CÍMKE: 'emberölés'

Ismerősét szúrta le egy fiatal nő

Ismerősét szúrta le Dombóváron egy fiatal nő

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val, majd össze­vesz­tek és meg­ölte.

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val, majd össze­vesz­tek és meg­ölte.

Holttestet találtak, brutális gyilkosság történt Somogyban

Holttestet találtak, brutális gyilkosság történt Somogyban

Egy férfit már el­kap­tak a rend­őrök, fel­te­he­tően ő vég­zett az is­me­rő­sé­vel.

FRISS HÍREK

Brutális: saját rokonaival akart végezni a polgárdi férfi

Brutális: saját rokonaival akart végezni a polgárdi férfi

Meg akarta gyil­kolni a saját ro­ko­nait a pol­gárdi férfi, de egy szom­széd meg­aka­dá­lyozta ebben.

Meg akarta gyil­kolni a saját ro­ko­nait a pol­gárdi férfi, de egy szom­széd meg­aka­dá­lyozta ebben.

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Egy bi­har­ke­resz­tesi csa­lád­ban tor­kollt tra­gé­di­ába az ünnep.

Egy bi­har­ke­resz­tesi csa­lád­ban tor­kollt tra­gé­di­ába az ünnep, ami­kor egy há­zas­pár össze­ve­szett.

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

No­vem­ber 20-án ve­szett nyoma.

A lány­nak no­vem­ber 20-án ve­szett nyoma, sorsa azóta szo­morú for­du­la­tot vett. Ügyé­ben meg­szó­lalt a rend­őr­ség is.

Borzalmas látvány: holttest feküdt a pesti villamosmegállóban

Borzalmas látvány: holttest feküdt a pesti villamosmegállóban

Ha­lálra rug­dos­tak egy ré­szeg férfit, mert tisz­te­let­len aján­la­tot tett egy nőnek.

Ha­lálra rug­dos­tak egy ré­szeg férfit, mert tisz­te­let­len aján­la­tot tett egy nőnek.

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Két kü­lön­böző hely­szí­nen, két férfi holt­tes­tére buk­kan­tak, a rend­őr­ség meg­kezdte a nyo­mo­zást.

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Előkerült a seprűnyél is, halálra verte volna édesanyját a borsodi férfi

Előkerült a seprűnyél is, halálra verte volna édesanyját a borsodi férfi

80 éves any­já­nak esett neki az 58 éves férfi Sa­jó­szö­ge­den.

80 éves any­já­nak esett neki az 58 éves férfi Sa­jó­szö­ge­den.

Újabb csapás érte, teljesen összeomlott Jim Carrey!

Újabb csapás érte, teljesen összeomlott Jim Carrey!

El­hunyt ba­rát­nője gyá­szoló anyja is úgy dön­tött, hogy pert akaszt a nya­kába...

El­hunyt ba­rát­nője gyá­szoló anyja is úgy dön­tött, hogy pert akaszt a nya­kába...

Kiszivárgott Jim Carrey öngyilkos barátnőjének titkos levelezése!

Kiszivárgott Jim Carrey öngyilkos barátnőjének titkos levelezése!

A nap­vi­lá­got lá­tott meg­rázó sorok döntő bi­zo­nyí­ték­ként szol­gál­hat­nak az em­ber­ölés­sel vá­dolt sztár ügyé­ben!

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Az orvos agya el­bo­rult...

Fel­fog­ha­tat­lan! Csa­lá­dos ember az a férfi, aki vér­für­dőt ren­de­zett Nyír­egy­há­zán.... Ért­he­tet­len, hogy tehet ilyet egy fe­le­lős­ség­tel­jes ember?!

Ezért halt éhen a másfél éves Kiara

Ezért halt éhen a másfél éves Kiara

Az om­buds­man sze­rint so­ro­za­tos hibák ve­zet­tek a tra­gé­di­á­hoz. Csak a vé­dőnő nem mu­lasz­tott az eset kap­csán. Ő azon­ban egy­maga nem tudta meg­aka­dá­lyozni a kis­lány kín­ha­lá­lát.

Szé­kely László alap­jogi biz­tos sze­rint a házi gyer­mek­or­vos, a gyer­mek­jó­léti köz­pont és a gyám­ha­tó­ság so­ro­za­tos mu­lasz­tá­sai, szak­ma­i­lag ért­he­tet­len lé­pé­sei miatt nem si­ke­rült meg­aka­dá­lyozni a tra­gé­diát. Csak a vé­dőnő nem mu­lasz­tott az eset kap­csán. Ő azon­ban egy­maga nem tudta meg­aka­dá­lyozni a gyön­gyösi kis­lány kín­ha­lá­lát.

Váratlan vallomás a soroksári gyilkosság ügyében!

Váratlan vallomás a soroksári gyilkosság ügyében!

Újabb el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a rej­té­lyes so­rok­sári gyil­kos­ság­ról! Egy asszony azt ál­lítja, jól is­meri Krisz­tina fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát...

Újabb el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a rej­té­lyes so­rok­sári gyil­kos­ság­ról! Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő asszony azt ál­lítja, jól is­meri Krisz­tina fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát...

Esküvőre készült a halálra gázolt Zsófi és gyilkosa is

Esküvőre készült a halálra gázolt Zsófi és gyilkosa is

A na­pok­ban lett volna Sz. Lajos es­kü­vője és két hó­na­pos kisfi­á­nak a ke­resz­te­lője, ám most bör­tön vár rá.

A na­pok­ban lett volna Sz. Lajos es­kü­vője és két hó­na­pos kisfi­á­nak a ke­resz­te­lője, ám most bör­tön vár rá.

Másolták az agárdi gyermekéheztetést a gyöngyösi szülők?

Kísérteties hasonlóság, másolták az agárdi gyermekéheztetést a gyöngyösi szülők?

Mintha a tör­té­ne­lem is­mé­telné magát.

Mintha csak a tör­té­ne­lem is­mé­telné ön­ma­gát, éppen aznap, ami­kor meg­szü­le­tett az íté­let.

Megfőzte az autóban hagyott unokája szívét a nagymama

Megfőzte az autóban hagyott unokája szívét a nagymama

El­ké­pesztő gon­dat­lan­ság.

Gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett gyil­kos­ság vád­já­ban vet­tek őri­zetbe egy ame­ri­kai na­gyit, aki be­kap­csolt fűtés mel­lett a ko­csi­já­ban hagyta uno­ká­ját.

Férje ölhette meg az eltűnt győri nőt

Férje ölhette meg
az eltűnt győri nőt

A Győr­ről el­tűnt asszony holt­tes­tét a szán­tó­föl­dön ta­lál­ták meg a rend­őrök.

A Győr­ről el­tűnt asszony holt­tes­tét a szán­tó­föl­dön ta­lál­ták meg a rend­őrök.

Szerelemféltés miatt gázolt az esztergomi férfi

Szerelemféltés miatt gázolt az esztergomi férfi

Fél­té­keny­ség állt a hát­tér­ben.

Em­ber­ölés kí­sér­lete miatt vet­ték őri­zetbe a 43 éves esz­ter­gomi férfit, fél­té­keny­ség miatt ütötte el egyik is­me­rő­sét.

Előbb felmentették, majd 12 évre ítélték a borsodi gyilkost

Előbb felmentették, majd 12 évre ítélték a borsodi gyilkost

A férfit egy­szer már fel­men­tet­ték.

A férfit az ügy­ben egy­szer már fel­men­tet­ték az em­ber­ölés vádja alól, jogos ön­vé­de­lemre hi­vat­kozva.

Orális szexszel ölte meg élettársát a győri férfi

Orális szexszel ölte meg élettársát a győri férfi

Ilyen még nem tör­tént Ma­gyar­or­szá­gon! A 60 éves férfit gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják

Szándékosan ölt: 18 évet kapott a combinós gyilkos!

Szándékosan ölt: 18 évet kapott a combinós gyilkos!

Nem­csak em­ber­ölés­ben, hanem ga­ráz­da­ság­ban is bű­nös­nek mondta ki a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék A. Áron Ger­gelyt.

Nem­csak em­ber­ölés­ben, hanem ga­ráz­da­ság­ban is bű­nös­nek mondta ki a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék A. Áron Ger­gelyt.

Késsel gyilkoltak az utcán

Késsel gyilkoltak az utcán

Em­ber­ölés­sel in­dult a va­sár­nap Mo­son­ma­gyar­óvá­ron.

Em­ber­ölés­sel in­dult a va­sár­nap Mo­son­ma­gyar­óvá­ron. Az el­kö­vető kés­sel szúrt, a rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz.

Lakótársát késelte meg a ludasi férfi

Lakótársát késelte meg a ludasi férfi

Ve­sze­ke­dés után ke­rült elő a kés: a 48 éves férfi két­szer szúrt mell­ka­son.

Ve­sze­ke­dés után ke­rült elő a kés: a 48 éves lu­dasi férfi két­szer szúrta mell­kasba la­kó­tár­sát. Em­ber­ölés miatt nyo­moz a rend­őr­ség.

Emberölés miatt nyomoznak a tatai tóba fulladt kisfiú ügyében

Emberölés miatt nyomoznak a tatai tóba fulladt kisfiú ügyében

Egy 6 fős cso­port­tal ér­ke­zett a 3 éves a tatai Öreg tóhoz fü­rödni. 18 év fe­letti nem is volt velük.