CÍMKE: 'emlékek'

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Na­gyot té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy Ko­vács Kati és Za­lat­nay Sa­rolta a ri­vá­li­sai vol­tak.

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

"Ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

"Ha­tá­ro­zot­tan job­ban va­gyok, de ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

Édeshármasba keveredett a fiatal nő, durva, ami ezután történt

Édeshármasba keveredett a fiatal nő, durva, ami ezután történt

A lány ba­rát­nője tár­sa­sá­gá­hoz csat­la­ko­zott, és egy görbe estét csap­tak.

A lány ba­rát­nője tár­sa­sá­gá­hoz csat­la­ko­zott, és egy iga­zán görbe estét csap­tak. Reg­gel jött a döb­be­net!

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Az éne­kes szinte min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta, Aradszky László te­me­té­sén pedig döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott.

A le­gen­dás éne­kes szinte min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta már, Aradszky László te­me­té­sén pedig döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott.

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette.

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette.

Megrázó vallomás: így tépte ki a vörösiszap édesanyja kezéből a babát

Megrázó vallomás: így tépte ki a vörösiszap édesanyja kezéből a babát

A ka­taszt­ró­fá­ban leg­in­kább érin­tett csa­lád élete örökre meg­vál­to­zott a ki­lenc évvel ez­előtti tra­gé­dia ide­jén.

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk, és most meg­osz­tott né­hány em­lé­ket.

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy tíz évvel ez­előtti fotót osz­tott meg ma­gá­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy tíz évvel ez­előtti fotót osz­tott meg ma­gá­ról, amin még hosszú, vörös für­tök­kel lát­ható, ami­hez meg­ható so­ro­kat posz­tolt.

Elképesztő történetet mesélt Andy Vajnáról a tévés

Elképesztő történetet mesélt Andy Vajnáról a tévés

Ká­rász Ró­bert egyik meg­ha­tá­rozó em­lé­két osz­totta meg a va­sár­nap el­hunyt üz­let­em­ber-pro­du­cer­ről.

Ká­rász Ró­bert egyik meg­ha­tá­rozó em­lé­két osz­totta meg a va­sár­nap el­hunyt üz­let­em­ber-pro­du­cer­ről.

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Va­sár­nap ün­ne­pelte volna 50. szü­le­tés­nap­ját Mol­nár Csilla. Egy­kori sze­relme min­den­nap gon­dol rá.

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő nem fe­lejti el azo­kat az éve­ket, ami­kor rend­sze­re­sen együtt lé­pett fel a le­gen­dá­val.

Nem hiszed el, miben kérte Andy Vajna segítségét Arnold Schwarzenegger

Nem hiszed el, miben kérte Andy Vajna segítségét Arnold Schwarzenegger

A ma­gyar pro­du­cer sokak sze­rint út­törő volt a film­gyár­tás­ban.

A ma­gyar pro­du­cer sokak sze­rint út­törő volt a film­gyár­tás­ban.

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül.

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül.

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet, amit az énekesről mesélt

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet amit az énekesről mesélt

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek...

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek, ami­kor eszébe jut Flip­per Öcsi...

Őszintén vallott édesapja legféltettebb pillanatairól Stadler József fia

Őszintén vallott édesapja legféltettebb pillanatairól Stadler József fia

Szer­dán, no­vem­ber 21-én lesz St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­lá­nak egy­éves év­for­du­lója

Utcára került Bochkor Gábor

Utcára került Bochkor Gábor

A rá­diós fe­ne­gye­rekre va­laki na­gyon ha­ra­gud­hat...

A rá­diós fe­ne­gye­rekre va­laki na­gyon ha­ra­gud­hat Bu­da­pes­ten a IX. ke­rü­let­ben, hi­szen ki­szórta a róla ké­szült fény­kép­gyűj­te­mé­nyét.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Pin­tér Tibor elő­adása után be­szélt.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Zita azt hitte, már túl van sok évvel ez­előtti bal­ese­té­nek ré­misztő em­lé­kein, de té­ve­dett.

Zita azt hitte, már túl van sok évvel ez­előtti bal­ese­té­nek ré­misztő em­lé­kein, de té­ve­dett.

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Ször­nyű em­lé­kek idé­ződ­tek fel benne.

A leg­bát­rabb páros még az olyan erős em­be­re­ket is meg­vi­selte, mint Ru­bint Réka, aki­ben ször­nyű em­lé­ke­ket idéz­tek fel a fel­ada­tok.

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

A her­ceg ko­ráb­ban men­tő­he­li­kop­ter-pi­lóta volt, és ren­ge­teg sé­rül­tet, bal­ese­tet és csa­ládi tra­gé­diát lá­tott.

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Kulka János

A szí­nész me­ne­kül a nyo­masztó em­lé­kek elől, ezért el­adta sze­re­tett budai ott­ho­nát.

A szí­nész me­ne­kül a nyo­masztó em­lé­kek elől, ezért el­adta sze­re­tett budai ott­ho­nát.

Döbbenet: így emlékszik édesanyja meggyilkolására a 2 éves kislány

Döbbenet: így emlékszik édesanyja meggyilkolására a 2 éves kislány

Ki­de­rült a 2 éves kis­lány több rész­letre is em­lék­szik. Még édes­anyja gyil­ko­sá­ról i ér­dek­lő­dik. Vi­vien kar­já­ban tar­totta a gyer­me­ket ami­kor volt párja meg­ölte őt...

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai

Itt vannak Európa legősibb barlangrajzai, te is megnézheted

Az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Ha fel­fe­dez­néd Eu­rópa leg­ősibb, akár húsz­ezer éves bar­lang­raj­zait, akkor az alábbi he­lye­ket je­gyezd föl a ba­kancs­lis­tádra.

Szabina agyába egy szög fúródott: újraélte a robbantás pillanatait a rendőrnő

Szabina agyába egy szög fúródott: újraélte a robbantás pillanatait a rendőrnő

Sza­bina tudta, hogy rossz em­lé­kek idé­ződ­het­nek fel benne..

Sza­bina tudta, hogy rossz em­lé­kek idé­ződ­het­nek fel benne, mégis az élet­mentő-tan­fo­lyam el­vég­zése mel­lett dön­tött...

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Diana még be­szélt gye­re­ke­i­vel ha­lála előtt. A fiúk most el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.

Bangó Margit szegénységben élte meg a legszebb karácsonyát

Bangó Margit szegénységben élte meg a legszebb karácsonyát

A két­sze­res Kos­suth-díjas éne­kesnő fel­idézi a rég­múlt ka­rá­cso­nyok em­lé­két, ami­kor még kis­lány­ként várta a csen­gő­szót.

Básti Juli őszinte vallomása: én voltam az osztály hülyéje

Básti Juli őszinte vallomása: én voltam az osztály hülyéje

Au­gusz­tus 10-én ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját a Kos­suth-díjas mű­vésznő.

Au­gusz­tus 10-én ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját a Kos­suth-díjas mű­vésznő. Básti Juli a jeles év­for­duló al­kal­má­ból exk­lu­zív in­ter­jút adott la­punk­nak. A mű­vésznő őszin­tén mesél gyer­mek­ko­rá­ról, sze­re­le­mi­ről, ku­dar­ca­i­ról és fan­tasz­ti­kus csa­lád­já­ról. Azt is be­val­lotta, hogy rossz ta­nuló volt.

15 dolog, amit csak akkor értesz, ha elmúltál már 35

15 dolog, amit csak akkor értesz, ha elmúltál már 35

Van­nak dol­gok, amikre még élén­ken em­lék­szel, pedig egy húsz­éves már csak me­sé­nek hiszi

Bolygatja a múltadat a Facebook? Így likvidáld!

Bolygatja a múltadat a Facebook? Így likvidáld!

Mi van, ha a régi em­lé­kek már egy­ál­ta­lán nem ked­ve­sek szá­munkra...?

Liptai Claudia megszabadult emlékeitől, lezárta a csúnya múltat

Liptai Claudia megszabadult emlékeitől, lezárta a csúnya múltat

Min­den jel arra mutat, hogy a TV2 mű­sor­ve­ze­tője el­adta azt a la­kást, ami­ben édes­apja élt ha­lá­láig.

Így őrizd meg a boldog családi pillanatokat! 9 szuper ötlet

Így őrizd meg a boldog családi pillanatokat! 9 szuper ötlet

Ezek az öt­le­tek nem csak a ki­csik­nek, de az egész csa­lád­nak sok örö­met fog­nak okozni majd.