CÍMKE: 'eltűnt'

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el.

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el, sú­lyos de­men­ci­á­ban szen­ved.

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Ha va­laki látta az el­tűnt sze­mélyt, sür­gő­sen lép­jen kap­cso­latba a hi­va­ta­los szer­vek­kel!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Ra­jon­gói ol­da­lán kért se­gít­sé­get, el­tűnt a nagy­pa­pája öz­ve­gye.

Az éne­kesnő a ra­jon­gói ol­da­lán kért se­gít­sé­get, el­tűnt a nagy­pa­pája öz­ve­gye.

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Dávid csa­ládja nem adja fel...

Dávid csa­ládja nem adja fel a re­ményt, hogy egy­szer elő­ke­rül, vagy leg­alább meg­tud­ják, mi tör­tént azon a szep­tem­beri napon.

Intézetből tűnt el a 17 éves kamaszlány

Intézetből tűnt el a 17 éves kamaszlány

Ha bárki látta, ér­te­sítse a rend­őr­sé­get!

Kar­dos Cin­tia Vik­tó­ria kö­rül­be­lül 160 cen­ti­mé­ter magas, hosszú szőke hajú és kék szemű. a 17 éves lány 2017. de­cem­ber 28-án tűnt el. Ha bárki látta, ér­te­sítse a rend­őr­sé­get!

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Szil­vesz­ter­kor ve­szett nyoma. A pe­tár­dák­tól ijed­he­tett meg.

Szil­vesz­ter­kor ve­szett nyoma az idős em­ber­nek. Ro­ko­nai sze­rint az óév­bú­csúsz­tató és új­év­kö­szöntő pe­tár­dák, il­letve tű­zi­já­té­kok dur­ra­ná­sa­i­tól ijed­he­tett meg a bácsi, akit már a rend­őr­ség is keres.

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént.

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént.

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Nem­csak a gazdi, hanem az in­ter­net népe is meg­ha­tó­dott, ami­kor végre meg­lett a már napok óta el­tűnt két ku­tyus.

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Egész Szol­nok össze­fo­gott, hogy Já­romi Ben­cét meg­ta­lál­ják.

Egész Szol­nok össze­fo­gott, hogy a rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt gim­na­zista fiút, Já­romi Ben­cét meg­ta­lál­ják.

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

VV Fanni csa­ládja össze­rop­pant, is­me­rő­sei sem tud­ják túl­tenni ma­gu­kat a tör­tén­te­ken. Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis is re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

A lány­nak no­vem­ber 20-án ve­szett nyoma, sorsa azóta szo­morú for­du­la­tot vett.

A lány­nak no­vem­ber 20-án ve­szett nyoma, sorsa azóta szo­morú for­du­la­tot vett. Ügyé­ben meg­szó­lalt a rend­őr­ség is.

Rejtélyes körülmények között tűnt el a kedvelt háziorvos

Rejtélyes körülmények között tűnt el a kedvelt háziorvos

Dr. Orosz Sa­rol­tát Za­la­eger­sze­gen lát­ták utol­jára, azóta nincs hír róla. A rend­őr­ség is ke­resi a dok­tor­nőt.

A család közölte: Holtan találták a két éve eltűnt budapesti fiatalt

A család közölte: Holtan találták a két éve eltűnt budapesti fiatalt

Két éve ke­­reste édes­anyja és a rend­őr­ség is a 23 éves Gá­­bort, aki már több­­ször fe­­nye­­ge­­tő­­zött ön­­gyil­­kos­­ság­­gal.

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Egy szek­szárdi gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el még szep­tem­ber­ben a 17 éves Ad­ri­enn.

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

A Blikk most meg­döb­bentő in­for­má­ci­ó­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az el­tűnt lány­ról, aki vál­lal­tan masszőr­ként, a tes­té­ből élt.

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Al­só­nad­rág­ban, me­zít­láb me­ne­kült el a tá­ma­dói elől!

Al­só­nad­rág­ban, me­zít­láb me­ne­kült el a tá­ma­dói elől a fi­a­tal­em­ber! Azóta nem ta­lál­ják...

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma.

A fi­a­tal lány­ról több fur­csa­ság is nap­vi­lá­got lá­tott, amik össze­füg­gés­ben le­het­nek azzal, hogy nyoma ve­szett. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott...

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

A 24 éves Fanni napok óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is kö­rözi. La­ká­sát fel kel­lett törni.

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Te­le­fonja sem el­ér­hető. Ba­rá­tai hét­főn még be­szél­tek vele.

Te­le­fonja sem el­ér­hető. Ba­rá­tai hét­főn még be­szél­tek vele, azóta nincs hír róla.

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Nem tudni hol van!

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban. Nem tudni hol van, nagy erők­kel ke­re­sik!

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el.

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el ott­hon­ról, na­gyon kérik, hogy je­lent­kez­zen, aki látta.

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

Fehér au­tó­já­val in­dult el reg­gel dol­gozni ok­tó­ber 18-án, ám el­tűnt.

Fehér au­tó­já­val in­dult el reg­gel dol­gozni a sop­roni férfi ok­tó­ber 18-án, ám hir­te­len nyoma ve­szett. Saj­nos a na­pok­ban hol­tan ta­lál­tak rá.

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát!

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát!

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták. Azon­ban úgy tűnik, ezzel az in­for­má­ci­ó­val el­ké­sett a rend­őr­ség!

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ren­ge­te­gen kap­nak chip­le­ol­vasó rend­szert, és a vi­lá­gon egye­dül­álló mo­bil­te­le­fo­nos al­kal­ma­zás is se­gíti a kóbor ku­tyák ha­za­ju­tá­sát.

Ren­ge­teg üzlet és pláza kap ku­tya­chip-le­ol­vasó rend­szert, és egy új, a vi­lá­gon egye­dül­álló mo­bil­te­le­fo­nos ku­tya­ke­reső al­kal­ma­zás is se­gíti a kóbor ku­tyák ha­za­ju­tá­sát.

Minden nyom nélkül tűnt el a tudós, magyar családja rettegve keresi

Minden nyom nélkül tűnt el a tudós, magyar családja rettegve keresi

A fe­le­ség, Erika kért se­gít­sé­get, mi­u­tán férje Ame­ri­ká­ban el­tűnt.

A fe­le­ség, Erika kért se­gít­sé­get, mi­u­tán férje Ame­ri­ká­ban el­tűnt.

Drámai hír: Holtan találták az öt hónapja eltűnt magyar édesapát

Drámai hír: Holtan találták az öt hónapja eltűnt magyar édesapát

A rend­őr­ség és a csa­ládja is nagy erők­kel ke­reste a 38 éves And­rást.

A rend­őr­ség és a csa­ládja is nagy erők­kel ke­reste a 38 éves And­rást.

Az éj leple alatt tűnt el gyerekszobájából a 17 éves magyar lány

Az éj leple alatt tűnt el gyerekszobájából a 17 éves magyar lány

Anasz­tá­zia már jú­lius óta nincs meg.

Anasz­tá­zia már jú­lius óta nincs meg, a lány­nak Pest me­gyé­ben ve­szett nyoma.

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra, az egész EU-ban körözik

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra, az egész EU-ban körözik

A 37 éves nő egy hete tűt el, majd múlt pén­te­ken Bécs­ben ta­lál­tak egy ké­zi­tás­kát az ira­ta­i­val és két mo­bil­te­le­fon­nal.

Égen-földön keresik ezt a 15 éves kispesti lányt

Égen-földön keresik ezt a 15 éves kispesti lányt

Hétfő óta nem tud­nak róla sem­mit.

Hétfő óta nem tud­nak róla sem­mit, azóta hiába vár­ják haza.

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Le­ro­han­tak egy csa­ládi házat.

Rend­őrök ro­han­tak le egy csa­ládi házat, ahol egy férfi fogva tar­totta volt ba­rát­nő­jét. A raz­zia során azon­ban mást is ta­lál­tak!

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is.

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is.

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Több mint két és fél éve nyoma ve­szett egy há­rom­gye­re­kes édes­anyá­nak. Csa­ládja azt gya­nítja, hogy el­ra­bol­hat­ták.

Szörnyethalt a két hete eltűnt budapesti édesapa, kiderült, mi történt

Szörnyethalt a két hete eltűnt budapesti édesapa, kiderült, mi történt

Sokan re­mény­ked­tek, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül Ist­ván, aki­nek még ok­tó­ber el­se­jén ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten.

Újabb mentős után nyomoznak: puskával a kezében tűnt el

Újabb mentős után nyomoznak: puskával a kezében tűnt el

Rej­té­lyes ügy­ben nyo­moz a rend­őr­ség, egy­előre nyom­ta­la­nul tűnt el a 3 gyer­me­kes men­tős.

Rej­té­lyes ügy­ben nyo­moz a rend­őr­ség, egy­előre nyom­ta­la­nul tűnt el a 3 gyer­me­kes men­tős.

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Már nem­csak Ma­de­leine McCannt ke­resi a Scot­land Yard: egy kelet-eu­ró­pai nő old­hatná meg a rej­télyt.

Már nem­csak Ma­de­leine McCannt ke­resi a Scot­land Yard: egy kelet-eu­ró­pai nő old­hatná meg a rej­télyt.

Az éj leple alatt veszett nyoma egy magyar nőnek Németországban

Az éj leple alatt veszett nyoma egy magyar nőnek Németországban

El­tűnt egy 47 éves ma­gyar nő Nürn­berg­ben, va­sár­nap óta nem ta­lál­ják.

Aggasztó üzenet: Búcsúlevelet írt eltűnése előtt a budapesti férfi

Aggasztó üzenet: Búcsúlevelet írt eltűnése előtt a budapesti férfi

Nagy erők­kel ke­re­sik Tar­nói Fe­ren­cet, aki még pén­te­ken tűnt el Bu­da­pes­ten. A férfi egy bú­csú­le­ve­let ha­gyott hátra.

Oda a remény: holtan találták az eltűnt vadászt

Oda a remény: holtan találták az eltűnt vadászt

A csa­lád hiába re­mény­ke­dett abban, hogy a férfi ha­za­tér, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

A csa­lád hiába re­mény­ke­dett abban, hogy a férfi ha­za­tér, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Nagy erők­kel ke­re­sik La­ka­tos Kit­tit, a kis­lány kedd óta nincs meg. A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri!

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája.

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

A rend­őr­ség szom­bat óta ke­reste azt az 57 éves szé­nás­fa­lusi férfit.

A rend­őr­ség szom­bat óta ke­reste azt az 57 éves szé­nás­fa­lusi férfit, aki gom­bázni in­dult a kö­zeli er­dőbe. Ter­vé­ről a lá­nyá­nak is szólt.

Most erősítették meg: Németországban találták meg holtan Dávidot

Most erősítették meg: Németországban találták meg holtan Dávidot

A 23 éves fiú Aj­ká­ról tűnt el au­gusz­tus végén.

A 23 éves fiú Aj­ká­ról tűnt el au­gusz­tus végén.

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

A bu­da­pesti ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak. Ha fel­is­me­red őket, te­gyél be­je­len­tést a rend­őr­sé­gen!

A bu­da­pesti ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak. Ha fel­is­me­red őket, te­gyél be­je­len­tést a rend­őr­sé­gen!

Szörnyű hír: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Szörnyű hír: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Nagy erők­kel ke­res­ték a 36 éves Zsol­tot, ám egy hónap után szo­morú hírt ka­pott a csa­ládja.

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Erdős Ka­ta­lin au­gusz­tus 27-én, Pi­l­is­ma­rót­ról tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket, de az em­be­rek se­gít­sé­gét is kéri!

Friss információk az egy hónapja eltűnt budapesti kislányról

Friss információk az egy hónapja eltűnt budapesti kislányról

Nyoma ve­szett 8 éves kis­lány­nak!

Nyoma ve­szett 8 éves kis­lány­nak, még jú­lius 6-án tűnt el a 16. ke­rü­let­ből. A kis ké­zi­lab­dás az is­ko­lai év­zá­rón még részt vett, utána ve­szett nyoma...

Diagnosztikai központból tűnt el a 14 éves Tamara

Diagnosztikai központból tűnt el a 14 éves Tamara

A rend­őr­ség most a nyil­vá­nos­ság se­gít­sé­gét kéri a 14 éves Ta­mara meg­ta­lá­lá­sá­ban.

A rend­őr­ség most a nyil­vá­nos­ság se­gít­sé­gét kéri a 14 éves Ta­mara meg­ta­lá­lá­sá­ban.

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Fan­ni­nak Sár­ke­reszt­úr­ról ve­szett nyoma múlt pén­te­ken, azóta ke­resi a rend­őr­ség és a szü­lei is.

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség.

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

Elviselhetetlen volt a szag: liftben találtak az eltűnt holttestére

Elviselhetetlen volt a szag: liftben találtak az eltűnt holttestére

Az idős férfi de­men­ci­á­ban szen­ve­dett, és ami­kor liftbe szo­rult, se­gély­ké­ré­sei sen­ki­hez sem ju­tot­tak el.

Az idős férfi de­men­ci­á­ban szen­ve­dett, és ami­kor liftbe szo­rult, se­gély­ké­ré­sei sen­ki­hez sem ju­tot­tak el.

Meztelenül került elő az Ausztriában eltűnt magyar nő!

Meztelenül került elő az Ausztriában eltűnt magyar nő!

Nem em­lék­szik sem­mire.

A masszőr­ként dol­gozó Ajna nem em­lék­szik arra, ho­gyan ke­rült a pro­mi­nens vál­lal­kozó csó­nak­há­zába.

A család közölte: Holtan találták az eltűnt magyar édesapát

A család közölte: Holtan találták az eltűnt magyar édesapát

Ku­tyák­kal is ke­res­ték, de saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Öngyilkos lett a törpenövésű magyar fiatal, akit három hétig kerestek

Öngyilkos lett a törpenövésű magyar fiatal, akit három hétig kerestek

Sokan látni vél­ték a fő­vá­ros­ban is, de ki­de­rült: hetek óta ha­lott volt.

A 25 éves Zsolt még jú­lius 24-én hagyta el bőcsi ott­ho­nát, szem­ta­núk sze­rint Gesz­tely felé in­dult. Sokan látni vél­ték a fő­vá­ros­ban is, de szer­dán ki­de­rült: hetek óta ha­lott volt.

Drámai titok a gyanús körülmények közt eltűnt magyar tini Facebookján

Drámai titok a gyanús körülmények közt eltűnt magyar tini Facebookján

A rend­őr­ség az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri.

A rend­őr­ség az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri.

Taxiba ült Mónika, kislányával a karjaiban tűnt el

Taxiba ült Mónika, kislányával a karjaiban tűnt el

Hó­na­pok óta ke­re­sik őket.

A gem­zsei édes­anyát és 2 éves kis­lá­nyát hó­na­pok óta ke­resi a vá­sá­ros­na­mé­nyi rend­őr­ség, egyre job­ban ag­gód­nak az éle­tü­kért.

Szörnyű hír: Holtan találták a szombaton eltűnt magyar édesanyát

Szörnyű hír: Holtan találták a szombaton eltűnt magyar édesanyát

Sár­kány­re­pü­lő­ről is pász­táz­ták a jász­szent­lászló-mó­ric­gáti ha­tárt és nyom­kö­vető ku­tyá­kat is be­ve­tet­tek.

Borzalmas tragédia: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar nőt

Borzalmas tragédia: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar nőt

Meg­ta­lál­ták azt a 81 éves asszonyt, aki jú­nius 19-én el­tűnt.

Meg­ta­lál­ták azt a 81 éves asszonyt, aki jú­nius 19-én el­tűnt bács­al­mási ott­ho­ná­ból.

Nagyon durván átverték a Romanticot, jogi útra terelik az ügyet

Nagyon durván átverték a Romanticot, jogi útra terelik az ügyet

Kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg Völ­gyi Zsu­zsi, miért kell az ügy­védi se­gít­ség.

Kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg Völ­gyi Zsu­zsi, miért kell az együt­tes­nek ügy­védi se­gít­ség. Sz­lo­vá­ki­ába hívta egy szer­vező Gás­pár Győ­zőt és együt­te­sét, ahová 300 néző volt hi­va­ta­los. Tőlük 5 euró be­lé­pési díjat kér­tek, de a fel­lé­pés nem jött össze.

Nagy a baj: ezért nem találsz a piacon málnát

Nagy a baj: ezért nem találsz a piacon málnát

Az ül­tet­vé­nyek ki­lenc­ven szá­za­léka meg­szűnt az or­szág­ban az el­múlt 25 évben. Akár vég­leg el­tűn­het a ma­gyar málna!

Az ül­tet­vé­nyek ki­lenc­ven szá­za­léka meg­szűnt az or­szág­ban az el­múlt 25 évben. Akár vég­leg el­tűn­het a ma­gyar málna!

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Két napja ment el ott­hon­ról a 29 éves Ka­ta­lin, aki ren­ge­teg gyógy­szert vitt ma­gá­val.

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Egy 16 éves lányt és egy 17 éves fiút ke­res­nek nagy erők­kel. Bú­csú­le­ve­let hagy­tak hátra. A rend­őr­ség egy­előre nem akadt nyo­mukra.

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Meg­vi­selte az édes­apja ha­lála.

A ti­zen­hét éves Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja.

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja, azóta nem tudni, hol van. Áp­ri­lis vége óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is ke­resi!

Halálba rohant a Budapesten elgázolt angol fiú

Halálba rohant a Budapesten elgázolt angol fiú

A Váci úton gá­zol­ták ha­lálra.

Ba­rá­tai és meny­asszo­nya is gyá­szolja azt a 24 éves fiút, aki még pén­te­ken tűnt el Bu­da­pes­ten. A Váci úton gá­zol­ták ha­lálra.

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat.

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat, tíz év után új mód­szer­rel pró­bál­ják meg­ta­lálni a gyer­me­kü­ket.

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

A kör­nyé­ken élők ret­teg­nek.

Közel 600 mig­ránst nem ta­lál­nak a ha­tó­sá­gok, a kör­nyé­ken élők ret­teg­nek, hogy vissza­tér­het­nek a po­koli napok.

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Szinte sem­mit sem tudni róla...

Több mint ki­lenc évvel ez­előtt tűnt el a kö­zön­ség elől, azóta szinte sem­mit sem tudni róla.

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Négy éve a fe­le­sé­gét lá­to­gatta meg a kór­ház­ban a 45 éves Marco, azóta nem tudni, hol van. Az au­tó­ját pár száz mé­terre ta­lál­ták meg egy hídon.

Négy éve a fe­le­sé­gét lá­to­gatta meg a kór­ház­ban a 45 éves Marco, azóta nem tudni, hol van. Az au­tó­ját pár száz mé­terre ta­lál­ták meg egy hídon. Az el­múlt na­pok­ban vi­szont töb­ben látni vél­ték a ma­gyar fő­vá­ros­ban!

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták.

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták, azóta sem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Ausztriában találták meg az egy hónapja eltűnt magyar nő holttestét

Ausztriában találták meg az egy hónapja eltűnt magyar nő holttestét

A 29 éves Diána feb­ruár 15-én tűnt el, egy hó­nap­pal ké­sőbb hol­tan ta­lál­ták egy oszt­rák er­dő­ben.

Újabb magyar az Interpol listáján, Münchenben tűnt el a fiatal

Újabb magyar az Interpol listáján, Münchenben tűnt el a fiatal

A 23 éves Krisz­tián utol­jára a ma­gyar kon­zu­lá­tu­son járt, ám egy hete nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Szörnyű hír, holtan találták a januárban eltűnt magyar férfit

Szörnyű hír, holtan találták a januárban eltűnt magyar férfit

Jó­zsef Ki­rály­egy­há­zá­ról tűnt el még ja­nuár végén, az 53 éves férfi holt­tes­tét már­cius kö­ze­pén ta­lál­ták meg.

Jó­zsef Ki­rály­egy­há­zá­ról tűnt el még ja­nuár végén, az 53 éves férfi holt­tes­tét már­cius kö­ze­pén ta­lál­ták meg.