CÍMKE: 'eltűnt'

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott az el­tűnt kis­lány, ám a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar kisfiút, az iskolából tűnt el

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják 12 éves kisfiút!

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják 12 éves kisfiút!

Rettegnek a szülők, hiába keresik a 13 éves eltűnt magyar lányt

Rettegnek a szülők, hiába keresik a 13 éves eltűnt magyar lányt

A fi­a­tal tini reg­gel is­ko­lába ment, ám a csa­ládja azóta sem látta őt, nem lehet tudni, hol van.

A fi­a­tal tini reg­gel is­ko­lába ment, ám a csa­ládja azóta sem látta őt, nem lehet tudni, hol van.

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Nyoma ve­szett...

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azért, hogy a fi­a­tal lány ép­ség­ben elő­ke­rül­jön. Ha fel­is­me­rik, hív­ják a rend­őr­sé­get! In­for­má­ciók...

Életveszélybe került egy magyar férfi, nem tudják megmenteni

Életveszélybe került egy magyar férfi, nem tudják megmenteni

Olyan sú­lyos a hely­zet, hogy le kel­lett fújni a men­tő­ala­ku­la­tok ak­ci­ó­ját. A 42 éves férfit pén­tek óta nem ta­lál­ják.

Pén­tek óta nem ta­lál­ják.Olyan sú­lyos a hely­zet, hogy le kel­lett fújni a men­tő­ala­ku­la­tok ak­ci­ó­ját.

Szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében: szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Sok­koló for­du­lat!

Rossz he­lyen ke­resi a rend­őr­ség a földi ma­rad­vá­nyo­kat?

Valaki viccet űz a magyar albínó színésznő eltűnéséből

Valaki viccet űz a magyar albínó színésznő eltűnéséből

Több mint egy hó­napja tűnt el!

Több mint egy hó­napja tűnt el a 16 éves Mol­do­ván Kató, azóta semmi hír róla. A Ri­post ta­lált egy profilt a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon a lány fo­tó­já­val....

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Árvai Dorottyát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Árvai Dorottyát, nem véletlenül

Az érdi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

Az érdi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a lányt!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 15 éves magyar tinit

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 15 éves magyar tinit

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Ritát: más­fél hete nem tudni, hol van!

Szívszorító vallomás, valaki bújtathatja az eltűnt albínó színésznőt

Szívszorító vallomás, valaki bújtathatja az eltűnt albínó színésznőt

A fi­a­tal lány alig egy éve tudta meg, hogy ha­ma­ro­san el­ve­szíti a szeme vi­lá­gát. Csak ide­ig­le­ne­sen volt Ma­gyar­or­szá­gon.

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

Eltűnt egy 16 éves budapesti lány, 5 millió forint a nyomravezetőnek!

Eltűnt egy 16 éves budapesti lány, 5 millió forint a nyomravezetőnek!

A gyö­nyörű ti­né­dzser­ről pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja.

A gyö­nyörű ti­né­dzser­ről pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja, min­dent meg­ad­ná­nak azért, hogy újra velük le­hes­sen.

Segítségért könyörgött a beteg sztár: durva, ami a fiával történt

Segítségért könyörgött a beteg sztár: durva, ami a fiával történt

Az ír éne­kesnő fia pén­te­ken el­tűnt, a gye­re­ket a rend­őr­ség is ke­reste. Nem ez az első, hogy fi­á­nak nyoma ve­szett.

Az ír éne­kesnő fia pén­te­ken el­tűnt, a gye­re­ket a rend­őr­ség is ke­reste.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök ezt a 16 éves magyar fiút

Nagy erőkkel keresik a rendőrök ezt a 16 éves magyar fiút

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják La­jost, aki­nek még csü­tör­tö­kön ve­szett nyoma.

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt, megvan az oka

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar lányt, megvan az oka

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön Anita!

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

Újabb és újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

A ma­gyar sztár tra­gi­kus ha­lá­lá­ról mind a mai napig újabb és újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Az egész országban keresik a 15 éves Szabó Attilát, nem véletlen miért

Hetek óta nem ta­lál­ják a fi­a­tal At­ti­lát a rend­őrök, ezért most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik. Aki látja, ér­te­sítse a ha­tó­sá­go­kat!

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Aggasztó a helyzet: nagy erőkkel keresik ezt a fiatal magyar lányt

Ka­ta­lin lá­tás­sé­rült, kö­rül­be­lül 5 szá­za­lé­kot lát.

Ka­ta­lin lá­tás­sé­rült, kö­rül­be­lül 5 szá­za­lé­kot lát. Egye­lőre nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Rejtélyes módon tűnt el a repülőgép, nagy erőkkel keresik a sztárfocistát

Rejtélyes módon tűnt el a repülőgép, nagy erőkkel keresik a sztárfocistát

Emi­li­ano Salát pár napja klub­re­kor­dot je­lentő össze­gért szer­ződ­tette a Nan­tes-tól az angol baj­nok­ság­ban sze­replő Car­diff.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az albínó magyar színésznőt

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket.

Hetek óta nem ad ma­gá­ról élet­je­le­ket a szí­nész­nő­ként hí­ressé vált ti­né­dzser al­bínó lány. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi, de eddig ered­mény­te­le­nül.

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves Petz Angéla Petrát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves Petz Angéla Petrát, nem véletlenül

A 14 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A 14 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Eltűnt a szögesdrót: Vajon mi történik a Klapka-villával?

Eltűnt a szögesdrót: Vajon mi történik a Klapka-villával?

Még min­dig nagy a csend a ház körül.

Még min­dig nagy a csend a Klapka-bir­tok körül, amit ka­me­rák­kal és szö­ges­dró­tok­kal is véd­tek. Ám a na­pok­ban az utób­bi­nak nyoma ve­szett!

Stoppolva szöktek el otthonról a fiatalok

Stoppolva szöktek el otthonról a fiatalok, megszólalt az édesanya

Az éj­szaka fo­lya­mán pa­kolt össze a fi­a­tal pár és in­dult útnak.

Az éj­szaka fo­lya­mán pa­kolt össze a fi­a­tal pár és in­dult útnak. A Ri­post-nak meg­szó­lalt az el­tűnt lány édes­anyja!

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Hajnal Dórát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Hajnal Dórát, nem véletlenül

A 20 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, ked­den ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten!

A 20 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, ked­den ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten!

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben.

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben, amely nem várt for­du­la­tot ho­zott.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van remény

Már több­ször fel­röp­pent a hír, hogy a nyo­mo­zók le­áll­nak a ke­re­sés­sel, de ettől most egy da­ra­big nem kell tar­tani.

Nagy erőkkel keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Bá­lin­tot!

Felhívást tett ki a rendőrség, nyomtalanul eltűnt a 13 éves magyar fiú

Felhívást tett ki a rendőrség, nyomtalanul eltűnt a 13 éves magyar fiú

A fiú szom­ba­ton tá­vo­zott is­me­ret­len helyre az ott­ho­ná­ból.

A fiú szom­ba­ton tá­vo­zott is­me­ret­len helyre az ott­ho­ná­ból, barna ka­bá­tot és fe­kete nad­rá­got vi­selt.

A fél országban keresik a 16 éves Nikolettet, nem véletlenül

A fél országban keresik a 16 éves Nikolettet, nem véletlenül

A fi­a­tal lány­nak még szent­este előtt ve­szett nyoma, azóta nem ta­lál­ják!

A fi­a­tal lány­nak még szent­este előtt ve­szett nyoma, azóta nem ta­lál­ják!

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

A fél ország keresi ezt a 16 éves magyar lányt, nem véletlenül

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Vi­vi­ent, aki jó ideje nincs meg!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Vi­vi­ent, aki jó ideje nincs meg!

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 16 éves Aidát! A lány a bu­da­pesti VIII. ke­rü­let­ből tűnt el, még a múlt év végén.

Döbbenetes hasonlóság, megtalálták az eltűnt Ackermann Dávidot?

Döbbenetes hasonlóság, megtalálták az eltűnt Ackermann Dávidot?

A fiú 2009 szep­tem­ber 11-én este tűnt el a Mar­git­szi­get­ről, mi­u­tán le­vált egy ba­ráti tár­sa­ság­tól. Azóta is rej­tély, hogy mi lett vele.

A fél országban keresik ezt a 37 éves magyar férfit, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 37 éves magyar férfit, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 37 éves Ist­vánt! A férfi a bu­da­pesti mun­ka­he­lyé­ről tűnt el.

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma.

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma a férfi­nek, saj­nos már csak a holt­teste ke­rült elő.

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

A negy­ven­két éves asszony nyom­ta­la­nul tűnt el.

A negy­ven­két éves asszony nyom­ta­la­nul tűnt el, még a férje te­le­fon­ját és a csa­ládi fény­kép­al­bu­mot is el­vitte ma­gá­val.

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Még ők sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni arra, ami tör­tént. A szü­lők sze­rint ka­rá­cso­nyi csoda tör­tént.

Most kaptuk: Az éj leple alatt veszett nyoma a budapesti testvérpárnak

Most kaptuk: Az éj leple alatt veszett nyoma a budapesti testvérpárnak

A rend­őr­ség is ke­resi őket, most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a fi­ú­kat!

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy már el­fe­le­dett el­mé­le­tet.

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy már el­fe­le­dett el­mé­le­tet.

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Szükségszállón találták meg az eltűnt 17 éves lány holttestét

Szükségszállón találták meg az eltűnt 17 éves lány holttestét

Ke­nyai szü­le­tésű férfi a gya­nú­sí­tott.

Egy Sankt Au­gus­tin­ban élő há­zas­pár múlt pén­te­ken je­len­tette a rend­őr­sé­gen, hogy el­tűnt a 17 éves lá­nyuk.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a rend­őrök, hogy meg­ta­lál­ják az 55 éves, 180 cen­ti­mé­ter magas férfit.

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 11 éves Na­tá­liát!

A polgármesteri hivatal dolgozója tűnt el

A polgármesteri hivatal dolgozója tűnt el

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

Keresi a rendőrség Gábor Zsuzsannát, megvan rá az okuk

Már a rendőrség is keresi Gábor Zsuzsannát, megvan rá az okuk

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A pest­er­zsé­beti rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt nőt!

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar fiút, nem véletlenül

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lál­ják Zol­tánt.

Sorozatgyilkosság? Elképesztő fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében

Sorozatgyilkosság? Elképesztő fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében

Nagy for­du­la­tot vett a Győr kör­nyé­kén el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye.

Nagy for­du­la­tot vett a Győr kör­nyé­kén el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye: elő­ke­rült egy három éve ke­re­sett autó, még­pe­dig annak az É. Im­ré­nek a ro­ko­na­i­nál, akit em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­ta­nak az idén el­tűnt Má­csik Zol­tán ügyé­ben.

Mentőcsapatok keresik az isaszegi balesetben megsérült kutyát

Mentőcsapatok keresik az isaszegi balesetben megsérült kutyát

Hiába in­dul­tak rög­tön utána, to­vábbra sem ta­lál­ják Wil­low-t.

Az egyik au­tó­ban uta­zott egy usz­kár jel­legű, egy éves Wil­low névre hall­gató kutya is, aki a bal­eset miatt meg­ré­mült, majd a nádas irá­nyába el­szö­kött. A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint, elő­ször he­lyiek, majd ál­lat­vé­dők kezd­ték meg a ke­re­sé­sét.

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Ha tud va­la­mit a férfi hol­lé­té­ről, min­den­kép­pen te­gyen be­je­len­tést!

Ha tud va­la­mit a férfi hol­lé­té­ről, te­gyen be­je­len­tést! A ha­tó­sá­gok eddig hiába pró­bál­ták meg­ta­lálni.

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

A fo­lyót nem le­he­tett látni a köd­től, a ma­kacs ter­mé­szeti je­len­sé­get pedig még a dél­előtti nap­fény sem osz­latta egy­ből el.

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt. Kü­lö­nös el­mé­let­tel állt most elő egy benn­fen­tes.

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

Aggódik a műsorvezető: Egy napja nyoma veszett Borisznak

A mű­sor­ve­zető az­után fo­gadta be az új csa­lád­ta­got, hogy vi­dékre köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető az­után fo­gadta be az új csa­lád­ta­got, hogy vi­dékre köl­tö­zött.

Fantomképekkel keresi az eltűnt villanyszerelőt

Fantomképekkel keresi az eltűnt villanyszerelőt a családja

A csa­lád az em­be­rek se­gít­sé­gét kéri!

A férfi fe­le­sége és lánya az em­be­rek se­gít­sé­gét kéri, hogy a már­cius végén el­tűnt Má­csik Zol­tán végre ha­za­ke­rül­jön!

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, pedig csa­ládja arra kérte, hogy ne men­jen, hi­szen ide­gen nyel­ve­ket sem ismer.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy újra ma­guk­hoz ölel­he­tik gyer­me­kü­ket.

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy férfi

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy férfi

Egy V. ke­rü­leti ét­te­rem­ből le­lé­pett egy férfi, azóta nem lát­ták, élet­je­let nem ad ma­gá­ról. A fel­ku­ta­tá­sára tett rend­őri in­téz­ke­dé­sek eddig nem jár­tak si­ker­rel.

Egy V. ke­rü­leti ét­te­rem­ből le­lé­pett egy férfi, azóta nem lát­ták, élet­je­let nem ad ma­gá­ról.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről: úgy tűnik, nem hiába re­mény­ked­nek még min­dig.

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie-ről: ez lesz a sorsa?

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie-ről: ez lesz a sorsa?

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyé­ben te­he­tet­len­nek tűnik a rend­őr­ség. De a szü­lők re­mény­ked­nek!

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Drámai titkot rejt az eltűnt magyar lány Facebookja

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, szom­bat óta nincs meg!

Már a rend­őr­ség is ke­resi a 21 éves Góman Di­á­nát, aki szom­bat óta nincs meg! A ha­tó­ság a fi­a­tal fel­nőtt meg­ta­lá­lá­sá­ban a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri. A Ri­post meg­ta­lálta Diána kö­zös­ségi ol­da­lát, ahol ér­de­kes, több­fé­le­kép­pen is ér­tel­mez­hető be­jegy­zés ol­vas­ható.

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Valóságos csoda: elképesztő, mi történt a férfivel a temetése után

Erre tény­leg nem szá­mí­tott a gyá­szoló csa­lád. Az anya zo­ko­gás­ban tört ki.

Erre tény­leg nem szá­mít­ha­tott a gyá­szoló csa­lád. Az édes­anya zo­ko­gás­ban tört ki.

Egyedül indult a Tátrába a fiatal, már csak a holtteste került elő

Egyedül indult a Tátrába a fiatal, már csak a holtteste került elő

A 19 éves fi­ú­nál ren­des fel­sze­re­lés sem volt, csak na­pok­kal ké­sőbb si­ke­rült rá­ta­lálni.

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

Nagy a baj, különösen fiatal kislánynak veszett nyoma Budapesten

A rend­őr­ség nem vé­let­le­nül ke­resi a kis­lányt, de már napok óta nem akad­nak a nyo­mára.

Óriási fordulat: megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat: megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Meg­osz­tot­tak egy fotót, ame­lyen úgy tűnik, meg­ta­lál­ták a négy éve el­tűnt gép ron­csait.

Meg­osz­tot­tak egy fotót, ame­lyen úgy tűnik, meg­ta­lál­ták a négy éve el­tűnt gép ron­csait.

Nagy a baj, sugárfertőzést okozó eszköznek veszett nyoma

Nagy a baj, sugárfertőzést okozó eszköznek veszett nyoma

A rend­őr­ség is nyo­moz, de egy­előre csak ta­lál­gat­nak.

A rend­őr­ség is nyo­moz. Attól tar­ta­nak, hogy rossz ke­zekbe kerül a ra­dio­ak­tív izo­tó­pos esz­köz.

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

El­tűnt egy 15 éves fiú a Ba­la­ton­ban Ba­la­ton­vi­lá­gos­nál, rend­őrök és ví­zi­men­tők ku­tat­nak utána.

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Úgy tűnik, a rend­őr­ség meg­ta­lálta a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Magyar család után kutattak az erdőben

Magyar család után kutattak az erdőben Szögligetnél, durva, hol találták meg őket

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy nagy baj van...

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy a négy­tagú csa­lád nem ér­ke­zett vissza a meg­be­szélt idő­pontra.

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

Nyoma ve­szett Fa­ze­kas Ró­bert­nek, most a rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják.

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Családalapításra készült a fesztiválról eltűnt férfi

Durva rész­le­tek de­rül­tek ki...

Bor­zasztó tra­gé­di­á­ról ér­te­sí­tet­ték a rend­őrök Ka­posi Sán­dor hoz­zá­tar­to­zóit, ugyanis el­ütötte egy vonat. Ked­vese azóta pá­nik­ro­ha­mok­kal küzd.

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

A két napja tartó tűz­ben tűn­tek el.

A két napja tartó tűz­ben sokan el­tűn­tek, két­ség­be­esett csa­lád­ta­gok ke­re­sik hoz­zá­tar­to­zó­i­kat Gö­rög­or­szág­ban. Volt, aki ijed­té­ben a ten­ger felé me­ne­kült.

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik.

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik sen­ki­nek az ügy­ről.

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett..

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Felismered? Ez a 12 éves fiú tűnt el Tolna megyéből

Felismered? Ez a 12 éves fiú tűnt el Tolna megyéből

A rend­őr­ség se­gít­sé­get kér.

A rend­őr­ség arra kéri a la­kos­sá­got, ha bárki fel­is­meri, azon­nal je­lent­kez­zen! Utol­jára 2018. május 24-én lát­ták. Rész­le­tek a cikk­ben.

Tolvajok fosztogattak Zoltán nyaralójában

Tolvajok fosztogattak az eltűnt villanyszerelő nyaralójában

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő!

A Má­csik csa­lád fáj­dalma to­vábbra is csak nő! Három hó­napja tűnt el a csa­ládfő, Má­csik Zol­tán.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Szörnyű videó került elő, így falta fel a piton az eltűnt anyukát

Bár a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­reste, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg. Még­hozzá egy kígyó gyom­rá­ban.

Bár a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­reste, már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

15 éve keresi eltűnt ikertestvérét a magyar nő

15 éve keresi eltűnt ikertestvérét a magyar nő

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött tűnt el.

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­szett nyoma Szántó Ká­roly­nak 2003 nya­rán Spa­nyol­or­szág­ban. Meg­lepő rész­le­tek kö­vet­kez­nek...

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek...

Sal­lai Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek, hogy meg­ta­lál­ják. Az asszony azóta sem ke­rült elő, ám a bí­ró­sá­gon pert nyert...