyobb vá­gyát, ami nem ki­zárt, hogy egy­szer tel­je­sül­het is.

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Egy hó­nap­pal ez­előtt egy­szer már össze­ga­ba­lyod­tak, de A Nagy Duett előtt úgy tűnt, nem foly­ta­tó­dik a kap­cso­lat.

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

A TV2 sztárja öccsé­vel közös képet posz­tolt. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment.

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment, ám csa­ládja azóta is ápolja az em­lé­két.

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg, csont­ve­lő­rák­ban.

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg, csont­ve­lő­rák­ban.

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri...

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért. A szí­nész nem akar va­sár­napi apuka lenni.

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Tina és Emi­lio a minap ka­land­park­ban jár­tak, ahol min­dent ki­pró­bál­tak. A lá­to­ga­tás vic­cesre si­ke­re­dett.

Tina és Emi­lio a minap ka­land­park­ban jár­tak, ahol min­dent ki­pró­bál­tak. A lá­to­ga­tás vic­cesre si­ke­re­dett.

Több százezres bírságra számít Jolly

Több százezres bírságra számít Jolly

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök, mert il­le­gá­lis pi­ro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak a for­ga­tá­son.

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök, mert il­le­gá­lis pi­ro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak a for­ga­tá­son.

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Andi szer­vezi a fel­lé­pé­se­ket.

Hor­váth Tamás a fe­le­sége ke­zébe adta az irá­nyí­tást! Andi szer­vezi az éne­kes fel­lé­pé­seit, in­tézi az ügyes-bajos dol­gait.

Elakad a szavad: szétnyílt köntösben pózol a Sztárban sztár énekesnője

Elakad a szavad: szétnyílt köntösben pózol a Sztárban sztár énekesnője

A szu­per­szexi Singh Viki ez­út­tal iga­zán be­vál­la­lós képet lőtt ma­gá­ról. Nem pró­bálta el­rej­teni ido­mait!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Most közölték: baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a popénekes

Most közölték: baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a popénekes

A fi­a­tal ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de nem ez okozta ha­lá­lát.

A fi­a­tal ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de nem ez okozta ha­lá­lát.

Az életét kockáztatja Varga Viktor legújabb találmányával!

Az életét kockáztatja Varga Viktor legújabb találmányával!

Vak­merő mu­tat­vá­nyá­val sok­kolta a ra­jon­góit! Hi­he­tet­len, mit művel az uta­kon!

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át.

A fi­a­tal éne­kes ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át az utóbbi idő­ben. Így pedig kí­sér­te­ties lett a ha­son­ló­ság közte és tör­té­nel­münk egyik leg­na­gyobb alakja közt.

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Ki­de­rült, hogy a ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Ki­de­rült, hogy a ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött - ez ve­zet­he­tett ha­lá­lá­hoz.