CÍMKE: 'eltűnés'

Segítséget kér a rendőrség: az eltűnt 88 éves asszonyt keresik

Segítséget kér a rendőrség: az eltűnt 88 éves asszonyt keresik

A kis­kun­ha­lasi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják Far­kas Já­nos­nét.

A kis­kun­ha­lasi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kádár Márkot, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kádár Márkot, nem véletlenül

A férfi arc­képe fel­ke­rült a rend­őr­ség hon­lap­jára.

A férfi arc­képe fel­ke­rült a rend­őr­ség hon­lap­jára.

Ez a kijelentés mindent felboríthat: a kis Maddie valójában megszökött

Ez a kijelentés mindent felboríthat: a kis Maddie valójában megszökött

Egy volt nyo­mozó sze­rint nem zár­ható ki, hogy a kis­lány ki­sé­tált az ajtón.

Egy volt nyo­mozó sze­rint nem zár­ható ki, hogy a kis­lány ki­sé­tált az ajtón.

Megtalálták az eltűnt autókereskedő holttestét - videó a tettesekről

Megtalálták az eltűnt autókereskedő holttestét - videó a tettesekről

A férfi május ele­jén tűnt el Új­pest­ről, a rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tása sze­rint meg­öl­het­ték.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, gyanús alakokra figyeltek fel

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, gyanús alakokra figyeltek fel

A rend­őr­ség dolga egyre bo­nyo­lul­tabb. Sokan, sok min­dent lát­tak...

Máig meg­ol­dat­lan a kis­lány esete, a rend­őr­ség dolga pedig egyre bo­nyo­lul­tabb. Sok min­dent lát­tak...

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte.

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte, de nem tér­tek haza. Sőt, a férfi meg­üzente az anyá­nak, hogy kül­földre men­nek.

Fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: kitálalt az egyik utas lánya

Fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: kitálalt az egyik utas lánya

A fi­a­tal lány re­a­gált a vá­dakra, mi­sze­rint az ő apja té­rí­tette el az MH370-es já­ra­tot.

Fejlemény az eltűnt vállalkozó ügyében, ezt mondják azok, akik látták

Fejlemény az eltűnt vállalkozó ügyében, ezt mondják azok, akik látták

A férfi­nak már csak­nem két hete nyoma ve­szett.

A férfi­nak már csak­nem két hete nyoma ve­szett, de is­me­rő­sei sze­rint előtte is lát­szott rajta, hogy va­lami nincs rend­ben.

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát, azóta vi­szont sem­mi­lyen plat­for­mon nem tudja el­érni őt a csa­ládja.

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát.

Sosem hallott részletek: rendőrök segíthették Maddie elrablóit?

Sosem hallott részletek: rendőrök segíthették Maddie elrablóit?

A brit kis­lány még 2007-ben tűnt el egy por­tu­gá­liai nya­ra­lás­ról, azóta is újabb és újabb el­mé­le­tek lát­nak nap­vi­lá­got.

Aggasztó hírek jöttek, nyoma veszett egy 6 éves magyar kislánynak

Aggasztó hírek jöttek, nyoma veszett egy 6 éves magyar kislánynak

A me­ző­nyárádi kis­lány már több mint egy hó­napja el­tűnt, úgy tudni, hogy a nagy­ma­mája vitte el ott­hon­ról.

Drámai hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezt eddig titkolták a szülők

Drámai hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezt eddig titkolták a szülők

Ez old­hatja meg a rej­télyt?

Meg­szó­lalt az anyuka, aki va­lami ré­misztő do­logra fi­gyelt fel kis­lá­nya el­tű­nése előtt. Ez old­hatja meg a 12 éve hú­zódó rej­télyt?

Ha láttad ezt a nőt, akkor azonnal riaszd a rendőröket

Ha tudsz bármit erről a nőről, akkor azonnal riaszd a rendőröket

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség Ber­na­det­tet, aki a fő­vá­ros VIII. ke­rü­le­té­ből tűnt el rej­té­lyes módon. Ha lát­tad a 31 éves nőt, akkor hívd a zsa­ru­kat!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség Ber­na­det­tet, aki a fő­vá­ros VIII. ke­rü­le­té­ből tűnt el rej­té­lyes módon. Ha lát­tad a 31 éves nőt, vagy tudsz róla bármi ér­de­mit, akkor azon­nal ér­te­sítsd a rend­őr­sé­get!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 30 éves Tamást, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 30 éves Tamást, nem véletlenül

Most a la­­kos­­ság se­­gít­­sé­­gét kérik, hogy mi­­ha­­ma­­rabb elő­­ke­­rül­­jön!

A nyo­­mo­­zók most a la­­kos­­ság se­­gít­­sé­­gét kérik, hogy mi­­ha­­ma­­rabb elő­­ke­­rül­­jön!

Eltűnt egy 13 éves fiú, a rendőrség segítséget kér

Eltűnt egy 13 éves fiú, a rendőrség segítséget kér

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

Az er­zsé­bet­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik Ban­csók Dá­niel Sán­dor meg­ta­lá­lá­sá­ban.

Még nincs minden veszve, emiatt lehet életben a kis Maddie

Még nincs minden veszve, emiatt lehet életben a kis Maddie

Még min­dig van re­mény.

A kis­lány szü­lei még min­dig re­mény­ked­nek, több szer­ve­zet is erre biz­tatja őket. Rá­adá­sul van az övé­nél rej­té­lye­sebb eset is.

Hihetetlen fejlemény: látták egy benzinkúton az eltűnt Maddie-t

Hihetetlen fejlemény: látták egy benzinkúton az eltűnt Maddie-t

Egy brit há­zas­pár szá­molt be róla, hogy nya­ra­lá­su­kon ta­lál­koz­hat­tak a kis­lánnyal, nem sok­kal az­után hogy el­ra­bol­ták.

Családi dráma Tárkányon: döbbenet, amit a térfigyelőn láttak a rendőrök

Családi dráma Tárkányon: döbbenet, amit a térfigyelőn láttak a rendőrök

A te­le­pü­lé­sen a hét kö­ze­pén tűnt el egy idős nő.

A te­le­pü­lé­sen a hét kö­ze­pén tűnt el egy idős nő.

Még csak most derült ki: egy barát végighallgatta Maddie elrablását

Még csak most derült ki: egy barát végighallgatta Maddie elrablását

A kis­lány már las­san 12 éve el­tűnt, mégis újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

A kis­lány már las­san 12 éve el­tűnt, mégis nap­ról napra újabb rész­le­tek de­rül­nek ki a ször­nyű éj­sza­ká­ról.

Szorul a hurok? Ez hozhat komoly áttörést a kis Maddie ügyében

Szorul a hurok? Ez hozhat komoly áttörést a kis Maddie ügyében

Meg­szó­lalt egy nyo­mozó, aki tudja, mi a rej­té­lyes ügy meg­ol­dá­sá­nak a kul­csa.

Meg­szó­lalt egy benn­fen­tes nyo­mozó, aki pon­to­san tudja, mi a rej­té­lyes ügy meg­ol­dá­sá­nak a kul­csa.

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni, csak az sejt­hető, hogy az édes­anyja vitte el ott­hon­ról.

Egy hónapja tart a családi dráma Budapesten, elrabolta fiát az édesanya

Egy hónapja tart a családi dráma Budapesten, elrabolta fiát az édesanya

A 39 éves édes­anya ellen el­já­rást foly­tat a rend­őr­ség, mert szó nél­kül el­vitte fiát az ott­ho­ná­ból.

Újra terjed az életveszélyes kihívás

Szülők figyelem: Újra terjed az életveszélyes kihívás a gyerekek közt

Volt már ha­lá­los játék is, em­lé­kez­zünk csak a Kék Bálna ki­hí­vásra, ami a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ma­gyar ál­do­za­to­kat is sze­dett!

Volt már ha­lá­los játék is, em­lé­kez­zünk csak a Kék Bálna ki­hí­vásra, ami a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ma­gyar ál­do­za­to­kat is sze­dett!

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

Összetört a hírtől a család: öngyilkos lett az eltűnt magyar vasutas

A férfi kép­te­len volt fel­dol­gozni, hogy ő okozta kol­lé­gája ha­lá­lát.

A férfi kép­te­len volt fel­dol­gozni, hogy ő okozta kol­lé­gája ha­lá­lát.

Kiderült, ezt tette a tragédia előtt az eltűnt maláj gép másodpilótája

Kiderült, ezt tette a tragédia előtt az eltűnt maláj gép másodpilótája

Ha hinni lehet a te­ó­ri­ák­nak, a ka­pi­tány mind­eköz­ben a mos­dó­ban volt...

Ha hinni lehet a te­ó­ri­ák­nak, a ka­pi­tány mind­eköz­ben a mos­dó­ban volt...

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Ki­de­rült, mit mű­vel­he­tett a pi­lóta a járat el­tű­nése előtti per­cek­ben!

Egy új szi­mu­lá­ci­ó­nak kö­szön­he­tően ki­de­rült, mit mű­vel­he­tett a pi­lóta az MH370-es járat el­tű­nése előtti per­cek­ben!

Összeomlott az édesanya, szörnyű részletek a zuglói tini eltűnéséről

Összeomlott az édesanya, szörnyű részletek a zuglói tini eltűnéséről

A ti­zen­hat éves Bi­an­ká­ról pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja.

A ti­zen­hat éves Bi­an­ká­ról pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja.

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt.

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét. Van, aki a költ­sé­ge­ket is állná, de mind­hi­ába.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Horváth Mátét, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a budapesti Horváth Mátét, megvan az oka

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik...

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 31 éves férfit, aki a bel­vá­rosi lak­he­lyé­ről tűnt el!

Drámai fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: rettegni kezdett a család

Drámai fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: rettegni kezdett a család

Egyre rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban van a hús­vét­kor el­tűnt vil­lany­sze­relő, Má­csik Zol­tán csa­ládja....

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Különös eltűnés Gazdagréten: Ebédért indult az apuka, azóta nem látták

Különös eltűnés Gazdagréten: Ebédért indult az apuka, azóta nem látták

Gaz­dag­ré­ten dol­go­zott So­mo­gyi Endre, aki egy hete ment el ebé­dért boltba, majd nyoma ve­szett. A rend­őr­ség is ke­resi!

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Az ön­kén­tes gép­va­dász David Boyer sze­rint egy­ér­telmű, hogy a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító ron­csait ta­lál­ták meg.

Az ön­kén­tes gép­va­dász David Boyer sze­rint egy­ér­telmű, hogy a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító ron­csait ta­lál­ták meg.

Drámai teória: Ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Drámai teória: Ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy nyug­díjba vo­nult pi­lóta! De vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy nyug­díjba vo­nult pi­lóta! De vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

Ezt a rejtélyes üzenetet küldte, mielőtt eltűnt a majsi tinilány

Ezt a rejtélyes üzenetet küldte, mielőtt eltűnt a majsi tinilány

Papp Eri­ká­nak pén­te­ken ve­szett nyoma...

Papp Eri­ká­nak pén­te­ken ve­szett nyoma, azóta sem­mit nem tud­nak a ti­né­dzser­ről, az utolsó üze­nete sem ve­ze­tett eddig nyomra.

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Durva vá­dak­kal állt elő két füg­get­len ku­tató.

Durva vá­dak­kal állt elő két füg­get­len ku­tató.

Nagy erőkkel vonultak ki a mentőcsapatok, eltűntet keresnek a tóban

Nagy erőkkel vonultak ki a mentőcsapatok, eltűntet keresnek a tóban

Egy szlo­vá­kiai víz­tá­ro­zó­ban ve­szett nyoma a férfi­nak szom­bat este, azóta nincs róla in­for­má­ció.

Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Oda a re­mény?

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

Váratlan fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Váratlan fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő a ke­re­sést foly­tató szer­ve­zet né­hány tagja!

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő a ke­re­sést foly­tató szer­ve­zet egyik tagja!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 17 évest, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 17 évest, nem véletlenül

A ti­né­dzser fi­ú­nak Bu­da­pest­ről ve­szett nyoma, azóta senki sem látta. A fiút a rend­őr­ség is ke­resi.

A ti­né­dzser fi­ú­nak Bu­da­pest­ről ve­szett nyoma, azóta senki sem látta. A fiút a rend­őr­ség is ke­resi.

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

Betelefonált a kórházba a terhes tini, de utána szörnyű dolog történt

A lány­nak nem sok­kal ké­sőbb nyoma ve­szett, a rend­őrök te­he­tet­le­nek.

A rend­őrök egy­előre te­he­tet­le­nek.

Nagy a baj: helikopterrel keresnek az Alpokban egy magyar szakácsot

Nagy a baj: helikopterrel keresnek az Alpokban egy magyar szakácsot

A férfi el­tű­né­sét a mun­ka­he­lyé­ről je­len­tet­ték be, mert nem ment be dol­gozni a ki­rán­du­lás után.

Aggasztó, ide indult eltűnése előtt ez a gyönyörű magyar tini

Aggasztó, ide indult eltűnése előtt ez a gyönyörű magyar tini

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten ke­resi.

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten ke­resi a 16 éves Krisz­ti­nát. Te lát­tad?

Dráma, ettől retteg az eltűnt magyar villanyszerelő családja

Dráma, ettől retteg az eltűnt magyar villanyszerelő családja

Hó­na­pok óta nincs semmi hír róla.

Hó­na­pok óta nincs semmi hír az 52 éves Má­csik Zol­tán­ról.

Megdöbbentő látvány, ezt találták Hujber Ferenc házánál

Megdöbbentő látvány, ezt találták Hujber Ferenc házánál

És hova tűnt Feri?

Egyes plety­kák sze­rint a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész és volt ked­vese el akar­ják adni az in­gat­lant, ám Cynthia ezt ha­tá­ro­zot­tan cá­folta.

Ez az eltűnések oka: Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát

Ez az eltűnések oka: Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát

Úgy lát­szik hi­va­ta­los tu­do­má­nyos ma­gya­rá­za­tot ta­lál­tak a rej­télyre.

Úgy lát­szik hi­va­ta­los tu­do­má­nyos ma­gya­rá­za­tot ta­lál­tak a rej­télyre.

Megrázó részletek derültek ki a 21 éves Dávid eltűnéséről

Megrázó részletek derültek ki a 21 éves Dávid eltűnéséről

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten ke­resi.

Édes­anyja két­ség­be­eset­ten kérte a la­kos­ság se­gít­sé­gét, Dávid arc­képe köz­ben a rend­őr­ség hon­lap­jára is fel­ke­rült.

Megoldódik a rejtély? Itt végezhettek az eltűnt Maddie-vel

Megoldódik a rejtély? Itt végezhettek az eltűnt Maddie-vel

Egy szak­értő me­rész ki­je­len­tést tett.

Már szá­mos fel­té­te­le­zés lá­tott nap­vi­lá­got a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban, de egy szak­értő most me­rész ki­je­len­tést tett.

Hátborzongató SMS-t kapott az eltűnt VV Fanni édesanyja, ez állt benne

Hátborzongató SMS-t kapott az eltűnt VV Fanni édesanyja, ez állt benne

Kati né­ni­nek el­kép­ze­lése sincs arról, ki ír­hatta a ször­nyű üze­ne­tet.

Kati né­ni­nek el­kép­ze­lése sincs arról, ki ír­hatta a ször­nyű üze­ne­tet.

A fél ország ezt a csinos magyar tinit keresi, nem véletlenül

A fél ország ezt a csinos magyar tinit keresi, nem véletlenül

Áp­ri­lis 8-a óta bo­lyong va­la­hol, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri. Sop­ron­ból tűnt el.

Áp­ri­lis 8-a óta bo­lyong va­la­hol, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri. Sop­ron­ból tűnt el.

Meglepő helyen látták a nemrégiben eltűnt Hujber Ferit!

Meglepő helyen látták a nemrégiben eltűnt Hujber Ferit!

Áp­ri­lis­ban bú­csú­zott el a ra­jon­gó­i­tól.

A szí­nész áp­ri­lis­ban bú­csú­zott el a ra­jon­gó­i­tól, azóta pedig nem hal­la­tott ma­gá­ról. Most le­het­sé­ges, hogy Ka­nada he­lyett Lon­don­ban te­le­pe­dett le.

Hihetetlen, mit mondott a látnok a családnak

Hihetetlen, mit mondott a látnok az eltűnt villanyszerelő feleségének

Több jós­sal is be­szél­tek.

5-10 ki­lo­mé­terre van tőlük az el­ra­bolt csa­lád­apa - ezt mondta több jós is Má­csik Zol­tán két­ség­be­esett csa­lád­tag­ja­i­nak.

Borzalmas látvány, partra vetette az ár eltűnt zenész holttestét

Borzalmas látvány, partra vetette az ár eltűnt zenész holttestét

A fi­a­tal mű­vész­nek áp­ri­lis 13-án, pén­te­ken ve­szett nyoma.

A fi­a­tal mű­vész­nek áp­ri­lis 13-án, pén­te­ken ve­szett nyoma, bár a ra­jon­gók és a ro­ko­nok végig bíz­tak benne, hogy elő­ke­rül, a rend­őr­ség ször­nyű hírt kö­zölt.

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált, mi­u­tán el­sza­ladt tőle a ku­tyája. Meg­pró­bálta meg­men­teni az ál­la­tot.

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált, mi­u­tán el­sza­ladt tőle a ku­tyája. Meg­pró­bálta meg­men­teni az ál­la­tot.

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

Már a rendőrök is keresik ezt a gyönyörű tinit, ez az oka

Már a rendőrök is keresik ezt a gyönyörű tinit, ez az oka

Több mint egy hete senki sem látta.

A 15 éves lányt több mint egy hete senki sem látta, ezért egyre job­ban ag­gód­nak érte.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A világ egyik leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­ve­zete is be­szállt a ku­ta­tásba.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont, pedig már a világ egyik leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­ve­zete is be­szállt a ku­ta­tásba.

Egyre kilátástalanabb a keresés, eltűnt a városban a beteg magyar férfi

Egyre kilátástalanabb a keresés, eltűnt a városban a beteg magyar férfi

A 65 éves férfi­nak több mint egy hete ve­szett nyoma.

A 65 éves férfi­nak több mint egy hete ve­szett nyoma, nem tudni hol lehet, gyógy­sze­rei sin­cse­nek nála.

Brutális fordulat a meztelenül talált tinilány halálának ügyében

Brutális fordulat a meztelenül talált tinilány halálának ügyében

A 14 éves lányt egy el­ha­gya­tott far­mon ta­lál­ták hol­tan.

A 14 éves lányt egy el­ha­gya­tott far­mon ta­lál­ták hol­tan, 3 nap­pal rej­té­lyes el­tű­nése után.

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Csapkodott, ütögetett: összetört a bíróságon VV Fanni elrablója

Ki­bo­rult, ami­kor rá­jött, ma­rad­nia kell

Ki­bo­rult a bí­ró­sá­gon a VV Fanni el­tű­nése ügyé­ben gya­nú­sí­tott B. László, ami­kor meg­tudta, hogy 3 hó­na­pig még biz­to­san a rá­csok mö­gött marad.

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Négy éve ke­re­sik, ám eddig hiába.

Négy éve ke­re­sik a 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén, rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt utas­szál­lí­tót, ám eddig hiába.

Felfoghatatlan, megtalálták az eltűnt tinilány meztelen holttestét

Felfoghatatlan, megtalálták az eltűnt tinilány meztelen holttestét

Bár a csa­lád na­gyon bí­zott abban, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, ször­nyű hírt kö­zölt a rend­őr­ség.

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el a kis Maddie-t?

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el Maddie-t?

Van egy eddig tisz­tá­zat­lan nyom.

Már 11 éve ke­resi a kis­lányt a rend­őr­ség. Van azon­ban egy eddig tisz­tá­zat­lan, de gya­nús nyom.

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő el­mé­let­tel ruk­kol­tak elő a ku­ta­tó­cso­port tag­jai, akik már 4 éve pró­bál­ják meg­ta­lálni a ron­cso­kat.

El­ké­pesztő el­mé­let­tel ruk­kol­tak elő a ku­ta­tó­cso­port tag­jai.

Rejtélyes körülmények között találtak az eltűnt énekes holttestére

Rejtélyes körülmények között találtak az eltűnt énekes holttestére

A 36 éves rock­ze­nész rossz men­tá­lis ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták. Sőt, az in­ter­ne­ten el is bú­csú­zott.

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Váratlan fordulat, teljesen eltűnt a leszbikus magyar színésznő exe!

Kren­csey Hella meg­elé­gelte, hogy nem tűzi ki a bí­ró­ság a tár­gya­lást, új éle­tet kez­dett, és már új pár­kap­cso­lat­ban is él.

Barátai kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Barátai kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Pén­te­ken in­dult ba­rá­ta­i­val hor­gászni.

Az 55 éves férfi pén­te­ken in­dult ba­rá­ta­i­val hor­gászni, de már soha többé nem tért haza.

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Nagy lehet a baj, hetekkel ezelőtt tűnt el Londonból a magyar fiatal

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt.

Utol­jára egy vas­út­ál­lo­más­ról je­lent­ke­zett, majd nyom nél­kül el­tűnt, csa­ládja pedig egyre job­ban ag­gó­dik.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben. Vajon lehet hinni neki?

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

Riadtan keresik a rendőrök a több mint egy hónapja eltűnt 14 éves lányt

Riadtan keresik a rendőrök a több mint egy hónapja eltűnt 14 éves lányt

Már­cius eleje óta nem ta­lál­ják Sz­tojka Mer­cé­deszt.

Már­cius eleje óta nem ta­lál­ják Sz­tojka Mer­cé­deszt, aki egy sop­roni gyer­mek­ott­hon­ból tűnt el.

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

Az alábbi biz­ton­sági ka­me­rás fel­vé­tel lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája széle...

Napok óta nagy erőkkel keresik a rendőrök Attilát, ezért figyelik

Napok óta nagy erőkkel keresik a rendőrök Attilát, ezért figyelik

A cu­kor­be­teg férfi hét­főn tűnt el, mi­u­tán ki­vi­har­zott a mun­ka­he­lyé­ről.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek.

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.