CÍMKE: 'eltűnt'
FRISS HÍREK

Rémisztő hír jött: veszélyes állatnak veszett nyoma, a rendőrség is keresi

Rémisztő hír jött: veszélyes állatnak veszett nyoma, a rendőrség is keresi

Az el­tűnt kí­gyó­nak nincs mérge, de ve­szé­lyes.

Az el­tűnt kí­gyó­nak nincs mérge, de ve­szé­lyes, mert rá­te­ke­redve meg­fojt­hatja ál­do­za­tát.

Drámai fordulat Maddie ügyében: ezt eddig titkolták a rendőrök

Drámai fordulat Maddie ügyében: ezt eddig titkolták a rendőrök

A rend­őrök közel jár­nak, hogy el­fog­ják a kis­lány el­rab­ló­ját.

A rend­őrök közel jár­nak, hogy el­fog­ják a kis­lány el­rab­ló­ját.

Nagy a baj, kétségbeesetten kér segítséget Debreczeni Zita

Nagy a baj, kétségbeesetten kér segítséget Debreczeni Zita

A mo­dell négy­lábú ked­vence, Pa­macs csü­tör­tök este tűnt el.

A mo­dell négy­lábú ked­vence, Pa­macs csü­tör­tök este tűnt el.

Szorul a hurok? Fontos nyomra akadtak az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében

Szorul a hurok? Fontos nyomra akadtak az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében

A vál­lal­kozó is­me­rő­sét már őri­zetbe is ve­het­ték. A férfi meg­ta­gadta a ha­zug­ság­vizs­gá­la­tot.

Megrázó részletek az eltűnt maglódi vállalkozó ügyéről, ez jön most

Megrázó részletek az eltűnt maglódi vállalkozó ügyéről, ez jön most

Már ren­ge­teg em­bert ki­hall­ga­tott a rend­őr­ség.

Már ren­ge­teg em­bert ki­hall­ga­tott a rend­őr­ség, Gyula egyik üz­let­tár­sát ha­zug­ság­vizs­gá­latra is vit­ték.

Még ez is: nem várt fordulat a kis Maddie ügyében, tehetetlenek a szülők

Még ez is: nem várt fordulat a kis Maddie ügyében, tehetetlenek a szülők

A McCann csa­lád ki­tar­tóan re­mény­ke­dik a kis­lány elő­ke­rü­lé­sé­ben, de sok ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Megrázó, sírva nyilatkozott fiáról a Hableány matrózának édesanyja

Megrázó, sírva nyilatkozott fiáról a Hableány matrózának édesanyja

A ha­jó­bal­eset ál­do­za­tait fo­lya­ma­to­san ke­re­sik a Du­ná­ban, de a ma­gyar el­tűn­tek­ről egy­előre nem ér­ke­zett hír.

Nagy bajban lehet: napok óta semmi hír a 14 éves magyar tinilányról

Nagy bajban lehet: napok óta semmi hír a 14 éves magyar tinilányról

A fi­a­tal lány jú­nius ele­jén tűnt el za­la­eger­szegi ott­ho­ná­ból.

A fi­a­tal lány jú­nius ele­jén tűnt el za­la­eger­szegi ott­ho­ná­ból, azóta csak ta­lál­gat­nak arról, merre lehet.

Zokognak a gyerekek: kétségbeesve keresik az eltűnt 3 gyermekes családanyát

Zokognak a gyerekek: kétségbeesve keresik az eltűnt 3 gyermekes családanyát

Nyom­ta­la­nul el­tűnt egy csa­lád­anya Szár­li­get­ről.

Nyom­ta­la­nul el­tűnt egy csa­lád­anya Szár­li­get­ről.

A fél országban keresik ezt a 13 éves magyar kislányt

A fél országban keresik ezt a 13 éves magyar kislányt

Va­lé­ria még két hó­napja tűnt el.

Va­lé­ria még két hó­napja tűnt el, azóta nem tudni, hogy hol van! A rend­őr­ség fel­hí­vást tett közzé.

A Tiszában találták meg az eltűnt Viktória holttestét

A Tiszában találták meg az eltűnt Viktória holttestét

Még ja­nuár 25-én ve­szett nyoma.

A 25 éves lány­nak még ja­nuár 25-én ve­szett nyoma Tu­zsé­ron, kü­lön­le­ges is­mer­te­tő­jele, hogy al­kar­já­nak belső ol­da­lán PISTI fel­iratú te­to­vá­lása volt.

Esküvője után nyoma veszett a fiatal nőnek, de a legdurvább csak ezután jött

Esküvője után nyoma veszett a fiatal nőnek, de a legdurvább csak ezután jött

Az idil­li­nek tűnő kap­cso­lat­ban egy har­ma­dik sze­mély is meg­je­lent.

Ki­de­rült, hogy az idil­li­nek tűnő kap­cso­lat­ban egy har­ma­dik sze­mély is meg­je­lent. Rá­adá­sul nem akárki!

Kétségbeesve vallottak a kis Maddie szülei, teljesen összezavarodtak

Kétségbeesve vallottak a kis Maddie szülei, teljesen összezavarodtak

A szü­lők még min­dig re­mény­ked­nek lá­nyuk elő­ke­rü­lé­sé­ben.

A szü­lők még min­dig re­mény­ked­nek lá­nyuk elő­ke­rü­lé­sé­ben, de ér­zel­mi­leg na­gyon meg­vi­sel­ték őket a tör­tén­tek.

15 éves, tbc-vel fertőzött beteg fiatalt keres a német rendőség

15 éves, tbc-vel fertőzött beteg fiatalt keres a német rendőség

Pár napja je­len­tette egy német ifjú­sági szálló ve­ze­tése a fiú el­tű­né­sét.

Pár napja je­len­tette egy német ifjú­sági szálló ve­ze­tése a fiú el­tű­né­sét.

A barátok nem segítenek keresni a 10 éve eltűnt Dávidot

A barátok nem segítenek keresni a 10 éve eltűnt Dávidot

A szü­lők tíz éve ke­re­sik a fi­ú­kat.

Ac­ker­mann Dávid szü­lei tíz éve ke­re­sik fi­u­kat, aki­nek a Mar­git­szi­ge­ten ve­szett nyoma. A fiú egy ba­ráti tár­sa­ság­gal ta­lál­ko­zott, ám egy idő után el­tűnt.

A fél ország keresi Máriát, nem véletlenül

A fél ország keresi Máriát, nem véletlenül

A nőnek május 24-én ve­szett nyoma.

Az asszony­nak május 24-én ve­szett nyoma, azóta nem adott ma­gá­ról élet­je­let. Ha tudsz va­lami hol­lé­té­ről, je­lentsd a rend­őr­sé­gen!

Drámai fordulat az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében: Ez történt valójában?

Drámai fordulat az eltűnt maglódi vállalkozó ügyében: Ez történt valójában?

Sokak sze­rint el­kép­zel­hető, hogy hamis nyo­mot hagy­tak maguk után az em­ber­rab­lók, erre pedig jó okuk le­he­tett.

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, de valami nem stimmel

Lesújtó hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, de valami nem stimmel

A kis­lány ügye 12 éve meg­ol­dat­lan, de egyre több rész­let lát nap­vi­lá­got. Úgy tűnik, a rend­őr­ség sem lát tisz­tán.

Összefügghetnek a rejtélyes eltűnések: 2 magyar vállalkozót keresnek

Összefügghetnek a rejtélyes eltűnések: 2 magyar vállalkozót keresnek

A két vál­lal­ko­zó­nak pár nap el­té­rés­sel ve­szett nyoma.

A két vál­lal­ko­zó­nak pár nap el­té­rés­sel ve­szett nyoma.

Nemcsak a magyar rendőrség nyomoz az eltűnt vállalkozó után

Nemcsak a magyar rendőrség nyomoz az eltűnt vállalkozó után

Közel két hete ve­szett nyoma...

Közel két hete ve­szett nyoma annak az 50 éves vál­lal­ko­zó­nak, aki lu­xus­au­tó­kat újí­tott fel Mag­ló­don. A ku­tyája rej­té­lyes módon Sz­lo­vá­ki­á­ból ke­rült elő.

Rendőrök lepték el az eltűnt vállalkozó maglódi házát: mindent felforgattak

Rendőrök lepték el az eltűnt vállalkozó maglódi házát: mindent felforgattak

Még a ke­men­cét is tü­ze­te­sen át­vizs­gál­ták. A szom­szé­dok sze­rint nem vé­let­le­nül...

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: életben lehetnek a gépeltérítők

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: életben lehetnek a gépeltérítők

Hár­man ve­het­ték át az ural­mat.

Egy szak­értő ál­lítja: hár­man ve­het­ték át az ural­mat a gép fe­lett.

A januárban eltűnt Lajos holttestét találták meg a Tiszában

A januárban eltűnt Lajos holttestét találták meg a Tiszában

A 46 éves B. La­jos­nak még ja­nuár 21-én ve­szett nyoma Ti­sza­ke­szi­ben, csa­ládja azóta re­mény­ke­dett, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül.

Drámai fordulat az eltűnt magyar férfi ügyében, sírva vallott egy rokon

Drámai fordulat az eltűnt magyar férfi ügyében, sírva vallott egy rokon

A férfit to­vábbra sem ta­lál­ják, de Sz­lo­vá­ki­á­ban elő­ke­rült a ku­tyája. Gyula sze­ret­tei sem értik, mi tör­tén­he­tett.

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát, azóta vi­szont sem­mi­lyen plat­for­mon nem tudja el­érni őt a csa­ládja.

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát, azóta vi­szont sem­mi­lyen plat­for­mon nem tudja el­érni őt a csa­ládja.

A fél országban keresik ezt a fiatal magyar lányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a fiatal magyar lányt, nem véletlenül

A bu­da­foki rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Te­o­dó­rát!

A bu­da­foki rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Te­o­dó­rát!

Keresi a rendőrség Balogh Bálintot, egy hónapja tűnt el

Keresi a rendőrség Balogh Bálintot, egy hónapja tűnt el

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A sop­roni rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Bá­lint.

Ez történt a Tiszában eltűnt férfival

Ez történt a Tiszában eltűnt férfival

A 30 éves férfi még hús­vét va­sár­nap in­dult úszni Nagy­kö­rű­nél.

A 30 éves férfi még hús­vét va­sár­nap in­dult úszni Nagy­kö­rű­nél, ám egy­szer csak el­me­rült a fo­lyó­ban. Most ki­de­rült, hogy mi tör­tént vele.

Döbbenetes fordulat a kis Maddie ügyében: Ez történt az éj leple alatt?

Döbbenetes fordulat a kis Maddie ügyében: Ez történt az éj leple alatt?

Újabb rész­le­te­ket fe­dett fel egy benn­fen­tes.

Újabb rész­le­te­ket fe­dett fel az el­tűnt kis­lány ügyé­vel kap­cso­lat­ban egy benn­fen­tes. A rend­őr­ség kü­lö­nös dön­tést ho­zott.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt 16 éves magyar lányt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt 16 éves magyar lányt

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a bony­hádi rend­őrök, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Kin­gát!

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a bony­hádi rend­őrök, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Kin­gát!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kis Istvánt, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kis Istvánt, megvan az oka

A nagy­kő­rösi rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a 86 éves férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

A nagy­kő­rösi rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a 86 éves férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

Nyomtalanul tűnt el Budapestről az angyalarcú 14 éves tinilány

Nyomtalanul tűnt el Budapestről az angyalarcú 14 éves tinilány

A fi­a­tal lány­ról pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja, a rend­őr­ség min­den­kit arra kér, hogy ha tud­nak va­la­mit, szól­ja­nak.

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Ke­resi a rend­őr­ség a 15 éves lányt.

Már az egész or­szág­ban ke­resi a rend­őr­ség a Bács-Kis­kun me­gyei Sü­kös­dön élő, még csak 15 éves Ober­kesch Jáz­mint. Ha lát­tad a fi­a­tal lányt, hívd a rend­őrö­ket!

Már a fél országban keresik a 14 éves Petrát, a rendőrség is körözi

Már a fél országban keresik a 14 éves Petrát, a rendőrség is körözi

A fel­ku­ta­tá­sára tett in­téz­ke­dé­sek nem ve­zet­tek ered­ményre.

A fel­ku­ta­tá­sára tett in­téz­ke­dé­sek nem ve­zet­tek ered­ményre.

Lányával tűnt el a magyar exrendőr, csak búcsúlevelet hagytak hátra

Lányával tűnt el a magyar exrendőr, csak búcsúlevelet hagytak hátra

Nagy erők­kel ke­re­sik a férfit és 17 éves lá­nyát. Az is­me­rő­sök sze­rint Zol­tán rossz hírt kap­ha­tott...

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

Az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őr­ség most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­le­gyen a fi­a­tal lány.

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Le­het­sé­ges, hogy az el­tűnt kis­lány biz­ton­ság­ban van.

Lé­te­zik egy for­ga­tó­könyv arra vo­nat­ko­zóan is, hogy az el­tűnt kis­lány biz­ton­ság­ban van.

Az egész országban keresik Ardó Lászlót, nem véletlenül

Az egész országban keresik Ardó Lászlót, nem véletlenül

Pén­te­ken a fő­vá­ros­ban el­tűnt Ardó László. Fon­tos, hogy minél előbb meg­ta­lál­ják a 35 éves férfit.

Pén­te­ken a fő­vá­ros­ban el­tűnt Ardó László. Fon­tos, hogy minél előbb meg­ta­lál­ják a 35 éves férfit.

Megrázó fejlemény, holtan találták az eltűnt férfit

Megrázó fejlemény, holtan találták az eltűnt férfit

Hó­na­pok óta nagy erők­kel ke­res­ték...

Hó­na­pok óta nagy erők­kel ke­res­ték, de mire rá­ta­lál­tak, már késő volt. Egy tu­rista ri­asz­totta a ha­tó­sá­go­kat. Az or­vos­szak­ér­tői vé­le­mény még várat ma­gára.

Csak a fél pár cipője lett meg, már nem keresik az eltűnt Szabolcsot

Csak a fél pár cipője lett meg, már nem keresik az eltűnt Szabolcsot

A fi­a­tal egy auszt­riai túra során tűnt el, a ke­re­sés pedig a hét­vé­gén sem ve­ze­tett ered­ményre.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 13 éves Rékát

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 13 éves Rékát, eltűnt Óbudáról

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön a kis­lány.

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön a kis­lány.

Iskolából veszett nyoma ennek a 12 éves magyar kisfiúnak, nem találják

Iskolából veszett nyoma ennek a 12 éves magyar kisfiúnak, nem találják

Már a rend­őr­ség is ke­resi Danit, aki még csü­tör­tö­kön tűnt el Eger­ből.

Már a rend­őr­ség is ke­resi Danit, aki még csü­tör­tö­kön tűnt el Eger­ből.

Nem akar nevelőintézetbe kerülni az eltűnt albínó lány

Nem akar nevelőintézetbe kerülni az eltűnt albínó lány

Mi­u­tán meg­ta­lál­ták, újra meg­szö­kött Mol­do­ván Kató, akit ja­nuár óta ke­re­sett a rend­őr­ség. Most sem tudni, hol lehet!

Figyelem, nagy erőkkel keresik ezt a 17 éves magyar lányt

Figyelem, nagy erőkkel keresik ezt a 17 éves magyar lányt

A rend­őrök most se­gít­sé­get kér­nek.

A du­na­új­vá­rosi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Anasz­tá­ziát!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

A nyo­mo­zók most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön!

A nyo­mo­zók most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön!

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan...

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan, de egyre meg­rá­zóbb rész­le­tekre derül fény.

Váratlan fordulat: előkerült, majd ismét eltűnt az albínó színésznő

Váratlan fordulat: előkerült, majd ismét eltűnt az albínó színésznő

Két hónap után élve ke­rült elő, de újra el­tűnt Mol­do­ván Ka­ta­lin.

Két hónap után élve ke­rült elő, de újra el­tűnt Mol­do­ván Ka­ta­lin.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Szőke Zsoltot, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Szőke Zsoltot, megvan az oka

A gö­döl­lői rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az 55 éves ke­re­pesi férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Zoltánt, nem véletlenül

Or­szá­gos kö­rö­zést adott ki a rend­őr­ség Hor­váth Zol­tán ügyé­ben. A férfi Me­ző­kö­vesd­ről tűnt el.

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott.

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány. Ugya­n­ak­kor hiába a ren­ge­teg be­je­len­tés, a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Rettegnek a szülők, hiába keresik a 13 éves eltűnt magyar lányt

Rettegnek a szülők, hiába keresik a 13 éves eltűnt magyar lányt

A fi­a­tal tini reg­gel is­ko­lába ment, ám a csa­ládja azóta sem látta őt, nem lehet tudni, hol van.

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

Úgy tűnik, egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz a rend­őrök.

A kis­lányt több mint egy év­ti­zede nem ta­lál­ják, de egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz a rend­őrök.

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

A Ka­zinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri egy 42 éves sa­jó­szent­pé­teri nő el­tű­nése ügyé­ben.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják 12 éves kisfiút!

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azért, hogy a fi­a­tal lány ép­ség­ben elő­ke­rül­jön. Ha fel­is­me­rik, hív­ják a rend­őr­sé­get!

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azért, hogy a fi­a­tal lány ép­ség­ben elő­ke­rül­jön. Ha fel­is­me­rik, hív­ják a rend­őr­sé­get!

Életveszélybe került egy magyar férfi, nem tudják megmenteni

Életveszélybe került egy magyar férfi, nem tudják megmenteni

Olyan sú­lyos a hely­zet, hogy le kel­lett fújni a men­tő­ala­ku­la­tok ak­ci­ó­ját. A 42 éves férfit pén­tek óta nem ta­lál­ják.

Pén­tek óta nem ta­lál­ják.Olyan sú­lyos a hely­zet, hogy le kel­lett fújni a men­tő­ala­ku­la­tok ak­ci­ó­ját.

Szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében: szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Sok­koló for­du­lat!

Rossz he­lyen ke­resi a rend­őr­ség a földi ma­rad­vá­nyo­kat?

Valaki viccet űz a magyar albínó színésznő eltűnéséből

Valaki viccet űz a magyar albínó színésznő eltűnéséből

Több mint egy hó­napja tűnt el!

Több mint egy hó­napja tűnt el a 16 éves Mol­do­ván Kató, azóta semmi hír róla. A Ri­post ta­lált egy profilt a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon a lány fo­tó­já­val....

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Árvai Dorottyát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Árvai Dorottyát, nem véletlenül

Az érdi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Az érdi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a lányt!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 15 éves magyar tinit

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 15 éves magyar tinit

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Ritát: más­fél hete nem tudni, hol van!

Szívszorító vallomás, valaki bújtathatja az eltűnt albínó színésznőt

Szívszorító vallomás, valaki bújtathatja az eltűnt albínó színésznőt

A fi­a­tal lány alig egy éve tudta meg, hogy ha­ma­ro­san el­ve­szíti a szeme vi­lá­gát. Csak ide­ig­le­ne­sen volt Ma­gyar­or­szá­gon.

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

Eltűnt egy 16 éves budapesti lány, 5 millió forint a nyomravezetőnek!

Eltűnt egy 16 éves budapesti lány, 5 millió forint a nyomravezetőnek!

A gyö­nyörű ti­né­dzser­ről pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja.

A gyö­nyörű ti­né­dzser­ről pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja, min­dent meg­ad­ná­nak azért, hogy újra velük le­hes­sen.

Segítségért könyörgött a beteg sztár: durva, ami a fiával történt

Segítségért könyörgött a beteg sztár: durva, ami a fiával történt

Az ír éne­kesnő fia pén­te­ken el­tűnt, a gye­re­ket a rend­őr­ség is ke­reste. Nem ez az első, hogy fi­á­nak nyoma ve­szett.

Az ír éne­kesnő fia pén­te­ken el­tűnt, a gye­re­ket a rend­őr­ség is ke­reste.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök ezt a 16 éves magyar fiút

Nagy erőkkel keresik a rendőrök ezt a 16 éves magyar fiút

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják La­jost, aki­nek még csü­tör­tö­kön ve­szett nyoma.

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt, megvan az oka

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt, megvan az oka

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Anita!

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

Újabb és újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

A ma­gyar sztár tra­gi­kus ha­lá­lá­ról mind a mai napig újabb és újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Hetek óta nem ta­lál­ják a fi­a­tal At­ti­lát a rend­őrök, ezért most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik. Aki látja, ér­te­sítse a ha­tó­sá­go­kat!

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Ka­ta­lin lá­tás­sé­rült, kö­rül­be­lül 5 szá­za­lé­kot lát.

Ka­ta­lin lá­tás­sé­rült, kö­rül­be­lül 5 szá­za­lé­kot lát. Egye­lőre nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Rejtélyes módon tűnt el a repülőgép, nagy erőkkel keresik a sztárfocistát

Rejtélyes módon tűnt el a repülőgép, nagy erőkkel keresik a sztárfocistát

Emi­li­ano Salát pár napja klub­re­kor­dot je­lentő össze­gért szer­ződ­tette a Nan­tes-tól az angol baj­nok­ság­ban sze­replő Car­diff.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket.

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket a szí­nész­nő­ként hí­ressé vált ti­né­dzser al­bínó lány. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi, de eddig ered­mény­te­le­nül.

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves Petz Angéla Petrát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves Petz Angéla Petrát, nem véletlenül

A 14 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A 14 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Eltűnt a szögesdrót: Vajon mi történik a Klapka-villával?

Eltűnt a szögesdrót: Vajon mi történik a Klapka-villával?

Még min­dig nagy a csend a ház körül.

Még min­dig nagy a csend a Klapka-bir­tok körül, amit ka­me­rák­kal és szö­ges­dró­tok­kal is véd­tek. Ám a na­pok­ban az utób­bi­nak nyoma ve­szett!

Stoppolva szöktek el otthonról a fiatalok

Stoppolva szöktek el otthonról a fiatalok, megszólalt az édesanya

Az éj­szaka fo­lya­mán pa­kolt össze a fi­a­tal pár és in­dult útnak.

Az éj­szaka fo­lya­mán pa­kolt össze a fi­a­tal pár és in­dult útnak. A Ri­post-nak meg­szó­lalt az el­tűnt lány édes­anyja!

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Hajnal Dórát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Hajnal Dórát, nem véletlenül

A 20 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, ked­den ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten!

A 20 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, ked­den ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten!

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben.

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben, amely nem várt for­du­la­tot ho­zott.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Már több­ször fel­röp­pent a hír, hogy a nyo­mo­zók le­áll­nak a ke­re­sés­sel, de ettől most egy da­ra­big nem kell tar­tani.

Nagy erőkkel keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Bá­lin­tot!

Felhívást tett ki a rendőrség, nyomtalanul eltűnt a 13 éves magyar fiú

Felhívást tett ki a rendőrség, nyomtalanul eltűnt a 13 éves magyar fiú

A fiú szom­ba­ton tá­vo­zott is­me­ret­len helyre az ott­ho­ná­ból.

A fiú szom­ba­ton tá­vo­zott is­me­ret­len helyre az ott­ho­ná­ból, barna ka­bá­tot és fe­kete nad­rá­got vi­selt.