CÍMKE: 'emberölés'

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

A nagy­ecsedi Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

Halálra mérgezte férjét a kegyetlen asszony Fejér megyében

Halálra mérgezte férjét a kegyetlen asszony Fejér megyében

Hó­na­po­kon át gyógy­szer­rel mér­gezte há­zas­tár­sát az 51 éves nő, míg a férj végül be­le­halt.

FRISS HÍREK

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Egy másik ügy miatt is a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Ismét a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Tragédia a tatabányai lakótelepen: a férfinek esélye sem volt védekezni

Tragédia a tatabányai lakótelepen: a férfinek esélye sem volt védekezni

Egyet­len ütés miatt halt meg a 46 éves férfi, mi­u­tán az utcán rá­tá­mad­tak.

Egyet­len ütés miatt halt meg a 46 éves férfi, mi­u­tán az utcán rá­tá­mad­tak.

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

Az el­tűnt mo­son­ma­gyar­óvári férfi, Má­csik Zol­tán fel­ku­ta­tá­sára a csa­ládja élő­lán­cot szer­ve­zett áp­ri­lis 29-én, saj­nos ered­mény­te­le­nül. Pedig dró­no­kat is be­ve­tet­tek.

Az el­tűnt mo­son­ma­gyar­óvári férfi, Má­csik Zol­tán fel­ku­ta­tá­sára a csa­ládja élő­lán­cot szer­ve­zett áp­ri­lis 29-én, saj­nos ered­mény­te­le­nül.

Újabb fejlemények a dági családi tragédiában

Újabb sokkoló részletek derültek ki a dági családi tragédiáról

Sok­kos ál­la­pot­ban van a fiú.

To­vábbra is sok­kos ál­la­pot­ban van az a 35 éves férfi, aki Dágon édes­anyja vé­del­mére kelt az őr­jöngő ap­já­val szem­ben.

Magyarok fojtogattak és ütlegeltek egy taxist Csehországban

Magyarok fojtogattak és ütlegeltek egy taxist Csehországban

Előre ki­ter­vel­ték, hogy mit tesz­nek majd a ta­xis­sal. Tíz, de akár húsz év bör­tön­bün­te­tést is kap­hat­nak.

Előre ki­ter­vel­ték, hogy mit tesz­nek majd a ta­xis­sal. Akár húsz év bör­tönt is kap­hat­nak.

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben hosszú ke­re­sést szer­vez.

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben azok­hoz for­dul, akik szin­tén ag­gód­nak az el­tűnt férfi­ért, és haj­lan­dók se­gí­teni meg­ke­resni. A csa­lád nem tudja el­fo­gadni, hogy a csa­lád­apa talán gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Megszólalt az elítélt anya: Azóta is minden éjjel a fiammal álmodom

Megszólalt az elítélt anya: Azóta is minden éjjel a fiammal álmodom

"Én min­dent el­kö­vet­tem, hogy meg­ment­sem őt" - mondta a Szé­kes­fe­hér­vári Tör­vény­szék fo­lyo­só­ján la­punk­nak M. Tünde.

Most jött: anyja védelmében ölte meg apját

Most jött: anyja védelmében ölte meg apját

Ször­nyű csa­ládi dráma hely­színe volt Dég: egy 62 éves férfi meg­halt, fe­le­sége élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült. Fiuk állt kö­zé­jük.

Ször­nyű csa­ládi dráma hely­színe volt Dég: egy 62 éves férfi meg­halt, fe­le­sége élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült. Fiuk állt kö­zé­jük.

Most jött: brutális gyilkosság történt Pest megyében

Most jött: brutális gyilkosság történt Pest megyében

Egy 17 éves fi­a­tal kés­sel ölte meg is­me­rő­sét a va­sár­napra vir­radó éjjel. A tet­test már el­fog­ták a rend­őrök.

Egy 17 éves fi­a­tal kés­sel ölte meg is­me­rő­sét a va­sár­napra vir­radó éjjel. A tet­test már el­fog­ták a rend­őrök.

Ismerősét szúrta le Dombóváron egy fiatal nő

Ismerősét szúrta le Dombóváron egy fiatal nő

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val.

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val, majd össze­vesz­tek és meg­ölte. Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá az 57 éves férfi holt­es­tére. A ha­tó­sá­go­kat a men­tő­sök ér­te­sí­tet­ték.

Holttestet találtak, brutális gyilkosság történt Somogyban

Holttestet találtak, brutális gyilkosság történt Somogyban

Egy férfit már el­kap­tak a rend­őrök.

Egy férfit már el­kap­tak a rend­őrök, fel­te­he­tően ő vég­zett az is­me­rő­sé­vel.

Horror Borsodban: kést rántott, majd leszúrta élettársát a kegyetlen fiatal lány

Horror Borsodban: kést ragadott, majd és leszúrta élettársát a kegyetlen fiatal lány

Annyira el­dur­vult a csa­ládi vita, hogy a nő le­szúrta élet­tár­sát.

Annyira el­dur­vult a csa­ládi vita, hogy a 19 éves nő le­szúrta a 23 esz­ten­dős élet­tár­sát, aki be­le­halt az élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ibe. A hús­vét­hét­fői tra­gé­dia sok­kolta a te­le­pü­lé­sen élő­ket.

Brutális: saját rokonaival akart végezni a polgárdi férfi

Brutális: saját rokonaival akart végezni a polgárdi férfi

Egy szom­széd meg­aka­dá­lyozta meg, hogy be­fe­jezze azt, amit el­kez­dett.

Köz­ve­szély oko­zása, em­ber­ölési kí­sér­let, lopás, va­la­mint ma­gán­lak­sér­tés el­kö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt foly­tat­tak bün­te­tő­el­já­rást egy pol­gárdi lakos ellen. Egy szom­széd aka­dá­lyozta tet­té­ben.

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Egy bi­har­ke­resz­tesi csa­lád­ban tor­kollt tra­gé­di­ába az ünnep.

Egy bi­har­ke­resz­tesi csa­lád­ban tor­kollt tra­gé­di­ába az ünnep, ami­kor egy há­zas­pár össze­ve­szett.

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Az asszony úgy érzi, lánya még élet­ben van.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

No­vem­ber 20-án ve­szett nyoma.

A lány­nak no­vem­ber 20-án ve­szett nyoma, sorsa azóta szo­morú for­du­la­tot vett. Ügyé­ben meg­szó­lalt a rend­őr­ség is.

Borzalmas látvány: holttest feküdt a pesti villamosmegállóban

Borzalmas látvány: holttest feküdt a pesti villamosmegállóban

Ha­lálra rug­dos­tak egy ré­szeg férfit.

Ha­lálra rug­dos­tak egy ré­szeg férfit, mert tisz­te­let­len aján­la­tot tett egy nőnek. A tá­ma­dók bí­ró­ság előtt fe­lel­nek majd tet­tü­kért.

Újabb csapás érte, teljesen összeomlott Jim Carrey!

Újabb csapás érte, teljesen összeomlott Jim Carrey!

To­vább bo­nyo­ló­dik a dráma...

To­vább bo­nyo­ló­dik az em­ber­ölés­sel vá­dolt sztár drá­mája. El­hunyt ba­rát­nője gyá­szoló anyja is úgy dön­tött, hogy pert akaszt a nya­kába...

Előkerült a seprűnyél is, halálra verte volna édesanyját a borsodi férfi

Előkerült a seprűnyél is, halálra verte volna édesanyját a borsodi férfi

80 éves any­já­nak esett neki az 58 éves férfi Sa­jó­szö­ge­den.

80 éves any­já­nak esett neki az 58 éves férfi Sa­jó­szö­ge­den.

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Két kü­lön­böző hely­szí­nen, két férfi holt­tes­tére buk­kan­tak, a rend­őr­ség meg­kezdte a nyo­mo­zást.

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Ezért halt éhen a másfél éves Kiara

Ezért halt éhen a másfél éves Kiara

Az om­buds­man sze­rint so­ro­za­tos hibák ve­zet­tek a tra­gé­di­á­hoz. Csak a vé­dőnő nem mu­lasz­tott az eset kap­csán. Ő azon­ban egy­maga nem tudta meg­aka­dá­lyozni a kis­lány kín­ha­lá­lát.

Az om­buds­man sze­rint so­ro­za­tos hibák ve­zet­tek a tra­gé­di­á­hoz. Csak a vé­dőnő nem mu­lasz­tott, ő azon­ban egy­maga nem tudta meg­aka­dá­lyozni a kis­lány kín­ha­lá­lát.

Kiszivárgott Jim Carrey öngyilkos barátnőjének titkos levelezése!

Kiszivárgott Jim Carrey öngyilkos barátnőjének titkos levelezése!

A nap­vi­lá­got lá­tott meg­rázó sorok döntő bi­zo­nyí­ték­ként szol­gál­hat­nak.

A nap­vi­lá­got lá­tott meg­rázó sorok döntő bi­zo­nyí­ték­ként szol­gál­hat­nak.

Váratlan vallomás a soroksári gyilkosság ügyében!

Váratlan vallomás a soroksári gyilkosság ügyében!

Újabb el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got...

Újabb el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a rej­té­lyes so­rok­sári gyil­kos­ság­ról! Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő asszony azt ál­lítja, jól is­meri Krisz­tina fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát...

Drámai egyezés: Esküvőre készült a halálra gázolt Zsófi és gyilkosa is

Esküvőre készült a halálra gázolt Zsófi és gyilkosa is

A na­pok­ban lett volna Sz. Lajos es­kü­vője és két hó­na­pos kisfi­á­nak a ke­resz­te­lője, ám most bör­tön vár rá. Ki­de­rült, hogy az el­gá­zolt lány is há­za­sodni ké­szült.

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Fel­fog­ha­tat­lan! Csa­lá­dos ember az az orvos, aki vér­für­dőt ren­de­zett Nyír­egy­há­zán....

Fel­fog­ha­tat­lan! Csa­lá­dos ember az a férfi, aki vér­für­dőt ren­de­zett Nyír­egy­há­zán.... Hogy te­hette ezt egy férj és egy­ben apa!?

Másolták az agárdi gyermekéheztetést a gyöngyösi szülők?

Másolták az agárdi gyermekéheztetést a gyöngyösi szülők?

Mintha csak a tör­té­ne­lem is­mé­telné ön­ma­gát, éppen aznap, ami­kor meg­szü­le­tett az íté­let a ko­rábbi ügy­ben.

Mintha csak a tör­té­ne­lem is­mé­telné ön­ma­gát, éppen aznap, ami­kor meg­szü­le­tett az íté­let a ko­rábbi ügy­ben.

Férje ölhette meg az eltűnt győri nőt

Férje ölhette meg
az eltűnt győri nőt

A Győr­ről el­tűnt asszony holt­tes­tét a szán­tó­föl­dön ta­lál­ták meg a rend­őrök.

A Győr­ről el­tűnt asszony holt­tes­tét a szán­tó­föl­dön ta­lál­ták meg a rend­őrök.

Megfőzte az autóban hagyott unokája szívét a nagymama

Megfőzte az autóban hagyott unokája szívét a nagymama

Gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett gyil­kos­ság vád­já­ban vet­tek őri­zetbe egy ame­ri­kai na­gyit, aki be­kap­csolt fűtés mel­lett a ko­csi­já­ban hagyta uno­ká­ját.

Gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett gyil­kos­ság vád­já­ban vet­tek őri­zetbe egy ame­ri­kai na­gyit, aki be­kap­csolt fűtés mel­lett a ko­csi­já­ban hagyta uno­ká­ját. A kisfiú szíve pedig meg­állt a hő­ség­től.

Előbb felmentették, majd 12 évre ítélték a borsodi gyilkost

Előbb felmentették, majd 12 évre ítélték a borsodi gyilkost

A férfit az ügy­ben egy­szer már fel­men­tet­ték az em­ber­ölés vádja alól, jogos ön­vé­de­lemre hi­vat­kozva.

A férfit az ügy­ben egy­szer már fel­men­tet­ték az em­ber­ölés vádja alól, jogos ön­vé­de­lemre hi­vat­kozva.

Orális szexszel ölte meg élettársát a győri férfi

Orális szexszel ölte meg élettársát a győri férfi

Ilyen még nem tör­tént Ma­gyar­or­szá­gon! A 60 éves férfit gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják

Ilyen még nem tör­tént Ma­gyar­or­szá­gon! A 60 éves férfit gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják

Szerelemféltés miatt gázolt az esztergomi férfi

Szerelemféltés miatt gázolt az esztergomi férfi

Fél­té­keny­ség állt a hát­tér­ben.

Em­ber­ölés kí­sér­lete miatt vet­ték őri­zetbe a 43 éves esz­ter­gomi férfit, fél­té­keny­ség miatt ütötte el egyik is­me­rő­sét.

Szándékosan ölt: 18 évet kapott a combinós gyilkos!

Szándékosan ölt: 18 évet kapott a combinós gyilkos!

Ga­ráz­da­ság­ban is bűnös.

Nem­csak em­ber­ölés­ben, hanem ga­ráz­da­ság­ban is bű­nös­nek mondta ki a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék A. Áron Ger­gelyt.

Késsel gyilkoltak az utcán

Késsel gyilkoltak az utcán

Em­ber­ölés­sel in­dult a va­sár­nap Mo­son­ma­gyar­óvá­ron.

Em­ber­ölés­sel in­dult a va­sár­nap Mo­son­ma­gyar­óvá­ron. Az el­kö­vető kés­sel szúrt, a rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz.

Lakótársát késelte meg a ludasi férfi

Lakótársát késelte meg a ludasi férfi

Ve­sze­ke­dés után ke­rült elő a kés: a 48 éves férfi két­szer szúrt mell­ka­son.

Ve­sze­ke­dés után ke­rült elő a kés: a 48 éves lu­dasi férfi két­szer szúrta mell­kasba la­kó­tár­sát. Em­ber­ölés miatt nyo­moz a rend­őr­ség.

Emberölés miatt nyomoznak a tatai tóba fulladt kisfiú ügyében

Emberölés miatt nyomoznak a tatai tóba fulladt kisfiú ügyében

Egy 6 fős cso­port­tal ér­ke­zett a 3 éves a tatai Öreg tóhoz fü­rödni. 18 év fe­letti nem is volt velük.