CÍMKE: 'emberrablás'

Igazi kabaré: Táskája áráért vonulhat börtönbe Aurelio

Igazi kabaré: Táskája áráért vonulhat börtönbe Aurelio

Meg­le­he­tő­sen ér­de­ke­sen ala­kult Au­re­lio em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása.

FRISS HÍREK

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra.

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra, ahol el­kez­dő­dött em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása.

Rendőrök lepték el az eltűnt vállalkozó maglódi házát: mindent felforgattak

Rendőrök lepték el az eltűnt vállalkozó maglódi házát: mindent felforgattak

Még a ke­men­cét is tü­ze­te­sen át­vizs­gál­ták.

Még a ke­men­cét is tü­ze­te­sen át­vizs­gál­ták.

Sosem hallott részletek: rendőrök segíthették Maddie elrablóit?

Sosem hallott részletek: rendőrök segíthették Maddie elrablóit?

A brit kis­lány még 2007-ben tűnt el egy por­tu­gá­liai nya­ra­lás­ról.

A brit kis­lány még 2007-ben tűnt el egy por­tu­gá­liai nya­ra­lás­ról.

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Májusban kezdődik Aurelio tárgyalása

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult...

Au­re­lio az ügy ki­rob­ba­nása óta gya­kor­la­ti­lag vissza­vo­nult és ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. Ez ért­hető is...

Megjátszotta elrablását a tini, hogy az apjától váltságdíjat csikarjon ki

Megjátszotta elrablását a tini, hogy az apjától váltságdíjat csikarjon ki

Is­me­rő­sé­vel szö­vet­kezve verte át apját a 13 éves lány.

Is­me­rő­sé­vel szö­vet­kezve verte át apját a 13 éves lány.

Felkavaró felvétel: a nyílt utcán raboltak el egy férfit Kőbányán

Felkavaró felvétel: a nyílt utcán raboltak el egy férfit Kőbányán

Senki sem se­gí­tett.

Egy­sze­rűen meg­fog­ták és be­rán­gat­ták az autó ülé­se­ire. Sza­bad­sá­gáért pedig pénzt kö­ve­tel­tek az em­ber­rab­lók... A rend­őr­ség kö­rözi az el­kö­ve­tő­ket.

Elrabolták az ismert focista anyukáját

Elrabolták az ismert focista anyukáját, szörnyű részletek derültek ki

Sa­muel Kalu ért­hető módon tel­je­sen össze­tört.

Sa­muel Kalu tel­je­sen össze­tört, édes­any­ját a ko­csi­já­ból rán­gatta ki egy fegy­ve­res ember. Az au­tó­ban gye­re­kek is ültek.

Sokkoló, emberrablás történt a Nagymihályi járásban

Sokkoló, emberrablás történt a Nagymihályi járásban

A tet­tes meg­kö­tözve tar­tott fogva egy nőt... Ha­tal­mas sze­ren­cséje volt, hogy a rend­őrök meg­ta­lál­ták.

Át­la­gos köz­úti bal­eset­nek tűnt az a hely­szín, ahon­nan el­tűnt egy nő. Végül rend­őrök és ku­tyák ke­res­ték, ami­kor is ki­de­rült: egy férfi el­ra­bolta. Ami­kor meg­ál­lí­tot­ták a férfi au­tó­ját, ki­de­rült, hogy az ülé­sen, meg­kö­tözve tartja fogva a ke­re­sett nőt. A rend­őrök ki­sza­ba­dí­tot­ták.

"Kiszakították Leilát a kezemből" - 12 év után akadt lánya nyomára a magyar anya

"Kiszakították Leilát a kezemből" - 12 év után akadt lánya nyomára a magyar anya

Ti­zen­két éve ra­bolta el a gyer­me­ket arab édes­apja.

Ti­zen­két éve ra­bolta el a gyer­me­ket arab édes­apja.

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett...

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett a stú­di­óba, ahol ki­tör­tek be­lőle az ér­zel­mek. A vád ugyan mó­do­sult, de így is nyolc év bör­tön vár­hat rá.

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Nem köt­het ki a Sea Watch 3.

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként a stras­bourgi Em­beri Jogok Eu­ró­pai Bí­ró­sága éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­totta fel az olasz kor­mányt.

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

Nagy bajban a magyar sztár: Emberrablási ügyben nyomoznak

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját, így ki­ad­hat­ják a nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­ran­csot.

New York­ban a na­pok­ban le­po­rol­ták az akkor fél­be­ha­gyott ügy ak­tá­ját, így ki­ad­hat­ják a nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­ran­csot.

Előkerült az Esterházy-örökös elraboltnak hitt édesanyja

Előkerült az Esterházy-örökös elraboltnak hitt édesanyja

Kri­mibe illő tör­té­net­ről szá­mol be az oszt­rák sajtó.

Az Es­ter­házy-örö­kös édes­any­ját egy fe­kete li­mu­zinba tusz­kol­ták.

Gyereket próbált a megállóból elrabolni az akcentussal beszélő férfi

Gyereket próbált a megállóból elrabolni az akcentussal beszélő férfi

Nagy erők­kel ke­resi az oszt­rák rend­őr­ség azt a 20-30 év kö­rüli férfit, aki fé­nyes nap­pal pró­bálta el­ra­bolni a 13 éves fiút.

Áll a bál, emberrablási ügybe keverték a Real Madrid sztárját

Áll a bál, emberrablási ügybe keverték a Real Madrid sztárját

Benzema ügy­védje ta­gadja a dol­got.

Karim Benzema ügy­védje gro­teszk­nek ne­vezte a vá­da­kat. Az ál­lí­tó­la­gos ál­do­zat min­den­esetre már el­in­dí­totta a pert.

Bevándorlók drogbandáját fogták el

Bevándorlók drogbandáját fogták el

Drog­ke­res­ke­de­lem és em­ber­rab­lás...

A két ma­rok­kói, két iráni és egy al­gé­riai férfi rá­adá­sul még egy görög nőt is el­ra­bolt és 5 napig fogva tar­tott egy fél­szu­te­rén la­kás­ban.

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal.

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal.

Ijesztő videó! Így rabolják el a gyerekeket

Ijesztő videó! Így rabolják el gyanútlan anyjuk mellől a gyerekeket

A videó na­gyon fel­ka­varó!

A videó na­gyon fel­ka­varó! Csak erős ideg­ze­tűek kat­tint­sa­nak! Van meg­ol­dás...

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­len

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­len, hogy ismét kör­be­sza­la­gozta a házát a rend­őr­ség. Má­csik Zol­tán már­ci­us­ban tűnt el.

Itt az ítélet! Emberrablás miatt kerül börtönbe a szolnoki vállalkozó

Itt az ítélet! Emberrablás miatt kerül börtönbe a szolnoki vállalkozó

Ve­rő­em­be­re­ket is fel­fo­ga­dott, hogy az egy­kori üz­let­tár­sá­val el­bán­jon.

Ve­rő­em­be­re­ket is fel­fo­ga­dott, hogy az egy­kori üz­let­tár­sá­val el­bán­jon. Ér­de­kes rész­le­tek...

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért. El is sírta magát.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért.

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki.

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki a zsa­ruk előtt. Óri­ási baj­ban van!

Kiderült, ki a kőbányai gyilkos emberrabló

Így bukott le a kőbányai gyilkos emberrabló

A 90-es évek egyik leg­is­mer­tebb al­vi­lági sze­mé­lyi­sége volt K. László.

A 90-es évek egyik leg­is­mer­tebb al­vi­lági fi­gu­rája volt K. László, akire a na­pok­ban csa­pott le a szlo­vák rend­őr­ség. A test­épí­tőt az ujj­le­nyo­mata buk­tatta le...

Migránsrabló bandára csapott le a rendőrség

Migránsrabló bandára csapott le a rendőrség

Se­gít­sé­get aján­lott a bűn­banda az Eu­ró­pába ér­kező mig­rán­sok­nak, de ehe­lyett be­zár­ták őket, és vált­ság­dí­jat kö­ve­tel­tek a ro­ko­na­ik­tól.

Se­gít­sé­get aján­lott a bűn­banda az Eu­ró­pába ér­kező mig­rán­sok­nak, de ehe­lyett be­zár­ták őket, és vált­ság­dí­jat kö­ve­tel­tek a ro­ko­na­ik­tól.

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Az ukrán férfi hamis ada­tok­kal ira­to­kat pró­bált csi­nál­tatni Sz­lo­vá­ki­á­ban, de az ujj­le­nyo­mata végül le­buk­tatta.

Az ukrán férfi hamis ada­tok­kal ira­to­kat pró­bált csi­nál­tatni Sz­lo­vá­ki­á­ban, de az ujj­le­nyo­mata végül le­buk­tatta. Ő gyil­kolt Ma­gyar­or­szá­gon.

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Egyre több a rej­tély az el­tűnt vil­lany­sze­re­lők körül! Már nem 2, hanem 4 ki nem fi­ze­tett, majd el­tűnt sza­ki­ról be­szél­nek...

Durva, ezt találták a nyomozók

Durva, ezt találták a nyomozók

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben.

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben. Ked­den nem csak az ik­ré­nyi hor­gász­ta­vat ku­tat­ták át.

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben azok­hoz for­dul, akik szin­tén ag­gód­nak az el­tűnt férfi­ért, és haj­lan­dók se­gí­teni meg­ke­resni. Va­sár­nap ke­resni in­dul­nak.

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben azok­hoz for­dul, akik szin­tén ag­gód­nak az el­tűnt férfi­ért, és haj­lan­dók se­gí­teni meg­ke­resni. A csa­lád nem tudja el­fo­gadni, hogy a csa­lád­apa gyil­kos­ság ál­do­zata lett, még min­dig re­mény­ked­nek, hogy élet­ben van és elő­ke­rül. Va­sár­nap min­den­kit meg­hív­tak a ke­re­sésre.

Üzent Zoltán lánya az emberrablóknak

Üzent Zoltán lánya az emberrablóknak

A Ri­post ha­sáb­jain üzent azok­nak, akik el­ra­bol­ták az apját. Ren­ge­te­gen ke­re­sik azt a csa­lád­apát, aki­nek már­cius 31-én nyoma ve­szett egy ben­zin­kú­ton.

A Ri­post ha­sáb­jain üzent azok­nak, akik el­ra­bol­ták az apját. Ren­ge­te­gen ke­re­sik azt a csa­lád­apát, aki­nek már­cius 31-én nyoma ve­szett egy ben­zin­kú­ton. Má­csik Zol­tán csa­ládja szá­mára most fel­csil­lant a re­mény, ugyanis, a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint, a nyo­mo­zók meg­ta­lál­ták az édes­apa fehér transz­port­erét!

Sokkoló részletek a győri emberrablásról

Sokkoló részletek a győri emberrablásról

Két­ségbe van esve Má­csik Zol­tán fe­le­sége és lánya, attól fél­nek, nem lát­ják vi­szont élve az el­tűnt csa­lád­apát. Ki­de­rült: ez már a har­ma­dik ha­sonló el­tű­nés, ami­ben a rend­őr­ség nyo­moz.

Két­ségbe van esve Má­csik Zol­tán fe­le­sége és lánya, attól fél­nek, nem lát­ják vi­szont élve az el­tűnt csa­lád­apát. Ki­de­rült: ez már a har­ma­dik ha­sonló el­tű­nés.

Elraboltak egy családapát Győrben

Elraboltak egy családapát Győrben

Fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt egy mo­son­ma­gyar­óvári férfi.

Fur­csa kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt egy mo­son­ma­gyar­óvári férfi, Má­csik Zol­tán. Ko­ráb­ban egy gya­nús alak­kal ta­lál­ko­zott egy győri ben­zin­kú­ton, azóta nem ad élet­je­let ma­gá­ról.

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

Így fogták el ismeretlen fegyveresek a volt grúz elnököt! - videó

Az ál­ar­co­sok még hét­főn csap­tak le a po­li­ti­kusra a ked­venc ét­ter­mé­ben. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek...

Megrázó állítás, gyilkosság áldozata lett az eltűnt magyar tévésztár?

Megrázó állítás, gyilkosság áldozata lett az eltűnt magyar tévésztár?

A fi­a­tal lány két hete tűnt el, a rend­őr­ség ri­asztó nyo­mo­kat ta­lált, el­kép­zel­hető, hogy élet­el­le­nes bűn­cse­lek­mény tör­tént.

A csomagtartóból mászott elő és menekült el egy nő a benzinkúton! - videó

A csomagtartóból mászott elő és menekült el egy nő a benzinkúton! - videó

A saját há­zá­ból ra­bol­ták el a véd­te­len nőt. Ki tudja, hogy mi lett volna vele, ha nem sza­ba­dul ki.

Félmeztelenül találták meg az elrabolt nőt az erdőben

Félmeztelenül találták meg az elrabolt nőt az erdőben

A fi­a­tal nőt meg is erő­sza­kol­ták, majd a semmi kö­ze­pén hagy­ták, hogy ott fagy­jon ha­lálra.

A fi­a­tal nőt meg is erő­sza­kol­ták, majd a semmi kö­ze­pén hagy­ták, hogy ott fagy­jon ha­lálra.

Erre vágyik a Nigériában elrabolt magyar hajós

Erre vágyik a Nigériában elrabolt magyar hajós

Ki­sza­ba­dult a ma­gyar hajós.

Ki­sza­ba­dult majd­nem há­rom­he­tes fog­sá­gá­ból az a ma­gyar hajós, akit ka­ló­zok ra­bol­tak el.

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt.

Csak a holtteste került elő az elrabolt óvodás kislánynak

Csak a holtteste került elő az elrabolt óvodás kislánynak

Az édes­szájú kis­lány egy kis cso­ki­ért szö­kött ki szü­lei há­zá­ból, de a ka­land­nak tra­gi­kus vége lett.

Az édes­szájú kis­lány egy kis cso­ki­ért szö­kött ki szü­lei há­zá­ból, de a ka­land­nak tra­gi­kus vége lett.

Megtörte a csendet: őszintén beszélt elrablásáról a modell

Megtörte a csendet: őszintén beszélt elrablásáról a modell

Chloe Ay­ling meg­törte a csen­det és rész­le­te­sen be­szá­molt arról, ho­gyan ver­ték át egy hamis szer­ző­dés­sel Mi­lá­nó­ban.

Chloe Ay­ling meg­törte a csen­det és rész­le­te­sen be­szá­molt arról, ho­gyan ver­ték át egy hamis szer­ző­dés­sel Mi­lá­nó­ban, majd ez­után ho­gyan ra­bol­ták el.

Emberrablók csaptak le a sztárra a nyílt utcán

Emberrablók csaptak le a sztárra a nyílt utcán

Meg­döb­bent, hova hur­col­ták.

Les­ből tá­mad­tak rá. A világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­bal­lista maga is meg­döb­bent, hova vit­ték az autó cso­mag­tar­tó­já­ban.

Elrabolták a Magyarországon is népszerű tévéműsor stábját!

Elrabolták a Magyarországon is népszerű tévéműsor stábját!

Ko­lum­bi­á­ban tör­tént a saj­ná­la­tos ese­mény, saj­nos a mai napig sok szél­ső­sé­ges ge­ril­la­szer­ve­zet mű­kö­dik itt.

Szexrabszolgaként árulták a modellt

Szexrabszolgaként árulták a modellt

Hor­ro­risz­ti­kus él­mény­ben volt része a gyö­nyörű mo­dell­nek. A brit anyu­kát egy fo­tó­zás ígé­re­té­vel csá­bí­tot­ták Mi­lá­nóba, ott vi­szont el­ra­bol­ták.

Hor­ro­risz­ti­kus él­mény­ben volt része a gyö­nyörű mo­dell­nek, Chloe Ay­ling­nak. A brit anyu­kát egy fo­tó­zás ígé­re­té­vel csá­bí­tot­ták Mi­lá­nóba, ott vi­szont el­ra­bol­ták, és szex­rab­szol­ga­ként akar­ták el­adni.

Szörnyű dolog történhetett az eltűnt angyalarcú magyar tinivel

Szörnyű dolog történhetett az eltűnt angyalarcú magyar tinivel

Ami­kor utol­jára lát­ták, épp egy au­tóba szállt be...

Ami­kor utol­jára lát­ták, épp egy au­tóba szállt be, ám azóta nem adott ma­gá­ról élet­je­let.

Először mutatta meg szörnyű szexbörtönét Natascha Kampusch!

Először mutatta meg szörnyű szexbörtönét Natascha Kampusch!

8 évig tar­tot­ták fogva a ház­ban...

A 10 éves ko­rá­ban el­ra­bolt szex­rab­szolga to­vábbra is ott él, ahol fogva tar­tot­ták. A ször­nyű em­lé­ke­ket idéző házba eddig egy­szer sem en­ge­dett be­te­kin­tést.

Felfoghatatlan kegyetlenség: hét éven át élt dobozba zárva a lány

Felfoghatatlan kegyetlenség: hét éven át élt dobozba zárva a lány

A fi­a­tal lányt egy há­zas­pár ra­bolta el és zárta do­bozba... Ha ki­en­ged­ték, még na­gyobb ször­nyű­sé­ge­ket kel­lett át­él­nie.

A nyílt utcán rabolták el egy cannes-i szálloda 76 éves tulajdonosnőjét

Nyílt utcáról rabolták el egy cannes-i szálloda 76 éves tulajdonosnőjét

Az em­ber­rab­lók még nem je­lent­kez­tek...

Három éven belül má­sod­szor tá­mad­ták meg, az első al­ka­lom­mal nem tud­ták el­hur­colni. Az em­ber­rab­lók még nem je­lent­kez­tek. A tu­laj­do­nosnő na­gyon gaz­dag, nem csak ez az egy szál­lo­dája van a kör­nyé­ken...

Riválisa ujját is le akarta vágni a féltékeny férj

Riválisa ujját is le akarta vágni az őrülten féltékeny férj...

Bru­tá­lis erő­szak­kal akarta egy férfi arra kény­sze­rí­teni is­me­rő­seit, hogy mond­ják meg, kivel csalja őt a fe­le­sége!

Bru­tá­lis erő­szak­kal akarta egy férfi arra kény­sze­rí­teni is­me­rő­seit, hogy mond­ják meg, kivel csalja őt a fe­le­sége! El­ké­pesztő, mit mű­velt, még em­ber­rab­lás­hoz is fo­lya­mo­dott a fél­té­keny férfi...

Egy pilóta is benne lehetett Ecclestone anyósának elrablásában!

Egy pilóta is benne lehetett Ecclestone anyósának elrablásában!

Az amúgy sem min­den­napi sztori kezd egyre ka­ci­fán­to­sabbá válni...

Az amúgy sem min­den­napi sztori kezd egyre ka­ci­fán­to­sabbá válni...

Kiderült: fatális hiba miatt rabolhatták el Ecclestone anyósát!

Kiderült: fatális hiba miatt rabolhatták el Ecclestone anyósát!

Saját hi­bá­já­ból ra­bol­hat­ták el...

A kül­földi sajtó egy­be­hang­zóan ál­lítja, hogy a mil­li­ár­dos üz­let­em­ber anyó­sát könnyen lehet, hogy a saját hi­bája miatt tud­ták el­ra­bolni.

Botrány: ezért rabolhatták el a milliárdos Bernie Ecclestone anyósát!

Botrány: ezért rabolhatták el a milliárdos Bernie Ecclestone anyósát!

Egé­szen döb­be­ne­tes hír je­lent meg a bra­zil saj­tó­ban. A Forma-1 urá­nak anyó­sáért 10 mil­li­árd fo­rin­tot kö­ve­tel­nek.

10 évet kapott a svéd horrordoki, aki szexbunkerba zárta áldozatát

10 évet kapott a svéd horrordoki, aki szexbunkerba zárta áldozatát

Bű­nös­nek mondta ki a bí­ró­ság azt a stock­holmi or­vost, aki el­ra­bolt és a maga épí­tette bun­kerbe zárt egy nőt.

Fényes nappal akarták elrabolni a kislányt a boltból

Fényes nappal akarták elrabolni a kislányt a boltból

Az anya hős­ként küz­dött gyer­me­ké­ért, a té­bo­lyo­dott rabló nem érte el a cél­ját...

Az anya hős­ként küz­dött gyer­me­ké­ért, a té­bo­lyo­dott rabló nem érte el a cél­ját...

Megsérült a focista, akit fegyveresek raboltak el

Megsérült a focista, akit fegyveresek raboltak el

Nem úszta meg ép bőr­rel.

Nem úszta meg ép bőr­rel az em­ber­rab­lást az Olim­pia­kosz sztárja. A me­xi­kói vá­lo­ga­tott csa­tár már biz­ton­sá­gos hely­ről üzent az ál­la­po­tá­ról.

Hátborzongató: Fényes nappal akarták elrabolni a gyereket Szegeden!

Hátborzongató: Fényes nappal akarták elrabolni a gyereket Szegeden!

A kisfiú az édes­any­já­val ment ha­za­felé rol­ler­rel, ami­kor egy fur­gon haj­tott mel­lé­jük...

"Az ISIS szexrabszolgája voltam"-VIDEÓ

"Az ISIS szexrabszolgája voltam"-VIDEÓ

A 21 éves iraki lányt saját ott­ho­ná­ból, mint egy­fajta ha­di­zsák­mányt hur­colta el az ISIS idén agusz­tus­ban.

A 21 éves iraki lányt saját ott­ho­ná­ból, mint egy­fajta ha­di­zsák­mányt hur­colta el az ISIS idén agusz­tus­ban, de meg­szö­kött.

Maffiamódszerekkel rabolták el a magyar cégvezetőt

Maffiamódszerekkel rabolták el a magyar cégvezetőt

Mez­te­le­nül tar­tot­ták fogva.

A férfit Vá­sá­ros­na­ményba csal­ták, ott ej­tet­ték tú­szul. Majd három napig mez­te­le­nül ra­bos­ko­dott egy fő­vá­rosi ho­tel­ben, vé­let­le­nül ta­lál­tak rá a rend­őrök.

Rossz taxiba szállt, halálfélelme volt a sztárnak

Rossz taxiba szállt, halálfélelme volt a sztárnak

Rosszul kez­dő­dött az angol kar­ri­erje.

Rosszul kez­dő­dött Chan­cel Mbemba ang­liai kar­ri­erje. A New­castle Uni­ted új kon­gói já­té­kosa azt hitte, em­ber­rab­lás ál­do­zata lett.

El akarták rabolni Emma Watsont!

El akarták rabolni a sztárszínésznőt!

Egy szem­fü­les taxis buk­tatta le az em­ber­rab­ló­kat.

A Harry Pot­ter-fil­mek sztárja, Emma Wat­son csu­pán egy szem­fü­les ta­xis­nak kö­szön­heti, hogy nem vált em­ber­rab­lók ál­do­za­tává.