CÍMKE: 'eltűnt'

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

Látta? Eltűnt ez a 15 éves kisfiú

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a lakók se­gít­sé­gét kéri.

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök kö­rö­zést adtak ki a kis­korú Pat­rik ügyé­ben. Min­den­kit meg­kér­nek, ha lát­ták, ér­te­sít­sék a ha­tó­sá­go­kat.

FRISS HÍREK

Eltűnt Marton Lajos, az egész országban keresik

Eltűnt Marton Lajos, az egész országban keresik

Csü­tör­tök éj­szaka ve­szett nyoma a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról, azóta nem tudni, hol van!

Csü­tör­tök éj­szaka ve­szett nyoma a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról, azóta nem tudni, hol van!

Rejtélyes körülmények között veszett nyoma ennek az idősnek és fiatalnak

Idős ember így még nem tűnt el Budapesten

Nagy erők­kel keres a rend­őr­ség egy 96 éves asszonyt és egy 17 éves lányt.

Nagy erők­kel keres a rend­őr­ség egy 96 éves asszonyt és egy 17 éves lányt.

Begyógyszerezett nőre bukkantak a keceli erdőben a rendőrök

Begyógyszerezett nőre bukkantak a keceli erdőben a rendőrök

Az el­tűnt nőt ki­me­rülve, a föl­dön he­verve ta­lál­ták meg a rend­őrök.

Az el­tűnt nőt ki­me­rülve, a föl­dön he­verve ta­lál­ták meg a rend­őrök.

Lezuhant utasszállító: tökéletes épségben őrzi a holttesteket az eltűnt gép

Lezuhant utasszállító: tökéletes épségben őrzi a holttesteket az eltűnt gép

A szak­ér­tők sze­rint tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban le­het­nek a holt­tes­tek az el­tűnt maláj gép tör­zsé­ben.

Boltba indult, de nyoma veszett a jászberényi tininek!

Boltba indult, de nyoma veszett a jászberényi tininek!

A fiú ja­nuár 6-a óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

A fiú ja­nuár 6-a óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

Szívszorító módon emlékezik édesanyja az eltűnt Nikire

Szívszorító módon emlékezik édesanyja az eltűnt Nikire

Va­sár­nap lesz 20 éve, hogy el­tűnt Gyu­lán a hét és fél éves Szath­máry Ni­ko­lett, aki­nek földi ma­rad­vá­nyai három évvel ké­sőbb ke­rül­tek elő.

Va­sár­nap lesz 20 éve, hogy el­tűnt Gyu­lán a hét és fél éves Szath­máry Ni­ko­lett, aki­nek földi ma­rad­vá­nyai három évvel ké­sőbb ke­rül­tek elő. Az édes­anya, aki kép­te­len be­le­tö­rődni, hogy nincs meg a bűnös, kö­zös­ségi ol­da­lán írt le­ve­let a lá­nyá­hoz, és sa­já­tos meg­em­lé­ke­zést ter­vez.

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Ha va­laki látta az el­tűnt sze­mélyt, sür­gő­sen lép­jen kap­cso­latba a hi­va­ta­los szer­vek­kel!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Kétségbeesett segélykiáltás, eltűnt rokonát keresi Muri Enikő!

Az éne­kesnő a ra­jon­gói ol­da­lán kért se­gít­sé­get, el­tűnt a nagy­pa­pája öz­ve­gye.

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Veszélybe kerülhet, napok óta nincs meg a magyar sztár eltűnt rokona!

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el.

Az éne­kesnő nagy­pa­pá­já­nak öz­ve­gye négy nap­pal ez­előtt tűnt el, sú­lyos de­men­ci­á­ban szen­ved.

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Szil­vesz­ter­kor ve­szett nyoma. A pe­tár­dák­tól ijed­he­tett meg.

Szil­vesz­ter­kor ve­szett nyoma az idős em­ber­nek. Ro­ko­nai sze­rint az óév­bú­csúsz­tató és új­év­kö­szöntő pe­tár­dák, il­letve tű­zi­já­té­kok dur­ra­ná­sa­i­tól ijed­he­tett meg a bácsi, akit már a rend­őr­ség is keres.

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Kilenc éve keresi családja az eltűnt magyar fiút

Dávid csa­ládja nem adja fel a re­ményt, hogy egy­szer elő­ke­rül, vagy leg­alább meg­tud­ják, mi tör­tént.

Dávid csa­ládja nem adja fel a re­ményt, hogy egy­szer elő­ke­rül, vagy leg­alább meg­tud­ják, mi tör­tént azon a szep­tem­beri napon.

Intézetből tűnt el a 17 éves kamaszlány

Intézetből tűnt el a 17 éves kamaszlány

Ha bárki látta, ér­te­sítse a rend­őr­sé­get!

Kar­dos Cin­tia Vik­tó­ria kö­rül­be­lül 160 cen­ti­mé­ter magas, hosszú szőke hajú és kék szemű. a 17 éves lány 2017. de­cem­ber 28-án tűnt el. Ha bárki látta, ér­te­sítse a rend­őr­sé­get!

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Ha­zud­nak a ba­rá­tok?

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént a szol­noki fi­ú­val, aki­nek a holt­tes­tét ma a Ti­szá­ban ta­lál­ták meg.

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Egész Szol­nok össze­fo­gott, hogy a rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt gim­na­zista fiút, Já­romi Ben­cét meg­ta­lál­ják.

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

Újabb fordulat az eltűnt magyar tévésztár ügyében!

No­vem­ber 20-án ve­szett nyoma.

A lány­nak no­vem­ber 20-án ve­szett nyoma, sorsa azóta szo­morú for­du­la­tot vett. Ügyé­ben meg­szó­lalt a rend­őr­ség is.

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Megdöbbentő, hol találták meg a közért elől eltűnt két kutyát - Videó

Nem­csak a gazdi, hanem az in­ter­net népe is meg­ha­tó­dott, ami­kor végre meg­lett a már napok óta el­tűnt két ku­tyus.

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

VV Fanni is­me­rő­sei sem tud­ják túl­tenni ma­gu­kat a tör­tén­te­ken. Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis is re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

Rejtélyes körülmények között tűnt el a kedvelt háziorvos

Rejtélyes körülmények között tűnt el a kedvelt háziorvos

Dr. Orosz Sa­rolta Za­la­eger­szeg­ről tűnt el. Hét­főn, kora dél­után lát­ták utol­jára, a rend­őr­ség is ke­resi.

Dr. Orosz Sa­rolta Za­la­eger­szeg­ről tűnt el. Hét­főn, kora dél­után lát­ták utol­jára, a rend­őr­ség is ke­resi.

A család közölte: Holtan találták a két éve eltűnt budapesti fiatalt

A család közölte: Holtan találták a két éve eltűnt budapesti fiatalt

Két éve ke­­reste édes­anyja és a rend­őr­ség is a 23 éves Gá­­bort.

Két éve ke­­reste édes­anyja és a rend­őr­ség is a 23 éves Gá­­bort.

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Borzalmas dolgot műveltek eltűnése előtt a fiatal magyar fiúval

Még no­vem­ber 11-én este hár­man bru­tá­li­san meg­ver­ték Ri­chár­dot, aki ez­után al­só­nad­rág­ban, me­zít­láb me­ne­kült.

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Döbbenetes részletek derültek ki a magyar tévésztár eltűnéséről!

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma.

A fi­a­tal lány­ról több fur­csa­ság is nap­vi­lá­got lá­tott, amik össze­füg­gés­ben le­het­nek azzal, hogy nyoma ve­szett. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott...

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Szörnyű hírek: Angliában futtathatják az eltűnt magyar tinit

Egy szek­szárdi gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el még szep­tem­ber­ben.

Egy szek­szárdi gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el még szep­tem­ber­ben a 17 éves Ad­ri­enn, aki­ről azt ál­lítja egy is­me­rőse, hogy Ang­li­á­ban fut­tat­ják.

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

Feltörték az eltűnt magyar tévésztár lakását, a látvány sokkoló volt

A 24 éves Fanni napok óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

A 24 éves Fanni napok óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is kö­rözi. La­ká­sát fel kel­lett törni.

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Ilyenre még nem volt példa: egy a te­le­ví­zi­ó­ban fel­tűnt, or­szá­go­san is nép­sze­rűvé lett sztár tűnt el.

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

A rend­őr­ség is ke­resi a lányt, aki­nek az édes­anyja ka­mera elé állt.

A Blikk most meg­döb­bentő in­for­má­ci­ó­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az el­tűnt lány­ról, aki vál­lal­tan masszőr­ként, a tes­té­ből élt az el­múlt évek­ben is. Fanni anyu­kája a lap­nak ugyanis el­mondta, hétfő óta nem érték el a lá­nyát.

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

A család közölte: Holtan találták az októberben eltűnt magyar édesapát

Fehér au­tó­já­val in­dult el reg­gel dol­gozni ok­tó­ber 18-án, ám el­tűnt.

Fehér au­tó­já­val in­dult el reg­gel dol­gozni a sop­roni férfi ok­tó­ber 18-án, ám hir­te­len nyoma ve­szett. Saj­nos a na­pok­ban hol­tan ta­lál­tak rá.

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban.

Több profil­lal is re­giszt­rált a kö­zös­ségi ol­dalra a 24 éves Krisz­tina, aki­nek egy hete ve­szett nyoma Bor­sod­ban.

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Nagyon várják haza ezt a 33 éves kőbányai nőt

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el.

Ko­vács An­géla no­vem­ber 1-én tűnt el ott­hon­ról, na­gyon kérik, hogy je­lent­kez­zen, aki látta.

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Sötét titkot árul el az eltűnt magyar tini Facebookja

Így nehéz lesz meg­ta­lálni.

A kö­zös­ségi ol­da­lán nyíl­tan vál­lalja, hogy utálja a rend­őrö­ket. Ez vi­szont meg­ne­he­zíti a fel­ku­ta­tá­sát, nem akarja, hogy meg­ta­lál­ják.

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ennek köszönheted, ha megkerül az elszökött kutyád

Ren­ge­te­gen kap­nak chip­le­ol­va­sót.

Ren­ge­teg üzlet és pláza kap chip­le­ol­vasó rend­szert, és egy új, a vi­lá­gon egye­dül­álló mo­bil­te­le­fo­nos ku­tya­ke­reső al­kal­ma­zás is se­gíti a kóbor ebek ha­za­ju­tá­sát.

Drámai hír: Holtan találták az öt hónapja eltűnt magyar édesapát

Drámai hír: Holtan találták az öt hónapja eltűnt magyar édesapát

A rend­őr­ség és a csa­ládja is nagy erők­kel ke­reste a 38 éves And­rást, ám pén­te­ken a leg­rosszabb hír kap­ták a rend­őr­ség­től.

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták.

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták. De ezzel az in­for­má­ci­ó­val el­ké­sett a rend­őr­ség!

Az éj leple alatt tűnt el gyerekszobájából a 17 éves magyar lány

Az éj leple alatt tűnt el gyerekszobájából a 17 éves magyar lány

Anasz­tá­zia már jú­lius óta nincs meg, a lány­nak Pest me­gyé­ben ve­szett nyoma.

Anasz­tá­zia már jú­lius óta nincs meg, a lány­nak Pest me­gyé­ben ve­szett nyoma.

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra, az egész EU-ban körözik

Rejtélyes körülmények között tűnt el Petra

A 37 éves nő egy hete tűt el, majd múlt pén­te­ken Bécs­ben ta­lál­tak egy ké­zi­tás­kát az ira­ta­i­val és két mo­bil­te­le­fon­nal.

A 37 éves nő egy hete tűt el, majd múlt pén­te­ken Bécs­ben ta­lál­tak egy ké­zi­tás­kát az ira­ta­i­val és két mo­bil­te­le­fon­nal.

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is, nem messze onnan, ahol férje is volt.

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Prostituáltként tarthatják fogva az eltűnt magyar édesanyát

Több mint két és fél éve nyoma ve­szett egy há­rom­gye­re­kes édes­anyá­nak. Csa­ládja azt gya­nítja, hogy el­ra­bol­hat­ták.

Égen-földön keresik ezt a 15 éves kispesti lányt

Égen-földön keresik ezt a 15 éves kispesti lányt

Hétfő óta nem tud­nak róla sem­mit, azóta hiába vár­ják haza.

Hétfő óta nem tud­nak róla sem­mit, azóta hiába vár­ják haza.

Szörnyethalt a két hete eltűnt budapesti édesapa, kiderült, mi történt

Szörnyethalt a két hete eltűnt budapesti édesapa, kiderült, mi történt

Sokan re­mény­ked­tek, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül Ist­ván...

Sokan re­mény­ked­tek, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül Ist­ván...

Újabb mentős után nyomoznak: puskával a kezében tűnt el

Újabb mentős után nyomoznak: rejtélyes, ami történik

Rej­té­lyes ügy­ben nyo­moz­nak.

Rej­té­lyes ügy­ben nyo­moz a rend­őr­ség, egy­előre nyom­ta­la­nul tűnt el a 3 gyer­me­kes men­tős.

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Már nem­csak Mad­die-t ke­re­sik.

Már nem­csak Ma­de­leine McCannt ke­resi a Scot­land Yard: egy kelet-eu­ró­pai nő old­hatná meg a rej­télyt, ám ő is nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Sokkoló látvány: Itt találták meg az eltűnt 22 éves Natáliát

Rend­őrök ro­han­tak le egy csa­ládi házat, ahol egy férfi fogva tar­totta volt ba­rát­nő­jét. A raz­zia során azon­ban mást is ta­lál­tak!

Rend­őrök ro­han­tak le egy csa­ládi házat, ahol egy férfi fogva tar­totta volt ba­rát­nő­jét. A raz­zia során azon­ban mást is ta­lál­tak!

Oda a remény: holtan találták az eltűnt vadászt

Oda a remény: holtan találták az eltűnt vadászt

A csa­lád hiába re­mény­ke­dett abban, hogy a férfi ha­za­tér, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

A csa­lád hiába re­mény­ke­dett abban, hogy a férfi ha­za­tér, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Az éj leple alatt veszett nyoma egy magyar nőnek Németországban

Az éj leple alatt veszett nyoma egy magyar nőnek Németországban

El­tűnt egy 47 éves ma­gyar nő Nürn­berg­ben, va­sár­nap óta nem ta­lál­ják.

El­tűnt egy 47 éves ma­gyar nő Nürn­berg­ben, va­sár­nap óta nem ta­lál­ják.

Aggasztó üzenet: Búcsúlevelet írt eltűnése előtt a budapesti férfi

Aggasztó üzenet: Búcsúlevelet írt eltűnése előtt a budapesti férfi

Nagy erők­kel ke­re­sik Tar­nói Fe­ren­cet, aki még pén­te­ken tűnt el Bu­da­pes­ten. A férfi egy bú­csú­le­ve­let ha­gyott hátra.

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak.

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

A rend­őr­ség szom­bat óta ke­reste azt az 57 éves szé­nás­fa­lusi férfit, aki gom­bázni in­dult.

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

Drámai hír jött: nagy a baj, kislányával tűnt el egy magyar anyuka

A ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak.

A bu­da­pesti ro­ko­nok sze­rint ve­szély­ben van­nak. Ha fel­is­me­red őket, te­gyél be­je­len­tést a rend­őr­sé­gen!

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Nagy erők­kel ke­re­sik La­ka­tos Kit­tit, a kis­lány kedd óta nincs meg.

Nagy erők­kel ke­re­sik La­ka­tos Kit­tit, a kis­lány kedd óta nincs meg. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri!

Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar férfit

Nagy erők­kel ke­res­ték a 36 éves Zsol­tot, ám egy hónap után szo­morú hírt ka­pott a csa­ládja.

Nagy erők­kel ke­res­ték a 36 éves Zsol­tot, ám egy hónap után szo­morú hírt ka­pott a csa­ládja.

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Erdős Ka­ta­lin au­gusz­tus 27-én, Pi­l­is­ma­rót­ról tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

Erdős Ka­ta­lin au­gusz­tus 27-én, Pi­l­is­ma­rót­ról tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

Diagnosztikai központból tűnt el a 14 éves Tamara, nem találják

Diagnosztikai központból tűnt el a 14 éves Tamara, nem találják

A rend­őr­ség most a nyil­vá­nos­ság se­gít­sé­gét kéri a 14 éves Ta­mara meg­ta­lá­lá­sá­ban.

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hete eltűnt magyar kislány Facebookja

Fan­ni­nak Sár­ke­reszt­úr­ról ve­szett nyoma múlt pén­te­ken, azóta ke­resi a rend­őr­ség és a szü­lei is.

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

Dráma Budapesten: különösen fiatal fiú tűnt el egy gyerekprogramról

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket!

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a gye­re­ket, de az em­be­rek se­gít­sé­gét is kéri!

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból.

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

Elviselhetetlen volt a szag: liftben találtak az eltűnt holttestére

Elviselhetetlen volt a szag: liftben találtak az eltűnt holttestére

Az idős férfi de­men­ci­á­ban szen­ve­dett.

Az idős férfi de­men­ci­á­ban szen­ve­dett, és ami­kor liftbe szo­rult, se­gély­ké­ré­sei sen­ki­hez sem ju­tot­tak el.

Friss információk az egy hónapja eltűnt budapesti kislányról

Friss információk az egy hónapja eltűnt budapesti kislányról

Nyoma ve­szett egy bu­da­pesti kis­lány­nak, még jú­lius 6-án tűnt el a 16. ke­rü­let­ből. A kis ké­zi­lab­dás lány az is­ko­lai év­zá­rón még részt vett...

Nyoma ve­szett egy bu­da­pesti kis­lány­nak, még jú­lius 6-án tűnt el a 16. ke­rü­let­ből. A kis ké­zi­lab­dás lány az ál­ta­lá­nos is­ko­lai év­zá­rón még részt vett, utána két hét­tel ve­szett nyoma...

Öngyilkos lett a törpenövésű magyar fiatal, akit három hétig kerestek

Öngyilkos lett a törpenövésű magyar fiatal, akit három hétig kerestek

Sokan látni vél­ték a fő­vá­ros­ban is, de ki­de­rült: hetek óta ha­lott volt.

A 25 éves Zsolt még jú­lius 24-én hagyta el bőcsi ott­ho­nát, szem­ta­núk sze­rint Gesz­tely felé in­dult. Sokan látni vél­ték a fő­vá­ros­ban is, de szer­dán ki­de­rült: hetek óta ha­lott volt.

Meztelenül került elő az Ausztriában eltűnt magyar nő!

Meztelenül került elő az Ausztriában eltűnt magyar nő!

A masszőr­ként dol­gozó Ajna nem em­lék­szik arra, ho­gyan ke­rült a pro­mi­nens vál­lal­kozó csó­nak­há­zába.

A masszőr­ként dol­gozó Ajna nem em­lék­szik arra, ho­gyan ke­rült a pro­mi­nens vál­lal­kozó csó­nak­há­zába.

Borzalmas tragédia: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar nőt

Borzalmas tragédia: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar nőt

Meg­ta­lál­ták azt a 81 éves asszonyt, aki jú­nius 19-én el­tűnt bács­al­mási ott­ho­ná­ból.

Nagy a baj: ezért nem találsz a piacon málnát

Nagy a baj: ezért nem találsz a piacon málnát

Akár vég­leg el­tűn­het a ma­gyar málna.

Az ül­tet­vé­nyek 90 szá­za­léka meg­szűnt az or­szág­ban. Akár vég­leg el­tűn­het a ma­gyar málna.

Taxiba ült Mónika, kislányával a karjaiban tűnt el

Taxiba ült Mónika, kislányával a karjaiban tűnt el

A gem­zsei anyát és 2 éves kis­lá­nyát hó­na­pok óta ke­re­sik, egyre job­ban ag­gód­nak az éle­tü­kért.

A gem­zsei édes­anyát és 2 éves kis­lá­nyát hó­na­pok óta ke­resi a vá­sá­ros­na­mé­nyi rend­őr­ség, egyre job­ban ag­gód­nak az éle­tü­kért.

Szörnyű hír: Holtan találták a szombaton eltűnt magyar édesanyát

Szörnyű hír: Holtan találták a szombaton eltűnt magyar édesanyát

Sár­kány­re­pü­lő­ről is pász­táz­ták a jász­szent­lászló-mó­ric­gáti ha­tárt és nyom­kö­vető ku­tyá­kat is be­ve­tet­tek.

Nagyon durván átverték a Romanticot, jogi útra terelik az ügyet

Nagyon durván átverték a Romanticot, jogi útra terelik az ügyet

Kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg Völ­gyi Zsu­zsi, miért kell az együt­tes­nek ügy­védi se­gít­ség.

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Szívszorító üzenetet hagyott gyermekeinek az eltűnt budapesti édesanya

Két napja ment el ott­hon­ról a 29 éves Ka­ta­lin.

Két napja ment el ott­hon­ról a 29 éves Ka­ta­lin.

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Egy 16 éves lányt és egy 17 éves fiút ke­res­nek nagy erők­kel. Bú­csú­le­ve­let hagy­tak hátra.

Egy 16 éves lányt és egy 17 éves fiút ke­res­nek nagy erők­kel. Bú­csú­le­ve­let hagy­tak hátra.

Ebben reménykedik a 17 éve eltűnt Till Tamás családja

Ebben reménykedik a 17 éve eltűnt Till Tamás családja

Tamás ak­tája a mai napig nyi­tott.

Még 2000-ben, gye­rek­na­pon tűnt el az akkor 11 éves Till Tamás, ak­tája a mai napig nyi­tott a rend­őr­ség­nél. A bajai szü­lők még re­mény­ked­nek.

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Szerelmi dráma miatt tűnhetett el a 17 éves magyar kismama

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja.

Vi­vi­ent el­hagyta a ba­rátja, azóta nem tudni, hol van. Áp­ri­lis vége óta nem ad ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség is ke­resi!

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Halálba rohant a Budapesten elgázolt angol fiú

Halálba rohant a Budapesten elgázolt angol fiú

Ba­rá­tai és meny­asszo­nya is gyá­szolja azt a 24 éves fiút, aki még pén­te­ken tűnt el Bu­da­pes­ten.

Ba­rá­tai és meny­asszo­nya is gyá­szolja azt a 24 éves fiút, aki még pén­te­ken tűnt el Bu­da­pes­ten.

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat, tíz év után új mód­szer­rel pró­bál­ják meg­ta­lálni a gyer­me­kü­ket.

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

Pén­te­ken lát­ták utol­jára.

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

A ti­zen­hét éves Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.

A ti­zen­hét éves Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.