CÍMKE: 'eltűnt'

Mentőcsapatok keresik az egyik túlélőt

Mentőcsapatok keresik az isaszegi balesetben megsérült kutyát

To­vábbra sem ta­lál­ják Wil­low-t.

To­vábbra sem ta­lál­ják Wil­low-t.

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Ha tud va­la­mit a férfi hol­lé­té­ről, min­den­kép­pen te­gyen be­je­len­tést!

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

A ma­kacs ködöt még a dél­előtti nap­fény sem osz­latta egy­ből el, így szó sze­rint el­tűnt a Duna a sze­münk elől.

A ma­kacs ködöt még a dél­előtti nap­fény sem osz­latta egy­ből el, így szó sze­rint el­tűnt a Duna.

Nagy erőkkel nyomoznak a 14 éves Laura után, nem véletlenül

Nagy erőkkel nyomoznak a 14 éves Laura után, nem véletlenül

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

A mű­sor­ve­zető az­után fo­gadta be az új csa­lád­ta­got, hogy vi­dékre köl­tö­zött. Most égre-földre ke­resi az ap­ró­sá­got.

Fantomképekkel keresi az eltűnt villanyszerelőt a családja

Fantomképekkel keresi az eltűnt villanyszerelőt a családja

Az em­be­rek se­gít­sé­gét kérik, hogy Má­csik Zol­tán végre ha­za­ke­rül­jön!

A férfi sze­ret­tei az em­be­rek se­gít­sé­gét kérik, hogy Má­csik Zol­tán végre ha­za­ke­rül­jön!

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt. Kü­lö­nös el­mé­let­tel állt most elő egy benn­fen­tes.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, pedig ide­gen nyel­ve­ket sem ismer.

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, pedig csa­ládja arra kérte, hogy ne men­jen, hi­szen ide­gen nyel­ve­ket sem ismer.

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy férfi

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy férfi

Egy V. ke­rü­leti ét­te­rem­ből le­lé­pett egy férfi, azóta nem lát­ták, élet­je­let nem ad ma­gá­ról. A fel­ku­ta­tá­sára tett rend­őri in­téz­ke­dé­sek eddig nem jár­tak si­ker­rel.

Egy V. ke­rü­leti ét­te­rem­ből le­lé­pett egy férfi, azóta nem lát­ták, élet­je­let nem ad ma­gá­ról.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről: úgy tűnik, nem hiába re­mény­ked­nek még min­dig.

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie-ről: ez lesz a sorsa?

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie-ről: ez lesz a sorsa?

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyé­ben te­he­tet­len­nek tűnik a rend­őr­ség. De a szü­lők re­mény­ked­nek!

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, szom­bat óta nincs meg!

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, aki szom­bat óta nincs meg! A ha­tó­ság a fi­a­tal fel­nőtt meg­ta­lá­lá­sá­ban a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri. A Ri­post meg­ta­lálta Diána kö­zös­ségi ol­da­lát, ahol ér­de­kes, több­fé­le­kép­pen is ér­tel­mez­hető be­jegy­zés ol­vas­ható.

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád.

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád. Az édes­anya zo­ko­gás­ban tört ki. Fia végül ma­gya­rá­za­tot adott a bi­zarr tör­tén­tekre.

Egyedül indult a Tátrába a fiatal, már csak a holtteste került elő

Egyedül indult a Tátrába a fiatal, már csak a holtteste került elő

A 19 éves fi­ú­nál ren­des fel­sze­re­lés sem volt, csak na­pok­kal ké­sőbb si­ke­rült rá­ta­lálni.

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt, de már napok óta nem akad­nak a nyo­mára.

Óriási fordulat: megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat: megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Meg­osz­tot­tak egy fotót...

Meg­osz­tot­tak egy fotót, ame­lyen úgy tűnik, meg­ta­lál­ták a négy éve el­tűnt gép ron­csait.

Magyar család után kutattak az erdőben

Magyar család után kutattak az erdőben Szögligetnél, durva, hol találták meg őket

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy nagy baj van...

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy a négy­tagú csa­lád nem ér­ke­zett vissza a meg­be­szélt idő­pontra.

Nagy a baj, sugárfertőzést okozó eszköznek veszett nyoma

Nagy a baj, sugárfertőzést okozó eszköznek veszett nyoma

A rend­őr­ség is nyo­moz, de egy­előre csak ta­lál­gat­nak.

A rend­őr­ség is nyo­moz. Attól tar­ta­nak, hogy rossz ke­zekbe kerül a ra­dio­ak­tív izo­tó­pos esz­köz.

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

El­tűnt egy 15 éves fiú a Ba­la­ton­ban Ba­la­ton­vi­lá­gos­nál, rend­őrök és ví­zi­men­tők ku­tat­nak utána.

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Úgy tűnik, a rend­őr­ség meg­ta­lálta a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit...

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit... Ked­vese meg­szó­lalt a Ri­post­nak.

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

Nyoma ve­szett Fa­ze­kas Ró­bert­nek, most a rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják.

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik. Az ügy egy fon­tos szá­lát túl gyor­san zár­hat­ták le...

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

A két napja tartó tűz­ben sokan el­tűn­tek, két­ség­be­esett csa­lád­ta­gok ke­re­sik hoz­zá­tar­to­zó­i­kat Gö­rög­or­szág­ban.

A két napja tartó tűz­ben sokan el­tűn­tek, két­ség­be­esett csa­lád­ta­gok ke­re­sik hoz­zá­tar­to­zó­i­kat Gö­rög­or­szág­ban. Volt, aki ijed­té­ben a ten­ger felé me­ne­kült a lán­gok elől, onnan men­tet­ték ki.

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett..

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Felismered? Ez a 12 éves fiú tűnt el Tolna megyéből

Felismered? Ez a 12 éves fiú tűnt el Tolna megyéből

A rend­őr­ség se­gít­sé­get kér.

A rend­őr­ség arra kéri a la­kos­sá­got, ha bárki fel­is­meri, azon­nal je­lent­kez­zen! Utol­jára 2018. május 24-én lát­ták. Rész­le­tek a cikk­ben.

Tolvajok fosztogattak Zoltán nyaralójában

Tolvajok fosztogattak az eltűnt villanyszerelő nyaralójában

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő!

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő! Három hó­napja tűnt el a csa­ládfő, Má­csik Zol­tán.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Az asszony­nak csü­tör­tök este ve­szett nyoma.

Az asszony­nak csü­tör­tök este ve­szett nyoma. Bár a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­reste, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg. Még­hozzá egy kígyó gyom­rá­ban.

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek..

Sal­lai Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek, hogy meg­ta­lál­ják. Az asszony azóta sem ke­rült elő, ám a bí­ró­sá­gon pert nyert...

15 éve keresi eltűnt ikertestvérét a magyar nő

15 éve keresi eltűnt ikertestvérét a magyar nő

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött tűnt el.

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szett nyoma Szántó Ká­roly­nak 2003 nya­rán Spa­nyol­or­szág­ban. Meg­lepő rész­le­tek kö­vet­kez­nek...

Félelem gyötri a győri benzinkútról eltűnt villanyszerelő lányát: ezért retteg

Félelem gyötri a győri benzinkútról eltűnt villanyszerelő lányát: ezért retteg

Ad­ri­enn attól fél, hogy apja fel­té­te­le­zett gyil­kosa nem­so­kára sza­bad em­ber­ként sé­tál­hat az utcán.

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot, ame­lyik Mad­die el­tű­né­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Meggyilkoltak egy magyar nőt külföldön, a tenger mosta partra a holttestét

Meggyilkoltak egy magyar nőt külföldön, a tenger mosta partra a holttestét

Már csak a holt­teste ke­rült elő a 37 éves Zsu­zsan­ná­nak.

Már csak a holt­teste ke­rült elő a 37 éves Zsu­zsan­ná­nak.

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Lehet, hogy nem is a sólyi kis­lányt gyil­kolta meg a tet­tes? Sok a kér­dő­jel az ügy­ben.

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok. A hor­gász csü­tör­tö­kön dél­előtt in­dult a tóhoz.

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok. A hor­gász csü­tör­tö­kön dél­előtt in­dult a tóhoz.

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

A csa­ládja élő­lán­cot szer­ve­zett.

Az el­tűnt mo­son­ma­gyar­óvári férfi, Má­csik Zol­tán fel­ku­ta­tá­sára a csa­ládja élő­lán­cot szer­ve­zett áp­ri­lis 29-én, saj­nos ered­mény­te­le­nül.