CÍMKE: 'eltűnt'

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

El­tűnt egy 15 éves fiú a Ba­la­ton­ban Ba­la­ton­vi­lá­gos­nál, rend­őrök és vízi men­tők ku­tat­nak utána.

FRISS HÍREK

Magyar család után kutattak az erdőben Szögligetnél, durva, hol találták meg őket

Magyar család után kutattak az erdőben Szögligetnél, durva, hol találták meg őket

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy a négy­tagú csa­lád nem tért vissza.

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy a négy­tagú csa­lád nem tért vissza.

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit...

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit... Ked­vese meg­szó­lalt a Ri­post­nak.

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

A két napja tartó tűz­ben tűn­tek el.

A két napja tartó tűz­ben sokan el­tűn­tek, két­ség­be­esett csa­lád­ta­gok ke­re­sik hoz­zá­tar­to­zó­i­kat Gö­rög­or­szág­ban. Volt, aki ijed­té­ben a ten­ger felé me­ne­kült.

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

El­tűnt Fa­ze­kas Ró­bert, a rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok­hoz for­dul­nak!

Nyoma ve­szett Fa­ze­kas Ró­bert­nek, most a rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Az asszony fod­rász­hoz in­dult.

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik.

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik. Az ügy egy fon­tos szá­lát túl gyor­san zár­hat­ták le...

Felismered? Ez a 12 éves fiú tűnt el Tolna megyéből

Felismered? Ez a 12 éves fiú tűnt el Tolna megyéből

A rend­őr­ség arra kéri a la­kos­sá­got, ha bárki fel­is­meri, azon­nal je­lent­kez­zen! Rész­le­tek a cikk­ben!

A rend­őr­ség arra kéri a la­kos­sá­got, ha bárki fel­is­meri, azon­nal je­lent­kez­zen! To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Az asszony­nak csü­tör­tök este ve­szett nyoma. Bár a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­reste, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Sal­lai Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek, hogy meg­ta­lál­ják. Az asszony azóta sem ke­rült elő, ám a bí­ró­sá­gon pert nyert...

Tolvajok fosztogattak az eltűnt villanyszerelő nyaralójában

Tolvajok fosztogattak az eltűnt villanyszerelő nyaralójában

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő!

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő! Nem elég, hogy három hó­napja el­tűnt a csa­ládfő, Má­csik Zol­tán, ez­út­tal tol­va­jok jár­tak a ba­la­toni nya­ra­ló­juk­ban, és ki­lop­ták az újon­nan be­sze­relt klí­mát.

15 éve keresi eltűnt ikertestvérét a magyar nő

15 éve keresi eltűnt ikertestvérét a magyar nő

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szett nyoma Szántó Ká­roly­nak 2003 nya­rán Spa­nyol­or­szág­ban.

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szett nyoma Szántó Ká­roly­nak 2003 nya­rán Spa­nyol­or­szág­ban. A férfit egy helyi csa­lád bízta meg mun­ká­val, s ő öröm­mel ment, ám ki­uta­zása után nyom­ta­la­nul el­tűnt. A máig re­mény­kedő lány­test­vér nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Nagy a baj, újra eltűnt Dzsesszika, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Nagy a baj, újra eltűnt Dzsesszika, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A 17 éves lány nem elő­ször tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

A 17 éves lány nem elő­ször tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

Döbbenet: így szórakoztak a kórházban a holttesttel

Döbbenet, ami történt: így szórakoztak a kórházban a holttesttel

A gyá­szoló csa­lád két hétig nem tudta, hogy hol lehet a sze­re­tett férfi holt­teste.

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Lehet, hogy nem is a sólyi kis­lányt gyil­kolta meg a tet­tes?

Lehet, hogy nem is a sólyi kis­lányt gyil­kolta meg a tet­tes?

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot, ame­lyik Mad­die el­tű­né­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, óriási a felháborodás

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, óriási a felháborodás

Már 11 éve ke­re­sik a nyom­ta­la­nul el­tűnt kis­lányt.

Már 11 éve ke­re­sik a nyom­ta­la­nul el­tűnt kis­lányt. Sokak sze­rint oda a re­mény.

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

Az el­tűnt mo­son­ma­gyar­óvári férfi, Má­csik Zol­tán fel­ku­ta­tá­sára.

Az el­tűnt mo­son­ma­gyar­óvári férfi, Má­csik Zol­tán fel­ku­ta­tá­sára a csa­ládja élő­lán­cot szer­ve­zett áp­ri­lis 29-én, saj­nos ered­mény­te­le­nül. Na­gyon várja haza a csa­ládja.

VV Fanni-gyilkosság: Elképesztő, amit állít a grafológus a titokzatos levélíróról

VV Fanni-gyilkosság: Elképesztő, amit állít a grafológus a titokzatos levélíróról

"Tomi val­lo­mása, 2018. már­cius 18" - ez a címe annak a tíz­ol­da­las, kéz­zel írt le­vél­nek, ami nagy vi­hart ka­vart.

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Egy év alatt öt te­te­met is ta­lál­tak.

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk.