CÍMKE: 'emlékezés'

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz.

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz.

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szil­via ott­ho­ná­ban, csen­des gyer­tya­gyúj­tás­sal em­lé­ke­zett fér­jére, aki szer­dán ün­ne­pelte volna 75. szü­le­tés­nap­ját.

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Az öz­vegy a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­em­lé­ke­zett Andyről egy szív­hez szóló üze­net­tel.

Az öz­vegy a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­em­lé­ke­zett Andyről egy szív­hez szóló üze­net­tel.

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után...

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után Cipő kö­vet­ke­zik azon a lis­tán, kinek gyúj­tot­tak a leg­töb­ben vir­tu­á­lis gyer­tyát. Meg­döb­bentő szo­ká­sok....

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Da­la­i­val gon­dol rá...

A le­gen­dás éne­kesnő gyer­me­kei ért­hető okok­ból ne­he­zen dol­goz­zák fel édes­any­juk korai el­vesz­té­sét.

Szívszorító módon emlékezik az egy éve elhunyt Fábián Julira Tóth Vera

Szívszorító módon emlékezik az egy éve elhunyt Fábián Julira Tóth Vera

De­cem­ber 16-án adta fel Fá­bián Juli szer­ve­zete a har­cot.

De­cem­ber 16-án adta fel Fá­bián Juli szer­ve­zete a har­cot, egy éve nincs kö­zöt­tünk.

Kiderült az igazság: Barátai árulták el Orbán Józsi legféltettebb titkát

Kiderült az igazság: Barátai árulták el Orbán Józsi legféltettebb titkát

A nem­rég el­hunyt Orbán Józsi egy kü­lön­le­ges te­het­ségű ember volt.

A nem­rég el­hunyt Orbán Józsi egy kü­lön­le­ges te­het­ségű ember volt.

Szívszorító látvány, ezt találtuk Torgyán József nappalijában

Szívszorító látvány, ezt találtuk Torgyán József nappalijában

Az öz­vegy hozzá sem mer nyúlni.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a ta­valy ja­nu­ár­ban el­hunyt po­li­ti­kus öz­ve­gye kép­te­len el­en­gedni férje em­lé­két.

Szomorú napra ébredtek a brit királyi család tagjai

Szomorú napra ébredtek a brit királyi család tagjai

Vajon hogy érzik ma­gu­kat?

Vajon hogy érzik ma­gu­kat ezen a szo­morú va­sár­na­pon?

Megható, elhunyt kapustársára emlékezett a magyar válogatott játékos

Megható, elhunyt kapustársára emlékezett a magyar válogatott játékos

A csü­tör­töki Eu­rópa-liga mér­kő­zé­sen csa­pata egyik leg­jobbja volt Bog­dán.

A csü­tör­töki Eu­rópa-liga mér­kő­zé­sen csa­pata egyik leg­jobbja volt Bog­dán. Szo­morú képet osz­tott meg Gö­rög­or­szág­ból.

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Szomorú, így emlékezett Terence Hill a 2 éve elhunyt Bud Spencerre

Szomorú, így emlékezett Terence Hill a 2 éve elhunyt Bud Spencerre

Két évvel ez­előtt, jú­nius 27-én halt meg a le­gen­dás po­fon­osztó.

Két évvel ez­előtt, jú­nius 27-én halt meg a le­gen­dás po­fon­osztó.

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

Máig nem tudta el­en­gedni az em­lé­két.

A 21 éves Lili máig nem tudta el­en­gedni édes­apja em­lé­két.

Ennyi idős lenne ma Bujtor István

Ennyi idős lenne ma Bujtor István

A le­gen­dás szí­nész ki­lenc éve hunyt el.

A le­gen­dás szí­nész ki­lenc éve hunyt el.

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért.

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért ra­jon­gó­i­tól kon­certje alatt. Így ál­lí­tott em­lé­ket a tíz napja el­hunyt le­gen­dás dj-nek.

Így érez az édesanya 20 évvel lánya meggyilkolása után

Így érez az édesanya 20 évvel lánya meggyilkolása után

Mind­össze hét és fél éves volt a lánya

Mind­össze hét és fél éves volt Szath­máry Niki, ami­kor el­tűnt, ám csak évek­kel ké­sőbb de­rült ki biz­to­san, hogy soha többé nem tér­het haza.

Megható, így őrzik a fiatalon elhunyt Lázár Bence emlékét

Megható, így őrzik a fiatalon elhunyt Lázár Bence emlékét

Új nevet kap a La­jos­mi­zsei Vá­rosi Lab­da­rúgó Sport­cent­rum. A csa­tár 2006-ig ne­vel­ke­dett a La­jos­mi­zsei VLC-ben.

Új nevet kap a La­jos­mi­zsei Vá­rosi Lab­da­rúgó Sport­cent­rum. A csa­tár 2006-ig ne­vel­ke­dett La­jos­mi­zsén.

Gyászol Eszenyi Enikő: nagyon szomorú napra ébredt

Gyászol Eszenyi Enikő: nagyon szomorú napra ébredt

Ka­szás At­tila 58 éves lenne.

Volt férje, Ka­szás At­tila már­cius 16-án, pén­te­ken töl­tötte volna be 58. élet­évét.

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

Már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves.

A le­gen­dás szí­nész már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves.

Szörnyű napon van túl a Klapka család

Szörnyű napon van túl a Klapka család

A ha­tal­mas fa­mí­li­á­nak na­gyon szo­mo­rúan kez­dőd­he­tett az új év. Egy éve tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel ment el az Arany­em­ber.

A ha­tal­mas fa­mí­li­á­nak na­gyon szo­mo­rúan kez­dőd­he­tett az új év. Egy éve tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel ment el az Arany­em­ber.

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet: Tervezik a művész síremlékét!

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet: Tervezik a művész síremlékét!

Már fél éve nincs köz­tünk a mű­vész! Öz­ve­gye meg­ható gon­do­la­tok­kal em­lé­ke­zett gyer­meke édes­ap­já­ról!

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Éppen egy évvel ez­előtt adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje!

Éppen egy évvel ez­előtt, ja­nuár 14-én adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje! Cé­line azóta sem tudta fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get.

Fájdalmas évforduló: szoborral emlékeznek fiai a húsz éve elhunyt Dianára

Fájdalmas évforduló: szoborral emlékeznek fiai a húsz éve elhunyt Dianára

Még most is nehéz fel­fogni, hogy Diana her­cegnő el­hunyt.

Még most is nehéz fel­fogni, hogy Diana her­cegnő el­hunyt, pedig las­san két év­ti­zed telt el a her­cegnő tra­gi­kus ha­lála óta...

Schumi szomorú évfordulója, erre készült hét évvel ezelőtt

Schumi szomorú évfordulója, erre készült hét évvel ezelőtt

A le­gen­dás ver­senyző 2009 de­cem­be­ré­ben je­len­tette be a vissza­té­ré­sét.

A le­gen­dás ver­senyző 2009 de­cem­be­ré­ben je­len­tette be a vissza­té­ré­sét.

Kínos családi kupaktanács Zámbó Jimmy sírjánál

Kínos családi kupaktanács Zámbó Jimmy sírjánál

El­fogy­tak a könnyek...

El­fogy­tak a könnyek és egyre ke­ve­sebb a virág. Vagy csak szép las­san sem­mivé lesz a Ki­rály örök­sége...

Így búcsúzik exfelesége a váratlanul elhunyt Józsa Imrétől...

Így búcsúzik exfelesége a váratlanul elhunyt Józsa Imrétől...

Meg­rázó fo­tó­val em­lé­ke­zett gyer­me­ké­nek anyja a hosszan tartó be­teg­ség után el­hunyt mű­vészre.

Így idézi meg Jimmy szellemét Zámbó Krisztián

Így idézi meg Jimmy szellemét Zámbó Krisztián

Nem telik el úgy egy nap sem, hogy ne em­lé­kezne meg édes­ap­já­ról, a Ki­rály­ról!

Nem telik el úgy egy nap sem, hogy ne em­lé­kezne meg édes­ap­já­ról, a Ki­rály­ról!

Megható: Így néz ki most Gobbi Hilda sírja

Megható: Így néz ki most Gobbi Hilda sírja

Vi­rá­gok és mé­cse­sek bo­rít­ják ha­lot­tak napja előtt a ma­gyar mű­vész­vi­lág ki­emel­kedő alak­já­nak sír­ját a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Ra­jon­gói máig kép­te­le­nek el­en­gedni!

Vi­rá­gok és mé­cse­sek bo­rít­ják ha­lot­tak napja előtt a ma­gyar mű­vész­vi­lág ki­emel­kedő alak­já­nak sír­ját a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Ra­jon­gói máig kép­te­le­nek el­en­gedni!

Így gyászolják kollégái a 62 évesen elhunyt Józsa Imrét...

Így gyászolják kollégái a 62 évesen elhunyt Józsa Imrét...

A nép­szerű szí­nész szer­ve­zete hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után va­sár­nap adta fel a küz­del­met.

A nép­szerű szí­nész szer­ve­zete hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után va­sár­nap adta fel a küz­del­met.

Szívszorító vallomás Antal Imre legjobb barátjától

Szívszorító vallomás Antal Imre legjobb barátjától

Idén lett volna 81.

Idén ün­ne­pelte volna 81. szü­le­tés­nap­ját. Azon­ban nyolc éve már, hogy nincs az élők so­rá­ban. Cim­bo­rája még ma sem tette túl magát az el­vesz­té­sén.

Így emlékeznek a hírességek Prince-re

Így emlékeznek a hírességek Prince-re

Prince ha­lála meg­döb­ben­tette a ce­leb­vi­lá­got is.

Prince ha­lála meg­döb­ben­tette a ce­leb­vi­lá­got is. Szí­né­szek, mo­del­lek és ze­né­szek is a Twit­te­ren írták le, mit érez­tek, mikor meg­tud­ták, hogy el­ment a kor­sza­kos zseni.

Megszólalt Somló Tamás egykori tanítványa

Megszólalt Somló Tamás egykori tanítványa

Az egész or­szág meg­ren­dült a le­gen­dás ze­nész ha­lál­hí­rén. Na­gyon nehéz idő­szak ez ta­nít­vá­nya szá­mára is.

Az egész or­szág meg­ren­dült a le­gen­dás ze­nész ha­lál­hí­rén. Na­gyon nehéz idő­szak ez ta­nít­vá­nya szá­mára is.

Zarándokhely lett a hatalmas budapesti Bud Spencer graffiti

Zarándokhely lett a hatalmas budapesti Bud Spencer graffiti

Min­den pil­la­nat­ban ér­ke­zik va­laki.

Mióta fel­ke­rült a Fi­la­tor­igát hév­meg­ál­ló­nál álló falra a ha­tal­mas Bud Spen­cer "fest­mény", szinte min­den pil­la­nat­ban ér­ke­zik va­laki, hogy le­rója ke­gye­le­tét.

Így emlékeztek a TV2 tragikus hirtelenséggel elhunyt riporterére

Így emlékeztek a TV2 tragikus hirtelenséggel elhunyt riporterére

Egy szál vi­rág­gal és csen­des gyer­tya­gyúj­tás­sal rót­ták le ke­gye­le­tü­ket a csa­torna mun­ka­tár­sai Wels Péter Má­tyás előtt.

Traktorral rajzolták a földbe Brüsszel jelképét Olaszországban

Traktorral rajzolták a földbe Brüsszel jelképét Olaszországban

Az olasz "táj-mű­vész", Dario Gam­ba­rin így em­lé­ke­zett a keddi tra­gé­di­ákra.

Az olasz "táj-mű­vész", Dario Gam­ba­rin így em­lé­ke­zett a keddi tra­gé­di­ákra.

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Az eu­ró­pai nagy­vá­ro­sok ne­ve­ze­tes­sé­gei a belga zászló szí­ne­i­ben úsz­tak.

Jön a nem múló hideg

Jön a nem múló hideg

A hét kö­ze­pén meg­ér­ke­zik a tar­tó­san hideg idő.

A köd hamar fel­osz­lik reg­gel, de­rült, napos időre szá­mít­ha­tunk ma. A hét kö­ze­pén azon­ban meg­ér­ke­zik a tar­tó­san hideg idő.