CÍMKE: 'eltűnt villanyszerelők'

Kiengedhetik a villanyszerelők megölésével gyanúsított vállalkozót

Kiengedhetik a villanyszerelők megölésével gyanúsított vállalkozót

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés a bí­ró­sá­gon! Erre biz­to­san senki sem szá­mí­tott.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés a bí­ró­sá­gon! Házi őri­zetbe mehet É. Imre.

Fejlemény az eltűnt villanyszerelők ügyében, ez történt a bíróságon

Fejlemény az eltűnt villanyszerelők ügyében, ez történt a bíróságon

A két vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfit bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Pén­te­ken a két vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott vál­lal­ko­zót bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: ki a rejtélyes kísérő?

Fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: ki a rejtélyes kísérő?

Több­rend­beli em­ber­ölés­sel gya­nú­sítja a rend­őr­ség É. Imrét, aki a gyanú sze­rint el­tün­te­tett két neki dol­gozó vil­lany­sze­re­lőt.

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai!

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai, sze­mé­lye­sen akar­ták látni a vil­lany­sze­re­lők fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát!

Újabb rejtélyek a villanyszerelők ügyében

Megszólalt a koronatanú: újabb rejtélyek az eltűnt villanyszerelők ügyében

É. Imre több gya­nús dol­got csi­nált.

É. Imre több­ször is vitt le­sze­relt rend­szám­mal meg­őr­zésre au­tó­kat egy is­me­rő­sé­nek...

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

Eltűnt villanyszerelők: Elhalasztották a tárgyalást, ez az oka

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte, hogy ha­lasszák el vé­dence elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ról szóló tár­gya­lást.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje kér­vé­nyezte, hogy ha­lasszák el vé­dence elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ról szóló tár­gya­lást.

Megszólalt a rendőrség

Megszólalt a rendőrség az eltűnt villanyszerelők ügyében

Már nem egy, hanem két ember meg­ölé­sé­vel gya­nú­sít­ják É. Imrét

Már nem egy, hanem két ember meg­ölé­sé­vel gya­nú­sít­ják É. Imrét. A ha­tó­ság re­a­gált a Ri­post­nak.

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

A két férfi meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott vál­lal­kozó kö­vet­kező val­lo­mása min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

Egyre durvább részletek az eltűnt villanyszerelők ügyében

Egyre durvább részletek derülnek ki az eltűnt villanyszerelők ügyében

Gyűl­nek a bi­zo­nyí­té­kok a rej­té­lye­sen el­tűnt Má­csik Zol­tán fő­nöke ellen. É. Imre az el­tű­nés utáni na­pok­ban hipót és ce­men­tet vá­sá­rolt...