Riadtan keresik a rendőrök a több mint egy hónapja eltűnt 14 éves lányt

Riadtan keresik a rendőrök a több mint egy hónapja eltűnt 14 éves lányt

Már­cius eleje óta nem ta­lál­ják Sz­tojka Mer­cé­deszt, aki egy sop­roni gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el.

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző: akad köz­tük 19 éves és 87 esz­ten­dős is.

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző.

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

Több hónap re­mény­ke­dés és ke­re­sés után a Du­ná­ból ke­rült elő a 19 éves Mol­nár Márió Vik­tor holt­teste.

Több hónap re­mény­ke­dés és ke­re­sés után a Du­ná­ból ke­rült elő a 19 éves Mol­nár Márió Vik­tor holt­teste. Édes­anyja mind­vé­gig hitte, hogy fia ép­ség­ben elő­ke­rül.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie-ről, ez jön most

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie-ről, ez jön most

Még min­dig nem zá­rult le a kis­lány rej­té­lyes ügye.

Még min­dig nem zá­rult le a kis­lány rej­té­lyes ügye. Most azon­ban ko­ro­na­ta­núk áll­nak ka­mera elé.

Gazdag üzletembernek veszett nyoma, nem véletlenül keresik

Gazdag üzletembernek veszett nyoma, nem véletlenül keresik

Bár szál­lo­dá­jába sem tért vissza, egy­előre nem adták fel a re­ményt. Nagy erők­kel ku­tat­nak utána!

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Eltűnt egy 12 éves magyar lány, lehet, hogy babát vár

Egy pécsi át­me­neti ott­hon­ból szö­kött meg pén­te­ken Pe­regi Ge­or­gina Jo­hanna, most rend­őrök ke­re­sik.

Egy pécsi át­me­neti ott­hon­ból szö­kött meg pén­te­ken Pe­regi Ge­or­gina Jo­hanna, most rend­őrök ke­re­sik a kis­ka­maszt.

Rettenetes hírt kaptak a kis Maddie szülei: Sosem kerül elő lányuk?

Rettenetes hírt kaptak a kis Maddie szülei: Sosem kerül elő lányuk?

Egy rej­té­lyes alak azt ál­lítja, hogy tudja, hol és mikor halt meg a kis Mad­die McCann.

Nyoma veszett a gyönyörű budapesti tinilánynak, a rendőrség keresi!

Nyoma veszett a gyönyörű budapesti tinilánynak, a rendőrség keresi!

A fi­a­tal lány csü­tör­tö­kön tűnt el XVII. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, senki nem tudja, mi lehet vele.

Ezért kellett meghalnia VV Fanninak? Milliókat vett ki a bankból

Ezért kellett meghalnia VV Fanninak? Milliókat vett ki a bankból

A rend­őr­ség gya­núja sze­rint B. László a lány mil­li­óit akarta meg­sze­rezni.

A rend­őr­ség gya­núja sze­rint a gya­nú­sí­tott, B. László a lány mil­li­óit akarta meg­sze­rezni, hogy aztán sport­fo­ga­dásra költse az össze­get. Nem akármi bi­zo­nyítja, hogy a férfi­nak ko­moly tar­to­zá­sai vol­tak, ame­lye­ket mi­előbb ren­dez­nie kel­lett.

Rejtélyes módon tűnt el egy magyar fiú Hollandiában, a családja keresi

Rejtélyes módon tűnt el egy magyar fiú Hollandiában, a családja keresi

A fi­a­tal egy éve dol­go­zik Hol­lan­di­á­ban.

A fi­a­tal egy éve dol­go­zik Hol­lan­di­á­ban, ám a szü­le­i­nek azt sem mondta el, me­lyik vá­ros­ban ta­lált mun­kát.

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

A 103.9 Slá­ger FM mű­sor­ve­ze­tője, So­mo­gyi Zol­tán meg­lepő he­lyen buk­kant el­tűnt csa­lád­tag­jára...

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Gya­kor­la­ti­lag biz­tos a ha­lála. Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tét, de gya­kor­la­ti­lag biz­tos a ha­lála. Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Mindenütt keresik ezt a Hófehérkére hasonlító fiatal magyar lányt

Mindenütt keresik ezt a Hófehérkére hasonlító fiatal magyar lányt

Napok óta nem tudni, hol van a 23 éves Bri­gitta.

Napok óta nem tudni, hol van a 23 éves Bri­gitta, aki­nek ba­rá­tai sze­rint ki­fe­je­zet­ten Hó­fe­hérke ki­né­zete van. Már a rend­őr­ségi adat­bá­zis­ban is sze­re­pel!

4500 migráns gyerek felszívódott Svédországban!

4500 migráns gyerek felszívódott Svédországban!

A Svéd Mig­rá­ciós Ügy­nök­ség­nek fo­galma sincs, hova tűn­het­tek ezek a gye­re­kek.

A Svéd Mig­rá­ciós Ügy­nök­ség­nek fo­galma sincs, hova tűn­het­tek ezek a gye­re­kek.

Holtan találták a négy hónapja eltűnt magyar nyugdíjast

Holtan találták a négy hónapja eltűnt magyar nyugdíjast

Még no­vem­ber 10-én ve­szett nyoma.

Még no­vem­ber 10-én ve­szett nyoma a 81 éves Ven­del­né­nek, aki já­ró­ke­re­té­vel ment el ott­ho­ná­ból. Holt­tes­tét a na­pok­ban húz­ták ki a Körös holt­ágá­ból.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Még ma is ha­za­várja lá­nyát.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Állítja az anya: fogva tartják az eltűnt fiam!

Állítja az anya: fogva tartják az eltűnt fiam!

A 19 éves fi­a­tal de­cem­ber­ben tűnt el, azóta sehol sem ta­lál­ják.

De­cem­ber 14-én el­tűnt Mol­nár M. Vik­tor. A 19 éves győri fi­a­tal hir­te­len fel­mon­dott a mun­ka­he­lyén, majd nyoma ve­szett. Édes­anyja, Payer Éva sze­rint a fiát be­zár­ták va­la­hova.

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a lakók se­gít­sé­gét kéri.

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök min­denki fi­gyel­mét arra, hogyha egy 170 cen­ti­mé­ter magas, vé­kony test­al­katú, rövid hajú fi­ú­val ta­lál­koz­ná­nak, aki ha­son­lít Pat­rikra, akkor azon­nal je­lent­kez­zen a ha­tó­sá­gok­nál.

Sosem látott nagyapját keresi a 19 éves lány

Sosem látott nagyapját keresi a 19 éves lány

Anyai nagy­pa­pája után kutat a kun­szent­mik­lósi Her­mann Bi­anka. A ma 66 esz­ten­dős férfi­ról alig tud va­la­mit.

Anyai nagy­pa­pája után kutat a kun­szent­mik­lósi Her­mann Bi­anka. A ma 66 esz­ten­dős férfi­ról alig tud va­la­mit.

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Különös családi titokra akar fényt deríteni a magyar lány

Különös családi titokra akar fényt deríteni a magyar lány

A poros pad­lá­son ta­lált fény­ké­pe­ket.

A poros pad­lá­son ta­lált rá sosem lá­tott nagy­pa­pája fény­ké­pe­ire. Sze­retné őt ma­gá­hoz ölelni.

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak az eltűnt 14 évesre

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak az eltűnt 14 évesre

A lány holt­tes­tére mind­össze egy nap­pal az el­tű­nése után buk­kan­tak rá. A tes­tén lö­vés­nyo­mok vol­tak.

A lány holt­tes­tére mind­össze egy nap­pal az el­tű­nése után buk­kan­tak rá. A tes­tén lö­vés­nyo­mok vol­tak.

Eltűnt Marton Lajos, az egész országban keresik

Eltűnt Marton Lajos, az egész országban keresik

Csü­tör­tök éj­szaka ve­szett nyoma a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról, azóta nem tudni, hol van!

Csü­tör­tök éj­szaka ve­szett nyoma a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról, azóta nem tudni, hol van!

Begyógyszerezett nőre bukkantak a keceli erdőben a rendőrök

Begyógyszerezett nőre bukkantak a keceli erdőben a rendőrök

A föl­dön he­verve ta­lál­ták meg.

Az el­tűnt nőt ki­me­rülve, a föl­dön he­verve ta­lál­ták meg a rend­őrök.

Lezuhant utasszállító: tökéletes épségben őrzi a holttesteket az eltűnt gép

Lezuhant utasszállító: tökéletes épségben őrzi a holttesteket az eltűnt gép

A szak­ér­tők sze­rint tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban le­het­nek a holt­tes­tek az el­tűnt maláj gép tör­zsé­ben.

Rejtélyes körülmények között veszett nyoma ennek az idősnek és fiatalnak

Idős ember így még nem tűnt el Budapesten

El­tűnt egy idős asszony Bu­da­pest VIII. ke­rü­le­té­ből. Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség a 96 éves Va­karcs Gyu­lá­nét. De nem csak az idős asszo­nyért ag­gód­nak, egy 17 éves lány sem ad élet­je­let ma­gá­ról.

Boltba indult, de nyoma veszett a jászberényi tininek!

Boltba indult, de nyoma veszett a jászberényi tininek!

A fiú ja­nuár 6-a óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

A fiú ja­nuár 6-a óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

Szívszorító módon emlékezik édesanyja az eltűnt Nikire

Szívszorító módon emlékezik édesanyja az eltűnt Nikire

Va­sár­nap lesz 20 éve, hogy el­tűnt Gyu­lán a hét és fél éves Szath­máry Ni­ko­lett, aki­nek földi ma­rad­vá­nyai három évvel ké­sőbb ke­rül­tek elő.

Va­sár­nap lesz 20 éve, hogy el­tűnt Gyu­lán a hét és fél éves Szath­máry Ni­ko­lett, aki­nek földi ma­rad­vá­nyai három évvel ké­sőbb ke­rül­tek elő. Az édes­anya, aki kép­te­len be­le­tö­rődni, hogy nincs meg a bűnös, kö­zös­ségi ol­da­lán írt le­ve­let a lá­nyá­hoz, és sa­já­tos meg­em­lé­ke­zést ter­vez.

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

El­tűnt egy 13 éves kis­lány egy XII. ke­rü­leti gyer­mek­ott­hon­ból. Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

El­tűnt egy 13 éves kis­lány egy XII. ke­rü­leti gyer­mek­ott­hon­ból. Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el.

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el, sú­lyos de­men­ci­á­ban szen­ved.

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Ha va­laki látta az el­tűnt sze­mélyt, sür­gő­sen lép­jen kap­cso­latba a hi­va­ta­los szer­vek­kel!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Az éne­kesnő a ra­jon­gói ol­da­lán kért se­gít­sé­get, el­tűnt a nagy­pa­pája öz­ve­gye.

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Szil­vesz­ter­kor ve­szett nyoma az idős em­ber­nek. Ro­ko­nai sze­rint a pe­tár­dák dur­ra­ná­sa­i­tól ijed­he­tett meg a bácsi.

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Egész Szol­nok össze­fo­gott, hogy a rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt gim­na­zista fiút, Já­romi Ben­cét meg­ta­lál­ják.

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Dávid csa­ládja nem adja fel a re­ményt, hogy egy­szer elő­ke­rül, vagy leg­alább meg­tud­ják, mi tör­tént.

Dávid csa­ládja nem adja fel a re­ményt, hogy egy­szer elő­ke­rül, vagy leg­alább meg­tud­ják, mi tör­tént azon a szep­tem­beri napon.

Intézetből tűnt el a 17 éves kamaszlány

Intézetből tűnt el a 17 éves kamaszlány

Ha bárki látta, ér­te­sítse a rend­őr­sé­get!

Kar­dos Cin­tia Vik­tó­ria kö­rül­be­lül 160 cen­ti­mé­ter magas, hosszú szőke hajú és kék szemű. a 17 éves lány 2017. de­cem­ber 28-án tűnt el. Ha bárki látta, ér­te­sítse a rend­őr­sé­get!

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Ha­zud­nak a ba­rá­tok?

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént a szol­noki fi­ú­val, aki­nek a holt­tes­tét ma a Ti­szá­ban ta­lál­ták meg.

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Gaz­di­juk na­gyon meg­ha­tó­dott.

Nem­csak a gazdi, hanem az in­ter­net népe is meg­ha­tó­dott, hogy meg­lett a napok óta el­tűnt 2 kutya.

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

No­vem­ber 20-án ve­szett nyoma.

A lány­nak no­vem­ber 20-án ve­szett nyoma, sorsa azóta szo­morú for­du­la­tot vett. Ügyé­ben meg­szó­lalt a rend­őr­ség is.

Rejtélyes körülmények között tűnt el a kedvelt háziorvos

Rejtélyes körülmények között tűnt el a kedvelt háziorvos

Dr. Orosz Sa­rol­tát Za­la­eger­sze­gen lát­ták utol­jára, azóta nincs hír róla. A rend­őr­ség is ke­resi a dok­tor­nőt.

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

VV Fanni csa­ládja össze­rop­pant, is­me­rő­sei sem tud­ják túl­tenni ma­gu­kat a tör­tén­te­ken. Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis is re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

A család közölte: Holtan találták a két éve eltűnt budapesti fiatalt

A család közölte: Holtan találták a két éve eltűnt budapesti fiatalt

Két éve ke­­reste édes­anyja és a rend­őr­ség is a 23 éves Gá­­bort.

Két éve ke­­reste édes­anyja és a rend­őr­ség is a 23 éves Gá­­bort.

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Még no­vem­ber 11-én este hár­man bru­tá­li­san meg­ver­ték Ri­chár­dot, aki ez­után al­só­nad­rág­ban, me­zít­láb me­ne­kült.

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma.

A fi­a­tal lány­ról több fur­csa­ság is nap­vi­lá­got lá­tott, amik össze­füg­gés­ben le­het­nek azzal, hogy nyoma ve­szett. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott...

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Egy szek­szárdi gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el még szep­tem­ber­ben.

Egy szek­szárdi gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el még szep­tem­ber­ben a 17 éves Ad­ri­enn, aki­ről azt ál­lítja egy is­me­rőse, hogy Ang­li­á­ban fut­tat­ják.

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

A 24 éves Fanni napok óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

A 24 éves Fanni napok óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is kö­rözi. La­ká­sát fel kel­lett törni, édes­any­ját meg­döb­ben­tette a lát­vány.

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

A rend­őr­ség is ke­resi a lányt, aki­nek az anyja nyil­vá­nos­ság elé állt.

A rend­őr­ség is ke­resi a lányt, aki­nek az anyja nyil­vá­nos­ság elé állt. Vi­de­óüze­net­ben kéri a se­gít­sé­gün­ket.

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Ilyenre még nem volt példa: egy a te­le­ví­zi­ó­ban fel­tűnt, or­szá­go­san is nép­sze­rűvé lett sztár tűnt el.

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

Fehér au­tó­já­val in­dult el reg­gel dol­gozni a sop­roni férfi ok­tó­ber 18-án, ám hir­te­len nyoma ve­szett.

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ren­ge­te­gen kap­nak chip­le­ol­va­sót.

Ren­ge­teg üzlet és pláza kap chip­le­ol­vasó rend­szert, és egy új, a vi­lá­gon egye­dül­álló mo­bil­te­le­fo­nos ku­tya­ke­reső al­kal­ma­zás is se­gíti a kóbor ebek ha­za­ju­tá­sát.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban.

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban.

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el.

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el ott­hon­ról, na­gyon kérik, hogy je­lent­kez­zen, aki látta.

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Így nehéz lesz meg­ta­lálni.

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát, nem akarja, hogy meg­ta­lál­ják.

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták.

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták. De ezzel az in­for­má­ci­ó­val el­ké­sett a rend­őr­ség!

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolgot közölt a rendőrség

Fordulat a kis Maddie ügyében: felkavaró dolgot közölt a rendőrség

A rend­őrök új nyomra buk­kan­tak, és egy pe­dofil öz­ve­gye ke­rült a képbe.

A rend­őrök új nyomra buk­kan­tak, és egy pe­dofil öz­ve­gye ke­rült a képbe.

Drámai hír: Holtan találták az öt hónapja eltűnt magyar édesapát

Drámai hír: Holtan találták az öt hónapja eltűnt magyar édesapát

A rend­őr­ség és a csa­ládja is nagy erők­kel ke­reste a 38 éves And­rást, ám pén­te­ken a leg­rosszabb hír kap­ták a rend­őr­ség­től.

Az éj leple alatt tűnt el gyerekszobájából a 17 éves magyar lány

Az éj leple alatt tűnt el gyerekszobájából a 17 éves magyar lány

Anasz­tá­zia már jú­lius óta nincs meg.

Anasz­tá­zia már jú­lius óta nincs meg, a lány­nak Pest me­gyé­ben ve­szett nyoma.

Minden nyom nélkül tűnt el a tudós, magyar családja rettegve keresi

Minden nyom nélkül tűnt el a tudós, magyar családja rettegve keresi

A fe­le­ség, Erika kért se­gít­sé­get, mi­u­tán férje Ame­ri­ká­ban el­tűnt.

A fe­le­ség, Erika kért se­gít­sé­get, mi­u­tán férje Ame­ri­ká­ban el­tűnt.

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra, az egész EU-ban körözik

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra

A 37 éves nő egy hete tűt el, majd múlt pén­te­ken Bécs­ben ta­lál­tak egy ké­zi­tás­kát az ira­ta­i­val és két mo­bil­te­le­fon­nal.

A 37 éves nő egy hete tűt el, majd múlt pén­te­ken Bécs­ben ta­lál­tak egy ké­zi­tás­kát az ira­ta­i­val és két mo­bil­te­le­fon­nal.

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is, nem messze onnan, ahol férje is volt.

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Több mint két és fél éve nyoma ve­szett egy há­rom­gye­re­kes édes­anyá­nak. Csa­ládja azt gya­nítja, hogy el­ra­bol­hat­ták.

Égen-földön keresik ezt a 15 éves kispesti lányt

Égen-földön keresik ezt a 15 éves kispesti lányt

Hétfő óta nem tud­nak róla sem­mit, azóta hiába vár­ják haza.

Hétfő óta nem tud­nak róla sem­mit, azóta hiába vár­ják haza.

Szörnyethalt a két hete eltűnt budapesti édesapa, kiderült, mi történt

Szörnyethalt a két hete eltűnt budapesti édesapa, kiderült, mi történt

Sokan re­mény­ked­tek, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül Ist­ván...

Sokan re­mény­ked­tek, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül Ist­ván, aki­nek még ok­tó­ber el­se­jén ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten. Saj­nos a leg­rosszabb tör­tént!

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Rend­őrök ro­han­tak le egy csa­ládi házat, ahol egy férfi fogva tar­totta volt ba­rát­nő­jét.

Rend­őrök ro­han­tak le egy csa­ládi házat, ahol egy férfi fogva tar­totta volt ba­rát­nő­jét.

Újabb mentős után nyomoznak: puskával a kezében tűnt el

Újabb mentős után nyomoznak: rejtélyes, ami történik

Rej­té­lyes ügy­ben nyo­moz­nak.

Rej­té­lyes ügy­ben nyo­moz a rend­őr­ség, egy­előre nyom­ta­la­nul tűnt el a 3 gyer­me­kes men­tős.

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Már nem­csak Mad­die-t ke­re­sik.

Már nem­csak Ma­de­leine McCannt ke­resi a Scot­land Yard: egy kelet-eu­ró­pai nő old­hatná meg a rej­télyt, ám ő is nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Holtan találták az eltűnt vadászt

Oda a remény: holtan találták az eltűnt vadászt

A csa­lád hiába re­mény­ke­dett abban, hogy a férfi ha­za­tér.

A csa­lád hiába re­mény­ke­dett abban, hogy a férfi ha­za­tér, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a he­gyek­ben, a sö­tét­ben a mélybe zu­hant.

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

A rend­őr­ség szom­bat óta ke­reste azt az 57 éves szé­nás­fa­lusi férfit, aki gom­bázni in­dult.

Az éj leple alatt veszett nyoma egy magyar nőnek Németországban

Az éj leple alatt veszett nyoma egy magyar nőnek Németországban

El­tűnt egy 47 éves ma­gyar nő Nürn­berg­ben, va­sár­nap óta nem ta­lál­ják.

El­tűnt egy 47 éves ma­gyar nő Nürn­berg­ben, va­sár­nap óta nem ta­lál­ják.

Aggasztó üzenet: Búcsúlevelet írt eltűnése előtt a budapesti férfi

Aggasztó üzenet: Búcsúlevelet írt eltűnése előtt a budapesti férfi

Nagy erők­kel ke­re­sik Tar­nói Fe­ren­cet, aki még pén­te­ken tűnt el Bu­da­pes­ten. A férfi egy bú­csú­le­ve­let ha­gyott hátra.

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak.

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Nagy erők­kel ke­re­sik La­ka­tos Kit­tit, a kis­lány kedd óta nincs meg.

Nagy erők­kel ke­re­sik La­ka­tos Kit­tit, a kis­lány kedd óta nincs meg. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri!

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája. A jó­szág a Dam­ja­nich ut­cá­ból tűnt el.

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája. A Dam­ja­nich ut­cá­ból tűnt el.

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

A ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak.

A bu­da­pesti ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak. Ha fel­is­me­red őket, te­gyél be­je­len­tést a rend­őr­sé­gen!

Szörnyű hír: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Szörnyű hír: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Nagy erők­kel ke­res­ték a 36 éves Zsol­tot, ám egy hónap után szo­morú hírt ka­pott a csa­ládja.

Most erősítették meg: Németországban találták meg holtan Dávidot

Most erősítették meg: Németországban találták meg holtan Dávidot

A 23 éves fiú Aj­ká­ról tűnt el au­gusz­tus végén.

A 23 éves fiú Aj­ká­ról tűnt el au­gusz­tus végén.

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Erdős Ka­ta­lin au­gusz­tus 27-én, Pi­l­is­ma­rót­ról tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

Erdős Ka­ta­lin au­gusz­tus 27-én, Pi­l­is­ma­rót­ról tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

Diagnosztikai központból tűnt el a 14 éves Tamara, nem találják

Diagnosztikai központból tűnt el a 14 éves Tamara, nem találják

A rend­őr­ség most a nyil­vá­nos­ság se­gít­sé­gét kéri a 14 éves Ta­mara meg­ta­lá­lá­sá­ban.

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Fan­ni­nak Sár­ke­reszt­úr­ról ve­szett nyoma múlt pén­te­ken, azóta ke­resi a rend­őr­ség és a szü­lei is.

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket!

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket, de az em­be­rek se­gít­sé­gét is kéri!